de klerk Timco GESCHENKEN In Nieuwland zal volgend jaar n Geref. Kerk komen VOETBAL: met wilskracht goede resultaten mogelijk Burgemeester opent Lenderink en Co Strijd rond de korven TAX? j- morn) EUROTAX 69 460^ vlaardingen schiedam Gebedsure in Grote Kerk Vergunningen komen wel ,f| moeilijk los |f|| lollen testen - Pullovers en Polopulls v.3. 12.90—67.50 Jongenspantalons? BRQEKENSPECIAUST Beurs van de geestelijk ge handicapten jongenspantalons? BRQEKENSPEGIAUST Jongenspantalons? BROEKENSPECIALIST Burgemeester zal winkels in Nieuwland openen ZEEMAN Burgerlijke Stand ZEEMAN TELEFOON .v.-..ï- foto Lbnq.S3i6aLCRy-9: SCHIEDAM; v :TELiSS43*t Ged. Biersloot- 37 Telsf. 01898-6450 L Burg. Knapperllaan'2 - Telef. ÖÜ1-B450O Vrij (Jag 17 november 1961 (Advertentie IM.) (Advertentie tMj Verlovingsringen In de komende weken zal onge twijfeld de Derde Assemblee van de Wereldraad van kerken, die op 18 november in New Delhi aanvangt, in het middelpunt van de belang stelling staan. Zo belangrijk acht men hier in Nederland dit gebeuren, dat alle omroepen hebben besloten in iedere avonduitzending tijdens de conferentie berichten uit. New Delhi op te nemen. Een ander bewijs voor de belangrijkheid van dit wereldge beuren is het feit dat het Neder landse Episcopaat van de 8.K. kerk de gelovigen heeft opgeroepen voor de conferentie te bidden! Van New Delhi vernachten vélen een stap naar een betere toekomst der wereld. Wij denken hier voor al aan de scheiding oost-west, die wellicht in een nieuwe fase kan ko men door de toetreding van de Rus sische kerk tot de Wereldraad, aan de onderontwikkelde gebieden, waarvoor een hulpprogramma zal worden ontvouwd en aan de pogin gen om tot een meer zichtbare een heid der kerk te komen. Gezien de belangrijkheid van de conferentie te New Delhi doet de plaatselijke Oecumenische Raad van kerken een dringend beroep op de Schiedamse gelovigen en allen, die voor de conferentie belangstelling hebben, daarvoor te komen bidden op vrijdag 17 november om 20 uur in de Grote Kerk alhier, waar een liturgische gebedsdienst voor New Delhi zal worden gehouden. In deze dienst zullen voorgaan dr. L. J. Ca- zemier, voorzitter van de Raad, die de dienst der gebeden zal inleiden, ds. J. Couvee. die de meditatie houdt en pastoor v. d. Berg en ds. v. d. Haageti, die de dienst der gebeden zullen leiden. Medewerking verleent het Schied. Christ. Mannenkoor. een geheel nieuwe kollekrïe in gouden bewerkte ringen van 3 tot 12 mm breedte Reeds vanaf f95.~~ per stel eerbiedwaardig oud dynamisch jong 100 °fo zuiver wollen JUBILEUM-DEKENS „GOLDEN DREAM" DE LUXE door één der voornaamste wollendekenfabrieken speciaal voor ons gemaakt. Lichte, donzige, heerlijk warme dekens in een grote sortering desains en kleuren. Fantastische dekens in extfa lange maat (prettig bij het Instoppen) Extra lange 1 persoors 2 persoons 220x150 220 x 180 Juwelier horlogcr In het voorjaar van volgend jaar zal met de bouw van de Gereformeerde kerk in Nieuw- land begonnen worden De be tonnen palen zijn al besteld, maar helaas kost het veel moei te alle vereiste vergunningen te verkrijgen. Dit is gebleken tijdens de wijkavond van de. Gereformeerde Kerk, die in het wijkcentrum Nieuwland is ge- houden. Na het openingswoord van waarnemend voorzitter J Hofstra, hebben de leden van de Gereformeerde Kerk met belangstelling geluisterd naar de voorzitter van de bouwcom missie, de heer J. Wagenaar, en de architect, de heer S. T. Gos- linga, die een uiteenzetting hebben gegeven over de pro blemen die bij de voorbereidin gen van de bouw van de Gere formeerde kerk van invloed zijn. De rijksoverheid vooral is niet vlot -net het verstrekken van de benodigde vergunnin gen, maar het ziet er nu wel naar uit, dat aan het eind van het jaar alle vergunningen bij een zullen zijn. Dan kan de aanbesteding voor de bouw worden gedaan. De kerk gaat plaats bieden aan meer dan zeshonderd bezoekers. Sinds enkele jaren heeft de Gere formeerde Kerk dringend behoefte aan een kerkgebouw. Wel wordt gebruik gemaakt van de sympathie ke gastvrijheid van de directie van de Schiedamse Carton nagefabriek, die de kantine beschikbaar stelde, maar het wordt als een groot ge mis gevoeld dat er geen kerkzaal is in Nieuwland. Nu hebben de ar chitecten Swaneveld en Goslinga een.moderne kerk ontworpen, ruim te biedende aan ruim zeshonderd bezoekers en tevens met plaats voor enkele bijgebouwen. Het geheel komt te liggen aan het verlengde van de- Albardastraat, achter het rioolgemaal bij de Damlaan en met de achterzijde naar de Parkweg en een nog aan te leggen vijver In het verlengde van de Burgemeester Hpnnérlage Grethelaan. -Het bouwen van de kerk zal f "65Q.0OO kosten. Met behulp van de tekeningen en de maquette, die gebouwd Is door Sikko Timmers, heeft de heer S. "T. Gostinga uit eengezet wat het streven is. De kerk zal aansluiten bij de verdere bebouwing die in het verlengde van de Burg. Honnerlage Grethelaan in de richting van de Parkweg op de weilanden is gedacht. Daar zal o.a. een gereformeerde school in het geheel van een scholencomplex wor- den gebouwd. De gereformeerde kerk komt te liggen met de voorzijde aan een pleintje in de richting van .de Nieu we Damlaan, de ingang is aan de zijde van de Albarda straat, de ach- i terzijde is gekeerd naar de Park weg en een 2ijde van de hoge rechthoek met klokketoren is ge- keerd naar het HDVS-terrein. Voor j de luidklok is inmiddels een actie comité in werking, dat al grote be- dragen heeft verzameld en ver- wacht wordt dat voor de aankle- ding van het interieur over vijf- tien maanden tal van activiteiten zijn ontwikkeld. Hoewel de bespreking over de ko- mende bouw van de kerk voor de leden van de Gereformeerde Kerk rotterdamsedijk 26Q schiedam Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83 Bellen bij ongeval: G.G en GD.: Tumlaan 80 Telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer: 646 66. Bibliotheek! Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20 30 uur; dins dag 9 30 tot 16 3t en 39 tot 20 30 uur; woensdag 9 3D tot 1630 uur; donderdag 9.30 tot 12 30 uur; vrijdag S30 tot 16 30 en 19 tot 22 30 uur; zaterdags 9 30 tot 16 30 uur 's Zondags gesloten. R.K.. Leeszaal en Bibliotbeek, Dam Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 23 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.1ö uur: „Het myste rie van het »warte museum". Monopole, 2 uur: „Piratenbloed"; 7 en 9.15 uur: „Drijfzand der be geerte". DIVERSEN Irene, 8 uur: Volksuniversiteit Film avond. De Rank, 8 uur: De Burcht Cabaret- dansant m Nieuwland het belangrijkste deei van de avond uitmaakte, is ook ten volle aandacht besteed aan het ove rige programma. Het Nleuwland- koor, onder de kundige leiding van de heer G, van der Schoor en de toneelgroep van Geron lieten een goede reprise zien van het toneel stuk „Arme Rijken", Binnenkort zullen de tonelisten oit toneelspel ook uitvoeren tijdens aai huldi gingsavond van de harmoniever eniging „Crescendo". Voor de gelden benodigd voor het interieur zijn tal van acties gehou den. Inmiddels is O.P.A., de Oud Papier Actie, overleden, aangezien het oud papier" niets meer op brengt Nu komt er een actie Me- Lo-Dj: Metalen, lompen en andere dingen. De maquette van de nieuwe Ge- reformeerde Kerk in Nieuwland, vervaardigd door Sikko Timmers naar ontwerp van de architecten Swaneveld en Goslinga. De foto toont het vooraanzicht met het pleintje dat aansluit op de Alhar- dastraat (links). Aan de achter zijde van het se bouw komen dc scholent die op de weilanden tus sen De Meesterstraat en de Schte- damse Cartonnage Fabriek zullen worden gebouwd. Rechts stuit het gebouw aan bij een vijver, die parallel aan het HDVS-ter rein langs de Burgemeester Hon nerlage Gretelaan loopt. De voor zijde van het kerkgebouw is ge richt naar het rioolgebouw dat aan de Nieuwe Damlaan ligt. BINNENWEG „City Centrum* BEJJERLANDSELAAN deze club ging met 54 verloren. Als. Succes niet opnieuw invallers moet opstellen en niets aan het toeval overlaat, kan de revanche niet uit blijven. In het verdere programma zijn op-ü genomen: Succes 2Hoogvliet, ODI2. Bolnes 3. Schiedam 2HiUegerse. berg, ODI 3—Oranje Nassau 4, Span., gen bSchiedam a, ODI a—Spirit a, Succes aHillegersberg c, Trekvo-' gels d—Schiedam b en ODÏ b Blauw Wit b. f Advertentie IM.) De Broekenspecialïsi HOOGSTRAAT Sb IEI EE 88981 Advertentie LM. (Advertentie i M Hoogstraat 86 (Advertentie Al Een unieke koUektie vindt u bij Brocrsvest 56, Schiedam. In samenwerking met de Schie damse weefkamer organiseert de Herman Frantsen Stichting uit' Vlaardingen op dinsdag 21 en woens dag 22 november een beurs en mode. show in Musis Sacrum, Lange Haven 111—115 te Schiedam. Voor de inwoners van Schiedam is dit ongetwijfeld een goede ge- tegenheid, om eens kennis te maken met hetgeen door geestelijk gehan dicapten wordt vervaardigd. Men zal (Advertentie l.M.) Hoogstraat 86 (Advertentie IM.) Vraagt gratis het "boekje FOTO- EN FILMGESCHENKEN bij In ecu grote feestelijk met talloze bloemstukken versierde tent opge steld op de Westerkade, heeft gister middag burgemeester mr. J. TV. Peek een rede gehouden, waardoor hy liet nieuwe pand van de firma Lenderink en Co, eveneens aan de "YVesterkade, {Advertentie l M (Advertentie l.M.) Hoogstraat 86 TOCHTBAND zelfplakkend 19, 22. 40 ct p. meter DORPELSTRIP (voor onder aan de deur) 1-85 per 90 cm rubber 28 ct p meter Vilt en rubber in latten KOLENKITTEN. zwart 2.45 3.50 4.30 enz. Grijs 5.65, 7.25 van de ranglijst blijven. De stad genoten hebben voldoende kwaliteit om weer m de kopgroep te kunnen komen, maar enkele verïiespartijen hebben HBSS al wat achterop ge duwd. Zoals vanouds zal het HBSS zaterdagmiddag in Delft niet ge makkelijk vallen tegen CSDV het verloren terrein te herwinnen. Het technische PPSC handhaaft zich bij de kanshebbers door op de Boshoek het bezoekende Rboon te slaan. Bij de tweedeklassers gaat het er naar Uit zien dat GTB en GSS in 2 A in opmars zijn. De uitwedstrijd te gen Egelantier Boys moet voor GSS minstens een puntendeling opleve ren Van HeLLevcetsluïs wint GTB met gemakkelijk, maar na de mon sterscore van vorige week kan GTB in sportpark Harga weer tot een goed resultaat komen. De overigen: Khoon 2FFSC 3; Unicum 3—GTB 2; DVO '32/3—GSS 2; HBSS 3—HVO 2; Unicum 4— HBSS 5; FC Maluku 2— PPSC 5; Vlaardingen 5PPSC 6; GSS 3 LSV '61/3; regionale jeugdafdeling: SVV—ADO westfr. dijk; Sparta— Hermes DVS. maar heel vervelend moet Ursus steeds weer tegen favorieten in het veld zodat de roodwitten al in een hopeloze positie worden gedrukt, voordat de duels met de gelijkwaar- digen aan bod komen. Hopelijk kan XJrsus zich bevrijden van defaitis me. Tegen Wit Rood Wit In eigen huis. Den Briel, mag geen winst verwacht worden. Hoewel het nog te vroeg is om te juichen ziet het er naar ui|j dat de tweedeklassers de grotere broers lesjes gaan geven, Schiedamse Boys besluit zondagmiddag in Harga de eerste helft van de competitie on geslagen, zonder een verliespunt te gen Activïtas. Ook Wilton Fijenoord blijft aan de kop. Aan de Maas kant wordt zondagmorgen GLZ ge slagen. Lagere elftallen: Excelsior R 5 SVV 5; Spartaan '20/4—Hermes DVS 5; DHS 3—RDM 2;Martinït 2— Zuiderster 2; DRZ 2—Sparta 9; Feij- enoord 10Demos 2; TOGB 2—Mar- tinit 3; DDC 3—Schiedam 3; SVV 7—Schiebroek 2 Hennes DVS 7— OVV 3; DHS 4—VOC 4: FSV Pre toria 3SFC 3; SFC 4—Hillegers berg 3; Wilton Feijenoord 2—Fio- nssant/OBR 2; WRW 3—SVDFW 3; Hermes DVS 8—SVV 8; DCV 6 Excelsior '20/5; Feijenoord 14—SW 9; Overmaas 8Excelsior '20/6; SW 10—Excelsior R 10; Excelsior '20/7— RDM 3; SW 11—Leonidas 6; Excel sior '20/8—Flakkee 4; DHS 5—'Trans- valia 5; DHZ 8—DRZ 3; Demos 4— NRC 4; Tediro 4—Martinit 4; SFC 5Poort ugaol 4; SFC 6—DJS 8; Noorderkw. 4SVDPW 4; Schiedam se Boys 2—Boezemkwartier 2; Her mes DVS 9—DCL 5; Excelsior '20/9 Xerxes 7; Hermes DVS 19—Feije noord 16; OW 4Excelsior '20/10; Rockanje 4DRZ 4; Demos 5LMO 4;Martinit 5DZB 5; Aeolus 6—De mos 6; Het Noorden 9—Ursus 3; The Rising Hope 5DHS 7; Ursus 4HWD 2; Schiedam 6—Voorwaarts 5; HWD 5—SVDPW 6; Florissant/ QBR 4—Schiedam 7; Sagu Boys 2— Wilton Feijenoord 3; Wico 4—Schie damse Boys 3; Sagu Boys 3—Wil ton Feijenoord 4. Zaterdagvoetbal Het zal HBSS bijzonder veel moei te gaan kosten om te zorgen dat de oranjehemden in de middenmoot Burgemeester mr. J. W_ Peek zal op donderdagmiddag 23 november officieel het winkelcentrum aan de Mgr. Nolenslaan, omvattende 28 win kels en vier flats in zes woonlagen, openen. Alle winkels zullen dan vol komen ingericht zijn. De winkeliers hebben ter gelegenheid van de fees telijke opening een aantal acties voorbereid. Zo zal er een feestelijke verlichting by de even feestelijke verlichting van het winkelcentrum zijn. De opening wordt twee dagen vóór dc komst van Sint Nicolaas ge houden. BROERSVEST 52 - TEL. 6 75 94 GEBOREN: Hendrik M., z.v. T. Sabel en W. H. van der Geer; Peter, z.v. J. van der Velden en C. van den Adel; Angelica Gd.v. L. F. Piek en C. Duikelaar; JRaymund, z.v. M. Warmerdam en P. M. van Schaik; Johannes C. F., z.v. J. Breddels en N. w. Jansen. OVERLEDEN: A. J. Keldermans, 58 jr.. wed. van A. P. H Prein; L. H. Knipscbeer, 8 jr.; P. Schilperoord, 76 jr. (Advertentie LM.) (Advertentie I A NIEUWS voor de, knutselaar „SKIL" elektr. boormachine 6 mm 16. Handcirkelzaag Slijpsteen decoupeerzaag - schuurvoet per set 72.— Speciale snapsluituig-montage, geen gesleutel Elektr. schuurvoet compl. 77.50 OFFICIEEL AGENT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1