Bouw premiewoningen is misschien wel mogelijk B en w. beraadden zich met Gem. Woningdienst Zwart museum is een van onheil plaats Piraat blijkt toch wel n goede kerel EEN MAAND LANG! 0LIEHAARD Uit de eerste divisie HU CHEMISCH REINIGEN Cowboyfilm zakt weg in drijfzand De Twentsche Bank COMPLEET KOOP NU DEKENS W. A. VERWAYEN Passage vertoont Concert Open Deurrlienst Monopole-matinees: W1 rianie woonhuizen SCHIEDAM IN NIEUWLAND GEEN PLAATS AGENDA T"^*noJit ieders wens -voor ieders keurs Burgerlijke Stand KUNSTGEBITTEN- REPARATIES procent Eerste paal woongebouw bejaarden SVV ontvangt Leeuwarden Etermes naar Heerenveen Artsen op zondag KERKDIENSTEN Vrouwendag P.v.d.A. ftoerièrstfirs i VienOg— 1 WASSEN - STOMEN - VERWIN Vcrlorcn 50.—, omgeving Nieuwstraat-Nieuwe Haven. Bezorgster van de Schiedam mer. T.b.t.b. Lange Haven 103, Schiedam. 1:n Voor buisetüke sfeer frisse kleuren, wollige pool. SCHIEDAM: Broersvëst 127 - Tel. 6 6877 - Tel. adres Vlaardingen (01898) 2376 ESN- VOU DIG Eenvoudig opgemaakt, maar volledig chemisch gereinigd. Goed en goedkoofc,van. 0.75 tot 2.7S Zelf even brengen en halen. volledig truitje, vestje. 1,50 chemisch pantalon2,25 ecepTrêt, colbert,japon 3,50 prima cosiuum, mantel4,75 opmuk. fgggnkjedinp (waterdicht) 4,S0 SUPER Uitgebreide I luxe-behandeling, motecht, met apprêc, mee gratis plastic hoes en hanger. Het is niet uitgesloten, dat evenals In 1961, ook in 1962 be halve een contingent woningwetwoningen ook een contingent premiewoningen, te bouwen door woningbouwverenigingen, onder garantie van de gemeente wordt verleend. Over deze voortgang van dc woningbouw hebben b. en w. zich met de Commissie voor de Gemeentelijke Woningdienst beraden. En het college van b. en w. is derhalve de mening toegedaan, dat, indien deze mogelijkheid zich inderdaad voordoet, er een plan gereed zal moeten zijn. Tevens zal het bouwterrein dienen te zijn aangewezen ten einde oponthoud in de regelmatige voort gang van de woningbouw te voorkomen. Daarom zullen b. en w. de gemeenteraad het volgende ontwerp-besluit voorleggen. In Nieuwland is geen terrein voor bedoelde woningbouw moer aanwe zig, omdat het terrein ten zuiden van de Burgemeester van Haaron- laan en ten oosten van de 's-Grave- landseweg is gereserveerd voor de bouw van 180 woningen in 6 woon lagen in woningwetbouw en het ter rein tussen de DamJaan en de Nieu we Damlaan, dat is aangewezen voor de bouw van plm. 120 wonin gen, voorlopig nog niet ontruimd kan worden. Hierdoor waren b. en w. ge noodzaakt hun aandacht te besteden aan de beschikbare bouwgrond in KetheL De wnd. Directeur van Gemeente werken heeft het college op een desbetreffende vraag .geantwoord, dat een complex van plm. 150 wo ningen zou kunnen worden gebouwd ten noorden van bet complex van 400 woningen, dat door een tweetal bouwverenigingen zal worden ge bouwd. De plaats zal na een stede- bouwkundige studie, nog nader wor den vastgesteld. Zolang het b. en w. niet bekend is of een contingent premie-A-wonlngen, te bouwen door woningbouwverenigingen onder ga rantie van de gemeente, za] worden toegewezen en ook niet of er belang stelling voor deze bouw van de zijde van de bouwverenigingen zal zijn en zo ja, tot welk aantal, is het meer efficiënt, dat de Gemeente een bouwplan voorbereidt, zodat de be trokken bouwvereniging t.z.t. het plan kant en klaar kan overnemen. Het is het college gebleken, dat de 400 woningen in Kethel door de wo- ningbouwveren iging „Volkshuisves ting" en de Prot. Chr. Woningbouw vereniging „Onze Woning" vermoe delijk in het Muwi-sysleem zullen worden gebouwd. Daarom zouden b. en w. bedoeld complex van 150 wo ningen ook in het systeem van Muijs De Winter willen doen ontwerpen op zodanige wijze, dat deze zowel eventueel in de premiesector als in de woningsector kunnen worden ge realiseerd, Over het type van de woningen moeten b. en w. zich nog beraden. Zodra de schetsplannen een definitieve vorm hebben aangeno men, zullen b, en w. de gemeente raad hierover volledig inlichten en verzoeken de nodige kredieten te verlenen. In afwwachting van deze (Advertentie M.) 14.95 29.00 WONINGINRICHTING Hoogstraat Ï84-186 reeds vanaf Zuiver wollen vanaf van de film is dat niet moeilijk te raden. (PASSAGE). TOPPUNTEN in „Het mysterie .van het zwarte museum" Vormen de guÜlotinering van'n pros tituee en de onderdompeling van een vermoorde man in een tobbe met een bruisende substantie;de man gaat er met kleren en al in en. wordt er even later als een proper skelet uitgehaald. Aan de wieg van dit bedenksel hebben Jack the Ripper enzijn na-oorlogse collega John George Haigh gestaan welke laatste zijn slachtoffers in een bad van bij tend zuur placht te stoppen. Krijgen we het nu werkelijk be nauwd als we naar dat gedoe,, naar de engvertrokken gezichten, naar de wurgende vingers kijken? Wie vindt het echt fijn? Moeten we werkelijk zo nodig. Publiek opinie-onderzoek, laat ons hier in de; steek. Jammer, het 20U zeker interessanter zijn dan de films zelf. De hoofdfiguur in de film is een journalist, die naar het schijnt, on der de indruk is van de vele moor den, die in de stad gepleegd worden. Als een bezetene probeert hij de da der te ontmaskeren. Dat doet hij ih samenwerking met een assistent. De arts van de journalist zegt hem met het werk uit iè scheiden i.v.m. zija labiele gezondheidstoestand. De jour nalist. weigert.. En hij gaat door met zijn achtervolgingswerk. Wie nu ei genlijk de moordenaar is verklappen haar charmes ■wij niet, maarin het prille begin tenslotte de vermeende kaper in het kredieten, is het gewenst, dat thans reeds een krediet voor de aanloop kosten wordt verleend. Het zou 20-000.— moeten bedragen. B. en w. willen met deze zaak gro te spoed betrachten, opdat men met de plannen gereed is vóór de datum, die dc Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid mogelijk zal stel len, en. evenals bet vorig jaar de bouw van 156 woningen door een tweetal bouwverenigingen, ook deze bouw ongestoord voortgang zal kun nen vinden. B. en w. stellen de raad dan ook voor: 1. in beginsel te besluiten tot de bouw van plm. 153 woningen met premie in het Muw: -systeem, op aan de gemeente toebehorende gronden nabij het Tuindorp-Kethel: 2. een krediet ad 20.000.ten laste^ van het Woningbedrijf te ver lenen voor het doen van de eerst no dige uitgaven voor het maken van de plannen; 3. te besluiten tot de in verband met de onder 2 genoemde uitgave nodige begrotingswijziging. In de Oud-Kath. Kerk. Dam 28, wordt zondag 19 november een con cert verzorgd door dc carttorij der Ncd. Hcrv. Kerk. o.l.v. Jan van dei Tak. Medewerking wordt verleend door And van der Hoeven, organist. Aanvang 8 uur. Zondag 19 november houdt :de commissie voor hel Open Deurwcrk een Open Deurdienst in de Grote Kerk. Dr. j. J. Stam uit Rotterdam gaat in deze dienst voor met als thema „Brood alleen". Aanvang 7 uur. In Monopole: EEN verdwaalde cowboy heeft het erg moeilijk op de wijde prairie, want de herinnering aan een mooi meisje in een gele jurk wil maar niet wijken. Bovendien achtervolgt hem de sheriff, omdat hr een mede minnaar heeft doodgeschoten. Geluk kig heeft de cowbouy nog z'n paard, z'n zadel en z'n patroongordel, zodat hij zich niet helemaal (eenzaam voelt. Laat hij nou ook nog dat mooie meis je ontmoeten, van wie hij in zijn jonge jaren droomde! Helaas, ook de sheriff verschijnt op het appèl en die vindt het mooie meisje ook al een mooi meisje. De basis is er dan voor één van de meest huilerige cowboy- geschiedenissen, die ooit op het wit te doek voorbijgleden. Wie dit ziet, denkt met weemoed aan de ouder wetse westerns. Kirk Douglas, Rock Hudson, Dorothy Malone en Joseph Cotter., die de hoofdrollen spelen in Drijfzand der begeer te,' doen hun best om van het zwakke gegeven nog iets te'geven. E kennen films als „PIRATEN- BLOED" te goed om er ons meer warm over te maken, maar we worden er toch steeds weer door geboeid. Denk over de samenstelling van een film als „PJRATENBLOED" niet te gering, want er werden genoeg kosten en energie besteed aan het verfilmen van de geschiedenis van een kaperkapitein, die eigenlijk he lemaal niet zo'n ongelikte beer was, maar een man, die in z'n eentje op een wonderlijke wijze een ploert van een zakenman poogde te ruine ren. Yvonne de Carlo speelt de bij dehante jonge dame, die dank zy doortastendheid juiste spoor helpt Zij heeft liefde voor hem opgevat en in deze soort films worden lieve, goede meisjes nu eenmaal hooit ver liefd op een slechte man.. En het blijkt -wel uit de loop; der gebeur tenissen, dat de piraat geen schoft is. Hij rooft slechts schepen om aan geld te komen. Dat geld besteedt hij aan goede zeelieden, die door de rij ke reders worden uitgebuit. Maar toch komt hij nog in de gevangenis terecht. Maar slechts voor een kort poosje. Zijn geliefde weet hem op geraffineerde wijze te bevrijden. De misverstanden tussen hen komen tot een oplossing en heel gelukkig, hoe kan het anders, vallen zij in eikaars armen..(MONOPOLE) Nab(j strand, bos cn duinen zeer gunstig gelegen (w.v. enkele twee on der één kap) met schuur of garage, te Rockanje Koopsommen vanaf 23.090 k,k. Zeer rui me financiering moge lijk. Inlichtingen. dag. (ook zat.) van 14-17 u. in de directiekeet op het bouwplan aan de Hoogvlietlaan en bij N.V. UMACO. MALIE BAAN 63, UTRECHT, tel. 030-11877 Na 19 uur: 02950-4 59 82. few Diversen Verloren Fotografie Lessen Zaterdag 13 november 1961 'N GEBAAR VAN OUDSHOORN DAARTOE IN DE GELEGEN- HEID GESTELD DOOR DAVO OMDAT U MET DIT WISSELVALLI GE WEER PAS GOED MERKT HOE IDEAAL DAVO - OLIESTOOK IS. mm MEENT 22-34 - TELEFOON 116440 OVERSCH. DORPSSTRAAT 12 TEL. 4 12 28 - ROTTERDAM Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrand tlaan 5. Bellen fay ongeval: GG. en GD.: Tuinlaan 80. Telefoon 6 92 90, Politie-alarmnummer: 6 46 66. Bibliotheek:. Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20.30 uur; dins dag 9.30 tot 18.31. en )9 tot 20.30 uur; woensdag 930 tot 16 30 uur; donderdag 9.30 tot 12.36 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. R.IL Leeszaal cn Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdngT4 tot. 17 en 19'tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 cn 9.15 uur: „Het mysterie van het zwarte mu seum". Mono pole, 2 uur (zondag 2 en 4.15 uur): „Piratenbloed"; 7 en 9.15 uur; „Drijfzand der begeerte". DIVERSEN Volksgebouw, 8 uur: Gruno, Feest avond. Chr. Soc. Belangen, 7 uur; Schie- damse reisver. Feestavond. Tivoll, 8 uur: SV en HV Schiedam. Feestavond. Sursum Corda, 7 uur: De Smalfilm clubavond De Driehoek". Film. Irene, 7.30 uur; CJV-avond, Cabaret. {Advertentie LBS.) petite Uw geld bewaren tot max, f. 25.000.., op een depositoboekje bij De Twentsche Bank is gemakkelijk en rentegevend. kunt de bedragen ook per giro storten. 170 kantoi«a io Nederland GEBOREN: Marianne A., d. v. J. C. Heerebout cn G. van-den Berg; Amoldus S., z. v. G. B. Ham en G. R. Vermeulen; Engclbertus B., z. v. G. B. Ham cn G. R. Vermeulen; Nico- laas, z. v. N. Schaap cn M. Schol: Helle A- H.. d. v. C. J. A. Engcring en B. H. C. Zandstra: Edwin H-, z. v. R. W. van der Geugten en I. M. Jansen. ONDERTROUWD: L. T. Boer, 25 jaar en H. C. Brugman, 18 jaar; M, H. Collignon, 24 jaar en A, C. van der Sluijs. 24 jaar; A. M. Eenhuizon, 24 jaar en A. G. C. van der Stap, 22 jaar: J. A. de Haas, 40 jaar en C. A. Verschoor, 30 jaar; R. D, Kuil, 21 jaar en.C. S.'C. de Bruijn, 19 jaar: P. C, Lotte, 55 jaar en H. W. M. Ruigt, .41 jaar; C. H. Metaal, 23 jaar en J. M. L, Swartjes, 25 jaar; J. Muis, 31 jaar en A. de Kramer, 17 jaar; P. de Nijs, IS jaar en W. Du- chenne, 17 jaar; H. J; Offenberg, 20 jaar en J. E. Hendriks, 23 jaar; L. Pest. 29 jaar en J. M. Daalmeijcr. 20 jaar; C, M. Ramberg. 32 jaar en M. W. Kik, 22 jaar; W. Roodenburg, 69 jaar en J. G, van Soest, 50 jaar: H. P. Sanders, 29 jaar en H. A. M. Robben, 23 jaar; G. M. van Slobbe,' 26 jaar en J. A. M. van Kleef, 25 jaar; J. Stouthandel, 21 jaar en J. van der Burg, 22 jaar; W. C„ Verschoor, 32 jaar en W. Markestein, 26 jaar; M van Vessem, 27 jaar en P. G. C. Lan-t ser, 17 jaar; J. J. van den IJssel. 32 jaar en A. M. L. Hosman, 23 jaar; J. Vrfjenhoek, 27 jaar en L, Pelgrim, Z4 jaar. GEHUWD: A. Vrijenhoek, 32 jaar en J. Verwaal, 20 jaar; B. de Roos, 26 jaar en M. van Diggelen, 23 jaar; J. C. Houniet, 24 jaar en M. G. Rens- man, 24 jaar; T, Sykula, 29 jaar èn A, A, W. Prenger, 22 jaar; P. Kreu- Hedcn overleed zacht en kalm tot onze droefheid, onze lieve vader, behuwd- cn grootvader, onze broe der. bchuwdbroeder oom, de heer ARNOLD LTS CORNELIS WIES weduwnaar van Saartje van Rhijn in de ouderdom van 78 jr. Uit aller naam. P. WIES Schiedam, 17 rtov, 1961 Speciaal voor spoedgevallen. Rotterdamsedyk 265 Tel. 6 8ö 21 - Schiedam f—r- NA 1 MAAND NEEMT U H *Fm' ZELF DE BESLISSING. g§ ftr SLECHTS 50 DAVO- WÈ OLIEHAARDEN ZIJN i» HIERVOOR BESCHIK. S BAAR. MT NU METEEN BELLEN. g| ger, 28 jaar en W. M, T. van Kulje- ren, 21 Jaar; C. J. van der Graaff. 29 jaar "en A, E. M. van den En.de, 30 jaar; H. M. Kouwenhoven, 27 jaar en E. B. M. van Collenbuvg, 23 jaar; J, H. T. Gunnewegh. 27 jaar cn M- C. Timmerman, 24 jaar; B. J. de Klcijn, 21 jaar en C. Krommenhoek. 22 jaar; j. W. Müller, 21 jaar en M. A. van der Burg, 20 jaar; A. van der Tuin, 26 jaar en W. A. Klcïnherenbrink, 26 jaar; G, W. D. Jansen, 25 jaar en M. E. Kruijs, 34 jaar; J. Tweeboom, 4L jaar en A. A. Mayer. 33 jaar; G. Willems, 25 jaar cn A. Dijksman, 30 jaar. OVERLEDEN: M. M. Verbokken, 83 jaar, wed. van A. Mes. Op dinsdag 21 november wordt op een. terrein op de hoek Teidersweg— Asserweg in Schiebroek de eerste paal geslagen voor een woongebouw voor.bejaarden. Het wordt gebouwd voor rekening van de woningbouw vereniging „Onderling Belang". Het college van Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland heeft de Sta ten voorgesteld bedragen uit te trek ken voor de restauratie van niet minder dan zeven molens in de pro vincie. Het betreft hier molens te Aarlanderveen (2), Leiderdorp, Haastrecht, Hel- en Boeicop, Oost- voome en Schiedam. De Staten is in overweging gege ven voor deze restauratie een sub sidie te verlenen tot een totaal bedrag van bijna f 20.000. SW ontvangt zondag Leeuwar den. En ongetwijfeld ziet het er naar uit, dat deze ontmoeting een inté ressante partij zal opleveren. Want ook Leeuwarden is één der kandi daten. voor de groep van „zes". Deze ploeg is gevreesd om zijn harde, tackle. Maar bovendien kunnen de Friezen tot een zeer goed spel ko men. SVV dient daarom met zeer snel spel en beheerst teamwerk zijn tegenstanders tegemoet te treden en onder geen voorwaarde risico's te nemen. Dc opstelling van het SW-team luidt als volgt; Doel: Tap; achter: Romein en Hekman; mid den: Van Leeuwen. Van Kampen en Ris; voor: Kaak, Van Pelt, Herwig, Putters en Slavenburg. SW 3 speelt uit tegen DCV 2; op Harga ontvangt SW 4 CKC 2. De wedstrijd SW 2 tegen Hermes 2 is tot nader aankondiging uitgesteld. Na de ongelukkige wedstrijd tegen EB OH gaat het sterk gedupeerde Hermes-DVS-team op bezoek bij Hcerenveen. Behalve Plet Janse, Hans Eijkonbroek en Wtlco de Boer is bet vrijwel zeker, dat ook Piet Henke door zijn tegen EBOH opge lopen enkelblessure niet van de partij zal kunnen zjjn. Maar Hermes gaat zondag zeker niet bij de pak ken neerzitten. Niets is juist minder In spoedgevallen zijn gedurende dit weekeind dc volgende artsen te raadplegen: J. Mokkenstorm, Van Ruysdaellaatv52b, tel. 64098; C. J. M Vlootman, Singel 259. tel. 67760; F, J. W. Beukers, Burg, Knappertlaan 76, tel. 68004; P. van Santbrink, Van Heuven Goedhartstraat, tel, 62562 Geopend is apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, die ook gedurende de komende tveek de nachtdienst zal waarnemen. .waar; bet team zal geprikkeld en daardoor vechtlustig in het strijd perk treden. Door deze instelling zullen onze stadgenoten dan ook bijzonder hoge ogen gooien. En mocht deze wedstrijd in winst wor den omgezet, dan komt Hermes net boven de fatale streep. Op Harga krijgt Hermes 3 zondag ADO 4 op bezoek en Her mes 4 ont moet Leonidas 2 in een uitwedstrijd. Ntr«l. Hetv. Geni.. Grote Kerk: 10 uur d6. J. D. Smids. 5 uur geen dienst. 7 uur dr J. J. Stam tR'dam). Bethelkerk: 10 uur ds. C van der Steen, 5 uur d*. L. J. G. Spilt (Utrecht). Opstandlngs- kerk: 10 uur ds. D. J. Spaling. 7 uur ds A. Hoflman Vredeskerk: 9 en 10.45 uur dr. L. J. CazeirJer. 7 uur ds. H. W. Hemmes. Ned. Hcrv. Geref. Evang. Gebouw Irene: 10 uur ds. Vergunst (Ede) Be thelkerk: S uur ds. Spelt (Utrecht) Evang. Lutb. Gemeente: 10 uur ds. S. G v. d. Haagcn. Luih. Kerk: Zaterdagavond 7A0 uur occum. avondgebed Ned. Prot. Bond, Wcstvcst 92: 10.30 uur ds. J. B. Schouwlnk. Oud-Kath. Kerk, Dflm 28: 10 UUT Hoogmis. Baptlstengempcnte, Eange Haven 59: )0 cn 7 uur ds. A. Relllng. Leijer des Ifeils, Lange Haven 27: !0 u. Helligirgssamenk. en 7.30 u. Verlos- singssamer.komst. Gerrit Verboonstraut: 6.45 uur Openluchtsamenkomst. Alle so menkomsten staan o.i.v. dc majoors K. Wlerlnga en R. Reitsma. 3ehova's Getuigen. Volksgebouw: 630 uur wachttorenstudie, onderwerp: „Schenk aandacht aan de wonderbaar lijke werken Gods". Woensdag 7A0 uur dienst verga dering en theocratische be- dieningssehool. Chr. Gerei. kerk. Warande, hoek BK- laan: 10 uur Leesdïenst, 3 uur. ds. D. Henstra (Delft). Gcref kerk. Oqstcrkerk: 10 uur ds. C. Mok (Maassluis), 5 uur ds. J. No wijn. Kethel ..De Ark": 9.30 uur ds. J. H. Baas (Den Haag), 2.30 uur ds. C. Mak. Kan tine Burg. Honnerlagcn Gretelaan: 10 uur ds. H. J. Heynen (Vlaardingen), 5 uur ds. H. J. Baas. „De Goede Haven": J0 uur ds J, Couvée, 5 uur ds. H. J, Hcyencn Jullanakerk: 10 uur ds. J. Na- wijn, 5 uur ds. J. Couvée. VLAARDINGEN Voor de „Vrouwendag" van de Vrouwengroep PvdA op dinsdag 28 november is een aantrekkelijk pro gramma samengesteld. Mevrouw M, Pijpers-Makkenze zal die avond spre ken over de socialistische doelstel lingen in deze tijd. De samenkomst wordt in de muziekzaal' van het Volksgebouw gehouden en begint te 20 uur. corr esponden tie-ad res: Schiedamseweg 99- Schiedam. De overledene ligt opge baard in het Gemeente Ziekenhuis. Nassaulaan 75 te Schiedam. Bezoek al daar v.m. 11 uur cn n.m. 18 uur. Dc begrafenis zal plaats hebben op de algemene begraafplaats ,te Schie dam maandag 20 novem ber a.s. omstreeks 14.45 uur n.m. Vertrek van Schiedamseweg 99, Schie dam, 14.15 uur n.m. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 6 67 20. In één dag gereed., Laat uw spiraal vermaken tot modem opklap- of kantelbed. Fruna afwerking,' als nieuw terug. Het goed koopste adres; DUK, Groe nendal 1 A iBroersveldpad), telefoon 6 70 2a <na 18 uur telefoon 6 67 89). Ledikanten,! hutledikanten, kampeerbed- den enz Kom eens ora ten. Autorijschool Kowi, Waran de 210 B, Schiedam, telefoon 6 28 73, Ook verhuur zonder chauffeur. Permanent wave Hêlène permanent mei toe stel, het beste wat ei is, compleet f5.—;. stroomloos f7.50 Op vertoon var» deze advertentie 11.— korting I Dames- en herenkapsalon „HéJéne". Rembrandtlnan 22, telefoon 6 ?1 7«l Kojfllms vergeten? De auto maat staat.voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat 106

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1