Winkelgalerij Nolenslaan met recht in feestlicht wmt van Man loopt toch nog in een valstrik Goede rentree Damclub Schiedam in hoofdklas Trots van de winkeliers en van de stad Schiedam Strijd rond de korven RODE ETIKET DOOR BURG. PEEK ONTSTOKEN Thriller voor WF-personeel heetman, Groot aantal deelnemers driebanden Automaat gestolen Volksgebouwen LEV winnen Burgerlijke Stand Brand in verffabriek Siif en Piet vergeten v. d, AREND niet Hilversum bij Hermes-DYS Inbraak je ZEEMAN Voorwedstrijd in tweede klasse libre van JJ-U.Js.. ZEEMAN yrijdag 24 novemLcr 1961 (Advertentie IM.) Bjj de damclub Schiedam heerst vreugde dat „Schiedam" de rentree In de hoofdklasse van de competitie goed heeft beëindigd, ook al zag het er aanvankelijk naar uit dat het team zich niet zou kunnen handhaven. Met wilskracht konden echter enkele prachtfge resultaten worden behaald. Alle aandacht richt zich nu op het tweede team. omdat de groei van damclub Schiedam de mogelijkheid tot meer vooruitgang gaat bieden. Was het reserveteam voorheen een zorgenkindje, nu kan vrijwel steeds een sterk team met voldoende re serves worden opgesteld zodatook hier stUglng op de ranglijst mag worden verwacht. In het clublokaal aan de Nieuwe Maasstraat zal Schiedam 2 op don derdagavond 7 december Ons. Genoe gen 2 uit Bolnes bekampen voor de tweede klas van de competitie. Ge zien de kracht van Schiedam 2 wordt dit duel met vertrouwen tegemoet gezien. Inmiddels zijn de huishoudelijke competities in volle ontwikkeling en belangstellenden, kandidaat-leden kunnen iedere donderdagavond zich voor de duels aan het bord met de honderd ruiten doen inschrijven. De borden wedstrijden hadden de volgende resultaten: J, C. Onink— Li. Brenvoort 20; A. RisseeuwC. W. Sleeuwenhoek 0—2; F JRadeznaker A. van Otterloo 02; J. de Wilde W. C. Heuvelman afg.; C. Korpel— M. den Hou.ting 1I; A. van Dort— J. van Straaten 2—0; J. C. Onink— F. Rademaker 2—0; T. Vrijland—!. Cabri 2—0; E. BremanM. van Erkel 1—1. Ladderwedstrijden: L. Vrijland— C. W. Sleeuwenhoek 11; A. van Dort—A. van Otterloo 20; J. van StraatenW. Spruyt 20; A. Ris seeuwC. Korpel 1—1, '(Advertentie i Al OFFICIEEL KIWUIT) AGENT I JSi Morgen houden wij in FISH onze afdeling, i kieln- lederwaren eenspe ciale verkoop van lederen por- temonnaies ulc de duurdere series. Honderden rits-portemon- naies van prima kalfsleder,, licht gekrlspeld met rondom- lopende trekslulting, dubbel zilver geldvak en ruime, twee delige portefeuille, normale prijs 6.90. Rundbox beugelportemon- naies naar Amerikaans model, groot zilvergeld vak, tweedelige portefeuille voor tramkaart, abonnement enz., normale prils 5.75. Morgen koopt U beide soorten luxe portemonnaïes voor nog géén drie gulden.: Et heerste een feestelijke dntkte langs de winkelgalerij aan de Mgr. Nolenslaan, waar burgemeester Peek .gistermiddag met enige plechtigheid de feestverlichting "i T'N- aandraaide. KIES EEN;.' GESCHENK UIT ONZE EUROPESE MODE. COLLECTIE Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bjj ongeval: G.G. en GD,: Tulnlaan 80 Telefoon 692 90, Politie-alarmrmmmer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20.30 uur: dins dag 9.30 tot 16.3C en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tol 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend maandag 19 tot 21 uur: woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur: vrijdag 14 tot 17 .en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tol 27 uur. (AdvertentieLM.) Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop... de rics-porte- monnaies in bruin... de beugel- portemonnales In zwart, rood en bruin, nu door elkaar W m ~y/j voor geelgouden ringen metbrillantjes 10 brillantjes ref A29 548.- 3 brillantjes ref779; 180.- BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Het zwaard van Monte Cristo". Mónopole, 2 u.: .Jacht op een scherp schutter", 7 en 9.15 uur: „Sluip moord op rubberzolen". edelsteenkundige f.g.a. d iama n texpertg la. LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155 157. rotterdam DIVERSEN OpstandIngskerk, 8 uur: Wijk II. Lezing. Geref. Jeugdhuis, 8 uur: NCVB. Le zing. Arcade, 8 uur: Kath. Bond voor be jaarden. Toneel. Irene, 8 uur: Zonnegloren, Propa ganda vond. Wijkcentrum, 7.30 uur: VU. Cursus. Arcade, 8 uur: KAB. Forumavond. Volksgebouw, 8 uur: ABC. Huldi gingsavond. De drogist W. V. had een auto maat bij zijn,'zaak .aan de Troel- s (ra la an hangen. Het apparaat hangt er nu niet meer. Het is na melijk gestolen. In de automaat be vonden. zich 120 pakjes kauwgom en enkele vijf-centstukken Voor het driebnndentoemooi (klcia biljart) om het Bliekendaalbüjart hebben niet minder dan 36 spelers ihr geschreven. Zij zijn ingedeeld in zes groepen. De; zeven best geplaatsten komen in. de eindstrijd met de wissel- prijshouder H. Segexs, De voorwed- strijden worden gespeeld in De Gou den Leeuw,' Vlaardingen;'De Sluis,. Schiedam, Thaiia, Schiedam, Cen-, trum-West, Schiedam. Heinsbroek,; Schiedam cn. De Karseboom, Schie dam. 'TT.. (Advertentie i.M.) PANTALON? De Broekenspeclalist HOOGSTRAAT 86 - TELEE 8 89 81 Het moment waarop burgemeester Peek, geassisteerd door de heer F. Sterreberg, voorzitter van de WïnkelierS'nereniging Mgr. No lenslaan, de feestverlichting aan draaide. De competitie afdeling D van bet biljartdistriet Schiedam is door Volksgebouw, Vlaardingen, gewon nen met 17 punten en een percenta ge van 37.84 procent voor DKC, Schie dam, met 15 punten en een percenta ge van 87.77 proeent. Het verschil v/as derhalve minimaal. In afdeling E, waarvoor de belang stelling iets groter was, eindigde LEV, Vlaardingen, met 41 punten op de eerste plaats en een percentage van 92,01 procent. Opvolger was DVS, Schiedam, met ,38 punten, percentage 86.04 procent GEBOREN: Elisabeth J. M., d. van J. II. J. Vermeulen -enT. J. M. Hersbach; Gerardus A. W., z. van J. M. J. Zuidgeest en J. A. Matthyssen; Astrid, d. van A. Grims cn E. Eekman; "Willemina,. d. van P. van Leeuwen en J. M. van der Ent; Jacob H., z, van M.'van den Bosch en M. A. Driessen; Cornelia, d. van j." Marlijn en. T. van der Most. OVERLEDEN: RL Vasten houw, 77 jaar; J. C. do Bruijn, 83 jaar; Z. Plooij, 67 jaar. VLAARDINGEN In overleg met de aannemer was de datum van oplevering van de openbare kleuterschool in Wetering door burgemeester en wethouders nader bepaald op 15 november 1961 Het laat zich echter aanzien, Jat de oplevering pas half december zal kunnen geschieden, als gevolg van personeelsgebrek en vertraagde ma- terialenle vering. In de verffabriek.VEVEO aan de Willemskade is gistermiddag om 1.40 uur een brandje uitgebroken. Het vuur is door de bedrijfsbrand weer geblust. De uitgerukte ge meentelijke brandweer behoefde geen dienst meer te doen. In een lijnoïieketel in de vernis- stokerij ontstónd een grote barst. Hierdoor stroomde de hetelijnolie naar buiten en geraakte in brand. Door de ketel snel af te koelen, heeft, men het ontploffingsgevaar kunnen afwenden. (Advertentie f.M:| De senlorploegen van ODI heb ben vrijaf en de R.K.B. heeft zijn eerste microzaterdagmiddag in de Energiehal voor aspiranten, waar aan alleeiv Schiedam b deelneemt. Voor Schiedam 1 is dé return wedstrijd tegen Velox vastgesteld, ditmaal op eigen- terrein. Op 17 september werd van Vèlox gewon nen, de enige partij tot dusver, die de volle buitopleverde. Het is twijfelachtig dat voor de tweede maal zal worden gewonnen. Succes ontmoetuit voor de twee de maal Sperwers 5, waarvan op 8 oktober' met 10—0 werd gewon nen. Dé volle winst zal ér wel uit komen. Verder zijn. vastgesteld: Charlois 3—Schiedam 2; Spartaan 3Suc ces 2; Ons Huis dSchiedam b (micro), Schiedam bUnicum d (micro). ODI a—NI0 a en TOF c —ODI b. want die heeft alles op fotogehied zoals u Li de etalage ziet. Camera's vanaf 13.50 Voordelige geschenkverpakkingen Agfa Kodak - Geyaert enz, Flitsapparaten met étui 8.50 Diaprojectoren vanaf ƒ75,-— Diadozen metaal 15D,st. 9.75 Hoogstraat 91 - Tel. 6 8814 Wij geven Zwarte Pietjes Advertentie I M I 3B Eindelij k weer een aan- I ral bieding van die heerlijk B zuivere Capri Eau de Cologne... Zuivere' Eau de Cologne was vroeger... is' nu... eh zal altijd hèt cadeau blijven, dat door iedereen, rijk of arm, bijzonder wordt-gev/aardeerd. Dit Is een speciale St. Nïcolaas aanbieding zuivere (ortgeparju- meerde) Capri Eau de Cologne, dfe normaal' in deze fraafé," luxueuze flacon verkocht wordt voor 2.95. Morgen koopt U diezelfde grote flacons, inhoud 12 maatjes, voor nog'géén gulden. In de winkel van C. Jamin aan de Groenelaan is vannacht inge broken. Uit de kassa werd een be drag van 8.90 aan wisselgeld mee genomen. De kassa was niet afge sloten. Via een. schutting aan de Zee straat zijn de daders op de bin nenplaats gekomen. Na de open slaande deuren aan de achterkant van de zaak te hébben geforceerd, konden zij' uiteindelijk in de win kel komen. f Advertentie t .t/l NIEUWS voor dfe knutselaar „SKIL" elekir. boormachine 6 mm 16.— Handcirkelzaag Slijpsteen decoupeerzaag - schuurvoet per set 72.— Speciale snapsluiting-montage, geen gesieute) EJcklr. schuurvoet compL 77.50 BROERS VEST 52 - TEL. 6 75 94 In goede stemming heeft de cbr. gymnastiekvereniging DOK in ge bouw Christelijk Sociale Belangen de jaarvergadering gehouden. De agenda leverde geen moeilijkheden op. Herkozen werden de aftredende tweecle voorzitter F. E. Koelman en secretaris J- E. Veraart. In de vaca tures mej. N. van 't Hof en: mejl N. Groeneweg werden de dames R.' Euurman en G. Groenewegen in ,het bestuur gekozen. Er is nog een (Van een onzer verslaggevers) De waterpol owedstrijd VZC—SZC (herën) is na een uitstekende wed strijd door VZC met 3—2 gewonnen. Derhalve namen de Vlaardingers gis teravond revanche voor de dit voor jaar tegen de Schiedammers geleden nederlaag, Het was een. uitstekende wedstrijd. Beide zeventallen speelden op volle toeren. Het.plaatsen, dat nog al vaak te wensen overliet, was nu uitste kend verzorgd. VZC begon met goalie Piet Goe derend onder vuur te nemen, maar hij slaagde erin de gevaren te ke ren. Daarnakwam SZC aan: bod; Zijlstra zwom bliksemsnel op, maar zijn schot schampte de paaL In 0e eerste speelhelft legde Leo Don de grondslag .voor de fraaie overwinning. Goed geassisteerd door de vleugelspelers plaatste hij drie maal de bal in het net zonder dat de Schiedammers hier iets tegenover stelden. Toch gaven zij zich niet ge wonnen, Uit een vrije worp sloot een combinatie Jan de Bruin-Zijlstra uitstekend en dat betekende 31. Nogmaals kwam SZC tot een goed gericht schot, maar ditmaal voor kwam Leo Zandwijk een treffer. Kort ha de hervatting moest Leo' Don voor een bloedneus het bassin verlaten. Sportief trok SZC Henk Rederijs terug, totdat Don het spel weer kon hervatten. Harry Magito (SZC) en Ben Arons waren op de doellijn in een fel düei: gewikkeld. Het ging wel sportief, maar onregelmatig toe, waarvoor scheidsrechter Karei Sijnen béiden, uit het water zond. SZC deed nog alle moeite tot een doelpunt te komen, 'maar dat 'ge lukte tegen de sterk verdedigende VZC'exs niet meer. Normaal 29.75, maar één dag be taalt U voor deze prachtige pan talon in de nieuwste;kleuren grii; f Advertentie l.M.) TOCHTBAND zelfplafckend 19. 22. 40 et p; meier DORPELSTRIP (voor ónder aan de deur) 1,85 per 90 cm rubber 28 ct p. meter Vilt en rubber in latten KOLENKITTEN zwart 2.45, 3-U0 enz Grijs 5.65, 7^5 slechts Voor het biljartkampioenschap (persoonlijk) in de tweede klasse li bre van het biljarfdistrict Schiedam hebben vijftien personen ingeschre ven. Zij spelen in twee poules voor- wedstrijden. ARe partijen worden in De Griffioen te Vlaardingen ge speeld. Later ;al daar ookdeeind strijd worden gehouden. In poule 1 komen uit:De Koning (DKC); v.; d. Kooy (HVO)v. d. Veer. (Tonegido), de Grijs (EfflS), Klos (Confianee), v. Duikeren (De Sluis) en B. v. Reeven. (LEV). In groep 2:Hartog(OBK), Rijnderhof (DKC), v. Dorp (HVO), Breöiüs;'<'t Oosten). C. v. Roeven (Tonegido), Leijte CRES), v. Rees' (Confianee) en. v. Kempen (IEV).' Geen telef, of schrift, orders. i; ROTTERDAM:: Korte Hoogmaar 11 Meent tik.'.-Goudse-" •singel Kacendr. Ugedljk hk. Dorpswee »Wést-Krulskade35 f 'fe fg; LEIDEN: Baarletnmeotraat.ss NNN 2EIST; Slotlaan 15S-160 f TEL, 675 94

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1