Debatten over Gemeente begroting begonnen KROON •li i Rozenburg wordt beter bereikbaar Lichte taak nu de begroting sluit Hathaway knipoogt naar het publiek Moordenaar sluipt op zachte rubberzolen De ABC huldigde negen jubilarissen Draverijen en duels MARTIN Wijzigingen wegenplan J. H. v Duijl winnaar Waierbeker ALG. BESCHOUWINGEN IN MA TTE TOON Monopole-matinees AGENDA SVV speelt bij I Gooi St. Nicolaasfeest van A.B.V.O.V.D. Artsen op zondag ...op de voorgrond bij élke gelegenheid Gewestelijke tweede klasse iibre titel in Vlaardingen Ds. G. van Duinen 40 jaar predikant Burgerlijke Stand In Monopole: Arts beboet in plaats van geschorst KERKDIENSTEN SCHIEDAM KUNSTGEBITTEN- REPARATIES VLOERKLEDEN Koeriersters Zaterdag 25 november 1961 3 De gemeenteraad van Schiedam heeft gisteravond een begin gemaakt met de behandeling van het ontwerp-gemeentebegroting voor 1962. De algemene beschouwingen van dc fractieleiders waren overigens nogal mat vaa toon, terwyi het college van Burgemeester en Wethouders voor de verdediging van dit ontiverp niet veel moeilijkheden in da weg Is gelegd. „Dat de begroting slnitend Is gekregen, heefj de taak van de raad zeer ver licht." merkte notaris A, Hoek (ARP) op. tcrwiil de heer B. E. Collé (CPN) opmerkte dat. nu de begroting sluit en er vele rapporten onderweg gijn, er oppervlakkige beschouwing weinig te zeggen valt over deze be groting. Mr. H. B, Engelsman (PvdA) had veel waardering voor de dege lijkheid van het werkstuk en voor de openhartigheid, waarmee op de ge stelde vragen antwoord is gegeven. Maar verder constateerde de heer Engelsman, de richting van zijn aanval wijzigend, dat het beleid van het college ongunstig was beïnvloed door een tekort aan beleid van de cen tral® regering, „van dit notoir zwakke kabinet". Hij fulmineerde heftig tegen dit gablnet dat steeds in gebreke blijft om beslissingen te nemen ln lal van vraagstukken, waa_- Schiedam by betrokken Is. zoals over de Rijn mond. de Benelux-tunncl, het toe wijzen van een wonirigbouw-contln- gent, het verstrekken van een ver gunning voor 3c bonw van het zie kenhuis en nog meer onderwerpen. Mr. Engelsman vroeg het College er b|j de regering 0p te blijven aan dringen tot het spoedig nemen van besluiten en indien het College ge holpen zou zUn door een motie van de Raad In die richting, dan was de PvdA-fractie bereid om deze mo tie in te dienen. „Het zal een wel daad zijn wanneer dit kabinet ver vangen zal ziin door een ander", besloot hjj zijn aanval, die door de woordvoerder der katholieken de heer H. M. Wlllemse werd beant woord met het verwijt dat de heer Engelsman onnodig politiek mengde in de begrolings-bespreking. Verder zijn door de sprekers van de avond tal van punten naar vo ren gebracht, waar vragen over ge steld en aanmerkingen over gemaakt 2ijn. Zo wekte het feit dat het met de medezeggenschapscommissies van het gemeente-personeel bij enkele diensten nog steeds niet naar wens gaat, bij diverse sprekers wrevel op en. het College werd verzocht om die diensthoofden die niet voldoen de medewerken aan het grondves ten van dit instituut, op hun foute instelling te wijzen. Het feit dat bij de technische diensten van de gemeente oog zo- Advertentie INI (Se won der bij om rustig do Formule ln onze etalage Singel 49-51 {achter Broersvest) ziet u de Formule-serie 7000 in teak. Aan de Broersvest vindf u thans de aparte Engelse G-Plan meubelen. Zie binnen ook de mooie kollektie bankstellen en eetkamers von a.a. Artifort, Fristho, Gelderland etc. Woning inrichting BROERSVEST 64-66 SINGEL 49-51 - TELEFOON 67920 vele lop-functies onbezet zijn geble ven waardoor ook de reorganisatie van de betrokken diensten stagneert, baarde bijna alle sprekers zorgen. Het feit dat het onderzoek door de Ver. van Ned. Gemeenten hierover Ingesteld, nog geen resultaat had op geleverd, was voor enkelen maar moeilijk te accepteren, „Voeg de verschillende diensten dan maar sa men tot één Dienst van Gem. Be drijven", suggereerde mevr. A. Moll- Llps (WD), die de aanstelling van drie directeuren toch wei erg urgent vond. „Of stel ze maar aan bulten het rapport om" was de mening van de heer Collé. Ook het uitblijven van een bouw vergunning voor het nieuwe zieken huis. was een punt waar meerdere sprekers over ontstemd waren. De plannen zouden nu al bestek-klaar moeten zijn en er is nog steeds niets gedaan. „Er moet een krachtige aan drang op „Den Haag" worden uitge oefend," vond de heer H, W. G. Hoek (WD) Zo was ook de vertraging in de af levering van de woningen die vol gens het systeem Dura-coignet aan de Parkweg worden gebouwd, een punt waar meerderen over vielen „Teleurstellende gang van zaken" vond de heer S. Kuiper (CHU) en de heer Collé had uitgerekend dat deze woningen niet vier weken (vol gens het laatste schema) maar bijna een jaar (volgens het eerste sche ma) te laat gereed zouden komen. Subsidie Mr. H. B. Engelsman vond het subsidiebeleid ln de culturele sector wat onevenwichtig, daar wel voor het museum, de Muziekschool en nu weer voor de Kunstkringen een sub jectieve subsidie werd gegeven door het dekken van de tekorten, maar spreker pleitte voor meer objectie ve criteria naar het belang van de betrokken culturele Instellingen voor de gemeenschap, waarbij het educa tieve werk gesteund moest worden. Daar de sanering van de binnenstad reeds in studie was genomen wilde spreker niet verder aandringen op het vaststellen van een plan, maar hu wees op tal van vraagstukken die ln de binnenstad op een oplos sing wachten. Gezien de gevaren die Moloch Verkeer met zich mee brengt, drong mr. Engelsman er op aan van de (technische) Verkeers- cotnmissie een gemengde commissie te maken, waar ook Raadsleden zit ting in zonden hebben. De KVP-woordvoerder H. M. Wlllemse betreurde de geringe be langstelling die er onder de bur gerij bestaat voor de belangrijke ge meentelijke aangelegenheden. Hij vroeg verder belangstelling voor de jeugd, dte zo'n nijpend tekort heeft aan ruimte voor het jeugdwerk. Kon daar bij de stadsuitbreiding en de -sanering niet meer aandacht aan besteed worden? Verder wljddo hij uitvoerig utt over het rendement en de tariefs-versehillen. bij de Tech nische Bedrijven, De heer S. Kuiper had grote waar dering voor het sociale medegevoel van het College dat volgens hem tot uitdrukking kwam ln de overi gens toch by uitstek zakelijke be groting. Vol lof was hy ook over de gunstige resultaten b0 de Mu ziekschool die door een decentralisa tie het Volkmuziekonderwijs ingang heeft doen vinden; tegen een sub sidie-verhoging voor deze school had hjj dan ook geen bezwaar. Oud-Schiedam Mevr, A. Moll-Lips wees op het grote gevaar voor de volksgezond heid door de luchtverontreiniging en pleitte voor een inniger samenwer king tussen rijk, provincie en ge meente. De toestand Van het drink water beviel haar nog steeds niet Zij pleitte voor het handhaven van de schilderachtige situatie rond de Oude Sluis en voor het bewaren van dit brokje oud-Schïedam. Dat daar bloembakken ter versiering waren geplaatst had haar waardering, maar kon het Zakkendragershuisje niet bestemd worden voor huisves ting van artiesten? Zij was er ver der tegen dat er in de aula van de alg. begraafplaats rouwkamers ingericht zouden worden, dat zou door veïen niet gewaardeerd wor den. Notaris A. Hoek, na enige jaren weer optredend als woordvoerder voor de ARP, kwam met een gede gen betoog, over de wijze waarop de begroting gesloten was gekregen Dat de financiële omstandigheden van de gemeente verbeterd waren door een grotere uitkering was zijns inzien^ wel gunstig, maar gaf geen aanleiding tot overdreven optimis me. Want de uitgaven blijven rap stijgen. Bevordering van de industrialisatie is momenteel geen probleem, maai toch vond de heer Hoek dat het College waakzaam moest blijven bij het uitgeven van industrie-gronden, aangezien de gemeente niet veel ter rein meer over heeft. Wordt het geen zaak om die bedrijven aan to trekken die goede klanten zullen zijn van onze Technische Bedrij ven? Dat 20U de afzet van de GT3 verhogen. Jeugdzaken JACHT op een scherpschutter (Man hunt) is 'n zogeheten „veredelde" western, die behalve schietpartijen en andere primitieve actie streeft naar een wat diepergaande sfecr- en karaktertckervng. Dat laatste is regisseur Hathaway niet helemaal gelukt, maar „Man Hunt" heeft kwaliteiten. Zy liggen grotendeels in de geladen weergave van actie en spanning, die strak en fel aandoet. Als er gepraat wordt raakt dit produkt soms uit de toon. Men doet te gewichtig over kleine Passage vertoont: Hoewel de fameuze graaf van Monte Christo reeds lang dit onder maanse heeft verlaten, leeft zijn geest nog in het Italiaanse dorpje Casamara, dat aan hem zijn redding verschuldigd is. Aan de voet van het standbeeld van Monte Christo rust zijn reusachtige zwaard, en als verraad opnieuw het land bedreigt, wordt het opgenomen door de vu rige Renato. die er onversaagd de strijd tegen de vijand mee aanbindt. „Het zwaard van Monte Christo" verslaat zijn vak nog prima, en zo kan men na anderhalf uur van duel leren, paardengedraaf, pittige vecht partijen en... innige omhelzingen opgelucht uit 2'n stoel opkrabbelen, verzadigd met een spannende avon- %renfilm' in technicolor. (PASSAGE). zaken en de karaktertekening is niet scherp genoeg. Op de beslissende momenten blijkt dat Hathaway de sfeer niet helemaal vol krijgt en bo vendien knipoogt bij soms wat te mild op de Mexicaanse hacienda naar het publiek met grapjes die gemist hadden kunnen worden. De „veredeling" is dan ook niet volledig geslaagd, maar 't is onge twijfeld wel een film die boeit ook door het goede spel van grotendeels onbekende acteurs. Zoals meestal heeft Hathaway net iets verder ge richt dan hij raken kan, maar cr zijn vele slechtere westerns „gescho ten". (MONOPOLE) Gezien het tekort aan gemeente- Personeel informeerde de heer Collé of het systeem van werkclassificatie geen mogelijkheden bood om tot een verbetering van de lonen te ko men. De aanstelling van een ambte naar van jeugdzaken vond hij zeet belangrijk, maar deze functionaris zou inderdaad nauw moeten samen werken met de ambtenaar voor sportzaken, dio overigens nu reeds de jeugdzaken behartigd. Verder drong hij aan op het sneller doen behandelen van klachten over de ge meentelijke woningen; op het ver beteren van de toestand op het Fa- briplein. op meer lichamelijke oefe- ning op de scholen en op het aan stellen van een assistent voor de con servator van bet Cuseum. De beer H. W. G. Hoek tenslotte vroeg aandacht voor de diverse ver- keers-aangelegenheden ln onze stad, zoals de opheffing van de knipper- bollen in de B-K.-laan, het uitblij ven van de invoering van de „groe ne golf" door de stad en het de finitieve profiel van de Rotterdam- sedyk. Burgemeester en wethouders zul len maandagavond het antwoord ge ven op deze algemene beschouwin gen. Apothek ers-nachtdienst; Apotheek Gouka. Hoogstraat 23. Bellen bij ongeval: GG en GD.: Tuiniaan 80 Telefoon 6 92 90 Politie-aJarmnummer: 64666. Bibliotheek: Lange Haven, geopend; maandag 19 tot 2030 uur; dins dag 930 tot 16.31 cn 19 tot 2030 uur; woensdag 9 30 tot 16 30 uur; donderdag 9 30 tot 1230 uur; vrijdag 9.30 tot 1630 en IS tot 22.30 uur; zaterdags 9 30 tot 16 3D uur *s Zondags gesloten. ILK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 37 en 19 tot 23 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 37 en 19 tot 21 uur; zaterdag. 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2. 4.15, 7 en 9.15 uur, (zon dag 2 en 4.15 uur): „Het zwaard van Monte Cristo". Monopole, 2 uur: .«Jacht op een schepsch utter", 7 en 9.15 uur: „Sluipmoord op ruoberzolen". DIVERSEN Irene, 7 uur. VCJC. Toneel. Jeugdhaven, 8 uur: CJV, Passepar tout. Arcade, 8 uur: Euphonia. Uitvoering. Musis Sacrum. 8 uur: Pers. Ver. Fontijne. Feestavond. Wijkcentrum, 8 uur: Herv. kerk Nieuwiand, ToneeL Tivoii, 8 uur: De Nieuwe Waterweg. Bijeenkomst. {Advertentie l M i SW gaat zondag naar Hilversum voor een ontmoeting met het Gooi, dat verwoede pogingen zal aanwen den om nog bij de eerste zes te ko men. Dit team speelt overigens niet zo slecht als zijn plaats op de rang lijst zal doen vermoeden. SW gaat nog steeds zeer-slordig om met zijn scoringskansen. Steeds weer worden door een zekere non chalance doelrijpe kansen ongebruikt gelaten. Aan dit manko dient nu toch eindelijk wel een einde te ko men, zodat de fraaie zesde plaats, die het team momenteel bezit met verloren gaat. SW 2 ontvangt zondag SHS 2. Op Harga speelt SVV 3 tegen Feije- noord 3 SW 4 gaat op bezoek bij RFC 4. De Alg. Bond van Ouden van Da gen te Schiedam viert maandag 4 de cember het St. Nicolaasfeest met het Confetti-Cabaret en wel 's mid dags om 2 uur en 's avonds om 7.30 uur in Musis Sacrum. De leden kunnen de programma's afhalen op dinsdag 28 november m het Blauwe Huis en wel van 9.30 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur. In Ckpoedgftvallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadple gen: W H. F. Meijer, Swammerdam- slngel 43, teL 69696; L. H, Geerdes, Veen- lantstraat 2, tel. 68357; C. J. M. Vloot man. Singel 159. tel. 67760. Geopend is apotheek Gouka, Hoog straat 29, die ook gedurende de komen de week de nachtdienst zal waarnemen. Ril 1/1 fles 'X 6.95 1/2 fles f. 3.55 .fa W --# rood - wit - dry Het komt Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gewenst voor de pro vinciale weg no. 20 op de Doenkade in Overschle door te trekken tot de geprojecteerde Zoom weg (Tpenburg Vlaardingen), zodat t.z.t. een snel le verbinding wordt verkregeu met de Ecnelax-tunnel. De door te trek ken weg kan dan bovendien fungeren ais een noordelijke randweg om Rot terdam, aldus blijkt uit een toelich ting van Ged. Staten op een voorstel hel provinciaal wegen plan voor Zuid- Holland, dat in 1957 werd vastgesteld, te wijzigen. Het voorstel omvat nog meer wij zigingen in de oorspronkelijke plan nen. De te verwachten toeneming van de bouwactiviteit in het weste lijk deel van het gebied van Euro poort, noodzaakt tot een verbetering van de huidige verbinding met dit gebied via de tertiaire weg van Oost- voorne-westelijk Rozenburg. Met name de traverse door de kom van Oostvoome is onvoldoende. Deze weg kan niet verbeterd worden. Het zal daarom nog zijn, dat de provin ciale weg Bnelle-Oostv0orne-Roc- kanje-Nieuwenhoom een aftakking krijgt naar het zuidelijk gedeelte van de op de dam tussen Rozenburg en Voorne gelegen tertiaire weg. Van belang is voorts, dat er een goede verbinding komt tussen Zuid- land en de Groene Kruisweg, in ver band met de toekomstige industrie vestiging langs het Spui en het Ha ringvliet. De nieuwe wegverbinding zal later moeten worden doorgetrok ken naar Rozenburg. Deze geheel Voor de vferde maal heeft J. IL van Duyl de Van de Waterbeker gewonnen. Hy evenaarde hiermee een eerder door B. L. van Soelen geleverde piestatie, die evenwel dit seizoen niet inschreef. Zou deze beker, warrvoor dit seizoen voo- de zeventiende maal werd gespeeld, er volgend seizoen inderdaad definitief uitgaan? Er zijn nu twee spelers in het dis trict die daarop kans hebben. Van Duyl won alle partijen Ge makkelijk heeft hy het niet ge had. Ditmaal was de LEV'er J. v. d. Velde zijn grootste concurrent. De eindstand was: Van Duijl v. d. Velde Kooy v. d. Does Valkestyn Bi ken broek v. d. Water 12 1800 10 1)23 8 1145 6 832 4 1003 2 856 0 622 141 102 32.83 147 54 7.64 181 57 6.32 373 33 4.87 196 41 5.12 209 30 4.09 177 27 3.51 Elk Zuidhollands biljartdistrict or ganiseert elk jaar een gewestelijk» wedstrijd. Dit seizoen is aan het dis trict Schiedam de tweede klasse Ii bre eindstrijd toegewezen. Het dis trict heeft op zijn beurt De Grif fioen in Vlaardingen als speellokaal aangewezen. De wedstrijden worden gehouden op 16 en 17 februari 1962. In De Griffioen worden ook de districtswedatrijden en de finale tweede klasse libre gehouden. Ds. G. van Duinen die van mei 1924 tot juni 1927 predikant in Schie dam is geweest, herdenkt maandag 27 november het feit, dat hij veer tig jaar geleden werd geïnstalleerd tot predikant in de Gereformeerde Kerken m Nederland. Op 4 juli 1892 te Groningen, stu deerde hij aan de theologische hoge school te Kampen en aan de Vrije Universiteit. Zijn eerste standplaats was Zoetermeer, waarna hij ln 1924 in Schiedam kwam. Vervolgens is ds. Van Duinen negentien jaar- le- gerpred'.kant geweest in het voorma lig Ned. Oost-Indië. In juni 1Ö48 werd hij bevestigd als predikant in Wassenaar, waar hem op 1 april van dit jaar het emeritaat werd ver leend op ruim 68-jarige leeftijd. Van zijn hand verschenen een groot Mill Li UI 1 LI >L.11>Il.LLL-ILLLJL V te leggen weg zal op enige aantai theologischs boeker,. afstand van het Haringvliet een ver binding moeten hebben met bet Ka naal door Voorne^ enerzijds en het Spui anderzijds. (Advertentie t M.) j TELEVISIE RADIO BANDRECORDERS PICK-UP COMBINATIES DRAAGBARE RADIO'S GEBORENMaria A. A-. d. v. P. La- mens en A. A. Hensbach; Rolf J., Z. v. G. Rijke en J. Scholten. ONDERTROUWD: J. Eezemer. 25 j. en G. F. Luthart, 21 W. J. J. Bru- ning. 25 j. en A. A. Rommerskirchen. 24 j„ A, Frangopoulos. 34 cn J. M. Vos, 26 j„ 2. Hochgleben, 29 j. cn J. Verfürdcn, 30 j„ P. M. Houweling. 25 j. en A. C. Immerzeel. 24 j„ P, Janssens. 28 j. en M. L. Egging, 26 3.. P. J. T. Kloos, 23 j. en M. J. Coster. 21 j., A. C. J. Koks. 27 J. en C. G. M. Hengst. 30 j.. L. Ludema. 19 J. en J. Kugel. 19 H. van der Meer. 2? en J. Schop, 23 j.. J. Oetker. 87 j. en B. Beenhakker. 34 j., A. J. P. Sebel. 24 j. en J. C. Slaven burg, 20 j.. C. H. Stuyvers, 24 j. en J. M. Spaan, 20 j„ H. van der Wal. 22 j. cn J. Uittenbogaard, 19 j., H. van Wie- ringen. 22 i, en H. C. van Schijndel. 18 j., p. Zwarenstefn, 27 j. cn M. J. P. van den Toom, 20 j. GETROUWD: J. P. Ammerlaan, 38 j. cn C. B. Maat. 24 j„ W. M. Heppe. 25 j. en H. C. M. Lansbergen, 18 j„ W. van Putten, 28 j. en E. B. J. Teunissen, 22 j.. J. M, Wiegman, 21 j, en W. de Jager, 19 j„ R, Loenjers. 33 J, cn E. J. Timmers, 24 j„ J. G. M. Erftemeijer, 28 j. en M. A. E. J. Rovers, 28 j., H. C. Jansen. 29 j. en L. H. Sntfder, 22 j„ H. G. M. Ham, 23 j. en M. F J, Veringmeier, 24 j., C. Moret. 25 j. en T. M. Huigen. 20 j., J, W. Meiiboom. 26 j. en J. L. Vuyk, 21 j,. P. E. van Leeuwen, 22 j. en E. van der Hul, 18 J., M. Krommenhoek, 22 J. en O- J. Hoogwerf, 17 j„ E. Klein, 26 cn J- M. Kort. 2t j„ J. N. de Brum. 21 j. en S O. TTenay, 19 j., R. H. Boon, 27 j, en J. C. Winterswijk, 23 J., H. E. C. van der Wal. 23 J. en E. M. H. Boef. 18 j.. F. A P. van Trlcht, 24 j. cn C. H. van Slobbe. 19 j., G. T. van der Ranf, 24 j. en M. van der Glessen. 28 J., A. B. de Gier. 21 J. cn M. E. Rij kuiter, 21 j.. J. J. Geul. 42 j. en H. P. Snijder58 j. Tp EN moordenaar sluipt rond in. het th ziekenhuis. Hij heeft een spuit je in de hand en heft deze op om de injectienaald in dc arm »an zijn slachtoffer te drijven. Gelukktg zijn er nog wakkere detectives in «eto Yorkmaar stillen zü de „Sluip moord op rubberzolen kun nen verhinderen U kunt deze spannende historie gaan zien ln MONOPOLE, waar het publiek huivert bij de griezelige op namen van een operatie onder hoog spanning. 'De man onder de narcose- kap is een politieke figuur, op wiens leven men een aanslag heeft ge pleegd. Hij arriveert incognito in het ziekenhuis om de gevolgen van de aanslag te boven te komen. Maar de oppositie beraamt opnieuw een moord en ditmaal temidden van de witte doktersjaasah. Gelukkig wordt de spanning wat gebroken door een liefdesgeschiede nis. waarbij een eng mens echter nog wat extra moeilijkheden ver oorzaakt Richard Todd en Betsy Drake spelen de rollen van het dap pere paar-en "Warren Stevens ia de schurk, die hun en de belangrijke politieke figuur zo dwars zit Destijds heeft het medisch tucht college in Den Haag de Vlaardingse arts C. Moerman op een klacht van de geneeskundige inspectie van Zuid- Holland willen schorsen voor zes maanden wegens overtreding van de medische ethiek bij gevallen van kankerbestrijding. Het betrof het behandelen van patiënten van an dere artsen, die deze behandeling door de heer Moerman niet wens ten. De heer Moerman is van die uitspraak in hoger beroep gegaan bij het Haagse gerechtshof, waarop de procureur-generaal 2 maanden schorsing vroeg. Uitspraak doende heeft het hof de uitspraak van het medisch tuchtcollege vernietigd en de arts een boete opgelegd. In intieme kring huldigde gister avond de Alg. Bedryfsgroepencen- trale (ABC), aangesloten by het NYV, zijn jubilarissen. Vier leden, die 40-jaar bij de ABC waren aan gesloten, kregen het gouden speldje opgespeld. De vijf leden, die 25 jaar geleden toetraden tot de organisa tie, mochten het zilveren speldje ontvangen. Van de eerste groep kon de heer A. Meynkens niet aanwe zig zijn. Deze vierde namelijk in huiselijke kring gisteren zijn 80ste verjaardag. De hul dig iugspl echt ig- beid. die in het Volksgebouw plaats vond, werd verricht door hoofdbe stuurder L. van Hattum alt Am sterdam. Behalve deze hoofdbestuurder kon voorzitter M. Talmon in zyn openingswoord ook VARA's Henk van Stripriaan welkom heten, die de aanwezigen boeiend over zijn radiowerk vertelde. De heer Van Hattum voerde ver schillende redenen aan om duide lijk te maken hoe 'n groot genoe gen hij het vond namens het hoofd bestuur te zijn afgevaardigd naar Schiedam. Hij vond het prachtig de jubilarissen te mogen huldigen, aangezien hem over enige dagen de- De jubilarissen &u de ABC,, die gisteravond zijn. gehuldigd. Van links naar rechts zittend N. Bel, F. \V. v. d. Pol en W. Janssen: staande W. ran Kampen, ff. Ker- del, C. Osephins, N. in 't Holen T. Zwanenburg. zelfde oer te beurt zal vallen. Hij is dan ook 25 jaar bij de ABC aan gesloten. De hoofdbestuurder speldde de jubilarissen bet speldje op. Boven dien verblijdde hjj de 40 jaar lid rijnden door hun te vertellen, dat zij met hun vrouw een gratis va kantieweek in het vakantiehuis „Flevo-oord" in het Gooi mogen doorbrengen. De 25 jaar bij de ABC aangesloten leden mochten naast het zilveren spejldje een prachtige kristallen vaas ontvangen. De jubilarissen waren: N. in 't Hol, F. W. v. d. Pol, H. Kerdeh W. Janssen en N. Bel (allen 25 jaar bij de Bond) T. Zwanenburg, C. Ozephius, A. Meynkens en W. van Kampen (allen 40 jaar aangesloten) Het ligt niet m de bedoeling van ds. van Duinen om. ter gelegenheid van zijn jubileum te recipiëren. «NUMANSDORF. De ijsclub „Nooit Gedacht" hield haar jaarver gadering in ,,'t Schippershuis" te Nu- mansdorp. Uit het verslag van de penningmeester bleek, dat de vereni ging er financieel gezond voorstaat. De plannen voor de aanleg van een nieuwe veldijsbaan kunnen nog niet worden uitgevoerd. De voorzitter deelde" verder mee. dat er voor de jeugdige leden van de jjscJub de mogelijkheid bestaat deel te nemen aan de centrale training van de Fe deratie van IJsclubs m de Hoeksche Waard. Ned. Herv. Gem. Grote Kerk: 10 uur s. C. van der Steen, 5 uur ds. J. D. Smlds (JeugddienstBethelkerk: 10 uur ds H. W. Hemmes, 5 uur ds. D, J. Spa- ling Opstandmgskerk: 10 uur ds. J. G. Jansen, 7 uür ds. H. W, Hemmes. Vrc- d es kerk- 9 en 10.45 uur ds. A, Hoffman, 7 uur ds. J G. Jansen. Ned. Herv, Oeref. Evang. Gebouw Irene: 10 uur en 4 uur ds. V. d. Berg Veenendaal). Evang. Luth. Gem. 10 uur ds. S. G. v. d. H-aseen. Luth. Kerk: zaterdagavond 730 uur oecum. avondgebed. Ned. Prot. Bond. Westvest 92: 10 uur ds J. van Rossum (Voorburg). Oud-Kath. Kerk. Dam 28: 10 uur Hoog-Mia. Leger des Heils. Lange Haven 27: 10 uur Hejligingssamenkornst cn 7.30 uur Verlosstngssamenkomst. Gerrit Ver- boonstraat 6.45 uur Openluchtsamen- komst. Alle samenkomsten staan o.l.v. de majoors K Wierlnga en R. Reitsma. Baptisten-gemeente. Lange Haven 39: 10 uur en 7 uur ds. R. ReiJlng. Jehova's Getuigen. Volksgebouw; G.30 uur wachttorenstudie, onderwerp; „Je hova eren" uur ds C don Hartog (Den Haag), Geref. Kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. J. Nawljn, 5 uur ds. W. A. Krijger. Kethe) „De Ark": 9.30 uur ds. H. J. Komvcnhovcn (Vlaardingen), 2.30 uur cis J. Nawijn. Kantine Burg. Honner- ?e GreteJaan: 10 uur ds, P. H. de :eer (Scheveningen). 5 uur ds. J. Na- wijn. „De Goede Haven": 10 uur ds. W. v. d Linden (Den Haag), 5 uur ds. H. B. Weyland (De Lier). Juhanakerfc; 10 uur ds. W. A. Krijger. 5 uur ds. P. H de Kleer. Herv. Gem. Kethel: „De Rank": 9 uur Brummelkarnp, 10.30 uur de heer Van Velzen (Jeugdkerk). Dorpskerk: 1020 uur ds. Brummelkarnp, 7 uur ds. G. van Noordennc (Berkcl). Caré-Restaurant „De Amstelbron" te Schiedam vraagt: EEN AFWASJUFFROUW voor de avonduren en. een JUFFROUW VOOR HET BUFFET Broersvest 13, telefoon 6 97 67 Speciaal voor spoedgevallen. Rotterdamscdijk 265 Tel. 6 80 21 - Schiedam Te koop aangeboden: Enige Wollen Smyrna door Groothandel op Jaar beurs gebruikt, 150.p. st. Grote maten. Niet v. nieuw te onderscheiden. Evt. thuis te bezichtigen, Br. nr. UZ 8812 bur. van dit blad. Lessen Autorijschool Kowi. Waran de 210 B, Schiedam, telefoon 6 28 73. Ook verhuur zonder chauffeur. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kantelbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goed koopste adres: DUK, Groe nendal 1 A <Broersveldpad), telefoon 6 70 28 (na IS uur telefoon 66789). Ledikanten, hutledikanten, kampeerbed- den enz. Kom eens praten. Permanent wave Hélène permanent mei toe stel, het beste wat er ts, compleet f 5.—; stroomloos f7.50 Op vertoon vao deze advertentie tl.— korting 1 Dames- en herenkapsalon „H éi éne". Rem brand üaan 22, telefoon 67170 Fotografie Rol films vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vu uren. Hoogstraat 106. Vooi pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106 teL 6 67 20. In één dag gereea.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1