Debatten over Gemeente begroting vorderen -G en collectie jouden sieraden... waarbij woorden Parkeerprobleem heeft de volle aandacht Jongeren bezagen de wereldpolitiek SVDPW geeft Steeds Hoger geen kans NOAD had veel pech Weinig winstpunten de teams voor Waterpoorter speelt voor de plaat nu 12.75 Lef op het ROPJJTIKET vraag ernaar! J ALGEMENE BESCHOUWINGEN van Ierland Afdelings-voetbal Gewonden bij burenruzie Animo won tien prijzen KORFBAL Dindua-DRZ 4-0 Esperanto-agendo Oudste inwoonster 102 jaar geworden Utile Dulci voor SG Afscheidsconcert van Orpheus Film bij de lasclub Burgerlijke Stand Wie heeft iets verloren St. Nicolaas verrassing Terlenka pantalons 55/45 Jongenspantalons Herenpantatons 's Avoads tot 9 uur geopend De Sint bij de PvdA en NVV Prins bezocht Dura-Coignet Op straat onwel geworden en overleden SCHIEDAM W, v, d. BURG pn. lit. pet ■zei lit. let" pnd J hy font rrst Le. tng, »ön ou tran of liet >en ost- rea 'in- dng )on- iew ge- loe, 9VQ3. eee- toea >og- :eea ler. en wet rte- ty Mijn een con- was 5ve« en lank ouw oest fant van tocb laar letje hem 5de- rae« rug, For- ,ge- ;zo« mis- igdi JHnsd'ag 28 november 1961 De gemeenteraad heeft gisteravond de algemene beschou wingen op het ontwerp gemeentebegroting 1962 van Schiedam afgehandeld En B. en W. én de fractievoorzitters waren niet over alle te behandelen punten even optimistisch gestemd. Maar toch kan gezegd worden, dat de vergadering vlot is ver lopen. In de vergadering beantwoorden het college van B. en W. vragen, die vrijdag tijdens de gemeenteraadsvergadering door de diverse fractievoorzitters waren opgeworpen. Tevens sprak de raad haar dank uit over het beleid van het college. De wethouder van gemeentewer ken W. Kok kon de heer mr. H. B. Engelsman (P.v.d.A.) enigermate te vreden stellen. Het parkeerprobleem heeft inderdaad de voile aandacht. Daarom zal er ruimte voor dit doel worden gecreëerd op het nieuwe Stations- en later ook Stadhuisplein. Bovendien gaan de gedachten uit naar een parkeergarage in de na bijheid van de Horvathweg. Maar ook op do Broersvest en de Rotter- damsedijk kan nog veel worden ver beterd. Ook m de Plantage, in de buurt "van het nog te bouwen nieu we postkantoor ligt een goede gele genheid voor parkeerruimte, terwijl in de toekomst ook Plein Eendracht als zodanig dienst kan gaan doen. De wethouder meende wel, dat de ze maatregelen nog niet afdoend zijn, maar daarom zal dit probleem de grootst mogelijke aandacht krijgen. De achterstand bij de bouw van de Dura-Coignctwoningen bedroeg gisteren precies week. DU ver telde wethouder mr. M. J. M„ van Kinderen aan de heer A. Hoek (AJt.) Het gevolg is, dat de eerste woning van dft type no niet begin januari, doch half februari 1962 zal worden afgeleverd. Dal er In Schiedam in 1961 49 woningen minder zilt» ge bouwd dan In I960 weet de wet houder niet alleen aan de overspan ning van de arbeidsmarkt. Van in vloed hierop is eveneens de zgn. uti liteitsbouw geweest, Ala voorbeeld haalde htf de bouw van het winkel- Centrum In Nieuw land ;-»n. Grote projecten van dezelfde aard z(jn het komende jaar niet te verwachten. De heer S. Kuiper (C.H.U.) werd door wethouder H, Sabel ingelicht over het ETI-rapport betreffende het bcjaardenvrnagstuk. Dit eindrapport zal vermoedelijk volgons de wethou der in het voorjaar 1962 verschij nen. De experimenten op het gebied vaD leermethoden «.p de lagere scholen zullen volgens de wethouder voor namelijk moeten worden ingevoerd door de hoofden en het personeel van deze scholen. Maar ook de inspec teur van het lager onderwijs heeft hierbij een belangrijke functie. Met dit antwoord werd de heer Collé CPN) tevreden gesteld. i Scholencomplex 1 Uitvoerig vertelde de wethouder.' over de gang van zaken, die zich heeft afgespeeld en die zich nog steeds afspeelt bij hetkomen tot de bouw van het scholencomplex voor de rijks-H.B.S., M.M.S. en het Sted Gymnasium. De raad werd volko men ingelicht over de onderhande lingen, die zijn gevoerd r et de di verse instanties in de loop der jaren Dit probleem speelt al vanaf 1955 De wethouder kon tot de verheu gende mededeling komen, dat mis schien in de loop van het volgend jaar het project naribestedmgsklaar kan zijn, of dat dan zelfs met de bouw begonnen zal kunnen wor den. De gang van zaken is volgens de wethouder mede vertraagd door de stroeve samenwerking tussen de Rijksgebouwendienst en de ministe ries van Financiën en O. K, en W. De raad uitte eenstemmig zijn er kentelijkheid aan de wethouder over deze duidelijke uiteenzetting, waar mee een afdoend antwoord was ge geven op de gestelde vragen van de heer Engelsman en mevr. A. Moïl- Lips (WD) Wethouder mr. P. van Bochove was niet zeer optimistisch en hfj maande aan tot een voorzichtig beleid. De begroting Is met veel pün sluitend gekregen. Later zag de heer H. M. Wlllemse (KVP) de zaak toch niet zo pessimistisch en hij vond, dat de teugels best iets gevierd konden wor den. Sporthal Voorts lichtte de wethouder de raad in over de eventueel te bouwen sporthal. Dezer dagen zal een com missie van de SG een rapport over deze materie uitbrengen. Mr, Van Bochove dacht dat het eerst nog heel doen. wat voeten in de aarde zou hebben alvorens er aan de realisatie van de hal begonnen kan worden. De moei lijkheid ligt vooral bij de exploita tie. Deze, zal volgens hem een jaar lijks zeer omvangrijk tekort op leveren. dat meer dan enkele tien duizenden zal bedragen. Dit is dus het knelpunt. De aankoop van de grond bijv. levert waarschijnlijk niet zoveel moeilijkheden op. Het werk comité van de SG zal zeer tevreden zijn over de geplande plaats waar de hal zal dienen te verrijzen. De wethouder bood de verschil lende fractievoorzitters omdat hij in een zeer goede stemming verkeerde aangezien de vergadering zo'rt pret tig verloop had, zoals hij het noemde „imaginaire" boeken aan. Met de door hem genoemde titels gaf hij een tekening van de houding van de fractievoorzitters tijdens de algeme ne beschouwingen. De betreffenen wisten dit grapje wel te waarderen. Sommigen zelfs probeerden in de zelfde trant iets terug te doen. Burgemeester mr. J. W. Peek koes tert vertrouwen, dat in 1962 de toe wijzing van bouwvolume voor het nieuwe ziekenhuis mogelijk zal zijn. Met zorg was hij vervuld betref fende het aantal vacatures van ver schillende topfuncties. Daarom hoop te hij, dat B. en W. in de maand de cember 0.3. aan de raad een aan beveling voor de benoeming van een gemeente-secretaris zullen kunnen f-' Over enkele zeer interessante pro blemen Is er ttydens de zitting 1961/ 1962 van het Zuldhollandse Jonge- renparlement, dat zaterdagmiddag In De Rank In Kethel js gehouden, diepgaand gediscussieerd. Maar al vorens de zitting begon, zijn de leden namens het gemeentebestuur door wethouder H. Sabel in de Aula va» het Sted. Museum officieel ont vangen. De wethouder vond het van bijzondere betekenis, dat deze groep Jongeren" zich bewust bezig hield met politieke vraagstukken van na- verstommen. min u L IJ NB AAN 50 De verhoudingen gaan zich nu we] aftekenen bij de Schiedamse teams in de eerste en tweede klassen. Het moet al heel vreemd gaan, als Schie damse Boys en Wilton Fijenoord niet gaan meedoen aan de promotiestrijd en SVDPW is hard bezig de rentree naar de KNVB te bewerkstelligen. SVDPW won vlot met 14 van Steeds Hooger, Schiedamse Boys heerste met 3O over AVO/ZVC en bij Radio bleef Wilton Fijenoord met 3—6 de baas. De twee andere Schie damse teams, Ursus en Schiedam, geven de supporters zorgennmpels. Zeker is. dat deze teams «iet aan de terugkeer naar de KNVB zijn be gonnen. St. Hoger-SYDPW 1-4 Zo goed voetbalde SVDPW, dat de overwinning van. de stadgenoten gro ter had moeten zijn, maar SVDPW liet nog zelfs vele kansen onbenut Aad van der Vlist opende de score, we] kwamen de Rotterdammers nog naast SVDPW <1—1), maar tien mi nuten voor rust gaf Leen van Dijk zijn club de voorsprong weer. In de tweede helft was SVDPW oppermachtig. Halfspeler Wessels bracht de stand op 1—3 en linksbui ten Frans Vos schoot daarna raak. Ondanks een overwicht, liet SVDPW verdere kansen onbenut. S.Boys-AVO/ZVC 3-0 De stootkracht van leider Schie damse Boys bleek eerst na rust. toen middenvoor Bonte in de tiende mi nuut een treffer plaatste. Daarna moest AVO/ZVC zich tot verdedigen beperken, maar de bezoekers konden niet voorkomen; dat eerst linksbin nen Jongeneel en tenslotte linksbui ten Toon de rong haak schoten. Ver der lieten de stadgenoten het veld- overwicht ongebruikt. Radio-W 3-6 Direct bij de aftrap scoorde Radio goed doelpunt tegen Wilton Fijenoord, dat maar niet op gang kon komen. Pas na een kwartier kwam WF tot goede aanvallen. Uit enkele hoekschoppen schoot De Winter in eens in; het werd 1—2, toen H. van der Reyken inkopte uit een voorzet van De Winter. Bij blunderen van de defensie, kon Radio op 22 komen. Na rust overtroefde WF met vlotte combinaties de tegenstander. Van Unen bracht de stand op 2—3, vijf minuten later zette Van Nierop goed voor naar De Winter (24). Hier na speelde De Winter zich goed vrij en Henny van der Reyken kon de aanval goed afronden. Direct daarna schoot Sier van der Reyken het zes de doelpunt tegen dé touwen. In de laatste minuut kreeg de aanval van Radio, die niet aan bod kwam, toch nog een kans, doordat de Schiedam se achterhoede bleef staan voor bui. tanspel (3—6). Schiedam-VOB 0-5 Niets gelukte bij Schiedam, dat wel met enige technische vaardigheid voor het doel van de tegenstander kwam, maar de schoten strandden op de defensie. Daardoor verloor Schiedam tenslotte verdiend met liefst 05. In de twintigste minuut kwam VOB aan de voorsprong, toen de bal uit een hoekschop via een schouder over de lijn verdween. Acht minuten Inter werd een hoekschop op links met een goede inswinger genomen (0—2). Slecht wegwerken van de verde diging bracht Schiedam in de 25e minuut van de tweede helft op 0—3. Met een diagonaal schot kogelde de rechtsbinnen van VOB vijl minuten later raak. Vijf minuten voor tijd veroorzaakte een acbterspeler hands, maar doelman Stuit keerde het leer. Even later kreeg de middenvoor van VOB echter een vrije kans en. het was 0—5. tionale en internationale aard. Voor al in deze t|jd,' waarin juist de belangstelling van de jongeren, raaa*1 eveneens van vele ouderen, voor de hedendaagse ingewikkelde politieke vraagstukken steeds meer schynt te vervlakken. Op drie onderwerpen werd uitge breid in De Ronk ingegaan, t.w. de noodzaak van defensie, de bewape ning en de ontwapening. De dis cussies werden uitstekend in goede banen geleid door voorzitter C. Kleisterlee. lid van de Tweede Ka mer der Staten Generaal. Nadat de verschillende fractievoorzitters de stellingen van hun partij kort, maar duidelijk, hadden toegelicht, bleek al snel het standpunt van de paci- fistisch-socialistische jongeren veel beroering te wekken en sterk af te wijken van de standpunten van de overige fracties. Deze standpunten vertoonden slechts nuance-verschil len. De jongeren waren het er allen wel over eens, dat het leven onder een totalitaire macht niet mogelijk is, daar do geestelijke vrijheid dan ten gronde gaat. Daarom is bewa pening noodzakelijk om een agres sor af te schrikken. Dit zonodig door nucleaire bewapening. Wenselijk is het wel, dat de ontwapeningsconfe rentie in Genève wordt voortgezet. De heer C. J. Schulze (F.J.G. i.d. p.v.d.A,) speelde de J.O.K.VP. en de Prot. Christelijke partijen tegen el kaar uit, door zich af te vragen hoe de protestanten leven in het dictato riaal geregeerde Spanje. Bij monde van de heer W. Gysen bleken de jonge pacifisten een ge heel aJwjjkende mening te zUn toe gedaan. Bii stelde, dat men zich niet gewapender hand tegen een even tuele komst van de Russen moet ver zetten. Hij zag als middel het lijde lijk vernet. Wanneer wU werkelijk worden bezet, dan lukt het een be zetter nooit eeuwig een volk onder drukt te houden. Dat kan wel enige honderden jaren misschien duren, maar uiteindelijk krfjgt het land toch zjjn vrijheid terug. ZUn partij genoot de heer IV. Koets zag een ander middel. Nederland büv, dient zich te ontwapenen en als dan blijkt dat de Russen daar tegenover ook een gebied van hun invloedssfeer, van geiyke kracht, ontwapenen, kannen wjj verder gaan „Stellen de Russen daar echter niets tegenover, dan zal ik me nog eens moeten be denken", sprak hy. Deze zienswijze werd vooral door de confessionele, maar toch ook wel door de liberalen en socialisten aan gevallen. Dit gebeurde uiteraard op verschillende manieren. De confes sionele groepen deden dit voorna melijk met de bijbel in de hand. Na veel gepraat werden de jongeren het wel ongeveer eens over de vraagstukken. De pacifisten bleven echter een uitzonderingspositie in nemen. Burgemeester mr. J. W. Peek neemt hartehjk afscheid van Z.K.H. Prins Bern hard, die maandagmiddag onverwacht een kort werkbezoek aan J het werkobject voor_.de Dura Coignetwoningen aan de Parkweg—-mgr. Nolenslaan in Nieuwland heeft gebracht. Drie minuten over drie arri- veerde de Prins in de bekende auto met de standaard voorafgegaan door motoren van de Schiedamse politie en gevolgd door een colonne van een zestul auto's. Vertegenwoordigers van het bouwbedrijf en de j architect de heer EF. Groosman hebben Prins Bernhard m de in aan- bauio zijnde woningen een uiteenzetting pegeven over het bouwsysteem Terwijl de regen gestadig neerplenste en er grote plassen stonden op de bouwplaats wandelde het gezelschap weer naar de mgr. Notenslaan waar Prins Bernhard zag hoe de hefkraan een gehele wand van een woning op kaar plaats zette. Om dertien minuten over drie vertrokken j de auto's weer Een burenruzie in de Stations- straat was er gisteravond om 11.45 uur de oorzaak van, dat de 24- jarige J. F. gewond werd aan enige vingers van zijn linkerhand. De pees van rijn linkerwijsvinger werd zelfs doorgesneden. De 47-jarige G. R. liep verwondingen op aau het gelaat. Beiden zijn in de Dr. No- letstichting behandeld. Aangezien R. in zijn woning met een stoel op de grond bonsde en F. daar last van had, is de laatste naar R- toegegaan om naar hij zei verhaal te haien. R. stond zijn huurman met een mes op te wach ten. Hij ontkent echter gestoken te hebben. De heer C. J. S. schoot zijn buurman F. te hulp. Hij wierp R. een volle melkfles in het ge laat Kethels Chr. Gymnastiekvereniging Animo heeft zaterdag bij de Kring wedstrijden van het KNCGV grote triomfen behaald. Animo ging met 71 leden en 15 supporters naar Naald wijk. In alle afdelingen werd met een of twee groepen deelgenomen. Animo veroverde tien prijzen zodat Animo de sterkste vereniging van de kring Maasmond werd. Het won twee bekers voor de beste prestaties bij de vrouwelijke en mannelijke groe pen. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bU ongeval: GG en GD,: Tuinlaan 80 Telefoon 6 92 S0. Politie-alarmnummer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 10 tot 20 30 uur; dins dag 930 tot 16 3fc en 19 tot 2030 uur; woensdag 930 tot 16 30 uur; donderdag 930 tot 1230 uur; vrijdag 9 36 tot 16 30 en 19 tot 2230 uur; zaterdags 9 30 tot 1630 uur 's Zondags gesloten R.K Leeszaal en Bibliotheek. Dam Geopend maandag 18 tot 21 uur. woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur: vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot li en 14 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Het zwaard van Monte Cristo". Monopole, 2 uur: „Jacht op een scherpschutter", 7 en 9.15 uur: „Sluipmoord op ruoberzolen". DIVERSEN Chr, Soc. Belangen, 8 uur: Ned. Chr. Beambtenbond. Vergadering. Volksgebouw, 8 uur. Vrouwengroep PvdA, Interne vrouwendag. Taleltennis In de tafeltenniscompetitle over gangsklasse verloor NOAD zaterdag avond in de Beurs van Treffers uit Koelofsarendsveen met 3-7. Maar een geiykspel zou de verhouding beter hebben weergegeven. Bij drie par tyen werd pas In de derde game de beslissing bereikt in het voordeel van de tegenstander. Henk Aben verloor in de derde game met een nelbal op 19-21, Arnold Braak verloor In de derde game met 22-24 cn Nico Ali- mendinger verloor met 19-21 in een derde game. Met een beetje meer geluk hadden dat voor NOAD drie winstpartijen kunnen zijn. Henk Abcn behaalde nu twee overwinnin gen, Nico Allmendïnger zorgde ook voor één winstparty en Arnold Braak bleef met lege handen. De persoonlijke uitslagen zijn: Henk Aben—Huogeriboom 21-16 21-16; tegen v, d. Zwet 21-13 18-21 24-22; tegen Heemskerk 18-21 21-16 19-21. Allmendmger tegen Hoogen- boom 17-21 21-19 21-17; tegen v. d. Zwet 17-21 15-21; tegen Heemskerk 21-11 3-21 19-21. Braak tegen Hoogen- baom 19-21 12-21; tegen v. d. Zwet 16-21 17-21; tegen Heemskerk 22-24 21-12 18-21. Het dubbelspel werd verloren met 14-21 19-21. Zaterdag gaat NOAD naar het Ta- feltenniscentrum om daar de wed strijd tegen Milksteamera te spelen. Noad heeft dan niet de beschikking over de Beurs. Weet NOAD dezelfde vorm als tegen Treffers te handha ven dan kan deze wedstrijd weer een of twee punten opleveren. Door het uitvallen wegens terrein- afkeuring van de wedstryd Sperwers 5-Succes Is de korfbaloogst gering en dat is niet alleen met het aantal gespeelde wedstrijden, waarbij teams uit onze stad waren betrokken het geval, maar ook en dat is erger mét de hoeveelheid winstpunten. Daar hebben alleen Schiedam 2 en de b-adsplranten van de roodzwarten voor gezorgd. Het eerste van Schiedam heeft er tegen Velox weinig van terecht ge bracht. In de eerste helft waren onze stadgenoten al de minderen van de Rotterdammers, maar het zag er toen nog niet naar uit, dat rij met grote cijfers zouden gaan verliezen. De in druk werd zelfs gevestigd, dat de tweede helft een ommekeer te zien zou geven. Dat leek er even op, maar Velox gooide er ook een schepje bo venop. Dat leverde dik dnelpunten- voordeel, waarttegen Schiedam niets kon inbrengen. De rust ging in met een 1-5 achterstand. D. Vermeulen was de maker van het tegenpunt (1-D. Na de hervatting maakte J. v. d. Tuuk vlot 2-5, onmiddellijk gevolg door 2-6. J. v. d. Kooy verkleinde de achterstand nogmaals 3-6, maar hier na waren de Veloxiden niet meer te houden. Eerst op 3-11 vond F. Veer een weerwoord. Het einde kwam met 4-12, waarmee Velox* op zeer overtui gende wijze revanche had opgenomen op de 6-7 nederlaag van 17 septem ber. Succes 2 werd met 13-1 verpletterd door De Spartaan 3. Schied. 2 haal de gelukkig de volle buit binnen al is 5-6 tegen Charlois 3 geen overtui gende zege. De aspiranten kwamen tot de volgende noteringen O.DX a-N.I.O. a 0-6, T.O.P, C-O.D.I. b 3-0, Ons Huis d-Schiedam b 0-0 (micro) en Schiedam b-Unicum d 0-0 (micro) Wederom was het spel van DRZ van slechte kwaliteit. Gastheer Din- dua was oppermachtig. DRZ kon tot de tweede helft nog wel stand hou den. De rust ging in met een 1-0 voorsprong voor Dindua, maar in de vijfde minuut scoorde de linksbuiten (2-0), daarna voerde de middenvoor tien minuten later de stand op en bij de aanvang van het laatste kwartier bepaalde de linksbuiten de eind stand op 4-0. Merkredon, la 29an de novembro Klubvespero. Ni okarigos mensa- gisnastikan ee kino v, Gink, Ploeg- straat 19. Venu kaj okzereu viajn cerbojn. Rondom Schiedams draaiorgel „De Waterpoorter" stonden 2aterdag in de garage van de Geementereiniging di verse microfoons. Bulten de garage stond een opnamewagen van de gra- mofoonmaatschappij Telefunken en In die auto vol technische apparateur hebben gedurende uren de spoelen van de bandrecorders lustig gedraald om het gehele repertolr van Neer- lands beste draaiorgel op te nemen. Voor eigenaar Albert Teunissen, die nu De Waterpoorter sinds een jaar beheert, was het een heugelijke dag. Zo mooi vinden de functionarissen van de grammofoonplatenindustrie de klankkleur van 't Schiedamse or gel dat besloten werd het gehele re pertoire op te nemen. Het gevolg zal dan ook zijn dat De Waterpoorter over drie weken te horen ls op een langspeelplaat. De plaat zal verkocht worden ln een hoes, die een afbeel ding In kleuren van De Waterpoor ter vertoont. De technici hebben zaterdag hoge eisen gesteld aan de geluidskwaliteit van het orgel. Uren achtereen klon ken de melodietjes in de tijdelijke concertzaal. „Nog eens even die bas sen proberen, ja. zo is het mooi, wat een pracht stemming, draaien maar weer „klonk het uit de mond van de deskundigen, die dan even later ech ter weer ontdekten dat ..De Post koets" vergezeld ging van een hijgen de fluit. Het bleek bij een intensief onderzoek dat een leertjee van de fluit niet goed functioneerde". De blaasbalg van de motor maakte soms wat bijgeluiden, ook dat werd onder vangen en zo kwam tot genoegen van alle betrokkenen een prachtige opname tot stand. Hel grootste en mooiste draaiorgel van Nederland is eigendom van de Kring van Draaiorgelvnenden, die voor het behoud van het waardevolle draaiorgel ui ons land «jvert. De op name van de muziek van De Water poorter werd dan ook bijgewoond door de landelijke secretaris van de Krmg de heer F. Posthumus. Vlak voor Kerstmis zal de lang speelplaat uitkomen, die o-a. kerst liedjes omvat, verder zijn gespeeld werken als Hommersonmars, Olé Guapa, he Slavenkoor! uit Nabucco, de Bloemen van Hawaii, El Capitan, El Gitana, Alte Kameraden, Walsen van Paul Lmcke, Jerusalem. Een Schiedamse winkelier is van plan tij dens de Kerstdagen een speciale Wa terpoorteretalage te maken in zijn winkel aan de Hoogstraat. Zoals bekend is de heer Albert Teu nissen een bekend lid van de Kring van Draaiorgelvnenden. Sinds zijn jeugd heeft hij als hobby het draai orgel waarvan hij veel weet en waar fAdvertentie t M.) Als deze winter Uw kinderen klagen over de koude... dan heeft U deze advertentie niet gelezen. Want Woensdag beginnen wij met de verkoop van honderden 1e keus Mousse Nylon Maillots In diverse kindermaten... met dub bele ladderstop In de band en In deteen.vèr onder de normale prijs. mousse nylon „,3,Hots voor leeftijd 6-8 Jj-Sfr Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze 1e keus Mousse Nylon kinder- malüots, In de kleuren zwart en groen, door elkaar voor één prijs voor j avonds tot 9 uur geopend hij veel materiaal over verzameld heeft. Ook vervaardigde Teunissen een. aantal miniatuurdraaiorgels, die hij o-a. getoond heeft in een televisie- uitzending van de NCRV en bij de expositie „Werk onzer Handen" van de Schiedamse Gemeenschap. Het hobbymateriaal en de miniatuur draaiorgels zullen met de nieuwe gramofoonplaten in de Schiedamse etalage te zie», zijn. Schiedams oudste inwoonster me vrouw Francina Hilden-Donker zal vandaag 102 jaar worden. Deze ver jaardag zal niet met een groot feest worden gevierd omdat mevrouw Hü- den-Donker die al heel lang in het Sti Jacobsgasthuis aan de Burgemees ter Knappertlaan in Schiedam woont een zwakke gezondheid heeft. Toch is haar gezondheid beter dan vorige jaren omdat mevr. Hilden-Donker de laatste tijd niet uitsluitend in bed, maar rustig zittend in haar stoel doorbrengt. Woensdag 20 november zal de to neelvereniging Utile Dulci ln het ka der van de door de Schiedamse Ge meenschap uitgeschreven toneelwed strijden het spel „De kinderen van Eduard" opvoeren. Enige weken ge leden bracht de toneelvereniging dit stuk steeds i.van. met haar jubileum viering. Toentertijd hebben wij al een uitvoerig verslag van het stuk gegeven. Zoals bekend, zullen de voor de2e wedstrijden gespeelde stukken, integenstelüng tot andere jaren, mo gen worden geresenceerd. De opvoe ringen vinden alle plaats in Musis Sacrum. In samenwerking met de arbeiders zangvereniging Excelsior zal het Schiedams mannenkoor Orpheus op 13 december een concert geven i.vjn. het afscheid van de dirigent Gijs- bert Nieuwland, die op 31 december het koor zal verlaten. De lasclub „Schiedam" zal woens dag 29 november in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen een film avond houden. Het programma zal be staan uit films, beschikbaar gesteld door het Technisch Filmcentrum den Haag. GEBOREN: Marinus A., z.v. A. M. Schillen en W. T. Zuijdgeest; Chris tina M., d.v. H. G. Ouboter en C, M. Meijvogel; Casper, z.v. C. van Eijk en M. C. van de Waardenburg; Cor nelia, cLv. L. L. Schepen en M. J. Noordermeer; Michaël F. J., z.v. C. J. E. Zwaard cn C. C. M. Alsem- geest; Quirinus J.t z.v. J. van Dijk en C. F. M. van der Meer. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9.D0 1230 uur en 2.006.00 uur; ruiten wisser van auto. Te bevragen bij de vinders: fïets- pompje, Hartog, Kotterdamsedijk 8c; rozenkrans, J. Verdam, Haven dijk 216b; damesbril, D. Hendriks, v- Swindenstraat 61; kinderbril, S, Ge- lens, Parallelweg 102b; Yale sleutel, postkantoor, Tuinlaan; ring met sleutels. Brand, Jan Steenstraat 79; ball-point, Janse, Jan Steenstraat 23; herenpolshorloge, A. de Vries, Burg. v. Haarenlaan 856; herenpolshorloge, Huijskes, Burg, van Haarenlaan 987; een paar grijze herenhandschoenen, M. v. Dijk, Grondherendyk 43a, Rot terdam; dameshandschoen me vrouw Brouns, Raam 25; bruine gla cé herenhandschoen,'Melba, Broers- veld 25: zijden sjaal. De Lange. Roëllstraat 5; wollen sjaal, Ruigrok, Hoogstraat 76; mohair sjaal, v. Ge loven, Tielman, Oemstraat 22; kin derschoentje, A. v. Steensel, Mgr. Nolenslaan 652; kinderschoentje (1.), F. J. Dries, Laurens Casterstraat 6b. Advertentie #.M tot 8 [oor, «g^ "JC ALLE MATEN IZ./O 9-12 ir„ alle maten 14.75 13-17 }r., alle maten 16.75 19.75 V.a. morgen t/m maandag 4 dec, ROTTERDAM; Konc Hoogstraat 11 Meent hk. Goudse- singelKatendr. Lagedijk hk. Dorpsweg Weu-Kruiskade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 ZEIST: Slotlaan 155-150 T Voor 't St. Nicolaasfeest op woens dagmiddag 29 november, van het NVV en Fv.d.A, is aan de zaal nog een beperkt aantal kaarten a 0.40 ver krijgbaar. ZKJH. Prins Bernhard heeft ln tegenwoordigheid van zjjn secreta ris, dr. De Graaff, gisteren een officieus bezoek gebracht aan de N. V. Dura-Coignet te Botterdam. Allereerst werd een bezoek ge bracht aan de fabriek aan de Eem-- haven, waar de burgemeester van' Rotterdam, mr. G- E. van Walsum, - zich voegde bij het gezelschap, dat^r verder bestond uit commissarissen"- en directie van de N.V. Dura-Coig net en de architecten bij dit pro-, ject. Hier werd de elementenproduktie- in ogenschouw genomen waarna peri Spido naar Schiedam werd overge stoken. Daar bezichtigde men op de bouwplaats de montage der elemen-; ten tot woningblokken. De burge meester van Schiedam, mr. J. W," kijkje in een der reeds bewoonde. Peek, verwelkomde hiei de hoge* gast. Tenslotte nam Z.K.H. nog een Dura-Coignet-woningen in Maassluis waar burgemeester W. j. D. van Dijck de Prins rondleidde. De 64-jarige mevrouw C. S. Beeks van de Broek uit de Dreischorstraat is gisteren in de Nijverheidsstraat, juist toen zij haar auto wilde star-" ten. onwel geworden. Zij werd naar, het Zuiderziekenhuis vervoerd, waar bleek dat zij was overleden. BEUX-PIÊCES JAPONNEN (ook met jasje) in zijde, fantasie, jacquard e.a. heerlijke zachte wevenït japonnen, ook in grote maten. Lange Kerkstraat 19 Schiedam, telefoon ti 6135 Gevraagd een filiaalhouder met diploma's in speciale zuivelzaak met woonhuis in Schiedam. Spoed. Telefoon <0185O)-8458

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1