GRATIS SIS DAVO op proef Gemeenteraad keurde de begroting 1962 goed mm m&A EEN MAAND LANGimü OLIEHAARD Subsidie onderhoud werkende molens Schijnwerpers op de Schiedamse sport 9m Kunst na arbeid55 wil weer tot bloei komen m i GEEN GROTE MOEILIJKHEDEN Kijk naar onze sint nicolaas aanbieding.' Uoüc#vJeamp Succes voor SVC-teams ZAALHANDBAL Teams hadden een druk programma AGENDA SCHIEDAM Koeriersters OUDSHOORN 4 Kerstconcours van SBKC Burgerlijke Stand J5. Cultureel fonds moet versterkt t £0 van IE RL A ND THEATER Woensdag 29 november 1961 U ■cffd. 117.4 S 113,39 «te hi.it t lei. pus Iiaxo fcred Idie Ing f dat pin- t de Jide- Inog 1 sla ■ijkt I het fcbe- J/eel Jbe- lalle ge- Jse- ■dan l.het pirel- Idat ■omt leef- IriJo ]veel J iy- |em< Jvol- fcich bied Advertentie lM.) 'N GEBAAR VAM OUDSHOORN DAARTOE IN OE GELEGEN- hejd GESTELD DOOR davo OMDAT U MET DIT WISS£LVALLt. GE WEER PAS GOED MERKT HOE IDEAAL DAVO - OLIÊSTQOK IS. NA 1 MAAND NEEMT U ZELF DE BESLISSING. SLECHTS 50 DAVO- OLIEHAARDEN ZUN HIERVOOR BESCHIK BA Aft NU METEEN BELLEN. VCOS MIE8 WAT UW HUIS TOT THUIS HAAKT Na behandeling van de hoofdstukken van de gemeentelijke begroting 1962, heeft de Schiedamse gemeenteraad gisteravond deze begroting zonder hoofdelijke stemming in zijn geheel goedgekeurd. De behandeling van de hoofdstukken leverde geen grote moeilijkheden op en het college van B. en W. heeft de gemeenteraad afdoend kunnen beantwoorden. Na het goed keuren van de begroting is de raadsagenda afgewerkt De pro blemen, die hierbij aan de orde kwamen, werden eveneens in een snel tempo behandeld. Alle voorstellen van B. en W. werden aangenomen, zonder dat zij in stemming behoefden te worden gebracht. Mevr. Drukker-Brink (PvdA) vond, dat de voetgsngersovesteek plaats ter hoogte van garage Unique aan. de BK-laan wel iets duidelijker kan worden aangegeven, door mid del van borden byv. Een betere ver lichting wenst zij bij de "oversteek plaats op de Nieuwe Haven by de Kippenbrug. Deze oversteekplaats wordt veelvuldig, ook s avonds, ge bruikt en de verlichting is daar zeer slecht. In zijn antwoord beloofde burgemeester mr. J. W. Peek dit pro bleem nader te bezien. Op de vagen van drs. J. Houtman (WD) betreffende ruimte voor een flinke ijsbaan zegde wethouder W. Kok toe, dat er binnenkort een ge sprek zal plaatsvinden tussen hom- zelf, de ambtenaar van sportzaken cn de Schiedamse IJsvereniging. „En van deze ontmoeting moeten we maar het beste hopen", aldus de wet houder, De heer Kok stelde mr, J. B. Schueler (KVP) gerust. Deze pleitte namelijk voor het aanbrengen van dwarslatten langs de spijlen van de bruggen in het Prinses Beatrix- park. Het gevaars is volgens hem met denkbeeldig, dat kleine kinde ren nuhussen deze spijlen door kun nen vallen. De wethouder zal dit pro bleem bespreken met de directeur van Gemeentewerken. Tijdens de behandeling van de ge wone agenda stelde de heer J. Schef- fera (PvdA) enkele vragen over de profleHvijzIging en bestrating van de Kotterdamsedijk en de wijziging van de afrit Kotterdamsedijk naar het EoerhavepJein. Iiy wilde weten of het een drlebaansweg zou worden en hoe de parkeerruimten zouden ko men te liggen. En zou het dan moge lijk worden ran uit de Nieuw Maihe- nesserstraat linksaf de Rotterdamse- dUk op te rüden. Momenteel is dat verboden. Wethouder Kok kon op deze vragen geen duidelijk antwoord geven. HU verwees dit onderwerp daarom nog eens terug naar de ver- keerscommissie, waar het dan nog (Advertentie 1-VJ.j Veten onder onze klan ten zullen zich nog wel de bijzondere Sint Nicolaas-aanbiedlng van vorig jaar herinneren van rundtederen acte-tassen met 10 jaar garantie. IJzersterke dubbele tassen met twee ruime vakken, twee grote voorzakken en brede riem, zó solide, dat de fabrikant tike tas 10 jaar garandeert. Ondanks de gestegen leerprlj- zen. koopt U nu met deze Sint weer van zulke garantie- tassen. Actetassen, die normaat voor 14.75 verkocht worden, koopt U nu Yoor nog géén tien gulden. Donderdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze dubbele acte-tassen,^ met 10 Jaar garantie uur geopend. i #s avonds tot 9 uur geopend» eens uitvoerig besproken dient te worden. De heren C. P. M. Lansbergen (KVP) en J. J. Woerkom (WD) wa ren het er beide ongeveer over eens, dat de gemeente voor de onder houdskosten van de werkende mo lens wel meer dan de gevraagde 10 pet. zou kunnen geven. Maar wet houder P, van Bochove weerlegde deze stelling duidelijk. Hij zag deze zaak primair als een nationale taak. Men dient niet alleen de streek waar juist deze molens staan te belasten. Voort# vond hij het gevaarlijk de gevraagde subsidie te verhogen. Im mers, men loopt dan de kans i.p.v. de onderhoudskosten te subsidiëren, de eigenaar bij de exploitatie van de molen te helpen en dat is toch niet de bedoeling. Met dit antwoord wa ren de heren tevreden. De eerstvolgende gemeenteraads vergadering zal op 15 december plaatsvinden, In die vergadering zal dan de nieuwe gemeente-secretaris worden benoemd. Op 29 december zaj tijdens een gemeenteraadsverga dering afscheid worden genomen van de huidige gemeente-secretaris mr. N. J. Post. De nieuwjaasrbijeen- komst vindt plaats op 12 januari {Advertentie 1 M.) Modieuze japonnen voor dc aanstaande feestdagen. Modemagazijn 'ALJA' Broersvesl 111 - Telefoon 6 7416 De gehele week tot 21 uur geopend. Alleen contante betaling. De Sporthal staat dezer dagen in de belangstelling. Er kan de publicatie van een rapport over een sporthal iu Schiedam worden verwacht Dit rapport is op verzoek van de Schie damse Gemeenschap vervaardigd. Gepoogd zal worden in Schiedam een sporthal te creëren naar het voorbeeld van de sporthal in Delft met vermoedelijke afmetingen 28 bij 42 meter en geschikt voor meer dan 500 toeschouwers. Overigens is de verwezenlijking van. de sporthal nog zeer ver en wel niet omdat de Schiedamse gemeenteraad afwij zend zou staan, maar heel vreemd juist omdat het de anders zo stimu lerende wethouder van sportzaken mr. P. van Bochove is, die zich sceptisch betoont. Nu geloven w 1} niet dat de heer Van Bochove tegen het totstandkomen van een sporthal in Schiedam is, ook niet dat hij geen medewerking zal verlenen aan de plannen, maar wij kunnen zijn terughouding op het moment billijken. Vrijwel iedere stad in Nederland, die zich respecteert, wenst over te gaan tot het bouwen van een sporthal. In het voorbeeldstadje Vlaardingen sprak men zelfs over een opblaas bare baL Dat opperen van denk beelden is een zoeken naar verwe zenlijken van. mogelijkheden- Het bouwen van een sporthal doet men niet voor minder dan een miljoen gulden. Bovendien zijn dan nog niet alle eisen verwezenlijkt en dat houdt in dat men nog wel wat tonnen extra zou kunnen investe ren voor een gebouw dat heel moei lijk rendabel te maken is. Het is er vrijwel mee als met de vraag naar schouwburgen en concertzalen- Er is evenwel dit verschil dat de be langstelling. het gebruik van de sporthal altijd groter zal zijn dan er aan (beperkte) ruimte te bieden valt. Tal van sportverenigingen trekken voor de sportbeoefening naar Rot terdam waar zij in de Energiehal sport beoefenen. Er zijn hier geen goede basketbalvelden, ook de ac commodatie voor volleybal, voor badminton is niet zoals men het wenst De honkballers en cricketers zouden 's winters in de kooi in een sporthal willen slaan en op de werpmachlne het werpen willen beoefenen. Judoka's en boksers zoe ken. naar wedstrijd- en oefenge legenheid in Schiedam. Voor gro te gymnastiekdemonstraties heeft Schiedam geen ruimte. Schakers en dammers zouden zo graag groot se toernooien, mogelijk nationale of internationale evenementen or ganiseren. Zaalvoetbal kan hier niet worden gespeeld. Zaalhandbal, microkorfbal moet in Rotterdam worden beoefend. Het Is vrij gemakkelijk door te gaan met series voorbeelden waaruit blijkt dat er dringend gebrek is aan een sporthal in Schiedam. Het is heel gemakkelijk tevens te bewij zen dat de sporthal altijd te klein zal zUn en dat het niet njoeilijk moet zijn de zaal avond aan avond bezet te houden. Daarom dient de sporthal er te komen, maar de ge meentebegroting is evenmin als een kant een stuk plooibaar rubber. Vandaar de bedachtzaamheid van Schiedams scherpzinnige wethou der, die niet alleen een bekwaam wethouder van financiën, maar ook een. wethouder van sportzaken met reputatie en tevens een sportsman en een sportliefhebber van naam is. Als het aan mr. Van Bochove ligt komt de hal er wel, maar pri mair rijst de vraag waar het geld vandaan moet komen. Gedacht wordt aan kapitaal van het Schie damse bedrijfsleven. Mr. v. Bochove heeft gezegd dat hij kan denken aan ƒ2000 subsidie, dat hij kan praten over ƒ20.000 subsidie maar dat het hem niet mogelijk lijkt twee ton subsidie beschikbaar te stellen voor cultuur <of sport). Voorlopig gaat het om meer ton nen, misschien dat het Schiedamse bedrijfsleven de oplossing brengt, misschien ook dat de Schiedamse middenstand zal bijdragen omdat de middenstanders verwachten dat zij met deze sporthal mede gaan beschikken over expositie- en beurs- ruïmte. Schiedam, zoekt nog naar een schaap met duizend poten. Als er een expositie in een sporthal wordt gehouden zal de sport geen gebruik van de hal kunnen maken, gedurende lange tijd niet omdat voorbereidingen en opruimen töd vragen. De exploitatie van een sporthal is dan ook geen sinecure- Men kan menen dat de zaal van tijd tot tijd, mogelijk gedurende alle weekeinden, kan worden ver huurd- De praktijk toont echter dat er geen grote behoefte i3 aan een grote hal als zaal. Een enkel con gres zal de kosten niet kunnen Het gebruikelijke Kerstklaverjns- concours van de Schiedamse Be- drijfs-klaverjascompelitie zal dtt jaar op 18 december worden gehou den m de kantine van de Metaal- buizenfabriek N.V. Excelsior. Men kan met individuele koppels in schrijven. De aanvang van het con cours is gesteld op 7.30 uur. dekken. Er is geen emplooi voor wekelijkse grote bijeenkomsten en als dat er was zou de sportwereld er wederom onder lijden. Daarom komen gemeentebestuurders voor een dilemma te staan. Niet ieder een en alles tegelijk kan in die sporthal, afgezien nog van de vra gen of die iedereen en alles de hoge kosten (huur, afschrijving, on derhoud enz.) zullen kunnen beta len en of een sporthal dan nog kan voldoen aan speciale eisen dio er aan akoestiek, inrichting, materiaal e.d. gesteld mogen worden. De praktijd zal deren dat het een fictie is te menen dat de sporthal nu prompt voor een ieder, en voor elke activiteit de geschikte ruimte zal gaan opleveren. Daarom Is het creëren van een sporthal een ern stige zaak. Het vraagt niet alleen duidelijk inzicht over de exploratie, maar meer nog over het beheer. Juist zal zijn het oog gericht te houden op de behoefte van de Schiedamse sportwereld en aange zien de gemeente zo niet de kosten dan toch de subisidies zal moeien verstrekken zal het juist zyn de sporthal onder beheer van de Ge meentelijke Sportraad te plaatsen. Dat de scholen overdag van de mogelijkheden tot sportbeoefening in de hal gebruik gaan maken is zeer logisch. (Advertentie IM.) Eén das halen... de. tweede voor de helft beta lent Id Terlcnka - Trevira - Terylene. Ie das4.- 2e das HALVE PRIJS 2^ 2 dassen samen 6.- „Oude" Binnenweg 20 GEBOREN; Johanna L., d. v. N. Barendregt en A. G. van Eek; Mi- cbiel, z. v. T. Holthuijsen en J. den Heüeri Peter G. J., z. v. A. Nicolaas en E, C. Thijssen; André, z. v. G. Plooij en T. van Put; Ellen, d. v. N- de Looze en I. Stok; Hendrikus, z~ v. P. J. Loch en C. J. S. van Rij; Maria P., d. v_ A. J. Lieven en P. M. L. Ruts; Aiida M., d. v. G. M, Roo- sloot en A. Schipper; Edith Y„ d. v. J. Wohier en T„ Stolk; Benjamin, z. v. W. H. de Rouw en M, W. van Dijk; Mark L-, Z. v. M, R. Sehreurs en H, D. M, Verwer; Philip W„ z. v. M. R. Sehreurs en H. D. M. Verwer, OVERLEDEN; C. van der Graaf. 75 jr., echtg. van H. van Dullemen; J. Mulder, 63 jr.; G. van Zyl, 78 jr., wed. van W. C. MUhlsteff; L. van der Me ij den, 37 jr„ echtg. van H. M. Strijhas. Regelmatig geeft de politie cursussen voor bronijietsbertj- ders. Immers vele verkeerson gevallen worden door brom fietsers veroorzaakt. Een rij bewijs is voor hen (nog) nuit verplicht. Maar toch dienen ook zij weer juist op de hoog te te zijn met de verkeersre gels. Daarom maken, «eten dankbaar gebruik va» de kcnst die de politie biedt. Een kans namelyk om door mid del van deze cursussen de ver keersregels meester te wor den. Gisteravond is in Irene weer een cursus af gesloten. En velen hebben het verkeersdi- ploma tn hun beat gekregen. Op de foto overhandigt een deelnemer zijn examenwerk aan de inspecteur van politic Jf. Wiliems-u. Beveren MEENT 22-34 - TELEFOON 116440 OVERSCH. DORPSSTRAAT 12 TEL. 4 12 28 - ROTTERDAM De toneelvereniging „Kunst ha ar beid" heeft dinsdagavond een be langrijk besluit genomen. De belang stelling voor het werk van deze eer tijds zo grote vereniging was zo ge ring geworden, dat een besluit moest worden genomen om de vereniging op te heffen dan wel te traehten tot nieuwe opbloei te komen. Enkele oude getrouwen, zoals de bekwame organisator L. van Sijül, waren ook voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Unaniem meende men. dat het onjuist 20U zijn deze ver eniging, die toch een goede histone heeft, op te heffen. Er werd daarom een besluit genomen te komen tot een leden- en donateurswerfactie. De oude getrouwen zullen deze acties in de komende maanden onderne men en daarna wordt een vergade ring gehouden waarin men hoopt te komen tot de verkiezing van een nieuw bestuur, dat nieuwe activitei ten zal moeten ontplooien. De teams van de Schiedamse Vol leybal Club hebben in de afgelopen dagen prima resultaten behaald, waarbij vooral de dames weer van zich deden spreken. Dames 1 won van een zwak Shell zonder tegenstand van belang met 30 via de setstanden 154, 1510, 15—2. Het tweede damesteam leverde een prachtige prestatie door de concur rente van Dames-l van de bovenste plaats, DRL-1 in Rotterdam een ge lijk spel af te dwingen. De Schie damse meisjes vochten als leeuwen en sleepten volkomen verdiend een punt in de wacht via de setstanden 15—7, 15—11, 14—16 en 11—15. Dames-3 verspeelde onnodig een punt tegen stadgenote Juliana-1. Na een slecht begin 1315 en 1416 verloren de SVC-meisjes de eerste twee sets doch kwamen in de laat ste sets overtuigend terug, 15—8 en 15—2. Heren-1 verloor als enige team en wel met drie-nul van Prof. Wijk uit Leiden. Hier waren de setstanden 15—17. 12—15 en 5-15. Heren-2 zegevierde voor de vijfde achtereenvolgende maal, ditmaal met 30 over ZVC-3, terwijl het derde herenteam met 2—2 gelijk speelde tegen DVO-l, De junioren tenslotte wonnen met 31 van DOS-A. In de Energiehal is zondag een volledig zaalhandbalprogramma af gewerkt. In het totaal zjjn diet min der van 75 wedstrijden verspeeld. Van de Schiedamse districtsteams kwamen alleen de dames van DWS tot de volle winst. De dames en he ren van UVG wonnen In de afde ling. De dames van Wilton verloren van HPV uit Den Haag, Het was voor do eerste keer dit seizoen, zowel jn de veld- als 2aalbanübalcompetitie, dat de dames een verloren wedstrijd speelden. In het begin leek het daar ook helemaal niet op, maar er kwam een kentering. Met duidelijke cyfers (10—16) werden zij verslagen. De dames van DWS speelden te gen de sterke Verburch-dames. Aan vankelijk scheen het in de aanval van DWS niet best te boteren. Na een achterstand te hebben ingelopen, kwam er toch na de rust meer teke ning in het spel van de DWS-sters. Duidelijk werd het nu toch wel slor diger spelende Verburch teruggewe zen. De eindstand kwam met 84. De nog ongeslagen UVG-dames hadden het niet moeilijk. Rotterdam was zelfs niet in staat de eer te redden. Zonder inspanning werd door onze stadgenoten een 60 stand verkregen. De Wilton-heren speelden wei een bijzonder slechte wedstrijd. Met 1614 werd van het Haagse Hellas verloren. Dit team had overigens zo weinig spelers mee kunnen nemen, dat zij de strijd zonder wissels moesten strijden. Maar de Wilton- heren waren onmachüg van de tech nisch bekwame Hellenen te winnen. Beter verging het de UVG-heren. De match, tegen Hermandad uit Rotterdam was de moeite van het bekijken ten volle waard. De rust ging in met een voorsprong van 6—5 voor onze stadgenoten. Maar in de tweede hélft gmg het nog be ter bij de groen-witten. De over winning kwam met 2011. De reservedames van Wilton-Fije- noord en. DWS speelden een derby, die gewonnen werd door DWS met 71. De heren reserves van Wil ton-Fijenoord speelden gelijk tegen Actief 2 uit Rotterdam. De eindstand luidde 1212. De Wilton-junioren Het bestuur van de Societgs Stu- diosorum Reformatorium Rote* rodamensis is voor het jaar 1961-1962 als volgt samengesteld: A. Schouten, praeses; R. Horten- sms, vice-praeses; F. G- Stafleu. ab-actis; D. C. v. d. Velde, fis cus; C. den. Hollander, assessor ai. verloren na een spannende strijd van de DWS-junicmjfcn: 6—5 en tegen UVG speêlde Wilton haar tweede wedstrijd gelijk, 2—2. Besloten werd als eerste onderdeel van de propaganda-actie in februari onder regie van de heer P. Kreeft een gratis voorstelling voor de dona teurs te organiseren. Vermoedelijk zal gespeeld worden het stuk „Krij gen is de kunst". De heer P. Kreeft, Da Costastraat 13b, iel. 68671, zal gaarne nieuwe leden en donateurs voor de vereniging inschrijven. Juist voordat de Stichting Cultu reel Fonds Schiedam een actie zal aanvangen voor uitbouw en verster king van het Fonds, is op hartelijke en spontane wijze vanuit het be drijfsleven daarmede reeds een be- gip gemaakt. De N.V. Lenderink Co. heeft namelijk ter gelegenheid van de opening van haar nieuwe la boratorium een belangrijke gift aan het fonds gedaan. Met des te meer vertrouwen ia het resultaat zal het college van re genten zich in de komende weken middels een circulaire wenden tot vele Schiedamse bedrijven en tot vele Schiedammers persoonlijk. Ket college hoopt daarmede in korte tijd het Fonds een brede basis te verschaffen. Is dat eenmaal een feit, dan eerst kan het G.F. haar eigen lijke werk aanvangen. t Advertentie I M VOOR BRILL A NT LIJNBAAN 50 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen b|j ongeval: G.G. en GDs Tuinlaan 80 Telefoon 69290. Polllie-aiarmnuntmer: 646 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20 30 uur: dins» dag 9 30 tot 1630 en 19 tot 2030 uur; woensdag 930 tot 1630 uur; donderdag 930 tot 12.31 uur; vrijdag 9 30 tot 1630 en 39 tot 22 30 uur; zaterdags 9 30 tot 1630 uur 's Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam, Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 37 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uun „Het zwaard van Monte Cristo". Monopol e, 2 uur: .Jacht op «en scherpschutter", 7 en 9.15 uur; „Sluipmoord op rubberzolen". DIVERSEN Irene, 7.30 uur: Chr. Bestuurders* bond. Vergadering. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: NVL Las* club. Film. H006STR. 2a SCHIEDAM TEL 68808 Morgen in onze donderdagcyclus: 2, 7 en 9.15 uur Vrouw met drie levens (Three faces of Eve) Cinemascope - 18 jaar Zondagmorgenvoorstelling: 10,30 uur 3e week Geen plaats voor wilde dieren De prachtige kleurenfilm over Afrika Alle leeftijden A vond voorstellingen: dagelijks 7 en 9.15 uur Messailna, de keizerin van het kwaad Technicolor CmemaScope 18 jaar Middagvoorstellingen: dagelijks 2 uur, zondag 2 en Middagvoorstellingen: dag. 2 uur. zond. 2 en 4.15 U. Richard Leeuwenhart CmemaScope - Technicolor - 14 jaar Technisch handelskantoor te Schiedam vraagt VRL. MEDEWERKSTER als facturiste en lichte kantoorwerkzaamheden. Brieven met opgave van verlangd salaris onder no. G-1419 aan het bureau van dit blad. Fotografie Bolfllms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106 Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106. tel 6 67 20. In één dag geree<i IEES de avonturen van KICK fSISTRA de tvondernudvoor Prijs per deel 60 ct Bestel bU uw be er. boek hen de- of kiosk «»5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1