u VOETBAL: het gaat niet zo best met Schiedam en Ursns u Sint op bezoek bij de PvdA en NVV-jeu Handel in besmette varkens gestraft f SG-toneelwedstrij d weer begonnen de k AGENDA Magnetiseur beboet Koeriersters hoeft niet lang te piekeren een goed geschenk dat altijd in de valt! Inbreker snel aangehouden BOBBY CARL Programma's voor cle bejaarden Voor de kantonrechter Burgerlijke Stand .ALJA' Geniet van uw T.V, met 'n Tö®Ve© l Bandopnamen van „Pro Rege" Jeugdactie 10 X 10 Na „De Klimop" „De Boterbloem" WINTERMANS TeeVe© 20 stuks f2,50 HENRi WINTERMANS SCHIEDAM SCHIEDAMSE MEUBELBEURS y f nylons smaak roon 'Donderdag 30 november 1961 Uit talloze kindermondjes klonk gistermiddag een uitbundig geloei. De kinderen waren te gast bjj het NW en de PvdA. die gezamenlijk in het Volksgebouw een Sint Nlcolaas- hUcenkomst voor de kinderen bad- dwi georganiseerd. En de animo voor dit ïeest was M groot, dat het pro gramma twee keer voor een volle saai is gegeven. Onder het jeugdige publiek bevonden 2ich ook ongeveer twintig Duitse kinderen van vluchte lingen uit Oost-Dultsland. De kleintjes zongen naar hartelust enkele bekende Smt Nieoiaasliedjes, nadat mevr. A. M. v, d. Hoek-v. d. Horst hen welkom had geheten. Met bewondering werd vervolgens geke ken nanr de ingewikkelde trucs, die de goochelaar liet zien. Kennelijk maakte dit optreden een geweldige indruk. Maar het hoogtepunt van de mid dag was toch wel de komst van Sint Nicolaas met zijn zwarte knecht. Na tuurlijk mochten dc kinderen liedjes voor hem zingen en zelfs mochten er enige bij hem komen om oen liedje te zingen. Dat gebeurde eerst wat schroomvallig, maar later veel vrijer. De goedheiligman stal dan ook de harten van een ieder. Verrast worden dc kleintjes door de tractatie, die zij kregen aange boden. Bovendien konden zij na af loop een grote zak snoepgoed mee naar huis nemen. En daar waren zij getuige de vele kreten best mee tevreden. Een inbreker is vannacht zeer snel door de politie gesnapt. Dat kon ge beuren vanwege de oplettendheid van een bewoner uit de omgeving van de Groenelaan. Deze man hoor de glasgerinkel aan dc achterkant van de coöperatie D.E.S. aan de Groenelaan. De bewoner waarschuwde de po litic die onmiddellijk met twee mo- bilofoonwagens uitrukte. Op de bin nenplaats van de winkel werd in het donker een man aangetroffen. Hij had een draadglasruit gebroken om zich toegang tot dc opslagruimte van de zaak te verschaffen. De man bekende reeds eerder op de avond een poging te hebben ondernomen in te breken in de winkel van C. Jamin aan de Groenelaan. Deze po ging is niet gelukt in het Volksgebouw waren zeer ueel kinderen verheugd met de komst van Sinterklaas. Zij heb ben hem hartelijk toegezongen, waarvoor zij snoepgoed als te genprestatie mochten ontvangen. (Advertentie IM MAAND In December het prominente Orkest met de Zangeres VIOLA BERGMANN t is weer gezellig bij Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G. en GJD,: Tumlaan 80. Telefoon 69290. Politic-alarmnummer: 84666. Bibliotheek: Lange Haven» geopend: maandag 19 tot 2030 uur; dins dag 930 tot 16,30 en 19 iot 20,30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 1630 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 9,30 tot 16.30 uur. *s Zondags gesloten, RJK. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „Het zwaard van Monte Cristo'". Monopole. 2, 7 en 9.15 uur: ..De ze ven zondaars". DIVERSEN Passage, 8 uur; Sehiedamse Kunst kring. Toneel. Wijkcentrum, 8 uur: CSJO werken de jeugd. Toneel. De kantonrechter te Schiedam, mr. P. B. Cos, heeft de 59-jarige Sehie damse magnetiseur T. F. veroordeeld tot drie boetes van ƒ150 of dertig dagen hechtenis. De substituut-offi cier, mr. H. van Moorse 1, had vorige week driemaal oen week hechtenis geëist. De kantonrechter stelde dat de rechtbank te Rotterdam de heer F. al eerder voor soortgelijke overtre dingen eveneens j 150 boete had op gelegd. Hij achtte die straf in over eenkomst met de overtreding, aange zien F. onbevoegd da geneeskunde heeft uitgeoefend, waardoor het ge vaar bestaat dat niet tijdig de oor zaak van de kwaal wordt opgespoord. Dit diende in dit geval, waar het drie personen betrof, door genees kundigen te geschieden. De Alg, Bond van Bejaarden deelt mee. dat diegenen, die vanwege het slechte weer dinsdag 28 november nog geen programma hebben, afge haald, dit aisnog kunnen doen. Zij kunnen vrijdagmorgen 1 december tussen 10 en 12 uur het programma in het Blauwe Huis tegen, betaling van 25 cent in ontvangst nemen. Dit bedrag zal worden aangewend voor het gebruik van een consumptie in do pauze. De overheid fs er om de gezondheid van de burgerij te beschermen, maar aangezien bepaalde maatregelen wei- eens schadelijk kunnen zfjn voor de portemonnee van enkele van die bur gers gebeurt het ook wel, dat men de beschermende maatregelen van de overheid negeert. Dat hadden de drie Schiedammers ook gedaan toen zij meenden dat de zielige varkentjes nog wel wat geld moesten opbrengen. Eigenaar F. van Ï7. rvd de vier var kens eerst verkocht. Twee hadden er varkenspest cn de andere twee konden besmet zijn. Dat stond ook duidelijk aangegeven op de borden. Toch negeerden de mannen het .Besmet terrein" want de winst lok te. De varkensverkoper H. F. D. (19) bood de varkens aan de 22-jarigo veehouder E. van der B. te koop aan. Hij wilde ze wat graag kwijt. Het werd twee varkens voor ƒ12,50, dan drieeneen halve gulden per stuk, ten slotte was een rijksdaalder voldoen de. maar de veehouder was slim. Hij wilde de dieren eerst eens zien. Daarna kwam hij met een tussen voorstel. Twee varkens zou hij laten lopen op het gemeentelijk terrein waar ook het paard mag draven. Knapten de beesten nog op, dan werd. de. winst gedeeld. „2e waren geen. kwartje waard" zei Van der B. „maar ze konden opknappen, 't wa ren minne beestjes." „Het is rne een prijs van niks" zei mr., Cos. „U begreep toch wel dat u ze niet mocht vervoeren vanwege het besmettingsgevaar." Dc verdach ten, waarvan F. van H. verstek had laten gaan, begrepen het niet, ze hadden geen borden gezien en ze meenden dat twee dieren met zoek waren. De officier van justitie, mr. H. van Moorsel, geloofde niets van de verhalen, hij wist dat ex borden hadden gestaan en men moet reke ning houden met het lelt dat de an dere dieren ook besmet kunnen zijn, bovendien zou het gevaar worden overgebracht, Verdachte D. merkte eerst op dat „hij altijd in varkens had gedaan", dzt ter verweer van het feit dat hij de varkens zo goedkoop wou verkopen. Later zei hij „ver stand te hebben van varkens" omdat de kantonrechter hem verantwoorde lijk wilde stellen voor het verhande len van ziek vcc. De officier stelde dat deze affaire hem met grote zorg vervulde. Ook de veterinair inspecteur had van zijn ongerustheid gesproken. Hij achtte B. die de besmette dieren heeft ver voerd het meest schuldig, daarom vroeg hij voor H. en D. ieder vijftig gulden boete en voor B. ƒ75. De (Advertentie t.M.) PANTALON De Broekenspeciaiist BOOGSTKAAT 86 - TCLEF. 6 S3 81 GEBOREN: Maria. d. v. P M. Mak en R, N, W, Gerrets; Ronald, z. v. H. Ka diks cn C. Jan se; Marja. d. v. M. C. van der Linden cn J. Stout- handel; Johannes W., z. v. P. Breuer en C. Alberts. OVERLEDEN: F. J. T. Covaart, 74 jr., wed. van J. B. Westerman; A. J. van der Zwet, 47 jr., eehtg. van C, J Buijtendijk; S. M. Kramers, 73 jr., wed. van W. F. Henzen. (Advertentie LM.) Doordac U zichzelf helpt en wij daardoor minder kosten hebben, koopt U in onze Zelfhelp- afdeling speelgoed..- voor prij zen beduidend lager dan normaah Morgen begint de verkoop van duizenden zachtplastic diep- I aders. De grote acht-wiefige vracht auto. die het meest tot de ver beelding spreekt. Werkelijk echt speelgoed, waar de jongens uren stil mee zijn. Deze grote wagens, meer dan een halve meter lang, normale prijs 4,50 nu voor nog géén- twee gulden. Vrijdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze grote dieplader, met 8 wielen, gemaakt van onbreekbaar zacht plastic in frisse kleuren, voor DreeKDaar zacm Nu de Sehiedamse voetbalclubs hebben bemerkt dat de slrjjd dit seizoen meer Inspanning eist dan vorige jaren, wordt cr een stijging aan stootkracht merkbaar bij de meeste teams, maar twee voetbal clubs hebben wel dringend behoefte aan opleving. Deze oudste der ama teurs beschikt immer over een goe de geest in de vereniging, landelijk is een voorbeeld voor de activitei ten, die er in de een goede gemeen schapszin worden ondernomen en de initiaficveu van de s.v. h.v. „Schiedam" (de club kwam niet al leen vroeg meer dan vijftig jaar geleden tot voetbal, maar Schie dam bracht ook het honkbal cn la ter het softbal naar Schiedam) fen bate van dc sportwereld zyn vele. Vorig seizoen degradeerde Schiedam uit de KNVB en nu is Schiedam hard op weg naar de tweede klas van de RVJB. Dat is totaal overbodig want cr is voldoende voetbalkali ber. Dan zal er evenwel weer wat geestdrift bij het oude Schiedam moeten komen. Zoals het er nu naar uit ziet verliest Schiedam zondag van Noorderkwartier, maar met wat zelfvertrouwen en wat steun van de aanhang kan Schiedam tot x'erras- sende resultaten komen in Rotter dam. Ook met Ursus gaat het na de degradatie uit de KNVB bergaf, maar verwacht mag worden dat Ursus bjj het bezoek aan USC mits cr energiek gestreden wordt het zoet van de overwinning gaat sma ken. Lager KNVB Ook tweedeklasser Excelsior '20 heeft weer wat winst nodig omdat de staartgroep in het zicht komt. In Rotterdam voetbalt Excelsior '20 tegen het sterke aloude RFC. Het wordt een heel moeilijke opgaaf. Derdeklasser DHS heeft de weg omhoog gevonden. Van de goede stemming wordt de CKC het slacht offer in Capelle aan de XJssel. On danks het slechte spel van de laatste tijd moet DRZ in staat zijn thuis tot een puntenverdeling te komen met LM O, maar gevreesd wordt wat het doorzettingsvermogen van de Rotter dammers in dit duel om de onder ste plaats in Kethel beslissend zal zün. Ook in de vierde klas F moeten de stadgenoten de versnellingen gaan gebruiken anders wordt Schoonho ven zonder concurrentie kampioen. SFC zal op de Bcshoek toch wel het harde DOK van zich houden. De mos is thuis zeker niet de mindere van Nado Vooruitgang hoewel de Rotterdammers een goede partij S^De reserves: ODS 2DHS 2; Nado Vooruitgang 2—DHS 2; Tediro 3— Excelsior 120 3. Afd. Rotterdam Ook na het bezoek aan AVS kan SVDPW op de eerste plaats blijven. De roodwitten hebben kennelijk se rieuze plannen binnen een jaar het verloren (KNVB-)terrem te herove ren. Wilton Fijenoord blijft aan de Maaskant aan kop na een overwin ning op Soag. Ook met leider Sehie damse Boys gaat het uitstekend. De debutant in 2B zal aanvoerder blij ven met een overwinning op gast heer SJOD. LAGERE ELFTALLEN Hermes DVS 5—Neptunus 4; SVV 5—Sparta 5: Neptunus 5—SW e: DHS 3—Sparta 7; Feijenoord 8— Martinit 2; DZB 2—DRZ 2; Het Noorden 3—Demos 2; Zuiderster 3 —Martinit 3; Schiedam 3—RET 2; Schiebroek 2—Hermes DVS 6; Her mes DVS 7—Schiebroek 3; DHS 4— Slikkerveer 4; Roekan je 2—Excelsior '20 4; SFC 3NRC 3; Demos 3— Billesluls 4; Steeds Volharden A SFC 4; Ursus 2—DJS 4; WF 2— WCR 2; Noorderkwartier 3—SVDPW 3; SW 8—Sparta 14; Schiebroek 4 —SW 9; Excelsior '20 5~_spar- taan '20 7; Excelsior 6—Spar- '20 7; Excelsior '20 8Ojf>I 4; Coa! 7—DHS 5; DRZ 3—VOC 8; Tediro 4-Demos 4; Martinit 4Dirksland 3; FSV Pretoria 6—SFC 6; FSV Pre toria 5SFC 5; The Rising Hope 4 Schiedam 4; Schiedam 5SVDPW 5; Sehiedamse Boys 2—Nestoro 3; Hermes DVS 9VFC 6. Excelsior '20 9Spartaan '20 11; Slikkerveer 6Hermes DVS 10; Spartaan '20 13 Excelsior *20 10; DHS 6—Progress 5; Zuiderster 5—-DRZ 4: Demos 5— Hillegersberg 5; Aeolus 5Martinit 5; DJS 7—Demos 6; Suit Boys 3 Ursus 3; Ursus 4—Swift Boys 4; Eureka 4Schiedam 6; DHS 7— Bloemhof 5; Florissant-OBR 4WF 3; Bloemhof 6—SVDPW 6; HWD 5 —Schiedam 7; Boezemkwartier 3— Sehiedamse Boys 3; WF 4Blij- dorp 4. Zaterdagvoetbal Voor PPSC staat er op de Bos- hoek een heel moeilijke wedstrijd op het programma. De jonge Schiedam mers zullen niet gemakkelijk win nen van het bezoekende Vlaardïn- gen, maar hopelijk beschikt PSC dit maal wel over doorzettingsvermo gen omdat de vaardige jeugd van PP al eerder van de eindstreep is weggeduwd door teams van het Vlaaxdingsc formaat. Voor GSS staat het grote duel tegen Piershil in Harga op het programma. De Gus- tomannen hebben de beste verwach tingen, maar Piershil zal wel te sterk zijn. Bij GOZ kan GTB wel een gelijk spel bewerkstellingen. De overigen: Heinenoord 2PPSC Advertentie IJ&-) -7—BROMOFORI—-^ VERGROTINGSPAPIER „F0RTE" - rolfiJms 6x9 „F0RTE" - kleïnbeeldfïlm Vraag prijslijst Importeur voor Nederland: „F0KA N.V. ROTTERDAM Tel, 11.63,75 12.44.22 2; GTB 2-WOE 2; Stedos 2—PPSC 4; HCSZ 2HBSS 5; HBSS 6—PPSC 6: HBSS 7—RSM 4; regionale jeugd afdeling Hermes DVS—ADO; SW— DFC, westfr. fAduertentie LM.1 MODIEUZE JAPONNEN VOOR DE A.S. FEESTDAGEN MODEMAGAZIJN Broersvest 111, telefoon 6 7416 De gehele week tot 9 uur geopend. Alleen kontante betaling Sint Nicolaas heeft gistermiddag op uitnodiging van de Sehiedamse Gemeenschap een rytoer gemaakt door NIemvIand. Met twee rijtuigen werden hij en zijn knechten triomfantelijk rondgereden. Gul strooiden de Zwarte Pleten met pepernoten. De lieve jeugd dacht meteen aan de actie „opgeruimd staat netjes" en raapte onmiddellijk de noten van de straat. De goedheiligman bracht op zijn route o.a. een bezoekje aan Schiedams' oudste inwoonster mevr. F. Hilden-Donkcr, die dinsdag in het St. Jacobsgasthuis haar 102e verjaardag vierde. Ook het zieke tnelsje Carollentje van Dijl uit de Burg. Kneippertlaan werd bezocht. Op de fok*: a- ~knt bü de oudste inwoonster van Schiedam. kantonrechter achtte het drietal ge lijkelijk schuldig, het werd dan ook voor ieder ƒ50 boete of twintig da gen hechtenis. Hij zou zoveel last hebben gehad van voertuigen die naar links uit weken op de Vlaardingerdjjk en de Burgemeester Knappertïaan had de Vlaardinger R. onlangs voor de kan tonrechter verklaard. Woensdag kwa men de getuigen, de 28-jarige Vlaar dinger G, J. V. en de 21-jarige Rot terdammer J. F. B. verklaren dat R. dÜ WfUon Fijenoord een auto „in de kreukels bad willen douwen" door dat hij zi«i> plots naar rechts gaande in de file w»!de voegen. Tot driemaal toe zou K, tegtS! de auto van B. zijn aangereden, althans hem hebben „ge sneden". In de B.K.Laan ontstond tijdens de vierde poging de botsing. „Het is beneden peil" zei de officier. Conform werd het tweemaal vijftig gulden boete of tien dagen hechtenis. Achttienhonderd meter ver zicht baar en zes meter hoog boven het water dient de verlichting van aan de kade liggende schepen te zijn, Dat staat in artikel 17 van. het regle ment. „Ik beroep me op lid 4 c" zei de verdachte, die tevens ter toelichting een tekening van het Sehiedamse Hoofd toonde. „Dat vind ik heel slim" zei de officier. Hij kwam tot de conclusie dat hij niet alleen de dertigjarige Rotterdamse sleepboot- kapitein W. F. van D„ schipper van de Turkije, diende te ontslaan van rechtsvervolging, maar ook zijn col lega K. v. E.. want Van D. bewees dat hij had voldaan aan lid 4 e dat stelde dat het licht van de openbare straatverlichting (binnen 18 meter) voldoende kan zijn. en dat is aan het Hoofd het geval. {Advertentie IM.) De Sehiedamse afdeling van de Kon. Ned. Mil. Bond „Pro Rege" stelt regelmatig familieleden, vrien den en bekenden van militairen in Nieuw Guinea in staat, door middel van bandopnamen, een gesproken woord tot hun relatie m den vreem de te richten. Zaterdag 2 december tussen 2.30 en 3.30 worden, weer zul ke opnamen gemaakt in Sursum Corda. Gegadigden kunnen zich aan de zaal melden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Onder leiding van de afdeling is er al een druk „bandjes- verkeer" tussen Schiedam en Nïeuw- Guinea ontstaan. De eerste bijeenkomst van. de werkgroep jeugdactie 10 x 10 wordt gehouden vrijdag 1 december a.s. in gebouw „Jeugdhaven", Lange Haven 129, Schiedam. Aanvang precies 8 uur. Nu de openbar- kleuterschool „De Klimop" in buurt Wetering de vol tooiing nadert, is besloten over te gaan tot de organisatie van de open bare kleuterschool voor de buurt Lage Weide. Voorlopig wordt deze ondergebracht in de vrijkomende lo kalen van de Kamerlingh Onnes- schooL Dc nieuwe kleuterschool krijgt de naam „De Boterbloem". Aldus heeft het college van B en W de raad voorgesteld. Mevrouw J. Ntjhuis— Kuyt, thans hoofdleidster van „De Klimop" wordt op eigen verzoek hoofdleidster van „De Boterbloem'.'. Verhoog uw kijkgenot met het rookgenot van TeeVee, Een „nieuwe" Wintermans-ster voor jong en oudU Uitgezochte tabakken van de nieuwe oogst »n aroma-behoudende blikken doos. "EÉItS E L-HOL LAND De jaarlijkse toneelwedstrijden, ge organiseerd door de Sehiedamse Ge meenschap, zijn gisteravond in Mu sis Sacrum weer begonnen. Tijdens deze eerste avond voerde de vereni ging Utile Dulci het stuk „De kinde ren van Eduard" op. Utile Dufcl bracht dit blijspel al eerder i.v.m, haar 59-jarig bestaan. Wij gaven toenmaals al een uitvoerig verslag. Het was ieder jaar gebruikelijk, dat er over het spel van de deelne mende verenigingen geen beschou wing in dc Sehiedamse dagbladen werd gegeven. Dit om met de schijn te wekken, dat dc jury eventueel be- invloed werd door deze verslagen. Het ligt echter in de bedoeling dit jaar deze gang van zaken niet te volgen. De SG heeft nu van haar standpunt afstand genomen. Daarom zullen in het vervolg wel kritieken op het vertoonde spel worden gege ven. Duidelijk is het, dat de deelnemen de verenigingen of spelers geen be roep op het rapport van de jury kun nen doen aan da hand van de in de dagbladen verschenen recensies. De ze recensies komen geheel voor de Op het Van Schravendijkpleïn Opende de inzittende van een stil staande auto dinsdagmiddag het por tier zonder op het verkeer te letten. De 13-jarige wielrijdster M. R, reed tegen dit portier en kwam te vallen. In haar val sleepte zij haar zusje, de elfjarige J. E., die naast haar reed, mee. Deze laatste liep een gekneusde voet op en een wond aan haar lip Het eerste meisje bleef ongedeerd. verantwoordelijkheid van de recen sent en zij kunnen dus geheel ver schillen met de opvattingen van de jury. U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 68611 GEEN FILIALEN Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106 Diversen Vermager zonder dieet met Graciai, 50 dragees 1.98, Bij apotheek en drogist. En het kost U tijd noch moeite, want WALA Speciaalhuis DE KROON - ook bij U in de buurt - heeft de volledige Jovanda collectie, dus alle soorten, kleuren, maten - mèt of zonder naad. Jovanda's - nylons naar maat - in de nieuwe modekleuren: SAPINO ACAJOU AMBER WALNUT NOISETTE de Jovanda specialisten van meet af aan 2.50-3.95 SCHIEDAM Oranjestraat 17 VLAARDINGEN Korte Hoogstraat 41—43

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1