Eeuwen-oud huis staat op het punt te verdwijnen s§ 7A Stukje historie moeten wijken voor t verkeer Uit de eerste divisie Studio stuurde geen al te mooie bloemen Klaar-overtje aangereden Strijd rond de korven Echtpaar 50 jaar gehuwd Veel lovende woorden voor scheidende chef van verkeerspolitie Meer voetbal op de zomerse zaterdagen Raffinaderij van Gulf bij Rotterdam? ill '••or - vlaardingien Schiedam SVV ontvangt Helmond Voor de Kunstkring 75 Burgerlijke Stand TAXI (eÓroi^ EUROTAX Hermes naar Tilburg keetmanya Wie heeft iets verloren? HVO1 wint van Schiedam 1 Comm. K. J. Muller naar Groningen «UiÓtdlijfiÉÉfilliiHi Vrachtauto strooide grint in Brielle Half jaar cel voor diefstal 16.000 gulden m Sfi VM Vrijdag 1 december 1961 Beyersbergen, het is als een naam van een lieflijke viool voor de Schiedammers, maar het zijn niet de gevoelige snaren van de Stradivarius, die de harten van de stadgenoten doen trillen; het zijn. de herinneringen aan sfeervolle festiviteiten. Beyers- bergen is een historische plaats, die schier onverwoestbaar aan de Vlaardingerpoort iets van de karakteristieke stijl heeft kun nen handhaven. Beyersbergen zal nu gaan verdwijnen. De ge meente Is al eigenaar van het gebouw. Als de plannen ver wezenlijkt kunnen worden, zal 1962 nauwelijks meer het laatste levensjaar van Beyersbergen kunnen zijn. Dan valt er weer een brok uit het hart van Oud-Schiedam, want met Beyers bergen gaan de panden tussen Vlaardingerstraat en Vellevest verdwijnen. Dan komt er ruimte voor de stadssanering. In de omgeving van Noord vest en Vellevest zullen moderne bouw werken als brandweerkazerne en sporthal een plaats kunnen vinden. Bij Beyersbergen leeft nog een brokje romantiek utt reeds laag vervlogen dagenMaar in ver band met de sanering van de binncTistad dient dit stukje oud- Schiedam, te verdwijnen. Vooral bredere wegen zijn een eis oon deze moderne maatschappij en ook Schiedam moet zich hierbij aanpassen. (Advertentie i.M j REIS WEKKERS. Een grote col lectie in alle bekende merken vanaf 12,S1> JONGENS- EN MEISJESHOK- 1.0 GES; een merk-horloge reeds vanaf 19,25 GOUDEN DAMESIUNGEN met halfedelstenen, met certi ficaat van echtheid, reeds vanaf 19;75 (Advertentie IM.) OFFICIEEL AGENT .'-Gel Blersloöt 37 - Telef. 01398-6450 Burg. Knappertlaan 2 - Telef. 010-64500 Eeuwen oud is het voormalige he renhuis op de hoek van de Vellevest en Vlaardingerst raal. Daar herinne ren de stevige eiken balken in de panden nog aan. Dat is nog le zien aan de stallen bij het gebouw aan de Vellevest. Wel staan er de paar den en de rijtuigen niet meer, ook al woont Sint Kicoiaas er nu tydelijk. Kortgeleden heelt Beyersbergen de paarden en rijtuigen zien vertrekken naar Rotterdam. Een mooi brokje traditie was gebroken. De aanstaan de echtparen zullen niet meer naar Beyersbergen komen, om te spreken over de aankleding van de trouw koetsen. Minstens drie eeuwen staat het pand er ai. Het herenhuis zal slechts geringe wijzigingen hebben onder gaan, want in de vorige eeuw heers. (Advertentie l.M.) Morgenochtend 9 uur begint de verkoop van deze prach tige, sterke "Scotty-Coats". VOOR MEISJES EN JONGENS. Eersteklas afwerking, n ieuwste modekleuren. CAPUCHON EN JASJE GEHEEL MET SCHAPEVACHT GEVOERD. "SC0TTY-C0ATS" VOORRADIG VAN 2 TOT 6 JAAR. 9 f. 1.- stijging per maat. MELT0N PANTALONS met nylon versterkt, voor jongens en meisjes. 1 -5 jaar, ALLE MATEN w* Geen tel. of schr. orders. ROTTERDAM: Korte Hoogstraat 13 Meent tik. Goudse- jingel Kateiidr. fageJiJk lik. Dorpsweg West-Kruiskade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 ZEIST: Sloüaan 358-3G0 's-Avonds tot 19 UUR GEOPEND te er de heer Van Velzen, die er zijn koetshuis, njtuighouderij en uitspan, ning hield. Toen reeds moeten de leden van Hermes DVS er zijn ge komen om te kunnen zingen van ..Aan de Dammedammelaan, aan de Dammedammedammelaan De glorie var» HDVS heelt zich tientallen jaren lang in Beyersber gen thuis gevoeld. Men. sprak van het Hermeshonk. De kampioenen zijn er glorieus ontvangen, de vergaderin gen werden er gehouden, maar ook HDVS heeft de dwang van de stads uitbreiding gevoeld. HDVS verliet de Da ml aan en het vertrek naar Harga had tot gevolg, dat de ogen schijnlijk zo vaste bewoners van Beyersbergen, het sfeervolle gebouw de rug moeten toekeren. Ander groe pen bicven nog. Nog steeds is de keuken en de sfeer het .gewaardeerde aanbeve- Iingsartikel van Beyersbergen. maar de sociëteiten zien hun leden niet meer de paarden plaatsen voor de balustrade in de Vlaardingerstraat. De heren zoeken nu slechts nsar par keerruimte bij de Westvest. Mogelijk ook dat zij evenveel last hebben van de onmogelijke verkeerssituatie aan de voet van de molen „De Drie Koornbloemen". Beyersbergen zal dan ook mede geofferd worden aan dc eisen van het verkeer. In de Schiedamse gemeenteraad is nog deze week gesproken over de mogelijkheid van éénrichtingsver keer over de Dam. Men meende, dat dit nog niet mogelijk is. Daarom zal er nog even gedrang zfjn op de hoek van de Vlaardingerstraat en de Vel levest, maar binnenkort is Beyers bergen verdwenen. Dan worden ook de huizen in de driehoek Vellevest— VlaardiugerstKvat gesloopt. Het open terrein biedt het verkeer de moge lijkheid, om de bottle-neck Dam— Hoogstraat te gaan negeren. Dan is het mogelijk om via Breedstraat en over Raam, Ooievaarsbrng naar de Kerkstraat te rijden. Het invoeren van éénrichtingsverkeer gaat dan de oplossing bieden aan veel verkeers problemen in dit oudste deel van Schiedam. Vele Schiedammers zul- len het betreuren, dat een brok^ his torie vol traditie gaat verdwijnen. Wie heeft er geen herinneringen aan Beyersbergen In Schiedam? Velen zullen zich afvragen, wat de leeftijd is van die monumentale uit spanning en velen zullen slechts gis sen, want zelfs de documenten in ons gemeentelijk archief verliezen de band met het verre verleden, ze ver. melden slechts cijfers en data, wat namen en er zijn prijslijsten uit die „goeie oude tijd", maar de geboorte en de leeftijd van Beyersbergen zijn in sluiers gehuld, zoals het de onaan tastbare jeugd van een lieflijke dame past. Als een minnares, bezield van eeuwige jeugd, heeft dit pand vele, vele Schiedammers, vooral vele no tabelen, immer een gepaste, maar ex clusieve en sfeervolle ontspanning geboden. Slechts de restanten van de watermolen onder het oude gebouw duiden er op dat dit pand op Schie dams vroegere grens, toch wel zeer oud moet zijn. Een zebra-oversteekplaats, waarbij kmpperboilon staan en waar boven dien klaar-overtjes in opzichtige wit. te jassen lopen, is toch zeker wel een beschermde oversteekplaats. Een naderende automobilist kan zo n oversteekplaats toch haast niet over het hoofd zien. Maar het is gister morgen op de Burg. Knappertlaan, ter hoogte van de Ostadelaan, toch gebeurd. Om 8.35 uur zijn, terwijl emge klaar-overs zich met schoolkinderen op de zebra bevonden, twee onbe kend gebleven automobilisten door gereden. Achter deze auto's reed op ongeveer dertig meter afstand de scooterberijder J. K. Ook hij was niet vaa zins te stoppen. Het gevolg was, dat hij de klaar-over Edward Krab bendam uit de Burg. Knappertlaan 283 aanreed. De jongen liep een her senschudding en een gebroken sleu telbeen op. Hij is in de dr. Nolet- stichtïng behandeld en later bracht de GG en GD hem naar huis terug. De scooterberijder klaagde over pijn in linkerschouder en rechter knie.. Tegen hem is proces-verbaal fnmnVt i— HORLOGEBANDEN In Ieder, perlnn, staal, doublé en goud vanaf 1,95 - J 500,— BEDELS in goud. zilver, doublé Gratis aangesoldecrci. De groot ste collectie, vanaf 85 ets Leuke St. Mcolaas-verpakking juwelier horloge roUerdamsedijk 268 schieéam GEBOREN: Johan, z. v. B. Korpel en J. J. Vermeulen; Ingrid, d, v. A. de Vries en H, J. F. de Ruiter; Eli sabeth M., d. v. W. P. J. van Wer- mesicerken en P. van Amerfoort; Marcellinus A. M., z. v. P. J. J. v. d. Brug en J, G. Th. Sozef; Eric J, z. v. H. H. Windhorst en M. W. van der Starre; Eelco D., z. v. E. Wou da en D. Zwerver; Ronald E,, z. v. W. D. van Buuren en J". Tebrugge. WANNEER een. toneelstuk een happy-ending heeft, behoeft dit niet in te houden dat het stuk een blijspel is. Want als zodanig kan men het spel „Stuur me geen bloe men" van de Amerikanen Norman Barasch en Carroll Moore toch zeer moeilijk kwalificeren. De humor was vaak ver te zoeken. Toch heb ben velen wel enige verwachtingen van het stuk gekoesterd. Het Pas sage-theater, waar de toneelgroep Studio de voorstelling voor de Schie damse Kunstkring verzorgde, was redelijk bezet. De bloemen, waarvan in de titel sprake is, zouden bestemd zijn voor het graf van George Kimball. Hij is een oprechte man en een goed echt genoot. Maar hij heeft één. fout. Zijn leven lang denkt hij zich allerlei kwalen in. Op een dag luistert hij een telefoongesprek ai tussen zijn huisarts en een specialist. Hierdoor krijgt hij ten onrechte de indruk, dat zijn laatste uurtje is geslagen. Met zijn vriend, een advocaat, maakt hij nu vele voorbereidingen om zijn vrouw het na zijn dood zo gemakkelijk mogelijk te maken. De slechte mare komt haar echter ook ter ore en aangezien zij een zeer lieve vrouw is, doet zij alles om haar man toch maar te mogen be houden. De joviale huisarts, een vriend van het echtpaar, vertelt echter dc ware toedracht. De vrouw wordt ja loers, omdat zij meent, dat haar man het met een andere vrouw heeft aangelegd. Maar tenslotte keert alles zich nog ten goede. De bedrijven voor de psuze had den nogal een statisch verloop cn zij maakten een zeurderige indruk. Na het tweede bedrijf dacht zelfs een deel van het publiek, dat de pauze was aangebroken. Het stond op om (Advertentie IM In de woning van de familie L. v. d, P. aan de Broersvest 147 brak gis termiddag om 3.45 uur een schoor steenbrandje uit De uitgerukte brandweer had het vuurtje snel ge blust. Tot overmaat van ramp is de schoorsteen van het huis nog inge stort. Deskundigen hebben de heer v, d. P. verder gebruik van zijn ka chel verboden. (Advertentie 1 iW-1 PANTALON De Broëïcenspè'cialist BOOÜSTKAAT SS TELEF- 68981 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bjj ongeval: G.G. en GD.: Tuinlaao 80. Telefoon 6 92 90. Poiitie-alarmnummer: 64666. Bibliotheek; Lange Haven, geopend: maandag 39 tot 20 30 uur; dins dag 930 tot 16.32 en 39 tot 2030 uur; woensdag 9 30 tot 1630 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 1630 en 39 tot 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 36 30 uur. 's Zondags gesloten. RJt. Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 37 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 23 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. BIOSCOPEN passage, 2 en 8,15 uur: „De zwarte tiran". Monopole, 2 uur: „Richard Leeuwen hart"; 7 en 9.15 uur: „Messa- lina". DIVERSEN De Rank, 8 uur: De Burcht. Caba ret-dansant. Irene, 8 uur; Volksuniversiteit. Film. zo snel mogelijk een kopje koffie ie halen. De vergissing werd echter tij dig bemerkt Na de pauze zullen de toeschou wers zich wel betor hebben ver maakt Het laatste bedrijf liep veel vlotter en kwam zelfs de humor om een hoekje kijken. Een leuke vondst was de uitbeelding van de gedach ten van de man en de vrouw. Deze werden namehjk in het duister ach ter een doorzichtige wand in een mysterieuze verlichting gespeeld. Heel aardig! Dore Smit gaf een zeer charmante bijdrage als de echtgenote. Henk Molenberg was de echtgenoot, wiens lijzigheid iets te dik was aangezet Voorts speelden mee; Erik PJooyer, Anselm van Melis, Jaap Hoogstra, Ad Noyons, Cocki Boonstra en Niek Engelschman, Het is in jaren niet voorgekomen, dat de competitie ao'n vlot verloop had. Als de voortekenen, niet bedrie gen, zal het komende weekend weer een ruime oogst opleveren. Schiedam krijgt opmeuw de gele genheid om van die nare onderste plaats af ic komen. De uitwedstrijd tegen Morskwartier staat op het pro gramma en deze Leidse club heeft nog slechts 4 winstpunten tegen Schie dam 3. Men heeft elkaar nog niet ontmoet cn dat moet voor Schiedam betekenen alle zeilen bijzetten, waar over men de beschikking heeft en mets aan het toeval overlaten. In een nagenoeg zelfde positie be vindt O.DJ, zich ten opzichte van Roterdam Zuid 2, dat zaterdag op bezoek komt. Het emge verschil is, dat O.D.I. boven. Rotterdam Zuid 2. Staat met 3 winstpunten tegen een bezit van de Rotterdammers van 2. Ook hier ligt dus een kans op po sitieverbetering, als hjj maar gegre pen wordt. Succes, dat zo lelijk zijn kampioens kansen uit handen heeft gegeven, heeft nog altijd een goede theore tische mogelijkheid op de titel, maar dan mag in de thuiswedstrijd tegen koploper OSCR 3 geen fout worden gemaakt. We zijn benieuwd of de blauwwitten zich van de belangrük- SVV staat zondag voor de moei lijke, maar toch wel uitvoerbare taak, het temperamentvolle Helmond een nederlaag toe te brengen. De zuiderlij ken zullen alles op aHes zet ten om zich iets meer van de onder ste regionen te distanciëren. De rood groenen daarentegen zijn erop ge brand zich nog iets vaster te nestelen in de groep van zes. Daarom belooft het zondag een interessante wedstrijd te worden. Onze stadgenoten dienen zich er echter wel van bewust te zijn, dat zij in te veel wedstrijden werkelijke doelrijpe kansen laten liggen. Dat kunnen zij zondag beslist niet per mitteren. Gebeurt uat niet, dan be hoort winst wel tot de mogelijk heden. SVV 2 gaat zaterdagmiddag op bezoek bij Hermes-DVS 2. Deze derby zal in Harga worden gestre den. SW 3 trekt naar Den Haag, waar tegen Schevening Holland Sport zal worden gestreden. Het vierde ontvangt op Harga Leerdam Sport 2. Hermes-DVS schijnt door dc ge beurtenissen van dc laatste weken weL iets aangeslagen te zijn. Dat ge tuigt vooral de wedstrijd tegen Hil versum van verleden week. Toch kan Hcrmes zondag tegen. NOAD beter uit de bus komen. Vooral omdat Wil- co de Boer weer in de ploeg kan worden opgenomen. De blauw-witten dienen echter wel de zaak energiek aan te pakken. Juist een goede team geest en uitstekende samenwerking tussen de spelers kan tot betere re sultaten leiden. En deze zijn toch met ondenkbaar. In technisch opzicht behoeft de ploeg toch niet voor vele van haar tegenstanders onder te doen. Hermes 2 ontvangt dus SW 2. Het derde speelt zondag op Harga tegen Fortuna Vlaardingen; het vierde gaat op bezoek bij het Noorden 2. Advertentie LM..) Tervaf-efegant herenhorloge metstalenboderri waterdicht ref AL592 95,- edelsleenkundfge f.ga. diamantexpert gj.a. LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tussen 9.00- 32.30 uur en 2-6 uur: aktentas met inhoud; ring met sleutels. Politie Rotterdam: doos met borstels. Te bevragen bij de vinders: sein lamp voor auto's, E. Krabbendam, Burg. Knappertlaan 288; rode auto- step, Bruinsel, Brugmanstraat 29; ring met sleutels en flesopener, De Jonge, Stephenson straat 18 c: grijs lederen herenhandschoen, J. M, v. d. Ree, Prins Mauritsstraat 36; diplo- matentas met inhoud, J. Rensman, Prof, Kamerlingh Onneslaan 84 c; aktentas met inhoud, mevr. Made- lein, "Van Ostadelaan 26; damesporte monnee met inhoud, J. v. Pelt Van Oldenbarneveldtstraat 108; ijzeren 2 kilogewicht, E. Louman, Goeman Borgesiuslaan 24; kano, op het ter rein van de Gistfabriek Hollandla, Noordvestsingel 25-29; balletpakje, mevr. Van Veen, Tu'ralaan 48; broche, B. Seholte, v. Ruïjsdaellaan heid van deze wedstrijd bewust zijn. polshorloge, A. Hollanders, Van Verder zijn vastgesteld Succes 2— S\Vindensmgel 52 b; herenpolshor- Hillegersberg, Rozenburg 4—Schie- loge. L. v. d. Heijden, Fatünstraat 9 b; dam 2, ODI 2—Maassluis 2 en adspi-jhond (Wells Terrier), Dierenasiel, ranten micro Succes a—Ons Huis d, St. Anna Zusterstraat 33 b. Het echtpaar de Graaf - Voor het echtpaar De GraafDen Hollander uit de Lekstraat 90 is 16 december een heugelijke datum. Het is dan 50 jaar geleden dat het echtpaar in het huwelijk trad. Dat feit zal ook niet onopgemerkt aan de zeven kmderen, die allen gehuwd zijn en de 16 klemkinderen, voorbij gaan. De heer J. J. de Graaf werd 19 maart 1892 in Fynaart geboren. Zijn vrouw mevr. A. de GraafDen Hollander, aanschouwde op 23 de cember 1892 in Dinteloord voor het eerst het levenslicht. Beiden zijn dus 70 jaar. Direct na hun huwelijk zijn zij in Schiedam gaan wonen. De heer De Graaf is in 1957 ge pensioneerd, nadat hij vanaf 2940 by werf „Gusto" heeft gewerkt. Tot 1933 had hij zijn krachten gegeven bij de glasfabriek „Apollo". Na deze tijd was hij tot 1940 werkloos. De grootste hobby van de heer De Graaf is de voetballerij. Trouw be zoekt hij nog steeds de thuiswed strijden van SW. De gehele familie is overigens op deze sport gesteld. Maar de familie is duidelijk in twee groepen gedeeld. Het ene deel hangt SW aan; voor het andere deel is echter Hermes DVS dë ploeg. VLAARDINGEN. De onderbro ken schaakcompetjtiewedstrijd HVO 1Schiedam 1 is door de HVO-ers met 53/è—4% gewonnen. Dit vooral dank zij de HVO-er A. Koopman, die een moeilijk eindspel tegen P. Sley, waarin hij kwaliteitswinst be zat, feilloos naar winst afwikkelde. Van de beide andere partijen ging er één voor HVO en één voor Schie dam verloren. Eindstand derhalve 5'/£P/2. Advertentie LM.) Modieuze japonnen voor de aanstaande feestdagen. Modemagazijn 'ALJA' Broersvest 111 - Telefoon 67416 De gehele week tot 21 uur geopend. Alleen contante betaling. Schiedam krijgt er zomers zater- Fijenoord en Schiedamse Boys die dagvoetbal bij mede als gevolg van de grote activiteiten die de Schie damse Zomer Avond Competitie gaat ontwikkelen. Vorig jaar is deze SZAC gestart met wedstrijden voor de re serveteams van dc zeventien bij de KNVB cn Afdeling Rotterdam aange sloten verenigingen. Die competitie was zo'n succes dat het ïn de bedoe ling ligt dat de voetbalverenigingen iiii met drie teams gaan deelnemen. Daarvan zullen de standaardelftallen op zaterdag voetballen, Van de vo rige standaardelftallen is nog een be hoorlijk batig saldo overgebleven. Dit bedrag zal worden aangewend voor aanschaf van een invalldewagen voor een hulpbehoevende. Tijdens de vergadering die de sport verenigingen gisteravond in Harga onder de vlotte leiding van de heer G. van 't Geloof hebben gehouden werd besloten dat de verenigingen binnen een maand hun toezeggingen of mogelijke bezwaren zullen indie nen. Een bezwaar is dat de krachts verschillen nogal uiteen lopen. Nu zullen voor de zaterdagwedstrijden worden ingedeeld SW 3, Hermes- DVS-3, Excelsior '20/2 en de stan daardelftallen van de overige met met hun eerste elftallen bij de hoog ste reserves worden ingedeeld. Het voetbal op zaterdag begint 's morgens om tien uur, er komen daarna zes elftallen in het veld. Het ligt niet in de bedoeling dat de ver enigingen hun thuiswedstrijden op de eigen velden moeten spelen. Be schikt zal worden over de velden die dan Ier beschikking staan. De stan daardteams spelen voor een eeuwig durende wisselbeker, de baten zijn wederom voor een liefdadig doel. Mogelijk dat enkele verenigingen niet met een drietal elftallen zullen uitkomen, maar het totaal deelne mende teams zal de vijftig elftallen wel benaderen. Er was nog een verzoek van WK, dat vorig jaar al had willen, deelne men aan de SZAC. Hit de vergade ringen kwamen bezwaren omdat VVK niet over eigen velden beschikt maar als bedrüfsclub speelt met voet ballers van andere verenigingen. Deze kwestie zal worden onderzocht. Indien VVK zou beschikken over veertien voetbaliers, die geen. lid zijn van de zeventien voetbalverenigin gen dan kan WK deelnemen even als Helios en PPT,- die ook aan de bedrijfsvoetbalcornpetitie deelnemen, maar Htp nok lid van fb> fVHT.O rijn „U was een prettige, reële en vak bekwame collega. U was een deskun dige bij uitstek op verkeersgebied, maar daarnaast hebt u door uw ge degen en doordachte adviezen veel constructiefs gedaan voor het hele korps". Deze lovende woorden sprak hoofdcommissaris A. Wollers gister morgen tot de scheidende chef van de verkeerspolitie, de heer K. J. 'Muller, die Rotterdam gaat verlaten in verband met zün benoeming tot hoofdcommissaris ïn Groningen per X december. De heer Wolters noemde de heer Muller het tegenbeeld van Pieter Stastok, die een. onverzettelijke af keer had van de stoommachine en de Haarlemse Courant, „IX hebt juist veel belangstelling voor techniek en u hebt zich bekendheid verworven door het schrijven van tal van ar tikelen in allerlei tijdschriften." De heer Muller zei üi zijn dank woord dat hij Rotterdam met gevoe lens van spijt en weemoed gaat ver laten. Sinds hij 28 jaar geleden ais „schuchtere jongeman" bij het korps kwam, heeft hij altijd met veel ple zier hier gewerkt. „Ik had moeilijk een betere leerschool kunnen krij gen. Ik ben er trots op, dat ik in dit korps heb mogen dienen." De heer Muller verklapte dat hij er zelf ook nooit aan gedacht had Rotterdam nog eens te gaan verla ten. Ik ben lange tijd tweede stuurman geweest op een heel groot schip. Ik had hier eerste stuurman kunnen worden op een kleinere boot. Het was-een moeilijke keus, maar ik heb tenslotte voor het laatste gekozen." De heer Müller bracht dank aan de hoofdcommissaris, zijn collega's, zijn ondergeschikten en aan enkele takken van de gemeentedienst voor de prettige wijze van samenwerking. Groot respect had hij vooral voor de mensen van Stadsontwikkeling, BET en GEB die vaak onder zeer moei lijke omstandigheden hun taak moe ten verrichten. De heer Müller wenste tenslotte zijn opvolger, commissaris P. Dijkx- hoorn, een prettige tijd toe en veel sterkte bij het oplossen van de ver keersmoeilijkheden, die zich in de toekomst ongetwijfeld nog zullen toespitsen. Tijdens de receptie werd verder nog het woord gevoerd door de heer J M. Lens, namens de commissa rissen, door commissaris W, van Wiirnyaflrripn rwmpric dfl YerenfriflE' van hogere politie-ambtenaren, en door de heer Van Dongen namens het CPO, Volgens onbevestigde berichten uit New York heeft Gulf Oil het plan een tweede Europese raffinaderij te bouwen bij Rotterdam. De president- commissaris van de maatschappij, de heer W. K. XVMteford, heeft meege deeld dat men in het begin van het volgend jaar met de werkzaamheden wil beginnen. Hg noemde wèl Ne derland als plaats van vestiging, maar wilde niet de geruchten beves tigen dat Rotterdam was verkozen boven Amsterdam, zoals jaren lang ïn de bedoeling heeft gelegen. BRIELLE. Donderdagmor gen raakte een. achterklep los van een vrachtwagen, die geladen was met grint, ter hoogte van de Voor straat te Brielle. Een automobilist die de vrachtwagen volgde, maak te de bestuurder hierop attent, die hierna stopte. De hele Voorstraat lag bezaaid met grint en leverde een gevaar op voor het drukke verkeer. Door een opspringende steen werd een ruit van de firma Kruijt aan deze straat vernield. De straat werd schoongeveegd door het gemeentepersoneel en verschei dene bewoners. Gisternacht omstreeks half twaalf werd brand ontdekt op de 270 ton metende coaster Fanny, liggende in de Spoorweghaven. De brandweer bluste met twee stralen. De brand ontstond ïn een partij balen katoen, lege jutezak ken en een hoeveelheid jenever en kaas. De brandweerlieden losten de brandende lading op de waL In ongeveer anderhalf uur had men het vuur geheel bedwongen. Eige naar van - de coaster is de heer Engelsman "'•fp - Ttnttorrlarn De 20- jarige matroos F. S. uit lloek van Holland, die in de nacht van 2 op 3 juli aan boord van de Koningin Emma uit een brandkast zestienduizend gulden stal, is van morgen door de Rotterdamse recht bank veroordeeld tot een gevange nisstraf van zes maanden met af trek en een proeftijd van drie jaar. Tegen hem was acht maanden met aftrek geëist. fAüoertencta LM.) Wie zullen er pa de Sint zo trots als een pauw rondlopen, met hun nieuwe reistas... een ge schenk zonder weerga! Grote reistassen van waterdicht; linnen, met ronde leren hand vaten, leren riem en met leer afgewerkt. Voor de jongens onder dienst voor voetballers en andere sportlui, maar vooraf als vacan- tietas... Morgen begint de ver koop van deze grote reistassen voor nog géén acht gulden Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote reistassen met leren riem 'en - handvaten, in een opvallend moot rmtdessin nu voor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1