Renners streden op een gevarieerd parcours H.B.S. -ers brachten 'Butler bij mijn vrouw' Amerikaanse pers laakt Soekarno KOERIERSTERS Veel duiven op ten toonstelling bijeen Sint Nicolaasfeest bij Reddingsbrigade „Pro Rege" maakte enige bandopnamen no-iron overhemden 0 Cyclocross in Schiedam Veel modder onderweg „De Hoorn*5 uitgevallen Jhr D.C.RöeU overleden Verbruik van aardappelen gedaald BEKYOETw S0 Bevrijding met geweld is puur kolonialisme Man op straat overleden Inbreker sloeg man neer TAFELTENNIS Noad verloor weer een wedstrijd Buitenkansje, dachten ze... SCHIEDAM riante woonhuizen 1961 tadio Norm» 8tl(- (Hllv. Jten uit 9 wor- 'tf door •oUsten. H11», U iet ma. temdti Illv. II *e ovff rasp«- Ameri- uur), lis mi- tfzangc- i Duyi, um I ..Grain. 9 Gym. #n. 9.U semvlj- ltmteri. Lzsujtz Land de of*. m. ms II 00 H.40 lid ea merer, f. 16.15 I Am», callinr. te mm. kind. Paris s. 29,05 r. 21115 AO Act Maandag 4 december 1961 Zwoegende wielrenners hebben zondagmorgen strijd geleverd tegen spekgladde modder, plassen en een wel zeer gevarieerd parcours. De rennersclub „Schiedam" heeft een cyclocross georganiseerd in het In dustriegebied vlak achter de Schle en de spoorlijn Schiedam—Vlaar- dlngen en Delft. Gestart werd op een vlakke weg, de nieuwe be strate weg die evenwijdig aan de gemeentekwekertf loopt maar daarna dienden de renners by de enige overgebleven boerderij aan de Oufle- dijk, Weltevreden achter de nieuwe fabriekshallen om te rijden. Over glibberige dakjes reden de renners soms met halsbrekende toeren langs het opgespoten gebied achter de spoorlijn SchiedamDelft, waarna de wielrijders over kronkelige wegen goed bestraat, slecht bestraat, vol plassen en kuilen en dan weer over wegen met hobbelige kelen in de buurt van het pand van Pïeterman's Glasindustrie kwamen. Daar dienden de renners plots over de modder van het polderland langs een boeren wagen te rjjden naar de stilte van het dijktlchaam van de Rijksweg 20, De fietsen werden op de nekken gezet en al glibberend legen de glad de wand op kwamen de wielrijders de een wat vlugger dan de ander op de berg, snel reden de renners dan weer een stukje, waarna zij dc fi nish, tevens startpunt weer ut zicht kregen. Enkelen meenden dat zij wel vlot van het dijkje naar de fi nish konden rijden, maar de voor zichtiger! hadden gelijk, want de rij ders schoten te water, of beter te modder en de lopers konden heel intelligent nog snel genoeg langs de lastige plekken waden om zo een voorsprong te veroveren. Deze cyclocross heeft de sportslie* den dan ook alles geboden wat men van een goede cyclocross verwach ten kan. Er waren series glibberpar- tijen, zodat de rennersclub Schie dam ongevraagd en zonder cadeau- tjes voor vele Zwarte Pieten (van wege de modder op gelaten en li chamen) zorgde. Aan de renners werden de zwaarste eisen gesteld, want niet alleen dat zij hard moes ten kunnen, rijden op goede of slechte trajecten, maar bovendien eiste de terreinsgesteldheid nog meer krachtsinspanning en tevens veel slimheid. Het was zaak te zien waar f Advertentie lAf.J KAAK ZELÏ UW WAND- N COMBINATIE JOH.GROEH tzK KORENAARSTRAAT i I - TEUT. 3M03 - ROTTERDAM SHOWROOM N.6INMfcNWH, 976.au! IttU/An Dit afgebeelde model js 220 cm breed, 170 cm hoog. geheel comply allies in begrepen, In Afro-teak J 185,75, In Umba, eiken of mahonie f 131,90. men minder vlug kon rijden, bo vendien diende men de voeten op de juiste plaats te zetten als er ge lopen moest worden. Voor de rennersclub Schiedam wa9 het een vreugde dat Jan van Geest lid van Schiedam, bij de amateurs met een minuut voorsprong binnen kwam. Hoewel de grote crack op het gebied van de cyclocross Ma- nus Brinkman wel heeft meege werkt aan deze cyclocross is Brink man toch niet op de fiets gestapt omdat hij zaterdag en maandag (vandaag) in België; aan cyclo's deel neemt. Zondag zullen de renners aan een cyclocross van De Mc) in Dor drecht deelnemen en op zondag 17 december wordt de Schiedamse cy clocross besloten. De wedstrijden van de r.c. Schiedam worden name lijk over twee ritten gehouden. Zon- dagmorgen 17 december starten de renners ra tegenovergestelde rich ting als gisteren hel geval was. Dan zullen de deelnemers van het dijk- hebaam van de Rijksweg 20 nosr beneden moeten rijden of lopen. Nu hadden ze al moeite met 't beklim men van dit obstakel. Zoveel han dicaps bood dit parcours dat de pe lotons al bij de aanvang sterk wer den uiteengerukt. De junior Dolman, die bij de amateurs startte, was evenwel de enige die opgaf. Bij de amateurs werd Jan van Geest van de rennersclub Schiedam eerste in de tijd van. 37 minuten over acht ronden. Om de tweede plaats werd fel gestreden. Sap van de Pedaal- ndders uit Rotterdam had een voor sprong op zijn clubgenoot Hemig. Sap reed over Rijksweg 20, bij de afdaling, maar Hemig bemerkte dat het lopende beter ging. Toen Sap op de laatste honderd meters zijn wie len over gras en modder wilde stu wen gleed hij de weg van vele voor gangers, maar inmiddels had Heinig hem al hard lopende nog net ver slagen. Tweede werd Heinig, derde Sap. By de B-klassera won Van der Horst van Excelsior uit Gouda ook met bjjna een ronde voorsprong. Bij reed de zes Tonden ïn 28 minuten. Tweede werd Middelkoop van Pe daalridders, derde J. Kambee] van de rennersclub Schiedam, 4. Van Klaveren, Pedaalridders. 5. Van der Meer, Apolfo, Rotterdam, 6. Siracki Pedaalrldders, 7. J. van Dorp, Pe daalridders; A-junioren: 1. W. Dol man, Apollo, 4 ronden ln 21 minu ten. 2. Pijnenburg. Apollo, 3. Bos, Apollo, 4. Bravenboer. Apollo; De B-junioren mochten het ook een ron de proberen. De felle G, Smit van Pedaalridders werd eerste ln zeven minuten voor zjjn clubgenoot Van Maanen en trots zag de grote crack Manus Brinkman dat zjjn zoontje in deze course derde werd. Ondanks de vele duikelingen ln het poldergebied hebben de vier leden van de EHBO', die al vroeg by de fabriek van Pie terman de wacht betrokken, geen dienst behoeven 4e doen. Inentingen Op donderdag 7 december 1861 zal ln het gebouw van de Gemeentelijke Geneeskundige- cn Gezondheids dienst Tuinlaan 80 de 3e inenting tegen kinderverlamming plaats vin den voor de kinderen geboren in hel eerste halfjaar van 1961. De oproepkaarten worden toege zonden. Nogmaals wordt er op gewezen dat het oranje inentingsboekje by iedere inenting moet worden meege bracht. De gelegenheid om in te enten tegen pokken, difterie, kinkhoest en tetanus op dinsdag 5 december wordt verschoven naar vrijdag 8 december des namiddags van 2—3 uur. De postduivenverenigingen de Vrij heid en de Postduif hebben vrijdag cn zaterdag in de Korenbeurs een grote duivententoonstelling georga niseerd. Dit was de eerste keer dat twee verenigingen van twee ver schillende bonden zo goed samen werkten. Op de tentoonstelling wa len niet minder dan 704 duiven te zamen gebracht. De duiven werden gekeurd door de gediplomeerde bondskeurmeesters A. de Boom, A. Langenberg, A. J. Koster, K. van Holteren en J. v, d. Zande. De vogels werden gekeurd op bun schoonheid en hun vlïegcapaciteït Als schoonste doffer kwam de doffer van de combinatie Kant/Breur uit de bus. De prijs voor de schoonste oude duif ging naar dezelfde combinatie. J, Verhaal en de schoonste jonge duif van A. Pronk. Als prijzen waren waarde volle luxe- en huishoudelijke artikelen beschikbaar gesteld. Er be stond een grote belangstelling voor de tentoonstelling. De verdere uitslagen waren: Onbevlogcn oude doffers: 1. H. v. d, Kant-Breur; 2, A. Pronk; 3. W. Verha ren «Se Co. Dito duivinnen: 1. J. Doejaaren; 2. F, Koppenhagen: 3. I. v. d. Tuyu. Bevlogen doffers (oud) 180 km: 1. M. de Ruiter; 2, A. Pronk; 3. A. Pronk. Dito dulvlnnen: 1. H. v. <L Kant- De keuze van het blijspel „But ler bQ mjjn vrouw" van Koos Bes- wlno, opgevoerd door enige leerlin gen van de R(jks-b.b^„ is een zeer gelukkige keuze geweest. De pro blematiek van het verbaal Is be slist niet diepgaand, waardoor voor al ook het jongere publiek tijdens de zaterdag avond in Musis Sacrum gehouden grote feestavond van de scholierenvereniging „Onder Ons" met volle teugen heeft genoten. De butler, waarvan in de titel sprake is, is een rijke man. Maar juist vanwege zijn rijkdom is hij nogal achterdochtig geworden. In ie dere vrouw ziet hij een gevaar. Vol gens hem azen ze allen op zijn geld. Daarom heeft hij een schijnhuwe lijk .aangegaan met een oude vrouw. Deze vrouw is echter gedurende een periode afwezig, terwijl de man op „zakenreis" is. De dochter van me vrouw neemt nu de rol van echtge note op zich. Op zekere dag, dochter Hennie is dan met haar vriendin Jook in het riante huis van Kees Wilgenburg (de geld-magnaat), komt een vriend van Kees op bezoek, waarmee de meis jes nu ook vriendschap sluiten. Voorts is er Lukie, een alleraardigst dienstmeisje, dat later verslaggeef ster blijkt te zijn. Maar dan komt er nog een grappige butler, die zegt door mijnheer gestuurd te zijn. In wezen is hij echter Kees Wilgenburg, Tot slot komt zijn pseudo echtge note ook nog terug, samen met een grappige kolonel b.d. Hiermee dat blijkt spoedig, is zij gehuwd. Zoals te verwachten, komt nu al les uit: mede door het pientere in zicht van het verslaggcefstertje. Ie dereen trouwt dan, zoals dat in blij spelen gaat, met iedereen. En ook Kees overwint zijn achterdocht. Het stuk is dus een leuk brokje onschuldig vermaak en voor dit jon ge publiek uitstekend geschikt Door 't charmante, ongedwongen spel van de tonelisten en mede door de uit stekende regie van de leraar aard rijkskunde, de heer A. J. van Heus- den, is men tot een plezierige voor stelling gekomen. Een aardige bij drage leverde Joost Pak als de but ler. Toos Mollemans zette charmant de dochter Honnie op de planken. Grappig was Joop v. d. Kooij als de koloneL Het lieve, pientere dien stertje, alias journaliste, kreeg door Marijke Jongsten gestalte. Voorts speelden mee: Jaap Karei als vriend Lydia Steenbrink als Jook en Hennie Schmitz als mevrouw. Na aficop waren er geschenken voor de regisseur en de spelers. Tot diep in de nacht werd er voorts ge danst op muziek van „The Stork Town Dixie Kids", In de Korenbeurs waren niet minder dan 704 duiven bijelkaar gebracht op een grote tentoon stelling. Deskundig werden de vo gels gekeurd door gediplomeerde keurmeesters. Bevlogen doffers (oud) 200-400 km: 1, H. v, d. Kant-Breur; 2. J. A. v. Bode- go 3. D. C. Bakker. Dito duivinnen: t. A. Pronk; 2. A. A. Vis; 3. M. de Ruitten Bevlogen doffers (oud) 480-600 knr 1. Verheugen; 2. A. Pronk: 3. C. Mid dendorp. Dito duivinnen: I. 3. A, v. Bcdogom; 2, A. Pronk; 3. M. J, Kauwenbergh. Bevlogen doffers (oud) 6O0-1CO0 km: T. O. BnrzKay; 2 H. v. d. Kant-Breur; 3, H. Hagen. Dito duivinnen: 1 cn 2. II. v. d. Kant- Breur; 3, D. Ran. Bevlogen jonge doffers t/m 100 km: 1. H. Hagen; 2. K. Kuilwijk; 3. W. v, Bue- DUo duivinnen: I. H. Hagen; 2. G. Barzilay; 3. A. Karreman. Bevlogen jonge doffers 100-200 km: 1. J, Verhaal: 2. D. Verkaaik; 3. W. v. d, Kant-Sporla, Dito duivinnen; I. A. Pronk; 2. H. v, d. Kant-Breur; 3. P. Haak. Bevlogen jonge dofiers 200 km en ho ger; l. H. v. d. Kant-Breur: 2. P. Ver linde; 3, D. Lyuten Co. Dito duivinnen: 1. M. J. Kouwen- bergh; 2 en _3. H. v. d. Kant-Breur. Late jonge doffers: 1, J. Schrympf: 2, H Hagen: 3. H. Vermeer, t>i£o duivinnen: I. P. Waak; 2. H. Ha gen; 3. C. Middendorp. (Advertentie IMi Schaatsen met schoenen vanaf ƒ37.90 Sint op bezoek bij THOR Zaterdagmiddag hebben ongeveer 200 THOR-kïeuters in het wijkcen trum het feest van de goedheilig man gevierd. Nadat de heer Car- ree enkele Sint-Nicolaasliedjes had laten klinken uit rijn accordeon, werden er enkele toneelstukjes op gevoerd door een kindertoneel- groepje uit Rotterdam. Het grote moment brak aan, toen de goede Sint binnen stapte. Uit volle borst werd hy toegezongen. Sint- Nicolaas vertelde dat er in Spanje ook een turnclub is, iets wat zwarte Piet demonstreerde met een vakkundige handstand en koprol. Bij zijn. vertrek vertelde Sint, dat hij beneden voor allebaal ccn sur prise zou achter laten. Apothekers-nachtdienst; Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Gouka en Co., Groenelaan 327. Bellen bü ongeval: G.G. en GD.: Tuinlaan 80. Telefoon 69290. Poli tie-alarm nummer: 64666. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 2030 uur; dins dag 9 30 tot 16-30 en 19 tot 2050 uur; woensdag 930 tot 16 30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 1830 en 19 tot 22 30 uur; zaterdags 930 tot 1650 uur 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 23 uur; zaterdag 10 tot 12 et. 14 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De zwarte tiran". Monopole, 2 uur; „Richard Leeuwen hart"; 19 en 21.15 uur: „Messa- llna". NEW YORK ïn een hoofdartikel heeft het Amerikaanse dagblad „New York Times" zondag commen taar geleverd op de jongste verkla ring van president Soekarno van In donesië, dat hü Westelijk Nieuw- Guinea zou „bevrijden van de Ne derlandse heerschappij". Dat het zwemmen bij de Schie damse Roddings Brigade een genoe gen is, liet zaterdagavond ïn het Sportfondsenbad zich wel aanzien, 84 kinderen behaalden weer het zo fel begeerde zwemdiploma onder het aanschouwend oog van honderden trotse ouders, want het had was tot de laatste plaats bezet. Voorzitter W. Drop deelde mede, dat er in dit jaar 1961, voor het eerst in het bestaan van de SR-B. een re cord aantal zwemdiploma's wordt verzwommen, want als straks het diploma-zwemmen is gebeurd dan zal'tin het begin van dit jaar gestel, de doel zijn bereikt nl. meer dan 509 zwemdiploma's. Wij 2ijn er echt wel een beetje trots op dat de S.RB. als grootste zwemvereniging uit Schiedam bin nen haar gelederen een aantal in- structrices en instructeurs heeft, die er op deze manier toe bij dragen dat de verdrinkingsdood tot een mi nimum wordt beperkt. Wij zouden nog meer kinderen het zwemmen kunnen leren zo zei de voorzitter als we hier de beschikking hadden over een instructie-bad en met een heel klein beetje medewerking van het gemeentebestuur is deze mogelijk heid binnen afzienbare tijd te ver wezenlijken, want hier achter het beslaande bad is ruimte en gelegen heid om met echt niet zoveel kosten een instructie bassin te maken. Het bezoek van de Sint was voor de jeugd een welkome afwisseling tus sen de spanning van bet diploma- zwemmen door. Een zeer goed uitgevoerde demon stratie met de auto-cabine liet zien, dat men meer dan zeven minuten in een afgesloten auto onder water leven kan blijven. Er hadden twee dames, Mej. J, Tijn en Mej. I. de Groot plaats genomen in de cabine en zij werden na ruim zeven minuten onder water te hebben ver toefd door de heren Ch. Boomsluiter en D. Torenvliet uit de cabine be vrijd. Het Jeugdbrigadekampioenschap Popduiken bracht Yvonne Bezemer en Hans Hendriks als de resp. meis jes en jongens kampioenen naar vo ren. De kampioene van vorig jaar Lydia Chaigneau bezette de tweede plaats bij de meisjes en Frits van De 58-jarige heer C. A. S. uit de Bellstraat werd vrijdagmiddag om 1.40 uur op de Oranjestraat plotse ling onweL Na aankomst bij het ge meenteziekenhuis, waarheen hij werd vervoerd, bleek hij te rijn overleden. De doodsoorzaak is onbekend. De man stond wel onder behandeling van zijn huisarts. Zwemmer bestolen De heer J. E. had toen hij ging zwemmen, zijn kleren in een kleed- cabine van het Sportfondsenbad ge hangen. Nadat hij zich weer had aangekleed, merkte hij, dat hij 4,40 miste. Uitreiking van verkeersdiploma's Vanavond worden in de Coca- Colahal aan de "Van Deventerstraat veertig diploma's uitgereikt van de bromfietscursus, die door de politie was georganiseerd. Tijdens de bij eenkomst zullen een aantal filmpjes worden Duyvenbode bij de jongens. De kam pioenen werden in het bezit gesteld van de mooie wisselbekers die hier voor beschikbaar waren gesteld. Het slotstuk van de avond, het komisch springen, werd door Her man Bouman en Ton van Bemmel uitstekend uitgevoerd. Vrijdagavond om 850 uur hoorde de heer F. H. B., toen. hij in zijn slaapkamer van zijn woning aan de Stadhouderslaan vertoefde, beneden geluid. De bejaarde man ging een kijkje nemen. Plotseling kwam er indringer op hem af, die hem tegen de grond stompte. De inbreker ging er vervolgens door het vernielde gias-in-lüod-raam van de womng vandoor. Uit de woning werd niets vermist De bewoner werd nagenoeg niet gewond. HARINGVANGSTBËKICHTEN Vertrokken: VL 110 C. Roeleveld; VL 16 J. Spaans. Binnen: VL 70 T. v. d. Plas met 25 last; VL 78 D. van Rijn met 17 last; VL 114 J. Jol met 24 last; VL 172 J. Goed- knegt met 26 last; VL 216 H. van Roon met 20 last; VL 89 H. de Niet met 30 last. „President Soekarno spuwt op nieuw vuur over Westelijk Nieuw- Guinea", aldus het blad. „welk land hij naar zijn zeggen in de nabije toekomst met geweld wil bevrijden. Het zou dwaas van Indonesië zijn om zulks te proberen. Een militaire ac tie is onder geen enkele voorwaarde de juiste manier om dit vraagstuk op te lossen. Westelijk Nieuw- Guinea is altijd een deel van Neder lands Oost-Indië geweest, doch dit was een bestuursmaatregel, geen op ras of historie gebaseerde natuur lijke ontwikkeling", zo schrijft het blad. „De manier om de Papoea's over te halen is, hun een prikkel te ge ven om Indonesisch te worden. Hun hiertoe met een militaire actie te dwingen zou een volslagen voorbeeld van neo-kolonialisme zijn. Van alle volkeren zou het Indonesische toch moeten erkennen, dat zelf-beslissing een beter principe is dan militaire verovering", zo besluit de „New York Times", De „New York Herald Tribune" schreef zondag in een hoofdartikel, dat de Indonesiërs, gezien van uit het standpunt van recht, redelijk heid en rechtvaardigheid, geen rech ten hebben op Nieuw-Guinea. „Het feit, dat het, zoals de Indonesiërs zelf, deel heeft uitgemaakt van het vroegere Nederlands Oost-Indië, is een gebrekkig argument voor hun eis. De Papoeabevolking is in ras, taal, beschaving en geschiedenis to taal verschillend van de Indonesiërs. Annexatie door Indonesië zou in. fei te puur kolonialisme van de oude stempel zijn", aldus het blad. „De Nederlanders hebben tot ra zernij van Soekarno plannen ont worpen tot zelfbeschikking voor de Papoeabevolking en zy worden hierbij gesteund door de Verenigde Naties. Het lijkt welhaast een onmo gelijke zaak om Soekamo's hyste rische eis serieus te nemen", zo be sloot de „New York Herald Tri bune". Zaterdag even na het middaguur is de veerboot „De Hoorn" door een defect aan de hogedruk-olieleidmg uitgevallen, waardoor de veerdienst Maassluis-Rozenburg werd gestag neerd. Eerst werd het bergingsvaartuig „Dolfijn" gebruikt. Later heeft de veerboot „Hoofdingenieur Van Elze- liagen", die uit Vlaardingen moest komen, het passagiersvervoer van de Dolfijn overgenomen. Het is Noad weer niet mogen ge- men dat populair in de tafeitennis- lukken de wedstrijd tegen Mllkstea- mers tot een goed einde te brengen. De nederlaag werd 73. Ook de tegenstanders van Noad begrepen niet dat dit Noad-team zo laag op de ranglÜst genoteerd staat Milk- steamers dat In de kopgroep van da afdeling zetelt en een van de sterk ste teams is van deze groep, moest alle registers open trekken om dit team onder de duim te houden. Na zes partyen was zelfs de strijd nog volkomen in evenwicht, de stand was toen 33. Juist toen de balans in het voor deel van Noad zou kunnen over slaan verloor Arnold Braak in de ze vende partij van de ongetwijfeld sterkste tegenstander van dit team nL Ommering in de derde game met de cijfers 2123. Hier was dus geen sprake van de sterkste heeft gewon nen maar de gelukkigste en dat was de tegenstander van Braak. Het had dus toen evengoed 4—3 in het voor deel van Noad kunnen zijn. Het ge luk was echter evenals vorige week niet by onze stadgenoten en weer ging minstens *n belangrijk punt ver loren. Henk Aben zorgde weer voor twee punten. Arnold Braak zege vierde een keer en nu bleef Nico AUmcndinger zonder winst Allmen- dinger kon op geen stukken na de hoogte bereiken als in de wedstrijd van vorige week tegen Treffers. Hij speelde zeer zwak en werd o.a. door v. Erkel kansloos met de cijfers 8 en 9—21 van de tafel geveegd, zoals wereld uitdrukt De uitslagen waren: Noad-Milk- teamers Aben tegen Enzlin 2117 18—21 21—16 tegen Ommering 38—21 11—21 tegen v. Erkel 22—20 21—14 Alinea dinger tegen Enzlin 1621 1721 tegen Ommering 11—21 14—21 tegen v. Erkel 821 9—21 Braak te gen Enzlin 10—21 14—21 tegen Om mering 2113 1321 21—23 tegen v. Berkel 22—20, 21—18. Allmendinger en Aben verloren het dubbelspel van Ommering en v, Erkel met de cijfers 10—21 18—21. Tot half janu- is de competitie nu stilgelegd en d?n gaat men aan de 2e helft beginnen. Deze zal dan de beslissing brengen of Noad zich zal kunnen handhaven of dat het tot spelen van degradatiewedstrijden moet over- Zoals de situatie nu is zal Eendracht wet degraderen. „Dag Bert, de groeten van papa, van mama, van oma, hou je maar goed, hoor, het gaat hier allemaal best met ons" klonk het zaterdagmid dag in Sursum Corda, waar de Schie damse afdeling van Pro Rege de verwanten, vrienden en bekenden van militairen in Nieuw Guinea In de gelegenheid stelde om een „brief per band" naar het verre land er zenden. De familie Van Leeuwen uit de Boerhaavelaan was er ditmaal ook. slechts om de opnamen van vorige malen te beluisteren want het zenden van een groet is nu overbodig geworden. Zij waren verheugd dat hun zoon op 13 decem ber met het vliegtuig naar Nederland komt. Pro Rege maakt regelmatig band opnamen van de groeten aan en van militairen. De bandjes worden naar Nieuw Guinea gezonden. Daar zorgt een sergeant dat de betrokken band opnamen bij de diverse onderdelen komen. De militairen in Nieuw Gui nea spreken het antwoord weer op de band en zo kan een bandje steeds heen en weer reizen. Zo is Pro Rege ook bij de familie Van der Heuvel aan de Overschieseweg geweest De vrouw des huizes was riek, geen nood. gezellig gezeten op en rond het bed hebben alle betrokkenen toch nog hun groeten kunnen uit spreken. Pro Rege heeft zaterdag er varen dat het helaas nog te weinig bekend is in Schiedam, dat er groe ten kunnen worden gezonden. Zater dag hebben namelijk weer vier nieu we families voor het eerst van deze gratis gelegenheid gebruik gemaakt. Óver een of twee maanden zal Pro Rege in Schiedam wederom een ver volg geven aan deze „romans per band" Belangstellenden kunnen zich wenden lot de heer J. H. Weverling Olmenlaan 1 Schiedam telefoon 662 AMSTERDAM. Op 67-jarig» leeftyd is zondagavond te Amster dam overleden jhr. dr. D. C. Well, oud-hoofddirecteur van het Rijks museum. David Cornells Koell, die op 23 november 1894 te Utrecht werd geboren, studeerde aan de rijksuniversiteit aldaar en hU vol tooide zijn studie aan de Sorbon- ne en aan de Ecole du Louvre te Parijs. Jhr. Röell werd in 1922 benoemd tot wetenschappelijk assistent en la ter tot conservator van de afde ling schilderijen aan het Rijksmu seum te Amsterdam- Op 1 februari 1936 werd hij benoemd tot direc teur der gemeentelijke musea te Amsterdam. In juli 1945 volgde zijn. benoeming tot hoofddirecteur van het Rijksmuseum. De regering erkende rijn ver diensten door rijn benoeming tot officier in de Orde van Oranje- Nassau. Hij droeg ook enkele bui tenlandse onderscheidingen, In 1959 kreeg hij eervol ontslag als directeur van het Rijksmuseum, maar bleef aan het museum ver bonden als adviseur voor de ver bouwingen. HAARLEM, Nederland neemt bet gebruik van poinmes-fri- tes Zeer toe, zowel in de gezinnen al» in restaurants. Ook wordt de ver koop aan f rites-kramen steeds groter, waar de patates-frites buiten de nor male maaltijden gegeten worden. Men schat het gebruik op vijf pro cent van de totale Nederlandse aard appel-consumptie", zo heeft vanmor gen de voorzitter van de vakgroep akkerbouwers van Katholieke Land en Tuinbouwbond, de heer H, A, Glesen, op de jaarvergadering van deze groep te Haarlem meegedeeld. De voorzitter merkte op, dat de aardappel in de meeste akkerbouw gebieden nog steeds een vrucht van betekenis, is, hetzij geteeld als con sumptie-, als pootgoed- of als indus trie-aardappel. Een oppervlakte van ruim 200.000 ba wordt ermee be bouw. Men ziet in en buiten Europa het verbruik van aardappelen steeds dalen en het gebruik komt steeds in andere vorm naar voren- In Amerika is het gebruik van tot puree-poeder, vlokken en chips ver werkte produkten in een tiental ja ren toegenomen van tien tot dertig procent van het totaal-verbruik. ïn Nederland gaat men 2ich op coöpe ratieve grondslag toeleggen op de vervaardiging van chips en dergelij ke. De heer Giesen zei, dat het niet onmogelijk is. dat hierdoor het ver bruik van aardappelen iets zal toene men of minstens op peil kan worden gehouden. Sedert 1938 is het ver bruik in Nederland per hoofd afge nomen van ongeveer 130 kg tot 100 kg per jaar. MAASSLUIS De twee Schie dammers A. d. K. en B. J. T, zagen rich door het ingrijpen van de poli tie een buitenkansje van circa 190,- voorbijgaam Ze kochten dezer dagen een auto van een Maassluizer voor ƒ425,—. Om de auto naar Schiedam tet kunnen brengen, kregen ze de be- lastingkaart mee, die achteraf nog een waard van ca. 190,— bleek te hebben. Ze besloten te trachten deze te verzilveren. Dit ging niet zo erg vlot want ze hadden hiervoor de medewerking nodig van degene op wiens naam de belastingkaart stond. Ze waren er wel in geslaagd om de kaart op hun naam te laten over schrijven, toen aangifte bij de poli tie volgde, omdat de kaart niet bij de Maassluizer werd terug gebracht. De justitie zal nu moeten beslissen wat met de belastingkaart moet ge beuren. Te koop gevraagd Schilderyen uit de vorige eeuw te koop gevraagd, kunstverzamelaar (particu lier). TeL 010-4 35 22. Te koop aangeboden Succes- en zakagenda's, kalenders, luxe schrijfmap pen, televisie-omslagen, foto albums. By kantoorboekhan del Modern, Boerhaavelaan 124, tel. 6 8415. Vulpenhouders, reeds v.a. ƒ3.95 met gouden pen en garantie. Velerlei merken (Lamy, Parker, Osmia). Ball- pennen in grote verscheiden heid. Ook Parker. Tevens in 3 en 4 kleuren. Luxe post, dagboeken, Multo banden enz. bij kantoorboekhandel Modem, Boerhaavelaan 124 tel, 6 8415. Legpuzzels, jumbo-spelen, scrabble, monopoly, Bingo, kinderboeken, pockets, .ro mans in ruime keuze bij kantoorboekhandel Modern, Boerhaavelaan 124, telefoon 6 8415. Naby strand, bos en duinen zeer gunstig gelegen (W.v, enkele twee on der één kap) met schuur of garage, te Rockanje Koopsommen vanaf ƒ23.000 kk. Zeer rui- me financiering moge- lijk. Inl. dag. (ook zat.) van 13.3016.30 uur in de directiekeet op het bouwplan aan de Hoogvlietlaan en bij N.V. UMACO, MALIE. BAAN 63, UTRECHT, tel. 030-118 77 Na 19 uur; 02950-4 59 82. ADVERTEER REGELMATIG ©o<Kx>oeK><><><K><x><**3e> mei reserve boon/ 2 voer 14.SO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1