I H.A.L.-directeur Van Houten: „Bonner Bill55 zal tot chaos leiden in verkeer op Y.S. heetman Werk aan weg Singel- L, Kerkstr. begonnen B. en W. stellen aanbeveling nieuwe gem.-secretaris op Exodus is geen echt epos van Joods drama Activiteiten van de Schiedamse renners Dracula en bruiden doen nogal luguber Bouwrijp maken van grond voor woningen in Kethel Overleg over journalisten- cao in 5t slop Woeste opmars der Tartaren Subsidie voor Jeugdraad gevraagd PASSAGE VERTOONT: IN MONOPOLE: Strijd rond de korven Artsen op zondag Wedstrijden van Animo Hompe en Sal S. getuigen in zaak Joop Z. KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand KSG-dossiers op klaarlichte dag gestolen Moordenaars in Berlijn uitgewisseld SCHIEDAM KUNSTQEB1TTEN REPARATIES Koeriersters Zaterdag 9 december 1961 :y v „lk acht het zeker niet uitgeslo ten, dat de uitvoering van de nieu we Amerikaanse scheepvaartwet, de zgnu „Bonner Bill" niet slechts tot grote moeilijkheden, doch uiteinde lijk tot een chaos in het verkeer op Amerika zal leiden." Dit zei donder dagmiddag de heer P. C. van Hou ten, directeur van de Holland Ame rika Iitfn, aan boord van het ma. „Kotsedijk" ter gelegenheid van de overdracht van dit door de Werf Gusto in Schiedam gebouwde schip aan de H-A.L. Reeds bij de tewaterlating op 10 juli had de heer Van Houten zijn bezorgdheid uitgesproken over deze wet, die volgens hem inhoudt: „Eenzijdige, vérgaande overheersing en toezicht - op de internationale scheepvaart door Amerika," Ook de revaluatie heeft de scheep vaart schade toegebracht. Niet alleen daalden hierdoor de netto-inkomsten van de Holland Amerika Lijn met 3 bij het zelfde vervoerspatroon, maar ook het vervoer tussen Ame rika en Nederland ging hierdoor ach teruit. Onze export naar Amerika daal de n.L gedurende de eerste helft van dit jaar met 7% t-o.v. dezelfde perio de in 1960, hetgeen slechts ten dele door een stijging van de invoer (3%) werd gecompenseerd. In Duitsland zijn de gevolgen van de revaluatie voor een deel opgevan gen door overheidssteun: de reders ontvangen daar een subsidie van 100 Mark per ton voor gesloopt» ton nage en de Duitse regering verstrekt tevens leningen aan de scheepvaart tegen het lage rente-percentage van Sü%. „Ook In Nederland zal steun van de overheid niet achterwege kunnen blijven, wil ons land haar positie in. de internationale scheepvaart kun nen handhaven; met name denk ik Monopole-malinees: JUCBH en Tughik vormen geen ko misch duo, zoals de. namen wel licht zouden doen denken. Ze zijn twee aanvoerders in het woeste le ger van PJengUis Khan, En ze moe ten zorgen dat de slad Samarkand In banden van de barbaren valt. Maar, zoals Opmars der Tartaren laat zien, de schone prinses Shalimar en de Engelse kruisridders Sir Guy en Sir Gill zijn er ook nog. Dat betekent dat er tegen de heren Jnchi en Tug!ui: van de zijde der prinses met list en misleidende schoonheid gestreden wordt. En Sir Guy vecht mot de oprechtheid, En gelsen en kruisridders in dit soort films eigen. Er breekt dus een slech te tijd aan voor Djenghis Khan. Dit soort avontuur, in kleur, met veel paarden en aan de moderne smaak aangepaste antieke gewaden, met schmink en met argeloze een voud in de aanduiding van goede en slechte lieden, raast al vele jaren over het doek. Het avontuur lokt al tijd, nu weer in MONOPOLE. aan belasting-faciliteiten" zo sprak de heer Van Houten. Toch zag hij „een lichtpunt aan de horizon"; de vermindering van de opgelegde tonnage, niettegenstaande de uitbreiding van de wereldvloot: „In de periode van 1 juli 1959 tot 1 juli 1960 breidde de vloot zich uit van 130 miljoen ton tot 136 miljoen dus met zes miljoen ton, ondanks het feit, dat ruim drie miljoen ton werd gesloopt Hoewel de wereld- vloot dus niet onbelangrijk toenam, daalde de opgelegde tonnage van 5 miljoen ton tot miljoenton." De heer Van Houten, die verwacht te, dat de toename van de wereld- vloot gedurende het komende jaar kleiner zal zjjn dan gedurende de af gelopen periode, zag de mogelijk heid, dat als de wereldhandel zich in hetzelfde tempo blijft ontwikkelen, binnen afzienbare tijd een evenwicht tussen vraag en aanbod in de scheep vaart zal ontstaan, wat tot een gelei delijke verbetering van de thans nog zeer lage vrachtenmarkt zou kunnen leiden. Sprekende over de Katsedijk, die in verschillende opzichten een ver beterde uitgave is van de reeds in de vaart zfjnde „K-schepen" van de HJLL., zei de heer Van Houten, dat dit nieuwe schip na twee reizen naar New Orleans en Houston (Texas) in de Mexico-dienst wordt geplaatst. „De vertraging bij de bouw van het schip is niet groter geworden dan drie maanden, ondanks de grote per- soneelsmoellijkheden bij de Werf Gusto" zo stelde de heer Van Hou ten tevreden vast. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven Si, Bellen by ongeval; G G en GDu Tumlaan 80 Telefoon 692 90 Politie-aiarmnummen 64666 Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 lot 2030 uur; dins dag 9 30 tot 16.3C en 19 tot 2039 uur; woensdag 930 tot 1630 uur; donderdag 930 tot 12.31 uur; vrijdag 9.30 tot 16 30 en 19 tol 2230 uur: zaterdags 9 30 tot 1630 uur 's Zondags gesloten RJL Leeszaal en Bibliotheek. Dam Geopend maandag 19 tot 21 uur: woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur. vrijdag 14 tor 17 en 19 tot 2J uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 730 uur: Exodus". Monopole, 2 uur (ïondag 2 cn 4.15 uur): „Opmars der Tartaren"; 7 cn 9.15 uur: „De bruiden van Dracula". DIVERSEN Beatrix, 8 uur: Persver. W.F. (hen gelsport!. Contact. Liberty, 8 uur: Reisver. Onder Ons. Contact. Advertentie IJlt.) MET CERTIFICAAT Een nieuwe service die U volmaakte zekerheid schenkt Wij tasten el ka brillant met de modernste apparatuur op kleur, zuiverheid, slljpproporties, afwerking, gewicht en fluorescentie. Bij aankoop ontvangt u deze gegevens In een volledig beschrijvend certificaat met diagrammen en microfoto's. Bij sieraden met brillont krijgt u eer uitvoerig taratierapport met foto. Losse 1 karaat brillonten 1500.-tot 3000.-. Exceptionele kwaliteiten iets hoger. edetsteenkundige f.g.a. dïarranlexpert g.i.a. LIJNBAAN 32 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam De werkzaamheden voor de aan leg van de verbindingsweg Singel— Lange Kerkstraat en de aanleg van het verkeersplein voor (voorlopig) 140 auto's op het Emmaplsn'.soen zijn begonnen. De hekken rond het plantsoen zijn verwijderd, het me rendeel van de bomen en het struik gewas wordt gerooid en verwilderd en tevens zijn de speelwerktuigen op de Speelplaats aan de zijde van de rooms-katholleke kerk aan de Sin gel weggehaald. De aannemer heeft zjjn werkketcn op het terrein van de gemeentelijke smederij bij de ruïne van Matbenesse opgericht. In de komende weken zullen op en om de Broersvest vele werkzaam heden worden verricht, omdat het in de bedoeling ligt dat de verbin- I.vjn. het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd is aan mr. N. J. Post, gemeente-secretaris van Schiedam, per 1 Januari 1962 eervol ontslag verleend. Ter vervulling van de ontstane vacature hebben B, en W. de volgende aanbeveling van twee personen opgemaakt: L Mr, M. J. Blók, administrateur ter Gemeente secretarie van Leiden, tevens plaats vervangend gemeente-secretaris; 3. Mr, H. Snoep, administrateur ter Gemeentesecretarie van Schiedam, tevens plaatsvervangend gemeente secretaris. Tijdens de gemeente raadsvergadering, die vrijdag ten stadhulze wordt gehouden, zal de raad zijn stem uitbrengen. Woningbouw in Kethel In overeenstemming mot het ad vies van de Commissie voor het Grondbedrijf stellen B. en W. de raad voor een krediet van 880.000 beschikbaar te stellen. Deze gelden dienen te worden aangewend tot het bouwrijp maken van gronden voor de bouw van 450 woningen. Het terrein, gelegen ten noorden van de Laan van BoI'Es, moet in ge reedheid worden gebracht voor de bouw van 450 woningen met 39 ga rages en negen winkels. Het bouw rijp maken van deze grond omvat het egaliseren van de zandophoging, de aanleg van riolering, van wegen en van de openbare groene beplan ting. De kosten van dit complex van wei-ken zullen 880.000 zyn, onder- IN* de film EXODUS ontmoeten el kaar twee Joodse broers voor de eerste keer na tien jaar. Ztf zien el kaar door een smal gevangenisluik je. Hun ontroering kunnen ztf niet verbergen. Zij willen woorden zeg gen, doch kunnen niet. Heel het Jood se leed weerspiegelt zich In hun ge zichten. Het Is één van de zeer wei nige echt ontroerende momenten uit deze langdurige Amerikaanse mam moet-film van Otto Premlnger. Deze ontroering danken we dan niet aan Otto Feminger, maar aan de Joodse gezichten van de Engelse acteur David Opatoshu en zijn Ame rikaanse collega Lee J. Cobb. Otto Premlnger werkt liever met grote getallen. Hij liet op een gege ven ogenblik 45.000 Israëlieten in het beeld verschijnen, een opmerkelijke Amerikaanse prestatie. Hij spaarde, zoals dat heet, kosten nog moeite om machtige scènes te maken, gebaseerd op de inhoud van de roman van Leon Urïs, een best-seller wel te verstaan. Om van de best-seller een beste pu- bliek-film te maken lardeerde Pre mlnger de bewogen historie van de vestiging van de Joodse staat in Pa lestina met wat onverwachte liefdes tafereeltjes, liet hij stemmige achter-, grorjd-muziekjes - bij droeve scènes maken en zelfs liet hij een schip he lemaal overschilderen om een rol in de film te kunnen doen vervullen. Het resultaat van al zijn werken is een bombast-produktie, waarin en kel de echte Joodse typen iets weer geven van de dramatische gebeurte- nisen rondom de totstandkoming de staat Israël. Enoverigens: be paald geen wezenlijk epos. Paul Newman als Ari Ben Canaan en Eva Maxie Saint als Kitty Premont spelen de belangrijkste rollen. Er dwarrelt voorts een onschuldig En gels meisje. Jill ïlaworth, rond in de film, wier al te kinderlijk spel bepaald niet past in het Joods dra ma. Van de verdere spelers dienen te worden genoemd Sal Mineo als Dov Landau, het verharde produkt uit het ghetto van Warschau, Gregory Ratoff als Lakavitch en Ralp Richardson als GeneraaL Sutherland. (PASSAGE) verdeeld als volgt: materialen 268.-557; arbeidslonen kosten vervoer 41,420;voorberei ding en toezicht 30.000; onvoo'rien en afronding 36.261; algemene be drijfskosten 15.560. Voor de wer ken, die door de Technische Bedrij ven zullen moeten worden uitge voerd, zal bovendien nog een bedrag van 775,000 beschikbaar moeten worden gesteld. B. en W. hopen zo spoedig mogelijk hiervoor een kre dietaanvrage bij de raad in te die nen. nadat eerst de Commissie voor de Technische bedrijven hierover is gehoord. Jeugdraad De Schiedamse Jeugdraad heeft zich door middel van de jeugdcom missie tot B. en W. gewend met het verzoek hem een „eenmalige" subsi die te verlenen van 200 ter bekos tiging van allerlei uitgaven, die bij heeft te doen in het belang van, de by hem aangesloten verenigingen. Deze verenigingen staan van de ge meentelij kc subsidie 2 pet af aan de Jeugdraad, maar dit is onvoldoende gebleken, weshalve die vereniglngs- bijdrage tot 4 pet zou moeten wor den verhoogd als niet van elders financiële hulp zou worden geboden. De Gemeentelijke Jeugdcommissie zou gaarne zien, dat deze procen tuele verhoging werd voorkomen door een bijdrage, groot 200, voor eenmaal van gemeentewege ln de door de Jeugdraad te maken onkos ten. B. en W! kunnen hiermee in stemmen, omdat zij vertrouwen dat de Schiedamse Jeugdraad hiermede de aanlooptijd, die de te benoemen ambtenaar voor de jeugdzaken zal nodig hebben, zal kunnen overbrug gen. Daarom vragen B, en W. de raad de gevraagde subsidie te ver lenen. Rennersclub „Schiedam" zal alle leden ook dit jaar een medische sportkeuring doen ondergaan, ook al zön vele renners vorig seizoen ai ge keurd. Het bestuur van de renners club acht periodieke sportkeuring zo belangrijk, dat de rennersclub de kosten van de medische keuring voor haar rekening zal nemen. Met de sportieve resultaten van. de rennersclub „Schiedam" gaat het uitstekend. Niet alleen dat de leden in diverse ritten goede resultaten behalen, maar ook is er alle lof voor het goede organiserende werk van het bestuur, Zo zal zondagmorgen 17 december weer een cyclecross in het Industriegebied achter de spoorlijn en de Schie worden gehouden. Het gebied biedt daartoe een bijzonder geschikt parcours van goede en vrij wel onbegaanbare wegen in een ruim divertissement; Inmiddels bereidt de rennersclub Schiedam zich voor op de bouw van de accommodaties rond de wieler baan in sportpark Harga. De ren ners hopen dat zij eind volgend sei zoen met de bouw van kantine, kleedlokalen en tribune kunnen be ginnen. Voor de aanschaffing van het materiaal zijn vele duizenden guldens nodig. Diverse acties zullen worden gehouden, zo wordt nu een kerstverloting georganiseerd. Tevens spaart de r.c. „Schiedam"' in samen- MOCHT u een vampier ontmoeten men herkent ze doordat ze ceen schaduw hebben en hun beelte nis in de spiegel niet wordt weer kaatst c H zorgt ii een flinke kruik wijwater op zak te hebben en een kruis in de hand. De vampier sal ztin bloeddorst ogenblikkelijk la ten varen en gillend op de vlocht Een dergelijk allermerkwaardigst tafereel zult U bij herhaling kunnen zien in 3>e bruiden van Dracula waarin Peter Cushing onverschrok ken vampiers van beiderlei kunne met wijwater en kruis'te lijf Dit gebeurt uiteraard alleen in het holst van de nacht. Ft bij voorkeur in een geheimzinnig kasteel vol ho ge en ruime vertrekken en onder aardse gewelven. In deze nogal onsamenhangenc-e geschiedenis heeft een lieftallig lera- resje in haar onschuld de vampier zijn vrijheid gegeven met het ge volg dat er in korte tijd een paar da mes sneuvelen, die dan op haar beuri, na te zijn begraven, uit de kist klau teren om de vampier te assisteren. De strijd tegen de monsters wordt ten slotte uitgevochten in een wrak ke molen. Hopelijk komt deze on smakelijke Dracula nooit meer terug. (MQNOPOLE) werking met do r.c. „Rotterdam" al vrij lang gebruikte postzegels voor het wielerbaanfonds. Die postzegels vormen al een goed kapitaal voor de rennersclub vanwege de goede weer klank die de actie heeft. Zo beschikt het bestuur al over bijna een half millioen f!) postzegels. Het juiste totaal is nu 460.740 zegels. Bijdragen voor de wielerbaan, on gebruikte postzegels e.d. worden gaarne in ontvangst genomen door voorzitter Henk Breur, Van Karne- beekstraat 54, telef. 65201; penning meester J. Gordijn. Dirk van Wasse- naarstraat -4, telef. 67921; commissaris Jac. Blaazer, Simon Stevinstraat 21a en in Rotterdam bij secretaris Meel, Letterman Spiegelnisserkade 29a. Het is de vraag of na de over vloedige regenval van de laatste week de korfbalwedstrijden door gang kunnen vinden. De> meeste kans maakt de wedstrijd Schiedam- AX.O. Op 22 oktober verloren onze stad genoten met 9—1 van de Hagenaars. Ze zullen er niet in slagen revanche te nemen, maar het terreinvoordeel biedt toch wel mogelijkheden voor het behalen van een draaglijker re sultaat. Voor Succes staat de lastige Uit wedstrijd legen O.S.C.R. 3 op het programma. Als de blauwwitten nog willen blijven meetellen in de strijd om de titel, zullen ze deze wedslrijd moeten winnen. Lukt dat niet, dan zijn de kansen vrijwel verkeken. OBJ. krijgt het sterke Bolnes op bezoek, dat 2ïch de overwinning wel niet zal laten ontnemen. Of denken de OJ?.L-ers er anders over? Verder zijn vastgesteld Charlois 3- Sucees 2, Rozenburg-Schiedam 2 en De Weidevogels-ODJ, 3. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raad plegen A, Q. C. Klomp, Jul. van Stolberglaan 3 iel. 69952. W. T. P. Nijenhuis, Burg. Knappertiaan 151, tel. 69880. Mw, C. DuysterJamin, Burg. Knappertlaan 156, tel. 69991. J. van der Veer, Ruys de Bcerenbroucklaan IS, tel. 69873. Geopend is apotheek Evers, Lange Ha ven 61. die ook gedurende de volgende week de nachtdienst zal waarnemen. dingsweg SingelLange Kerkstraat binnen enkele weken en de brede verkeerswegen over Broersvest naar Proveniersbrug en van Proveniers- brug naar het verkeersplein m de Burgemeester van Haarenlaan in de eerste maanden van het nieuwe jaar gereed komen. Tevens zal met de sloop van mo len De Oost, dje nu in de weg staat, worden begonnen en ook zullen tal van woningen aan het eind van de Gedempte Broersvest worden ge- amoveerd. Niet verdwijnen zullen de panden achter Molen De Oost in de Lange Kerkstraat. Hier zijn gister nacht aties verricht aan de ric -aarvoor moert een gedee' Lange Kerkstraat word.—. De christelijke gymnastiekvereni ging Animo in Kethel zal volgende week de onderlinge wedstrijden hou den in de zaal van De Rank. De groep leden van veertien tot zestien jaar komt woensdagavond om zeven uur bijeen. Voor de groep tien tot dertienjarigen worden de wedstrij den vrijdagavond 15 december om vijf uur gehouden. De dames en he ren zuilen zaterdagavond 16 decem ber om zeven uur gaan kampe.'i. AMSTERDAM Mr. J. G. Pe tersen uit Amsterdam, de raadsman van de Amstelveense dnikker-pu- bliclst Joop Z. die zich dinsdag ba wederom voor de rechtbank In Am sterdam moet verantwoorden we gens medeplichtigheid aan valsheid in geschrifte (valse identiteitskaar ten voor in Frankrijk wonende Al gerijnen), heeft verzocht twee hoofd figuren uit het recente valse mun tersproces in Amsterdam als getui gen a décharge te dagvaarden, Hot zijn de redactie-stenograaf Sal S., die weer op vrije voeten is, en de kroongetuige in het valse muiatersproces, dc typograaf Huber- tus Hompe. Dc verblijfplaats van de laatste, die de politie op het spoor van het complot in Osnabrück en Nederland zou hebben gebracht, is nog steeds niet bekend. De zaak tegen Joop Z. werd eind vorig jaar voor een nader onder zoek naar de rechter-commissaris terug verwezen. Joop Z. speelde ln het begin van de door de Trotzkis- tische vierde internationale georga niseerde hulpverleningsactie aan de F. L.N. een rol Hi] stelde de per sen in zijn drukkerij te Amstelveen beschikbaar voor het drukken van cartes d'identité. Ned. llerv. Geref, Evan. Irene: 18 uur en 4 uur ds. wfsgerhof (Vecnen- daal). Evanp. Luth. Gemeente, 10 uur ds, S. G. v.d. Haagcn. Lutherse kerk. Zaterdagavond 730 u. oecum. avondgebed. Ned. Prot, Bond. Westvest 92: 1030 uur: ds. G. S. Westerouen van Mee- teren en ds. J. B. Schouwink (Doop- dienst), Ou<r-Kath. Kerk. Dam 28: 10 uur Hoog Mis. Baptisten-gemeente. Lange Haven 50 10 uur en 7 uur ds. R. ReIHng. Leger des Hells. Lange Haven 27: 10 uur HeSllglngBsamenkomst en 735 uur Verlossingssamenkomst. Germ Ver- boonstraat: 6.45 uur Openluchtsamen- komst. Alle samenkomsten staan oi.v. de majoors K, Wieringa en R. Reitsma. Ned. Iferv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur cis. H. W, Hemmes. 5 uur ds. C. van der Steen. Belhelkerk: 10 uur ds. A. D. Klaassens, 5 uur ds. M. J. C. Visser (Rotterdam) (Opcndeurdienst). Opsian- dingskerk, lö uur ds. J. D. Smids. 7 uur ds. J. NawUn cn ds. j. g. Jansen. Vredeskerk: 9 uur en 10.45 uur ds. C. van der Steen, 7 uur ds. A. Hoff man. Ned. Herv. Gem. Kethel. De Rank: 9 uur ds. Brtunmelkamp, 10.30 uur de heer IJsselstein (Jeugdkerk). Dorps kerk: 10.30 uur ds. Brummelkamp (Bed. Heilig Avondmaal), 7 uur de. J, D. Smids, Chr. Geref. Kerk, warand. boek BK- laan: 10 uur leesdienst, 5,30 uur ds. M, S. Roos (Den Haag). Geref. Kerk. Oosterkerk: 10 Uur ds. J. Lever (VI.). 5 uur ds. H. J. Heynen (VI.)Kethel „De Ark": 9.30 uur ds. W. A. Krijger, 230 uur ds. J. Couvèe. Kantine Burg, Honnerlage Gretetaan: 10 uur ds. J. H. Baas (Den Haag). 5 uur ds. J. Couvée. De Goede Haven: 10 uur ds. J, Nawljn, ds. W. A. Krijger, juliana- kerk: 10 uur ds. J. Couvée, 5 uur ds. J. Nawljn. Ondertrouwd: J. W. Blom 24 en P. W Hendriks 22; J. de Bruin 24 en C. E. Schippers 24; W. J. Doudeijns 24 en L. K. Rijntalder 22; A- G. Jonker 24 en M. M. Oostrum 22; A- G. M. Meijer 26 cn C. A. Jansen 22; J. Quadt 37 en J. C. Beukers 25; C. Romein 21 en F. Kau- wenbergh 21; G. A. Slavenburg 24 en N. Pil 16; H- Tap 28 en U. H. v. Alphen 24; ai. A. van Waas 36 en M. L. Leercnt- velt 23: G- F. Zwaans 22 cn A. W- Wit ter 20 jr- Gehuwd: C. H. van der Ent 26 en A. L> Snikkers 27: P- M. HouweUng 25 en A. C. Immerzeel 24; P. Jansscns 28 en M. L. Egging 26; A. C. J. Koks 27 en C. G, M. Hengst 31; P. J. T, Xloos 23 en M. J. Coster 21; F. A. M. Hensman 25 en W- B. den Brinker 23; Z. Hoch- glebon 30 en J. Verfürden 30; P. C. Lotte 55 cn H. W. M. RuUgt 41; T, A. A. Timmermans 24 en P. M. Vering- meier 22: A. Frangopoulos 34 en J. M. Vos 26; H. van Wieringen 22 en H. C. v. Schijn del 18; J. Stouthandel 21 cn J. v. der Burg 22; J. Bczcmcr 25 en G. F. Luthart 21. AMSTERDAM. De onderhande lingen tussen de Nederlandse Dag blad Pers cn de Federatie van Ne derlandse Journalisten over de nieu we CA..O. voor dagbladjournalisten zün ln een impasse geraakt. De kringraden van de drie journalisten- organisaties hebben een volstrekt on aanvaardbaar uitgesproken over de voorstellen van de N.D.P. De on- derbandellngen ziln opgeschort. De Federatie is uitgegaan van- de volgende wensen: Optrekking der salarissen tot ten minste een peil, waar op bestaande achterstanden te niet worden gedaan en dat de materiële voorwaarden schept voor een verdere ontplooiing van de dagbladjournalistiek; verklei ning van de te grote verschillen in honorering tussen de verschillende dagbladgroepen; de eiappegewyze verwerving van de vrije zaterdag; verlenging van de vakanties. LUXEMBURG Vrijdag is op klaarlichte dag een dJefstaJ gepleegd in het gebouw van de Europese Ge meenschap voor Kolen en Staal (EGKS) te Luxemburg. De dief heeft twee kasten opengebroken en verscheidene pakken documenten meegenomen. Het zijn papieren uit dossiers van het hof van justitie cn reeds gepu bliceerde douane-tarieven. Geheime dossiers over douanetarieven heeft hij ongemoeid gelaten. Een bode, die op de benedenver dieping een verdacht geluid had ge hoord en een onderzoek wilde instel len, zag een man met een koffertj# uit een der kamers komen. Hij rende de man na, maar deze sprong in een zwarte auto met Frans nummerbord en reed haastig weg. Men veronderstelt, dat de dief de toestand in het gebouw goed kende, evenals de diensttijden van het per soneel. Dc grensposten zijn gewaar schuwd. BERLIJN Oost- en West-BerUJn hebben twee mannen uitgewisseld die verdacht worden van moord. De Westberlijnse autoriteiten heb ben een 21-jarige man uitgeleverd die tn juni in een Oostberlijns park een 19-jarig meisje zou hebben ver moord. De communistische autoritei ten hebben gegarandeerd dat de jon geman niet ter dood veroordeeld zal worden. (In Oost-Duitsland bestaat de doodstraf, in West-Duitsland niet). De Oostduitsers hebben, een 25-ja- rige bouwvakarbeider uitgeleverd die in "West-Berlijn een 67-jarige vrouw zou hebben vermoord!. De twee verdachten waren na hun daad naar het andere stadsdeel gevlucht. SINDS enige t(jtl is de Elfel- torenachtige schoorsteen die by de ENCK gebouwd wordt, op hoogte Alleen de rookkanalen zijn nog niet aan gebracht en dus kan de schoor steen nog niet in gebruik worden gesteld Dat dtfhoge bouwwerk geen overdreven luxe is, be is ijst deze foto toet: alleen het booenste gedeelte t?an de constructie is te zien. De rest er uan gaat, evenals het grootste gedeelte van de contouren uan de fabriek zelf, in een dichte toalm verloren. Heden overleed geheel onverwacht onze ticve moeder en behuwdmoe- der, onze zuster, behuwd zuster en tante JACOBA MATHEZtNG Wed. von Pieter Socters in de ouderdom van (2 j. G. G. Gaanderse- Soi'ters P. C. Gaander «e en verdere familie. Schiedam, dec. 1961 Hofje van Belois 13, Aleidastraat. Correspondentie-adres: familie Gaanderse, Spangesekade 11, R'dam~7 Geen bezoek Geen bloemen De begrafenis heeft plaats gevonden op de Alg. He graaf plaats te Schie dam, vandaag 9 december omstreeks 11 uur vun. Vertrek van het woonhuis 10.45 uur vm Spéciaal voor spoedgevallen. Rotterdamsedqk 265 TeL 6 8021-Schiedam Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kanteibed. emna afwerking, als nieuw terug Het goed koopste adres. DUK,. Groe nendal l A (Broersveidoad), telefoon 6 7028 (na 18 uur elefoon 6 67 89).. Ledikanten, hutledikanten, kampeer bed den enz. Kom eens praten. Permanent wave Béiène permanent met toe stel. het beste wat er is, compleet f5.—; stroomloos f.7.50 Op vertoon van deze advertentie 11.— korting I Dames- en berenkapRnlon „Hélène". Renibrandtlaan 22, lelefoon 6 7170. Fotografie Rolfllms vergeten? De auto maat staat voor u klaax ARe soorten films Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar ;K, van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 6 67 20. In één dag gereed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1