Van verkeerde methode bij politie is niets gebleken VOETBAL: derby Martinit- SFC kan enerverend worden Wijk negen van BB houdt n expositie Behalve een ketel ook 't verkeer onder druk MAANDEN SCHIEDAM T afeltënnistoernooi in de vakantie Keukenbrandje Uitgebreid concert van O.B.K. J eugdweds trij den van Animo Voor de kantonrechter Cafébezoeker viel in liet water Willem de Zwijger- schoolrevue VERPLEEGHULPEN Adventsbijeenkomst van de C.J.V. „Actief" licht gezonken schuit „Bambi" voor de N.V.V.-jeugd Koeriersters Bonderdag 14 december 1961 (Advertentie LM.) De allernieuwste Philips T,V. in don kere of lichte uitvoering of in teak. Keuze uit 4 typen. Prachtige vleugeltaf el. Modern van vormgeving, mooie houtsoort. Draai baar bovenblad, speciaal blad voor radio, inbouw/mogelijkheid voor platen speler of -wisselaar. De nieuwste 3-elements antenne. Garandeert haarscherpe, ongestoorde ontvangst; wordt gratis geïnstalleerd. UW TELEVISIE VAM OUOSHöORM TEGEN ALLES fj EN ALLES VERZEKERD jf VOOR F 30.- JA Aft U KUNT KIEZEN UIT 4 TYPEN PHILIPS T.V. 17 TX 29f A, 43 cm beeldbuis, md. faiel en antenne f 7S5,- of i 025 per week. Met UHF Kanafenkiezer f80,- extra. 19 TX 330 A. 43 em beeldbuis ine), tafel en antenne en UHF Kanal*nkiei»r f 975,- of f 10,35 per week. 23 TX 315, 59 cm beeldbuis mcl. tafel en antenne f 1015,. of f 10,80 per week Met UHF Kanalenkiezer f80,- extra. 23 TX 312, 59 cm beeldbuis, in cl. antenne f 1070,- of f 11,50 per week. Met UHF Kanatenfuezer 180,- extra. Zaterdagmiddag a.s. "Voetbalwedstrijd Frankrijk— Bulgarije le kerstdag Toon Herman's One Man Show norasCMiM y HEÉNT II.1+.TÏU11M1P OVEKSCH. OOHPSSTKAAT 1 T) -I-Slr-e-i had' achtte het mogelijk dat er doende voor zichzelf spreekt", li Xil IJvS-1 ecnerctie over tuchh>chool zou zijn gesproken, merkte op dat er tegen De II. J maar dan in cite zin dat gewezen gesproken over „getuigen" toen 11 w?r<i °P het plegen van meineed nog slechts „een getuige" was. Di SI6lCl0 6611 by verklaringen voor de rechter. achtte hij fout. De verklaringen va Getuige P. B. (31) Uit Rotterdam het echtpaar Van G. zijn op divers 1 verklaarde decharge dat hij m het punten tegenstrijdig. Hij noemde hi nnnpr7npk 111 kantoor bij zijn baas in de Lange interessant te willen weten of mi V)llUvl.Zjvk'J\ XJ.A Nieuwstraat zijn jonge collega vrouw G. wel aan de luist* alid Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: GG. en GD,: Tuin laan 80 Telefoon 6 92 !J(J Pol uje-alarmnummer: 646 66 Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 2030 uur; dins dag 930 tot 1630 en 19 tot 2030 uur; woensaag 930 tot 1630 uur; donderdag 930 tot 1223c uur; vrijdag 9 30 tot 16 30 en 19 tot 2230 uur; zaterdags 930 tot 36 30 uur 's Zondags gesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur: donderdag 10 tot 17 uur; vrydag 14 tot 17 en 39 tot 23 uur; zaterdag 19 tot 12 en 14 tol 17 uur BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „Exodus". Mono pole, 2. 7 en 9.15 uur: „Gevaar lijke puberteit". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Geron. Toneel, Passage, 8 uur: Toonkunst-concert. Rott. Philharm. Orkest. Jeugdhaven, 8 li.: C.J.V. Spelcursus. Sursum Corda, 8 uur: Reisver. On der Ons. Ledenvergadering. Wijkcentrum, 8 uur: Ned. Instituut voor vakopleiding. "Verg. Marijke, 8 uur: Pers, Ver. Schrijver. Contactavond. Onder auspiciën van de Centrale individuele Schoolsportcommissie zal m de aanstaande Kerstvakantie weer een schooltafeltennistoernooi worden gehouden in het Beursgebouw en wel op donderdag 28 en vrijdag 29 december. Enkele leden van Schie damse tafeltennisverenigingen heb ben een commissie gevormd, die zich met de organisatie heeft belast Dit toernooi is overigens bedoeld voor leerlingen van scholen boven het lagere school-niveau. Per school kunnen maximaal 25 leerlingen inschrijven, wat dan moet geschieden tot uiterlijk 16 december bij het secretariaat van de Gem. Sportraad, Oude Kerkhof 19a. Op eenvoudige maar niettemin len staat. Tets los van het BB-werk, dnfdelijkc wijze stellen de vrijwil- staat de arbeid van Sociale Dienst, lïgc BB-ers van de wijkorganisalie Maar het is mogelijk, dat een wijk van dc Bescherming Bevolking in de beschikking krijgt over appara- de Singel wijk (wijk negen) hei pn- ten om voedsel en warme dranken bliek in staat kennis te nemen van klaar tc maken voor de gewonden, het werk benodigd voor «le georga- Deze kleine expositie geeft een niseerde zelfbescherming. Daarloe zeer duidelijk beeld van al het werk, hebben zij In hun lokaal aan de dat in de wijken en blokken gedaan Oostsingel 57 een kleine tentoonstel- dient te worden. De organisatoren ling georganiseerd. Tijdens een be- zijn in hun opzet dan ook wel dege- zoek aan deze expositie, die in de lijk geslaagd. De tentoonstelling is vrije uren van dc leden in elkaar is dagelijks, behalve op zaterdag en gezet, komt men in aanraking met zondag, van 2 uur tot 's avonds 10 het materieel, dat b(j dc diverse uur geopend, wijkorganisaties in gebruik is. Het gaat hier dus met om de individuele zelfbescherming, waar voor van regeringswege onlangs de aandacht van het publiek is ge vraagd. De georganiseerde zelfbe scherming beoogt een ander doel Hierbij proberen georganiseerde vrijwilligers van in oorlogstijd met getroffen stadsdelen zo doelmatig mogelijk hulp te bieden aan slacht offers in de getroffen omgeving, m afwachting van dc inzet door het centrale commando van mobiele hulpvericningsplocgen van dc zgn. operatieve diensten. De tentoonstelling toont de effi ciënte middelen, die de brandweer ploeg ten dienste staan en tevens de meest dringende middelen voor het reddingswerk. Dit alles kan in een kiem 'handig wagentje worden ge stouwd. zodat men alles snel kan vervoeren. Ook ziet men de hulp middelen die voor de EHBO-ploeg en de EHIO-ploeg onontbeerlijk zijn. Voorts kan geconstateerd worden, welk werk de telefonisten te waeh- "Wat vijf maanden geleden een ernstige botsing leek tussen het Openbaar Ministerie en de advoca tuur in de personen van de waarne- mcnd-subsituut-ofricier van Justitie mr. J. L. F. van Moorsel bjj het kan tongerecht te Schiedam en de verde diger mr. F. Korthals AEtes is woens dag tot een onbetekend incident te ruggebracht nadat belde partijen kennis hebben genomen van een onderzoek, dat de Rijksrecherche op last van de Procureur Generaal heeft gedaan. Op woensdag 12 juli heeft mr. Korthals Altes voor het kanton gerecht te Schiedam gesteld dat de Schiedamse politie verkeerde metho des zou hebben gebruikt bij een on derzoek. Zijn cliënt, de negentienjarige F. G. zou te lang zijn. verhoord in het politiebureau te Schiedam. „Hij zou zijn doorgezaagd, anderhalf tot twee uur zijn verhoord, er zou gesproken over het tuchthuis" cn er zou gezegd zijn „Zeg het nu maar". De aantij gingen van de advocaat waren aan leiding voor de officier om aanhou ding van de behandeling van de zaak te vragen omdat hij meende dat er ten onrechte een smet werd gewor pen op het Schiedamse politiecorps. In de afgelopen maanden heeft de rechercheur bij de Rijksrecherche de heer Medema dan ook een rapport gemaakt. Hu heeft daartoe alle be trokkenen in deze kwestie gehoord. Nogal teleurstellend kwam mr. Korthals Altcs ditmaal geen woord op zijn verklaringen terug. De offi cier hekelde de opmerkingen van de verdediger, die hij niet in het open baar belang achtte. Hij stolde dat het onderzoek van de onafhankelijke re chercheur Mcdcina duidelijk had ge maakt dat het oorspronkelijke onder zoek niet onjuist is geweest. „Mij is gebleken dat het Schiedamse politie corps boven alle critiek is verheven en terecht" /ct mr. Van Moorsel. Voor hot overige bepaalde dc be handeling van deze zaak zich tot vrijwel een kopie van vorige zittin gen. Als eerste getuige verklaarde mevrouw j. P, van G.-Van der H. dat zij op dinsdagmiddag 14 ma«rt om kwart voor twee over hel rij wielpad van dc Gerrit Ver boon straat had gereden met haar bromfiets. Zij passeerde twee wielrijders en toen zag zij twee jongens Staan stoeien bij de stoplichten voor het kruis punt. De jongens wilden linksaf de Lange Nieuwstraat in. Toen me vrouw G. langs de jongens wilde rij den gaf de een de ander een duw met als gevolg dat mevr. G. zou zijn geraakt waardoor zij op het fiets pad viel. Zij kwam met een hersen schudding in de dr. Noletstichtmg. Gewond op straat liggend zou z(j aan een politieman hebben verteld dat een jongen liaar had omgeduwd. De officier verklaarde dat die poli tieman niet bekend is, mogelijk is er zelfs geen geweest en denkt mevrouw dat slechts omdat haar toestand ge schokt was. De officier wees mevr. G- op tegenstrijdige verklaringen die zjj tegen vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappij van ver dachte F. G. had afgelegd, Zij had die verklaringen ook getekend. De zeventienjarige Rotterdamse kan toorbediende F. P. L. de H. wist niet meer of hü gestoeid had met F. G. H(j wist wel dat hy staande over zijn fiets van F. G. zulk een duw had gekregen dat hy van zijn linkervoet naar rechts op zU" rech terbeen was terecht gekomen. Toen was mevtouw G. met haar trapper tegen zÜn rechterknie aangekomen, HU had de politieman J. van H. eerst niet durven vertellen dat er ge stoeid was. Later had hy de hoofd inspecteur H. Willems van Beveren de waarheid verteld. Het zou een prettig verhoor zijn geweest dat niet langer dan drie kwartier duurde. Frans G. zou altijd hebben gezegd dat het zijn schuld niet is. De poli tieagent J, van H. (36) vertelde dat het onderzoek naar de juiste toe dracht van het ongeval eerst is be gonnen toen de echtgenoot van me vrouw G. naar het bureau kwam Deze had op woensdag 15 maart in de krant gelezen dat zijn vrouw te gen de jongens zou zijn gereden. Bij het verhoor van de jongens was niets bijzonders gezegd. Hoofdin specteur h. Willems van Beveren had met de twee jongens op 16 maart „geen moeilijk verhoor" ge- Zwart: dit seizoen toonaangevend! U vindt hei bij Wala Speciaalhuis in veel modellen. luxueuze WALA beha van prachtige nyfonlcant, buig- zams separatiebeugel (die U niet voelt), cups C. D. E. in bet favoriete zwart, cup C 8,75 Hoewel de weergoden ook voor het komende weekeinde weinig goeds beloven, dienen de Schie damse voetbalteams zich ook nu weer voor te bereiden op bijzon der moeilijke wedstrijden. Het winstpercentage zal zeker niet ver boven de vijftig, zestig procent lig gen, omdat sterke teams de posi ties van dc Schiedammers kunnen gaan aantasten. Een bijzondere noot in het voetbal menu is de der by Martinll—SFC in het Volks park, die ongetwijfeld een enerve rend gebeuren wordt. Leider Schoonhoven spint garen bij dit duel in 4 I', omdat dc derby zo als zovele plaatselijke treffers In het verleden vrel weer een pun tenverdeling zal opleveren. Lager KNVB Het bezoek van Excelsior '20 aan het wilskrachtige Schiebroek gaat WALETTE gaine V3n slank afkledende fijne iule-elasliek, satijn elastiek m voor- en achterpand, fn het favoriete zwart 19.90 Om 7.30 uur is gisteravond dc brandweer uitgerukt naar de woning van de heer J. de H. aan de Park- weg no. 42, In de keuken was een I* brandje uitgebroken. De brandweer behoefde echter geen dienst tc doen. HpP"i daar de bewoner het vuurtje zelf g0f FSSKa heeft kunnen blussen. Het brandje g""ji f711 UVp,'1 ontstond doordat dc viani in dc pan 0B fill sloeg, toen dc bewoner ccn paar flRfiiLnP^^^ speklapjes aan het braden was. jPfj| m ff Het Harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst" geeft op donderdag 21 december een concert in het Pas sage-theater, waaraan behalve het orkest zelf ook medewerken het mannenkoor Hermandad cn het dameskoor Zanglust uit Rotterdam en het Dordrechts Phiiharmoniseh orkest, met een totaal van 250 zan gers en zangeressen. Onder algehele i leiding van OJ3.K.'s dirigent Dick Koster zal een programma worden gebracht van zowel klassieke als populaire werken (o.a. Uit My fair lady, met koren). Animo, de Chr. Gym. Ver, te Ke- thel, hield op dinsdagavond de jaar lijkse onderlinge wedstrijden voor meisjes en jongens van 10 tot 13 jaar en de adspirantleden van 14 tot 26 jaar. De sfeer was gezellig, De op komst was groot. Er werd door de leden met ijver geturnd aan rekstok, ringen, paard, brug, kast, balk, op lange mat en aan de brug met onge lijke leggers. De prestaties stonden op een be hoorlijk peil. De jongens en meisjes ontvingen allen het diploma, daar zij hadden voldaan aan de gestelde nor men. De meisjes en jongens van 14 tot 16 jaar ontvingen per graad en kele prijzen. ROULETTE beha met voor gevormde 4-detlgé cups (dus flanerende pasvorm) ny lon oeborduurd.elaslieke n tus- senzelsel.ln het favoriete zwarl 7.50 De 22-jarige Rotterdammer J. N. Q. is vannacht na een bezoek aan een café op de Hoogstraat ter hoogte van de Kippebrug in de Nieuwe Haven getuimeld. De man is zelf weer op de kant gekropen. Agenten van een mobilofoonwagen zagen hem door weekt op de Westvest lopen. Zij bo den hem hulp aan, maar deze werd door het slachtoffer afgeslagen. ROULETTE nylon jarretel- gordel fraai geborduurd, ver stelbare jarretels, in het favo- neie zwart d.7S Voor de leerlingen en ouders van leerlingen van de Willem de Zwij- gerschool voor uJo wordt op maan dag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 december in Musis Sacrum een serie feestavonden georganiseerd. Door dc leerlingen zelf zal een revue wor den opgevoerd onder de naam „Slot akkoorden", met muziek, zang. dans cn schetsjes. De avonden beginnen precies om 7.30 uur. Schiedam: Oranjestraat 17 Vlaardingen: Ged. Biersloot Bij de Dienst voor de Huisvesting van Bejaarden worden gevraagd enige (extern) Salaris tussen ƒ236,54 en 4132)5 per maand bruto. Ds personeelsleden gebruiken de maaltijden in het tehuis, waar zij werken. De dienst verleent bemid deling bij het vei krijgen van een kamer. Sollicitaties te richten aan de Directeur van dc Dienst voor de Huisvesting van Bejaarden, Ge dempte Gracht 68, Zaandam. (Advertentie LM.) Ter bezinning op het naderende Kerstfeest houdt de GJ/V. Schiedam een Advcnts-bijeenkomst op zater dagavond 16 december in gebouw Irene. Hieraan werken mee Jannie van der Spek, solozang en Piet van der Gaag, viool. De CJ.V. Toneel groep O.D.G, voert onder regie van G. Lankamp op „Het witte legioen". De avond begint om precies 7.30 uur, maar in verband met de advents- liturgie zal de zaal tussen 7.30 en 8.15 uur gesloten zijn. PANTALON De Broekenspecialist miOUSTKAAl Hf» - I'l l f f' «83 81 Woningrul! Grote 4-kam er woning ia Hoogvliet, (badkamer oal- kons, Amerikaanse woon keuken, bovenste verdie ping). Ruilen voor fatsoen lijke woning in Schiedam. Huur plm. 25.- per week. Barbilsingel 44, Hoogvliet. De dravende bok .Actief', die zoki belangrijke taak heeft vervuld bij het aanbrengen van de zware brug- klappen van de Provemersbrug, is gistermiddag na afloop van dat kar wei nog aan een ander klusje be gonnen: het lichten van de met *25 ton schroot geladen 60 ton grote schuit van de firma Van Gelder, die zaterdagmiddag in de Noordvest- gracht bij de Noordmolen is gezon ken. Omstreeks vier uur is begonnen met het ophalen, welk werk ver traagd werd door de zware lading van de schuit. Tot negen uur 's avonds is men bezig geweest, maar door de duisternis heeft men bet lek niet kunnen dichten, zodat vanmor gen doorgegaan is met het werk. De NVV-Bestuurdersbond Schie dam organiseert in de Kerstvakan tie op donderdagmiddag 4 januari in Musis Sacrum een kinder-film- bijeenkomst die om 2 uur aanvangt. Kaarten zijn verkrijgbaar bij: mej. L. Meerkerk, Nwe Maasstraat 43a; mevr. G. v. d. Velde, Zwartewaal- sestraat 26a; mevr. A. Brand, Gor- d ons tra at 3lb; mevr. C. Capello, dr. Visserlaan 28, iVestfrankelandse- straat 91a. Fotografie Rolfilnis vergeten? De auto maat staat voor l» klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 103. Kit de bouw van de Proveniersbrug zover is gevorderd dat de bmg- klappen geplaatst zijn kunnen worden, nu is ook een begin gemaakt met de aanleg van de 's Gravelandseweg die van ae Broersvest af over de Proveniers na een kruising met de Burg. van Haarenlaan onder de spoor- lijn door naar het Industrieterrein leidt Op de foto ziet men dat er al zand is gestort en ook de rioolbuizen liggen gereed om ingebed te wor den; op de achtergrond ziet men nog net het viaduct waar deze weg onder door zal lopen. Diversen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1