OPGELET! SPAARDERS De Zilvervloot Jacquard wevenit japonnen nc ooi' het eerst kon worden geschaatst in Schiedam A cappella-zang uit verschillende tiiden Meisjes van de R-HBS behalen prijzen IHBil Ad vents-bi jeenkomst van de C.J.V. Gymnasten actief in onderl. strijd SFC klopt Martinit in gladde derby THAL'A 1 ■we ft d* Radio-dubbelkivartet Overleden Zwemtoernooi in Rotterdam Tegen openslaand portier gereden CAB ORGANISEERDE HAAR WINTERFEEST Bij Animo Bij DOK Fietser rijdt legen auto op Voorwiel liep weg; fietser valt SCHIEDAM autoplaaiwerker leerling plaatwerker Koeriersters Avonturen van Kapitein Rob BERVOETS Maandag ]g december 1961 \ll |- ■4.G9 1 Gr. ■6.21 ■het bij te Kr'iS |«e l^ns laas leb-':. Ifie-- Het is er dl! weekend toch ran gekomen: de srltcotsen konden ;»;or- den ondergebonden! In Schiedam u;fls dat np dc in een sproei-ijsbaan veranderde Tennispark. „Spicringshoek". De heer J. v. d. Torre, dc nieuwe eigenaar van het tennispark was al vrijdag op wacht gaan zitten om met sproeien te. gaan beginnen, maar Koning Thialf liet het zaterdag nog afioeten. Maar zaterdagnacht tros Fiet raak en so was het ijs zondag geschikt om de eerste schaatsliefhebbers te ont vangen. De belangstelling was meteen vrij groot, 's avonds maar t-ooral *s middags, hoewel het op deze eerste en voor velen nog onverwachte schaats zondag toch ook geen dringen is geworden op de ijsbaan aan de Spierïngshoek. De schaatsers hebben zo ruime gelegenheid ge had om eens lekker uit te 2tvieren. De heer Van der Torre was in elk geval dik tevreden met de opkomst. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen. Swammerdamsingel 41, Nieuvland, Wibautpiein 17. Bellen toy ongeval: G.G. en G.D.: Tulnlaan 80 Telefoon 6 92flü. Politie-alammuznmen 6 4666 Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tol 2030 uur; dins dag 920 tot 16.31' en 19 tot 203" uur; woensdag 9.30 tot 1630 uur; donderdag 9.30 lol 1231 uur: vrijdag 9.30 tol 1630 en 19. tol 22.30 uur; zaterdags 9 30 tot 16.30 uur *s Zondags gezloten R.K, Leestaal en Bibliotheek, Dam Geopend maandag 13 tot 2] uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uun donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tót IS en K'to» 17 uur Sted. Museum, Foto's van Eddy Pos- thuma de Boer. Roem der Ro mantiek. BIOSCOPEN Passage. 2 cu 7.30 uur; ..Exodus". Monopole, 2 uur „Alleen op de We reld". 7 en 9.15 uur: ..Liefde is mijn beroep". DIVERSEN Musis Sacrum 7.30 uur W. de Zwij ger-school. Revue. Volksgebouw 8 uur: Ned. Bond v Vogelliefhebbers. Bijeenkomst. Volksgebouw 8 uur ARMA, Bijeen- komst. De 7ó-jarige heer H. de Rijke uit de Vinkenstraat 20 te Rotterdam, die op weg was naar het Schie damse Gemeenteziekenhuis om oen familielid te bezoeken, werd zon dagmiddag bij de bushalte tn de Oranjestraat onwel. lf>'< is naar het ziekenhuis overgebracht, maar bleek onderweg te zijn overleden. HOEWEL het kerstconcert, dat za-len (om begripsverwarring te voor terdagavond voor een vrij groot komen sedert geruime tijd liever algemeen-geschiedkundig aangeduid met de „familienaam" cier toenmaals regerende hertogen dan voormalig- geografisch met de term „Nederland se scholen"), in de periode der Engel se virginalisten en Duitse navolgers der Venetiaanse school juist zoveel zeer geïnteresseerd publiek werd ge geven in de stemmingsvolle Aula van Schiedams Stedelijk Museum, in feite niets te maken had met het naderend kerstfeest, zal het niemand gespeten hebben, dat voor deze da tum het Radio-dubbelkwartet onder leiding van Anton Krelage was uit genodigd, de a cappella-koorsttjl uit •verschillende perioden te belichten. M»n mocht van deze beroepszange- ressen en -zangers een kundige weer geving verwachten. en is daarin ook niet teleurgesteld- Toch heeft het bijna steeds fraai klinkende, vrijwel altijd zuiver zin gende ensemble de toehoorders maar zelden tot werkelijke geestdrift kun nen brengen en dat dan nog meer in het moderne repertoire dan in de vroeg-renaissancistische chan sons, die toch zoveel raffinement verdragen kunnen. Men wist in de jaren van de Bourgondische scho- Advertentie LM. Schaatsen met schoenen vanaf ƒ37.90 grote markt 3 telef. 68770 Esperanto-agendo Merkredon, la 20an de decerobro Klubvespero, ni tradukos diversajn Irazojn. kaj priparolos Ia erarojn. Ni kunvenos ce kdo H Letsch Sr Lekstr. 100 b Vi estos bonvenaj do .venu. (Advertentie LM.) subtiele expressies te verbergen in de kunstige, zich steeds verder ont wikkelende wereldlijke vocale koor stijl, die zich meer homofoon begint te ontplooien en zich tevensals in Hassiers „lm kuhlen Maten" graag bediende van de dubbelkorige schrijfwijze. Uitgezonderd de sopraan Elisabeth Lugt leken deze voordrachtsfinesses het ensemble grotendeels te ontgaan, totdat Debussy's „Trois chansons de Charles d'Orleans", Hindemiths chansons op Franse teksten van Ril- ke en Ravels drietal zelf gedichte chansons de zangers opeens inspi reerde tot een gedifferentieerder dic tie, Daarbij viel tegelijkertijd meer op, dat de 'acht stemmen, die hier zouden dienen te versmelten, toch onderling te veel verschillen, dan dat van een werkelijke éénwording sprake kan zijn. De knappe zang techniek van ieder afzonderlijk ga randeert in hoofdzaak de kyvalitei- tcn van het geheel. Anton Krelage dirigeerde het en semble met bezieling. Deze was meermalen zo groot, dat hij zijn zan gers hoorbaar aangaf, hetgeen zich als een zeer diepe soort vijfde stem aan de luisteraars mededeelde. Een niet zo aangename situatie, waaruit echter wel kan worden ge concludeerd, dat de mtcrofoonac- tiviteit de spontaneïteit gelukkig niet nadelig beïnvloedt. Voor het applaus dankte het dub- belkwarlet met een bissering van het laatste chanson. ELLY SALOMÉ De meisjes boven de zestien jaar van de Schiedamse Rljks-HBS heb ben zaterdag in het Sportfondsen- bad aan de Van Maanenstraat in Rotterdam voor enige opmerkelijke prestaties gezorgd. Tijdens het door de Raad voor de Lichamelijke Op voeding georganiseerde scholieren- zwemtoernooi voor leerlingen van de Rotterdamse middelbare scholen beten dc meisjes zo fel van zich af, dat zjj na afloop twee eerste prijzen mee naar buis mochten nemen. De strijd werd geleverd op vijf banen. Uitgekomen werd op de num mers 50 m vrije slag, 50 m school slag en 50 m rugslag. Op e!k num mer zwommen drie meisjes van elke school. Pe beste tijd werd gehono reerd met tien. punten, nummer twee kreeg negen punten, enz. Het op ieder nummer door iedere school behaalde aantal punten werd opge teld en aan de hand daarvan werd de overwinnaar aangewezen en dat waren dus de meisjes van de Rijks- HBS. Voor de overwinning zorgden de meisjes A. Timmer (aanvoerdster), T. de Jong (zij maakte dc snelste tyd van de dag), L. Barendregt, D. Vermaat, M, Maglto, J, v. Sluis, E. Koning. A. Jungerius en J. Seij. Ook in de tien maal 25 m estafette behaalde de Schiedamse meisjes in dezelfde leeftijdsgroep de eerste prijs. De meisjes van 12 tot 15 jaar konden de prestaties van hun oudere sportzusters niet evenaren. Zij gin gen zonder prijs naar huis. Voor het jongens-toernooi had de Rijks-HBS geen ploeg afgevaardigd. Toen de Schiedamse scheepsex- pert J. B, zondagmiddag om half twee op de Rotterdamsedijk het linkerportier van zijn auto opende, reed de Rotterdammer J. B. er met zijn bromfiets tegenaan. De brom fietser kwam te vallen en zijn op dc duo zittende echtgenote liep daarbij een wond aan het hoofd op. Ook de onvoorzichtige automo bilist kreeg een wondje aan de linkerduim. Het autoportier werd vernield, de bromfiets ernstig be schadigd. Voorzitter Wim F. de Wolff toon- de zaterdagavond In Irene zijn grote vreugde over het feit, dat zovele leden van de CJV belangstelling heb- ben getoond voor de eerste Advents- bijeenkomst van dc Schiedamse CJV in gebouw Irene. Een dergelijke bü- eeiikomst was nog niet gehouden en gezien het enthousiasme van de CJV- ers houdt de bijeenkomst van zater dagavond 'n belofte in. Aandachtig Is dan ook deelgenomen aan de li- In het met een kerstboom en den- negroen opgeluisterde Irene hebben de minder validen zaterdagmiddag hun jaarlijkse winterfeest door de Commissie van Auto- en Boottoch tjes (CAB.) weer aangeboden ge kregen. Velen hadden aan de uit nodiging gehoor gegeven, zodat de zaal vrijwel vol was, toen voorzitter A. Schuddebeurs het openingswoord verrichtte. De heer Schuddebeurs meende, dat bet winterfeest een goede gele genheid is om het contact tussen de leden, dat tijdens de gemaakte toch ten in de zomer is gelegd, te ver stevigen. Zo langzamerhand is de CAB al een gezellige vriendenkring geworden, merkte hij voorts op. Het publiek werd aangenaam be ziggehouden met muziek van de R.K. Harmonievereniging St. Ambrostus. Daarna werd gespannen gekeken naar de ingewikkelde trucs van de Schiedamse goochelaar Al Preston, terwijl de lachlust werd opgewekt door een koddig downduo. Tot slot werden fraaie dia's vertoond van de in het afgelopen jaar gemaakte toch ten. turgie die van half acht tot kwart over acht is gehouden. Enkele jongeren hebben daartoe gedeeltes uit de Bijbel gelezen. Te vens werden liederen gezongen. So liste was Janny van der Spek. die re ligieuze liederen zong. Zij zong o.a. De wereld is een donker huis, waarbij Piet van der Gaag aan de piano begeleidde en een koortje de koorgedeelten zong. Verder zong zij vrijwel uitsluitend Adventsliederen. Hierna heeft de heer De Wolff het welkomstwoord gesproken, waarbij hij er zijn vreugde over uitsprak dat de zaal zo goed bezet was. De toneelgroep Ons Doel Getrouw heeft tenslotte een goede reprise gegeven van het Rode Kruts-toneel- stuk „Het "Witte Legioen". Dit stuk was speciaal gekozen omdat het de Kerstgedachte goed weergeeft. Wel hebben de vorige keer andere leden van de ODG aan dit stuk meege werkt, maar de nieuwe tanelisten brachten het er evenzo goed af, zo dat de honderden belangstellenden gedurende bijna drie uur geboeid hebben geluisterd. Omstreeks elf uur werd gesloten met het Adventslied llüillillijliiüiiüllüj. (Advertentie LM.) nu:..'ttëduidenci: goedkoper ZAL het een strenge of een zachte winter worden.,., nie mand die het weet. Daarom moet U nir dekens ko pen... 100% zuiver wollen dekens. Morgen verkopen wij de origi nele zuiver wollen Mlrandella dekens, catalogusprijs 49.50 bijna twintig gulden goed koper dan normaal. Prachtige langharige zuiver wol len dekens in een royale twee persoons maat, 175 x 225 cm. Een droom van een deken in, rijke effen pasteltinten, afge werkt met zijden llnc. Er? deze echt behageiijke warme dekens, met garantieloodje „zuiver wol" koopr U morgen voor nog géén dertig gulden. uiver Nu koopt U deze 1fl0% zuiver wollen Mirandella dekens, 175 x 225 cm, in de kleuren bleu. goudgeel, jÊkjpI /psi turkoois en rose, voor/ Ook te leveren in éénpersoons. m in éénpersoons. Advertentie LM.) Toen u met de Zilvervloot ging sparen, deed u dat omdat u jets achter de hand" wilde hebben. Dat was verstandigMaar nu wilt v natuurlijk ook daarvan zoveel mogelijk voor deel hebben. Kijk daarom. NU*), even na of u dit jaar genoeg hebt gespaard (tenminste f30.-; ten hoogste f. 200.-). Misschien brengt Kerstmis u iets extra's. Een goede gelegen heid om uw spaarsaldo te verhogen. Denk er vooral om, dat vete spaar'mstellin- ■gen tussen Kerstmis en Nieuwjaar gesloten zijn. g die Iets achtor d» hand willen hebben." Tal van gymnasten, jongeren cn volwassenen zijn zaterdag actief ge weest ter gelegenheid van dc onderlinge wedstrijden tllc tic christelijke gymnastiekverenigingen Animo cn DOK hebben gehouden. Bij DOK kwa men eerst de jimgsten in drie gymnastieklokalen in bel strijdperk voor de vaardlgheidsproeven. later hebben dc adspirantcn deelgenomen aan goede onderlinge wedstrijden. Bij Animo was de "rijd het spectaculairst omdat In Kelhel dc onderlinge wedstrijden beëindigd werden met dc deelname van dc dames en heren. Bij DOK zullen dc dames cn heren op dertien januari aan dc wedstrijden deelnemen. De sfeer was büzonder prettig za terdagavond In hel gymnastieklokaal j van de Koningin Juliaraxschool aan. - de Vlaardingescwcg waar vooral de prestaties van dc herengroep van Animo de aandacht vroegen. Ge woonlijk is de herengroep het zavak- ke deel bij de gymnastiekverenigin- gen omdat heren in het algemeen I reinig belangstelling voor turnen tonen. Bij Animo is er een verlieu- I gende vooruitgang. Bij de dames daarentegen waren de prestaties minder omvangrijk mede doordat een aantal dames wegens ziekte niet kon deelnemen. De kerngroep was ook niet zo groot omdat ccn aan-, lal dames naar de groep van oude ren is overgegaan. Bij de groep dames werd een vier kamp gehouden op de onderdelen ringen, damesbrug. brug laag en paard. Bij de heren bestond de vierkamp uit hoogrek.. hoogbrug, ringen en lange mat. De heer A. Lokhorst is als enige in de keur- graad ingedeeld. 'Hij won dan ook de wisselbeker voor de beste pres tatie. Bij de dames was het C. Woermeyer die de wissel beker veroverde. Voor de overige prijswinnaars waren er medailles. Voorzitter C. L, de Groot heeft de bijeenkomst geopend en gesloten. Dank bracht hij aan technisch hoofd- leider H. Voorbach en de juryleden j J. Scblink. A. Lokhorst. P. Lukaart. Geopend werd met een fraaie op- mars en gesloten werd met een stijl- volle afmars. De dames hebben de ritmische ooletiing gedemonstreerd die zij bij dc Kringwedstrydcn in Naaldwijk hebben uitgevoerd. De prijswinnaars zijn: Dames le graad 1. C. Woermeyer, 67,90 punten; T. van der Bos, 64,95 punten. Twee de graad 1. E. Hocgee, 63,25 punten; 2. A, Kool, 55,65 punten. Derde graad 1. mevrouw C. Kegel-Zeelen- berg, 56,90 punten; 2. G. Voorbach- Van der Hil, 55,65 punten. Heren: keurgraad A. Lokhorst 68.1 punten: eerste graad 1. H. Voorbach, 65.2 puntten; 2. E. Meyboom, 56.8 punten; tweede graad 1. J de Kok. 56,6 pun ten; 2. Th. Schippers, 59.3 punten; derde graad 1. J. Wouters. 57,7 pun ten; 2. M. Hertog, 51,5 punten. De chr. gymn.ver, DOK heeft zo veel leden dat zowel zaterdagmiddag zaterdagavond moest warden geturnd. Bovendien zyn drie zalen gebruikt. Aan dc vaardigheidsproe- vcn hebben'ruim driehonderd aspi ranten in de leetfyd van tien tot dertien jaar deelgenomen. Gewerkt werd in de zalen van de scholen aan het Frans Halsplein, Tuin laan en Vlaardlngseweg. Slechts een ge ring aantal deelnemers slaagde niet voor het diploma. De geslaagden ontvingen tevens een lintje ter be vestiging aan hel DOK-kostuum. In de gymnastiekzaal van de Re- De 15-jarige scholier Cornells v. d. "S. uit Vlaardingen, die zaterdag middag om half vier in de Oranje straat achter dc auto. bestuurd door mej. G. AL J. A. reed, merk te niet op dat de auto bij de ze- brast repen stopte. zodat hij tegen, do bumper van de auto opreed. Bij do val brak de jongen zijn knie en; hij is in het Algemeen Ziekenhuis In Vlaardingen opgenomen. Doordat het voorwiel van zija; fiets uit de vork schoot, is de 60- jarige emballeur. A. D. zaterdag omstreeks 12 uur in de Gerrit Ver-, boonstraat gevallen. Hij kreeg schaafwonden aan het gelaat en een. lichte hersenschudding. De heer D. is in het Gemeenteziekenhuis ver bonden, maar kon daarna naar huis. Ds. D. Driesseti overleden In de ouderdom „van ruim 82 jaar.: is zaterdag te Vlaardingen overleden ds. D. Driesson, christelijk gerefor meerd predikant aldaar. Hij was de oudste dienstdoende predikant in ons land. -v (Advertentie I.M.J - Vanaf donderdag a.s. M ETRO-GOLDW W-MATER presenteert SAMUEL BRONSTON'S PRODUCTIE Het weer werd de Schiedamse voetbalclubs in de laatste uren te onaangenaam. Hoewel zaterdag vele wedstrijden, ook de reserve teams, doorgang konden vinden behoorden de Schiedamse standaardteams tot de weinige die thuis mochten blij ven, Zondag was het nog erger. Slechts Martinit en SFC gaven el kaar op het gladde Volkspark goed partij. Tegen de verwachting in kon SFC het gelijkwaardige Martinit be dwingen (1-2). DRZ en HhleslnJs kwamen In Rotterdam wel op hel veld. maar de scheidsrechter vond de toestand van het terrein te gevaar lijk. Met goed spel en in een sportieve wedstrijd heeft SFC van Martinit kunnen winnen in het Volkspark. Dat is wel een bijzondere prestatie, omdat dit resultaat in deze derby tot gevolg heeft, dat Martinit meer naar de middenmoot van de ranglijst ver- Vervul al Heiland het verlangen", huist en SFC bij leider Schoonhoven blijft. In de zesde minuut nam SFC de leiding toen J. P, Offerman bij een hoekschop met een mooie om haal inschoot. Zoals te verwachten was gaf Martinit uitstekend partij maar de verdediging van de blauw zwarten hield zich goed. In de twin tigste minuut kwam Rinus Schel! langs de verdediging van Martinit maar in de eindfase werd het leer toch nog weggewerkt. De bal kwam echter voor de voeten van J. P. Offerman, die wel inschoot. In de vijftiende minuut van de tweede helft bracht rechtsbuiten Koster van Martinit met een afstandsschot de stand op 2-1. Toen heeft Martinit nog verwoed voor de gelijkmaker ge streden, maar de traditionele punten verdeling bleef uit mede doordat de verdediging van SFC kon standhou den tegen de witrode lawines. Ook SFC kon met uitvallen nog het doel van Martinit belagen, maar gescoord werd er niet meer (1-2). Een van de DOK-tumsters in ecu oefening op de euemoichtsbalfc. hoboth ULO aan de Tuinlaan kwa men zaterdagavond de oudere aspi ranten van DOK bijeen voor de onderlinge wedstrijden. Onder lei ding van de heren K. J. Tanis en A. Herlaar hebben de jongens en meisjes van veertien tot zestien jaar de oefenstof afgewerkt. Ruim hon derd deehimers in drie graden heb ben aan de vierkampen deelgeno men. De uitslagen zijn; meisjes eerste graad 1. Jeanne van 't Hof, 34,8 punten; 2. Yvonne Zwelhcu, 34,3 punten; 3. Ria van Dam, 31,8 pun ten; tweede graad: 1. Marjan La gendijk, 36,6 punten; 2, Ha van der Meulen. 34,8 punten: 3. Martha Nag- tegaal, 33 punten; derde graad; 1. M. van der Knaap, 31,8 punten: 2. Sj. van der Lely, 29,6 punten: 3. R. de Boer, 29,3 punten. Jongens eerste OPGENOMEN IN SUPER-TECHNIRAMA 70N/Mi TECHNICOLOR® DE VOORVERKOOP BEGINT MORGEN 1 middag- en 1 avondvoorst. Verhoogde toegangsprijzen Toegang 14 jaar graad:. 1. Wim Troost, 32,6 punten; 2. Ton van der Vlugt, 30,6 punten; 3. Karei van Hartingsveldt, 28,7 pun ten; tweede graad: 1. "Wi ra van Ot- terloo, 30,4 punten; 2. Ron Herlaar, 29,5 punten; derde graad: ,1. P. van der Vlugt, 29 punten; 2. J.rBezemer, 28,8 punten; 3. L. van Kooy, 26,7 punten. Wijvragen voor ons' bedrijf Striekledeweg 9 Spaanse Polder, SCHIEDAM, een volslagen alsmede een Aanmelden dagelijks van 9-17.30 uur AUTOBEDRIJF „VICTORIA" Te koop aangeboden Z u z O tf> ai eg Kerst- en nieuwjaarskaarten en boekjes. Weer een bijzon-1 ig dere mooie collectie bij kan-135 toorboekhandel „Modern", O Boerhaavelaan 124 - Telef. SC €8415. m Pand Albert Cuypslraat 6 - w Schiedam. Ben. of bov.huis 9 ledig te leve*en. Koopsom ƒ15.000.- k.k; Inl. M. Linden-,Z burg Co. Schied.vest 50. j LJ R'dam. hl is atliid een boekte met de 75 cent pet deel. Ar.'V;;V Verkrijgbaar bij de la- kelten, agenten en be zorgers van dit blad, alsmede bij boekhan delaren en kiosken. zuiver- wot - S madelinten maten 40-48 iiijife!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1