f3975r IK# Zuivere „Slotakkoorden 5 op feest Willem de Zwijger-ulo Ziekenhuis doet een beroep op gehuwde verpleegsters Tweede Gyclo-cross met veel glijpartijen Duizendste diploma bij Wilton zwem-afd. D WS-d a mes klopten Quintus met 13-7 Om geen zalen te hoeven sluiten Halve dagen werken om 't algemeen belang te dienen Micro-korfbal werd niet fortuinlijk ingezet REVUE IN SNELTREINTEMPO In teken van 7 afscheid van M. P. Ileyb oer Aanbesteding geref. kerk Uitslagen bij Juliana RENNERSCLUB „SCHIEDAM" Manus Brinkman iverd onbedreigd winnaar UW WERKEZEL... ZAALHANDBAL SYC-dames moeten delen Competitie wedstrijden Eerste klas libre in Vlaardingen Burgerlijke Stand Wie heeft iets verloren TSF speelt gelijk tegen Bamito Dronken in auto: grote ravage Oecum. Kerstappel van zondagsscholen AGENDA L.d.H.-Kerstfeest voor bejaarden Bromfietser maakte val Stadsdeel was stroomloos Kerstbijeenkomst D. van Roon nu garagehouder :veremgmg met ijsplannen Dinsdag 19 december 1961 Dit jaar ivas aan de jaarlijkse re vue van de Willem de Zwijger.school de naam „Slotakkoorden" meegege ven. Deze naam was gekozen, om dat de feestavond gisteravond in Mu sis Sacrum in het teken stond van het afscheid van het hoofd der school de heer M. P. Heybocr. Deze zal aan het eind van dit jaar mei pensioen gaan. De avond zal vandaag en mor gen voor de oudere leerlingen wor den herhaald. In zijn openingsspeech, die de heer Heybocr dit jaar dus voor het laatst hield, richtte niy een hartelijk woordje tot de volle zaal. En cr klonk we! enige wee moed in 2ijn stem, toen hij vooral zijn leerlingen toesprak. Het programma was voorname lijk samengesteld naar ideen van wij le de heer G. «T. IV. Brand, die als gymnastiekleraar aan de school ver- honden is geweest. De verschillen de programmapunten waren aaneen gesmeed tot een aücrcharmanste revue, die voor een groot deel speel de in en rond een Parjjse nachtclub. In deze club werd naar harte lust gedanst, gezongen en gemusiceerd. En de nachtclubbezoekers (de aan wezigen in de zaal) hebben met volle teugen van deze bonte scha kering van liedjes en dans geno ten. Vooral ook omdat zy in een vlotte sneltreinvaart werden opge diend, zonder dat echter de snelheid leidde tot slordigheidjes. Aan het eind van de avond kon men dan ook zonder enig voorbehoud zeggen dat deze „slotakkoorden" geen en kele dissonant opleverden. Het zou ons werkelijk te ver voe ren om alle onderdelen van het pro gramma aan te halen. Daarom doen wij een greep uit dit zeer uitgebreid- dc programma, zonder dat dit ech ter aan de niet genoemde punten af breuk behoeft te doen. Al aan het begin maakte de revue een zeer plezierige Indruk door de wyze van aankondiging. Er werd namelijk verondersteld, dat de show werd gegeven voor een televisie-uit zending. Daarom was cr een lieve t.v.-omroepster in een imitafietoestei geplaatst, die de aankondigingen om riep- Een originele vondst! Hierna werd door een aantal leerlingen een afscheidslied bestemd voor hei schel dende hoofd aangeheven. Dc Lidumagirls charmant uit gedoste danseresjes brachten het publick al meteen in een soort Fo lies Bergère-sfeer. Voorts waren er natuurlijk gevoelige chansons, maar Adverlentie l M.) RINGEN De bouw van de gereformeerde kerk in Nieuwland, die aan de Burg. Honnerlage Gretelaan achter het rioolgemaal komt te staan, is zater dagmorgen in De Goede Haven on derhands aanbesteed. Er waren, vijf inschrijvers. Het laagste bedrag liet de aannemer W. G. Gerritsen uit Bergsenhoek noteren, nt. ƒ585.200. Dit is evenwel nog enkele duizen den boven de raming. Verder N.V. Aannemingsbedrijf v.h. Verschoor, Rotterdam Pernis voor 589.000; Bouwbedrijf H. Hooghart en Zonen Schiedam ƒ597.500; J. K. Simon N.V, Schiedam ƒ612.000 en bouwbedrijf B, Voogt en Zn, Delft ƒ615.800. De aannemer Gerritsen bouwde ook de Goede Haven in Schiedam en de on langs in gebruik genomen Marana- thakerk te Vlaardingen. De gunning is aangehouden omdat de kerkeraad hierin dient te beslissen; verwacht wordt dat de opdracht nog deze maand zal worden verstrekt. Volleybal De Juliana-teams zyn de afgelo pen week met wisselend succes uit de slrjjd gekomen. Teleurstellend was de nederlaag van de dames te gen Aggxedior 2. Zij zijn hierdoor In de stryd om het kampioenschap nu verder achteropgeraakt. Z(J won nen de eerste set weliswaar met 15—U maar daar bleef het helaas bfj. De drie volgende sets verloren zy respectievelijk met 415, 10—15 en 715. Bet zwakke punt by Ju liana was vooral het goed opvangen en naar voren plaatsen van serveer- ballen. Heren 1 omzeilde een lastige klip door het technisch goeie en enthou siaste RX.V.C. met 3—1 te verslaan. Er heeft echter gedurende een be langrijk gedeelte van dc wedstrijd een gelijkspel boven de hoofden van de Juliana-spelers gehangen. De set standen waren tenslotte: 15-1, 15—6. 7—17, 15—11. Heren 2 heeft het tegen WXK. heel wat moeilijker gehad dan de stand op de ranglijst had doen ver moeden. De Rotterdammers startte overrompelend goed en wonnen daardoor de eerste set met 15 10. Daarna echter begon Juliana lang zaam maar zeker in z'n spel te ko men en toen ze eenmaal op volle toeren waren konden de Rotterdam mers er niet langer tegenop. Met 15—6, 15—7 en 15—4 ontging hen het verdiende gelijkspel Heren 3 moest het opnemen tegen het sterke Aggredior 2 dat tweede op de ranglijst staat. Het werd een duidelijke nederlaag met - 9--15, 2—15 en 6—15. Jammer was het dat Juliana niet in z'n normale spel kon komen want Aggredior was toch. al lerminst onverslaanbaar. De Ju- liana-mannen misten telkens op net kritieke moment de kracht om door te gaan en dat heeft hen in deze wedstrijd duidelijk parten gespeeld. ook andere gezellige liedjes. Deze werden gebracht door verschillende groepjes leerlingen het meestal gui- taarbegeleidmg. Maar niet de gehele avond was in Franse styl gehouden. Leuk wa ren de verschillende t.v.-rubrleken, zoals het weerbericht, achter het nieuws (aardig begonnen, met een knuffelend paartje achter een Krant) en sport In beeld (sportprestaties van diverse leerlingen). Een aparte vermelding verdient eveneens het nummer, „uit de oude drsaidoos". een soort „Western", die plaatsvond in de uit de cowboyfilms overbekende „saloon". Hierbij ont braken behalve enige cowboys ook de fatale vrouw en een ware Kenau achter de tapkast niet. Bijzonder persoonlijk was de aardrijkskunde les over Zeeland, gepresenteerd door de school-TV. Hierin werden wetens waardigheden opgehaald uit het le ven van de uit Zeeland afkomstige heer Heyboer. Aan het slot van deze bijzonder goed geslaagde avond mocht het scheidende hoofd een cadeau van de leerlingen ontvangen. Aan de avond werkte ongeveer 200 leerlingen onder leiding van hun leraren mee. Hoewel het terrein zondagmorgen wel zeer ongunstig was heeft de Ren nersclub „Schiedam" toch het twee de gedeelte van de cyclocross kun nen houden. Vorige week hebben wielrenners van vele verenigingen gezwoegd in de modder van het In dustriegebied achter de spoorlijn, richting Delft, maar nu moest er ge streden worden tegen de harde, be vroren en ook gladde grond. Vele glypartyen waren het gevolg en di verse deelnemers staakten voortijdig de strijd. Toch biedt 't parcours ach ter de Schle zovele mogeiykheden voor dc cyclocross dat allen, ook de vele toeschouwers, enthousiast waren. Daarom zal de rennersclub Schiedam hier op 28 januari het kampioen schap cyclocross voor Rotterdam en Omstreken organiseren. Zondagmorgen deed crack Manus Brinkman mee en dan is de uitslag bij voorbaat verzekerd. Hoewel Ma nus Brinkman in de aanvang nog in de achterste gelederen reed had hij bij de tweede ronde al een voor sprong en deze heeft hij geleidelijk vergroot. Het was een mooie presta tie van Den Outer en de Schiedam mer Van Geest dat zij de achter stand tot enkele honderden, meters konden beperken. Er werd ditmaal weer gereden in dezelfde richting als twee weken geleden omdat het rij den van het dijklichaara Rijksweg 20 naar beneden te gevaarlijk zou zijn- Het parcours was iets gewijzigd, de finish was niet op de straatweg bij de gemeentelijke kwekerij, maar bij Franka in de Calandstraat Het aan tal deelnemers was nu groter en het aantal toeschouwers was heel groot. De uitslagen zijn: 16 kilometer over tien ronden A. Klasse 1. Manus Brinkman Pedaalridders, 2. J. van Geest Schiedam. 3. M. den Outer Rotterdamse Leeuw. Totaalklasse ment over de twee wedstrijden: le prijs Jan van Geest 2 punten: tweede prijs Manus Brinkman acht punten; derde prijs Heinig Pedaalridders 8 punten; vierde M. den Outer en vijf de Sap Pedaalridders. B. klassers: 1. Van der Horst, Gouda acht ronden 35 minuten tien seconden; 2. C. Smit, Pedaalridders, die felle strijd leverden; 3. Van der Ree, Mol Dordrecht; 4. Slings, De Mol 5. J. Kambeel Schiedam; 6. Van Dorp, Pedaalridders; 7. Middelkoop, Pe daalridders; 8, Korvers, De Mol. To taaluitslag: L. van der Horst 2 pun ten; 2. J. Kambeel 8 pt; 3. Middel koop 9 pt; 4. S. Smit 11 pt; 5. Van der Ree 12 pt; 6. Van Dorp 13 pt; 7. Slings 13 pt; 8. Van Klaveren 16 pt en Siraghi, Van der Meer en Korvers, ieder 17 pt. A-junioren: vijf ronden 23 minuten: 1. H, Bos Apollo; 2. E, Dolman; 3. W. Dolman; 4. Pijnen burg; totaal: 1. H. Bos 4 pt; 2. W. Dolman 4 pt; 3. E. Dolman 9 pt; 4. E. Dolman 9 pt; 5. Keizer 10 pt. B.~ junioren een ronde zeven minuten 1. C. Smit Pedaalridders; 2. Van Manen Pedaalridders. Totaal: G. Smit 2 pt; 2. Van Manen 4 pt; 3. J. Brink man 7 pt. Voorzitter Henk Bres, rennersclub Schiedam beeft n hc clublokaal Liberty de prijzen Uiti - reikt. (Advertentie l.M.) De hele dag voor U in de weer. Ai Uw kleine transport (tot 300 kg per keer) Vooreen beetje benzine en een mini mum aan andere kosten. Wat 'r» Bemakzo'n „werkezel" voor Uwzaakl DE VOLAUTOMATISCHE DAF PICK-UP Vlakke laadvloer 1.17x1.42 m, nuttig laadvermogen laadbak 300 kg. Lever baar met 600 cc - 22 pk of 750 cc - 30 pk motor. Open laadbak of laadbak met huif (tegen meerprijs). Breng vaart in Uw bedrijf met de DAF Pick-Up! «f fabriek intf. verwarming. MO dealers In HnderlnncL. kJrsJrsjféaii&lraJfal COUPON teJ^ialialslreiig I Slvur mij zonder erjge verplichting uitvoe- (iflfl inlichtingen over do DAf-Pick-Up, P PICK-UP yi<-r-m or f<-. VAN DOORNE'S AUTOMOBIELFABRIEK N.V. EINDHOVEN TEL. 04900.62062 Het diploma-zwemmen van de afd. Krimpen a/d Lek bracht veel span- Zwemmen van de pers. ver. van WiUon-Fijenoord zaterdagavond la het Schiedamse Sportfondscnbad heeft ditmaal een byzonder lintje ge kregen. Want op die avond kon het duizendste zwem-dlploma, in de ver eniging behaald, worden uitgereikt. Er waren 68 kandidaten voor het diploma I en 35 voor diploma II Alle 103 deelnemers en deelneem sters zijn voor het diploma geslaagd, zodat bij loting Paula v. d. Gaag werd aangewezen als de verkrijgster van het jubileum-diploma. De voorzitter van de zwem-afde- ling, de heer A, Kraayeveld ivoor de kinderen. „Ome Arie"). toonde zich in zijn openingsrede zeer ver heugd dat de vereniging al aan het duizendste diploma toe was en hij persoonlijk alle duizend kandidaatjes nog heeft meegemaakt. Namens de directie van Wilton-Fijenoord en het hoofdbestuur van de vereniging heeft de heer Maassen v. d. Brink de diploma's uitgereikt, Na deze bijzondere gebeurtenis vertoonde de damos-groep figuurdrij. ven enige fraaie staaltjes van artis tieke zwemkunst. De waterpolowed- strijd tussen Wilton en Sparta uit De dames van DWS hebben za- ledagavond in de Energichal voor een fraaie 137 overwinning op Quintus uit Kwintsheul gezorgd. De stadgenoten startten snel en daar Quintus zich niet kon aanpassen was het na vier minuten al 4—0 door H. Opschoor en M. de Bruin (2x). Daarna kwamen de dames uit Kwints heul cr beter In en haalden op tot 4—3 cn later zelfs tot 5—5. De ge zusters Robart zorgden er evenwel voor dat met 7—5 werd gerust. Daarna bleef DWS het veld be heersen. L. Robart en de prima spe lende H. Opschoor lieten 9—5 aan tekenen; Quintus verkleinde de ach terstand tot 9—6, maar toen liet het uithoudingsvermogen hen in de steek. Ml de Bruin (2x), N. Robart en H. Opschoor sloten in de laatste zeven minuten op 137 af. Ook de heren van wilton Fij en- oord speelden een beste partij tegen Het eerste dames-zestal van dc Schiedamse Volleybal Club heeft de eerste plaats fn de le klasse niet veilig kunnen stellen. Na een span nende strijd tegen de mede-gegadig de, het Vlaardingse Aggredior, wer den de punten broederlijk gedeeld (2—2). In de beide eerste sets gaf de grotere routine van de Schiedam se meisjes de doorslag. Deze 'waren met 15—8 en 15—7 voor S.V.C. Toen echter bleek de conditie van de Vlaardingse speelsters beter en vja 3—15 en 9—15 kwamen de twee laat- ste sets bij Aggredior. Met het Rotterdamse D.K-L. staan de ploegen nu op een gedeelde eerste plaats, allen met 12 punten uit 7 wedstrijden. Demes 2 verloor met 30 van Con cordia 2 na een slappe wedstrijd, we. melend van fouten. Dames 3 zege vierde met 30 over Concordia 3. Heren 2 won wederom, ditmaal van Hou Stand 3, Dit team staat met 12 punten dit 6 wedstrijden nu stevig op de eerste plaats. Heren 3 verloor met 3—1 van Concordia 4. De Junioren tenslotte wonnen via 15—4,15—n en 15—8 op fraaie wijze van het sterke RLVC A. Quintus in de veilingshallen te Kwintsheul, maar de Westlanders weten heel goed wat zaalhandbal is en haalden in een aantrekkelijke wedstrijd met 7—5 de winst binnen. P. v.d. Gaag en H. Veldhoen open den de score, maar toen haalde Quintus de drie beste schutters van het rustbankje en de talentvolle Schiedamse doelman Fr. Mulder kon niet verhinderen dat hij viermaal de bal uit het net moest vissen. P. v.d, Gaag <2x) en H. v.d, Lugt haal den op tot 55, maar Quintus kwam met een strafworp en een onhoud baar schot op 7—5 bij de rust. "Weer was het P. v. d. Gaag die het eerst Inschoot, maar Quintus drukte even door tot 110. Wilton gaf zich nog niet gewonnen en H. v. d. Lugt zorgde na snelle aanvallen voor twee mooie doelpunten: 11—9. Toen scoorde Quintus achter elkaar viermaal en in de laatste zes minuten presteerde "Wilton hetzelfde. Zo werd de eindstand 1513. De dames van UVG stevenen recht op het kampioenschap af, zoals Ac tief 2 zaterdag ondervonden heeft. Voor de rust scoorden. 1. Jansen, A. Boon cn L. Bakker en hoewel na de rust UVG het kalmer-aan deed, zorgden L. Bakker en I. Jansen (2x) nog voor drie doelpunten. Daar Ac tief niet scoorde werd de eindstand ecu verdiende 6—0 overwinning. De uitslag van de biljartcompeti tie in afdeling F luidt: DKC 3Ï Volksgeb. 35 DVS 21 1528 1288 1544 1377 90,12% 1096 85.09% 1309 84,78% Naar we vernemen wordt het toernooi om het kampioenschap eerste klasse libre van het biljart- district Schiedam bij de vereniging LEV (Mes, Vlaardingen) gespeeld Er zijn zeven deelnemers. De wed strijden beginnen op 9 januari '62. nïng; met de rust stonden de Schie dammers nog met 91 achter, maar m de laatste minuut wist Job Ver- heyden nog gelijk te maken. Aan het slot gaven Herman Bouman en Tom van Bemmel nog fantastische staaltjes van komisch springen, zodat de vele aanwezigen lachend huis waarts konden keren. Lezing Jehova's Getuigen Door'de Jehova's Getuigen wordt op zondagmiddag 24 december een bijeenkomst gehouden in het Wijk centrum NieuwJand, aanvang 3 uur, waarbij de heer J. C. Visser, verte genwoordiger van het Wachttoren, Bijbel- en Traclaat-gonootschap een openbare lezing zal houden over ..Waar kan werkelijk zekerheid wor den gevonden?" Geboren: Erna tl, v. a, f. Lakerveld en I. G. Erwich; Magnus, z. v. M. sou- verem en J. van GuliK; Henrietta d. v. H. Me ij boom en B. Roest: Petronelta M. d. v. C. W. lïoerade en F, J. Pinge» nouts; Petrus M. z. v. P. J. M. Stoop- man cn C. P. J. Ai. Ben er; Geertruida d. v, B. Drenth cn C. J. J, Westdijk. OverledenS. Post, GO nr.; W. Banen, 48 jr.; J. A. Roetsc, 67 jr.; T. Schaap, 92 jr.: H. G Hendriks 76 jr.; J. J. M, Grocnhorst 60 jaar. Tc bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen S-12J30 uur en 2-8 uur: een paar wollen herenhand schoenen; dameshandschoen (R); por temonnee met inhoud; halsketting; vul pennen en ballpoints in étui; sleutels m etui. Te bevragen bij de vinders; Wieldop van aulo, Zandwijk, Emmastr. 62; balipoinl. Slavenburg, Troeistmlaan 175; sleutels in etui, J. Vorstenbos, Groenelacn I5a: schoenenreparatte-ma- terlaal. Van Eek, Aleidastraat 112; ta bakspijp, S. Bosdijk. Brielsestraat IB: luiwagen, Verspeek. Hoofdstraat 157: elektriciteitskabel Steijn, Jlavendijk 160 kinderspaarzegels. De "Wolf, Voomese- straat 9a, bedelarmbandje, L. v. Esscren, Molensingel 7. Kethel; bedrag aan geld, Brouwer, Prol. TreubJaan 31; bedrag aan geld. Postkantoor. TutnSaan; fietstas en aktentas met inhoud, Seherpenberg, Manometerfabriek, Nieuwpoortweg 10; kinderportemonnee met inhoud. Ribbens Burg. Honnerlage Gretelaan 143; bruine portemonnee, E. Steens. Rotterdaxnsedijk 192c; damesparapluie. B. Mulder, Am. van Solinsstraat 21b; portefeuille met inhoud. Pauw. B. K. Laan 175a; akten- tas met inhoud, K, v. Raay, Schimmel- pcnnincklaan 31; glacé bcrenhondschoen J. Gonlag, Parallelweg 112; herenhand schoen (R>, Schaoffer. Rembrandtlaan 81 b; een oaar motorhandschoenen, Afd. Beveiliging, Wilton Fehenoord; 1 paar wollen kinderhandschoenen. Butter, Voomesestraat 35a; dameshandschoen. Putter, Rembrandtlaan 55b, na 19.00 u.; dameshandschoen (L). Zwep. Sommels- dijksestraat 17; grijze want. v.d. Linden, Polderweg 1, Kethel; wollen sjaal, Zon neveld. Hogenbenweg 23d; herensjaal. Post, Strijcnsestraat 20; hoofddoek. L. Foist, ViJtostraat Ï15a; zjjdon hoofddoek Beelcn, Mgr. Nolenslaan 311; een lap stof, v. Giessen, Schaperiaan 70; mili taire baret, stompe. Van Hogendorpstr. 7; regenbroek Speksnijder, Rotterdam- sedljk 249; zijden sjaal, Steijn, Haven- dijk 160. In de gezellige dagen voor Kerstmis mag eipenlüfc een kerstboom zn Ttet stadsbeeld niet ontbreken Daarvan is men tn Schiedam ook wel de gelijk overtuigd. Sinds giste ren prijkt trots in het midden van de Koemarkt voor de Hema een meters hoge boom, waaruit 'n groot aantal lampjes 's avonds hun licht werpen In de badmïntoncompetitïe NBB 2e klas heeft het team van TSF het sterke Bamito uit Rotterdam een 44 gelijkspel weten af te winnen. De uitwedstrijd verloor TSF met 6—2. Het TSF damesdubbei Verhocvde Hartogh won, maar in het dames en kel verloren mej. de Hartogh en mej. de Rooy, elk m drie sets. Bij de he ren won Bathia (kwart-finalist bij de nationale kampioenschappen zijn singel moeiteloos, maar Bezemer moest de eer laten aan De Haan. Het TSF-dubbel Bathia—v. d. Heuvel verloor in drie sets van Diepstraten Den Haan. Maar de gemengd-dub bels werden beide door TSF gewon nen door mej. de RooyBezemer en mej. VerhoevBathia, TSF heeft zo nog een. kans op het kampioenschap in de 2e klas. De Vrouwengroep van de P.v.dA. houdt op donderdag 28 december in het Volksgebouw een Jaarwisselings bijeenkomst. Er is samenzang, een toespraak door mevr. T. de Bruyn en voordracht van mevr. Riek v. d. Loos-Sprong. Op de Nieuwe Haven richtte van nacht een onder invloed van sterke drank verkerende automobilist, een 42-jarige onderhoudschef uit Rotter dam, met zijn auto een zeer grote ravage aan. De man reed met grote snelheid tegen een betonnen paaltje, vervolgens ramde hij een zandkist, waarna hij tegen eon benzinepomp botste, die afbrak. De auto sloeg over de kop. De man kon er echter zelf zonder hulp wonder boven won der heelhuids uitkruipen. Dc man bad na zijn werk een café op de Dam bezocht. Om half vier in de nacht is hij daar weggegaan. Op de Nieuwe Haven verloor hij de macht over zijn stuur. De oorzaak daarvan kon hij zich niet meer her inneren. De auto werd zwaar be schadigd. De Schiedamse zondagsscholen hebben met elkaar besloten om een oecumenisch, kerstappel voor heel Schiedam te beleggen om zich met kinderen en ouders te bezinnen op het komende kerstfeest. Geen mooie re plaats om dit te doen dan de Grote Kerk, waar ook nu weer de kaarsen zullen branden, Kideren en hun ouders worden dan ook op dinsdagavond 19 decem ber om 7.15 uur verwacht in de Grote Kerk. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdam singel 41, Nieuwland, Wibautplein 17. Bellen bÖ ongeval: G.G. en G-DJ Tuinlaan 80 Telefoon 6 92 90. PoÜtie-alartnnummer: 6 46 86. - Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20-30 uur; dins dag 930 tot 16.30 en 39 tot 20.30 uur; woensdag 93b tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 1630 en 19 tot 22 30 uur; zaterdags 930 tot 1630 uur 's Zondags gesloten. K.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur Sted, Museum, Foto's van Eddy Fos- thuma de Boer. Roem der Ro mantiek. BIOSCOPEN Passage, 2 en 7.30 uur: „Exodus". Monopole, 2 uur „Alleen op de We reld", 7 en 9.15 uur, „Liefde 1* mijn, beroep". DIVERSEN Moris Sacrum 7.30 uur W. de Zwij ger-school. Revue. Chr, Soc. Belangen, 8 uur: Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel. Vergadering. Geref. Jeugdhuis, 8 uur: N.C.V3. Kerstbij eenkomst. Burg, Honnerlage Gretelaan, 8 uur: S.C.F. Kerstbijeenkomst. Jeugdbaven, 8 uur: Chr. Sportfede ratie, Jaarvergadering. Het Leger des Heils hoopt op zater dag 23 december om 4 uur met 325 bejaarden van alle gezindten in da leeftijd van 65 jaar en ouder kerst feest te vieren in de grote kantine van de N.V. "Wilton-Feijenoord, in gang Admiraal de Ruijterstraat, dia voor dat doel belangeloos ter be schikking is gesteld en prachtig zal worden versierd. Muziekkorps en zangkoor verlenen medewerking en de kerstfeestviering zal besloten worden met een groot kerstdiner dat aan alle bejaarden wordt aangeboden. Kaarten verkrijgbaar, uitsluitend op vertoon van een geldig legitima tiebewijs, aan de Korpszaal Lange Haven op woensdag 20 decembsr de* middags om 2 uur precies. Op de oprit van de Bcierhaavelaan naar de Rotterdamsedijk is gister morgen om 6.30 uur de bromfietsbe- rijder H. D. C. uit Rotterdam komen te vallen- De man liep een hersen schudding op en is naar het Gemeen teziekenhuis vervoerd. H. D. C. maak te zijn val doordat hij de macht over zijn stuur verloor, toen hij moeilijk heden kreeg met zijn versnellings- apparaat Gedurende anderhalf uur is gister avond In het gedeelte tussen Nieuwe Haven—Burg, Knappertlaan-—Alei- dastraatVlaardingerdijk de elektri citeit uitgevallen. De oorzaak hier van was een kabelstoring. Om 7.30 werd dit stadsdeel echter weer van stroom voorzien, toen men het op een ander net had aangesloten. Het defect zal vandaag gerepareerd worden. VLAARDINGEN Ook in Vlaardingen gaat men in het algemeen ziekenhuis het verpleegsterstekort voelen. Op gehuwde gediplomeerde (oud-) verpleegsters wordt een ern stig beroep gedaan zich op nieuw voor het ziekenhuis- werk beschikbaar te stellen. Het verpleegsterstekort, dat in verschillende ziekenhuizen ernstige vormen aanneemt, is een zaak, die iedereen aan het hart gaat. Uit b. de vrouwenorganisaties is dan ook reeds eerder dc wens en be reidheid naar voren gekomen, om hier hulp te bieden, voor zover dit i hun vermogen ligt. De directeur-geneesheer van het algemeen ziekenhuis in Vlaardingen schreef in eenverzoek om mede werking het volgende: „Om geen zalen te hoeven slui ten en om de cursus van de leer ling-verpleegsters te kunnen laten d Tgaan, zou het ziekenhuis graag; een beroep doen op gehuwde gedi plomeerde verpleegsters. In het be lang van de gezinnen is het min der gewenst moeders van jonge De weersomstandigliedcn hebben veldkorfbal op grasvelden onmoge lijk gemaakt, doordat de velden te hardden ongelijk waren, maar ge lukkig la zondag de jaarlijkse Zuid hollandse micrckor/balcompetitie in dc Energiehal begonnen- Daaraan neemt Schiedam met ccn senior- cn een junlorachltal deel en Succes met een senior achttal. 1 Op de eerste dag hebben geen van de teams het tot winst kunnen brengen. De jeugd van. Schiedam trad het eerst binnen de lijnen. Van De Spartaan werd met 04, van O.S.C.R. met 10 en van De Zwaluwen met —2 verloren. De seniorteams van Succes en Schiedam waren gemixt, waardoor de speelsterkte aan kracht had inge boet. Bovendien waren de dames en heren nog wat onwennig. Toch heeft succes tegen het sterke Hoogvliet nog niet zo'n gek figuur geslagen. Het einde kwam met 42 voor Hoogvliet. De 0—3 nederlaag van de blalwwitten tegen De Spartaan 2 viel wat tegen. Schiedam ging te gen Rozenburg verdiend met 1—4 ten onder, maar tegen U.S.V. was men bepaald onfortuinlijk. Tegen al le verhouding in trokken de Rot terdammers met 21 aan het lang ste eind. Hopenlijk gaat het onze stadgenoten in de tweede ronde meer naar den vleze. kinderen hiervoor te vragen. Voor wie dit bezwaar echter niet geldt, willen wij dit idee graag ter over weging aanbieden. Het is de bedoe ling, dat de verpleegsters halve da gen werken, gedurende vijf dagen per week, in normaal dienstverband (recht op vakantie, etc.). Hoewel in verschillende kringen het buitenshuis werken van de ge huwde vrouw nogal weerstand on dervindt, willen wij er toch wel de nadruk op leggen, dat het hier om meer gaat, dan om „bijverdienen" van de vrouw. De gehuwde ver pleegster. die destijds haar beroep gekozen heeft ter wille van de zie ken, zal de noodzaak ervan inzien. In deze omstandigheden gaat bet immers om een belang, dat ons hele volk aangaat Om tegemoet te komen, aan de oudere verpleegsters, die zich wel- De kerstbijeenkomst van de Vrouwenbond NW in Vlaardingen wordt op 22 december in zaal Ex celsior gehouden. Het programma vermeldt kerstverhalen, declamatie, zang, etc. Door de politie is zaterdagavond aangehouden de 27-jarige Engelse zeeman G. E. Hij was aanleiding van een vechtpartij in een café aan de Parallelweg, waaraan de politie slechts met grote moeite een einde kon maken Zwaluwen organiseert zaterdag middag om half drie in de kantine aan de Keihelweg een klaverjas- concours voor zijn leden en dona teurs. WASHINGTON Tengevolge van zware regenval hebben verscheidene honderden gezinnen in de Ameri kaanse staten Mississippi en Ala bama bun woningen moeten verla ten, omdat deze bedreigd werden door overstromingen. liebt onzeker voelen door de snelle ontwikkeling, die de geneeskunde heeft doorgemaakt, kunnen by voldoende belangstelling enkele lezingen gegeven worden, die iet* over deze ontwikkeling vertellen". De heer Dick van Roon is thans zelf garagehouder, H(J staat aan bet boofd van het In het hoekpand Em mas (raat/ Ar no ld Hoogvlietstraat in gerichte automobielbedrijf en ser vice-station. De hetr Van Roon I* reeds ruim tien jaar in de automo- bielbranche werkzaam geweest, oA. als verkoopleider van een bekend au to mobielmer k. Het pand waarin vroeger een taxibedrijf was gevestigd en later nog een apparatenbouw, is verbouwd door L Bouwman. Aan de zijde van de A. Hoogvlietstraat bevinden zich een doorsmeerruimte en een was plaats. De rest van het pand is be stemd als garageruimte, waar kleine reparaties kunnen worden uitge voerd. De heer Van Roon laat het verko pen van auto's niet los, ook al heeft hij thans nog geen agentschap. De handel in gebruikte wagens neemt hij wel ter hand. Buiten staan twee benzinepomjaen die ieder zijn aangesloten op een tank van 6.000 liter. De receptie was druk bezocht, Het bestuur van de vrijkvereni- ging 't Nieuwelant heeft plannen om in samenwerking met de Vlaar dingse IJsclub Op de singel langs, 't Nieuwelantpark enkele schaakeve nementen te organiseren. In ver band hiermee wordt de jeugd vrién delijk verzocht het ijs tussen De Hollandiaan en "WIK schoon te hou den: er geen kluiten op te'gooien, het niet kapot te lopen, etc; ook de ouders wordt hun kroost hier op attent te maken. Door een verkeerde manoeuvre van de bestuurder van een auto werd op het kruispunt -BUUtonlaan Madoerastraat de 21-jarlge brom fietser J. B. aangereden. Hij liep een lichte hersenschudding op.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1