Jeugd op de schaats op bevroren stads-singels Wat een ontdekking DE JAGER e wegen anen Watervrienden (NCS) ontvouwt de plannen Snelle vorst voorkwam WwÉl vl|iMÉÉ vernieling I, - - ,f iSp AGENDA SCHIEDAM Grote kerstbijeenkomst Philips kersfboomsnoeren De Mol Jansen 't Was niet best, maar het ging Goid Star h bijzonder goede King Size Amerikaan. Negentig cent! Elke sigaret een prettige ervaring. Afscheid van mr. N. J. Post Wie GOLD STAR rookt heeft goed gekozen Burgerlijke Stand Viervoetige trein reiziger THEATER interieurs in nieuwe stijl BRQERSVELD 108 en 134, TEL. 69703 Leger des Hells jongste bediende Woensdag 20 december 1961 (Advertentie i M GSi*5i Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, SwammerdamsingeL 41, Nieuwland, Wibautpleln 17- Bellen hij ongeval: G-G- en G.D,: Tumlaaa 80 Telefoon 6 92 90. Politie-alarmntimmer: 64666. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20.30 uur; dins dag 930 tot 16.31' en 19 tot 2030 uur; woensdag 930 tot 16.30 uur; donderdag 9_30 tot 12.3L uur; vrijdag 9.3Ü tot 16 30 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 9,30 tot 26.30 uur. 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend maandag 18 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag li tot 17 en 19 tot 23 uur; zaterdag 10 tot 12 et» 14 tot 17 uur. Sted. Museum, Foto's van Eddy Pos- thuma de Boer. Roem der Ro mantiek. BIOSCOPEN Passage, 2 eu 750 uur: „Exodus". Monopole, 2 uur „Alleen op de We reld", 7 en 9.15 uur: „Liefde is mijn beroep". DIVERSEN Musis Sacrum, 7.30 uur: Willem de Zwijger-ulo. Revue. Opstandlngskerk, 8 uur; Wijk II. Kerstwyding. Irene, 8 uur: Schied. Klavar Aecor- deonver. Kerstconcert. Chr. Soc- Belangen, 8 uur: Ora et Labora. Bijeenkomst. Sursum Corda, 8 uur: Wijk IV. Kerstbij eenkomst. Snrsum Corda, 8 uur: Gezinsverz. Herv. Maatsch. werk. Kerstvie ring. Wijkcentrum, 8 uur: NCVB. Kerst viering. Kantine SCF, 8 uur: Invaliden. Kerstviering. Mr. N. J. Post, secretaris van de gemeente Schiedam, die per 1 ja nuari met pensioen gaat, wacht op vrijdag 29 december een zeer druk ke dag van afscheid nemen. Na af scheid genomett te hebben van het gemeentepersoneel, zal mr. Post van 5 tot 8.15 uur in de aula van het Stedelijk Museum recipiëren, waar iedere belangstellende wel kom is. Tijdens de buitengewone vergadering, die om acht uur be gint, zal de gemeenteraad afscheid van de raadssecretaris nemen. Na afloop van deze vergadering zullen genodigden in de gelegen heid worden gesteld om persoon lijk afscheid te nemen van de heer en mevrouw Post in de aula van het Stedelijk Museum, kend,weinig verkeersongelukken geweest en bij aanrijdingen na slip partijen bleef het meestal bü blik schade, wegens de geringe snel heid. De politie heeft extra maatrege len genomen. Bij voetgangersoyer- steekplaatsen is er op toe gezien, dat er geen ongelukken konden voorkomen. Van 10 uur tot 1 uur Hebben de surveillance-auto's niet gereden, zodat de agenten te voet of per fiets erop uittrokken. Twee ongelukken werden ge meld. De 52-jarige mevrouw C. M.- M. viel in de Burg, Rnappertlaan en brak haar linkerarm. Zij isnaar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Om 10.40 uur viel mejuffrouw R. J. L. S. met haar fiets op de Broersvest Daar zij Over pijn in de heup klaagde, is zij naar de Dr. Noletslichting gebracht. paganda zwem-avond in het Sport- fondsenbad gegeven worden, waar bij al direct enkele leden.zwemproe- ven zullen afleggen voor het N.C.S.- djploma. Op die avond zullen een aantal individuele nummers worden verzwommen, terwijl zustervereni ging uit het land enkele show-num mers zullen verzorgen. Verder 1s be sloten dat aandacht besteed zal wor den aan het jeugdwerk en aan de opleiding van instructeurs. Voor de zomermaanden zal" het Bad Gróen- oord worden aangevraagd, zulks om tot een grotere binding tussen de leden te komen. GEBOREN; Jantina d.v. A. van Vliet en J. G. Overheul; Thomas z.v. T. van Ekelcnburg en A. M.E. Spij kermans; Hen'drikus C. F. z.v. J. M- C. Groeneweg en S. S. Zonneveld', Ronald z.v. J, van Beek en A. van Wageningen; Anna A. M. d.v. A; J. F. Sitskoom en A. H. M. Boogaers; Johannes L. C. M. z.v. J. Boon en T. L- A. M. Koogje; Leonardus J. z.v. L. J. van Gerven en H- C. Tim mermans; Sylvia P. M. d.v. L. J. Kloppers en P. de Jager; Ronald z.v. H. Kaufmann en C. de Jong; Yvonne d.v. J. van der Ree en J. J. Koens; Johanna C. d.v. G. K. Schrumpf en A. M. Post; Sylvia d.v. P. W. van der Horn en M. Haeck, OVERLEDEN; G. J. van der Heij- den, 45 jr. Dc in oktober van dit jaar her- controle-commissie bestaat uit me- opgerichte en btf de Ned. Culturele vr. J. Wijer en de heren H. Jung en Sportbondaangesloten zwemvereni- A. Verhagen. De hoofdleiding be ging „Watervrienden" heeft, nadat rust bij de heer H, Houwen, die bij een voorlopige commissie de hangen- gestaan wordt door enige gediplo- de zakfth heeft behartigd, maandag meerde krachten, de eerste ledenvergadering gehou- Het ledental is al zo groot dat er den, waarby ook een bestuur is ge- al in twee ploegen gezwommen kozen, moet worden in het sportfondsen- Dit is als volgt samengesteld: voor- bad en wel op zondagmorgen van 9 zitster mevr. G. M. Hoek-Mees, sa- tot 10.20 uur. Nieuwe leden kunnen Cretans D. v. d. Blom, Bilderdijk- zich op die uren melden, straat 45 B, penningmeester T. A. Op de vergadering zijn de zaken Pijl, Paulus Potterstraat 47B, le- besproken die door het bestuur di- den M. Boomsluiter, F. G. Hoek, Ti- reet ter hand genomen zullen wor- nie Bleecke en Jokè Verlinde., De den. Zo zal in het voorjaar een pro- Gistermorgen heeft een passagier van een uit Rotterdam komende trein een jachthond bij het Dieren tehuis gebracht. Het dier was in Rotterdam met de reiziger langs de controle gelopen en was daarna ook in de trein gesprongen. In de trein heeft de man zelfs voor de hond moeten betalen. Het dier be hoort tot het ras der Duitse Staan ders. AMSTERDAM. De N.V. Neder- landsche Ford Automobielfabriek zal een interim-dividend uitkeren van. 10 procent (onv.) op rekening van het jaardividend over het boekjaar 1961. Het interim-dividend zal van 27 december af betaalbaar zijn. H00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 68808 21 tAn 27 december 1901 Morgen in onze donderdagcyclus: 2, 7 en 9.15 uur SUMMERMADNESS met Katharina Hepburn 18 jaar Er is keus uil vele model len Philips t.y,-Prijzen reeds vanaf 645.- Zie donderdag- en vrijdagavond onze KERST-EXPOSITIE VAN BANKSTELLEN EN EETKAMERS Artifort - Bovenkamp - Gelderland G-plan, e.a. Voorradige garnituren hebt u, indien ge wenst, nog voor de kerstdagen in huis! AVONDvoorstelHngen: dag, 7.en 9.15 uur Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis KLOKSLAG MIDDERNACHT (Ocean's 11) Technicolor - CinemaScope 14 jaar MIDD AGvoor stel 1 ingen zondag, maandag en dinsdag 2 en 4.15 iiur John Wayne, Dean Martin en Ricky Nelson RIO BRAVO Technicolor - 14 jaar Y Wij verzorgen dit Nj tv.-festijn.Be! ons dadelijk op of bezoek onze zaak en kies meteen uw toestel uit. Het aantal is S beperktl ZONDAGmorera: 11 uur In het Jachtgebied der haaien 2e week WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 Philips heefteenTV-X feestaanbod gedaan. U kunt gratis kijken naar de feestelijke december program ma's. Geef u nu direkt op. Zwijndrecht Door bouwbedrijf G. Verwelius MODERNE WOONHUIZEN met schuur of garage. Eigen grond. Vrije vestiging. Koopsom men v.a. 24.500— k.k. Zeer ruime fioanc. mogelijk. Inl dag. (ook zat) van 13.30-16.30 uur in het verkoopkantoor aan de Plantageweg en- by N.V. UMACO MALIEBAAN 63 CTRECHT Tet (030) 118 77. Na 19.00 uur: (02950) 459 82. BROSÏ6SVEST 45 - SCHIEDAM - SINGEL 222 T..I B3S1S Tel. 6 75 35 Kerstkransen opgemaakt Kerstkrentenbrood met spijs Kerstkrentenbrood zonder spijS Weihnachtstollen met spijs Weihnachtstollen zonder spijs" Kerst- eti nieuwjaarskaarten cn boekjes. Weer een bijzon dere mooie collectie by kan toorboekhandel „Modern", Boerhaavelaan 124 - Teief. 63415. op de Eerste Kerstdag des morgens 6 uur in het Passage theater Gerard Bressers zal het prachtige orgel bespélen. Community singing - kerstspelkleuters zingen. Muziekkorps en zangkoor verlenen medewerking. ALLEN WELKOM! N.V. METAALBUIZEN FABRIEK MIJ, „EXCELSIOR" Schiedam vraagt een Sollicitaties aan de afdeling Personeelszaken, Buiten havenweg 52-60, Schiedam. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuur en. Hoogstraat 106, tel 6 67 20. In één dag gereed Adverteer regelmatig Kolftlms verg eten r De auto maat staat voor u klaar. Alk soorten films. Foto K_ va» Vuuren. Hoogstraat 106. LANGE KERKSTRAAT 66 vanaf7.» schiedam telefoon 6*570 Bestel vlug bij Bakkerij Vlug

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1