Koning Vorst zond witte bloemen voor Kerstfeest ör •TT K: Vfia C- -Xt'I'tl 500ste diploma bij de Reddings Brigade L. van Noord faalde in beslissende fase Metro van Montreal gratis voor forensen DWS-dames aan de lil kop na fraaie zege Schaatsers haalden hun hart op Begrafenis H. W. Witjes Nog geen moppen- tochten 1! Juliana-lieren aan de kop LEO van IERLAND Stoom in de W. de Zwijger-ulo 1961 was een goed jaar Toch eervolle tweede plaats Maltha-rakel: 1 Bezetting heel sterk Einale Rembrandt- libre beker Gordon-zuil Zeven biljarters in finale eerste klasse Doelman Tap getrouwd Kerstboom in brand Aanrijding Mr /JÉÜrMfi TOON HERMANS Ondergrondse komt klaar in 1965 Klaverjassen bij Zwaluwen Voetballers gaan dammen SCHIEDAM a. leerling rönlgenlaboranle b. administratieve kracht (vrl.) Koeriersters ZAALHANDBAL Woensdag 27 december 1961 Kerstfeest 19S1 heelt wel een btj. zonder cachet gekregen dankzij de - bemoeienissen van Koning Vorst. •Naast rte kerstbomen in de versierde huiskamers heeft deze vriendelijke Koning Vorst dan nog gezorgd voor een overdaad aan gratis witte bloe men: de ys-bltiemen op de ruiten! Maar dlo zuüen niet by een ieder in de smaak zijn gevallen. Nu zal de kerstviering, een familiefeest bij uit stek dat toch. meest in dc huiselijke kring wordt gevierd, niet veel scha de hebben geleden van de bittere kou, maar wie er per sc uit moest, voor kerkgang of familiebezoek, heeft de interventie van Koning Vorst danig gemerkt. Het was d3n ook bepaald niet druk on de wegen gedurende de kerstdagen. Wie %vel hebben geprofiteerd van de vorst dat zijn de schaatsliefheb bers geweest en de jeugd in hei al gemeen, die nu profiteert van een vakantie-met-ijs. Want alle singels, plassen en vijvers waren stijf dicht gevroren. Zelfs de Lange-, de Korte- en de Nieuwe Haven, ongestoord door de scheepvaart op de vrije dagen, zaten helemaal dichte al zal het geen be trouwbaar ijs zijn geweest. Maar de Noordvestgracht en vooral de Velle- vest vormde al een ideale schaats baan, hetgeen toch niet vaak het geval is. Ook de ruime vijvers in het Pr. Beatrixpark waren dicht en konden, bereden worden, waar dan ook druk gebruik van is gemaakt. Maar ook in Nieuwland, dat met de vele sin gels de schaatsers mooie gelegenheid biedt om de schaatsen onder te bin den, kwamen velen op de smalle ijzers. Helaas niet alle singels wa ren bruikbaar, want de dooi van een paar dagen, met de hulp van „ijsje- brauwende" jongens had meerdere singels onbruikbaar gemaakt voor de rijders. Doch er was, genoeg ge legenheid over- VOLLEYBAL De laatste volleybalwedstrijden van 1961 ztfn verspeeld. Heren 1 en 2 van Juliana wonnen beide hun wed strijden en staan daardoor samen op de le cn 2c plaats. Het is echter de vraag of zU zich daar lang zullen handhaven want Aggredior en DOS kunnen bh' de inhaalwedstrijden nog op de tweede en derde plaats komen. De dames blijken danig van slag af te zijn. Zij verloren onnodig van Hermandad, waardoor zij enigszins uit de running dreigen te geraken. Dat de wedstrijd niet zonder span ning was blijkt wel uit de uitslag 1—3 (setstanden: 15-11 12-15 13-15 en 17-19). Heren 1 had geen enkele moeite met het zwakke ZVC 2 en kon het zich zelfs permitteren om te experi menteren. De uitslag was 3-0. Set standen 16-7 15-12 en 15-3, Zij blij ven door deze overwinning dus zon der verliespunten aan kop gaan. Heren 2 won in een leuke en le vendige wedstrijd van stadgenoot SPSV. De politiemannen hebben het de oranjehemden vooral in de twee de en derde set lang niet gemakke- De natuurlijke maar goed bruik bare ijsbaan, die gevormd wordt door de singels langs de Burg van Haarenlaan zijn gedurende de kerstdagen druk bereden ge worden. Ook op de bevroren vijvers van het Pr. Beatrix-park is druk ge schaatst geworden. Maar ook üe verkoper van warme worstjes aan de rand van de vijver Had niet te klagen over belangstelling voor zijn „hartversterking"! Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen btf ongeval: G.G. en GD.: Tuin laan 80 Telefoon 692 90, PoLitie-alannnummer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend; maandag 19 tot 2020 uur; dins dag 9.30 tot 16.30 en 39 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16,30 uur; donderdag 9,30tot 123b uur; vrijdag 930 tot 38.30 en 39 tot 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 1630 uur, 's Zondags gesloten. RJFL Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 23 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en K tot 17 uui- Sted. Museum, Foto's van Eddy Pos- thuma de Boer. Roem. der Ro- mantiek. BIOSCOPEN Passage, 3 en 8.15 uur: „Don Camil- lo op de barricade". Monopole, 2 uur: „Rio Bravo"; 7 en 8.15 uur: „Klokslag midder nacht". (Advertentie LM.) VOÓRn? BRILLANT LIJNBAAN 50 (Advertentie LM.) Schaatsen met schoenen vanaf ƒ37.90 Grote rookwolken stegen zondag morgen omhoog uit de Willem de Zwijgerschool aan de St. Luduina- straat. Toen de politie een kijkje ging nemen bleken het echter geen rook- maar stoomwolken te zijn. Bovendien stond de gehele eerste etage blank. De stoom ontstond, doordat een der verwarmingsketels oververhit was. Dit kon waarschijnlijk gebeu ren door bevriezing van de afvoer buis. Daarbij was er ook nog een radiator in het tekenlokaal op de eerste verdieping gesprongen. De door het gepensioneerde hoofd van dc school de heer M. P. Heyboer, gewaarschuwde brandweer heeft de oververhite ketel uitgeschakeld en het water op de eerste etage ver wijderd. Op het afzwemfcest dat de Sehie- damsc Reddings Brigade zaterdag in lijk gemaakt. De uitslag werd ten slotte 15-6 15-11 15-12 (3—0). Van de junioren valt weinig te vermelden. Bij junioren A kwam de tegenpartij niet opdagen en wonnen daardoor met 3—0. Het nog onerva ren junioren B kon het niet bolwer ken tegen, het enthousiaste RLVC en verloor met 30. (Advertentie 1M.) Ven Ee :stè'Kerstdag(25 december)t/m 7 januari-..;. r Het evenement van schaats- fenomenen^ JL Ar dt.AHOI ROTTER D AM De vierde klasse kampioen van het biljartdistrict Schiedam, de San- Iight-spcler L, van Noord, is heel dicht bij het gewestelijk kampioen schap geweest. Zon hij In de laatste partijen maar de laatste caramboles In één of twee, desnoods drie beur ten hebben gemaakt, dan was htf doorgedrongen tot dc landelijke wed strijd otn het vierde klasse libre kampioenschap. Nu werd hij terug gewezen naar de tweede plaats, zy het op slechts moyenne-versch'l. In Noordwij kerhout, waar de ge westelijke wedstrijden om het vierde Zeven deelnemers hebben tenslotte ingeschreven voor het biljaritoer- nooi ..om de Maltha-raket, lict .toe.r- «ooi'vindt plaats in het café van de heer J. v. d. Valk te Vlaardingen. Het toernooi wordt op vrijdagavon den^ gespeeld, beginnende 12 januari 1962. -•■■■'•£ d. Valk (Flardinga) is hou der, van de wisselprys. Hij krijgt in het toernooi als tegenstanders: J, v. d. Velde (LEV), M. Kooy (De Sluis), E. Hekman <"t Oosten), G. Valkestjjn (Rembrandt), J. H. v. Duyl (Rem brandt) en J. van Eijk (Sunlight), Dé finale om de: Rembrandt-libre- beker van het biljartdistrict Schie dam wordt gespeeld-in „De Gou den Leeuw" te Vlaardingen en be gint op 23 januari 1962. Zoals reeds gemeld, komt de wis- selprijshcuder A. Dirks <DGL) in de eindstrijd uit tegen J. Buddcberg cn: M. Kornaat (DGL). J. Nieuwenhtiij zen en H." v„ d. Meijden- (Volksgc- bouw), H. Boekholt (Tbnëgido),1 N; Brouwer (Flardinga) en P. v. d. Have (HVO)y- klasse libre kampioenschap werden gehouden, begon Van Noord niet best. Trouwens, geen van de spelers kwam tot een hoog moyenne, het geen ongetwijfeld moest worden ge weten aan de onbekendheid met het materiaal, want de beide biljart tafels waren van prima kwaliteit. Van Noord begon met een verlïes- partij, won de tweede, verloor op nieuw de derde maar sloot de eerste wedstrijddag met winst af. Hij stond met vijf andere spelers daardoor op vier matchpunten, één had er zes en één twee. De strijd was bij het in gaan van de tweede wedstrijddag derhalve nog volkomen open. Op de tweede wedstrijddag ging het met Van Noord uitstekend, Hij won de eerste partij, waarbij hij een achterstand van 27 caramboles weg werkte. Hij bereikte tenslotte nog een moyenne van 2.08, in 4e volgen de (de zesde toernooipartij van hem, dus) zelfs van 230. Op dat moment waren er nog drie titelkandidaten, waaronder Van Noord, die met acht punten de tweede plaats bezette, omdat zijn moyenne 0.01 minder was. Van Noord speelde zijn laatste partij uitstekend. Hij leek regelrecht op de titel af te stevenen (zeker door een beter moyenne), maar struikelde tenslotte toch nog. Voor twee caram boles had hij niet minder dan zeven beurten nodig en toen tenslotte men ging rekenen, bleek, dat Van Noord 0.03 te weinig.had. Desondanks een uitstekende prestatie van de verte genwoordiger van het biljartdistrict Schiedam. Bader uit Leiden .werd kampioen met 10 matchpunten en een moyenne van 3.90, Van Noord bezette de twee de plaats met hetzelfde aantal match punten en een moyenne van 1.87, Met de houder van de Gordon- zuil, DKC uit Schiedam, spelen in bet nieuwe toernooi om hetbezit ervan Atlantic a en Atlantic b en Schiedam. De wedstrijden worden in januari en begin februari 1962 ge speeld. Zes teams hébben dit jaar inge schreven om de HW-beker. Van het biljartdistrict Schiedam mogen alleen Vlaardingse en Maassluise teams hiervoor inschrijven. Zeven deelnemers staan ingeschre ven voor het persoonlijk kampioen schap eerste klasse libre vau het biljartdistrict Schiedam, dat door LEV in „MES" te Vlaardingen wordt georganiseerd. De deelnemers zijn: G. v. Gendt, A. v. d. Maarel en L. Groenevelö van de b.v, Bellevue te Maassluis; L. v. d. Lee en K. Dijkshoorn van 't Oos ten uit Vlaardingen; H. v. d. Does van LEV te Vlaardingen en C. Ver- brugge van RES, Schiedam. De wedstrijden beginnen op 9 jan. 1962. In de, eerste klasse worden tweehonderd caramboles gespeeld. (Advertentie LM.) SPINWIEL VIEUX VEIJMOED rijs por fles f, G.70 U proejl er de echte Franse cognac in - van SVV - Tal van sportvrienden hebben'za terdagmiddag van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun beste wen sen over te brengen aan hun sport vriend, de 28-jarige doelman Henk Tap van SW en zijn 24-jarige char mante echtgenote Wiesje van Alphen ter gelegenheid van de huwelijksvol trekking. Ook HDVS-ers ontbraken nie; op de receptie in Hotel De Kroon. Zaterdagmorgen waren Henk Tap en Wiesje van Alphsn in cc Therc- siakapel in Rotterdam kerkelijk in het huwelijk getreden. Het burger lijk huwelijk was deze week al vol trokken. Finds enkele jaren is Henk Tap doelverdedigcr in het standaard team van SW. daarvoor was hij bij Hermes DVS de atletische „coming man". Onder grote belangstelling is dins dagmiddag op de Algemene Begraaf plaats in Schiedam het stoffelijk overschot van de heer H. W. Witjes, die zo plotseling is overleden, ter aarde besteld. Dc heer Witjes ver vulde de laatste jaren een belang rijke ról als bestuurslid van de voet balclub Demos. De acht bestuurs leden van Demos hebben dan ook de baar van hun kameraad naar de groeve gedragen. In de aula heeft de voorzitter G. van 't Geloof van Demos voor een groot gehoor van familieleden, col lega's en de vele leden van Demos over het verdienstelijk werk van Herman Witjes gesproken. Hij was de initiatiefnemer voor de oprich ting van de juniorafdeling. Ook de werkgever van wijlen de heer H. W Witjes heeft in de aula van zijn medeleven getuigd. Op de eerste Kerstdag om 8.15 uur is in dc huiskamer van de familie N. M. H. wonende aan de prof. Ka- meriingh Onneslaan de kerstboom in brand geraakt. Toen het echtpaar in de keuken stond a£ te wassen, rook het een sterke brandlucht. De man is naar de kamer gesneld en heeft meteen 't vuur gedoofd. Het brandje ontstond door oververhitting van de lampjes die al de gehele tijd gebrand hadden. Het dressoir werd gebladderd. Do kerststal, de kap van de schemer lamp, een bloemenhanger en een plastic lampekap verbrandden. De overgordijnen en het behang werden geschroeid, terwijl de vloerbedek king waterschade opliep. In de Nieuwe Maasstraat Is gis termorgen om 7 uur de heer P. F. Z. met zijn personenwagen tegen de geparkeerd staande personenauto van de heer T. H. W. G, S. gereden, se auto van Z. werd aan de voorzijde nagenoeg geheel vernield. De be stuurder kreeg snljwonden aan zün voorhoofd, terwijl zijn "passagier A. W, Z, snijwonden aan zijn gehele gelaat opliep. Beide: slachtoffers zijn per taxi naar de Dr_ Noletstichting gebracht waar A. W. Z. werd opgenomen. De geparkeerde auto werd licht be schadigd. "v.-.vV Het ongeval gebeurde tóen Z. zijn auto niet gestart kreeg. Plotseling is echter de wagen naar voren gescho ten. Door de.schok maakte de be stuurder een •.verkeerde manoeuvre, waardoor hij tegen de andere wagen reed. hel Sportfondsenbad heeft gehouden werd het 500ste zwemdiploma uit gereikt dat dit jaar btf de SRB Is behaald. Dit diploma Is op naam van Ans Meijer uit de Mesdaglaan 18 komen te staan, die haar Jcugd- brevet 2 van de KNBRD haalde. Maar zij was één vau de vele kandi daten die zaterdag slaagde voor het examen, zodat het totaal aantal door de SRB dit jaar 50C heeft bedragen. Het grootste aantal in één jaar door de SRB in Schiedam uitgereikt. De secretaris van de Brigade, de heer J. C. Koopmanschap heeft Ans daarom nog een mooie herinnerïngs- medaille uitgereikt, waarop dit feit staat gegraveerd. Van deze 506 wa ren er 131 diploma's van de Kon. Ned. Bond tot het Redden van Dren kelingen en 375 diploma's van de Kon. Ned. Zwembond. 1961 is voor de Schiedamse Bri gade dan ook een bijzonder goed jaar geweest. In het begin van het jaar werden door de Brigade al een eerste en een tweede prijs behaald op de Jeugddag van de KNBRD in Rotterdam; bij diverse prestatie tochten boekten leden van de Briga de goede resultaten en op de laatste bondswedstrijden te Amsterdam werd een tweede en een derde prijs in de wacht gesleept uit een veld van zestien brigades uit het hele land. Wat de behaalde diploma's betreft is de specificatie als volgt. Van de KNZB: dipl, 1 168; dipl. 2 1158; dipl. 3 22; dipl. 4 21; dipl. 6 6. Van de KNBRD werden behaald 62 jeugd- dipl. 1; 39 jeugddipl. 2 en 17 -dipl. 3; 7 A dipl. en 1 B dipl.; 3 strand- wacht A en 3 strandwacht B en ten slotte 2 eenheidsdipl. EHBO, De Schiedamse Reddings Brigade heeft echter één. grote wens: een in- structiebad bü het Sportfondsenbad! Wanneer xo*n bad er zou zijn dan zouden veel meer mensen en vooral kinderen het zwemmen kunnen leren. Er ligt achter het Sportfond senhad al een fundatie voor zo'n ln- structlebad cn ook dc palen voor het dak z"0n er al. Maar de NV Sportfondsenbad kan de kosten voor de uitbreiding met een Instrucliebad alléén niet opbrengen. Daar Is de hulp van de gemeente hij nodig. Iu 19G3 bestaat de SRB 35 jaar en het zou een mooi feest kunnen worden, wanneer dat instructiebad er dan zou z|jn. In januari kan weer op bescheiden schaal begonnen worden met het in schrijven van een aantal leden, maar daarna zal'er vel weer een leden stop moeten komen, .zolang er niet meer zwomruimte is. Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden, is het de vies bij de Schiedamse Reddings Brigade. Het Leger des Heils heeft de bejaarden en behoeftigen van Schiedam weer 'n vreugdig kerstfeest bereid in de Kantine-Oost van Wilton-Fijen- aord. JVadcl er toepasselijke liederen zijn gezongen hebben de bejaarden aangezeten aan een stemmig kerst-diner dat alle eer is aangedaan.. In de districts le klas van de zaal handbalcompetitie wordt dit seizoen een zeer spannende strijd gestreden. Stadgenoot DWS is bij deze strijd zeer nauw betrokken. Zondag speel den de DWS-dames in Uoutrust.de vierde wedstrijd tegen Turnlust en wisten deze In een overwinning om te zetten. Onze stadgenoten hebben nu zeven punten uit vier wedstrij den. Het (ot zondag nog ongeslagen Athene moest een nederlaag incas seren tegen Hygiea, zodat DWS nu op de eerste plaats staat, direct ge volgd door Athene en Hygiea, die belde een punt minder hebhen. Zon dag komt Athene naar Rotterdam om daar de strijd aan te binden te gen DWS. L. Robart opende al spoedig de score iri de strijd tegen Turnlust, maar nog voor rust maakten de Haagse dames gelijk. In de tweede helft kreeg DWS een achterstand, maar M. de Bruin (ex-Turnlustspeel- ster) haalde op tot 22. Hierna drukte DWS even goed door cn het 'waren H. Roelse en L. Robart die een 42 eindstand lieten noteren. De dames van. UVG speelden te gen RODA 2 en hebben de over winning niet cadeau gekregen, in een zeer spannende strijd nam UVG eerst een 2—0 voorsprong door doel punten van C. Voogdt en L. de Raay. De Rotterdamse dames kwamen aan 21 maar C. Voogdt zorgde voor een 31 stand. RODA gaf het nog niet op en kon zelfs bij de rust een 3—3 stand laten, noteren. RODA haalde zelfs een 34 voorsprong maar H. Thijssen maakte weer gelijk 44. Beide teams gaven hierna goed spel te zien en het was L. Bakker die in de laatste fases van de strijd het winnende doelpunt voor UVG scoor de: 5—4. Onze stadgenoten blijven met deze overwinning aan de leiding en zijn nog ongeslagen in deze zaal competitie. In. de districts 2e klas waren de Wilton-dames zaterdag op bezoek bij Athene 2 in de Houtnisthal, In een van beide kanten goede en snel ge speelde wedstrijd is het Wilton niet gelukt de beide punten mee naar Schiedam te nemén. Het zag er lang naar uit dat een in de 14e minuut door W, Prins .gescoord doelpunt, bepalend zou zijn. Maar vijf minuten voor tijd lukte het Athene twee doelpunten te maken. In deze snelle wedstrijd traden .vooral do beide doelverderiigsters naar voren. De heren van DWS speelden een slechte wedstrijd tegen leider RO DA De Rotterdammers waren over alle linies de meerdere. De DWS- doelman die anders een rots in de blauw-witte branding is, had zijn dag niet en op vele schoten reageer de hij niet Na een 104 stand voor RODA haalden S. Ouborg en E. Grootertboer nog wel oo tot 10—6, maar verder kwam DWS niet De ruststand was 126. In de tweede helft geloofde DWS het wel en RO DA kon gemakkelijk een grote over winning behalen. Het einde kwam met 2010. RODA blijft aan de lei ding en DWS blijft op de onderste plaats, samen met Advendo. De UVG-heren kwamen er tegen Rot terdam helemaal niet aan te pas. De gasten namen al vrij spoedig een 30 voorsprong voordat J. Voogdt kon tegen scoren. Hierna scoorde Rotterdam vier. doelpunten tegen een door UVG. L. Bakker kwam nog aan vijf treffers en W. Schaap en A. de Jong maakten de acht vol. Rotter dam wist echter in totaal 27 maal te scoren zodat zij met een 278 over winning zegevierden. (Advertentie LM.) EXTRA BERICHT introduceert persoonlijk zijn nieuwe platen op zaterdag 30 december ca 2 tot 3 uur n.m. bij Dankers, CoolsingcL Van Toon Hermans verschenen een nieuwe 30 cm LP in prachtig album 18,50 en een nieuwe EP 625. VLAARDINGEN den, aldus de deskundigen, verband houden met het feit, dat de metro slechts ruim. 15 kilometer werkelijk ondergronds is, terwijl de overige 19 kilometer zal bestaan uit spoorwe gen die tot dusverre voor forensen- De Westland-Moppentochten-orga- nisatie, afdeling Vlaardingen, ver zoekt ons plaatsing van: 1 Na de strenge vorst van de laatste nachten heeft tijdens de kerstdagen reeds de Vlaardingse groep van de „Westland-Moppen toch ten-organisa tie" zich bezig gehouden met V het laten rijden van de moppentochteiu Was het in Vlaardingen reeds moei-;: lijk om tijdens de feestdagen alle be langhebbenden te bereiken, daarbui ten was dat nog lastiger, in enkele gevallen zelfs onmogelijk. Bovendien werkte er natuurlijk geen enkele bakkerij en wat zou een moppen- tocht zijn zonder moppen? Vandaag zou getracht worden de organisatie draaiende te krijgen. Ondertussen is evenwel reeds duidelijk geworden, dat er nog al wat haken en ogen zijn. Tegelijkertijd zal dan ook aan dacht besteed worden aan de West- land-toertochten, de enkele jaren ge leden reeds opgezette organisatie, die door de kwakkelwinters van de laat ste jaren nog nooit uit de verf is ge komen. Zaterdag werd in de kantine van. de voetbalvereniging Zwaluwen een klaverjaswedstrijd georganiseerd voor de leden. De algehele leiding-berust te bij de heer E. Vogler. Diens echt genote slaagde erin uiteraard zon der de hulp van haar man •—■de eer ste prijs te veroveren, met 4818 pun ten. De verdere rangschikking was, voor zover het de kopgroep .betreft: 2, J. Bel. 4804 punten; 3. A. den Breems 4782; 4. L. Muis 4759; 5. D. v. d. Reyden 4722; 6. C. v. Veelen 4637 punten. In de kantine van de voetbalver eniging Zwaluwen speelt het Zwa luwen- en VDV-lid C. van Veelen. aanstaande zaterdagmiddag (om half drie) een simultaanwedstrijd. Het ziet er naar uit, dat Montreal in Canada een metro zal kunnen bouwen zonder dat de belastingen, werden verhoogd, zoals de burge meester van Montreal, Jean Drapea.ii, zjjn stadgenoten destijds toezegde. Aldus een bericht van de Neder land s-Canadese Kamer van Koop handel. In het voorjaar van 1902 zal met de aanleg van de ondergrondse wor den begonnen, die in. 1965 gereed zal moeten zijn. De métro, die een leng te zal krijgen van ruim 34 kilometer, zal ongeveer 150 miljoen dollar kosten. Er zullen 34 stations worden gebouwd, waardoor 1 miljoen inwo ners gemakkelijk van de metro ge bruik zullen kunnen maken. Met de auto arriverende forensen zullen gratis met de metro naar het centrum kunnen reizen, indien zij bereid zijn hun auto's op daartoe aan te leggen parkeerplaatsen in dc voorsteden achfer te laten. De metro zal met 28 treinstellen beginnen te functioneren. Er zullen 175 miljoen passagiers per jaar kunnen worden vervoerd Dc inwoners van Montreal hebben zich verbaasd getoond over de naar verhouding lage kosten van de me tro en over het feit dat na 50 jaar wikken en wegen nu eindelijk defi nitief tot de aanleg van een metro werd besloten. De lage kosten zou- Gemeente Schiedam Het Gemeente Ziekenhuis te Schiedam v vraagt: die interesse heeft voor het- werk op de röntgenafdeling, Sollicitaties te richten aan de Geneesheer-directeur- Lessen Lessen en studiehulp voor ULO-leerlingen. Brieyen. aan Postbus 140, Schiedam,- Fotografie Kolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto£L van Vuuren. Hoogstraat 10S. Voor pasfoto's naar KL van V.uuren, „HoogstraatTOe, teLT rt In één dag gereed. Sa;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1