1961 was voor Schiedam een onopvallend jaar „Liever niet al te lang achter Amsterdam aan' ff, L Vele plannen voor toekomst gemaakt Gemeenteraad nam afscheid van secretaris mr. N. J. Post I MEUBEL- SHOW- Burg, v. Walsum over superhavens: R dam haalt 25.000 schepen in 61 niet Tafelten n i st oern ooi werd voortgezet Na 24 jaar en op de 276ste vergadering Mr. Post, „geheelont houder' op secretarie Balen katoen in brand al Veel plannen ARTSENDIEN ST jeugd toonde rich sportief IN SPECIALE VERGADERING Afscheid van personeel De Filmkring gaat proefdraaien Vuurtje stoken in bouwwerk: voor duizenden schade J. Lindever verlaat gemeentedienst f 8000.- schade Orgelconcert in Laurens door Dirk Jz. Zwart Ijs niet meer betrouwbaar (III vaart sr c2 TEL: 63788 Mutaties bij ziekenhuizen SCHIEDAM „FAVORIET" KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters Permanent' wave Zaterdag 30 december 1961 Wanneer wij op deze laatste dagen van het jaar, nog vóór wij In de eer ste oliebol happen en de eerste kurk laten plorfcn, nog vóór wjj in de huiskamer de oude kalender vervangen door een volle nieuwe, wanneer we even de tijd nemen om in ons geheugen na te gaan wal hel nu bijna verstreken jaar 1961 de gemeente Schiedam en haar inwoners als gemeen schap heeft gebracht, dan zal het eerste resultaat van deze terugblik %vat teleurstellend zijn. Want veel belangrijke gebeurtenissen, die de aandacht trokken, hebben zich niet voorgedaan! Zo lijkt dan op het eerste gezicht het jaar 1361 gemoedelijk en vooral rustig aan Schiedam voorbij te zijn gekabbeld, zonder dat de vijver van het gemeentelijke leven in beroering is geweest. Toch lijkt ons deze voorstelling niet geheel juist. Want onder het slechts even-rimpelende oppervlak ig er wel degelijk gewerkt en ge wroet; er ziin belangrijke beslissingen genomen voor de toekomst en er is voooral ook een begin gemaakt met de nitvoering van grote projecten die in de komende jaren en vooral in 19G2, het jaar dat nu vóór ons ligt, ge reed zullen komen. En dan wel de belangstelling zullen trekken. Laten wc daarom 1961 zien als het jaar van voorbereiding voor het veel interessanter jaar 1962. Ook is er niet helemaal niets tot stand gebracht en gereedgekomen dit jaar. Het meest de aandacht heeft waarschijnlijk nog getrokken het ge reed komen en in gebruik nemen .van de fraaie winkelgalerij aan de Mgr. Nolenslaan, waardoor de wyk Nieuwland niet alleen een mooi, eigen centrum kreeg, maar ook een „gericht". Daaruit volgt dan onher roepelijk de erkenning van Nietnv- Iand als volwaardige wjjk. Precies twee maanden voordat (op 23 no vember) het winkelcentrum officieel werd geopend, had al dc ingebruik name plaats van het büportkantoor daar in dc buurt. Geen spectaculai re verandering? Bedenk dan dat dit het eerste by-postkanioor in het post-district Rotlerdam buiten de gemeente Rotterdam. Dit houdt zo ccn erkenning van de groei van Schiedam in! Kethel werd dit jaar verb- met de opening van het wijkgebauw var de Herv. Gemeente „De Rank". Daar. door kreeg dit nog maar aan het begin van de sterke uitbreiding staande voor-stadje een eigen gele genheid. waar het gemeentelyke le ven zich kan afspelen. Evenmin mag onvermeld blijven de opening (op 4 november) van het nieuwe tbc-consultaüebureau aan de Stadhouderslaan; een fraai, maar onopvallend gebouw, dat dan ook wat aan de publieke belangstelling voorbij gaat Hiermee is dan zo ongeveer wel het lijstje van in 1961 gereedgeko men bijzondere gebouwen af. Of mo gen we hierbij nog vermelden liet gereedkomen van de uitbreiding van de Wilton-haven? Géén gebouw en niet voor hot publiek bestemd, maar toch van veel betekenis voor Schte- dams grootste industrieele onderno ming. Maar nu tic veel langere lijst van plannen, vastgesteld of reeds In uit voering gekomen, waaraan in liet jaar 1961 toch ook Is gewerkt. Dan wijzen W|j er in de eerste plaats op dat de Gemeenteraad begin dit jaar bet zeer belangrijke besluit nam om een nieuw Stadhuis te "bouwen. In derdaad, het is pas een plan waar van de realisatie nog lang op zich zal laten wachten. Maar wanneer we de lange, In 1945 beginnende lijdens weg overzien, die dit Stadhuis-plan is gegaan, dan mag het Raadsbesluit toch aangemerkt worden als een zécr belangrijke stap vooruit. Boven dien, kan aan het Stadhuis nog niet begonnen worden, dat is wc! het geval met de onmiddellijke omge ving. Zo is men t" ans al bezig met het aanleggen van de belangrijke verbindingsweg van de Singel naar de Lange Kerkstraat het begin KERKDIENSTEN Ned. Herv. Gemeente. J5"ï dag. Grote Kerk- 10 uur ds. J. Smid-s. uur ds A. Hoffman, Bethel kerk: 10 uur ds J, G. Jansen, 7 uur ds. H. W. Hemmes Opstandingskerk: 10 uur ds. C. van tier Steen, 7 uur ds. J. D. Spaitng. Vredes- kerk: 9 en 10.45 uur ds. D. j. spahng, 7 uur ds, C. van dei Steen. Nieuwjaar dag. Grote Kerk: 10.30 uur ds. A. Hoff man. Gymnastiekzaal. Pr. Julianascbool: 10 30 uur ds. J. G. Jansen, Bethelkerkr 10.30 uur ds. J. D. Smids. Opstandmgs- kerk: 10.30 uur dr. L. J. Cazemier. Vre- deskerk: 10,30 uur ds. C. Van der Steen. Ned. Herv. Gcrcf. Evang. Zondag. Irene: 10 uur de heer Stolk. (Nieuwer- kerk a.d. IJssei), 4 uur ds. Bootseiaar (Delft). Nieuwjaarsdag. Irene: 10 uur ds. Bouw. Evang. Luth. Gemeente. Zondag. 10 uur ds. S. G, vd, Haagen (Oudcjaars- overdenkmg). Ned. Pret. Bond. Zondag. Lange Ha ven 39* 1330 uur ds. J. B. Schouwink. Leger des Heils. Zondag. Lange Ha ven 27: 10 uur Helhgingssamenkomst, 6 uur Verlossingssamenkomst. (ol.v.) Kap. on mevr. J. Heynsdijk, Nieuw jaarsdag. ï.30 uur Verlossingssnmen- komst o.I.v. dc majoors K. Wiermga cn K. Rcitsma. Ned. llcrv. Gem. Kethel. Zondag. De Rank' 9 uur ds. Brumwclkamp, Dorps kerk: 10.30 uur ds. Brumntelkamp, 7 uur ds- Brummelkatnp. Nieuwjaarsdag 10,30 uur cis. Bnimmeikamp. Chr. Geref. Kerk. Zondag, BK-Laan- Warande. 3 30 uur Leesdienst. 2.30 uur ds. J. C. Ravenswaaij (Schevenmgen). Nieuwjaarsdag 10.00 uur Leesdienst. Geref. Kerk. Oosterkerk: Zondag 10 uur ds J- Lever, 5 uur ds. J. Couvee. De Aik. Zondag 9.30 uur ds. H. J. Kouwen- hoverj, 2.30 uur ds. J. Lever. Kantine. Burg- Hoitn. Gretelaan. Zondag. 10 uur C^. W. A. Krijger. 5 uur ds. H. J. Kou- wenhoven. De Goede Haven. Zondag. 10 uur ds. J. Nawijn, 5 uur ds. J. Coy- vée. Julianakerk. Zondag 10 uur ds. J. Couvee, 5 uur ds. J. Nawijn. Nieuw jaarsdag 10 30 uur ds. J. Couvee, Oud Kalh. Kerk: Dam 28. Zondag 10 uur Hoogmis Nieuwjaarsdag 10ZO uur Hoogmis, Baptisten-gemeente, 10 uur cn 7 uur ds. R. Reiling. Nieuwjaarsdag ÏOUO uur ds. 3- Reiling. Jehova's Getuigen. Zondag. Volksge bouw: 6.3d uur wachttorenstudie. onder- Werp: ..Loyaliteit mei ccn verenigd hart". Woensdag 7.30 uur dienstverga- dering en theocratische bedienings- scbool. 3rt spoedgevallen zijn gedurende dit weekend tot zondagnacht 24 uur do vqlgende artsen te raadplegen: j. Mokkcnstorm. van Huysdaeiiaan 52b, tel, 64038: C. J. M Vlootman, Singel 159, tel. 57760; p, van Santbrink, van Heuven Goed- hartstraat 1, tel. 62562. Vanat zondagnacht 24 uur zijn tijdens nieuwjaarsdag in spoedgevallen de vol gende artsen te raadplegen: W.'H. F. Meijer. SwammerdamslngeJ 43. tel. G9696; F. Jungerius, toon 67355: r p. J. W. Beukers, Burg. Knappertlaan 76. tel. 68004. Geopend 1* dit weekend (incluis nieuwjaarsdag) apotheek Evers, Lange Haven 81 De komende week zal de nachtdienst worden waargenomen door apotheek Gcuka, Hoogstraat 2B. Jac. Catslaan 8, tele- van de Immense wijziging die zich aan het stadscentrum zal voltrekken, In dit verband ook de vermelding van de bouw van de Proveniers- brug. belangrijkste schakel in de verbinding van de Broersvest met Nieuwland, waardoor die wijk naast het stadscentrum wordt getrokken- De opening van de brug zal dan ook in met grote plechtigheid geschieden. Dan het stationsgebouw. Hier was vertraging in de bouw, maar het is wel zeker dat het hele stations-corn- plex mét het herboren stationsplein volgend jaar gereed zal zijn. Weer een reden tot feest. Van het openbare gebouw naar het woonhuis is maar een stap. Zo zijn dit jaar de plannen op tafel gekomen voor het volbouwen van het resterende deel vau Nieuwland, Opmerkelijk is daarbij dat dit jaar voor het eerat sinds lang weer wo ningen voor woningbouwverenigin gen zijn neergezet. Het complex van Dura-Coignet is een vreemde eend in de bijt van Muwt-woningen. Ver der zal in het komende jaar begon nen worden met de woningbouw in Kethel. Daarvoor heeft stedeh omver Fled- derus een plan voor het Kethel-van- de-toekomst op tafel gelegd. Ook In 1961. Een plan van enorme betekenis voor Schiedam, die er vier woon wijken bij zal krijgen met liefst veertigduizend Inwoners. Er waren meer plannen. Het uit breidingsplan voor het Sportpark Harga is vrij onopvallend gedeelte lijk reeds in uitvoering gekomen, waarbij vooral de aanleg van een wielerbaan dc aandacht heeft ge trokken. Komend jaar gaan we de vruchten plukken cn dan zal cr over precies een jaar wèl een opmerke lijk feit te vermelden zijn. Dan is het plan voor een Sporthal eindelijk uit de verf gekomen; rosekleurige verf weliswaar met vergulde randen, maar dc verwezenlijking ligt in de wazige verten. Dan is de wethouder van Onder wijs met een plan {een zeer recel overigens) voor de dag gekomen om in snel tempo een groot aantal scho len in Nieuwland neer te zetten. Een miljoenen-plan is dat, maar vele de heren Sabel en Kamp kent, zal er niet aan twijfelen dat dit plan ook in de kortst mogelijke tijd verwe zenlijkt zal worden. Verder: plan-in-uitvoenng tot ver groting van bot Industrie-terrein; plannen voor verbetering van Rot- terdamsedijk cn Vlaardmgerdijk, met invoering van de „groene golf" voor het verkeer van Vlaardmgen naar Rotterdam v.v. Wij stoppen hier maar mol do vermelding van alle plannen, doch een groot deel daar van zal volgend jaar verwezenlijkt zijn en dan stof leveren voor een overzicht over 1962. Mogelijk zal dan zelfs een begin gemaakt zijn met de bouw van het nieuwe gemeente-zie kenhuis! Wie weet. Maar niet onvermeld mag: blijven dat al deze plannen zijn ontworpen cn in uitvoering gebracht door ccn gemeente-bestuur, dat voor wat de top-functics betreft in dit jaar zwaar is uitgedund. Ir. S. Moesker, directeur van Ge meentewerken en commandant van de brandweer werd ons door dc dood ontrukt. Zijn functie by Ge meente-Werken is nog niet vervuld, Mr. dr. ir. M. M. van Praag, direc teur van de IVoningdfenst een emi nente figuur in onze stad. ging dit jaar met pensioen. Nog geen ver vanger. Meer leidende figuren in hei gemeentelijke apparaat zijn vertrok ken: weihouder Th. JF, L. van den Berg, de heer J. Oostlander, direc teur van Sociale Zaken en tenslotte gemeente-secretaris mr. N. J. Post, Maar zij vonden gelukkig anderen om hun plaats over te nemen. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers. Bange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D.: Tuinlaan 80. Telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9 30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag S.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. s Zondags gesloten. R.K. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 19 lot 21 uur; woensdag 14 lol 17 en 19 tot 21 uur: donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Sted. Museum: Foto's van Eddy Pos- Ihuma de Boer. Roem der Ro mantiek. BIOSCOPEN Passage, zaterdag 2, 7 cn 9.15 uur, zondag 2 cn 7 uur en maandag 2, 7 en S.15 uur: „O sole mio". Monopole, 2 uur (zondag cn maan dag 2 en 4.15 uur): „Marina"; zaterdag cn maandag 7 en 9.15 uur (zondagavond geen voorstel ling): „De 1000 ogen van Dr Ma- buse". „Amsterdam zal straks als eerste in gereedheid "zijn gebracht om de allergrootste schepen te kunnen ontvangen. Het zal er zeker begrip voor hebben dat Rotterdam daarbij liever niet al te lang ten achter zou willen blijven", aldus burgemeester Van Walsum In de oudejaarsrede, die hij vanmiddag tijdens de traditionele bijeenkomst van de Ha ven vereniging „Rotterdam" uitsprak. Ook gisteren had dc jeagd even als donderdag bezit genomen van de Korenbeurs l.v.m, het te verspe len tafelteunïstoernooi voor scholie ren, voor het tweede achtereenvol gende jaar georganiseerd door de Scbiedamse Sclioolsportcommissie. Maten donderdag de jongeren hun krachten, gisteren deden de ouderen dat. Er kwamen toen twee groepen aan bod; één van vijftien-jarigen cn één van zestien- l.m, achttien-jari gen. Om de ere-piaatsen werd nu ook wederom weer zeer fel gestreden. Met klamme handen cn rode hoofden van inspanning, geconcentreerd tol het uiterste, spanden de jongens 2icb in om tot een 20 goed mogelijk re sultaat te komen. Maar daarbij werd beslist niet de sportiviteit uit het oog verloren. Drie meisjes deden dit keer ook aan het toernooi mee. Zij zouden om een medaille spelen. Maar twee van Hoe wars hy ook mag zyn van eerbetoon en liefst bescheiden op dc achtergrond blijft, gemeente-secre taris mr. N. J, Post heeft er in moe ten berusten dat hü gisteren, by het neerleggen van zijn functie, stevig in het zonnetje is gezet en in het open baar is gehuldigd voor zijn vele ver diensten. Dat was 's middags het ge val toen hjj in de Raadszaal van het Stadhuis afscheid nam van de ge meentel !jke ambtenaren en daarna 's avonds weer, bij het afscheid van de Gemeenteraad. „Vierentwintig jaar lang heeft de heer Post als belangstellende, mee levende maar zwijgende figuur ach- tei deze tafel gezeten. Thans zijn op deze speciaal voor hem uitgeschreven raadsvergadering, (zorgvuldig geteld de 276e vergadering die hij bijwoont) de rollen omgekeerd: de stille luiste raar komt in de schijnwerpers te staan en wordt in de notulen aange duid als spx-eker. Zo heeft burge meester mr. J, W. Peek opgemerkt, die het een aantrekkelijke taak vond, uiting te mogen geven aan de gevoe lens van waardering en erkentelijk heid en de warme dank te 'kunnen brengen, namens het gemeentebe stuur maar mede namens de gehele burgerij, voor hetgeen mr. Post in veertig jaren van schier ononderbro ken, toegewijde en ingespa-men ar beid voor onze plaatselijke gemeen schap heeft verricht. Daarna heeft mr. Peck, die zolang als hij burgemeester van Schiedam is. de steun van mr. Post als secretaris heeft gehad, de ambtelijke loopbaan van mr. Post geschetst en daarbij be nadrukt dat de gemeente-secretaris direct 11a zijn ambtsaanvaarding in. 1938 moeilijke jaren heeft doorge maakt; eerst tijdens de oorlog en daarna door de diepgaande wijzigin gen in de opvattingen en organisa tie van het gemeentelijk apparaat. Deze nieuwe situatie vroeg reeds alle energie en werkkracht van mr. post, die het zich oovendien zelf niet makkelijk heeft gemaakt, daar het altijd zijn ideaal is geweest op de hoogte te zijn van alles wat zich voordeed in ambtelijke kringen. Daarbij is nooit vergeefs een beroep gedaan op de nu vertrekkende ge meente-secretaris reeds door de gemeester of de leden van de Raad, maar evenmin door de burgerij, die bij mr. Post steeds een willig oor vond bij het pleiten «oor hun be langen. „Naar onze mening zo merkte raadsvoorzitter mr. Peek op, „deed de secretaris meer dan van hem kon worden gevergd en van hem kon worden verlangd. Meermalen hebben wij er op gewezen dat uw staf te beperkt was en uitbreiding gewenst, maar telkens wist gij het klaar te spelen deze suggesties geheel of ge deeltelijk naar de toekomst te ver schuiven". In zijn huldigingsrede heeft burg. Peek ook mevrouw Post—Van den Berg betrokken, die zovele avonden haar echtgenoot heeft moeten af staan aan de gemeente. Als blijk van erker,lelijkheid bood mr. Peek tenslotte namens het ge meentebestuur mr. Post een zilveren broodschaal met inscriptie aan, daar het de laatste jaren traditie geworden televisie-toestel de scheidende ge meente-secretaris; niet door de bur- scheepswcrven wis aangeboden. Raadsman Daama is namens de Raadsleden gesproken door de nestor, de heer H. Whlcmse, die mr. Post dankte voor de hulp die hij de Raadsleden lieeft geboden zodat „wij hebben kunnen profileren van uw grote kennis". Dokter J. H. van den Berg sprak namens de op de vergadering bijna* voltallig aanwezige hoofden van diensten. Hij wees op de uitzonder lijke plaats van mr. Post, die niet alleen de „eerste ambtenaar" jn de gemeente was, maar ook de raad gever van de diensthoofden om hun weg te vinden in het doolhof van het ambtelijk apparaat. Spreker ont hulde tevens een nieuwe kant van de activiteiten van mr, post door hem een uitgebreide collectie timmerge reedschap aan te bieden. Namens de eveneens aanwezige secretarissen en oud-sccretarisscn van een aantal gemeenten jn wes telijk Nederland werd nog het woord gevoerd door mr. Bool, secretaris van Leiden, In een voor zijn doen ongewoon lange toespraak („ik heb 11a 3938 jn deze zaal geen woord meer gezegd, dus nu ben ik niet zo gauw klaar") heeft mr. Post, die bij dit afscheid vergezeld werd door zijn echtgenote en twee zijner kinderen, de spre kers bedankt cn de veie hem toe gezwaaide lof weggewuifd, daar hij meende dat hij juist in menig op zicht tekort was geschoten. Daaren tegen bracht hij uitvoerig dank uit aan al diegenen die hom m zijn taak hadden bijgestaan. Daarna hebben alle aanwezigen tijdens een bijeenkomst in de Aula meer persoonlijk afscheid kunnen nemen van gemeente-secretaris mr. W. J. Post. „Een patriarchale figuur in de moderne betekenis, dus een vader lijke chef", zo is gemeente-secreta ris mr. N. J. Post genoemd door mr. II. Snoep, chef van liet kabinet van de burgemeester en zelf plv» ge meentesecretaris, toen mr. Post (die vergezeld was van zyn echtgenote en twee kinderen) in de Raadszaal van het Stadhuis afscheid nam van het voltallige personeel van dc „gemeen te-secretarie in de ruimste zïn". De ambtenaren dus die de schei dende secretaris niet alleen van na bij kennen en daardoor waarderen en respecteren, maar hem ook dank baar zijn, omdat 80 pet van dit per soneel op voordracht van mr. Post is benoemd. Voor hen allen was mr. Past dan ook niet de chef waar de traditionele omschrijving van ge meente-secretaris op past als „de man die in de Raad zwijgt, bij B. en W. luistert en op de secretarie buldert". Want mr. Post -bulderde nooit! Maar mr. Snoep noemd hem wel „de geheel-onthouder van de secre tarie". ml. de man met een ijzeren geheugen, die zich. alle feiten en de kleinste details herinnerde. Aan de Tijdens het cjacJieid van de ge meentesecretaris in het Stadhuis. Op de rug gezien mr. H. Snoep met links van hem mr Post en mevrouw Post. andere kant was mr. Post heel wat miider legenovct de drank dan te genover zijn ambtenaren. Want voor de waarmerking van de echtheid van de Schiedamse jenever was zijn handtekening verkrijgbaar voor veertig cent de honderd, terwijl de ambtenaren maar heel moeilijk zijn handtekening konden loskrijgen ter plaatsing onder het door hen ver richte werk. Doch dan wisten zij ook dat het werk goed was. Daar stond mr. Post met zijn autoriteit borg voor. Met meer van dergelijke bon mots is mr. Post in de zaai, die zijn eigen werkterrein was gehuldigd. Als materiële herinnering is hem daar op namens het personeel de nieuwe Wlnkier-Prins encyclopedie aange boden met een boekenrek. Mevr. Post, kreeg een fraaie vaas met bloemen aangeboden. Namens de afd. Schiedam van de Ned. Bond van Gemeente-personeel heeft nog de heer A. Algra gespro- hen hebben zonder tc laten weten waarom verstek laten gaan. En dat was toch wel jammer. De medaille ging nu zonder te spelen naar Corry Roskam van de Prinses Ircne-ulo. Dc prijzen werden gisteren uit naam van de Schoolsportcommissie uitgereikt door de heer A. de Jong, Die in zijn toespraakje een. ieder, die het toernooi heeft mogelijk ge maakt, dankzegde. De uitslagen bij de vijftien-jarigen waren: 1. Peter Dossin (Techn. School); 2. Hans Waterreus (Antho* nius-ulo) cn 3. Theo v. d. Poort <An- thonius-ulo). Bij de 2estien- t.m, achttien-jarigen waren de uitslagen: 1. Hans Kreischer (Vakschool van WF); 2. Piet Voorburg (eveneens van deze school) en 3. Angelo Eikmans (Techn. School). Het voorlopig bestuur van de Schiedamse Filmkring in oprichting heeft met teleurstelling moeten vast stellen dat pas 80 personen zich tot nog toe hebben opgegeven, wat aan merkelijk minder is dan verwacht werd. Tol verdere propaganda gaat dc Filmkring nu op woensdag 10 jan uari een „kenmsmakings-avond" or ganiseren in het Monopole-Ui cater. Deze zal dezelfde stijl krijgen als de te verwachten komends voorstellin gen. n.l. een origineel voor-program ma, een deskundige spreker die in tien minuten de hoofdfilm zal inlei den en dan de met zorg te kiezen hoofdfilm, die artistiek cn cultureel verantwoord zal zijn, Om met te zwaar tc starten is als openingsfilm gekozen „The secret life of Walter Mitty" mei Danny Kaye. Daar deze film geen inleiding behoeft zal de heer Pierre Janssen spreken over „Bewegende beelden kijken". Kaarten 1.zijn tot 3 januari verkrijgbaar bij de V.V.V., Plantage tel. 66000. Als lid kan men zich op geven bij de leden van het voorlopig bestuur, te welen mevr. A. Moll-Lips, tel. 67307, mr H. B, Engelsman, tel. 69598, ds J. G. Jansen, tel, 69538 en J. H, M. Schacffcr, tel. 66439. (Van onze correspondent) CAPELLE a.d. IJSSEL. Drie jongens die een vuurtje stookten in een in aanbouw zijnd flatgebouw hebben vrijdagmiddag voor enkele duizenden guldens schade veroor zaakt. In de fiat vatte het stro van kisten met glas vlam. Ruim tachtig verpakte ruiten gingen verloren. De Capclse brandweer slaagde er in het brandje snel te blussen. De burgemeester wilde deze gele genheid aangrijpen om nog eens met klem te pleiten voor een snelle aan pak van de werken tot verbetering van de toegang tot de Nieuwe Water weg en tot Europoort. Mr. Van Wal sum is nog niet in staat de berichten die in sommige bladen zijn versche nen over een gunstige beslissing van het Kabinet tc bevestigen. Een gevoel van tevredenheid over de gang van zaken in de haven ge durende 1961 sprak uil de tekst van de burgemeester. Het is onze haven bepaald niet slecht gegaan, ook al zijn de 25.000 schepen dan niet ge haald. Het cijfer van dit jaar ligt maar enkele honderden boven dat van het vorig jaar. Toch hoeft dit volgens burgemees ter Van Walsum niet tot de conclusie te leiden dat het met de groei van de Rotterdamse haven nu langzamer hand wel afgelopen is. Het kan vol gens hem. best zijn dat er thans een periode zonder spectaculaire spron gen vooruit is aangebroken, maar mr. Van Walsum wees in zijn speech toch ook op het toenemende gebruik van zeer grote schepen. Het vervoer van granen liep In 1961 vry sterk terug. „Hierop is stel lig de activiteit van liet nieuwe graanovcrsl&gbedryf te Amsterdam van invloed, als is de graanaanvoer te Rotterdam nog altyd veel groter dan die te Amsterdam", aldus de burgemeester. Het stukgoedverkeer laat een stij- (Van één onzer verslaggeefsters) Na 43 dienstjaren heeft de heer J„ Lindeycr, wegens liet bereiken van dc pensioengerechtigde leeftyd, af scheid genomen van dc dienst van de gemeente Rotterdam. Hij deed dat, met zijn echtgenote en dochter, vrij dagmiddag 111 de kantine van het stadhuis. De sous-chef van de secretarie-af deling financiën, waar de scheidende functionaris werkzaam was, de heer B. Zwanenburg, roemde de ijver e» de eerzucht van de heer Lindeyer en dankte voor het vele werk door hem verricht. Spreker bood een sche merlamp aan. De heer J. E. van Riet, oud-direc teur van het Gewestelijk Arbeids bureau, haalde herinneringen op uit de tijd, dat de heer Lindeyer bij de toenmalige Arbeidsbeurs werkte. Ten slotte sprak de heer M. A, Zuider- weg namens de collega's. De heer Lindeyer sprak woorden van dank. waarin hij niet verzuimde vele men sen te danken voor de prettige sa menwerking. Een met een groot aantal balen katoen beladen aanhangwagen is gistermiddag om vier uur op de Coolhaven in brand geraakt. Vijfen dertig balen werden door het vuur aangetast. De schade wordt geschat op ƒ8.000,Dc brandweer bluste het vuur met drie nevelstralen. Het gedupeerde bedrijf is de firma Be- werdam uit Hengelo. De oorzaak van de brand is niet bekend. ging zien, die voor rekening van het uitgaande verkeer komt, omdat het inkomende stukgoedverkeer terug gang vertoont. In dit verband wee* mr. Van Walsum op het belang van de industrialisatie voor de haven: de verhouding van nationaal verkeer tot transitoverkeer is thans 3:2; vóór de oorlog was dit 13. Met vertrouwen ziet de Rotterdam se burgemeester de toekomst tege moet. „Het komende jaar zal ons waarschijnlijk leren of nog met de mogelijkheid van vestiging van een staalindustrie mag worden rekening gehouden", aldus zijn toespraak. De grootste belemmering voor d* ontwikkeling van de zeehaven is vol gens mr. Van Walsum het woning bouwbeleid. „Zolang men bij de ver deling van de contingenten de be hoeften van de gebieden met een sterke economische expansie blijft negeren, kunnen v ij niet gerust zijn. Men. zal, vrees ik, te laat tot de ont dekking komen dat dit het meest - doeltreffende middel is om de ont wikkeling af te remmen", aldus bur gemeester Van Walsum. DIRK JANSZOON ZWART was de gastorganist voor het pauze-or gelconcert van gistermiddag in da Laurenskerk. Deze zoon. van ae vooral aan het christelijke volksdeel bekende orgelcomponist Jan Zwart, geniet bij een bepaalde categorie van de Rotterdamse orgelliefhebbers een grote reputatie, niet alleen door zyn spel maar ook door een bepaalde programmakeuze. Iets van deze voor keur bleek ook op dit korte concert: van Jan Zwart speelde de organist nl. het orgelkoraal „Uren, dagen, maanden, jaren" en een fantasie over „Een vaste burcht is onze God", stukken die vele mensen zullen be koren om hun duidelijke presenta tie van het geestelijk lied, in een stijl die harmonisch niet verder gaat dan Mendelssohn en qua contrapun- tische inventie zeer dicht bij huis blijit. Die eigenschappen, plus een niet te ontkennen goedkope gevoe ligheid, zullen de meer serieuze en ontwikkelde muziekliefhebbers ech ter juist afstoten, en zo zullen orga nisten als Dirk Jz. Zwart en Eeike Asma een bepaald deel van het orgelpublïek nooit bereiken. Zwart zal zich stellig terdege op deze bespeling van het mooie tran septorgel hebben voorbereid, en en kele minder geslaagde momenten zijn misschien ook wel te wijten aan de kou. Hij begon met een fantasie van Telemann, een eenvoudig werkje dat niet zónder oneffenheden tot klin ken kwam en dat in de snelle delen een te zware registratie kreeg In ver houding tot zijn aard (we vermoe den dat het voor elavecimbel ge schreven is). Zeer goed kwamen Zwarts kwaliteiten echter tot hun recht in Regers bekende Toccata en fuga in d, en niet minder trouwen* in genoemde stukken van Zwart sr. S- NIEBOER. De politie wyst er op, dat'het y* op de Rotterdamse singels, vijvers en plassen niet langer berouwbaar i*. Bü de Bergse en Kralingse Plas zijn dc rode waarschuwingsvlaggen ge hesen. Benoemingen Van Nelle In. een vergadering van aandeel houders van de Erven de Wed. J. van Nelle N.V., zo deelt de directie mede, wordt voorgesteld de heer R. van der Linden, onder-directeur, te benoemen tot lid van de directie. De heer H. E. W. Banjte, personeelschef van. het bedrijf, wordt dan onder directeur. STRICKLEDEWEG 105 KIJKDAG ZATERDAG ij) NERGENS SLAAGT U BETER I 3. cn w. stellen de raad voor dr. H. Esseveld, bacterioloog bij het Zuiderzïekenliuis, te benoemen tot hoofd van het Centraal bacteriolo gisch laboratorium der gemeente ziekenhuizen. De vakature ontstaat door de pensionering van hui dige functionaris, dr. L. E. den Dooren de Jong. B. cn w. stellen ook voor dr. G. J. P. Schaap, hoofd van het labo ratorium van de Amsterdamse GG en GD te benoemen tot bacterio loog bij het Dij kzigtziekenhuis. De heer B. J. Gerritsen, assis tent-geneesheer bij het Zuiderzie kenhuis, wordt aanbevolen voor de benoeming tot geneesheer, hoofd ener afdeling bij de gemeentezie kenhuizen. De heer J. Spierdijk heeft ont slag gevraagd als geneesheer, hoofd ener afdeling bij de gemeentezie kenhuizen. ken waarop mr. Post 00 de hem eigen gemoedelijke wijze bedankt heeft voor de woorden maar ook voor de ondervonden vriendschap. Daarop zijn de aanwezigen naar de Aula vertrokken waar mr. Post en mevrouw nog gerecipieerd hebben voor de zeer vele vrienden en relaties. IJSSALON Fa. VAN HOUTEN Broersveld 30-32 Telefoon 6 62 25 wenst vrienden, bekenden en clientele een gelukkig 1962 Speciaal voor spoedgevallen, ftotterda'msedjjk 265 TeL 6 8021 - Schiedam Lessen Le&sen en studiehulp voor U.L.O.-leerlingeiL Br. Post bus 140, Schiedam. Uélcne permanent met toe- ste). het beste wat er us, compleet f 5.—; stroomloos 17.50. Op vertoon van deze advertentie 1.— korting Dames- en herenkapsaion „HeJene", Rembrandtlaan 22, telefoon 6 71 70 Fotografie Kolf Rum vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 6 67 20. In één dag gereed. Diversen ifj 41 Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- - of kanlelbed.-Prima afwerking, als nieuw terug.;Het goed- koopste adres: DUK. Groe- -- n en dal 1 A (Broersveldpad), j telefoon 67028 (na 18 uur telefoon 6 67 89). Ledikanten; hutiedikanten, kampeerbed- den enz. Kom .eenw praten, ff 'A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1