Nieuwjaars-viering kreeg domper door slechte weer fefflEBsBa DWS-dames kloppen kampioen Athene V orst-slachtof f ers eus heeft grote plannen dit jaar Finalisten al bekend Indringer aangehouden Joy-rider Druilregen, knal-vuurwerk en brandjes Aqua-Fauna bijeen m INTERNATIONAL ZAALHANDBAL De NLVON in januari Ttentoonstelling Snelvliegers Nieuwe Obadja- clubs N ie u w j aars i us t u i v en bij voetbalclubs Duivenexpositie in Wapen van Strijen Waterleiding in Hoeksche Waard kapot Aangereden bij oversteken Verkeerszuil omver gereden Overleden Schoolruiten gebroken Bier gestolen Dinsdag 2 januari 1962 Dit wijnglas, gegraveerd met de diamant, wordt toegeschreven aan Morinus van- Gelder (tweede helft 17e eeuw). Van deze zijde zyn de planeten Mercurius, Luna en Satur- nus te zien: Op de van de beschou wer afgewende zijde staan de overi ge vier planeten met hun tekenen gegraveerd: Jupiter, MarsSol en Venus, Als voorbeeld van zyn dia- mantgravures heeft de glasgraveur prentjes van Jacob Matham gébruikt, naar tekeningen Van Hendrick Golt- zïus. De afbeelding komt voor in de weer met veel smaak en zorg uitge voerde Boymans-Agenda voor 1962, die inmiddels volledig Ls uitverkocht. Da agenda is deze keer gewijd aan mythologische figuren in de beel dende kunst, waarvoor een keus werd gemaakt uit schilderijen, teke ningen, gravures en beeldhouwwer ken pan oude en moderne meesters. De belangstelling voor de agenda is de laatste jaren zo sterk gegroeid, dat de oplage elke keer moest wor den verhoogd en nu reeds ruim 20.000 exemplaren bedraagt. De ongewoon strenge vorst van vorige week heeft enige slechtoffers onder de waterbewoners geëist. Warat de speciale inspeclleploeg van de Hen gel aa rsver en iging Schiedam en Omstreken heeft hij oen onderzoek hoe de vissen de strenge vorst hebben overleefd, uit de ondiepe suigel langs de Marcinistraat 31 zware karpers, hoofdzakelijk goud-karpers en verder wat hoeren- en spiegel-karpers dood onder het ijs aangetroffen. Door het zuurstof-gebrek zjjn de vissen onder het ijs gestikt. De slachtoffers zün uit de singel gehaald (zie foto) om het bederf vara het water en de stank te voorkomen Maar overigens is gebleken dat de schade aan de visstand in de stadssingels en parkvijvers nogal meevalt. Alleen in het Pr. Beatrixpark.zUn bil de Heemtuin, waar het water ook erg ondiep is, nog meerdere dode vissen aangetroffen. Ook deze zijn verwijderd. Zaterdag is 49-jarige chauffeur E. K, aangehouden, verdacht van een poging tot joy-riding, Hij beschadig de op het parkeerterrein aan de Breedstraat een drietal auto's. De man verkeerde onder invloed van. Vertrokken ter trawLvisserij: VI. 110 C. Roeleveld en VI. 7 P. v.d. Harst. Binnen:VL 153 C. Rog met 8 last en VL. 84 W den Heyer met 8 last. Beide trawlers hadden verse haring en vis in IJrauiden g elost. Na de ongewone kerstviering met strenge vorst en veel schaatsvreug- de hebben we weer een ouderwets- Hollands Oudjaar beleefd. Niet koud. maar wel met veel regen. Het drup pelde op oudejaarsnacht mistroostig uit de bewolkte hemel, toen om twaalf uur precies de stoomfluiten van de schepen in de havens met «en indrukwekkend getoeter het nieuwe jaar inluidden. Toen ook klonken in alle delen van de stad het gedonder van donderbussen, het geknal van rotjes en het hoge ge snerp van de overbekende gillende keukenmeiden. Al deze geluiden een imposantkoor overigens moch ten misschien wel alle boze geesten afschrikken, maar de regengod Plu- vlus trok zich van al deze herrie bit ter weinig aan. Gestadig bleven de I met de begeleiding van de veriich- druppels vallen, zodat menigeen, die ting en het geluid van de diverse 2leh om deze tijd op straat bevond, vuurwerk- en knal-artikelen. met een enigszins huiverig en onbe hagelijk gevoel het nieuwe jaar in- «ii.g. Wellicht is de regen er dc schuld van, dat het 's nachts op straat min der druk was dan andere jaren. Wel waren er zo als anders de knaleffec ten en hier en daar wat lichtend vuurwerk, lenvij! ook een enkele kerstboom in vlammen opging, maar alles bij alles genomen, werd het nieuwe jaar toch iets minder vrolijk begonnen dan dat wij gewend zijn in Schiedam. Op de Hoogstraat was het wel weer ouderwets druk en bezondigden enige jongelui zich wederom aan baldadige uitspattingen. Zo werd van de gevels van enkele winkel panden de feestverlichting afgerukt en zo iets schijnt de jeugd bijzonder lollig te vinden. Een groepje jongelui op het Kj-eraarktplein maakte voorts (brood-)dronken, een dansje rond de daar opgestelde kerstboom. Op het Rubensplein eveneens een ge liefd punt voor de jeugd om het nieuwe jaar in te zetten werden wederom enige kerstbomen verbrand Do Aquarium en Terrariumver. „Aqua-Fauna" te Schiedam houdt op vrijdag 5 januari in Irene de eerste samenkomst in het nieuwe jaar. Het wordt een discussie-avond over on derwerpen betreffende de vereniging «i het aquarium. Advertentie LM.} Het gemotoriseerde verkeer, voor al dat van personenauto's, was wel minstens even druk als andere jaren. Logisch overigens, men behoeft zich in een auto niet veel ..aan te trekken van de steeds maar vallende neerslag, die zijn stempel zeer merkbaar op dit jaarlijkse gebeuren heeft gezet. Het kon ook ditmaal niet uitblij ven dat op Oudejaars-avond op persclrillettde plaatsen in de stad de oude kerstbomen werden ver stookt lot een Nieuw jaarsvuur. Deze foto werd genomen op het Wilhehnina-pleinEen goede fik, maar toch niet zo geanimeerd als in dc voorgaande jaren. (Advertentie l.M.) DE SPITS DER WERELDMODE Uit de schoencreaties, die internationaal a la mode zijn, selecteert Bata Interna tional voor u de meest exclusieve mo dellen. Zie wat de wereld draagt bij Haute Chaussure COOLSINGEL 69 - ROTTERDAM. T£L. 133439 Optreden van jonge talenten, ontdekt door N.V. Phonogram Verkoop Mij. voor Grammofoo nplaten Italiaans orkest HARIO YOLPE Zangeres: Tl HA CHR1SÏI In de zaalhandbalcompetitie heb ben de dames van DWS op de laatste dag van het jaar voor een grote sen satie gezorgd door Athene te klop pen. Dit team, al verschillende ma len kampioen van 'Nederland, zowel in de veld- als de zaalhandbalcoin petitie, stond één punt achter op DWS, De striid van zondag was dus beslissend voor de bovenste plaats. DWS heeft op we! zeer duidelijke wyze getoond, hier volkomen recht op te hebben, Toen de wedstrijd tien minuten oud was, hadden «nze stad genoten dc overwinning al in hun zak. De zusters Robart en de Aveder- om prima spelende H. Opschoor, zorgden in deze tien minuten voor een 50 voorsprong! Athene was hierdoor totaal van de kaart gespeeld en is er verder de gehele wedstrijd ook niet meer aan te pas gekomen. Wel werd het voor rust nog 5—1, maar toen liet de kleine T. Salarie de 6 op bet score bord hangen, op zo'n voorsprong hadden zelfs de optimistische sup porters niet gerekend, In de 2e minuut Averd het B—2, maar toen waren het L. Robart en H. Roelse die de score opvoerden tot 8—2, Hierna kwamen de Haagse dames wederom aan een tegenpunt. maar N. Robart had hier prompt weer een antwoord op, 93. De penalty die Athene hier na kreeg, was voor de prima spelen de DWS-keepster A. Veldhoven te machtig en de stand wps 9—4. Via 10i, weer door N. Robart kwam ning voor DWS. Onze stadgenoten hebben deze overwinrrrnfi volkomen verdiend en a! zijn er nog wel enige zware ontmoetingen in deze compe titie, toch hebben ze er voor ge zorgd, dat DWS bij de kandidaten gaat behoren voor de nationale kam pioenschappen, die in februari in de Energiehal worden gehouden. De Wilton-dames speelden tegen het nog ongeslagen GONA; dit nam in de eerste vijf minuten een 02 voorsprong, maar Fr. de Raay en A. de Groot zorgden voor een gelijke stand 3—3 bij de rust, B. Zonneveld zorgde voor 43, maar een penalty werd door GONA benut. Wilton bieef doorgaan en A. de Groot maakte 54. Drie minuten voor tijd kAvam GONA toch weer aan de gelijkmaker. In de laatste mi nuut vielen er twee doelpunten, door fouten van de Schiedamsen. Ver- koerd afspelen en fout Avisseien wa ren er de oorzaak van, dat GONA twee treffers kon plaatsen die voor de Wilton-keepster onhoudbaar wa ren, Zo ging de volle winst 5—7 toch nog mee naar de residentie. De UVG-dames hadden met Oliveo uit Pijnacker niet veel moeite om de eerste plaats te behouden. Het weer meespelen van C. Voogdt was wel een versterking in de groenwitte ploeg. Scoorde zij voor rust slechts eenmaal, in de tweede helft zorgde zij voor 4 treffers. Met de rust had IXVG al een veilige 51 voorsprong. In de tweede helft ging alles nog beter en wij zagen mooie doelpunten o.a. van H. Thijssen en C. v. d. Hey- den. Het einde kwam met een prach- tige 133 overwinning voor UVG. Bij de heren in de districts 2e klas haalde Wilton Feyenoord de eerste overwinning. Het eveneens nog puntloze Actief uit Rotterdam gaf maar matig partij. H. v. d. Lugt, L. Boer en J. Zonneveld zorgen reeds spoedig voor 30, In' de 10e, 11c en 12e minuut vielen er drie doelpunten alle uit een penalty. Actief benutte er twee en kwam op 5—6 en J. Foncke maakte voor Wilton gelijk. Hierna ging Wilton de zaken wat se rieuzer zien en kwam, bij de rust op 117, In de tweede helft waren het H. Overheul en H. v. d. Lugt. die voor 14—7 zorgden. Hierna ging Wilton wat kalmer spelen en het kwam tot 14—12. In 't laatste krvar- tier kwamen de Rotterdammers er niet meer aan te pas. Het we.rd uit eindelijk 1914 voor Wilton. De heren van DWS kwamen ook al aan de volle winst door met 21-11 van St. LodeAvijk te winnen. K. van Geene de grote routinier in. de blauwwitte ploeg had hier een groot aandeel in. De voorsprong van DWS is niet in gevaar geweest F. v. Wee- lie opende de score en van deze nog zeer jeugdige speler kunnen de Schiedammers veel plezier beieven. Zijn schoten zijn voor menige doel man onberekenbaar. Van de 21 tref fers nam hij er 8 voor zijn rekening. Met de rust was de stand 8—3. (Advertentie f .Af.) Schaatsen met schoenen vanaf ƒ37.911 grofeNnarlcf 3 felef. 6877 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29, Bellen bü ongeval: G.G. en G.D,. Tuinlaan 80.Telefoon 6 92 DO. Politie-alarmnummer: 3 4G 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 16,30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12J30 uur; vrijdag 9.30 tot 16,30 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. *s Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag '14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 23 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Sted. Museum: Foto's van Eddy Pos- thuma de Boer. Roem der Ro mantiek. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur „O sole mio". Mtmopole, 2 uur: „Marina"; 7 en 9.15 uur: „De 1000 ogen van Dr, Ma- busc"', DIVERSEN Koopmansbeurs, 8 uur: Tafeltennis- kam pioen schap. tweede klasse libre - In de finale om het kampioen schap tweede klasse libre van het biljartdislrict Schiedam hebben zich geplaatst J. Bredius, C. v. Duikeren, J. de Koning, N. Hartog. A. v. R(jn- dershoff, B. v. Reeven, C. Klos en J. de Grijs- Evenals de vóorwedstrijden in beide poules wordt ook de finale bij De Griffioen in Vlaardingen ge speeld. De eerste wedstrijden zijn vastgesteld op 8 januari 1962. In groep 2 stak Bredius met kop en schouders boven zijn tegenstan ders uit. In zijn laatste partij bewees hij nog eens. dat het hem ernst is; hij versloeg Leyte in 24 beurten. Als enige deelnemer kwam hij boven een moyenne van 4.00. Geen van de deelnemers promo veerde uit de voorwedstrijden rechtstreeks. Van Dorp (HVÖ) bleef met 287 beneden 3.00 en degradeer de. Opvallend is vooral de finale plaats van De Grijs, die, erg onge lukkig spelende, in poule 1 onderaan eindigde. Zijn moyenne was even wel zo hoog, dat hij nog juist ge klasseerd werd. Welk een invloed het moyenne heeft en een verbete ring in het plaatsingssysteem dit sei zoen is doorgevoerd, wordt hiermee duidelijk bewezen. S5 Nog was het oude jaar niet ten einde of het bestuur van het Kon. Schiedams Mannenkoor „Orpheus" begon reeds plannen te ontwerpen voor bet nieuwe jaar en de agenda vast in te delen. Opmerkelijk Is daarbij dat nu reeds gedacht svordt aan de viering van het honderdjarig bestaan van het mannenkoor en dat heeft pas in 1966 plaats! Het wordt overigens een jaar on der nieuwe leiding, daar immers van dirigent Gijsbert Nieuwland kortge leden afscheid is genomen. Op 3 ja nuari volgt op de. eerste repetitie de kennismaking met de nieuwe diri gent, de heer Jos, Vranken. Het wordt voor de Qrpheus-zangers wel een overgang, want de heer Nieuw land was een orkest-dirigent van huis uit en de heer Vranken is een bekend zang-pedagoog. Wat dc ontworpen plannen be treft zal het koor Orpheus concer ten uitwisselen met het Enschedées Mannenkoor Excelsior. Op .28 mei gaan de Schiedammers naar Twen- the om daar te zingen (en om daar rond te kijken, terwijl de Enscbedé- ers in september in Schiedam zich kunnen laten horpn. Deze voor Schiedam ongewone uïtAVisseling is gedaan, omdat er by Orpheus be hoefte bestaat om meer naar buiten op te treden. In oktober wordt samen met de Schiedamse zangvereniging „Excel sior „Die Jahreszeiten" opgevoerd, dit ter gelegenheid van het jubileum van Excelsior, Voor november denkt de heer Vranken aan een uitgesproken man- nenzang-concert met prachtige num mers en in december kan dan weer een Kerst-concert worden gegeven. Mogelijk dat ook het Jongenskoor een uitvoering zal geven. Op de maand-agenda van de NI- VON (Ned. Instituut voor Volksont wikkeling en Natuurvriendenwerk) staan voor januari genoteerd op dinsdag 23 januari een lezing „De fiscus neemt en geeft", te houden door afd.-voorzitter J. Spruijt, die belasting-ambtenaar is. Op maandag 15 januari start bij voldoende deelname de cursus „Onze aarde" (serie van vier avonden) be treffende de geschiedenis van de aarde. Deze cursus wordt gehouden ten huize van de voorzitter, Heems kerkstraat 26. O De P.V. ..De Snelvliegers", aange sloten bij de Ned. Bond van Zater dagvliegers houdt op 5 en 6 januari in het eigen clublokaal aan de Zuid- landsestraat een tentoonstellling, waarbij zeker 120 goede inzendingen worden verwacht, Inkorven ge schiedt op vrijdag. VLAARDINGEN Voor alle Vlaardingse jongens en meisjes, die in 1961 twaalf jaar J jjn. geworden of dit in het begin van 1S '2 worden, houdt de CJT.V. „Liefde en Vrede" op zondag 7 januari twee propaganda-bijeenkomsten. Deze bij eenkomsten worden gehouden in hef voormalige weeshuis aan het Weer- huisplein, het tijdelijk onderkomen van deze jeugdvereniging. ALle twaalfjarigen worden uitgenodigd met vrienden en vriendinnen aanwe zig te zijn. De jongens worden des middags om 12 uur en de meisjes om 3 uur verwacht. De niemve ,.Obadja*'-cIubs zullen verspreid door de hele stad worden gehouden. Dc besturen van d grote voet balverenigingen in Vlaardingen hiel den gisteren alle druk bezochte re cepties, Zowel in de zalen als in de onderscheidene kantines was het een komen en gaan van oude en jonge leden, die de bestuursleden en on derling elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar kwamen aanbieden. Bij Zwaluwen werd tegelijkertijd de door enkele leden vervaardigde prijzenkast aan bet bestuur aange boden; een mooie aanwinst voor het clubgebouw. Opmerkelijk was de grote activi teit van de verenigingen Fortuna, VFC en Zwaluwen voor de jeugd. Fortuna had zelfs een gehele jeugd- week op het programma, de geel- zivartjes waren zaterdag in Excelsior en Zwaluwen had vorige week drie contactbijeenkomsten in zijn kan tine.. Officieel werd er niet gevoetbald. Maar Fortuna was wel actief, zoals u op on2e sportpagina's kunt lezen. (Van onze sorrespondent) "STRIJEN De Hoeksche Waard- se kring van postduivenhouders heeft vrijdag en zaterdag in het Wa pen van Strijen een tentoonstelling gehouden, waarheen vijfhonderd dui ven in twaalf klassen waren gezon den. De jury wees als beste duif die van F. Goud aan, de beste doffer van W. Verzandna] cn de beste jonge 'duivin van de gebr. Vermaen. De mooiste oude doffer en duivin kwa men van. resp. F. Goud en de gebr. Kruithof!. De verenïgïngsprijs ging naar de P.V. De Snelvliegers, Zij, die al eens tijdens zon speciale aanbiedi ng dubbelbrede stoffen kochten, weten uit on dervinding dat prijzen minder dan de helft van de normale, geen zeldzaamheid zijn.- Morgenvroeg beginnen wij weer met zo'n speciale verkoop dub belbrede japonstoffsh. Geen honderden, neen duizenden me ters wollen stoffen, KeraJïex, Fibrenka en Rafalex, in de nieuwste dessins, niet alleen voor deze winter, maar ook reeds voor het komende seizoen. Dubbelbrede Japonstoffen van rond de den gulden, voor nog géén drie gulden per meter. Dubbelbrede RoKstoffen Japon en breed Volgens traditie hebben Schiedams burgemeester mr J. W. Peek en mevrouw Peek-LSmthorst -gisteren, ter gelegenheid van het nieuwe jaar in de Aula van het Stedelijk Museüm gerecipieerd. Velen zijn gekomen om Schiedams eerste burgerpaar de gelukwensen aan te bieden, zoals op de foto de nieuwe directeur voor de Gem. Dienst A-oor Sociale Zaken, mr. Roelofsen. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze dubbelbrede japon- en rok- stoffen, van prima kwaliteiten en in vele nieuwe tinten, 130 cm breed, nu per meter voor Door de politie is aangehouden de 24-jarige J. v. W. uit Maassluis.Hij wordt ervan verdacht dezer dagen een woning in de Kapelpolder te Maassluis te zijn binnengedrongen. Toen de bewoonster des avonds te ruim elf uur thuis kwam (haar man werd in een ziekenhuis ver pleegd) ontdekte ze tot haar grote schrik, dat er zich een indringer in de voorkamer bevond. Zij sloeg al arm, waarna de man, die als buurt bewoner herkend werd, het hazepad koos. Eerst enkele dagen later deed de vrouw, die aanvankelijk niet meer alleen thuis durfde blijven, aangifte bij de politic. W. werd aangehouden cn gaf voor zich het geval niet meer te kunnen herinneren. Na eten nacht op het po litiebureau te hebben doorgebracht, was zijn geheugen opgefrist. Hij be kende en nadat proces-verbaal was opgemaakt, is de man wederom in Vrijheid gesteld. (Van onze correspondent) HOEKSCHE WAARD. Door een breuk in de hoofdtransportleiding van het Kil-waterleidingbedrijf Is zondagmorgen rï« watervoorziening in de gemeenten West-Maas. Mjjns- hecrenlantf, Zuid-Beierland, Vlaas- waai en Namansdorp gestremd ge weest. Even na het middaguur was de zaak weer normaal. De breuk i* 's nachts ontstaan in de leiding, dia in do Boendersweg onder de ge meente. 's-Gravendeel ligt. Op de Westvest is zondag de 6- jarige Erik van Rongen om zes uur door de automobilist D. v.d. M. aan gereden. De jongen liep een her senschudding op en is naar het Ge meenteziekenhuis vervoerd. Het on geval gebeurde toen de knaap plot seling de rijbaan overstak. De automobilist A. v, d. B. merk te zondagavond om 7.55 uur te laat het echtpaar J. M. C. H., dat dc Van Ostadelaan overstak. Het gevolg was een aanrijding. De man liep en kele bloeduitstortingen op. Zijn vrouw kreeg een hersenschudding, een schouderfractuur en enkele schaafwonden. Beiden 'zijn in de Dr, Noletstichting behandeld. Het3-j. meisje Johanna Fetronella Moerer stak gisteravond om 8.30 uur plotseling de Boerhavelaan over. Zij Averd hierb'j aangereden' door de automobilist J. V. Het ongeval viel nogal mee. Het slachtoffertje liep alleen een dikke wang op. Na on derzoek in het Gemeenteziekenhuis kon zij direkl weer naar huis. Op de Burg. Knappertlaan reed zondagavond om 9 uur de automo bilist P.v.d.S. een verkeerszuiltje omver. Na de aanrijding is hij door gereden, maar later heeft hij zich telefonisch met de politie in ver binding gesteld. Hij vertelde te zijn verblind door een tegenligger. In de Nieuwe Maasstraat is zater dagavond om 8.45 uur de 91-jarige J. P. Coster uit dc Streijensestraat plotseling onwel geworden. Het slachtoffer is naar de Dr. Noletstich ting vervoerd, waar hij bij aankomst bleek te zijn overleden. Het hoofd van de Willem de Brouwerschool meldde, dat er vijf tien ruiten van de school gebroken zijn. In. de gangen van het gebouw bevonden zich een aantal dennetak- ken. Hoogst waarschijnlijk heeft de jeugd de hand gehad In het aanrich ten van deze schade. De heer T. M. G. K. van de Hoog straat deed aangifte van diefstal van drie kratjes, ieder gevuld met 24 flesjes bier van een totaal waarde van 35,De kratjes hadden op het balkon achter zijn Avoning gestaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1