Hfd. inspecteur Willems van Beveren 25 jaar bij politi Titaanwitfabriek in Botlek halverwege 1962 in gebruik Hij bleef het Schiedamse korps trouw T afeltennistoernooi met veel deelnemers m ymm Nieuwe bedrijf krijgt jaarproduktie van tienduizend ton Zes winst- partijen Goede voorlichting over liaven nodig MEUBEL SHOW- 0,£o SCHIEDAM Om kampioenschap van Schiedam Wie heeft iets verloren Jongen werd gered van verdrinking Culturele-avonden voor de Vegla Burgerlijke Stand Aanrijdingen door gladheid Twee kinderen door ijs gezakt Hond ernstig gewond Geslaagde zusters Voor inspectie „Gre velingen" naar de werf Nieuwjaarsrecepties te Brie] le en Rozenburg Waarschuwing van brandweer/politie Onderscheiding voor J. Apeldoorn {HiHII® Kantoorbediende veertig jaar bij H.V.O. Half jaar cel voor verkoop van pornografie VOORZITTER K. V. KOOPHANDEL: THEATER Adverteer regelmatig vaart sr cs TEL: 83788 P.A.Heijnsbroek Koeriersters Woensdag 3 januari 1962 3 "jr y j p y m „ïk constateer» dat bij alles wat de jubilaris voor zijn werft heeft ge daan, hij altijd de nodige werklust, ijver en verantwoordelijkheidsgevoel heelt getoond", aldus sprak de com missaris van politie te Schiedam, de beer K. Rtfpma, tijdens de huldiging van hoofdinspecteur II. WHlcms van Beveren, die gedurende 25 jaar In dienst Is van de Schiedamse politie De druk bezochte bijeenkomst, tij dens welke een lange rij van spre kers het woord voerde, vond gister middag In de kantine van het hoofd bureau van politie plaats. Alvorens 't werk en de verdiens ten van de jubilaris te beschrijven heette de heer Rijpma alle aanwe zigen hartelijk welkom. Daarna me moreerde hij de levensloop van de heer Willems van Beveren bij de po litie, Gedenkwaardig vond hij het dat de hoofdinspecteur zijn gehele loopbaan bij één en het zelfde korps, —het Schiedamse heeft doorge bracht. De commissaris vond dat van de drie taken, die de politie kent (dat zijn de repressieve, sociale en pre ventieve taken) vooral de sociale taak bij de jubilaris immer tot uit drukking is gekomen. Dat kwam vooral tot uitdrukking toen hij nog werkzaam was bij de recherche- en ze dendiensten. Maar toch merkt men het ook wel in zijn huidige functie, chef van de verkeersdienst. De heer Rijpma reikte, na zijn vlotte speech met af en toe een bon mot, namens het gehele korps een fraaie koffer aan de jubilaris over, terwijl mevr, Willems van Beveren een kleurig bloemstukje kreeg aan geboden. Inspecteur M. J. Geeratz sprak de heer Willeras van Beveren toe In 7(jn hoedanigheid van voorzitter van de Politie Sportvereniging. Htf gaf daarbij een overzicht van het werk wat de hoofdinspecteur in de tijd dat hy nog de voorzittershamer van de vereniging hanteerde heeft gedaan. HU bood voorts een geschenk onder couvert aan. Hierna overhandigde de heer Rtfpma de gratificatie van het gemeentebestuur. Kort maar krach tig vertolkte adjudant Molenaar de gevoelens van de verkeersdienst. Ook hij had een geschenk onder couvert meegebracht. Uit hoofde van drieërlei functies sprak de heer H. W. G, Hoek. Na melijk als lid van het Verbond voor heilig Verkeer; als lid van. de ver- keerscommissie en als afgevaardig de van enige oud-leden van een met genoemde vereniging. Hij had een aktetas, een geschenk onder couvert en een boekwerk meegebracht. De verdiensten van de jubilaris als voorzitter van de vereniging tot be scherming van dieren, afd. Schie dam, werd uit de doeken gedaan door hoofdbestuurslid, de heer Nten- wenhuys en het bestuurslid van de afd. Schiedam, de beer G. Bronwas ser, die een boekwerk aanbood. Tot slot nam de heer Willems van Beveren het woord. Tot een ieder van de sprekers richtte hij een per soonlijk woord, terwijl hij allien dankte voor hun komst. Tevens liet hij doorschemeren, dat hij al dit eer betoon wel iets te veel vond. Coirtrntsgfiris K. Rypma (rechts) wenst hfd-inspecteur H, Willems van Beveren geluk met zijn ziIve- ren dienstjwïnleum. Middenin staat mevrouw Willems van Beveren Ta bevragen aan bet Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen fl-12,30 uur en 2.00-6.00 uur: Ring met sleutels, basnetbalsehoen <R>; Post Xethel: ijsmuts. Te bevragen bij de vinders: Een paar wollen handschoenen. Sprong. Hagastraat 24: glacé dames- handachoen (L), Sebilt, Broersveld 157; herenhandschoen G. Llgthart, St. Li- duin astraat 77a; een paar glacé heren- handschoenen, Scheepmaker, Troelstra. laan 17; een paar herenhandschoenen, J. Pattenicr, Lange Singelstraat 105; klnderwant. De Bruijn, St. Lidulna- straat 68b; enkele paren kinderwantjes, mevr. K. KuSjpere. Burg. van Haaren- laan 746; dameshandschoen, Alberts, Anth. Muijsstraat 13a; bedrag aan geld, Van 't Hof, B.K. Laan 2S4b; bedrag aan geld, v. d. Bijl, Brocrsvcst 42a; bedrag aan geld, Wuister, Villastraat 101; be drag aan geld. C. Ossemeijer, VanHeu- ven Goedhartstraat 5; bedrag aan geld, Daalmeijer, Villastraat 81; rood-bruine portemonnee met inhoud, J. Warner- Voltastraat 4; ta8 met inhoud. Van lederen portemonnee met inhoud. Stal, Markerbloemstraat 23, Rotterdam; een paar steunzolen, Huisman, Mgr. No- lenslaan JB9: levensmiddelenpakket, yontijne, Boierstraat 38; hoofddoek, J. J. Gerven. Buitenhavenweg 174; wol len sjaal, Melief, Dr. Kuijperlaan 69; regenbroek, Koppenaal, Buitenhaven- weg 176/18: slaal, Valkenstein. Veen- lantstraat 7; zijden sjaal. Scheepmaker, Troelstralaan 17, een paar schoenen in doos en vest, Slieker, Hoogstraat 20, bakkerij: sleutelbos, Hakkert, Fazant- laan 7; bril. Pil, Singel 119; portemon nee met inhoud. Zuidgeest, Swammer- damstngel 21a; sleutels in étui, Frij- muth, P. Potterstraat 29a; lipssleutel, v. d. Kraan, Celsiusstraat 14a; witte poedel, DJerenasyl, St. Annazusteretraat 33b; witte düif, v.d. "Wieben. S. v. Houtenlaan 85; zwart hondje, de Mos, Schaper la an 78, Op de tentoonstelling ,Jloem der Romantiek" die momenteel in het StedeWk Museum kan bewonderen is ook dit romantische hoekje in gericht, waarbij wat meubelen en een pop in midden 29e eeuttise kle dij, de roem der romantiek onder streept. Om klokslag zeven uur gister avond opende toumooilelder Visser het jaarlijkse Schiedamse tafelten- nlstoumool in de Beurs. De strijd kon dus een aanvang nemen. 159 deelnemers zowel dames als heren gingen de batjes kruisen. Ook de junioren speelden In hun afdeling als ware zQ al volleerde spelers. Deze groep telde ZO deelnemers. In de G groep, dat zijn de nlet-N.T.TU.- leden, hadden 11 deelnemers zich. opgegeven. In de vijfde klas zijn 20 deelnemers geregistreerd, In de 4e kl. 25. In de derde klas 19 In de tweede 34 en in de A. groep (spelers uit de le en overgangsklasse) heb ben zich 25 spelers in laten schrij ven, Het toumool dat vier avonden duurt, (woensdag wordt niet ge speeld in verband met de dames- tienkamp bü Reinier Hulsker) zal zaterdagavond zyn finales hebben. Op de eerste avond zijn bepaald geen verrassingen te noteren ge weest Gristen (Wilton) leverde even wel een goede prestatie door win naar in zijn poule te worden. Het was echter op het kantje ai Deze speler, die in de tweede klas uit komt, had ook in de A-groep inge schreven en dankzij een beter ga- me-gemiddeMe werd by winnaar van Fxedcriks en Marijnen. Frede- riks die weer eeen iets beter gemïd» Een gevaarlijk spelletje, waarbö de 13-jarige jongen Gerrit Vreeswijk uit de Marlastr&at betrokken was, is door het moedig optreden van de 24-jarige C. M. Hlllenaar uit Maas sluis en de 17-jarlge Dirk 3. Christen van de Rotterdamsedljk gistermiddag nog goed afgelopen. Gerrit had zich gistermiddag om 1.40 uur op het onbetrouwbare ijs van de Vellevest gewaagd. De jongen zakte er doorheen en ging driemaal kopje onder alvorens de twee moe dige redders hem konden grijpen. Zij moesten zich daarvoor eveneens te water begeven en zwemmend het ijs stuk slaan. De GG en GD heeft het slachtoffer naar huis vervoerd. De twee kordate redders kregen van de aan de Vellevest woonachtige mevr. Meivogcl droge kleding. De Ontspanningver. „Vegla" van s Ver. Glasfabrieken in Schiedam belegt deze maand weer een serie van drie culturele-avonden, steeds in Irene te houden en om 8 uur beginnende. Op zaterdag 13 janu ari een voordrachtsavood van Otto Sterman die „Ebbenhout" voor draagt, Zaterdag 20 januari komt het marionetten-theater van Bert Brugman „La Traviata" opvoeren en zaterdag 27 januari wordt de verzets-film „Odette Churchill" ver toond. GEBOREN: Jolanda M. <2.v. A. J. B. van der Pluijm en J. L. Lafeber; Os car z.v. 3. C. Lagrouw en B. J. N. A. M. Schipper: Walter P. J. z.v, A, M, Delmcc en P. J. M. Gunnewegh; A2- bertus z.v. A. van Wijk en A. de Groot; Robert us N. z.v. N. II. van Pelt en J. C. "Willemse; René z.v. J. Baart en C. van der Klrft; Gerridina d.v. A. J. Barvoets en J. Blom: Janna «I. d.v. G. J. ter Haar en D. H. van Enk; Cornelia d.v. J. P. Breukhoven en C. L. JSUgteren: Jacob z.v. J. van Beest en C. Verboten. OVERLEDEN: T. Van der Most, 73 jr. echtg, v. G, Rosberg; J. E. Schoen makers, 95 jr. wed. v. J, A. Colhgnon. delde had dan Marijnen plaatste zieh in de herkansing. Ook Pietc-rse (Naad) leverde een goede prestatie. Hij schakelde Oli vier uit, die dit seizoen ra de com petitie nog ongeslagen is. Allmen- dinger, een speler die als hij goed in vorm is een kans op het kam pioenschap van Schiedam maakt, kwam als winnaar uit zijn poule te voorschijn. Voor de Parool-wisselbeker zijn de eerste punten al gevallen, RAP. gaat hier stevig aan de kop met 22 punten, gevolgd door Service met 18, N.O.A.D. mei 10, T.S.F. met 9 en tenslotte "W. F. met 7 punten De laatste partijen waren gepland volgens het schema op kwart voor elf en prompt om kwart voor elf begonnen ook die partijen. Wel een teken dat de toumooi-coromissie de zaak weer goed in handen heeft. Het geheel verloopt tot nu toe wel haast feilloos. Donderdagavond om zeven uur zal de tweede wedstrijdavond be ginnen en na deze avond, als de poules nagenoeg verspeeld zijn, zal er meer tekening in de strijd ko men en dan zullen zich de favorie ten voor de diverse groepen zich gaan aanmelden. Van een prognose zullen we ons ditmaal onthouden, want de eerste avond heeft wel te zien gegeven dat de krachten in. de diverse groepen elkaar niet veel ont lopen. Voordat zaterdagavond om, elf uur de finale verspeeld wordt tussen de twee sterkste spelers van het gehele toumool, zal er menig zweetdruppeltje, ondanks het koude weer, gelaten zijn. Apothekers Daehtdlenst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29, Bellen bij ongeval: G.G. en CJX: Tulnlaan 80. Telefoon 692 90. Polme-a larmnummer6 46 66. Bibliotheek; Lange Haver», geopend: maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur: woensdag 9.30 tot 16,30 uur: donderdag 9.30 tot 12.30 uur: vrijdag 9.30 tot 16.30 en 29 tot 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. RK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend maandag 19 tot 21 uur- woensdag 14 tot 17 en 29 tot 21 uur; donderdag 20 tot 17 uur; vrijdag 24 tot 17 en IS tot 21 uur; zaterdag 20 tot 12 en 24 tot 17 u. Sled. Museum: Foto's van Eddy Pos- thuma de Boer. Roem der Ro mantiek. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur „O sole rmo" Monopole, 2 uur; „Manna"; 7 en 9.15 uur: „De 1000 ogen van Dr. Ma- buse". DIVERSEN Sterrebcs, 8 uur: Nieuwjaars vuur. De gladheid van gistermorgen was er de oorzaak van, dat de heer 3. B. op de Broersvest tussen zijn bestel wagen en een geparkeerde personen auto bekneld raakte. Het slachtoffer liep een beenfractuur op en is naar het Gemeenteziekenhuis overge bracht. Toen de heer 3. B, 'smorgens om 6.10 uur de voorruit van zijn auto stond te reinigen, kwam er een bus van de RET aanrijden, die bestuurd werd door de chauffeur N, van L. De bus moest remmen, maar gleed door tegen de bestelwagen met bo vengenoemd gevolg. Op de Vlaardingerdjjk slipte gis termorgen. om 6.45 uur de Vlaarding- se scooterberijder A. K. S. vanwege de gladheid van het wegdek. De man kwam te vallen. De achter hem rij dende RET-bus, bestuurd door de chauffeur A. J. V„ gleed bij het rem men door en raakte hem. De man werd gewond aan het linkeroog en hij liep daarbij nog enkele bloeduit stortingen op. Hij is in het Gemeen teziekenhuis behandeld. De 5-jarige Wijnand Hoppe en zijn 7-jarig zusje Jetty Hoppe kwamen zich gistermiddag omstreeks 2.45 uur melden bij de Dr Noletstichtmg. Zij hadden zich op het ijs van de Stad houderslaan begeven en waren er door gezakt. Van hun koude bad hadden zij geen nadelige gevolgen ondervonden. De politie heeft hen naar huis gebracht. Een onbekend gebleven automobi list heeft gistermiddag om 4 uur in de Lekstraat een hond aangereden, die ernstig aan de kop werd gewond. Aangezien de eigenaar van het dier verklaarde geen geld te hebben om het bij een dierenarts te laten be handelen, heeft men de gewonde viervoeter naar het Dierentehuis ge bracht. Men heeft daar de hond af moeten maken. In het Gemeenteziekenhuis te Schiedam slaagden voor het op 28 december gehouden examen voor de aantekening Kraamverpleging de zusters E. D. Büderbeek en H, W. den Braven. Esperanto-agendo Merkredon, la 3an de januaro 1962 klubvespero. Ni konversacios ce kino v. Gink, Ploegstraat 19. Venu kaj ne prokrastu jam Ia unuaa fojon en la nova jaro. MIDDELHAKNIS. Het stoom schip „Gre velingen dat de veer dienst MiddelhamisHellevoetsluls onderhoudt, is gisteren uit de vaart genomen en voor inspectie en herstel naar de werf gebracht. Het schip heeft een scheur op een zwakke plaats in de scheepshuid opgelopen. Toen de „Grevelingen" aan het eind van de vorige week ra de rijks- haven van Middelhamis meerde, bleek dat het achterschip en een ge deelte van de machinekamer half vol water waren gelopen. Nadat het schip was leeggepompt, ontdekte men een scheur in de zijwand ter hoogte van het ketelhuis er» juist beneden de wa terlijn. Hiervoor werd een proviso rische voorziening getroffen. De Scheepvaartinspectie verorden de gisteren het uit de vaart nemen van de „Grevelingen". De „Grevelm- gen" is na het motorschip „Haring vliet" de grootste boot die de RTM deze veerdienst in de vaart heeft. BRIELLE Talrijke vooraanstaande personen hebben de nieuwjaarsre ceptie bezocht te Brielle om aan de Brielse burgem.ester hun geluk wensen over te brengen. De eerste die burgemeester Van Zwleten de beste wensen voor het nieuwe jaar aanbood, was gemeenteraadslid P. van Bodegom. Burgemeester J. C. Aschoff ie Ro zenburg heeft een nieuwjaarsreceptie gehouden die door vele inwoners van de gemeente Rozenburg is bezocht Van de gemeenteraadsleden was één der eersten die burgemeester en echt genote kwamen feliciteren J. W, Kleijwegt op de voet gevolgd door de heer B. Lie vaart. Ook de gemeen tesecretaris, de heer J. Kuiper, en de wethouder van Openbare Werken waren er. De beste wensen aan Ro- zenburgs eerste burger werden na mens de kerken overgebracht door ds. J. F. Mantz gereformeerd predi kant der gemeente Rozenburg. KLAASWAAL, Brandweer en politie van Klaaswaal waarschuwen het publiek voor de gevolgen bij ge bruik van oliestellen en oliekachels als hierbij niet de nodige voorzorgs maatregelen zijn getrofien. De brand, weer is al herhaalde malen gealar meerd voor brandjes, die ontstonden doordat kranten en gordijnen in de buurt van oliestellen en -kachels vlam vatten. Dit kan onder meer worden voorkomen door onder en om de toestellen een goede afscher ming van bij voorbeeld asbest aan. te brengen. NUMANSDORP Dinsdag is do heer J. Apeldoorn te Numansdorp koninklijk onderscheiden voor rijn 40-jarig dienstverband bij de ge meentelijke reinigingsdienst te Nu mansdorp. Loco-burgemeester T. van der Velden heeft de heer Apeldoorn de bronzen medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op de revers gespeld. i>jf teams *3*£i2ns»J .Né i tl'. 25J15S? 1ST» t (Van een onzer verslaggevers) Halverwege dit jaar zal in de Botlek, onder Rozenburg, opnieuw een chemische fabriek gereedkomen: de eerste titaanwitfabriek in Ne derland. Het complex van gebou- i, aan beide zijden van de Bot- Iekweg, nadert z(jn voltooiing. Wel iswaar staan zowel de hoog- als de laagbouwobjecten voor het meren deel nog in de steigers, maar deze VL AARDINGEN Gisteravond begonnen, de voor- wedstrijden om het persoonlijk damkampioenschap van Vlaardin- gen. De partijen kenmerkten zicb door felle strijd, waarvan het re sultaat was, dat alleen positieve uitslagen werden genoteerd. Van Leeuwen won gedecideerd van Ipema, die totaal werd over speeld. Biel plaatste tegen Vermeu len een fraai gambiet, waarop Ver meulen geen goed antwoord meet had. Dat gebeurde in een stelling met wederzijds elf schijven, waar in Vermeulen met flankspel het centrumspel van zijn tegenstander had trachten te weerleggen. Voogt, die het klassieke spel aar. dig beheerst, moest gisteravond in dit genre in de veteraan Verburg toch zijn meerdere erkennen. Dat een fraaie prestatie van de veteraan. Niestadt verraste met geestig zeije de outsider Koog- je en Lansbergen won duidelijk een centrumpartij van Mast Aanvankelijk stond Oudheusden niet ongunstig tegen Van Veelen, maar toen de laatste de kans kreeg zteh uit een lange vleugelopslui- ting te bevrijden, kreeg hij zoveel terreinwinst, dat dit ook genoeg bleek voor twee winstpunten. Morgen, donderdag, viert de heer H. van Toor, Vallenusstraat 80, zijn veertigjarig dienst jubileum bij N.V. Havenbedrijf Vlaardmgen-Oost. De heer Van Toor is kantoor bediende op de afdeling personeels zaken; de meeste jaren heeft hü op de afdeling loonadminfstratia doorgebracht. De jubilaris wordt morgenochtend in restaurant Vulcaanhaven gehul digd. zullen zeer binnenkort kunnen ver dwenen, waarna de plaatsing van de technische installaties, die hier straks door ongceer honderd ar beiders bediend zullen worden, met grotere spoed kan geschieden. De N.V. Titaandioxydefabriek wordt gebouwd voor de Biiliton Mij. en de Albatros Zwavelzuur en Che mische Fabrieken, waarvan de aan delen enige tijd geleden zijn overge nomen door de Koninklijke Neder landse Zoutird.iStrie. Een Ameri kaanse vervaardiger van titaanwit, Glidden Co. te Cleveland, heeft een adviserende functie bij de bouw van de meuwe fabriek, waarmee, zo werd destijds bekend, een investering van dertig miljoen gulden gemoeid was, Titaanwit moest tot nog toe ge ïmporteerd worden. Nederland ge bruikte circa twaalfduizend ton per jaar. De produktie van de nieuwe fabriek wordt geschat op ongeveer tienduizend ton. Het produkt, dat men in deze nieuwe chemische industrie gaat vervaardigen, wordt in vele takken van de industrie toegepast. Het wordt ozn, gebruikt bij het produ ceren van witte of lichtgekleurde verven en lakken, de papierindus trie gebruikt het voor het wit ma ken van. papier, het is onmisbaar ra de linoleum- en kunstharsindus trie, het heeft zijn nut bewezen by de vervaardiging van zeep en kos- metische artikelen. Ook wordt het gebruikt voor elektrotechnische pro- dukten, Titaanwit wordt verkregen door ilmeniet te ontsluiten met zwavel zuur. Het mengsel zal in de nieuwe fabriek aan de Botlek tal van inge wikkelde behandelingen moeten on- De titaanwitfabriek aan de Botlek- weg staat nog tn de steigersmaar deze zullen binnenkort verdwijnen. Verwacht wordt, dat deze fabriek,, de eerste in Nederlandhalverwege het jaar in gebruik kan worden genomen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. De rechtbank te Rotterdam heeft gisteren de 68- jarige Rotterdamse boekhandelaar G. R. wegens verkoop van pornogra fische boeken, stencils en foto's ver oordeeld tot zes maanden gevange nisstraf met aftrek, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De officier van justitie eiste veertien dagen ge leden anderhalf jaar cel met aftrek. In de zaak van R. werden op 12 september ongeveer 500 boeken ea stencils van een weerzinwekkende inhoud en 423 van de meest schun nige foto's in beslag genomen. De boekhandelaar is reeds drie maal eerder wegens het verspreiden van pornografie veroordeeld. De voorlaatste straf kreeg hij in 2956. Toen luidde het vonnis zes maanden met aftrek. By een brand in 'n kippenhok ach ter een woning aan de Ommoord- se weg z(jn 's nachts 1200 mestkul- kens, die pas vyf weken oud waren, door verstikking om het leven ge komen- De brand, die vermoedelijk ont staan is door oververhitting van een □liekachel, werd door een buurman ontdekt. Balken, staanders en dak spanten stonden toen reeds in lichte laaie. De brandweer bluste het vuur met een nevelstraaL De schade wordt dergaan alvorens het zijn toepassing! op ongeveer ƒ4000,geschat. Do zal kunnen vinden. 1 eigenaar was tegen brand verzekerd. (Van één onzer verslaggevers) Ook da voorzllter van de Rotter damse Kamer van Koophandel heeft zich gisteren gemengd in de dis cussie over de gevolgen van de vijf daagse werkweek in de haven. „Het is mijns inziens noodzakelijk, dat Rotterdam ervoor zorgt, dat door een goede, gecoördineerde voorlich ting verkeerde indrukken die hier en daar bestaan, worden weggeno men of althans rechtgezet", zei hij. De heer W, H_ de Monchy merkte in rijn nieuwjaarsrede op, dat er meer mogelijkheden zijn dan men vaak schijnt te geloven, zowel voor schepen geladen met stukgoederen als die met bulkladragenr ook voor het werken op zaterdag cn zondag. „In de Scheepvaart Vereeniging Zuid bezit Rotterdam een uitsteken de organisatie, die volledig in staat moet worden geacht de grote oe- langen, om niet te zeggen de levens belangen onzer stad, die op het spel staan, naar behoren toe verdedigen", aldus de heer De Monchy." Voor onze Kamer is hier mijns inziens nauwelijks een taak weggelegd. De voorzitter van de Kamer van Koophandel wees op de gevaren, die de Rotterdamse haven ook bedrei gen, doordat ze duurder wordt. „Rot terdam had de reputatie een goed kope en snelwerkende haven te zijn, één van de beste ter wereld", zo zei hij. „Het zal veel inspanning vorde ren door betere organisatie en op an dere wijze de nadelen, althans ge- deeltelijkv op te vangen." HQ0GSTR. 2a SCHIEDAM TEL. fi880B 4 t/m 20 JANUARI Morgen in onze DONDERDAG-CYCLUS HAVEN DER BEGEERTE 18 jaar AVONDvoorstellingen: dagelijks 7.— en 9.15 uur IK HEB GEZONDIGD Technicolor Cinemascope 24 jaar MIDDAGvoorstellingen: dagelijks 2.— uur, zondag 2.en 4.15 uur DE STALEN KLAUW Een opwindend avontuur in het Verre Oosten Technicolor 14 jaar ZONDAGMORGEN 11.— uur: 4e week IS HET JACHTGEBIED DER HAAIEH HARTELIJK. DANK aan. alle vrienden ert bekenden, voor het vertrouwen, dat zij ons ook in het afgelopen jaar weer hebben betoond. EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1962 wordt u van harte toegewenst door: A. GOV AART J. WITBERG STRICKLEDEWSG 105 KIJKDAG ZATERDAG NERGENS SLAAGT U BETER I SINGEL 154 Telefoon 6 85 28 Gediplomeerd maatschoenmaker en reparateur G.N. Te huur gevraagd Jong echtpaar zonder kinde ren zoekt kamers, b.b.h.h. Br. onder nr. X-1888 Adv. Bur. Alta, Fausdam, Utrecht. Fotografie Rolfllms -vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten, films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tel. 86720k In één dag gereed..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1