TNÊÊs De strenge vorst heeft 't vogelleven erg verstoord N.P.B. bouwt een bejaardentehuis Vele verrassingen bij tafeltennistoernooi Zonde na zonde van n Spaanse Beatrijs Houdt u van Brahms en lugrid Bergman? „ARGUS ONZE VOGELS IN JANUARI Kemphaantjes komen al bij groepen in de stad grazen Held met een stalen klauw AGENDA KOSTEN: f3.400.000 VZC wint met moeite Shell van SCHIEDAM ^AT PAST BIJ ELKAAR s De zusjes Faassen in Schiedam In Monopole: Passage vertoont; Plaats voor 116 personen KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand Yoor filiaal van Sint Liduina- bibliotheek Ensemble voor Kath. Kring Artsen op zondag Consultatiebureau Incle haven: Twee arbeiders geraakt door vallende balen Man gewond bij autobotsing Haard brandde te fel; ƒ2500 schade KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters Kapitein Rob Daarom draag „ARGUS" brillen „AMGUS^ UW BRILLENZAAK 52 Zaterdag 6 januari 1962 r)E strenge vorst heeft een hele ommekeer in het vogelleven teweeg gebracht. Reeds tydens de korte vorstperiode, die daaraan vooraf ging, hadden heel veel kieviten hun biezen gepakt en zijn ijlings naar het zuiden uitgeweken. Prettig was het evenwel te kunnen constateren, dat er toch nog een aantal exemplaren was achter gebleven Maar niet zodra begon het "an het eind van de derde decemberweek wederom te vriezen of de winterblijvers zochten eveneens een goed heenkomen, 't Was ook echt niet te verwonderen, want de volgende dag al toas de grond zo hard als steen en daar kan de betrekkelijk zachte snavel van eei- kievit niet doorheen boren. Overigens zaten de insekten toen al heus niet meer onmiddellijk onder de grasmat, maar k-mipen naar gelang de vorst de bodem in dringt, steeds dieper weg. Vanwege het vertrek van de kieviten is het nu erg stil in de potde- geworden. Wel ontmoette ik op een van de kerstdagen tot mijn verwondering nog enkele graspiepers en leeuwe riken. Deze zullen inmiddels ook wel uitgewekep zijn, tenzij zij zich willen behelpen met de zaden van onkruidplan ten, hoewel dit eigenlijk geen kost is vt t insekteneters, Maar in noodgevallen moet men zich we ten te behelpen. Dat doen de enkele hongerende reigers, die we hier en daar aan een bevroren stootkant of bij een wak ontdekken, ook. Zoals men weet vertrekken lang niet alle reigers naar het zuiden. Vroeger was men van mening, dat de achterblijvers alleen oude vogels uraren, waarover zo gezegd de trek- dran niet meer vaardig werd. Dit is ctientuei niet juist gebleken, want behalve enkele oude dieren, herken baar aan dc verlengde borstveren, treffen we even goed jonge exem plaren aan, die nog niet in het be zit van deze borsttooi zijn. Natuur lijk voeden de reigers zich niet met zaad, doch proberen zich mei een rat, muis of mol schadeloos te stel- l°n, hoewel deze dieren zich als het zo wintert, nauwelijks vertonen. Voorts proberen zij op mesthopen bij boerderijen nog wat eetbaars te vinden, maar ook daar is meestal niets tc halen. Neenzo lanp hel vriest is het voor de reigers honger lijden en het is dan ook geen won der dat er bü aanhoudende vorst vele sneuvelen. Vogel-vlekken Hetzelfde is het geval met de zwart-gnjze wit-gebleste meerkoe ten, die ook niet lang zonder voed sel kunnen en wier voedselgebied door de vorst met de dag kleiner wordt We moeten maar eens zien bij een wak of een hoek van een binnenwater, die nog met toegevro- ren is. Steeds zitten daar massa's meerkoeten samengepakt als reus achtige donkere vlekken m het win terse landschap. Soms ontdekken we daar ook wat eenden bij of een enkele half verwilderde knobbel zwaan, Bij aanhoudende vorst zul len heel veel meerkoeten de winter met overleven; dat hebben we wel in 1956 ondervonden, roen vonden we talloze dode meerkoeten. VAN de eendensoorten, die het plan hadden bij ons te over winteren, zyn wintertalingen en slobeenden eveneens naar het zui den uitgeweken. Daarvoor zun weer eenden, die het noorden zijn ont vlucht, in de plaats gekomen, zo als kuifeendjes, nonnetjes, tafeleen den en zaagbekken en aan de kust brilduikers en toppereenden. Geble ven zijn, althans in de eerste da gen. de smienten. Deze hebben aan enkele wakken in de poldervaarten al genoeg, aangezien zij zich altijd vaak op het land ophouden en zij zich als de nood aan de man komt uitstekend met gras weten te be helpen. Voorts trekken vele eenden «car de grote rivieren, waar zij voorlopig nog wel vooruit kunnen. In ieder geval is daar water, of er voedsel te vinden is, is een andere vraag Monopole-matinees OP de Philïppijnen gaat een Amerikaanse captain van de mariniers indiaantje spelen om een gevangen genomen generaal te be vrijden. Het is anno 1941 en Dc stalen klauw is dan ook een oorlogsfilm. Heldendom en senti mentaliteit strijden om de voor rang in dit confectie-produkt, dat MONOFOLE op het programma heeft genomen. George Montgome- ry speelt de hoofdrol van de held, waaraan de film haar griezelige titel ontleent. In plaats van een rechterhand heeft hij een metalen grijp-mstrument tot zijn beschik king. Die handicap komt hem goed van pas. Ah de verst blijft aanhouden trek ken tenslotte alle eenden naar de grote rivieren. Daar krijgen zij ten slotte nog gezelschap van drie soor ten zwanen, te weten de wilde zwaar de kleine en de knobbel zwaan. De zwaan die 6y ons in par ken CJt singels voorkomt is de tamme afstammeling van de knobbelzaan. De beidt, eerstgenoemde zwanen hebben een zwart omrande gele sna vel en de knobbelzaan een rode di to. Zwanen-wolken Vooral als het IJsselmeer en het Veluwemeer zijn toegevroren, waar ieder winterhalfjaar enkele duizen den zwanen voornamelijk kleine) zijn waar te nemen, komen de zwa nen naar de grote rivieren afzak ken. Het is een machtig gezicht een troep zwanen met gestrekte hals te zien vliegen en ook het neerstrijken en het opvliegen is even imponerend Als het tenslotte op de grote water wegen ook gaat spannen dan wordt het zelfs voor deze reuzenvogels wel eens noodlottig. We herinneren ons nog wel toen in februari 1956 de noodklok voor de hongerige watervogels werd geluld, dat ze tenslotte zelfs mef behulp van helicopters van voedsel werden voorzien. Vele waren toen al niet meer te redden, doch voor een aan zienlijk groter aantal andere is de ze voedseldropping het behoud ge weeste. EEN zeer merkwaardige verschij ning zijn de kemphaantjes, die thans vrijwel midden in de stad op grasveldjes tussen flatgebouwen en langs singels naar voedsel lopen te zoeken. Soms in kleine troepjes van enkele exemplaren tot een dozijn toe We hebben ze zien grazen (veel an der voedsel was er niet) zowel in Rotterdam, Schiedam als Vlaardin gen en in normale tijden blijven de ze op en top polder- en moarasbe- woners ons wel uit de buurt. Ook de zangvogels maken thans een mm of meer akelige tijd door, al was hei alleen maar vanwege het feit, dat ze geen water tot hun be schikking hebben. Natuurlijk in de eerste plaats om te drinken en ten tweede om te baden. Hulp nodig Wat voeo-^el betreft kunnen we ze belangrijk bestaan, voor zover bet de vogels betreft, die in onze omge ving voorkomen, nïen weet het nog wel: fijn zaad voor vinken, kepen en groenllngen, z.g. lystervoer voor merels zomede rotte appelen en pe ren en grof zaad (mals. erwten e.d.) voor de wilde duiven. Ook fijn ge sneden brood wordt door alle soor ten graag aanvaard en spreeuwen, die eigenlijk alleseters zijn, eten daar ook van mee. Olienoten en zon- nepittcn zijn weer een uitstekende bijvoeding om de winter door te ko men voor pimpel- en koolmezen. Roodborstjes snoepen eveneens van het lijstervoer en consumeren tevens klein gemaakt tafelafval (korstjes kaas e.d.) Intussen hebben de diverse vogels tengevolge van de (tijdelijke) dooi van omstreeks de jaarwisseling weer enig soelaas gekregen, maar dat neemt niet weg, dat de wateren (ter wijl we dit schrijven) nog steeds toe- gevroren zijn met alle gevolgen van dien. 't Is voor de vogels te hopen, dat de narigheid niet te Jang duurt, maar wc staan nog aan het begm van de winter, en zodoende kan er weinig reden tot optimisme zijn. Apothekers-nachtdienst; Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen bij ongeval; G.G. en GJ?.; Tuin laan 80. Telefoon 69290. Politie-alarmnummer: 646 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend; maandag ^9 tot 20.30 uur: dinsdag 9,30 tot 16.30 en 19 tot 20 30 uur; woensdag 9.30 tot 16,30 uur; donderdag 930 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. s Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 ec 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Sted. Museum: Foto's van Eddy Pos- thuma de Boer. Roem der Ro mantiek. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 u.: Houdt u vart Brahms". Monopole, 2 uur ('s zondags: 2 en 4,15 uur) „De stalen klauw"; 7 en 9.15 uur; „Ik heb gezon digd". DIVERSEN Beurs, 8 uur; TafeltennistoemooL Irene 8 uur: Cefa, Film. Musis Sacrum 8 uur: Alb. Thijm. Toneel. Wijkcentrum, 8 uur: Wijk VII NHG. Film. Chr. Soc. Belangen 8 uur: CJ.V. Nieuwjaarsbijeenkomst, Zondagavond 7 jan. zulleu de be kende zusjes Ellie en Frannie Faas sen uit Vlaardïngen m Schiedam hun medewerking verlenen aan een evan gelisatie-avond in de kerkzaal van de Baptisten Gemeente aan de Lange Haven nr. 59. De zusjes Faassen, van wie verschillende grammofoonplaten in de handel zijn, hehoren tot de ge regelde medewerkers aan het werk van Youth for Christ en andere evan gelisatie-activiteiten. Ds, R. Reilrng zal in deze samenkomst, die om 7 A. DE JONG uur begint, voorgaan, Onder grote belangstelling is gis teravond de stryd om de diverse ta- fcltennistHels voortgezet met par tijen die de stoutste verwachtingen overtroffen. Wat zou men denken van de overwinning van v. d. Wiel van TSF op Olivier een speler die men algemeen beoordeelde als de kam pioen van de tweede klas. Dan B. v. d. Brink (Noad) die de grote troef van RAP, H. Meyer, versloeg. En Pleterse (Noad) die zUn clubgenoot Alimendinger versloeg. Ook Rost van RAI* leverde in de A-groep een uit- Onverwachte uitslagen die alleen de spanning maar ten goede komen. Voor de A-groep staan bij de finales die vanavond verspeeld worden de volgende partijen, op het program ma: Henk AbenArnold Braak bei den van Noad cn de finalisten van het vorig jaar in de partij Thys Pie- terse (Noad)J. Schilperoord (Hol- landiaan). De winnaars hiervan ko men in de finale. Voor de B-groep zijn dat Wigmans (Noad)Rost (RAP), Eikmans (Service)—Hoogt- wegt (RAP); Kleinekoort (RAP)— zonderiyke prestatie door Braak zeer Remper (Service); Fr. MeyerH. goed partij te geven. Eikmans van I Meyer beiden van RAP, C-groep: Service bleef heneden de verwachtin- 't mevr, de Wildt (Wilton)- -Spithoven gen hy verloor kansloos van Aben (Noad) fuut op nest OP Oen eerbiedwaardige afstam ming kan Ik heb gezondigd (The miracle), een religieuze avon turenfilm van Irving Rapper, bo gen. In eerste instantie is dit ver- haai van de jonge Spaanse postu lante, die het klooster ontvlucht om een knappe Engelse officier te volgen, ontleend aan het toneelstuk Het Mirakel van de vooral als to neelleider zo bekend geworden Max Keinhardt. Maar Het Mirakel, waarmee Reinhardt in de jaren voor de eer ste wereldoorlog circusvoorstellin gen te Berlijn, Wenen en Londen ANATOLE LITVAK heeft op merkelijk veel respect gehad voor FrancoLe Sagan, toen hy zich als regisseur aan de verfilming van haar laatste bcst-seJler 'Aimez- vous Brahms?' zette. Te veel res pect zelfs, want Houdt U van Brahms? blükt te PASSAGE een nauwkeurig en vakkundig ge il lustree rd stuk litteratuur te zyn, litteratuur overigens met een vrij kleine J. Het IS Sagan's zoveelste verhaal over een driehoeksverhou ding, nu tussen een niet meer va jonge mode-on (werpster, haar vas te doch vluchtige vriend en een penetrante, jonge bewonderaar. Het betekent voornamelijk veel praten, te auto's en horecaf-bedrij- ven zitten, droef staren, innerlijke ■trijd en tenslotte besliste afwij- 9lBg van - de jeugdige romanticus- en aanvaarding van de oudere amant, die er zijn „zakelijke" af spraakjes overigens niet om zal laten. Sagan weet zulk soort ge schiedenissen in de paramondaine sfeer te zetten, waarin ze als een tropisch gewas hun kortstondige, futiele ontplooiing vinden, Litvak heeft het allemaal met zijn be proefde techniek geregistreerd, maar nauwelijks zelfstandig geïn terpreteerd, een paar rake scènes daargelaten. Ingrid Bergman, mooier en tries ter dan ooit, was natuurlijk ge knipt voor de rol van de gevoelige Paula, Anthony Perkins evenzeer voor die van de schuwe, maar vasthoudende jonge minnaar en Yves Montand nam de weinig sympathieke oudere vriend voor zijn rekening. heeft gegeven, was op zijn beurt weer een vrije bewerking van de middelnederlandse „sproke van Beatrijs". Evenals Beatrijs begaat ex-zuster Teresa in haar wereldse leven zonde na zonde, aleer zij tot inkeer komt en het kloosterhabijt in volle devotie voorgoed weer aantrekt Ook hier is het *de Heili ge Maagd zelve, die Teresa's plaats onder de nonnen inneemt om haar afwezigheid uit het klooster te verbergen. Dit is dan het „mirakel", het wonder van de genade, dat in de film met een opmerkelijk gemis aan goede smaak en met een na venant surplus aan show wordt ge openbaard. Het is moeilijk in de stichtelijk heid van deze melodramatische „nun's story" uit de Napoleontische tijd te geloven; het is nog moeilij ker om het modem-Amerikaanse Actors Studio-product Carroll („Baby Doll") Baker als een tus sen geloof en liefde beknelde Spaanse non te aanvaarden. Haar avonturen worden overi- rigens heel kleurig en onderhou dend beschreven. De fatale liefde voor de jonge Engelsman, haar verblijf in een zigeunerkamp, haar carrière van kroegzangeres tot operette-diva. de bijzondere episo des met de bijzondere mannen, die zij allen ongeluk schijnt te bren gen. Regisseur Rapper is nog het best op dreef in de schilderachtige massa-scènes vol dragonders, hoef getrappel, zigeuner- en doedelzak- muziek zelfs de slag bij Waterloo is niet vergeten. Naast het wanhopige werk van Carroll Baker ziet men redelijke bijdrage van Roger Moore (Britse minnaar. Vittorio Gassman (zigeu ner-minnaar), Gustave Rojo (to reador-minnaar) en - van de Griek se actrice Katïna Paxinou en de veteraan Walter Slezak, die de oude generatig waardig vertegen woordigen. (MONOPOLE) (TSF); Snijders (RAP)—Fr. Meyer (RAP). In de D-ploeg zijn dit de partijen van Tulling (TSF) tegen Bonte (Wilton); A. Eikmans (Servi ce)—Santing (Cincinnati), v. Etten (RAP)—Jorritsme (TSF) en H. v. d. Poort tegen H. Kreischer, beiden van Service. In Ie E-groep: A. Eikmans— H. Kreischer beiden Serv, en v. Rijy- hoven (RAP)A. Noordermeer (Cin cinnati). De junioren die in groep F zijn ondergebracht hebben ook een traditie gebroken. Het waren in het verleden de RAP-junïoren die hier de dienst uitmaakten en op dit toer nooi is hun homogeniteit gebroken. Hier staan nog twee partijen voor de finale op het -chema en dit zijn A. VoOgt (RAP) tegen T. v. Gestel (Noad) en Th, v. d. Poort tegen D. Boer, beiden van Service. In de G- groep tenslotte de niet actieve tafel tennissers, zijn nog vier deelnemers overgebleven en dit zijn; Wijzenbroek v. d. Lee, balden (de winnaar van vorig jaar) en Klink. Ook de strijd om de Paroolwissel- beker voor de vereniging met de beste toumooiprestatie is spannender geworden. RAP dat op de eerste da gen een grote voorsprong had wordt door Service dicht gevolgd en ook Noad heeft zijn grote achterstand in gelopen. De stand is nu RAP met 49 punten, Service met 47 punten en Noad met 35 punten. Hierna volgen TSF en Wilton met achtereenvolgens 22 en 15 punten. Vanavond, om negen uur beginnen de finale's m de diverse groepen en om elf uur volgt dan de partij om het kampioenschap van Schiedam dat tevens de finale partij van groep A Gezien het vertoonde spel tippen wij als finalisten Henk Aben en Thijs Fieterse; eerstgenoemde geven wij de meeste kans om de titel in de wacht te slepen. Gezien echter de De Nederlandse Protestanten Bond te Schiedam, hepfj plannen te vergevorderd stadium voor de bouw van een eigen bejaardentehuis. De ze inrichting zal komen te liggen aan dc Willem de Zwjjgerlaan te het verlengde van de Pr. Bernhard- laan, waar zich nu nog sportvelden hevinden. Volgens de opzet zal dit tehuis plaats bieden aan 116 bejaarden, die dan gehuisvest worden In zestig één-persoonskamers, zestien grotere flats voor twee personen en twaalf kleinere flits voor twee personen. Voorts is gedacht aan een zieken afdeling met zes bedden. De stichtingskosten worden glo baal geraamd op 3.400,000, Maar de financiering van dit grote pro ject zal echter alleen kunnen ge schieden, als de gemeente 2ich borg stelt voor de betaling van rente en aflossing van de aan te gane lenin gen. Daarom zijn de bouwplannen aan B. en "W. voorgelegd met het •wrzoek de gemeente Schiedam borg te doen staan voor de leningen. B. en W. nu zün van mening dat door de uitvoering van een derge lijk plan een belangrijke bijdrage wordt geleverd in de voorziening van huisvesting en verzorging van bejaarden. Daarom stelt het Col lege de Raad voor het verzoek in te willigen, zoals de gemeente zich ook garant heeft gesteld voor de leningen voor de St. Liduina Stich ting en de Herv, Diaconién van Ned, Uerv. Geref. Evang,, Irene- 10 uur ds. van Herpen (Kinderdijk). Be- theJkerk: 5 uur dr. Schroten (Rotter dam). Luth. Gemeente: 10 uur ds. S. G. v. d. Haagen (Bevestiging), Luth. Kerk: Zaterdagavond 7.30 uur Oecum. Avondgebed. Ned. Prot. Bond, Westvest 92: 9.30 uur Jeugddienst ds. J. B. Schouwink, 10.30 uur ds. J. B. Schouwink. Oud-Kath. Kerk, Dam 28: 10 u. Hoog- Mis. Baptisten-gemeente, Lange Haven 59: en 7 uur ds. R. Rcilmg. Leger des ileils, Lange Haven 27: 10 ur Heiligmgssamenkomst en 7.30 uur Verlossingssamenkomst. Gemt Verboon- straat: 6.45 tiur Openluehtsamentcomst. Alle bijeenkomsten staan ol.v. de ma joors K Wieringa en R. Reltsma. Jehova's Getuigen, Volksgebouw: 6.30 uur wachttorenstudie, onderwerp: „Pro feten met de loyale gemeente". Woens dag 7.30 uur dtenstvergadermg en theo cratische bcdicntngsschool. Ned. Herv. Gemeente. Grote kerk: 10 uur ds. 3. G. Jansen en 5 uur ds A. Hoffman; Bethelkerk: jo uur ds. H W. Hemmes en 5 uur ds. H. Schroten (Charlols); Opstandingskerk: 10 uur ds j. D. Spalmg en 7 uur dr. L. J. Caze- mier: Vredeskerk: 9 en 10-45 uur ds C. v. d. Steen en 7 uur ds. J. G. Jan sen. Chr, Geref. Kerk. Kerkgebouw wa rande hoek BK.-laan: 10 uur ds. W. A. Zijlema (Hoogeveen) en 5 uur ds. W A. Zijlema. Geref Kerk Oosterkerk: 1.15 uur cn 5 uur ds. W. A. Krijger; De Ark Ka* ihel: 9.45 uur ds. H. J. Kcuxvenhovn (Vlaardingen) en 2.30 uur ds. J. Na wijn: Kantine S.C.F.: 19 uur kand. 3. ter Haar (Rotterdam) en 5 uur ds J Nawyn; De goede Haaven; 10 uur ds J. Nowijn cn 5 uur ds W. Griffioen (Den Haag); Julinnakerk: 10 uur ds W. Griffioen en 5 uur ds. E. Pijlman (Wassenaar). Ned. Herv. Gem. KetUe!: De Rank: B uur ds. Noordmans (Vlaardingen): Dorpskerk: 10.30 uur ds. Noordmans en 7 uur ds. A. v. d. Most (Rotterdam). GEBOREN: Marijke, d.v. C. F. Bun- jes en M. A. Andiek; Ronald, z.v. G. Groene weg cn A. W. van Holten: He lena, d.v. L.. J. Tromer en P. van Ru. Christian J., z.v. C. van GeJderen cn J. M. van Gerven: Hugo, z v. J. jongt- neel en B. W. ML Mostert: Cornelia J„ d.v. T. Meyer en J. H. Schriek. ONDERTROUWD: A. G. Barzilau 21 jr. en C. G. Vygeboom. 19 jr.: H. Be- aart, 26 jr. en J. P. Rondeltap, 27 jr.; W. J. Elshof. 24 jr. en J. de Bruin, 23 jr.; A. A. C. den Hamer, 25 jr. cn W H, van der Stap, 26 jr.; O. L. Wahf, 32 jr. en M. B. Bakkes, 22 jr.; A. van der Zanden, 27 jr. en W, Scheffers, 33 jr.: J. P. van Zon, 27 jr. en W. I, Rad- sta ke 24 jr. GEHUWD: P. Meulondijk, 25 jr. en K. Korteland. 18 jr.: P. G. van de Kamp, 19 jr. en H. van Wagtendonk. 17 jr.- A. W. M. Zwamborn, 23 jr. en A, L. M. Timmcrs, 23 jr.; G. T, Zwart, 25 jr. en J. w. Frederiks, 22 jr.; J Schopenhouer. 21 jr. en A. van Walsum, 17 jr.: H. J. M. Schoonbrood, 21 jr. cn J. Langeveld. 20 jr.; P. B. van Hees, 25 jr. én C. M. T. Baartmans. 28 jr. OVERLEDEN: P. Mol, 62 jr.; L. N Arkesteljn, 76 jr.; S. P. v. Veen. 88 Jr.; L. Ma rij nis, 75 jr.; 3. Sonneveid. 86 jr verrassingen op de derde toernaoi- avond, kunnen evengoed twee andere finalisten opduiken. Schiedam en Kethel, die een be staand bejaardentehuis bezig zijn te vergroten en te moderniseren dan wel te stichten. Zoals bekend zal de K-K. Open bare Leeszaal en Bibliotheek St. Li duina een filiaal vestigen In Nieuw- land-Oost en wel in twee verbouwde garages en een bergruimte in bet woning-complex van Dura-Coignet. De Gemeenteraad heeft reeds be sloten dit filiaal te subsidiëren en ook de kosten voor de verbouwingen om de ruimten geschikt te maken (zijnde ƒ6.700,—) zijn door de ge meente betaald. Nu stellen B. en W. de Raad voor het bestuur van Sint Liduina op verzoek een renteloos voorschot van S 12.000 te verstrek ken voor de aanschaf van meubilair en de uitbreiding van het boekenbe zit. Het toneel- en televisiegezelschap Ensemble zal donderdag eli januari voor de Katholieke Kring in het Pas sage-Theater het toneelspel „Een hoed vol regen" brengen. De schrij ver van het stuk, Michael V. Gazzo, heeft zijn stuk gebaseerd op de ver slaving. Hier de verslaving van een jonge echtgenoot aan verdovende middelen, Een broer van hem ziet bet gevaar en voelt zich verantwoor delijk. Het e*n<3 van Aet sPeI sle^ ons de mogelijkheid tot genezing in het uitzicht. Ensemble brengt „Een hoed vol bloemen" jn de vertaling van Gerard Rekers en onder de re- pe van Jan Rètel, De decors zijn van Loti Steenbergen. Nieuvv j aarsbij eenkomst van de C.J.V. De Federatie van de Schiedamse C.J.V. houdt vanavond m het ge bouw voor Chr. Sociale Belangen een ontspanningsavond voor leden en belangstellenden, die om 8 uur begint. De cabaret-groep van de C.J.V. zal onder lejdmg van Piet de Ruiter het programma verzor gen, waaronder flitsen uit het af gelopen jubileum-jaar en delen van de revue C.J.V. World Song-festival. Kaarten zijn vanavond nog aan de zaal verkrijgbaar. In de waterpolo wedstrijd VZC 1— Shell 1 (heren; uitslag 2—1) bewees Shell dat het op het terrein va« wa terpolo te Vlaardingen een woordje gaat meespreken. De jonge ploeg kwam verrassend goed voor de dag en brak nog al eens door de V2C- verdedlglng heen. Het schieten was evenwel nog dusdanig onzuiver, dat VZC het nog kon klaren. Toch opende Shell de score. Een inzet van zijn middenvoor trof de roos, mede omdat Groenenberg in een poging het leder te keren het iets van richting veranderde, waar door de VZC-goalie kansloos werd. Na de rust, toen VZC het accent naar de verdediging plaatste, door weike taktiek de voorhoede meer ruimte kreeg, veranderde het spel- beeld. Toen Zwanenburg een goed gericht schot loste, keerde de Shell- doelverdediger dat door van de bas- sinrand op te springen, waarvoor scheidsrechter Steiner een vrije worp op de doellijn toekende. Ben Arons en Jan Groenenberg egali seerden hieruit de stand (11). Cor Dalmeyer wipte na enige vergeefse pogingen vervolgens nog eens de bal in het net en dat betekende 2—1. Het felle slotoffensief van Shell bleef zonder resultaat. - Dinsdagavond houdt de Zaken- studiekring haar algemene ledenver gadering. Aangehouden is de 20-jarige Duit se zeeman W. H. Hij wordt er van. verdacht op nieuwjaarsdag uit een Viaardings café een portemonnee met ƒ35 te hebben ontvreemd. De man is ingesloten. Dinsdagmiddag opent de Vlaar- dmgse vereniging voor gezondheids zorg „Het Groene Kruis"/„Het Oran je-Groene Kruis" het -veuwe con sultatiebureau voor zuigelingen en kleuters aan de Dr. Wiardi Beck- mansmgel (in de nieuwe Maranatha- kerk). LEZING Voor de gemeenschap Vlaardingen van het Humanistisch Verbond spreekt zondagmorgen de heer P. N. Kru ijs wijk over het onderwerp: Wat hebben wij geestelijk te bieden? In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raad plegen: W. J. Franke. Burg. Knappert- laan 30. lel 68163: L. H, Geerdes. Vnen- lantstraat, tel. 63357; L. B. E. van Hoo- genhuyze. NassaiUnan 59 tel. fi3067 en w. A. de Ridder, Stadhouderslsar» 46, "cco'S U „P«h„k Van WeM.n- =f O» ^™"visweg op a dorp Sincel B3, die ook gedurende de plaat woont, moest met volgende week de nachtdienst waar neemt. VLAARDINGEN JEUGDDIENST Uitgaande van het „Dynamowerk" \an de Ned. herv. kerk wordt zon dagmorgen in de Grote kerk op de Markt een jeugddienst gehouden, die om tien uur begint. De leiding berust bij wlka I. Kandel; het onderwerp van zijn toespraak luidt: „Horen, 2ien en... handelen". Het Bazuin koor en het EJA-koor verlenen me dewerking. De 32-jarige Vlaardingse zeeman W. H. Fraterman ts aan boord van het Noorse schjp Black Hawk, lig gende in de haven van New York, ten gevolge van een ongeval om hei leven gekomen. Nadere bijzonder heden zijn niet bekend. De familie is in kennis gesteld. ROTTERDAM Op het terrein van CItex aan de Waalhaven is gisteren een hjjs met balen j'ute, die uil een lichter op de kade werden overgeladen, op een hoogte van zes meier uit elkaar ge vallen. Twee havenarbeiders werden doar de vallende balen, die eik 180 kg wogen, getroffen en liepen ern stige verwondingen op. De 27-jarige kras A. de Geus, die de Kooivisweg op de Meeuwen- t woont, moest met oen schou derfractuur, een bekkenbreuk en een hoofdwond in het Havenzieken huis worden opgenomen. De negentienjarige G. Schellings uit Den Bosch kreeg letsel aan de schedel. Hij is in het Dijkzigtzie- kenhuis opgenomen. Vanmorgen vroeg 2ijn op de hoek van de Aelbrechtskade en de Sana, Muilerstraat twee personenauto's te gen elkaar gebotst. De bestuurder van een der wagens, de dertigjarige kantoorbediende J. Grootenboer van de Aelbrechtskade, liep een hoofd wond op en is m bewusteloze toe stand naar het Djjkzïgtzïekehhuis gebracht. Twee auto's kwamen op het kruis punt Callenburgstraat'Oasferstraat met elkaar in botsing. Het betrof hier een voorrangskwestie. De be stuurder van één der beide auto's, de 39-jarige J. C. C. uit Hoek van Holland, liep een verwonding aan het hoofd op en ts door de GGD naar zyn woning vervoerd. Aan de Spiegelnïsserkade 25 b is gistermiddag omstreeks half vier brand ontstaan door oververhitting van een haard. In de woning van de heer W. van Golden werd voor om streeks 2500 gulden schade aange richt aan vloer en vloerbedekking. Ook het plafond van de beneden- otage werd beschadigd Het vuur is met twee stralen geblust. Verzeke ring dekt de schade. Speciaal voor spoedgevallen. Kotterdamsedijk 265 Tel. 6 80 21 - Schiedam Permanent wave Hêlcne permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet 5.stroomloos f 7.50. Op vertoon van'deze advertentie 1.korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", RembrandtJaan 22. Telefoon 6 71 70, Fotografie Rolfllms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K van Vuuren, Hoogstraat 306. Voor pasfoto's naar K van Vuuren, Hoogstraat 106, tel. 6 67 20. In één dag gereed. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modem opklap- of kantelbed. Prima afwerking als nieuw terug. Het goed koopste adres. DUX, Groe nendal 1 A (Broersveidpad), telefoon 6 7028 (na 18 uur telefoon 667 89). Ledikanten, hutledikanten, kampeerbed- den enz. Kom eens praten. Een dokters-voorschrift en een „ARGUS" bril OPTIEK Vraag een boek van de spannende avonturen van Ze kosten slechts 75 ct p. deel Verkrijgbaar by uw bezorger of boekhandelaar ORANJEGALERIJ 9 - SCHIEDAM - TEk:'6&431 Want Argus-brillen hebben een volmaakte prachtig sluitende pasvorm - ideale modellen - extra versterkte verengeharde glazen. onberispelijke brillen Keus in soorten Keus in nieuwe modellen Ziekenfondsleverancier ORANJEGALERIJ 9 Telefoon 6 64 31

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1