Henk Aben weer tafeltennis- kampioen van Schiedam fctiBBBSBa Cabaret-dansant met jubileum-flitsen Structuur-wij ziging honkbal-competitie Plan voor vestiging kath. school voor de binnenscheepvaart RAF boekt als club de beste resultaten Gerard Bressers speelde orgel voor „Prozie P.Y. De Snelvliegers liield tentoonstelling een Yis in nood door vorst d&hgmHawari „Het is niet te beschrijven" Uitbreidings plan niet in behandeling 'NA STRIJD VAN VIER DAGEN CJV-Nieu wjaarsbijeenkoir st Schiedam heeft sterke stem Tegenslagen bij „Juliana" Automaat werd geforceerd Aanrijding PHILIPS Op de band opgenomen Kermis op het Singelplantsoen Passagier vertelt: Russen dwingen Sabena-toestel tot landing VTM-concours begonnen T entoonstellin g van duiven MAASSLUIS SluispoMer-West SCHIEDAM SLAGERS8EDIENGE Maandag 8 januari 1962 fêtfeg Le Schiedamse lafeltennlskam- pjoenschappen zijn weer achter de iug. I>e organisatoren kunnen even als de deelnemers weer terugzien op een geslaagd tafeltennisfcctüin. Na jat op de slotavor.d de halfvefinales ■voor Alle groepen waren gespeeld begon raen precies om negen uur (zoals was gepland) aan de finales. Bü deze finales is het opgevallen dat de meeste finalisten veel lart hadden van zenuwen. liet aantal servccr- hallen dat men fout sloeg en de gemakkelijke slagen die werden ge mist waren er het sprekende voor beeld van. Eens te meer is weer ko men vast te staan, dat tafeltennis een sport is waarbij men om het goed te spelen zijn zenuwen vol komen In bedwang dient te houden. Wat de finales zelf betreft, zijn zij alle wal liet spelpeil betreft enigs zins onder de verwachtingen geble ven. Zoals wij al hadden voorspeld is Honk Aben door middel van ccn overwinning op zijn grootste rivaal, clubgenoot Arnold Braak, in de fi nale gekomen legen de Holiandiaan- spelor Schilperoord, die zich in de finale had gespeeld door een over winning op «ie tegenvallende Thijs picterse. Insiders hadden van deze eindstrijd, waarvan de winnaar kam pioen van Schiedam zou zijn, geen al te hoge verwachtingen. Beide spe lers waren sterk in hun aanvalsspel en hierin was Henk Aben onbetwist de sterkste. Schilperoord kon geen afdoend antwoord geven op de harde slagen van Aben. Niettemin stelde hij zich wel hevig teweer, maar Aben hoefde niet al zijn registers open te trekken om hem in bedwang te houden, Daarvoor speelde Schil peroord te geforceerd. Aben won die strijd met de cijfers 2114 en 2i-18 en hiermee is de titel terecht geko men bij de speler die er het meest recht op heeft. De fmale in de tweede klasse was weer een typisch voorbeeld van hoe het gaat ais men zich met kan be heersen. Eikmans, die hiervoor tegen Kleinekoort aantrad, had veel meer in zijn mars dan zijn tegenstander, maar het kwam er niet uit omdat hij met durfde spelen zoals hij dat kan. Hij stuurde zijn tegenstander vaak naar de verkeerde kant door zijn schijnbewegingen, om dan prompt uit een verkeerde hoek een back hand te spelen, die dan een gran diose misser werd. Het was soms onbegrijpelijk. De techniek zegevier de uiteindelijk, al was het met veel moeite, cn H, Eikmans won de partij in drie games met de cijfers 1421, 21—18, 23—21, De finale van de C-groep was to taal zonder spanning. Nico Spithoven had. geen schijn van kans tegen Fr. Meyer en men vroeg zich of hoe het mogelijk, was dat deze speler in de finale was gekomen, gezien zijn ver toonde spel in deze eindstrijd. Met grote cijfers. 721 cn 8—21, bleef hij aan de verkeerde kant van de'score. De finale in de D-groep ging tus sen Tulling en H. Kreischer en hier ging laatstgenoemde met de eerste prijs strijken. Hij won met 1521, 1321 en diezelfde speler kwam ook m de finale uit van de E-groep, te gen Van Rijthoven. Ook hier wist hij te zegevieren, mei 2110, 2114. De finale van de F-groep dat zijn juniores was een verademing; zeer goed spel van de jeugdige A. Voogi en Th. v. d. Foort, die er ook een zeer spannende partij van maak ten. Nadat v, d. Poort de eerste game met ruim verschil (1021) had gewonnen, gaf Voegt het nog lang niet op cn de tweede game won hij, zij het met een gemeen netballetje, op liet nippertje met 22—20. Hier dus een beslissende derde game. Weer ging het gelijk op. totdat bij de stand 1818 v. d. Poort zich ging bezondigen aan wat overmoedige sla gen die te hard waren om succes te hebben, want zij raakten de tafel met en hierdoor verloor hij de strijd met 2118. Overigens een strijd met weinig krachtsverschil. In de finale van de niet-NTTB- leden was het weer de heer Kalden die_ evenals vorig jaar met de eerste prijs naar huis ging. Hij won (zij het met heel veel moeite) de wedstrijd legen Wij/enbroek met 1621, 21 16. 21—18. Zo waren de wedslruden om het kampioenschap van Schiedam en om de titels in de diverse groepen weer ten einde en ging toernooileider J. Visser met een toepasselijk woordje voor de eerste- en tweedepnjswin- naars over tot het uitreiken der prij zen. Hierna nam. de voorzitter van. Noad, de heer C. Marijnen het woord om namens de deelnemende vereni gingen ,en spelers, de toernootleidmg dank te brengen voor het vele werk dat zij in het belang van het weer uitstekend geslaagde toernooi heeft verricht. Er was geen wanklank ge hoord en er heerste een prettige en sportieve sfeer. De Parool-wisselbekcr voor de ver eniging met de beste toernooipresta- tie, was voor de derde achtereen volgende maal voor de vereniging RAP, die de wisselbeker nu defini tief in bezit heeft gekregen. De eind stand voor de puntentelling was hier: RAP 58 punten, Service 5G punten, NOAD 36 punten, TSF 28 punten en Wilton 17 punten. Het tafeliennisloernooi, dat gedu rende vier dugen in de Beurs is gehouden is uiteindelijk gewonnen door Henk Aben, die zich nu de sterkste speler van Schiedam mag noemen. Uit handen van toernooi- leider J. Visser ontvangt hij de grote beker. Een gezellige sfeer heerste zater dagavond In gebouw Christelijk So ciale Belangen, waar de Schiedamse CJV een nieuwjaarsbijeenkomst fn nieuwe stijl heeft gehouden,De grote /aai van CSB was geheel gevuld, maar toch niet zo overvol dat er niet geSanst zou kunnen worden. Aangezien per I januari de nieu we honkbalreglementen van de KNHB van kracht zijn geworden, is aan de rayons van dc KNHB vol ledige zelfstandigheid gegeven. Voor het rayon Rotterdam is daarom in Schiedam de jaarlijkse algemene vergadering gehouden, waarbij uit de besluiten bleek dat de Schle- dam5e stem va.n grote invloed is. 7,o werd de vroegere rayoncommissie uitgebreid en omgevormd tot een bestuur van vijf personen, waarin liefst drie Schiedammers zitting heb ben. Voorzitter is C. 3. den Hariog, secretaris stadgenoot J. N. Mazee, penningmeester werd het lid van de SV HV Schiedam J. Schol, G- van der Ileyden is vice-voorzltter en de Schiedammer P. Luchtmeyer werd commissaris. De samenstelling van enkele com missies kwam aan de orde. In de technische commissie werden geko zen John Heyt, L. Vogelaar en J, Wildervanck, In de scheidsrechters- commissie hebben zitting C. D. Blit- terswijk, mevrouw Luchtmeyer en J. L. van der Mark. In de jeugdcom missie zijn gekozen: J. SInjorgo, C. D. BHtterswijk en J. van Dipten, De heer A. J. Nuyen is aangesteld als competitieleider. Besproken werd de structuurwij ziging van de competities. Zo is de landelijke klasse uitgebreid met een derde klasse van vier afdelingen SVV 1 zal uitkomen in de overgangs klasse. Schiedam 1 en SW 2 komen uit in de derde klasse. Voor de Schiedamse teams uit komend in het rayon Rotterdam is het van belang dat er geen ont moetingen meer zijn met clubs uit Den Haag, tnaar dat bet rayon nu Vlaardlngen, Schiedam, Rotterdam, Dordrecht en Gouda zal omvatten. Het systeem ran de derde en vierde (aanvullende) klasse is vervallen. In de gevormde nieuwe eerste klasse van het rayon zullen uitko men het gepromoveerde DHS 1, dat zulke goede prestaties leverde, ver der Schiedam 2 en dan nog de Rot terdammers Feijenoord 2, Libanon 1, Neptunus 2, RFC 2, Sparta 4. USC I cn het Vlaardingse VFC 1 Voor de Schiedamse topclubs utt het rayon heeft de nieuwe indeling het voordeel, dat er geen verre reizen zullen worden gemaakt. In de tweede klasse A zijn inge deeld SW 3. DHS 2 en DRZ 1- Bij toelating tot de KNHB zal SRA in de tweede klasse A worden inge deeld en verder zijn er The Hawks, Leonidas 1, Neptunus 3 en BHC. In de tweede klasse B komen onze stadgenoten DRZ 2, en Schiedam 3 uit bij Hermandad. Libanon 2, Nado Vooruitgang, hei Vlaardingse VFC 2. Ook hier slechts reizen naar de directe omgeving, zij het dat HOV uit Rotterdam en Gouda uit Gouda om toelating tot de Koninklijke Ne derlandse Honkbal Bond hebben verzocht. Deze twee teams komen in 2B, 2odat DRZ 2 en Schiedam 3 wel reizen naar Gouda 2ullen maken. V olleybal liet eerste herenteam van Juliana heeft de vorige week danig teleur gesteld door tegen DOS niet verder te komen dan een gelijkspel. De ge wijzigde JuISanaploeg, die voor het merendeel uit zeer jonge spelers be staat, heeft de gehele wedstrijd on der zeer grote druk gespeeld en kon dan ook slechts een enkele maal laten zien waarom zij nog altyd aan de top van de ranglijst staat. De eerste set werd verloren met 15—11. Dc voornaamste oorzaak hier van was dat de Schiedammers totaal geen vat konden krijgen op de kei harde serveerballen van de tegen partij. Dc tweede set werd uiterst moeizaam gewonnen met 1513 en de derde set leek het enigszins beter te gaan toen met 15—6 werd ge wonnen. Het was echter maar schijn want in de laatste en beslissende set zakte Juliana volkomen ineen en in betrekkelijk korte tijd was het 7~ 15. Uitslag 2—2 dus. Heren 2 heeft het tegen Aggredior 2 ook al niet zo best gedaan. Enigs zins onnodig werd met 31 verloren. Een gelijkspel had de verhouding iels beter weergegeven. De setstan den waren: 1315, 155, 1416 cn 11—15. Heren S heeft het beter gedaan. Tegen Shell werd een verdienstelijk gelijkspel behaald. Bijna alle spelers speelden beter dan we van hen ge wend zijn. Door dit resultaat zijn de zorgen voor dit team, dat pas ge promoveerd is en het m de sterkere klasje lang met gemakkelijk heeft, weer wat minder geworden. De dames hebben een gemakkelij ke overwinning behaald op het zwakke Tenaeo. De setstanden 15 11, 15—7 en 15—3 geven de verhou ding goed weer. De juniores tenslotte behielden hun kampioenskansen door Libanon '50 D met 15—-4, 158 en 155 te verslaan. Het cabaret-dansant vormde de hoofdschotel van dere bijeenkomst, waarbij voldoende gelegenheid voor het gezellige contact overbleef. De band van Wim Schulzc heeft voor de dansmuziek gezorgd. Piet de Ruyter heeft als intermezzi met zijn cabaretgroep flitsen uit de jubileum revue laten zien. Zo werden de soli uit de revue, een Amerikaans lied je, een liedje van dc clochard, een Italiaans en qen Arabisch nummer vertolkt. Ook de televisiesketch uit de revue werd weer opgevoerd, te vens hebben de jongeren in een sketch de democratie, die zo vol bureaucratische verboden 2tt, gehe keld. Voorzitter Wim F. de Wolff heeft de nieuwjaarsrede gehouden. Hij stel de dat het komende jaar voor de CJV minder spectaculair lijkt dan het voorbije jubileumjaar, maar hij meende dat er ook dit jaar weer volop gelegenheid zal zijn een be roep te doen op de medewerking van de leden. „We moeten weten dat we deel hebben in de CJV", stelde de heer De Wolff, Spreker zei dat het nog altijd waar is dat de leden de vereniging maken, hij hoopte dan ook dat allen zouden instemmen met de regels van het gezang ,.De len denen omgord, brandende de lam pen". Een nachtwaker heeft vannacht om 0.30 uur een geforceerde auto maat aan de gevel van de winkel van Van der Meer en Schoep aan het Wibautplein aangetroffen. Van de automaat was een klep verwijderd, die keurig op de grond was neerge zet. Op de straat werden twaalf dub beltjes opgemerkt, die kennelijk „gemorst" waren, toen de daders het geldbakje leeg haalden. Naast het op de straat liggende geld bevonden zich nog twee rolletjes drop. Een RET-bus. bestuurd door de chauffeur C. H. A„ botste gistermid dag om 12.40 uur tegen de motorrij der A.P.D. Dat gebeurde op de kruising Broersvest-Lange Kerk straat, waar de bus vanwege de glad heid van het wegdek was gaan slip pen. De motorrijder liep een wondje aan zijn linker voet op. Hij is in het gebouw van de GG en GD verbon- fArii'e'-teniie t M radio en televisie Joh. de Hee'r OOSrZEEDUK 330 - «OrtESDAM - TEL. 115255 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 33. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D.. Tumlaan 80 Telefoon li 62 90 Politie-alarmnummer: 6 4663 Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 2030 uur; dinsdag 9 30 tot 16.30 en 19 tot 20 30 uur. woensdag 9 30 tot 1630 uur: donderdag 3.30 tot 1230 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 22,30 uur; zaterdags 9 30 tot 16.30 uur, 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. Geopend maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur: zaterdag 10 tot 22 en 14 tot 17 u Sled. Museum: Foto's van Eddy Pos- tbuma de Boer. R.oem der Ro mantiek. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur. „Houdt u van Brahms". Monopole, 2 uur: „De stalen kauw"; 7 en 9.15 uur: ,,Ik beb gezon digd". DIVERSEN Area(le, 7.30 uur: De Verzamelaar. Ruilbeurs. Irene, 8 uur: Pers. Ver. Gusto. Film. Voor menige patiënt of otid-pa- ticnl uit het Gemeenteziekenhuis zal de naam Prozie bekend in de oren klinken. Immers, dit Is de uït zes man bestaande vereniging, die radio programma's voor het ziekenhuis or ganiseert. De leden zijn meest scho lieren van kweekscholen. De pro gramma's, die op de band worden vastgelegd, komen geheel belange loos tot stand. Zo heeft men al op namen gemaakt van het bekende Schiedamse orgel „De Waterpoorter" en meerdere malen van de Schie damse Klavar Accordeonvereniging, terwijl de leden ook korte reportages verzorgen. Ruim twee jaar zijn de leden al bezig en het dient gezegd, zij hebben succes met hun werk. Hun werk zal echter dit jaar worden uitgebreid. Verzorgden zij in de afgelopen jaren één avond m de week programma's voor het Gemeenteziekenhuis, zij gaan dit nu ook één keer in de week doen voor de bejaarden in Huize Anthonius in Rotterdam. Vorige week zijn daartoe de eerste opnamen gemaakt in het Passage- Theater. Bereidwillig heeft de or ganist van het theater, Gerard Bres- De p.v. „Dc Snelvliegers" (aange- Rossen en co. Oude doffers 250500 stoten bij de Ned. Bond van Zater- km: en 3. M. Broekhuizen-van dagvliegers) bceti dit werkend dc [Maurik! 2. A. Faas en zn.; dito dui- jaarlijkse tentoonstelling gehouden in het eigen clublokaal aan de Zuïd- landsestraat. Er zijn in totaal 120 duiven ingezonden, die door dc bondskeurmeesters zün beoordeeld. De meest succesvolle inzending was van M. Broekhuizen-van Maurik, die liefst acht eerste en vier tweede prijzen veroverden. Ook de schoonste vogel van het geheel was door hen ingezonden. De schoonste jonge dof fer (27550C km) was van de heer Jf. J. Tjaden en het schoonste koppel jonge duiven van de beer L. Bel- jaars. De resultaten zijn: oude doffers on bevlogen: 1, M. Broekhuizen-van Maurik; Öito duivmnen: 1. en 2. M. Broekhui zen-van Maurik. Oude dof fers 50—275 km: 1. en 3. M. Broek huizen-van Maurik; 2. P. J. van Eyk; dito duivinnen: 1, L. Beljaars; 2. M. Broekhulzen-van Maurik; 3. J. van (Advertentie t flj vinnen- 1. en 3. M. Broekhuizen-van Maurik; 2. A. Faas en zn. Oude dof fers 500—1000 km: 1.. 2. en 3. M. Broekhui zen-van Maurik; dito dui vinnen: 1. J. van Rossen en co.; 2, A. Faas en zn.; 3. M. Broekhuizen- van Maurik. Jonge doffers onbevlo gen: 1. M. Broekhuizen-van Maurik: 2. L. Boljaars; 3. G. Rietveld; dito duivinnen; 1. L. Beljaars; 2. W. Eg- ging. Jonge doffers 50275 km: 1. H. J. Tjaden: 2, en 3. L. Beljaars; dito duivinnen: 1. M. Broekhuizen- van Maurik; 2. en 3. J. van Rossen en zn. Late jonge doffers: 1. P. J. van Eyk; 2. A. Faas en zn.; dito: dui vinnen: 1. A. Faas en zn. De prijswinnaars ontvingen huis houdelijke artikelen. sers, zijn. medewerking verleend. Op de band is een potpourri van. beken de amusementshedjes vastgelegd, zo als Exodus, Hava Naquilla, Pinoccio. Nous les amoureux, Les enfants du Pirée, het Lied van het pierement en Together. De bewoners van het te huis zullen donderdagmiddag deze orgelk^anken uit het Passage-Thea ter kunnen beluisteren. Dat deze frisse uitzending tot stand is kunnen komen, is eveneens te danken aan de medewerking van de directeur van het theater, de heer H. Jansen. De technische leiding en de realisatie lagen in handen van de secretaris- penningmeester van de vereniging, R. Janson. Wederom is de inspectieploeg van de hengelaarsvereniging „Schiedam cn Omstreken" in actie moeten ko men om vissen, voornamelijk de kostbare karpers, die door de vorst In nood zün geraakt, te helpen. Want hoewel de dooi Is Ingetreden, is op meerdere plaatsen nog ys van 30 cm dikte gemeten, zoals in de vijvers In bet Prinses BeatrLvpark. De Ketbelse politie had de ver eniging gewaarschuwd dat onder bruggen en bij wakken grote drom men vissen waren waargenomen, die verdoofd naar adem hapten. Door de hengelaarsploeg is met medewerking van de mannen van de Plantsoenen dienst het ijs stukgeslagen, zodat de vissen meer lucht kregen en gister middag dan ook al veel levendiger waren. Op meerdere plaatsen, zoals m de Hargsloot en ook bij de Heemtuïn, is doodgevroren vis aangetroffen en verder veel verdoofde vis, ook pa lingen. Maar de karpers schijnen over het algemeen de vorstperioden overleefd te hebben. (Advertentie IJ-t.) Als bij U einde van de week, deze prachtige Mystères voor «Je ramen hangen, dan zullen vw vensters zich ongetwijfeld onderscheiden van alle anderen. Want deze Mystères van ka toenen Marquisette, met een extra brede fantasle-kane, is voor de normale prijs 3.95 nog een wonder. Maar morgen kunt U ze kopen als speciale aanbieding, de zelfde Mystère, met brede fan- tasïekant, per meter voor nog géén twee gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Mystère, 165 cm hoog (U kaapt dus de breedte) jjft per meter Jm voor Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van een Zeld zame partij stoffen voor nu en het komende seizoen. Want wij kochten een grote partij van een van de grootste fabrikanten. Stoffen voor pantalons, blouses, kinderjurkjes, rokken en ja ponnen. Een hele serie stoffen van drie tot zes gulden per meter, koopt U nu voor véél minder dan de halve prijs. Naar we vernemen zal de Schie damse kermis dit jaar-van 11 tot en met 18 augustus worden gehouden. Deze zal ditmaal worden opge- bouwd op of bfj de grote verbin dingsweg van de Singel naar de Lange Kerkstraat, die men nu nog bezig is aan te leggen. Ook dat deel van het Singelplantsoen dat tot een groot parkeerterrein wordt inge richt, zal door de kermis gebruikt worden. Weveftiv streep Dinsdagmorgen om 9 uur be- ginc de verkoop van deze stoffen, duizenden meters In vele leuke moderne dessins en kleuren, door elkaar mS% 17 A per meter jfyrpf voor één prijs sm (Vau één onzer verslaggevers) UTRECHT „Wat je hoort en ziet is natuurlijk niet te beschrijven. Het is een geweldige ravage, een erbar. melijk gekerm en geroep om hulp. Er moet ecu groot aantal slachtoffers zyn. Velen liggen nog in de wrak stukken van de beide treinen. Van alle kanten komt er steeds meer hulp. Wfl zijn hier met drie a vier honderd man. Wc wachten op ver voer naar Utrecht af Rotterdam". Dit vertelde ons de 58-jarige J.A, de Ries, vakbondsbestuurder uit Rot terdam. Wij kregen hem aan de te lefoon in het café „de Putkop" in het gehucht Breudijk, kort nadat daar twee personentreinen, resp. uit Rot terdam cn Utrecht op elkaar waren gereden. De heer De Ries zat in de trein uit Rotterdam. Hij was op weg naar Amsterdam. „Wij hoorden een vreselijke kiap. Daarna een oorverdovend geraas. Wagons schoven in en over elkaar. Alles verbrijzelde, ook onze wagon", zo zei de heer De Ries. „Wy konden er alleen maar door een raam uit. Gelukkig viol door de botsing een jas van de haak en over mijn hoofd Daardoor werd ik niet door glas scherven gewond. Ander letsel heb ik ook niet gekregen. Toen we uit de ruïne waren geklauterd zijn we even blijven, staan kijken. Het was een afschuwelijk gezicht". Op dat moment verzocht de heer Dc Ries, wiens stem geknepen van nauwelijks bedwongen emotie klonk, het gesprek te mogen afbreken. fy -L Als de raad zijn goedkeuring aan schoold personeel voor de vloot, zo Voor het opspuiten van de polders ten westen van Ket/iei, om deze bouwrijp te maken, zijn lange buisleidingen gelegd vanaf de brug bij de Vijfsluizen (rechts beneden is daarvan nog de leuning te zien) over de Poldervaart naar Kcthel. Zo zal zonder veel ongerief het materiaal aangevoerd worden, waarop de nieuwe wijken van Scliiedam zulten verrijzen. ISTANBOEL. Een Caravelte- straalvliegtulg van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena is maandag boven het Turks-Perzische grensgebied door Russische straal jagers onderschept cn naar Erevan in Sowjel-Armenië geleid. Dit wordt op het vliegveld van Istanboel mee gedeeld. Het passagiersvliegtuig was op eg van Teheran naar Brussel. Het had om 6 uur 40 in Istanboel moeten landen. Men neemt aan dat het ra diokompas onklaar is geraakt. WELLERLOOL In bet Sint- Joseph-ziekehuis te Vcnlo is zater dag de 60-jarige heer G. Gerrits uit Wellexlooi, Noord-Limburg, overle- leden aan de gevolgen van een aan rijding. De heer Gerrits werd nabij zijn woonplaats door een auto ge grepen en van zijn fiets gesleurd. Kort na zijn overbrenging naar het ziekenhuis bezweek hij aan zijn ver wondingen. het desbetreffende voorstel verleent, zal te Rotterdam een katholieke schooi voor de Rijn- binnen- en kustvaart worden gevestigd. B. en W, hebben de raad voorgesteld de oprichting en instandhouding van een rooms-katholieke dagnijverheids school voor de Rijn-, binnen- en kustvaart met internaat, uitgaande van de stichting „Katholieke dagnij verheidsschool voor de scheepvaart", nodig te verklaren. Het bestuur van genoemde stich ting heeft ter motivering van zyn destijds gedane verzoek meegedeeld, dat tot dusver het onderwijs voor de opvarenden van de binnenscheep- vaartvloot door het Koninklijk on derwijsfonds voor de scheepvaart wordt verzorgd op neutrale basis met verplichte neutrals internaats opvoeding. Dit heeft volgens dc stichting tot gevolg, dat vele rooms- katholieke jongens, die belangstel ling voor de scheepvaart hebben, öi direct na de lagere school aan boord gaan zonder vakonderwijs te heb ben genoten êf een ander beroep kiezen. Een rooms-katholieke school zal een belangrijke bijdrage leveren tot de vorming -van meer goed ge- Niet minder dan 200 klaverjassers, waaronder 12 dames, uit Vlaardin- gen. Brielle, Maasrijk, Naaldwijk, Poeldijk, Honselaarsdijk, Maasland en Maassluis waren, zaterdag in de kantine van de Ver. Touwfabrieken te Maassluis bijeen. Het was het be gin van het klaverjastoemooi van de vereniging van de V.T., het ze vende, dat geopend werd door voor zitter J. M. v. d. Heuvel. Hij deelde op deze eerste speeldag mede, dat de vereniging op 9 januari tien jaar bestaat en dat dit aanleiding is ge weest voor het bestuur om de prij zen extra goed te doen zijn. Hij deed .verder op de aanwezigen e*»n beroep (pm sportief te zijn. De eerste acht finalisten, die zich plaatsten waren 1. W, van Tongeren met 6100 punten, die tevens de dag prijs won, 2. W. Rietdijk, eveneens uit Maassluis met 6046 pnt., 3. A, L. M. Stoutenburg uit Vlaardmgen met 5722 pnt., 4. A. Vries, Maassluis met 563s pnt., 5. C. Kloppenburg uit Maassluis 5552 pnt., 6. H. Post, Vlaar- dingen met 5487 pnt., 7. A Le Kluse, Maassluis met 5458 pnt., 8. J. C. Kleijn uit Naaldwijk met 5335 pnt. (Van onze correspondent) HELLEVOETSLUIS. „De Biau- meent de stichting, Het Koninklijk onderwijsfonds voor de scheepvaart is van meding, dat de bestaande scholen, uitgaande van het K.O.F.,, principieel niet neutraal doch inter-confessioneel zijn. Een groot aantal rooms-katholieke schip pers is in het bezit van een door het X.OF. uitgereikt diploma. Stich ting van. een rooms-katholieke school zal leiden tot versnippering van het onderwijs en. zal het tekort aan be voegde leraren in de hand werken, zo meent het K.O.F. De rooms-katholieke stichting wijst erop, dat per jaar minstens 1400 man nieuw personeel nodig is De dag scholen van het K.O.F- hebben in de afgelopen vier jaar gemiddeld per jaar 70 leerlingen aan de Rijn- en binnenvaart afgeleverd. Met de meerderheid van de Com missie voor het onderwijs en de volksontwikkeling zijn B. en W. van oordeel, dat de totstandkoming van een school op rooms-katholieke grondslag de mogelijkheid kan ope nen het aantal kandidaten voor be doelde vloot te vergroten zonder af breuk te doen aan dc kwaliteit en de omvang van het door het K.O.F, verzorgde onderwijs. In tegenstelling tot de verwachtin gen komt het ontwerpplan (dr. Kuy- perkade) tot wijziging van het uit breidingsplan in onderdelen voor d» Sluispolder-West op 15 januari nog niet in behandeling in de raad. Het pian schijnt wel m de com missie voor de stadsuitbreiding ge weest te zijn. maar tot een bepaald standpunt is deze commissie ver moedelijk nog niet gekomen, want het ligt in de bedoeling om na de raadsvergadering van 15 januari in een officieuze bijeenkomst het plan nogmaals te bespreken, waarbij de stedebouwkundige ir. J. de Ranitz de raad van voorlichting zal dienen. Zoals bekend, maakte de leden van de raad, eveneens bijgestaan door ir. De Ranitz, onlangs een onderzoe kingstocht naar het desbetreffende gebied tussen de dr, Kuyperkade en de Noordvliet. Vooral de middenstanders aan de we Doffer" heeft zaterdag m de oude dr. Kuyperkade zten de behandeling openbare lagere school een tentoon stelling van duiven gehouden. Vele liefhebbers hebben deze show, waar de beste duiven uit de omgéving te zien waren, bezocht. De voorzitter van De Blauwe Dof fer zei in zijn openingswoord, dat de tentoonstelling mogelijk was dankzij de hulp van zusterverenigingen en de medewerking van het gemeentebe stuur, dat de ruimte beschikbaar stelde. De schoonste duivin en kam pioen was van de heer A. v. d. Lin den; de schoonste doffer en kampioen van de heer C. Badings. van liet „dr. Kuyperkade-plan" met meej dan gewone belangstelling te gemoet. B. en W. hebben de raad voorge steld de overeenkomst met-de ge meente Maasland voor de levenng van drinkwater voor het jaar 1982 te verlengen. i Het presentiegeld voor leden van stembureaus zal worden verhoogd tot ƒ15 per zittingsdag. Aldus de strekking van een desbetreffend voorstel van b, en. tv. aan de raad. Gevraagd een Uitsluitend winkelwerk. Hoog loon. Aanmelden: v. Ruijgrok Jac. Gerritstraat 10, Deift Telefoon (01730) 2 6017 Na 6 uur: Delftweg 19, Rijswyk, tel. (070) 98 057-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1