Susan Winkeliers helpen Schiedam- Zuid aan kinderspeelplaats IlL Ernstig geval van kinderuitbuiting Voorstellen aan Gemeenteraad de WF-dames en heren lieten winst glippen Op hel Wilhelminaplein komen nieuwe werktuigen Diamanten echtpaar Heijnsbroek Fotograaf liet meisjes 13 uur per dag werken Bredius, Van Duikeren en Van Reeven na twee ronden nog zonder verlies Geen grootse prestaties MET EEN „ZEGEL-ACTIE" ■Oi MORGEN Jaarrede van Burg. Peek Zaalhandbal Brand in afval Uitslagen bij S.V.C. Koopman van oplichting vérdacht Wie heeft iets verloren? Inbraakje FINALE TWEEDE KLASSE LIBRE BATA INTERNATIONAL Film voor SW Tas gestolen SCHIEDAM 2 OUDERE WERKKRACHTEN VACATURES BIJ DE ADMINISTRATIE EEN WERKSTER STENO-TYPISTE Koeriersters I Avonturen van Kapitein Rob >2 Dinsdag 9 januari 1962 3 fcfc- KtO, Idie Ij ■het ■het I «f- 1.1*0 |hii, Bö jintf Idat ■ons ■ens ■dra lang l te- De Vereniging Middenstandsbod rij ven „Schiedam-Zuid" start op maan dag" 15 januari «net een „speeltuin actie". De bedoeling daarbij is gelden te verzamelen voor het vervaardigen van speelwerktuige» en de plaatsing daarvan op het Wilhelminaplein. Als de actie slaagt dan zal naar verwacht ■wordt deze speeltuin op het Wilhel minaplein, de eerste in Schierïam- Znid, medio mei officieel in gebruik genomen kunnen worden. Dit alles is mogelijk gemaakt door de bedrijven en winkeliers in dit zuidelijk stadsdeel, terwij] het ge meentebestuur medewerking heeft toegezegd. Het bestuur van de ver eniging, bestaande uit voorzitter Crama, secretaris Ossewaarde (Den Bommelsestraat 46), penningmeester Bonefaas en leden mevr. Korpers- hoek en de heren Marijnen en Ver speek heeft heel wat werk moeten verrichten voor de actie in kannen en kruiken, is. Maar men heeft bij het streven allerwege sympathie onder vonden. Zo heeft de Bedrüfsschool van Werf Gusto toegezegd om de spccl- werktuigen, waaronder nieuwe mo dellen die door het bestuur zijn uit gekozen, te vervaardigen, terwijl de Ürma Smits het schilderwerk zal verzorgen. Nog meerdere firnia's hebben daadwerkelijke medewerking verleend. En een Rotterdamse bio scoop steunt de actie financieel. Wat op 15 januari een aanvang zal nemen, dat is de zegelactie, waarvan de organisatie berust bij de heren Ossewaarde, Marijnen en Verspeek. Bij de leden van de vereniging, ken baar aan een raambiljet, wordt aan de klanten bij besteding van iedere vijftig cent een zegeltje aangeboden. (Advertentie LM.) Twents Flanellen herenpyama's die normaal voor 8.95 verkocht ■worden, liggen er morgen op onze toonbanken. Juist voor onze klanten die zonder centrale verwarming sla pen en het evengoed 's nachts lekker warm willen hebben js dit een bijzondere aanbieding. Twents flanellen herenpyjama's in modern breed streepdessin, koopc U morgen voor nog géén zes gulden. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze warme flanellen heren pyjama's, de pan talons afgewerkt met verwissel baar elastiek, in de maten 48 r/m 56, ~W y vooraf een zgn. „speeltuintje''. Deze zegels dienen op kaarten geplakt te worden en bij inlevering van een volle kaart wordt men deelnemer in een verlo ting van mooie prijzen. Het is een loffelijk streven van de middenstanders in Schiedam-Zuid, om de jeugd, die daar zo weinig ge legenheid heeft om op behoorlijke wijze te spelen, aan een speeltuin te helpen. Wanneer deze actie slaagt, wat voor een groot deel aan het ko pende publiek zal liggen, dan ligt het verder in de bedoeling om ook op het Rozenburgerplein een speel plaats in te richten. Na gereedkoming zal de speeltuin op het Wilhelminaplein voor een ieder vrij toegankelijk zijn. Het is echter wel te hopen dat de bewoners van Schiedara-2uid en vooral hun kinderen deze speeltuin zullen waar deren en dan zuinig op de werktui gen zullen zijn. Als men ziet hoe in andere delen van de stad de kinderen omgaan met de daar op de speel plaatsen geplaatste werktuigen, dan zal extra zorg wel gewenst zijn. Mogelijk zullen omwonenden of anders bejaarden die daar tijd voor hebben, voor een beetje toezicht op de jeugd kunnen zorgen. Mocht er iemand zyn die voor dit werk voelt, dan kan hij of ztf zich in verbinding stellen met secretaris Ossewaarde. Uiteindelijk is het in het belang van het hele zuidelijke stadsdeel, dal zuinig omgesprongen wordt met het materiaal, dat door bat initiatief van de Ver. „Schiedam-Zuid" opgesteld kan worden. (Advertentie l.M.J TEGEN SPOTPRIJZEN BINNENWEG „Cily Centrum 8EIJERLAND5ELAAN De gemeenteraad van Schiedam komt op vrijdag 12 januari voor het eerst in het nieuwe Jaar in vergade ring bijeen. Het belangrijkste punt op de agenda is dan de Jaarrede die door burgemeester mr. J. W. Peek uitgesproken zal worden. Daarna zal nog een vrij gering aantal voorstellen van het college In behandeling wor den genomen. Zo wordt van de raad het formele besluit gevraagd om de bouw van. diverse schoolgebouwen en gymnas tieklokalen in systeembouw, waar voor reeds een krediet van 4 877.850 is uitgetrokken, onderhands aan te besteden aan Muys en De Winters Bouw- en Aannemingsbedrijf N.V. In het eerdere principe-besluit was daar reeds sprake van, maar nu wordt het officiële besluit gevraagd, waarop de aanbesteding kan volgen. "Verder stellen b. en w. voor om over te gaan tot de koop van een tiental woningen met erf en enkele bedrijfspanden, gelegen aan de Hoofd straat, welk complex de gemeente te koop is aangeboden voor ƒ38.500. Deze percelen zijn voor de gemeente van belang in verband met de voor genomen bouw van 'n nieuwe school, die de openbare lagere school aan de Dwarsstraat zal moeten vervan gen, Deze aankoop is mede van be lang voor de toekomstige iverken aan de waterkering in de nabijheid van de Buitensiuis. Overigens zullen in die omgeving ook saneringen plaatsvinden, zodat aankoop verant woord is. Tegelijkertijd wordt nog een bedrag van 6.276,50 voor onder houd van deze woningen en bedrijfs panden, voor zover deze verhuurd kunnen, blijven; echter zullen slechts in uiterste noodzaak reparaties wor den uitgevoerd. Laadschop Voor de Reinigingsdienst wordt om een mechanische laadschop ge vraagd, die ƒ65.006 kost. Deze ma chine Is nodig om op de gemeente- Drie Schieilamse handbalteams zijn voor de competitie in district West B naar de veilingbai In Wateringen ge trokken. Alle drie wedstrijden ston den op een hoog peil, maar alleen de DWS-dames hebben winst kunneD behalen, terwijl zowel de dames als de heren van Wilton-Fflenoord eer vol verloren. Tegen de DWS-dames nam. Ver- burgh m de vierde minuut de leiding, maar N. Bos-van Houwelxngen maak te spoedig gelijk. Toen kwam DWS, die het zonder N. Robart moest stel len, er beter in en M- de Bruin, H. Opschoor en L. Robart zorgden voor 1—4. Maar de ploeg had ook veel geluk, daar viermaal de doel paal redding bracht. Ruststand was 24. M. Hcorman, die N. Robart verving, had het moeilijk maar speelsters als L. Ro bart en M. de Brum vingen het te kort op en drukten door tot 2—7 Daarna kwam Verburgh met succes in het offensief, doch de achterstand was te groot. Het eind kwam met 6—8. Doelvrouwe A. Velhoven, die op spectaculaire wijze veel harde schoten wist te stoppen, heeft veel bijgedragen tot deze zege. In de laatste vijf minuten van de wedstrijd ,tegen HVP hebben de Wil ton-dames, die goed partij gaven en vaak voorstonden, de zege in rook zien opgaan..Zij verloren met 11—8. "Wel opende HVP de score, maar A v. d. Horst maakte gelijk. Daarna was het F, de Raay die tweemaal een achterstand wegwerkte, terwijl zij en B. Zonneveld zorgden dat met 35 gerust kon worden. Doch daarna werd het snel 5—5, waarop de strijd harder werd. Fr, de Raay, A. de Groot en B. Zonneveld zorgden dat vijf minuten voor het eind de stand 7—8 was, maar daarop kwam het felle offensief van HVP, waartegen de Schïedamsen machteloos stonden. Een zelfde lot ondergingen de Wil ton-heren in de districts 2e klas te gen Hellas 3: zes minuten voor het eind was de stand 1111, maar het werd een 15—11 nederlaag. Hoewel Hellas al spoedig door B. Beerlings en H. O verheul al met 1—4 achter stond, raakten de Hagenaars niet in paniek. Keeper Fr. Mulder stond z'n mannetje en Wilton voerde de stand op tot 2—6, maar toen kwam Hellas in actie en bij de rust was de stand 6—7. Daarna ging de strijd gelijk op, H. v. d. Lugt <3x) en L. Boer scoor den, maar Hellas vond steeds het ant woord. In de laatste zes minuten drukten de Hagenaars echter krach tig door en zo verloren de Schie dammers nog. Op de vuilnisstortplaats aan de Nieuwpoortweg is gistermiddag ver moedelijk door broei brand uitge broken. Het vuur besloeg een opper vlak van bijna 100 vierkante meter. De uitgerukte brandweer heeft om streeks vijf uur een aanvang ge maakt met de biussingswerkzaam- heden, die een uur en twintig minu ten in beslag hebben genomen. ljjke stortplaats het vuil te verwer ken. Dit geschiedde tot nog toe mei mankracht en wel door één man die 22.060 m3 per jaar verwerkt. Deze hoeveelheid neemt elk jaar ziender ogen toe, zodat deze ene man het niet af kan en meerder personeel is niet te krijgen. De mechanische laad schop zou een uitkomst zijn; boven dien kan deze machine ook gebruikt worden voor het ruimen van sneeuw en voor andere werkjes bfj Gemeente Werken. Daar het aantal kleuters van de openbare kleuterschool aan de Mïn. Donkerstraat gestadig toeneemt (1959: 55 kleuters en 1962: 192 kleuters), wordt de aanbesteding van een vier de leidster naast dc hoofdleidster noodzakelijk! doch ook de aanschaf fing van nieuw meubilair en leer middelen voor een vijfde speelwerk lokaal. De kosten worden geraamd op 3.200. Nu hel terrein ten noorden van de Laan van Bol'es gereed gemaakt wordt voor het bouwen van 405 wo ningen in Kethel, vragen b. en aan de raad een krediet van ƒ775.000 voor de door de technische bedrijven uit te voeren werken. Dit is dan 190.000 voor het Gasbedrijf, 113.000 voor de waterleiding en ƒ472.000 voor de elektriciteit. B. en iv. stellen de raad voor om ten behoeve van dc administratie van de technische bedrijven een ad- mlnlstratïemachine ter waarde van ƒ15.105 aan te schaffen. Deze ma chine zal een grote tijdsbesparing geven bU het vervaardigen van nota's voor grootverbruikers. Berekend is dat maandelijks op de 107 manuren er 62 manuren bespaard kunnen blij ven, vat bij het gebrek aan perso neel van belang is. Bovendien zullen de nota's eerder verzonden en betaald kunnen worden, hetgeen op een jaar lijks bedrag van ca. 5,400.000 een niet te verwaarlozen rente-winst geeft. Voorts zal de administratie machine ook voor andere doeleinden gebrulkl kunnen worden. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen bü ongeval: G.G. en GD.: Tumlaan 80. Telefoon 6 92 90. Politie-alarmn timmer: .6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 29 tot 20,30 uur; dinsdag 9.3D tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. s Zondags gesloten, R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 19 tot 23 uur: woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Sted. Museum: Foto's van Eddy Pos- thuma de Boer. Roem der Ro mantiek. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur; „Houdt u van Brahms". Monopole, 2 uur: „De stalen kauw"; 7 en 9.15 uur: „Ik heb gezon digd". Een diamanten bruiloft komt niet dagelijks voor, maar in Schiedam is er een echtpaar, dat gisteren zijn zestigjarig huwelijksfeest heeft ge vierd. Het zijn de heer en mevrouw Heijnsbroek-Heggelman. Beiden zijn in Schiedam geboren. De heer Cor nells A. W. Heijnsbroek is 85 jaar, terwijl mevrouw Hendrina Heijns broek-Heggelman op het ogenblik een leeftijd van 83 jaar heeft be reikt. De vader van de heer Heijns broek bezat een schoenenzaak aan de Broersvest. Deze zaak, die door de zoon is overgenomen, is verschil lende malen verplaatst'geweest Van de Broersvest ging hij naar de Hoog straat, later de Emmastrsat, terwijl hij op het ogenblik aan de Singel is gevestigd. Momenteel wordt de zaak gedreven door een zoon van de heer Heijnsbroek. Gezien de hoge ouder dom der beide echtelieden kon men ons niet ontvangen voor een gesprek, aangezien hen dat te veel zou ver moeien. De burgemeester van Schiedam mr. J. W. Peek beeft gistermorgen in het bijzijn van zijn echtgenote een fruit mand aan het paar aangeboden. Slechts drie teams van de Schie- damse Volleybal Club kwamen in de eerste week van het nieuwe jaar in het strijdperk. Dames 1 won volgens de verwach ting van een tegenvallend DOS met 3—0. De setstanden waren 15—9, 154 en 1511. Heren 3 moest ook ditmaal het hoofd buigen en wel voor Hou Stand 2 waarvan met 30 Werd verloren. Het juniorenteam tenslotte won met 3—0 van RLVC en staat nog steeds stevig op de tweede plaats, met twee punten achterstand op (Van t onzer verslaggevers) De Rotterdamse kantonrechter mr. 3. 3. II. van der Brug heeft maandag morgen waarschijnlijk het ernstigste geval van kindernitbuitlng uit zijn gehele carrière behandeld. Voor hera stonden terecht de 39-jarige eigenaar een fotografisch bedrijf. J. W. W., en diens 21-jarige bedrijfsleider, II. A. B. Dc mannen hadden in hun be drijf op het Pinasplein een veertien jarig en vijftienjarig meisje uitzon derlijk lang onder zeer slechte om standigheden laten werken. Het jong ste meisje werkte gedurende de zo mermaanden gemiddeld dertien uur per dag. Het andere meisje haalde veertien uur. De kinderen kregen nauwelijks de gelegenheid hun boter hammen op te eten. Ze werkten vrij wel continu van half acht 's mor gens tot 's avonds negen of tien uur. „Toen ik het dossier zat te lezen, dacht ik: dit is een rijk verhaal uit 1860, maar toen realiseerde ik me, dat het een strafzaak anno 1962 was," verklaarde de kantonrechter. „Ik had niet kunnen denken, dat in de hui dige maatschappij een dergelijke kin deruitbuiting mogelijk was." Mr. Van der Brug veroordeelde W. tot een maand voorwaardelijke hech tenis en 2.000 gulden boete, waarvan 1.250 gulden voorwaardelijk. B. weid eveneens gestraft met een maand voorwaardelijke hechtenis en voorts met 1.000 gulden boete, waarvan 800 gulden voorwaardelijk. De officier van justitie had tegen W. vijf dagen hechtenis cn 2.000 gul den waarvan 1.000 gulden voorwaar delijk. geëist en tegen B. eveneens vijf dagen hechtenis en 1.000 gulden, waarvan 800 gulden voorwaardelijk. De officier verklaarde, dat hij het een notoire en hoogst brutale over treding van de arbeidswet vond. Hij had de beide verdachten slechts een vijfentwintigtal feiten ten laste ge legd. „Maar als ik alles tenlaste had gelegd, was de dagvaarding een heel boekwerk geworden." Als eerste getuige werd een hoofd agent gehoord, die een uitvoerig on- derzoek had ingesteld. Hij deelde mee, dat het bedrijf In vier jaar niet was gecontroleerd. Bij een routine- onderzoek had een agent echter zo veel onregelmatigheden geconsta teerd, dat hij er geen touw meer aan kon vastknopen. Hij waarschuwde toen onmiddellijk zijn chef, die het geval grondig liet nagaan. Bij een tweede inval van de politie werd het veertienjarige meisje 's avonds om acht uur in een kolenkelder gevon den. Op last van de bedrijfsleider had ZÖ zich moeten verstoppen. Het meisje verklaarde later als ge tuige, dat zij van haar chef in de zomermaanden niet vóór negen uur naar huis mocht. Haar taak bestond voornamelijk uit het drogen van fo to's een werk, dat staande moest ge beuren. Haar vader, die tenslotte de politic had gewaarschuwd, deelde mee, dat zijn dochter 72 gulden per maand verdiende. In een bepaalde periode had zij 72 uur overgewerkt. Op basis van 48 cent per uur had zij echter slechts 55 uren uitbetaald gekregen. De vader van het tweede meisje vertelde, dat zijn dochter «r naar verloop van tijd steeds slechter was gaan uitzien. Ze werd steeds witter en klaagde over vermoeidheid en slaapgebrek. ,.A]s ik vroeg of ik des avonds vóór tien uur naar huis mocht, zei meneer B.: Ja, dat is goed, maar eerst moet je je werk af maken," vertelde het tweede meisje. „Zo kon ik nooit vóór tien uur of half elf weg." De recherche van het bureau Oos- lervanlstraat heeft de 33-jarige koopman N, H. aangehouden, die verdacht wordt van oplichtingen en flessentrekkerij. In Oversehie zou hij een flat met garage hebben gekocht voor 47.500, die hij ook Het meubileren voor 8000,zonder een cent te bezitten. Tevens zou hij de meubelhandelaar opgelicht hebben voor ƒ400,—. Hij Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 2—6 uur. Heren handschoen (r.). Te bevragen bij de vinders; een paar wollen kinderhandschoenen, Hemsbroek, Abbenbroeksestraat 20; gebreide handschoen, Friedrieb, Mgr. Nolenslaan 624; een paar wollen handschoenen, Fissers, Anth. Muijs- slraat 45b; wollen herenhandschoen, Voogd, Van Ruysdaellaan 24b: wo- torhandsehoen en een paar wanten, Pelgrim, Voornesestraat 3b; auto- step, pleters. Perenlaan 14, Kethel; vierkleuren-potlood. Bak, Hekboot straat 3c. Rotterdam; zakmes. Heins- broek, Abbenbroeksestraat 20; zon nebril, Middendorp, Nieuwe Haven 75a; lipssleutel. Ter Braak. Grote Markt 3; kettinkje met kruisje, V. d. Linden. Goeman Borgesiuslaan 56; halsketting. Verheem, Mathenesser- dijk 249, Rotterdam; wollen Sjaal, Van Vonderen, Schimmelpenninck- straat 12; padvindersriem, Êsser, Van. Hallstraat 9; lapje stof, SJieker," Hoogstraat 20; divankleed. Collee, Fabristraat 82b; geruite sjaal, Meijers Kanddaarweg 4. Kethel; overall, v. d. Stap, Voomesestraat 34b; baby schoentje, de Bruijn, Broersvest 7üe; bruine portemonnee met inhoud, Bleiksloot, Wattstraat 28b; portemon_ nee met inhoud. Vermeulen, Van Noortwijckstraat 221c. Rotterdam, Oversehie; portemonnee met inhoud, Stroom, Lorentzlaan 51b; portemon nee met inhoud. Schipper, Loeff- straat 99; rode kater. Dierenasiel, St. Anna Zusterstraat 33b. In de directiekeet van de firma Muys en de Winter aan de Parkweg is vannacht ingebroken. Uit een bureaula werden veertig pakjes si garetten van diverse merken en een bedrag aan klein geld ter grootte van vijftig gulden vermist. De da ders hebben zich tot de keet toegang verschaft door het slot van de deur te forceren. bekent dit laatste, doch ontkent de andere feiten. Hij beweert nJ. geld te hebben staan op een Zwitserse bank. Zen informatie wees tot nu toe alleen uit, dat hij de Swissair nog geld schuldig is... Het onderzoek wordt voortgezet. Libanon-A en 6 punten voorsprong op nummer drie. Deze week staan op het program ma: dames: SVC 1—ZVC 3; SVC 2— DRL 1. Heren: SVC 3—WICO 1. VLAARDINGEN' Grote belang stelling bestond maandagavond voor de finale tweede klasse libre, die in „De Griffioen" door de biljartver eniging TONEGIDO namens het bil jartdistrict Schiedam wordt georga niseerd. Op de eerste speelavond kwamen Bredius, Van Duikeren en Van Reeven tweemaal tot winst. Van dit drietal onderscheidde vooral Van Duikeren zich door zijn uitstekende moyennes. De Koning en Rijnderhoff wonnen beiden eenmaal, maar moesten ook (Advertentie IM.) AAN DE SPITS DER WERELDMODE Uit deschoencreatiej, die In ter nationaal 5 la mode zijn, selecteert Bata Interna tional voor u de meest exclusieve mo dellen. Zie wat de wereld draagt bij Haute Chaussure COOLSINGEL 69 - ROTTERDAM, TEL 133439 Micro-korfbal De tweede microkorfbaldag in de Energiehal mocht zich in eer rnime belangstelling verheugen, zeker door dat er in Rotterdam en omstreken «ergens elders sport bedreven werd. Dat grotere aantal toeschouwers heeft de Schledamse teams echter niet tot grootse prestaties weten te inspireren. Toch waren ze gelukkig beter op dreef dan op de eerste dag. Het jeugdteam van Schiedam be gon hoopvol door de Spangenjeugd- ploeg met 1—3 te verslaan. Ook de tweede en derde wedstrijd van deze ploeg leverde winst op. Tegen Uni cum J werd het 11 en tegen De Spartaan J 00. Succes kwam ook beter voor de dag, raaar kon toch niet verhinderen, dat Ons Huis 2 met 2—3 aan het langste eind trok. Ve- lox 2—Succes eim^gde doelpuntloos, waarmee de blauw witten hun eerste winstpunt binnenhaalden. Schiedam kwam laat aan het bod, maar begon uitstekend door ALO met 0—6 er onder te houden. De tweede wedstrijd ging tegen Velox, maar daarin pakten de Rotterdam mers ta stevig aan. Tien. minuten voor tijd was de stand nog 3—3. Met vier verre schoten bracht Velox de stand op 3—7, een wel wat ruime, maar niet onverdiende overwinning. Met wat losser spel zou een over winning intussen ook wel bereikt zijn. Het Zuiden speelt „De Bungalow" De chr. toneelgroep „Het Zuiden" geeft op vrijdagavond 12 januari in gebouw Irene een uitvoering van het blijspel van Toine van Bergen „De bungalow". De voorstelling begint om acht uur. De voetbalvereniging SW geeft op woensdag 10 januari in het wijk centrum Niewland een filmavond voor leden en donateurs, die om acht uur begint Vertoond wordt do Italiaanse speelfilm „Het bruine monster", met een voorprogramma, waaronder een kort judo-filmpje. Aan de zaal zijn nog kaarten ver krijgbaar. De heer G. M. v. G. vermist uit zijn auto, die hij in de Bosboomlaan had geparkeerd, zijn aktentas. eenmaal de eer aan hun tegenstander laten. Na de eerste speelavond zijn De Grijs, Hartog en Klos nog zonder winst. Op het prima materiaal bij Freek Weber gaven Bredius en Klos aam vankelijk elkaar weinig toe. Na twin tig beurten was de stand 6867. Daarna distancieerde Bredius zich van zijn tegenstander om tenslotte in de veertigste beurt zijn totaal, 150 caramboles, vol te maken. Rijnderhoff en De Koning speelden een lange partij, waarin beiden be neden de minimumgrens (3.00) We ven. Van veel betere kwaliteit was het spol van Van Duikeren, die het presteerde in dertig beurten zijn par tij uit te maken. Tegen dat geweld was De Grijs vanzelfsprekend niet opgewassen. Hartog en B. v. Reeven voerden geruime tijd een hardnekkige strijd om de leiding, een strijd die tegen het einde van het treffen, ia Van Rcevens voordeel uitvicL Spannend en goed was het treffen BrediusDe Grijs. Om beurten had den de spelers de leiding: na tien speelbeurten was de stand 47—52, na twintig 110110. Bredius bereikte tenslotte het eerst de eindstreep. In de nastoot miste De Grijs een zeer eenvoudige bal. Overigens mocht deze op Zijn moyenne, 4.50, nog trots zijn. Onderwijl speelden op de andere tafel De Koning en Van Recven te gen elkaar. De laatste won in 44 beur ten. Van Duikeren onderstreepte tegen Klos zijn kandidatuur voor de ere plaats. In slechts 26 beurten beëin digde hij de partij. Rijnderhoff wilde op het midder nachtelijk uur stappen met zijn aan' de gang zijnde partij tegen Hartog. De wedstrijdleiding nam daarmee, terecht, geen genoegen. Achteraf had Rijnderhoff geen spijt toch maar te hebben doorgespeeld, want het be tekende zijn eerste overwinning. Uitslagen: Bredius 150 40 17 3.75 Klos 108 40 10 2.70 De Koning 350 55 12 2.63 Rijnderhoff 119 55 8 2.17 Van Duikeren 150 30 21 5 De Grijs 81 30 12 2.70 Van Recven 150 39 15 3.85 Hartog 123 39 18 3.16 Bredius 150 22 31 4.66 De Grijs 144 32 19 4.50 Van Reeven 150 44 18 3.41 De Koning 117 44 11 2.66 Van Duikeren 150 26 23 5.77 Klos 60 26 18 2.31 Rijnderhoff 150 37 19 4.06 Hartog 130 37 17 3.51 GEMEENTE SCHIEDAM Het Gemeente Ziekenhuis te Schiedam vraagt: a. ENIGE DIENSTMEISJES b. WERKSTERS eventueel voor halve dagen of enkele uren per dag. Sollicitaties te richten aan dc adjunct-directrice. Voor de bediening van de flessenspoclmachine gevraagd. 5-daagse werkweek. Persoonlijk aanmelden bij de bedrijfsleider van J. J. Meder Zn N.V„ Ncordvest 93-95, Schiedam. GEMEENTE SCHIEDAM Burgemeester en Wethouders roepen sollicitanten op voor de vervulling van een tweetal van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken. Vereist wordt het bezit van een H.B.S.-diploma of daarmee gelijk te stellen opleiding. Aanstelling zal geschieden in de rang van: Hoofd schrijver (jaarwedde ƒ4.512.ƒ5.632.te be reiken na 6 jaar; of Adjunct-commies ƒ4.116. 6.024.te bereiken na 9 jaar) In de genoemde jaarwedden zijn niet begrepen 5.6 compensatie ingevolge de A.O.W. te betalen premïcn, 4 vakantietoeslag en huurcompensatie. Kinderbijslag volgens rijksregeling. Eigenhandig geschreven sollicitaties dienen binnen 10 dagen na verschijning van deze oproep te worden ingezonden bij de Directeur van genoemde Dienst, Broersveld 142 te Schiedam. r Café-restaurant „De Amstelbron" vraagt met spoed Broersvest 13 Telefoon 697 67 GEMEENTE SCHIEDAM Op de afdeling „Interne Zaken" der secretarie van bovengenoemde gemeente kan een worden geplaatst Het bezit van een UH.O.-diploma strekt tot aanbeveling. Bezoldiging zal geschieden naar gelang van leeftijd en bekwaamheid: Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, die nen binnen. 10 dagen, na verschijning dezer adver tentie te worden ingezonden aan het bureau „Per soneelszaken" der gemeente-secretarie, Nieuwstr. 26 Serveerster gevraagd ,UUI een of tweemaal per week. event, alleen v. d. avond, leeftijd tot 45 jaar, gehuwd geen bezwaar -wacht bijver dienste. Ma...n Westhuis, Warande 207. De boekje» met óm kosten nog steeds slechts 75 at p. de^ B«tel ba de bezorger of beakhandebiai-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1