Schied. Filmkring debuteert met film van Danny Kaye VOETBAL: na lange rust zijn verrassingen mogelijk Woonwagenbewoner die een huis Geschiedenis van tramlijn 8: stoom, paarden, elektra R dams verkeer eiste vorig jaar 27 doden minder dan in 1960 Het ontwikkelen van het onderscheidingsvermogen Huldiging bij C.B.G. eist Noodwinkel voor de jeugd Poging tot inbraak in de Hoek Hoorspelwedstrijd Jionger van Actie-comité 10x10 DE JAGER VOOR DE KANTONRECHTER Grond voor de Geref. Kerk Stookolie via riool op de Nwe Waterweg Excelsior draait de Messiah Voetbalfilm bij G.T.B. Bouw van bejaarden tehuis St. Liduina in tweede fase Burgerlijke Stand Burgemeesterskamer in stijl Louis XVI Groene Kruis vergaderde Zilveren medaille voor G. Tros SCHIEDAM DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters Ponder Jag 11 januari 1962 3 Het nut van een filmkring is vooral het tot ontwikkeling brengen ran het onderscheidingsvermogen vin de leden» zodat zij op den duur direct kunnen zien wat een filmisch kunst werk en wal zomaar poespas Is. Woorden van soortgelijke strekking sprak gisteravond de conservator van het Sted. Museum,, de heer P. L. A. Janssen, tijdens de „Kennismakltigs- avond" van de kortelings opgerichte Schledamse Filmkring, De bijeen komst ondervond een vrij redelijke belangstelling en derhalve kan men deze oriënteringsavond in het Mono- pole-theater zeker als geslaagd be schouwen. Na de vertoning van het nieuws nam mr. H. B. Engelsman als lid van 't voorlopige bestuur het woord. Hij hoopte dat 't experiment de oprichting van een Filmkring Schiedam mocht slagen. Voorts vermeldde hij, dat het niet in de be doeling ligt altijd „zware" hoofd films te vertonen. Ook de meer „luchtige" films komen aan bod. En daarmee werd gisteravond gestart door het draaien van de bekende Danny Kaye-film „The Secret Life of Walter Mitty". De heer Engelsman bracht tenslotte zijn dank aan de Schiedamse Gemeenschap, die een groot voorstander van een filmkring in Schiedam blijkt te zijn. De heer Janssen wekte in zijn in leiding „Bewegende beelden kijken' Twee leden van de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale, de heren W- Hamerslag en W- van 't Veer zjjn woensdagavond tijdens het gezellige 57-ste jaarfeest in Irene gehuldigd. ZU ontvingen het gouden insigne van het CNV en oorkondes en de dames ontvingen een taarl. De voorzitter van de afdeling Schiedam van CBC heeft bij de opening gewezen op het belangrijke werk van de pioniers. Na hem sprak de cJistrictsbestuur- der Tj. H. Daane. Na de pauze heeft Schiedams To neel een leuke opvoering gegeven van het niemandaltetje „Altijd Zon neschijn" onder regie van G. J. van Dutter velt Mevrouw Vol werk speel de als invalster voor mevrouw He- nar-Immerzeel op voortreffelijke wijze de hoofdrol van mevrouw Truus Bruins. De zeven tonelisten hebben op aardige wijze hun type ringen gestalte gegeven. op tot het doorgaan met dit werk. Ook hij had met geestdrift de op richting van deze kring gadegesla gen. Door middel van. een vluchtig maar scherp overzicht tipte hij de ontwikkeling van de film aan, die een aaneenschakeling is van zeer vele stilstaande beelden, die door de snel heid van het draaien gaan bewegen. En hij vond het zeer logisch, dat met behulp van dit medium, evenals bij de totografie trouwens, een kunst werk kan ontstaan. Als programma's voor een Filmkring stonden hem voor ogen: een mengeling van goede amusementsprogramma's en films, die een bijdrage kunnen zijn tot de be schaving van deze eeuw. Aan de hoofdfilm gingen twee kor te filmpjes vooraf. Allereerst werd een in kleuren opgenomen eenden- jacht in India vertoond, gevolgd door een Franse zwart-wit Him, getiteld „Fourvu qu'on ait ivresse". Maar de aanwezigen zullen toch van de hoofdfilm wel het meest hebben ge noten. Terecht had de heer Janssen dit werk als een sleutelwerk voor het leven aangeduid. De leden van de Filmkring zullen beslist na deze eerste avond niet pes simistisch gestemd zijn. Het is in derdaad een aantrekkelijk idee peri odiek een zeer goede film, al is hfj dan van enige jaren her, naar Schiedam te Italen. En menigeen zal hierdoor het medium film meer waar deren en Ieren, dat er nog iets anders bestaat dan het commerciële prul werk, waarmee we tegenwoordig zo vaak worden geconfronteerd. Als de animo, waarmee deze kring is opge richt niet zal gaan tanen, heeft de kring onbetwistbaar recht op een plaats in het Schiedamse culturele leven. Dc heer O. K. deed aangifte van vermissing van zijn armbandhorloge uit een kleedkamer van de N.V. Tankercleaning. (Advertentie IJl.) PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 - TELEF. 68081 Apothekers-nachtdienst; Apotheek Van Westendorp, Singel 83, Bellen btf ongeval: G.G. en G.D.: Tuihlaan 80. Telefoon 6 9290. PoliUe-alarmnummer: 646 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend; maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9,30 tot 16.30 en 19 tot 20 30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur;- vrijdag 9.30 tot 16.30 en 39 tot 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend maandag 19 tot 23 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 23 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 34 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Sted. Museum: Foto's van Eddy Pos- thuma de Boer. Roem der Ro mantiek. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Genade loze jeugd". Monopole, 2 uur: „De stalen klauw", DIVERSEN Passage. 8 uur: Kath. Kr mg. Toneel groep Ensemble met „Een hoed vol regen". De hervatting van de competitie geeft de Schiedamse teams de kans om bü de eerste wedstrijden in het nieuwe jaar hun kans te slaan. De conditie van de Schiedamse teams moet dan van doorslaggevende he le kenis zijn, maar verrassingen zul len ongetwijfeld voorkomen omdat enkele stadgenoten tegen geduchte tegenstanders fn het veld moeten. Het bezoek van Schoonhoven aan Demos kan van beslissende beteke nis voor het leiderschap in 4 F wor den. Als de roodzwarten in sport park Harga de sterke gasten geen halt toeroepen gaat Schoonhoven vrijwel onbedreigd als leider naar de eindstreep. LAGER KNVB In sportpark Thurlede krijgt Ex cels; or*20 het niet gemakkelijk tegen Leonidas, maar een puntendelmg kan het wel worden. Ook DHS zal wat moeite hebben met de start. In goede vorm blijven'de geelzwarten in Kethel do baas over Westerkwar tier. In de vierde klas F kan SFC bij de kopgroep blijven door jn Rotter dam NRC te slaan, hoewel NRC van kwaliteit is. Ook het bezoek van Martimt aan Ammerstolse SV is geen sinecure. De witroden moeten echter evenals SFC winnen omdat Advertentie LM} U HOEFT NU NIET MEER met een slechte verlichting te blijven tobben. heeft verlichting voor elke beurs. De grootste sortering, de laagste prijs. ALLEEN; BROERS VELD 108-134 - Telefoon 6 97 03 Met zijn woeste baard cn de twee met zijn drieën wel op bankjes In stevige politiemannen die hem gezeldeu, leek het dat de 26-jarige L. de S. wel een vervaarlijk figuur moest zjjn, maar toen de S. oog in oog met kantonrechter mr P. B. Cos kwam te staan stelde dc VJaardinger dat „het toch maar een onbelangrij ke zaak was." Hem werd ten laste relegd dat hU zonder vergunning in een woonwagen woonde. Zo zag de S. het niet want hjj merkte op dat anderen er voor gezorgd hadden dat hfj in die woonwagen kon, hij had het ding later zelfs van een heer Van H. gekocht. „Ik was eerst in de kost bö Sociale Zaken" verklaarde hij, ,Jk woon ook niet in die wagen, ik slaap er alleen maar," Slapen is wonen meende de sub stituut-officier mr J. L. F. van Moor- sel, die opmerkte dat het geen ge zicht is zo'n ding, het moet worden opgeknapt, maandenlang doet u al niets, toch is u aangezegd dat u ver dwijnen moet, die wagen is een wrak, het is een onbeschrijfelijke rotzooi, -we moeten hier eisen gaan stellen," verklaarde de officier, maar de S. die eerst alies gelaten had aan gehoord verklaarde daarna dat „hij zou ook wel zekere eisen willen stellen," namelijk dat hjj een eigen huis kreeg. Op een vraag van mi Cos verklaarde hij daarna, nimmer bij het Bureau Huisvesting te zijn geweest. De officier voegde er nog aan toe dat verdachte nu geld ge noeg verdiende om m de kost te gaan, de verdachte was vrijgezel. „U moet twee dingen doen, gaan praten over de verkrijging van de vergunning voor de woonwagen en gaan praten bij het Bureau Huis vesting," zei mr Cos welwillend, „we zullen de zaak dan aanhouden en kijken wat er uit komt." Officier, begeleidende politie-agenten en ver dachte voegden nog wat aan de dis cussie toe en het slot'was dat ver. dachte over anderhalve maand iets officieels op schrift moet tonen voor het kantongerecht. „Zou ik dan een papiertje kunnen krijgen, anders schepen ze me at verklaarde L. de S. toen vertrouwelijk, maar mr Cos deed het af met: „U kan zeg gen dat u hier geiveest bent." ,.Dan krijg ik toch zeker geen bekeuring meer," stelde S. nog, maar de kan tonrechter wees naar de deur. De colonne vertrok niet vootdat S. tn de deuropening klagend had gezegd: „Ze geven me altijd maar door be keuringen... Met zijn drieën zaten ze op het bankje in de zittingszaal van het kantongerecht te Schiedam zoals ze feestzalen zullen zitten. Het meisje bleef zitten toen Bastiaan en Adriaan Gerard gingen vertellen wat er nu precies gebeurd is enkele maanden geleden op de smalle weg even bui ten Vlaardingen, Onlangs had daehte H. al verteld dat de twee broers Van T. hem zouden hebben gesard, ze zouden links hebben ge reden, dan rechts op hun brommer, ze zouden achterom hebben geke ken en toen hebben gelachen. Als eerste verklaarde de 25-jarige Bastiaan van T. dat het duo gewoon bad gereden. De weg slingerde wel maar de brommer niet. Hij zat op de duo toen de auto naderde, hij had zijn negentienjarige broer gezegd naar rechts te gaan. Broer Adriaan Gerard mocht als bestuurder vertel- len wat voor artiesten zij zijn. „Acro baten, edelachtbare, we zijn niet ver zekerd, we kunnen ons die stunt niet veroorloven om automobilisten te plagen." De broers reden dus ge woon op de bromfiets, ze gingen naar Schipluiden. Bastiaan vertelde nog dat de wagen honderd meter naast hun had gereden. Hij was blij te hebben gezien dat de chauffeur schuimrubber vervoerde. Daar bad hij uit geconcludeerd met een koop man te doen te hebben, die van de ina-kt kwam. „Waarom noteerde je het nummer niet?" vroeg de officier, „Omdat onze ogen onder de modder zaten toen we uit dit sloot kwamen," zei Bastiaan. De officier achtte het vreemd dat verdachte de twee jongens eerst wel had gezien en er later niet naar om had gekeken toen ze van de aard bodem verdwenen waren. „Waarom gaf die ene dan een klap op mijn auto?" zei verdachte, maar Bastiaan zei: „Als je op het punt staat je le ven te verliezen die je gekke din gen." De broers vertelden dat de bagger uit de sloot hun ondergoed had bedorven, ze hadden hst moeten weggooien. Als vergoeding voor het stomen van de kleding en het be schadigen van een horloge wees mr Cos de acrobaten dertig gulden toe. Dc officier vond het naar dat de twee artiesten acrobatische toeren hebben moeten verrichten om met het leven te verliezen, hij achtte sub sidiair bewezen dat de minder ar tistieke wijze van rijden van H. het snijden van de bromfiets en de dui keling in dc sloot ten. gevolge had. Het werd dertig gulden boeten of zes dagen hechtenis. het contact met aanvoerder Schoon hoven zoek dreigt te raken. Voor DRZ weer met de oude kern is er thuis alle gelegenheid het gewenste herstel te vinden. Van de Rotterdammers DZB moet ge wonnen kunnen worden. De reserves: Schiedam 2Coal 2; HION 2SFC 2; Neptunus 3—Excel- sior'20/2; DHS 2—Tediro 2; Excel- sior'20/3Het Noorden 2. AFD ROTTERDAM Het ziet er niet naar uit dat SVDPW zondagmorgen bij AVS de mooie leiderspositie gaat prijs geven. Wel moeilijker wordt Schiedamse winst voor hekkeslulter Ursus bij USC. Het kan toch wel een gelijk spel worden. Zeer moeilijk krijgt Schiedam het, eveneens in Rotter dam, bij Noorderkwartier, De gast heren zullen te sterk zijn voor de tweede rodelantaarndrager van Schiedams eersteklassers. In de tweede klas moet Schie damse Boys in de uitwedstrijd onbe dreigd over SIOD kunnen zegevie ren. Ook van "Wilton Fijenoord wordt aan de Maaskant winst ver wacht tegen SOAG. Lagere elftallen: Hermes DVS 5— Neptunus 4: SW 5—Sparta 5; Nep tunus 5—SVV 6; Sparta 7—DHS 3; Feijenoord 8Martinit 2; DZB 2— DRZ 2; Set Noorden 3—Demos 2; Zuiderster 3—Martinit 3; Schiebroek 2Hermes DVS 6; Hermes DVS 7— Schiebroek 3; DHS 4—Slikkerveer 4; Rockanje 2ExceIsior'20/4; SFC 3 -NRC 3; Demos 3—Hillesiuis 4; Ur sus* 2—DJS 4; WF 2—WCR 2: SVD PW 3—Zwart Wit 2; SW 8—Sparta 14; Schiebroek 4—SVV 9; Excelsior '20/5Spartaan'20/7; Spartaan*2D/8- Excelsior'20/6; R'FC 7—SW 10; SW 11—Excelsior'20/7; Excelsior'20/R ODI 4: Coal 7—DHS 5; DRZ 3—VOC 8; Tediro 4—Demos 4: Martinit 4— Dirksland 3; FSV Pretoria 5SFC 5; FSC Pretoria 6—SFC 6; SVDPW 4—Schiedam 4; SchiedamóSVDPW 5; Schiedamse Boys 2Nestoro 3; Hermes DVS 9—VFC 8; Spartaan'20/ 11—Excelsior'20/9; Slikkerveer' 6 Hermes DVS 10; Spartaan'ZO/JS—- Excelsior"20/i0; DHS 6—Progress 5; Zuiderster 5DRZ 4; Demos 5—Hil- legersberg 5; Aeolus 5Martinit 5; DJS 7Demos 6; Swift Boys 3— Ursus 3; Ursus 4—Swift Boys 4; Eureka 4—-Schiedam 6: DHS 7 Bloemhof 5: Florissant/OBR 4—WF 3; Bloemhof 6—SVDPW 6; HWD Schiedam 7; Boezemkwartïer 3 Schiedamse Boys 3; WF 4Blijdorp 4. ZaterdagvoetBAL Nu HBSS in zulk een goede vorm is kan zaterdagmiddag in Harga van Monster worden gewonnen, In Vlaar dingen gaat PPSC tegen de club van die naam een heel lastig duel tege moet. De technische stadgenoten moeten winnen om een kans op de titel te behouden. Ook GSS moet gaan tonen van formaat te zyn. De Gustomannen zijn. beslist van plan in Harga leider Fiershil van de troon 'te stoten. Uit kan GTB een puntenverdeling bevechten tegen GOZ. De overigen: Die Haghc 2HBSS 2; Heinenoord 2—PPSC 2; GTB 2 VVOR 2; Stedos 2—PPSC 4; HC SZ 2—KBSS 5; PPSC 5—DOT04; HBSS 7RSM 4; regionale jeugdaf deling derby SW—Hermes DVS. Het gemeentebestuur wil de nood- winkel van de Coop, Ver. „Door Eendracht Sterker", die aan de I.oeffstraat is neergezet, maar nu overbodig Is geworden na de ope ning van de supermarket aan de Mgr. Nolenslaan aankopen voor 3500. Gezien het grote gebrek aan ruim te voor het jeugdwerk in Nieuwland wil het gemeentebestuur de nood- winkel dan ter beschikking stellen voor het werk onder de jeugd, waar door dan voor een deel in de be hoeft wordt voorzien. Voorts wordt aan de gemeenteraad een bedrag van 500 gevraagd waaruit eventu ele reparatiekosten kunnen worden betaald. B. en W. stellen de Gemeenteraad voor aan de Gereformeerde Kerk van Schiedam een perceel grond aan de Burg, Honnerlage Gretelaan in Nieuwland te verkopen voor de bouw van een nieuwe kerk. Gezien het besluit om voor bouw grond voor kerken de helft van de geldende prijs in rekening te brengen zal de koopsom van dit 1.390 m2 gro te perceel 41.750 moeten bedragen. nE geschiedenis van lyn 8 (tegenwoordig lijn 4) Tf teil ik hier even in het kort memoreren. In het einde van de vorige eeuw was de verbinding tussen Rotterdam en Schiedam (buiten dc spoor- weg-verbinding) de legendarische stoomtram. Deze lijn liep van de Coolsingel hoek van Oldenbar- neveldtsiraat naar Del/showen en boog dan aj naar Mathenesserdijk, dook daarna bij het passeren van de bekende molen de diepte in en vervolgde zijn rit met vele bochten benedendijks naar Schie dam. Later is de stoomtramlijn ingekort. Van de Coolsingel af was het een paardetranilijn cn bij de Duyststraat stapte men over op de stoomtram. Pas in 1907 werd de elektrische tram naar Schiedam in dienst gesteldnadat reeds in 1905 de eerste elek trische tram in Rotterdam reed. A JA 1912 werd ook de route van lijn 8 gewijzigd. L V Een doorbraak bij de Aelbrechtskolk was nodig om met de aanleg van de Schiedamseweg te be ginnenDe tram reed sinds 1912 dwars door de polder. Tussen dijken naar de Hogebomen (nu on geveer het Marcanipleinen vermeed de bochtige weg langs de Mathenesserdijk. Maar van de Hoge bomen af reed de tram nog jarenlang benedendijks lot Schiedam. De tekening laat u zo'n situatie zien. De tram nadert hier het z.g. „rode hek". De trams reden op dit deel van het traject op ongelijk niveau, hetgeen duidelijk te zien is aan de houten schoeiing waarop de tram in de richting Schiedam. reed. De bijwagen is een verbouwde oude paarde- tram, welke op de tekening groter lijkt dan de motorwagen, maar dit is het gezichtsbedrog van het perspectief. Octave DeConiuck (Van één onzer verslaggevers) Het verkeer in Rotterdam heeft in de eerste elf maanden van 1961 47 mensenlevens geëist. Dat is 27 minder dan in dezelfde periode van 1960. Deze opmerkelijke daling is volgens hoofd commissaris A. Wolters voornamelijk toe te schrijven aan de in voering van de maximum snelheid van 50 km. Ongeveer 25 a 30 ton stookolie is gisteren met condenswater via de af voer van Verenigde Glasfabrieken in het rioleringsnet van de gemeente terecht gekomen. De oorzaak dient geweten te worden aan 'n lekkage in de verhitter van de fabriek. Het per soneel was daarvan niet op de hoog te. De olie is uiteindelijk in de reser voirs in Oost Frankenland en aan de Marconiweg terecht gekomen, Het personeel van de fabriek zou de olie daar verwijderen, maar door een misverstand heeft de machinist van het gemaal aan de Marconiweg de stookolie op de Nieuwe Water weg geloost. Het is niet ondenkbaar dat de brandstof nu de Schiedamse binnen wateren weer zal binnendrijven. Op de repetitie die de Gemengde Arbeiders Zangver. Excelsior maan dagavond in Arcade houdt zullen de opnamen ten gehore gebracht wor den die gemaakt zijn tijdens de uit voering van „The Messiah" in de Grote Kerk in december. Ook de le den van Orpheus worden op deze avond verwacht. Op dinsdag 16 januari organiseert do voetbalvereniging van de Gemeen telijke Technische Bedrijven .G.T.B.' een filmavond in de Kantine van de Gasfabriek aan de Dwarsstraat. Als hoofdfilm zal warden vertoond de wedstrijd ZwedenBrazilië om het wereldkampioenschap voetbal 1958. Nu de verwezenlijking van de plannen van de St. Liduina-stich ting zo ver gevorderd is dat de bouw van een aantal flatwoningen en een gebouw voor huisvesting en verzorging van bejaarden gereed is gekomen, kan begonnen warden met de eerste fase van het huisvestings- en verzorgingstehuis. Dit omvat de bouw vun een verblijf voor het personeel, het ketelhuis en de trans formatorruimte. De bouwkosten daarvan bedragen, na aftrek van dc Rijksbijdrage rond één miljoen gul den, welk bedrag zal moeten wor den geleend met waarborging door de gemeente. Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd het besluit daartoe te nemen. Geboren; Sonja J. d.v. J. E. van der Windt en M. J. van Breukelen: Kir,us z.v. A. C. van Pelt en H. Bentem; Wdhelmlna M. d.v. H. J. F. M. Singels ?-»H' van rteT L,ndep: Sara d.v. een kastje en zes stoelen, gestof- Koon. J. dWrarht «ord.n Spetter, 80 jr. echtg. van M, Dollec. geraamd op f 3.610. Het aantal verkeersongevallen met ernstig letsel bleef gelijk: 1630. Dat met licht letsel liep terug van 2642 tot 1368. In de ongelukken met uit sluitend materiële schade viel een stijging van 646 (1856517920) te constateren, wat voornamelijk het gevolg is van de nieuwe voetgan gersregeling, waardoor bij de over steekplaatsen veel kop- cn staart- botsingen voorkwamen. De Rotter damse politie is desondanks niet on tevreden over de resultaten van de nieuwe zebra-bepalingen. Nu 't pu bliek er aan gewond begint te raken, neemt het aantal ongelukken gelei delijk af. De misdaad nam in het afgelopen jaar toe, maar geenszins in veront rustende mate. De stijging van 11.481 misdrijven naar 11.821 werd voornamelijk veroorzaakt door de grotere diefachtigheid van de jeugd, een bekend verschijnsel in een wel vaartstaat, "Wegens joyriding en diefstallen van bromfietsen werden 270 jongeren beneden de leeftijd van achttien jaar aangehouden tegen 185 in I960. Bij winkeldiefstallen waren 463 jopgens en 174 meisjes betrok ken tegen 427 cn 121 in 't jaar er voor. In totaal werden in de eerste elf maanden van 1051 2041 fietsen, 579 bromfietsen en 39 auto's gestolen Van het totaal aantal misdrijven werd 51,6 procent opgelost tegen 52 procent rond in 1960. De onopge loste zaken waren voornamelijk kruimeldiefstallen. Alle grote zaken werden opgehelderd. De verleiding in de grote waren huizen was weer velen te machtig. Er werden wegens winkeldiefstallen Het meubilair in de kamer van de Burgemeester op t Stadhuis voldoet niet meer aan de daaraan uit repre sentatief oogpunt te stellen eisen en moet worden vervangen. Zo melden B. en "W, In overig met de Burge meester is voor het nieuw aan te schaffen meubilair de keus gevallen op meubels in de stijl van „Louis XVI" mede omdat de in de Burge meesterskamer aanwezige betim meringen en lamp reeds in deze stijl "iljn. De kosten voor dit meubi lair, bestaande uit een schrijftafel. 746 mensen aangehouden, waaronder een groot aantal vrouwen. In i960 waren het er 654 en in het afgelopen jaar 650. In de loop van dit jaar zal op het bureau Sandelingpïein een onderafdeling van de kinder- en ze denpolitie met zes a zeven recher cheurs ondergebracht worden. De hoofdcommissaris verwacht dat het aantal aangiften in Rotterdam-Zuid dan enigszins zal toenemen. Hij heeft de indruk dat een gang naar het Haagse Veer sommige mensen ervan weerhoudt melding te doen van een delict. Voor Rotterdam-Zuid is te vens van belang dat in april van dit jaar het nieuwe politieposthuis aan de Slinge bij het Bornerveld in ge bruik zal worden genomen. Voor de rivierpolitie is het mede door het record-aantal schepen dat de Rotterdamse haven binnenvoer een bijzonder druk jaar geweest. Er werden een kleine 80.000 ingaande en ruim 84.000 uitgaande passagiers ge boekt. Het aantal afmonsteringen van zeelieden bedroeg bijna 23.000. In to taal werden 650.000 bemanningsleden gecontroleerd. De recherche van de rivierpolitie leidde 2G5 verdachten voor de offi cier van justitie. Er werden 760 men sen wegens misdrijf aangehouden. Hoofdcommissaris Wolters deelde verder nog mee dat er in het afge lopen jaar in totaal 72.000 processen- verbaal werden opgemaakt. Dertien procent daarvan werd door schikking afgedaan. Aan het eind van het jaar werkten in Rotterdam 8200 vreemdelingen. Dat was 600 meer dan aan het eind van 1960. De stijging is het gevolg van de werving van voornamelijk Spaanse, Italiaanse en Belgische ar beiders. Gisternacht heeft de politie te Hoek van Holland gearresteerd de 22-Ja- rige chauffeur J. G.' v» D, en de evenoude D. v. E„ die geen beroep heeft. Beiden wonen in Den Haag. Zij worden verdacht van poging tot Inbraak in de stationsrestaura tie aan het strand te Hoek van Hol land. Een politieman zag een van de mannen In de buurt v.d. restauratie vla* bij een geparkeerde auto staan. Op de vraag wat hij daar deed kon deze geen aannemelijke verklaring geven. Vlak daarop kwam de man aan uit de richting van de restau ratie. Eerst werden beide mannen, die samen met de auto waren gekomen, naar het politiebureau gebracht en daarna ging de politie eeas by de restauratie kijken. Er was een hek opengebroken en er waren twee rui ten vernield. Alles wees op een in braakpoging. Bovendien liep de po litiehond die lucht bad gekregen van een schoen van een der ver dachten regelrecht naar de gebroken ruit en begon daar te blaffen. Ver- d hten zullen vanmorgen in verze kerde bewaring worden gesteld. Door het comiié „Actie 10 X 10" in Schiedam zijn nadere bijzonderheden gegeven over de door dit comité uit geschreven wedstrijd in het maken van een hoorspel of klankbeeld, waarmee beoogd wordt geld te ver zamelen om de honger te helpen be strijden in Afrika. Het hoofdmotief van dit hoorspel of klankbeeld moet „Honger" zijn. maar men Is vrij om dit gegeven ver der uit te werken. Een ieder die ple zier heeft in het werken met een bandrecorder wordt opgewekt aan deze wedstrijd deel te nemen. Dit kan geschieden in verenigingsverband, met het huisgezin of door schoolgroe- pen. Het comité heeft echter als1 voor waarde gesteld dat er minstens twin tig inschrijvers moeten zijn, anders gaat de wedstrijd niet door. Een jury, bestaande uit leden van het actie comité. aangevuld met personen uit het culturele leven, zullen de inzen dingen beoordelen. Verder zal ge tracht worden de bekroonde inzen ding door de radio uitgezonden te krijgen. Als eerste prijs wordt uit geloofd een bedrag gelijk aan 25% van de inschrijfgelden met een mini mum van 25.— en een tweede prijs van 10% of 10.v Vanaf 15 januari kan men inschrijf formulieren (met dee inemings voor waarden) halen bij het kantoor van de Schiedamse Gemeenschap aan de Plantage of bij de heren P. de Jong, Oude Maasstraat 33 en L. Mientjes, L. de Colignystraat 29. Het inschrijf geld bedraagt 5.—. De inschrijving sluit definitief op 22 januari. Indien de wedstrijd door onvoldoende deel name niet ooorgaat krijgen de in schrijvers daarvan bericht- (Van onze correspondent) OOSTVOORNE. Woensdag, avond kwam in hotel „De Man" te Oostvoorne dc afdeling Oostvoome cn Tlnie bUeen van het Groene Kruis voor het houden van een ledenver gadering. Onder de aanwezigen be vond zich burgemeester W. H. Spren- ger van Oostvoorne. De voorzitter, de heer A. Bolwidt, sprak het welkomstwoord, In het fi nanciële verslag werd vermeld, dat een nadelig saldo over het vorig jaar werd geboekt van ƒ721,48, een be drag, dat door de gemeente in een subsidie wordt bijgepas*. Verheugend was het feit, dat de afdeling thans 1650 leden telt, met een contributie- mkomen van ruim 11.000 per jaar. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden, dr. A. C. W. Schiep en A. de Vries, met algemene stemmen herkozen. In de vacature secretaris-penningmeester werd be noemd de heer K. G. Vos, eveneens met algemene stemmen. Besloten werd, met algemene in stemming, de contributie van ƒ8,— op ƒ10,— te stellen, per gezin per jaar. De Rotterdamse politie krijgt bin nenkort de beschikking over enige tientallen scooters. Hoofdcommissa ris A, Wolters deelde vanmorgen me de, dat een proefneming met scoo ters volledig is geslaagd cn dat thans is besloten vooral bij surveillance in de buitenwijken intensief gebruik te maken van dit vervoermiddel. Het aantal surveillances per rijwiel zal daar worden verminderd. De ervaring van de laatste jaren is, dat een fietsende agent geen kans heeft in geval hij probeert bromfietsers te achterhalen. KLAASWAAL. De vijftiende zilveren draagmedaille wegens 25- jarig lidmaatschap van de harmonie- vereniging „Prinses Juliana" te Klaaswaal, is dinsdagavond in „De Rank" tijdens de eerste van de jaar lijkse uitvoeringen uitgereikt aan de penningmeester van .Prinses Ju liana", de heer G. Tros. Dit gebeur de door de voorzitter, de heer A. Tuk. U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN-95 Schiedam, tel. G86 H GEEN FILIALEN Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. AU» soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Diversen Vermager zonder dieet, met Gracial, 50 dragees 1.88. Bij apotheek en drogist Texoop Linnenkasten 91,— (klein), In crème gelakt, in blank eiken 179,— (groot) half leg en half hang (uitneem- baar) bij Plate, Gr. Markt 19-21, Scheicam. Personeel gevraagd N.V. Sportfondsenbad Schie dam vraagt badjuffrouw of meisje voor schoonmaak- werkzaamheden en toezicht kleedzalen. Aanmelden vrij dagavond van 19.30 tot 20.30 of na telefonische afspraak 6 96 00.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1