SSÉISSSHI! flNCO 3P UNLIQUI 1500 KREUGER Een hoog flatgebouw zal aan de Dieselstraat verrijzen CHU, ARP en SGP llpsfll In onze OPRIIMIM is kijken „KOPEN" Heren Modemagazijn komen op één lijst Ensemble bood ?5Een hoed vol regen'' aan AGENDA Tafeltennis- programma Bevolking nam af Wilhelmina bij Hermes '98 Storm jaagt tal van mensen op kosten ~3~L mmmmmmmmrnrnrn BROERSVtST 56 ZIE ONZE ETALAGE'S 44 maisonnettes II winkels BALANS-OPRUIMING Toneel voor Kath. Kring figggS&Q SöSlgSgSie &B§g§sr Voorstelling maakte een diepe indruk EUROTAX 69 4 GO Wind blies muur om Stormschade Wie heeft iets verloren? DE JAGER Zaalhandbal- programma Bijeenkomst van de S.M.C. 'n PRACHT- AANBIEDING OVERHEMDEN 10.90 8.90 FABL0 OVERHEMDEN 9.90 Vrijdag 12 januari 1962 3 Advertentie 1 M Voor gemeenteraadsverkiezing De Christelijk Historische Unie, de Anti-Revolutionaire Partij en de Staatkundig- Gereformeerde Partij zullen in Schiedam voor de dit Jaar te houden gcmeenteraads-verkiezlu- gen op één lijst samengaan onder de naam „Protestant Schiedam". We hebben reeds eerder melding gemaakt van de plannen; kortgeleden is dit be sluit door de besturen van de betrok- Vanmiddag is de eerste paal gesla gen voor het hoge flatgebouw dat voor de Amsterdamse Bedryfs-Trust Maatschappij N.V, door het Bouw en Aannemingsbedrijf D. Baron te Schiedam gebouwd zal worden aan de Diesclstraat. lïet architectenbu reau C. C. van Kluyven heeft het ge bouw ontworpen waarvan we hier boven een foto van de grote maquet te geven. In dit flatgebouw zullen 44 maison nettes (met de siaapverdieping bo ven de woon-etage) worden ge plaatst met op de begane grond elf winkel-eenheden. Verder nog een be drijf»-ruimte of garage-boxen. De maisonnettes krijgen een vloer oppervlakte van 90 m2 met beneden de grote woonkamer, vestibule, hal, keuken en provisiekast en daarbo ven een ouderslaapkamer een twee- en een eenpersoons-slaapkamer en een badcel. Elke woning krijgt twee loggia's. De indeling van de winkel-eenhe den geschiedt in overleg met de toe komstige gebruikers naar gelang de aard en de branche van de toekom stige bedrijven. Achter de winkels zijn magazijnruimten geprojecteerd, bereikbaar via een expeditie-straat achter het gebouw. in de kelder bevinden zich do berg plaatsen voor dc woningen, magazijn ruimten voor de winkels, de centra le verwarming, de hydrofoorruimten en 'n algemeen magazijn. Alle woon- verdiepingen en dc kelder zijn be reikbaar via een centraal trappen huis met twee personenliften. .riet hoofdgebouw krijgt een gevcl- lengte van 52,83 meter, een diepte van 11.63 meter en een hoogte van 26.20 meter. (Advertentie l.M.) JAPONNEN SPECIALE SEKIEPKIJZEN Gemakkelijk uitzoeken ƒ9.90, ƒ19.90, 29.90, ƒ39.90, 49.90 tot en met 89. WINTERMANTELS EN KOSTUUMS ƒ43—, ƒ68—, ƒ79.89. 98,en hoger TWEEDMANTELS voor elk seizoen, vanaf ƒ49. VESTEN vanaf 10.90 PULLOVERS vanaf ƒ5.90 KINDERMANTELS EN JACKS vanaf ƒ19.90 KINDERJURKJES vanaf 9.90 HOOGSTRAAT 155-157 - SCHIEDAM vanaf 5.90 AG A (Advertentie LM.) MORGEN BEGINT ONZE bekende opruiming in camera's, loupen, kijkers, albums enz. Zie vooral onze etalage. v. cf. AREND HOOGSTRAAT 91 - SCHIEDAM De veertienjarige A. D. kwam gistermorgen om 6.05 uur door een sterke windvlaag ra aanraking met «en auto. Het meisje kwam te vallen en liep een wond aan haar linker been op. De G.G. en G.D. heeft haar naar huis gebracht. Kunc U zich nog herinneren hoe trots U was op Uw eerste plastic wasmand? Betaalde U er niet met genoegen tien of elf gulden voor? Morgen houden wij een radicale opruiming van onze hele voor raad plastic wasmanden. Grote wasmanden, mee dichte bodem en twee handgrepen, die voor onze laagste prijs3.25, spotgoedkoop was. Morgen koopt U dezelfde was manden voor nog géén twee gulden- mm Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote plastic wasmanden, middellijn 40 cm, in de kleuren geel, wit enz. voorl iden, middellijn Ook nog een partij plastic was- teiten, (Baby badje) inhoud 30 liter van JJtfT /N deze tijd,_ waarin de huidige maatschappij een zekere vernalk- king te zien geeft en waarin ook de verslaving aan verdovende middelen in ons land z'n eerste wankele schre den zet, is het juist petocest van de toneelgroep Ensemble om het stuk „Een hoed vol regen" op het reper toire te nemen. Dit stuk -werd gister avond met overtuiging voor de Kath, Kring Schiedam ia het Passage- Theater gebracht en dat betekende meteen de première voor boven de Moerdijk. Ensemble speelde het stuk voor het eerst in december in Til burg. Michael v. Gazzo tekent in zijn stuk de tegenwoordige mens. De mens, die leeft zonder idealen en zonder geloof in de toekomst Men werkt slechts voor „een hoed vol regen". Dit is een wijsheid van va der Pope, To enzijn oudste zoon John me nu verslaafd merfinist nog klein was, groef hij een diepe kuiL Zijn vader had hem gezegd: „Als je hard werkt krijg je geld in je zak". En Johnnie was een kuil gaan gra ven. Zijn hoed had hij naast zich neergelegd en die hoed was vol gere gend. Geld had de jongen door zijn werken niet gakregen. Alleen een hoed vol regen was zijn beloning ge weest. Maar dc schrijver stelt tegenover dit uitzichtloze leven toch een- licht puntje. De liefde kan het geloof in de toekomst doen terugkeren. De liefde tussen vader en zoon, en broederlief de, maar bovenal: de liefde tussen man en vrouw. Hieruit kan men het nodige vertrouwen voor de toekomst putten. De hoofdfiguur uit het stuk John nie is na de oorlog verslaafd geraakt aan de morfine. Zijn jonge vrouwtje Celia is daarvan niet op de hoogte. Door de veranderde houding van haar man gelooft zij niet meer ra zijn liefde. Dagenlang raakt hij haar niet aan cn het huwelijk dreigt uiteen te spatten. Maar door de steun, van -Polo, de broer van Johnnie, die hem immer terzijde staat en hem het benodigde geld verschaft omdat hij hem niet kan zien lijden, biecht Johnnie zijn vrouw alles eerlijk op. Tevens komt zijn vader, die hem verafgood en Po lo als het zwarte schaap beschouwt, het te weten. Michael v. Gazzo stelt de mogelijk heid tot genezing in 't uitzicht. Deze beterschap vloeit voort uit het geloof in zichzelf van Johnnie, hem ge- schonk endoor de opofferende liefde van zijn vrouw, INA van Faassen gaf een navrante vertolking van het jonge, doortas tende, liefhebbende vrouwtje, dat een kindje verwacht. Met een overtui gende dramatische kracht zette Cor van Rijn de verslaafde Johnnie op de planken. De oprechte Polo, die het met zijn goede bedoelingen toch mis had. kreeg door goed spel van Wim van den Heuvel gestalte. Sylvain Poons speelde naar behoren de wit- zwart denkende vader. De handela ren in morfine waren; John Lèddy. John Soer en Louis Bongers. De laat ste speelde iets te gecharcheerd, waardoor een vrij treurige zaak te clownesk werd voorgesteld. Joke van den Borg speelde een morüniste. Regisseur Jan Rëtel voerde de re gie naar behoren. Alleen had hij het optredeti van de morfinehandelaren hier en daar wat kunnen afremmen. Het publiek schoot nu op bepaalde ogenblikken ten onrechte in de lach Het sobere décor, dat in dit stuk zeer op zijn plaats was, was van Lou Steenbergen. Het geheel heeft een diepe indruk op hei publiek ge maakt en na afloop heeft het dan ook langdurig geapplaudiseerd. (Advertentie l.M.) Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D.; Turalaan 80. Telefoon 0 9290. Poh tie -alarmnummer64566. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 2030 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 1630 uur. s Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrydag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Sted- Museum: Foto's van Eddy Pos- tbuma de Boer. Roem der Ro mantiek. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „De wereld van Suzie Wong". Monopoie, 2 uur: „De zwarte wre ker". 7 cn 9.15 uur: „Ik was een gangster". DIVERSEN Irene, 8 uur: „Het Zuiden". ToneeL Wijkcentrum, 8 uur: 3PC. Vergade ring, Amstelhron, 8 uur: Gruno. Bijeen komst, Advertentie l.M.) PANTALON? Oe Broekenspecialist HOOGSTRAAT I TELEF. 6 89 81 TELEFOON Door de sterke storm, van gisteren is van het in aanbouw zijnde pand aan de Parkweg ter hoogte van do Burg. Honnerlage Gretelaan een muur van 2.60 meter hoog en 9 me ter breed omgevallen. De muur naro in zijn val een bouwstelling mee. Nadat de ravage was opgeruimd kon het verkeer weer doorgang vinden- De brandweer is gistermiddag naar verschillende plaatsen in de stad uit gerukt in verband met stormschade die aan diverse panden werd aange richt Aan de Lorentzlaan, Rem- brandtlaan. Burg, Knappcrtlaan en de Vlaardiogerdijk werd schade aan tv.-antennes aangericht Op de Westvest, op de hoek Singel-prof. Kamerlingh Onneslaan en aan de Vlaardin gerstraat liepen enkele schoorstenen schade op. In de Mgr. Nolenslaan viel een stuk hout van een bouwwerk op een auto, daar ook kwam een kist op een andere auto terecht. Beide wagens werden be schadigd. Nu de rustperiode bij de tafelten nissers tussen de eerste en de tweede helft er weer opzit, gaat de competi tie weer beginnen. Voor de landelij ke competitie is dat al zaterdagmid dag of -avond. Ook voor het eerste team van Noad is het weer zover. De tweede helft van het seizoen 2al beslissen of onze stadgenoten de de- gradatiedans zullen kunnen ontwij ken, Zaterdagmiddag om drie uur spelen zij m de Beurs tegen het Rot terdamse Eendracht 3 en weten de Noadspelers deze wedstrijd te win nen, dan staat het wel zo goed als vast, dat zij met ineens zullen degra deren. Eendracht'staat namelijk on deraan en als zij van Noad verliezen hebben zij een achterstand van vier punten op hun tegenstanders. Het No ad team verschijnt in de oude sa menstelling, zoals het ook de eerste helft heeft gespeeld. Het zijn Henk Aben de nieuwe kampioen van Schie dam, Arnold Braak de onttroonde kampioen en Nico Allmendinger. De uitwedstrijd werd destijds gewon nen dus zeker nu zijn er winstkan sen aanwezig. Aben en Braak ste ken op het moment in een goede vorm en als Allmendinger mentaal goed voorbereid achter de tafel ver schijnt, dan kan men in het Noad- kamp de wedstrijd met vertrouwen tegemoet zien. Te bevragen aan het Hoofdbu reau van Politie te Schiedam tussen 912.30 uur en 26 uur: Damespor temonnee met inhoud. Te bevragen bij de vinders: Porte monnee met inhoud, N. Winkelman, Oude Kerkhof 3; witte portemonnee met inhoud, v, d. Griend. KerkJaan 10; bruine portemonnee met inhoud, L. v. d. San de, Hoogstraat 21: ge streepte sjaal, v. Cemerden, Geer- vlietsestraat 34a; broche, A. Soet, St. Jacobs Gasthuis, B. K. Laan 59: damespolshorloge, A. Vilijn, Troel- strataan 133; gouden kettinkje. Kant. Troelstralaan 13: bedrag aan geld. Mevr. Balvers, Parallelweg 200; geldsbedrag, F. Engelse, Jacob Cats- laan 13; kinderarmbandje. Kuipers, Burgemeester van Haarenlaan 1029; damesbril, H. den "UijU Parkweg 54; bril, C- J. v. d. Toom. Schaperlaan; vulpen, Oversier, Boerhavelaan 54 b; kinderfietsje, v. d. Wijk, Mackay- straat 6; autostep, walbeek, Fr. Hals plein 47a; popje, C. Admiraal, Alei- dastraat 96 a; dameshandschoen. Schouten, Potgieterstraat 5; heren handschoenen, Bakker, v. Dijckstraat 23c; handschoen, L, Both, Leibmtz- straat 25. Burgerlijke Stand GEBOREN: Tbeodorus J. z.v. H. G. Böhm en M. T. de Kok; Jannette d. v. V/. J. Buurman en A. Verschuure; Louise W. d.v, M. Bleijie en W. J. M. van Alphen; Henk P. z.v, W. L. de Vos tot Nederveen Cappel en P. C. Sonius; Willem S. z.v, A. Bijl en J. Bregma n; Arend zv. P. H. Mans en A. C. A. Konmgswoud; Jacob z.v. P. H. Mans en A. C. A. Konings- woud; Charles z.v. T. van Eijk en K. Peters; Ferdinand W. z.v. G. C. M. Verragmeier en A. M. van AJ- phen. OVERLEDEN: J, A. Ramaer, 83 jr. Op zondag 14 januari zal er weer een oecumenische kerkdienst worden gehouden in de Opstandingskerk. De predikatie wordt gehouden door ds. C. v. d. Steen, als liturg is aange zocht ds. J. Couvee. Ook nu zal het Koor van de Opstandingskerk weer enkele gezangen zingen. De dienst vangt om 7 uur aan. In de maand november van het af gelopen jaar is het aantal Inwoners in Schiedam verminderd. Het aan tal liep met 48 personen terug. Aan het eind van die maand bedroeg het aantal 80.784. De teruggang was te wytcn aan het negatieve vestigings overschot van 141. Het geboorte overschot was daarentegen wel posi tief (93) In november werden meer jongens dan meisjes geboren. De getallen wa ren 49 tegen 44. Daarbij werden nog zeven kinderen dood geboren. Er vonden 78 huwelijken plaats, In 48 gevallen waren de man én de vrouw woonachtig in Schiedam. Tien huwelijken werden voltrokken tussen Schiedamse mannen en van elders komende vrouwen. Bij 20 an dere huwelijken was dat andersom. Daar was de vrouw Schiedamse en de man geen Schiedammer. Van deze jonggehuwden vonden slechts negen paren een eigen wo ning. Niet minder dan 28 echtparen moesten bij ouders, familie, vrien den of in onderhuur gaan wonen, terwijl in 30 gevallen de echtelie den elk afzonderlijk zijn gaan wo nen. Elf echtparen zijn naar buiten de stad vertrokken. Hermes-DVS xs een van de voet balclubs, die voordeel hebben gehad bij de gedwongen rust van drie we ken. Want de spelers hebben nu rust kunnen nemen en zich kunnen her stellen van de verwondingen opge lopen in de eerste helft van deze „slijtage-competïtïe", zodat zij nu ge sterkt kunnen beginnen aan de twee de en beslissende fase. Nu het vrijwel zeker is dat voetbal-competitie zondag hervat kan worden, komt Wilhelmina om 2 uui in Harga spelen. De Bossenaren staan laag op de ranglijst en zo mag ver wacht worden dat de blauw-witten deze strijd zullen winnen, maar de uitwedstrijd heeft aangetoond dat Wilhelmina over een technisch vaar dige ploeg beschikt, zodat in elk ge val een goede wedstrijd mag wor den verwacht. Hermes 2 gaat zaterdagmiddag om 2.30 uur in Delft koploper DHC 2 bekampen. Het derde elftal ontvangt zondag om 10 uur Gouda 2 en het vierde gaat op bezoek bij coal 3. ken kiesverenigingen officieel be- bekrachtigd. Betreurd werd daar bij dat het Ger, Politiek Verbond af wijzend blijft staan tegenover deze overeenkomst, terwijl juist beoogd werd om alle prot. christelijke kies verenigingen te laten samengaan. De practische zaken zuilen verder worden geregeld door een comité, waarin zitting hebben voor de A.R. de heren J. v. Katwijk (voorz.), M. Eijkenaar, en W. v. Ravens; voor de C.H.U. K. de Baat (voorz.), A. Sonne- veld en P. Poot; voor de S.GP. L. H. Knip scheer (voorz.), T. M. Monster en J. Huyzer. secretaris-penningmees ter van het comité is de heer A. Son- neveld. Jan Steenstraat 18. Het comité wijst er nadrukkelijk op dat er geen nieuwe partij is op gericht' want de drie verenigingen blijven volledig hun zelfstandigheid behouden. Wel is een eerste stap ge zet naar elkander toegezet en er is ernst gemaakt met de broederschap van hen, die Gods Woord willen vol gen. Advertentie LM.) U HOEFT NU NIET MEER met een slechte verlichting te blyx'en tobben heeft verlichting voor elke beurs. De grootste sortering, de laagste prijs, ALLEEN BROERS VELD 108-134 - TELEFOON 67903 (Advertentie IM.) Kocht U al eerder zo'n sport- shirt of weekender uit een van deze series van 7.95 of 8.95? Dan kocht U het mooiste over hemd dat voor zo'n prijs te koop was en betaalde U geen cent te veel. Maarditlseen balans-opruiming, niet van enkele stuksneen, morgen liggen er honderden van deze overhemden voor U klaar .„...voor een ongekende Op- rutmlngsprljs. No Iron spomhirts en week enders In popellne, flannel en geruite weekendstoffen, voor nog géén vier gulden. Zaterdagmorgen.om 9 uur be gint de verkoop van deze sport- shirts en weekenders In vele kleuren en dessins, In de meest courante maten door elkaar voor één prijs, voor BOTTERDAM Voor de zaalhandbal-competitie zijn er voor het weekend geen wed- strijden van de afdeling Rotterdam, aangezien de Energiehal niet tot de beschikking van de handballer is. Voor de districtscompetitie komen van de Schiedamse teams alleen de dames van Wilton Fyenoord in het veld. In de Houtrusthal in Den Haag moeten zij zondagmiddag aantreden tegen Animo. Onze stadgenoten heb ben in deze 2aalcompetitie slechts twee punten veroverd, dat was in de eerste wedstrijd tegen 'Snelwiek. Het Rotterdamse Snelwiek heeft na dien ook nog geen enkele overwin ning weten te behalen, zodat Wilton dus nog een kleine kans heeft om van degradatie vrij te blijven. De rood-witten spelen goed zaalhandbal, maar het geluk is niet met dit team! Kunnen zij een winstpuntje verove ren, dan staan zij tegenover hun Rot- terdamse rivalen wat gunstiger, aan gezien de wedstrijd Snelwiek—Wil ton over enkele weken op het pro gramma staat. Maandag 15 januari houdt de Schie damse Middenstands Centrale voor de tweede keer een contactavond, waarop Franc Bibo een causerie zal houden. Hij zal ditmaal spreken over „Omgaan met kopers en klan ten". De bijeenkomst vindt plaats in het Geref. Jeugdhuis. (Advertentie IM.) (Advertentie IM.) {Van een onzer verslaggevers) De storm heeft gisteren tal van Rotterdammers op kosten gejaagd. In een paar uur tijd kwamen by de politie veertig meldingen binnen van (Advertentie LM.) r. w SS .pj W B I E L a t U K OFFICIEEL A6ENT van de El Mior-Toplin fa brieken, prima kwaliteit. van 13.90 nu van 14.90 nu van 14.90 nu BROERSVEST G Telefoon G 82 06 gesneuvelde i.v.-uiasten. omgewaai de schoorstenen, vernielde ruiten en losgerukte dakpannen. Ongelukken van ernstige aard hebben zich niet voorgedaan. In de ba ven was men op de komst van de storm voorbereid. Deson danks sloegen nog vier schepen los van hun boeien. Het Deense ss. Bri- git Mearsk en het Noorse s,s. Stor- heum, die resp. bij het quarantaine kamp en bij Wilton Fijenoord ge meerd lagen, kwamen dwars op de rivier te liggen, nadat de trossen wa ren gebroken. Sleepboten hebben de schepen weer op hun plaats terug gebracht. Hetzelfde lot viel de Francesca H. Fischer en de Liberiaan Duwero in de Waalhaven ten deel. Ook voor deze schepen liep het avontuur zon der schade af. Dat kan niet gezegd worden van de caravan van de 36-jarige Haagse muzikant H. Westhiner die in Us- selmonde door een forse windstoot werd omgeblazen. De wagen werd zo zwaar beschadigd, dat de bewo ners man, vrouw en twee kinde ren hem moesten ontruimen en bij kennissen onderdak moesten zoe ken. Eveneens in IJsselraonde aan de Stadion weg werd een lmiten gebruik zijnde boortoren van de Shell tegen de grond gesmakt. De schade viel nogal mee. Volgens het KNMI-station bij de Waalhaven was de gemiddelde wind kracht 8, wat neerkomt op wind snelheden van ongeveer 70 kilometer per uur. Er kwamen echter wind stoten voor met een snelheid van dertig meter per seconde of te wel ruim honderd kilometer per uur. VLAARDENGEN De bestuurder van een perso nenauto verleende woensdagmiddag op het kruispunt Stationsstraat-Zo merstraat geen voorrang aan een vrachtauto. Er volgde een botsing, waarbij zich geen persoonlijke on gevallen voordeden. De personen auto werd aan d* voorzijde zwaar beschadigd. Als U nu of in het voorjaar toch een karpet nodig, hebt, aarzel dan niet langer.... nu [n deze Opruiming kopen, betekent tientallen guldens minder betalen dan anders. Morgen begint de Opruimings verkoop van hoogpolige Haar- velours karpetten met vaste rug uit de serie van 110 gulden, voor een prijs, die U geen twee de keer kunt verwachten. Deze ijzersterke huiskamer karpetten verkopen wij morgen tot de laatste toe voor nog géén zestig gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van" deze hoog polige Haarvelours" karpetten, 200 x 280 cm," in div. kleuren^ J en dessins,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1