Wordt het besturen van gemeente „onder-onsje"? w Chief Whip -f3975? Te krappe beurs en weinig waa Slachtoffers treinramp herdacht Hét Zuiden55 bouwde een leuke bungalow Suzie Wong: zonde en liefde in Hongkong Een gangster houdt zijn poot stijf Nieuwjaarsrede Burg. Peek Gemeente bij grootbedrijf ten achter Wreker met veel listen Woningbouw COUP°nS bord iin 9 velours Techn. Bedrijven Grote werken UW WERKEZEL... Mutaties bij bet Onderwijs SVV gaat naar Veendam, Eerste paal hoog flatgebouw IN DE GEMEENTERAAD op ieders lip! Artsen op zondag ONZE BEKENDE OPRUIMING RADIKALER DAN OOIT W. A. VERWAYEN Passage vertoont: Nieuwe burgers begroet Vervolg op veilig- verkeerscursus Appèlavond 10 x 10 KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand In Monopole: Algerijnen ontsnapt uit gevangenis Schip botst tegen Poortgebouw Ir. Dorgerloo bij Mij. van Landbouw Spijkenisse telde 7559 inwoners Zaterdag 13 januari 1962 3 f e_bfr£®r *hans meer geïnteresseerd by de materiële welvaart dan !i r Van lan cn semeente? Dit laatste zou betekenen dat het correctief van een toezichthoudende burgerij grotendeels Is weggevallen, en dat het bestuur van onze gemeente de richting wordt opgedrongen van een onderonsje tussen de weinigen, die iets van hun tyd willen afstaan om zich te verdiepen in en mogelijk ook mede te werken aan de vorm geving van het overheidsbeleid. Zou het dan werkelijk waar zyn, dat een tevreden burgerij en een bloeiende democratie moeilijk voor lange tjjd kunnen samengaan?" Zo heeft burgemeester mr. J, W. Peek zich afge vraagd In zijn wat in mineur gestelde Nieuwjaarsrede, die hU gisteravond In de eerste gemeenteraadsvergadering van het Jaar heeft gehouden. „Voor grote groepen van de bevolking blijft de democratie, dat wil zeggen de band met de staat, beperkt tot driemaal een bezoek aan bet stemhokje in de vier jaar en voor het overige vertrouwt men op de vak organisaties. Een gevolg hiervan is echter dat de Staat niet meer oen reëel begrip is voor zijn burgers, maar beschouwd wordt als het Instru ment waarmede in de organisaties bepaalde doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt In dg praktijk blijkt dit instrument niet altijd even prak tisch, omdat ook andere instanties daarop invloed uitoefenen en zo is de waardering daarvoor maar vrij beperkt" Verder merkt burgemeester Peek op dat dc «verheid bij het volvoeren van haar taak niet de waardering krfjgt die zij verdient. Daardoor deelt de overheid maar weinig in de algemene welvaart en moet put ten uit een te krappe beurs, waar door noodzakelijke werken moeien warden uitgesteld, In het bedrijfs leven hoort tnen steeds van toene mend rendement on van groeiende winstmarges. Maar de gemeenten mogen zich al gelukkig prijzen Wanneer zij de begroting sluitend kunnen krijgen. „Het kleinste bedrijf kan zich desgewenst admmistraiief-techniseh goed installeren en zich van des kundige hulp voorzien, maar bij de meeste gemeentebesturen veroudert ,de bestaande apparatuur en men is niet in staat de open plaatsen van de technische top-fimeties Ie vervul len", merkte mr. Peek op, die het des te meer onbevredigend achtte, omdat een gemeente als Schiedam toch is gelijk te stellen met de grootste bedrijven in den lande en de door haar verzorgde belangen nog ver daarboven uitgaan. Een grief van burg. Peek was ook dat men wel de goede oplossingen ziet, die technisch mogelijk zouden zijn en op de lange duur ook economisch aanvaardbaar, maar deze kunnen dan vaak niet worden uitgevoerd omdat men onvoldoende armslag heeft Na deze beschouwingen in het al gemeen heeft burg. Peek de speci fiek Schfedamse problemen bell"ht. Zo Is voor de woningbouw I9fi| een ongunstig jaar geweest. Slechts 559 woningen konden In gebruik worden genomen, wat minder Is dan in de laatste vijf jaar gebruikelijk. Boven dien moesten honderd woningen aan de bestemming worden onttrokken, omdat ze onbewoonbaar waren of plaats moesten maken voor nieuwe bebouwing. Ook heeft de vertraging In. de aflevering van de Coignet- woningen de woningzoekenden par ten gespeeld. Deze stagnatie is van invloed ge weest op de groei van de bevolking. Niet alleen dat er minder vestigin gen van buiten zijn, maar ook vele Schiedammers, het wachten op een woning moe, zijn naar elders ver trokken. Daardoor steeg het zielen tal var» Schiedam in het hele jaar met 110. Met deze gang van zaken zijn noch de gemeente, noch de in dustrie met de vele vacatures te vreden. (Advertentie LM.) Heefc U wel eens zo'n Oprui ming van coupons gordijn velours bij ons meegemaakt? Dan liggen er bergen van de mooiste gordijnvelours...' div. kwaliteiten in bijna alle denk bare coupon maten. Coupons gordijnvelours. res tanten van volle stukken... res ten uit fabrlekscollecties, maar stuk voor stuk uit de series van tien tot vijftien gulden per meter. Morgen kunt U uitzoeken uit tientallen moderne kleuren. Dan kunt U passen -en meten... en U zoekt ze uit. per meter voor nog géén vier gulden. Maandagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij coupons gordijnvelours, 120 tot 130 cm breed, in diverse kleuren, door elkaar per meter, voor Wel daalde de gemiddelde wo- ningbezetting tot 3,69, ofwel 80.750 mensen in 21.900 woningen, maar met deze ruimere spreiding is toch iets mis: de jonge groeiende gezin nen vragen meer ruimte, die zij niet kunnen vinden in het bij hun huwelijk toegewezen huis. Doch aan een grotere woning komen zij niet toe. Dit heeft zijn weerslag gevon den in de dossiers van het Bureau Huisvesting, waar het aantal wo ningzoekenden is gestegen van vijf duizend tot 5.600. By de Technische Bedrijven Is voor het eerst sinds de wereldoor log een daling geconstateerd in de levering aan de Industrie. Dit is voor Elektriciteit 4 pet, voor gas bijna 3 pet en voor water 8,75 pet geneden de leveringen in I960. Wel werd de daling grotendeels gecom penseerd door het gestegen huishou delijk gebruik. Deze negatieve ten dens wyt mr. Peek voor een belang rijk deel aan de ingevoerde ar beidstijd-verkorting, waardoor de machines drie uur Langer stilliggen, terwijl door gebrek aan mankracht de produkttvileit niet anderszins op gevoerd is kunnen worden. Daarbij komt dat de vestiging van nieuwe bedrijven de gehele of gedeeltelijke verplaatsing van Schiedamse bedrij ven (oa. Excelsior en Fontijne) niet heeft kunnen compenseren. Naast deze pessimistische geluiden heeft burg. Peek ook enkele winst punten kunnen noemen in zijn Nieuwjaarsrede. Wat de uitbreiding van het wegennet betreft, wees hij op de nieuwe verbinding tussen Nieuwland en het industrie-terrein door de 's-Gravelandseweg, welke verbindingen nog verbeterd zullen worden wanneer in mei de Prove- niersbrug gereed komt. Met de aan leg van het Stadhuisplein en het daarbij aansluitende parkeerterrein is een begin gemaakt. Aan de bouw plannen voor het Stadhuis hebben Gedeputeerde Staten de goedkeuring gehecht en burg. Peek was vol hoop dat nog dit jaar de bouwvolume toegewezen zal worden voor het nieuwe ziekenhuis. Met voortvarendheid wordt g*~ erkt aan bet Stationsplein, zodat verwacht mag worden dat nog dit jaar de oprit gereed komt van het laaggelegen deel naar de hoge Hor- vathweg, Voor de woningbouw zal 110 ba weidegrond opgespoten wor den; daar het uitbaggeren van de Wilhelminahaven niet genoeg mate riaal oplevert, zullen miljoenen ku bieke meters zand van elders aange voerd moeten worden. De sport-accommodatie werd in 1961 belangrijk verbeterd door de uitbreiding van het Sportpark Har- ga met 20 ha. Een groot deel van de velden zal dit jaar reeds in gebruik genomen kunnen worden; alleen de wielerbaan zal meer tijd vergen. Het aantrekkelijk ontwerp voor een sporthal heeft overal de belangstel ling getrokken, maar de verwezen lijking van het plan zal nog jaren op zich laten tvachten, gezien de finan cieringsmoeilijkheden. Burg. Peek was echter van me ning, dat, daar de kosten toch niet door de exploitatie gedekt kunnen worden, een fonds-vorming een uit weg kan zijn. Wanneer de leden van de sportverenigingen wekelijk se bijdragen aan dit fonds zouden leveren, dan zou naar burg. Peek meende dit spontane initiatief sü- mnlerend werken op de burgerij én op de industrie. Tot slot hesprak mr, Peek de sa menwerking in het gebied van de Nieuwe Waterweg. Daarby greep bü terug op hetgeen hü precies twee jaar geleden al had opgemerkt, na melijk: „Deze ontwikkeling zal in vele gemeenten dieper ingrijpen dan in Schiedam. Hoewel wU niet kun nen zeggen, dat de uitbouw van on ze samenleving zyn voltooiing na dert. is het toch wel zo, dat een aan tal hoofdpunten reeds is vastgelegd en daarmee Is de verdere koers la- meiyk nauwkeurig afgebakend." Deze woorden achtte burg. Peek ook nu nog van gelding. Hij hoopte alleen dat de beslissing over het wetsontwerp Rijnmond binnenkort genomen zal worden. (Advertentie LM.) De hele dag voor U io de weer. Al Uw kleine transport (tot 300 kg per keer) voor een beetje benzine en een mini* mum aan andere kosten. Wat *r» 8emakzo'n „werkezel" voor Uw zaak! De Gemeenteraad heeft de vol gende mutaties bij het onderwijs goedgekeurd: Aan mej. E. Vennik, onderwijze res aan de openbare school voor v.g.Lo. aan bet 'Oude Kerkhof ia, wegens opheffing van haar betrek king als gevolg van vermindering van het aantal leerlingen, eervol ontslag verleend. De heer J. C. Lagrauw, onderwij zer aan de Goeman Borgesius- school is in gelijke functie overge plaatst naar de MathenesserSChool A aan het Oude Kerkhof. De Leer D. M- A van dér Giessen, onderwijzer aan dé Thorbeckeschool is benoemd tot hoofd van de Ma- thenesseschool A aan het Oude Kerk hof. DE VOLAUTOMATISCHE DAF PICK-UP Vlakke laadvloer 1.17*1.42 m, nuttig laadvermogen laadbak 300 kg,.Lever baar mat 600 cc - 22 pk Of 750 cc - 30 pk motor. Open laadbak af laadbak met huif (tegen meerprijs). Breng vaart in Uw bedrijf met de DAF Pick-Up! af fafcrïek IneLverwsimlng, 140d«a'or« in Nederland. 12 COUPON g I Stuur ml) innder enla» wpllehllito ullvo»- fi rsa» Inilchllnqer; over de DAF Pick-Up. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen bö ongeval: G.G. en G.D.; Tuin laan 80. Telefoon 6 92 90, Politle-alarmnummer; 64666. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 1650 en 19 tot 2030 uur; woensdag 950 tot 1650 uur; donderdag 9.30 tot 1250 uur; vrijdag 950 tot 3650 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 3650 uur s Zondags gesloten. RA. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 19 tot 21 uur: woensdag 34 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot' 12 en 14 tot 17 u Sted. Museum: Foto's van Eddy Pos- thuma de Boer. Roem der Ro mantiek. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uun „De wereld van Suzie Worig", Monopole, 2 uur (zondag 2 en 4.15 uur): „De zwarte wreker". 7 en 9.15 uur: „Ik was een gangster". DIVERSEN Irene, 8 uur: Végla. Otto Sterman. Musis Sacrum, 8 uur: SVDPW. Bij eenkomst. Museum, 8 uur: Schiedamse Jeugd raad. Discussie-avond. Rehnbotschoal, 7.30 uur: DOK. On- deri wedstrijden. SW zal, als het weer het toelaat, zondag in Veendam spelen tegen de club van die naam. Na de lange ge dwongen rust liggen de kansen weer anders dan normaal, doch Veendam is een geduchte tegenstander, die vooral na de pauze hard van leer zal trekken. SW 2 staat genoteerd voor een uitwedstrijd tegen Haarlem 2. Het derde team speelt om 10 uur tegen RFC 2 en SW 4 gaat op bezoek bü Overmaas 2. De wethouder voor de woning bouw, mr. M. J- M. van Kinderen heeft gistermiddag eigenhandig de eerste paal geslagen voor het hoge flatgebouw dat voor rekening van de Amsterdamsche Bedrijfs-Trust Mij N.V. aan de Dieselstraat ge bouwd wordt door het Bouw- en Aannemingsbedrijf D. Baron te Schiedam. Gisteren hebben wij reeds vermeld dat in dit gebouw 44 mai sonnettes en elf winkels zijn ontwor pen door het Architectenbureau C. C. van Kluyven. Deze 18,5 meter lange heipaal ging er zonder enige moeite in. (Advertentie LM.) Monopole-matinees: G EVAARLIJK flikkeren weer de zwaarden op het brede Cine- maScope-doek. Niemand minder dan Errol Flynn beeft zich tot de strijd opgemaakt en als onverschrokken ridder beleeft hü de meest opwin dende avonturen. Het verhaal speelt in de period» toen Engeland en Frankrijk'; voort durend in twisten waren gewikkeld. Opstandige Franse edelen richtten 2ich tegen het Engelse gezag en oefenden terreur uit onder de boe renbevolking- Maar „De zwarte wre ker" draagt er zorg voor. dat do rebellen hun trekken thuis krijgen, al moet hij vele listen te baat ne men om hun snode bedoelingen te doorkruisen. Joanne Dru zorgt als kasteetvrou- we voor de charme in de film en last but not least is er te genieten van een verdienstelijke verfilming van het beleg van een kasteel-(Mo nopole). In spoedgevallen zün geaurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen; J. van Buren, Buys Ballotsingel 72—76, tel. 69661; G. Pet, Tuinlaan 38, tel. 66898; W. T. P. Nijenhuis, Burg. Knappertlaan 154, telefoon 69880; Mw. C. Duyster Jamon, Burgem. Knappertlaan 156, tel. 69991. Geopend is apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127, die ook gedurende de komende week de nachtdienst zal waarnemen. 55 Misschien hebben vele jongelui er 1 Dit leidt tot kostelijke situaties. In wel van gedroomd om met z'n vieren, het midden van de kamer wordt een twee jongens en twee meisjes, 4y- touw als een ijzeren gordijn ge- dens de vakantie ln één bungalowspannen. En de jongens en meisjes te wonen. Maar zo heel aantrekke- negeren elkaar in het begin zo veel lijk Is dat toch niet, Vele verwik kelingen kunnen daarvan het ge volg zyn. Althans zoals de schrijver Tolne van Berge zich de situatie in zijn blijspel „De Bungalow" voor stelt. Dit amusante blijspel voerde gisteravond de Chr. Toneelgroep „Het Zuiden" op in Irene. De secretaris van de vereniging, de heer H. van Santen, heette tn zijn openingswoord een ieder har telijk welkom. Voorts was hy zeer tevreden over de belangstelling, die voor deze avond aan de dag was ge legd. Door een vergissing van de eige naar wordt voor dezelfde periode de bungalow twee maal verhuurd. En aan de jongens één aan de meisjes. De eigenaar stelt voor, dat nu één groepje naar een hotel ver trekt, maar daar komt niets van. Allen maken zij er een prestige kwestie van en zij houden voet bij stuk. Zij blijven. Tijdens de vergadering van de Ge- j meentcraad heeft burgemeester mr. 1 J. W. Peek aan het begin van zijn tra- ditloncle Nieuwjaarsrede de slacht- offers van' de treinramp herdacht, welke rede door de Raadsleden staan- Is aangehoord. „Onze eerste verga dering in het nieuwe jaar wordt ge houden In de weemoedige sfeer van een rouwdag", zo merkte mr Peek op. „De treinramp van maandag j.L heeft ons volk diep getroffen en ge- schokt in zijn onwankelbaar vertrou wen in de veiligheid van het open baar vervoer. Het zo nauwkeurig opgezette sy steem heeft niet gesloten; de vernie ling bracht dood en daardoor rouw in vele tientallen gezinnen en ont zetting in het gehele land. Van 91 merendeels nog jonge mensen is de levensdraad afgesneden op een mo ment, dat nog veel van hen kon wor den verwacht. Waarom en waartoe? Wij kunnen slechts gissen, maar zul len nimmer ten volle begrijpen de ondoorgrondelijke wegen, waarlangs wij worden gevoerd". Aan het slot van deze herdenkingsrede werden enige ogenblikken stilte in acht geno men. Daarna sprak burg. Peek de Nieuwjaarsrede uit, waaraan wij het hiernaast geplaatste artikel ontle nen. Voor de daarin vervatte goede wensen aan de Raadsleden heeft ver volgens de nestor onder hen, de heer H. Willemse bedankt, terwijl hij zich tevens aansloot bij de woorden van herdenking der slachtoffers van de ramp. Verder wees spreker nog ev enop het bedang van 'h spoedige totstandkoming van de Sporthal, voor al voor de opvoeding van de'jeugd van betekenis. In de daaropvolgende gewone raads zitting hebben bij het voorstel van aankoop van panden aan de hoofd straat, van belang niet alleen voor de bouw van een nieuwe school en van een nieuwe buitensluis, maar ook van de sanering van delen van Schiedam-Zuid, de heren J. Bieze (PvdA) en J. j. v. Woerkom (WD) geïnformeerd naar die saneringsplan nen, waarvan hen nog niets bekend was. Maar wethouder W. Kok kon hun niet veel nieuw vertellen, want de plannen zitten nog „in de mist". Alles hangt af van de besluiten van het Rijk voor de aanleg van een nieuwe en hogere waterkering en zo lang de2e plannen nog niet bekend zijn, kan de gemeente ook geen ei gen plannen tot ontwikkeling bren gen in dat gebied. Maar dat er ver anderingen in die buurt zullen plaats hebben is wel zeker. Daarom maakt de gemeente van de gelegenheid dat er panden te koop worden aange boden, gebruik om maar vast de percelen te verwerven. De heer S. Kuiper (CHU) bracht, nu er een nieuwe subsidie verleend zal worden aan de Stichting „Recrea tie" voor de actie „Opgeruimd staat netjes", de waardering voor deze ac tie onder woorden. Hij begreep de moeilijke taak van het plaatselijke comité om alleen met morele midde len de „ingekankerde nonchalan- van het publiek inzake de rein heid van straten en pleinen, te be strijden, maar vroeg toch naar re sultaten van de actie. Burg. Peek kon alleen verklaren de overtuiging te hebben dat binnenkort positieve resultaten te verwachten, zijn, maar dat deze op dit moment nog niet te vermelden zijn. Voorts zijn alle voorstellen, door ons min of meer uitvoerig reeds ver meld, zonder bespreking af stemming aangenomen. t A dvertentie IM Zie onze etalages MEUBELEN - WONINGTEXTIEL RESTANTEN COUPONS Altijd is er wat voor u bij VOLLEDIGE WONINGINRICHTING HOOGSTRAAT 184-186 - TELEFOON 67581 mogelijk. Tenslotte keert alles zich nog ten goede _n de aankondiging van de twee huwelijken vormt het plezierige slot van deze voorstelling. De tonelisten hebben zich zo veel mogelijk ingespannen om tot een charmante voorstelling te kunnen komen. Het dient gezegd, dat zij daar zo ongeveer wel in zijn geslaagd. De kleine foutjes daargelaten. VERSTERKT door de successen, die de bestseller Dc Wereld van Suzie Wong en de gelijknamige to neelbewerking behaalden, heeft pro ducer Ray Stark de verfilming van Richard Mason's boek ter hand ge nomen. Zün werkwijze is een school voorbeeld van Hollywoodse succes- planning: Stark had de rechten van de roman al gekocht, voor het bü de uitgever was verschenen. Het uit eindelijke doel was een succesvolle publiekfilm en dat Is Suzie Wong dan ook wel geworden. Het is de beurtelings grappige en aandoenlijke geschiedenis van de ro mance van een Chinees meisje, dat blijmoedig en charmant van de zon de leeft, en een ernstige Amerikaan se ex-zakenman, die naar Honkong is getrokken om de schilderkunst te beoefenen. Die romance verloopt nog al stroef, omdat de Amerikanen niet terug heeft van de vanzelfsprekend heid, waarmee het dierlijke lichte- kooitje haar beroep uitoefent. Pas als zijn jaloezie opgewekt is, komt hij over de brug en een locale na tuurramp brengt hen voorgoed teza men. De film in Passage, met de routi nier William Holden en de debutan te Nancy Kwan in de hoofdrollen, is in Honkong opgenomen en dat betekent een reeks verrukkelijke kleuren panorama's van deze Aziati sche miljoenenstad, een onbegrijpe lijke mierenhoop, die de Britten won derlijk genoeg nog steeds hun kroon kolonie mogen noemen. Metdie authentieke opnamen houdt de wer kelijkheid dan vrijwel op, want de schrijver Mason heeft de zelfkant van het leven in deze stad door een zeer Amerikaanse roze bril bekeken. Dat is natuurlijk zyn goed recht als romancier, maar in het „docu mentaire" uiterlijke filmbeeld van Hongkong en haar amusementsbuurt doet de alom heersende gezelligheid en het onschuldige gekwetter van de kostschoolachtige „yurn -y urn' '-meis - jes nogal onnatuurlijk aan. Suzie, wier sterke fantasie aan leugenach tigheid grenst, is het prototype van het innerlijk „zo zuivere" zondaresje, dat snakt naar liefde met een grote L en Mason is er toch in geslaagd van haar een origineel en aandoen lijk typetje te maken. In de film heeft regisseur Richard Quine dit op zyn beurt ook bereikt met behulp van Nancy Kwan, een balletdanseres je, dat de maniertjes van Hollywood verbluffend snel heeft aangeleerd. BRIELLE Donderdagavond zijn in de Burgerzaal van het stad huis te Brielle de nieuwe Ingezete nen officieel begroet. Het waren de genen dfe zich in het a/gelopen jaar in Brielle hebben gevestigd. De begroeting geschiedde door burgemeester D. M. van Zwieten, bijgestaan door de vroegere plaats vervangend gemeentesecretaris, de heer A. Kwekel, de beide wethou ders, de heer A, v, d- Zee en mevr, G. v. d. Boogerd-Neecken, gemeen teraadsleden, afgevaardigden van de Brielse middenstandsvereniging Han del en Nijverheid, de directeur van Gemeentewerken A J. de Carpeutier, de directeur van het Brielse water leidingbedrijf, de heer A. van Beers, de archivaris, de heer Jac. Klok en de lieer J. Haaksman. KLAASWAAL Aansluitend aan de thans beëindigde veilig-ver- keerscursus, waarvan de negentien cursisten schriftelijk examen hebben afgelegd, gaat het afdelingsbestuur een nieuwe cursus eventueel een vervolgcursus organiseren, die be gint op 24 januari in het verkeers» gebouw aan dc Kerkstraat. Uitrei king van de diploma's van beide cur sussen zal op de dan te houden jaar vergadering plaatsvinden. KLAASWAAL In het kader van de anti-hongeractie 10 x 10 ten bate van de NOVIB wordt zaterdag 3 februari in „Bet Dorpshuis" in Zuid-Beijerland voor alle jongeren uit de Hoeksche Waard een appèl avond gehouden ter stimulering van het werk. Aan deze avond werken mee: Jules de Corte,The rytlim" stars en bijna alle afdelingen van het jeugdkorps „Na lang streven" uit KlaaswaaL Ned- Herv. Gem., Grote Kerk 10 uur ds. J G. Jansen, H.A.; 5 uur ds. J. G. Jansen; BetheUcerk 10 uur ds. J. D. Smids. 5 uur ds. M. N. Schrale. Delfs- haven; Opstandingskerk ds. H. W. Hein- mes, 7 uur ds. J. Couvée en ds. C. van der Steen, Oecum. dienst; Vredeskerk 9 en. 10.45 uur ds. A. Hoffman, 7 uur ds. H. Jongcbreur, Heijplaat. Ned. Herv. Gerei. Evang., Irene. ds. Cuperus Jr.. Waddinxvoen; Vredeskerk 7 uur ds. Jongebreur, Heijplaat. Evang. Luth. Gem., 10 uur ds. J. Wiersma. Ede. Luth. Kerk, zaterdagavond 750 uur - Oecum. Avondgebed. I Ned- Prot. Bond, Westvest 92, 1050 u. i ds. A. D Klaassens. Oud-KaUi. Kerk, Dam 28, 10 uur Hoog mis, Leger des Heils, Lange Haven 27. 10 uur Hetligingssamenkomst, 750 uur Ver- los5inESsamenkomst; Gerrit Verboonstr. 6.45 uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkomsten staan o.l.v. de majoors K- Wieringa en R. Reitsma. Jehova's Getr Volksgebouw, 650 uur Wachttorenstudie, onderwerp: „Wan neer alle natiën zich onder Gods rijk verenigen". Woensdag 7.30 uur theocra tische bedlenlngsschooL Chr. Geref. Kerk, warande, hoek BK- laan: 10 en 5 uur ds, I. v. d. Knljff (Den Helder). Geref. Kerk, Oosterkerk: 10 uur ds W. A. Krijger, 5 uur ds. W. A. Krijg"" De Ark: 950 uur ds, J. C. Hagen, 250 uur dr. T. L. Bos. Kantine Burg. Honn. Gretelaan: 10 en 5 uur ds. J. Couvée De Goede Haven: 10 en 5 uur ds. J. Na» wijn. julianakerk: 10 250 en 5 uur ds H. J. Keyncn. Ned. Herv. Kerk Kethet, De Rank: 9 uur ds. BruMmelkamp. 1050 uur Jeugd- kerk. de heer Van Velsen. Dorpskerk» 1050 uur ds. BrummeJkamp. 7 uur ds. M. J. ten Bruggenkate. GEBOREN: Scbastlaan G., z, v H. A. M. Liesker en W. M. T. van Adri- chem; Harm A., z. v. L. P. Polhuis en W. A. van der Linde; Jacqueline M. A_, d. v. K. T. Bosma en M. A, A van Mosselaar; Robert, z. v A. Berg. kotte en S. C. van Bezooijen. ONDERTROUWD: H. F. de Beun 26 j. cri FP. Liefbroer 19 j.; G Bouwman 22 j. en S. M. A. Stom 24 j.; W. H. A. Cordfunke 26 j. en J, C. Voogd 23 j.; J. van der Geer 27 j. en H. Zuidgeest 22 j.; J. van Gerven 20 j. en M. T, Zandbergen 17 j.; A- Knipscheer 25 j. en C. E. Hermans 25 j,; H. Kok 22 j. en W. A. Voshol 19 j.; J. H. van der Sluis 21 j.en K M. Poot 22 j.; G. van Stijn 47 j, en M, G. A. dén Os 25 j,; J. F. van Vliet 18 j. on A, Boekee 18' j.V GEHÜWD: D. Sclioneman, 57 j, eri B. M. Burger 57 j.; A. Ji dé Zeeuw 24 j. en J. Albers 22 j.; J. A. Gcrrets 25 j. en C. H. S. Herben 22 j.pA, J. de Nijs 24 j. en L.-J. M: .Hermans 17 j.; P. J. A_ van der Ven 28 j. en P. W. Verdoes.27 j., OVERLEDEN: H. Bisschops, 49 j. MET de regelmaat van een klok baalt Steve Cochran in ,Jk was een gangster" de trekker van z'n revolver over. H(j doet dat zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken, precies zoals Joe Saute, een beruchte Amerikaanse gangster het In zün beste dagen gedaan moet hebben.- Santé wist van wanten. Hij had het in z'n hoofd gehaald om koning van de onderwereld te worden ea niemand kon hem daarvan weerhou den, ook John Dillinger. .pretty Boy" Floyd en „Babyface" .Nelson, drie knapen die het métier door en door kenden, niet. Santé ruimde ze zonder pardon uit dc weg. Joseph Hylton Smyth beschreef het allemaal in geuren en kleuren in zijn boek „I Mobster". Een of an dere filmproducer zag er wel wat in voor een rolprent Het menu, dat hij de bioscoopbezoeker voorschotelt, bestaat uit ingedriënten die blijk baar nog bij velen in de smaak vallen: koelbloedige gangster, die 'n bloedig spoor achterlaten, obscure striptease- ex dfïfti gitls. die. cjès om win- "tnt&ao/yt xm. ran schiet- en (yen. j&JïdKpui' -"Dé" ucitamgc^goéflaardige Lita Milan probeert Steve Cochran op het goede pad terug te brengen, maar moet zich tenslotte snikkend in het onvermijdelijke - schikken. (MONO POLE) ALGIERS Woensdag zijn, naar eerst donderdagavond in Algiers is vernomen, eenenvijftig mohammeda nen uit de gevangenis van Orlêans- ville ontsnapt. De gevangenen wisten te ontsnappen vla een gang die zfj onder de gevangenismuren door had den gegraven- In geheel Algerië kwamen donder dag door gewelddaden negen mensen van wie vijf Europeanen om het le ven, en werden er 41, onder wie zeventien Europeanen, gewond. Meer dan ton scJiade Een Russisch vrachtschip, de Ba- radnisk, heeft gisteren de zijgevel van het Poortgebouw geramd, toen het by het binnenvaren van de Spoorweghaven door de storm af dreef. De muur van het Poortgebouw werd zodanig beschadigd, dat het nodig was verschillende werkkamers te ontruimen. Het Russische schip liep geen schade van betekenis op.., De schade aan het Poortgebouw bedraagt zeker, een ton. cn waar schijnlijk een nog groter bedrag. Uit de zijgevel zal een groot stuk gehakt moeten worden, voordal aan-het her- Stel kan worden begonnen, v KLAASWAAL Tot het geven van voorlichting in de kring van de Hollandse maatschappij van - land bouw in de Hoeksche tVaard.is be noemd de agrarisch socioloog Ir. Dor gerloo, die zich daarpaast ook zal bezig houden met het jongerenwerk. In de ryen van de jongerenorganisa^ tio van de Mü. van landbouw wordt hiervan veel verwacht. - A-.i'/.r, Dit is medegedeeld tijdens de jaar vergadering van de jongeren-organi satie, die in het Wapen van .Holland te Klaaswaal is gehouden, In de plaats van de scheidende voorzitter, de'heer P. D. de Jong, is benoemd de heer J. v. cL Heuvel uit Numansdorp. De toneelgroep van de jongeren-organi satie zal deelnemen aan de provin ciale toneelwedstrijd voor Noord- en Zuid-Holland met het stuk .^Jorgen komt ér weer een dag" van Dick van Maasland. 1 SPUKENISSE Het aantal In woners van de gemeente Spijkenisse bedroeg op 1 januari 7559. Dit is 813 meer dan op 1 januari 1961.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1