i Voetgangersregelmg wordt steeds beter toegepast Demos moet 1-0 voorsprong prijsgeven aan Schoonhoven m DE KLERKaZN bezoek aan „Vegla Mevr. Herlaar beste turnster bij DOK La Voetbal in Schiedam NOAD klopt Eendracht 3 Toonkunstconcert: RPhO met Alicia de Larrocha Huldigingen |Otto Sterman bracht bij SVDPW ld: Bord Hfd.-Inspecteur H. Willems van Beveren is tevreden over gang van zaken Te voorkomend Gehavend DHS verloor Demos-Schoonh. 1-2 DRZ-DZB 0-1 NRC-SFC 0-2 DHS-Westerkw. 2-3 Al dansend door ruit Stookolie op de Nieuwe Waterweg ENKELE VELOURS Schoorsteen stond op instorten Kantine-diefstal Meer huizen bij Dura-Coignet Bij onderlinge wedstrijden Herentitel naar J. Groeneweg p I Hoekse camping dit jaar nog op oude plaats Auto-brand Yierpolders wil geen slachthuis Schroefas van schip vastgelopen Volleybal Resultaten bij Juliana SCHIEDAM riante woonhuizen Koerierster Maandag 15 januari 1962 i gegeven, ffl waren ■iö Kaap- Toot. het- P-®. ver- |rii kwart I bestaat fcndse af- Ifoijdiger, leeri( voor BtsliUtend «etreden. niet In toege- |80 maal versie 22 ie- |n op 31 |h gehul- pbileum. Toen per één november 1961 de nieuwe voetgangersregeliiig werd ingevoerd, hebben velen hun hart vastgehouden en werd vaak gezegd: „Als dat maar goed gaat". In het begin na de invoering was het nog niet mogelijk een juiste indruk te krij gen hoe de voetgangers en het overige verkeer op de regeling zouden reageren. Vooral de voetgangers vertrouwden het snelverkeer niet zo best. Nu, enkele maanden na dc invoering, krijgen wy de indruk, dat In Schiedam het samenspel tussen voetganger en het overige verkeer vrij redelijk verloopt. Onze mening werd nog versterkt, toen wij over deze kwestie spraken met de chef van de verkeersdienst hoofdinspecteur H. Willems van Beveren. „Een ideaal beeld is nog wel niet ontstaan, maar er is een tendens dat één en ander zich in de goede richting ontwikkeld", verklaarde hij. Naar zijn mening waren in het be gin de automobilisten te voorko mend^ Wanneer een voetganger zich nog niet op het zebrapad bevond en alleen als hij op het pad is en dus daadwerkelijk oversteekt, heeft hij voorrang remden sommigen auto mobilisten al krachtig af. Iets dat zij in bet geheel niet verplicht waren. Na enkele maanden is dat volgens de heer Willems van Beveren al heel wat veranderd. Men stopt nu, wan neer de voetganger aan het overste ken Is en deze dus al één voet op het pad heeft neergezet, „Langzamerhand", zo zei de hoofdinspecteur, „beginnen de au tomobilisten. een praktische kijk op de toepassing van de regeling te krijgen. Zij gaan nu zien, wan neer zij nog voor of, na iets bij- remmen, achter de voetganger langs kunnen. Al te scherp rijden is na tuurlijk uit den boze. Hierdoor ont staan ongelukken." Het ideale beeld, dat de heer Wil lems van Beveren voor ogen staat, is het volgende: het gemotoriseerde verkeer dient al ver voor het nade ren van een zebrapad (vooral ook de brommers) gas weg te nemen, zodat niet plotseling fel geremd be hoeft te worden. De kans is anders met ondenkbaar, dat een ander voer tuig op zijn voorganger schiet. Ook de voetganger dient echter ter doge op te letten. „Vooral in hel be gin zag men voetgangers a.h,w. „met hun ogen dicht" een zebra oplopen", vertelde de heer Willems van Beve ren. „Zij dienen echter te overwegen: kan 't of kan 't niet. Ze moeten pro beren te bekijken of een naderende auto nog wel kan stoppen en daarbij behoren zij dan de toestand van het wegdek iti aanmerking te nemen. Als het geregend heeft en het dek iets aan de gladde kant is, heeft een ge motoriseerd voertuig een grotere af stand nodig om tot stilstand te ko- men". Geven en nemen Het samenspel l.v,m. de regeling is een kwestie van geven en nemen, dat niet eenzfjdig gericht moet zijn. Zowel de automobilist als de voet ganger zullen het elkaar niet tc lastig dienen te maken. „Men ziet nu nog dikwijls een groep voetgangers oversteken. Het overige verkeer staat dan geheel stü. Wanneer de groep Mrfoerfentie l.M Zij, die tijdens de Opruiming *s morgens al vroeg van huls gaan om er als de eerste bij te zijn, weten heus wel waarom. Ook morgen is het méér dan de'moeite waard. Want morgen begint de verkoop van het mooiste rib-fnterlock van sterke uitgekamde garens- speciaal voor de grote maten! Maar dan voor een prijs, die tot heden voor onmogelijk ge houden werd. Grote maten kamizolen Directoires 'an 2ij8tï* Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze partij interlock... kamizolen en direc toires in grol e maten, 44-4ó« door elkaar voor één prijs, voor dan bijna hel andere trottoir beert bereikt, komt er snel nog een enke ling aanhollen, die ook weer door een ander wordt gevolgd. Dezen houden het verkeer extra lang op. Beter zou het zijn als de enkeling even wachtte totdat zich «en nieuw groepje heeft gevormd," aldus de lieer Willems van Beveren. Maar zoals we reeds hebben op gemerkt. gaat het samenspel in Schiedam ziender ogen de goede kant op. Toch zijn er nog andere „schoonheidsfoutjes", die de nieu we regeling met zich brengt De hoofdinspecteur vertelde ons na melijk, dat er nog steeds mensen beboet worden, die schuin overste ken. Eïjvoorbeeld van tramlijn 4 naar de bussen voor de Hema. Ook steekt er nog een aantal personen binnen 30 meter van een over steekplaats over en dat is ten ene male verboden. Het aantal is geluk kig niet al te schrikbarend. Alles bij alles kunnen wij conclu deren, dat de Schiedammer steeds meer een betere kijk op de bedoeling van de regeling begint te krijgen. En dat de politie niet ontevreden is over de huidige gang van zaken, al kan er dan nog wel wat bijgeschaafd wor den. We zitten in ieder geval in de goede richting. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en Co„ Groeneïaan 127. Bellen bij ongeval: GG en U.D.. Tuintaan 80 Telefoon 692 90. PoIUie-aiarmnumcner: 8 4e 66 Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 39 tot 20.30 uur: dinsdag 9 30 tot 16.30 en 19 tot 2030 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9-30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 16 30 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 930 tot I6.3Ü uur s Zondags gesloten K.K. Leeszaal en Bibliotheek, l)am Geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tct 21 uur; donderdag 10 tot 17 uurT vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 32 en 14 tol 17 u Steil- Museum: Foto's van Eddy Pos- thuma de Boer. Roem der Ro mantiek. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: „De wereld van Suzie "Wong". Monopole, 2 uur: ,.De zwarte wie- fcer". 7 en 9.15 uur: „Ik was een gangster". DIVERSEN Geref. Jeugdhuis, 8 uur: Schied. Mid denstands Centrale. Le2mg. Sursum Corda. 8 uur: "Wijk IV N.H.B. Bijeenkomst. Ebperanto-agendo Merkredon", la 17an de januaro Klubvespero. Tiketikas kaj pon das sur la muro ce kino v. Gink Ploeg- stxaat 19. Venu al Esperantujo. Weinig gunstige resultaten brach ten de eerste voetbalwedstrijden van 1962 de Sehiedamse amateurs. Voor Demos was het wel heel te leurstellend na een 10 voorsprong toch nog de winst te moeten schen ken aan Schoonhoven. Martinit speelde niet omdat de voorzitter van tegenstander Ammerstolse SV ïs omgekomen by de spoorwegramp. SFC bleef In het spoor van Schoon hoven door een mooie overwinning op NItC. Met vier invallers kon DHS het bezoekende Westerkwar- tïer niet goed partij bieden, toch kwair DHS nog büna naast Wes terkwartier, het werd een krappe 33 nederlaag. Voor DKZ ziet de situatie er steeds somberder uit, on danks een vcldoverwicht konden de stadgenoten niet winnen van het weinig imponerende DZB. (0—1). Het leek er in de aanvang wel op of er een Sehiedamse zege zou komen. De jonge vierdeklassers speelden voortreffelijk zodat Schoonhoven zich de eerste twintig minuten tot verdedigen moest be perken. Na goed samenspel was het rechtsbuiten Eef Frey die in het strafschopgebied raak schoot. De mos handhaafde zich tot aan het laatste half uur. In de veertiende minuut kwam een verre trap onge lukkig terecht. Via de binnenkant van de paal viel het leer in de tou wen. Hierna poogden beide teams de volle winst te grijpen. Wel kwam het vervaarlijke Schoonhoven voor het Sehiedamse doel, maar Demos bood perfect verweer. Toen een ach terspeler van Demos in de twaalfde minuut voor tijd de bal voor zijn gezicht weg sloeg kreeg Demos de genadeslag. Uit de strafschop kwam Schoonhoven op 1—2 en wat De mos ook probeerde gedoelpunt werd er niet meer. Het zwakke DZB heeft heslist niet kunnen imponeren in Kethel, maar ook DRZ kwam heel wat te kort aan techniek en tactisch in zicht. De conditie van de Schie dammers was onvoldoende om het vcldoverwicht te kunnen uitbuiten. Wel raakten de stadgenoten enkele malen het houtwerk, maar goede aanvallen werden niet opgebouwd. In de 45e minuut schoot de Rotter damse linksbuiten met een harde schuiver in nadat hij drie tegen standers was gepasseerd. Daar is het bij gebleven. Beide teams kwamen moeilijk op gang. Daardoor verliep de eerste helft heel onaantrekkelijk. De aan vallen werden niet afgewerkt. In de tweede helft werd er echter goed gespeeld cn toen was het vooral SFC dat de toon aangaf. Toch kwam het doel van SFC het eerst in ge vaar maar achterspeler P. van der Berge trapte bet leer van de doel lijn. In de dertigste minuut schoot J. p. Offerman fraai in na goed aan geven van W. Klein. Tien minuten later bracht good old Jan van Bui tenen, halfspcler, zijn club m vei ligheid toen hij inkopte uit een hoekschop genomen door Rinus Schell. Het gehandicapte DHS kwam zon der Roozen, Roeters, Zeeman en Collé in het veld. Al spoedig bleek dat het niet wilde vlotten in de Sehiedamse defensie. In de negende minuut strafte de middenvoor van Westerkwartier een verdedigings- fout af. DHS behield het evenwidit maar het was wel merkbaar dat en kele goede krachten ontbraken. In de vijftiende minuut verhoogde de middenvoor de voorsprong. Een kwartier later verrichtte de mid denvoor met een kopbal na een voorzet van rechts de hattrick. In de tweede helft kwam een herbo ren DHS in het veld. Toen hebben de geelzwarten nog met goed spel gepoogd de achterstand weg te wer ken. Gudde. goed doorgebroken in de zesde minuut, trof het eerst de touwen. Zes minuten later bracht invaller Korpel met een inswinger uit een hoekschop de stand op 23. Daarna voorkwamen houtwerk en de doelman de verdiende gelijkma ker. Tafeltennis De eerste wedstrtfd in de tweede helft van de tafeltennis-competltie in de overgangsklasse heeft NOAD thuis gespeeld tegen Eendracht S, dat nog geen punt heeft gehaald. NOAD won deze strijd om de laat ste plaats met 73. Maar Eendracht had de ploeg ver sterkt door Eerland en Berkel in te zetten, maar Henk Aben, Nico All- mendinger en Arnold Braak gaven goed party. Aben toonde niet bij toeval kampioen van Schiedam te zijn geworden en won alle drie sets in twee games. Allmendinger de monstreerde in zijn partij tegen Eerland een spel zoals men dat zel den van hem te zien krijgt. Ook Ar nold bracht nog een partij op zijn naam, NOAD staat nu vier punten voor op hekkesluiter Eendracht, is be vrijd van direct degradatie, maar zal ook de voor-laatste plaats moeten verlaten om aan degradatie-wed- strijden te ontkomen. Uitslagen; Aben—Stas 2115,21 10; tegen Eerland 2115, 21—18; te gen Berkel 21—11, 21—12. Allmen dinger—Stas 1421. 18—21, tegen Eerland 21—9, 2113, tegen Berkel 21—16, 21—19. Braak—Stas 20—22, 15—21, tegen Eerland 18—21, 11—21; tegen Berkel 21—16, 21—19. Aben/ Allmendinger—Berkel/Stas 2112,21 —16. Zaterdag is NOAD vrij. Drie jongens van zestien jaar wa ren zondag in de Aleidastraat op het trottoir bezig de nieuwste danspas sen van de „twist" in ts studeren. Het ging zo wild, dat een van de jongens het evenwicht verloor en door de ruit van een textielzaak viel. De schade aan de gebroken ruit wordt geschat op ƒ150.Een dure dansles dus. {Advertentie I Al Het Rotterdams Fhilharmontscli Orkest geeft op donderdag 18 januari In het Passage-theater onder leiding van dirigent Eduard F'lpse het vier de Toonkunst abonnements-concert. Soliste Is Alicia de Larrocha, piano. Uitgevoerd worden Concerto grosso In g. opus 6 nr. 6 van G. F. Handel, het Pianoconcert in A, K.V. 488 van W. A. Mozart en dc Eerste symfonie van Z- Kodaly. Alicia de Larrocha werd in Barce- ui_ ion a geboren cn begon al op vier- enigde Glasfabrieken 25 a 30 ton jarige leeftijd met haar piano-studies, stookolie in het gemeentelijke rio- i Reeds bij het begin van de oorlog ge- leringsnet terecht is gekomen, dat i noot zij een grote reputatie m haar daarna door een misverstand weer J eigen land voor haar interpretaties op de Nieuwe Waterweg geloost zou van de Spaanse muziek. In 1942 werd zijn, thans kunnen we melden, dat haar de gouden medaille van de Aca- de mannen van het rioolgemaal in I demia Marshall verleend. Sinds 1947 deze affaire geen blaam treft, daar trad zij regelmatig in het buitenland zij niets andere konden doen dan de op met groot succes en maakte in stookolie uitlaten. 11954 een toemee door Amerika. In Maakten we onlangs melding van het feit, dat door een lek bij de Ver- 1960 ontving zij de Grand Prix du Disque voor baar vertolking van de Suite Iberia van haar landgenoot Al- beniz. Zoltan Kodaly schreef zijn Symfo nie in C op bestelling van het Schweizerische Festspielorcbester (van de Luzener Internationale Mu- sikfestwochen), dat er 16 augustus 1961 onder leiding van Ferenc Fric- say de wereld-première van gaf. De symfonie is opgedragen „ter nage dachtenis van Arturo Toseaninï", De symfonie bewijst overtuigend dat le venskrachtige muziek niet aan een bepaolde tfjdstijl gebonden behoeft te zijn. Kodaly was 79 jaar toen hij het werk schreef en hij bleef er uiteraard zijn in de late romantiek en de Hongaarse muzikale folklore wor telende idioom trouw. Het is de stijl uit zijn Dansen uit Galanta, zijn gro te koorwerken en zijn Hary Janos. Zij. die al eens tijdens zo'n speciale aanbieding dubbelbrede stoffen kochten, weten uit on dervinding dat prijzen minder dan de helft van de normale, geen zeldzaamheid zijn. Morgenvroeg beginnen Wij weer met zo'n speciale verkoop dub belbrede japonstoffen. Geen honderden, neen duizenden me ters wollen stoffen, Keraflex, Fibrenka. en Rafalex, in de nieuwste dessins, niet alleen voor deze winter, maar ook reeds voor het komendeseizoen. Dubbelbrede Japonstoffen van rond de tien gulden, voor nog géén drie gulden per meter. Dubbelbrede Japon en Rokstoffen 130 cm breed Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dubbelbrede japon- en rok stoffen, van prima kwaliteiten en in vele nieuwe tinten, 130cm n^per merer 88 (Adoertentie 2.5Ï.J vèr beneden de prijs! Een opruimingspartij DAMAST en ZWARE WEEFSTOFFEN in een groot aantal kleuren, 120 breed, NU spotgoedkoop. Verkoop in 2 series: Serie I 98 Serie IE P* 29 per meter per meter Opruiming van een beperkte partij ZWEEDSE WEEFSTOFFEN VELOURS DAMAST bijzonder mcole dessins in ver schillende kleuren, 120 breed, nu bijna voor de helft van de prijs. In 2 series: Serie I 79 SerieII 98 p. mtr wO p. mtr Een opruimingspartij van 2000 meter Deze prachtige kwaliteit velours (B-keus) met hoge pool ïrt een groot aantal kleuren, 120 breed, van 13.90 en 14,25 per meter Nu voor één prijs 80 per meter Kp t BINNENWEG "Cify Centrum 8EIJERLANDSELAAN ROTTERDAM DEN HAAG UTRECHT VLISSINGEN Voetbalclub SVDFW heeft een faam vanwege de gezellige contact avonden en dc bijeenkomst van za terdagavond was des tc stemmiger omdat de SVDFW-ers verheugd zijn dat zij blnncukort weer over eigen velden en een eigen home gaan be schikken. Toch heeft voorzitter A. Harderaan zaterdagavond In Musis Sacrum slechts met enkele woorden gerept over de komende ontwikke ling omdat nog gewacht dient te wor den op de officiële toewijzing van de terreinen in Ilarga. Vele sympathieke woorden had de heer Hardeman voor de twee leden Arie van der Horst er« Willem Bras die 25 jaar lid van SVDPW zijn. De heer Hardeman beklemtoonde dat clubtrouw van groot belang is voor de bloei van een vereniging. Hij schonk de jubilarissen een porte feuille en een vaantje. Een extra woord en bloemen kreeg de heer Bras. die als EHBO-er goede ver diensten voor zijn club heeft. Daarna hebben de artiesten van Jos Tepel met muziek en sketches het gevarieerde programmf van de goe de contactavond verzorgd. Zoals ge bruikelijk was er een grote belang stelling. 55 Het was zaterdagavond voor de wacht. Maar ontevreden over de op- eerste keer, dat tijdens een cultu rele avond van de ontspanningsver eniging .Vegla" van der Ver. Glas fabrieken, een voordrachtskunste- I naar optrad. Dit geheel nieuwe ini tiatief ondervond een vry redelijke belangstelling. Met aandacht werd in Irene geluisterd naar Otto Sterman's programma „Ebbenhout". De voorzitter van de vereniging, de heer J. de Pater, sprak een har- telij'k welkomstwoord. Hij had wel iets meer publiekelijke belangstel ling voor deze bijeenkomst ver- Zaterdagnacht tegen het midder nachtelijk uur werd de brandweer gewaarschuwd, dat de schoorsteen op het pand Kethelstraat no. 5 op instorten stond. Het gevaar opleve rende stuk metselwerk is door de brandweer verwijderd, waarna de bewoners een stookverbod opgelegd werd. De Womngdienst is ingescha keld voor verdede controle. In de kantine van de hockeyclub Spirit in het Park Thurlede is inge broken. Twee ruiten aan de achter kant worden ingedrukt en daardoor Is men 'binnen kunnen komen. De deur van de voorraadkast werd open gebroken en diverse eetbare artike len zijn weggenomen, ok werd van de koffieketel een glazen buisje ver nield. Dura-Coignet gaat de huizenfabriek aan de Eemhaven uitbreiden. Wan neer het project Is voltooid, zal de capaciteit van de fabriek worden f opgevoerd van vier tot zes woningen J per dag. Dit heeft de heer D. J. M. Dura, directeur van Dura-Coignet X.V., meegedeeld na hel slaan van de eerste paal voor 512 woningen te Vlaardlngen, De heer Dura verklaarde, dat de besprekingen om ook in Venray een bedrijf te stichten, in samenwerking met N.V. Nelissen's Bouwbedrijf, reeds in een vergevorderd stadium verkeren. Binnen enkele dagen zullen de onderhandelingen worden afge sloten. Ondanks felle concurrentie isJan- ny Herlaar-Winkelman er wederom in geslaagd zich de beste keurturn- ster van de chr. gymn. ver. D.O.K. te tonen. Wel hebben evenals vorig jaar Annie den Dunnen en Nel de Reuver Janny Herlaar fel belaagd, maar ook ditmaal bleef de gymn as te op de onderdelen aan ringen, brug en de verdere toestellen de baas. Zij ontving dan ook definitief dc wis selbeker. Het was zaterdagavond in de gymnastiekzaal van de Rehoboth-ulo aan de Tuinlaan een gezellige druk te. Daar hebben tientallen leden van DOK deelgenomen aan de afsluiting van de onderlinge wedstrijden. Bij de heren kwam geen verras sing voor, hoewel dat, gezien de ge ringere concurrentie, niet werd ver wacht. Het was de heer J. Groene weg die de wisselbeker veroverde. De verrichtingen waren echter over alle linies van heel goede kwaliteit, waarbij bleek dat DOK kwantitatief en kwalitatief goede vooruitgang boekt. Voor de uitvoeringen van 5 en 12 april in het Passagetheater hebben de gymnasten dan ook de beste verwachtingen. Na 't afwerken van de diverse on derdelen van het wedstrijdprogram ma dat enkele uren vergde bleek zaterdagavond dat Janny Herlaar- Winkelman met een puntentotaal van 72,7 de eerste plaats had ver overd bij de dames; tweede - werd ditmaal Nel de Reuver met 66,3 en. geen dienst hoofde te doen. derde Annie den Dunnen met 65,8 punten. Een. gering verschik Bij de tweede graad dames zege vierde mej. C. van 't Hof met 49,2, tweede werd met klein verschil mej. N. van 't Hof en derde mej. Tr. Ver- hey met 47,9 punten. In de derde graad won mej. N. Groeneweg met 45,4 punten, tweede werd mej. T. Houwman 41,2 punten en derde mej, G. van der Kooy met 40,5 punten. Ook bij de heren handhaafde de bezitter van de wisselbeker zijn goe de positie. De heer J. Groeneweg werd eerste met 208,3 punten, twee de werd M. Pranger met 170,3 pun ten, derde C, Herlaar met 162,1 pun ten. Tweede graad had geen kandi daten, bij de derde graad werd P. Zwaneveïd eerste met 48 punten, tweede werd J, van Heest met 42,7 punten en derde W. Aleman met 42.5 punten. De tumprestaties van de dames en heren hebben de aandacht gehad van de jongere leden, die reeds eer der met enkele honderden aan de onderlinge wedstrijden hebben deel genomen. Aan de slotavond hebben vele tientallen senioren meegewerkt, (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND. Ook in het komende zomerseizoen zal met de noodkampeerplaats aan de Lan- geweg volstaan moeten worden. Hoewel het alweer geruime tyd ïs geleden dat de Rotterdamse gemeen teraad de plannen voor een grote nieuwe kampecrplaats aan dc Nieuw- Iandsedijk goedkeurde, is met de uit voering van dit plan nog steeds niet begonnen. Bij de Hoekse politie bestaan ern stige bezwaren tegen de bestaande toestand. De uitrit van de kampeer plaats aan dc Langoweg ligt name lijk bijzonder ongunstig, omdat deze het drukke rijwielpad kruist. Ver leden jaar zijn daar veel ongelukken gebeurd. Overwogen wordt nu om dc uitgang van do kampeerplaats met borden of spiegels enigszins tc be veiligen. "Wat het beloofde zwembad betreft, ook daarmede is nog geen enkele vordering gemaakt Hoewel de Ho >k- se wijkraad direct een geschikte plaats voor dit zwembad aanwees, hult het Rotterdamse gemeentebe stuur zich sindsdien in een diep stil zwijgen. Op het Koemarktplein is zaterdag morgen de op gas lopende auto van de heer J. C. S. in brand geraakt. Het vuur, dat alleen onder de motor kap brandde en de kap beschadigde, is met een schuimblusser gedoofd, zodat de gewaarschuwde brandweer (Van onze correspondent) 0 VIERPOLDERS Het voor naamste agendapunt dat de gemeen teraad van Vierpolders zaterdag be handelde, was het voorstel tot finan ciële medewerking van de gemeente Brielle voor het stichten van een openbaar slachthuis voor de kring Voorne-Putten-Rozcnburg. B. en w\ stelden de raad voor op dit moment niet mee te werken aan bet stichten van een noodslachtcom- plex, wélke beslissing reeds eerder werd genomen. Burgemeester A. A. Becker mg van Rhijn wees erop, dat het nog niet bekend is tot welke Con clusies de raden van de samenwer kende gemeenten zijn gekomen. Be sloten werd dan ook bezwaren m te brengen tegen het besluit van de ge meente Brielle. De Vlaardingen 199 „Martha Ma ria" is twintig mijl ten noordwesten van IJmuiden tot stoppen gedwongen wegens een vastgelopen schroefas. Het schip zal proberen met behulp van andere schepen een haven bin nen te lopen. Een sleepboot van N.V. bureau Wijsmuller is.onderweg naar het schip. komst was hij toch niet. Geboeid heeft men naar Otto Ster man geluisterd. Deze zat in een fol kloristisch tropenkleed, belicht door een schijnwerper, op het toneeL Links en rechts van hem stonden wat varens. Een sober en daardoor toch fascinerend geheel. Hij begon met een kort fragment, waarin melding werd gemaakt van de opheffing van de slavernij. Het publiek werd daarna gevoerd naar Afrika, het geboorteland van de ne gers, waar in het daar diep gewor telde bijgeloof, de vrouw een zeer grote plaats inneemt. De aanwezi gen kwamen tydens deze verhalen in de ban door.de rustige en inten se manier, waarop de oprechte voor drachtskunstenaar zr bracht. Gebeurtenissen van na de wereld oorlog rnt gebieden waar cultuur en civilisatie aanwezig heetten te zijn, werden hierna verhaald. Zij werden gevolgd door poëzie uit Noord-Ame- rika, Nigeria, de Antillen, Surina me en Porto Rïco, Otto Sterman be sloot deze goed verzorgde avond met het vertellen van enige sprook jes en verhalen. De Vegla verzorgt deze maand n' g twee avonden in Irene. Het ma rionetten-theater van Bert Brugman januari „La Traviata" en op zaterdag 27 januari de verzets- film „Odette ChurcHchiU". Het eerste en twee herenteam van Juliana zijn de afgelopen week tegen elkaar uitgekomen. Zoals te ver wachten was is het een leuke wed strijd geworden en al won het eerste dan met 30, zij hebben het beslist niet cadeau gekregen. Zij hadden hun handen vol aan de geladen „re serves". Beide ploegen speelden ech ter heel wat beter dan de week er voor. Opvallend was de rust in het eerste, iets wat we deze competitie nog maar; weinig gezien hebben. Het spel werd prachtig verdeeld en daar door veel verrassender. Heren 1 blijft dus nu door deze overwinning alleen aen kop gaan. De setstanden waren: 15—13, 15—7 en 15—13. Het eerste juniorenteam heeft het de afgelopen week schitterend ge daan. Zij wonnen van Concordia, dat een punt meer had en nemen daar door de kop van hen over. Het is een technisch zeer hoogstaande wedstrijd geworden tussen twee vrijwel ge lijkwaardige ploegen. Het tweede jumorenteam gaat het steeds beter doen. Van deze jongens die nog geen half jaar spelen mogen wc nog geem grote successen ver wachten. Zij verloren mét ere vatx Aggredior B en D-O.S. met resp. 3—0 en 3—1. - Naby strand» bos en duinen zeer gunstig gelegen Cw.v. enkele twee op- der één kap) met schuur of garage, te Rockanje Koopsommen vanaf ƒ23.000 kk Zeer rui me financiering moge lijk. Inl. dag, took zat van 13.3016.30 aur m de directiekeet op het bouwplan aan de Hoogvlietlaan en bij N.V. UMACO, MALIE BAAN 63, UTRECHT, teL 030-118 77 Na 10 uur; 02950-4 59 82. Te koop Bergmeubels in kleine en grote maten, echt teak en afro-teak bij Plate, Grote Markt 19-21, Schiedam. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1