PLATE GROTE MARKT 19-21 Uit dorpssmidse groeide groot toeringcar-bedrijf m v\0llM®£ GRANDIOZE OPRUIMING „De Snelle Vlietjubileert „Avondrust" gelicht AGENDA SCHIEDAM SCHIEDAM - TEL. 67762 't Leven gaat door bij Voetlicht Brand in rookkast KOOPJES NIEUWS Zuiver wollen pullovers v.a. 5,95 HERENMODEMAGAZIJN Aanrijding op de Koemarkt MEDEWERKER i ontwikkelingswerk sport bijlage Koeriersiers THEATER koninklijke holtandia leerling analiste Uniek aanbod li u met speciaalhuis FLINKE MANNELIJKE WERKNEMERS GUNSTIGE ARBEIDSVOORWAARDEN HOOFDZAKELIJK BUITENWERK GOEDE SOCIALE VOORZIENINGEN VERGOEDING REIS- EN PENSIONKOSTEN Nevenstaande "bon in gesloten enveloppe te zenden aan: Naam: Adres: Woonplaats: Leeftijd wenst toezending van sollicitatie-formulier. N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij afd. personele zaken, postbus 38 - OldenzaaL BEDDEN 2 persoons 80/190 97-95 met zomer en winterkant BEDDEN i persoons 120/190 57.95 Fantastische aanbiedingen in BANKSTELLEN (tooiiKamer modellen) moeten weg Kflii comoluet met karpet en salontafel aWi— met uitzondering van merkartikelen geven wij 10%. korting op niet in de opruiming afgeprijsde artikelen. 2800 hi2 welke in oude panden 19—21 direct te bezichtigen zijn. H Voor „De Snelle Vliet" N.V., liet grootste tourmgcarbedrijf en reis bureau van Schiedam, is 1962 een jubileumjaar. Want bet was in 1JHJ2, dus zestig jaar geleden, dat cle heer Cent van Vliet zich als darpssmid vestigde in Ilardinxveld-Giessendam en daardoor de grondslag legde van wat uitgegroeid is tot een transportbedrijf met 43 bussen op de weg, met daaraan annex een internationaal reisbureau. Niet dat Cent van Vliet by het beslaan van de boerenpaarden en het repareren van kachels er toen al van droomde om Schiedammers en Rotterdammers, Groningers en Limburgers op comfortabele wijze door vele landen van Europa te rijden, dat niet. Dat zou ook niet kunnen, want In 1902 was een tourlngscar nog een onbekend begrip en het „sociaal toerisme" een utopie. „Het is alle maal geleidelijk aan gegaan," heeft dc heer P. C. van Vliet, die zijn vader In het bedrijf is opgevolgd, ons duidelijk gemaakt. Maar het begrip „transport" zat er al vroeg in bij Cent van Vliet, al was het aanvankelijk ook alleen maar het repareren van fietsen, een vervoermiddel dat er in die tijd juist «in" begon te komen. En toen de motor de wereld ging veroveren werd het een motorfiets. Deze kreeg een houten bak als zij-span en daar mee werd benzine uit Gorkum naar Hardinxveld gébracht en daar ver kocht, - Toen de auto. Deze werd gebruikt om baggeraars en dijkwerkers van cn naar liet werk te brengen, „Dat was hard werk, 's morgens om drie nur opstaan cn 's avonds Iaat pas terug" merkte dc heer F. C. van Vliel op, die toen al samen met zijn broer vader Cent assisteerde bij het werk. En toen in 1928 de eerste autqbus werd gekocht, een Ford die plaats bood aan achttien personen wat toen al een hele grote was. was eigenlijk het touringcar-bedrijf geboren. Met deze bus werd 's za terdags en -'s maandags het 'werk volk vervoerd, maar op de door de weekse dagen werden toertochten gemaakt. Vooral die naar Scheve- ningen en Nijmegen waren zéér ia trek. Voor de Hardinxvelders al een heel eind van huls. Naar Parijs In 1934 kwam deeerste nieuwe bus, een Bedford met 24 zitplaat sen. „Een pracht ding" herinnert do heer Van. Vliet zich, een luxe-wagen met fluweel bekleed. Daarmee is ook, in 1937, de eerste, groepsreis naar'Perijs gemaakt en zo het reis bureau begonnen. Doch toen waren er ook al meer autobussen in be drijf genomen. In die tijd is ook de naam „De anelle vliet" ontstaan. Gebonden dus aan de naam van de eigenaar en met een suggestie van de vaart waarmee de klanten vervoerd wor den. Maar ook symbolisch voor de ontwikkeling van het bedrijf zelf. Doch eerst moest de oorlog nog doorgekomen worden. Deze was-een klap voor het bedrijf, daar enkele bussen weggehaald waren, maar an deren werden gedemonteerd en bij boeren in de omtrek onder het hooi verstopt. Daardoor was het mogelük dat de héér Van Vliet direct na de oorlog weer acht bussen op de weg kon brengen en zo zijn touringcar-be drijf voortzetten. De wind zat toen wel erg mee. De onrust zat de men sen in het bloed, men wilde reizen. Onbekende delen van Nederland be zoeken en ook «ver de grenzen trek ken. Het sociaal toerisme werd ge boren en is tot hoge vlncht gekomen. „De Snelle Vliet" heeft de tijdgeest begrepen en Is zo meegegroeid met het toerisme. Vandaar die 43 grote bussen, aan welke rijdende vloot dit jaar nog vier moderne en hy per-comfortabele wagens worden toegevoegd. Half miljoen Met deze wagens zijn vorig jaar' ongeveer een half miljoen mensen vervoerd. Niet allemaal naar het bui tenland natuurlijk, al mag dat aan tal van zesduizend er ook wel zijn. De numerieke meerderheid bestaat uit het gewone personenvervoer. Dus pendelaars' van huis naar het werk en omgekeerd, verder de dag reizen varr groepen, schoolkinderen, ouden van dagen, enz. in Nederland zelf. Ook is De Snelle Vliet twee' jaar geleden, toen de B.E.T een te kort aan bussen had. ingezet voor het stadsbus vervoer op de onrenda bel gebleken route van de Beurs in Rotterdam naar-Werf Gusto. Maar de heer Van Vliet heeft meer pijlen op zijn boog. Werd het hoofd kantoor in 1947 naar Schiedam ver plaatst („je moet naar je klanten toekomen en die vind je niet in Hardinxveidf"), op de plaats van herkomst -bleef het technisch mid delpunt gevestigd, de grote garage waar alle touringcars gerepareerd en opgespoten worden door eigen mensen, waar een flink taxi-bedrijf «in de running is en waar de heer Van Vliet (die zelf in Hardinxveld woont) ook een winkel heeft in haarden, enz. Dan het reisbureau. „Een enorm voordeel als je als reisbureau een eigen toeringcarbcdrijf achter je hebt", vindt de heer Van Vliet. Want als dan een wagen panne heeft, kan direct een andere ingeschakeld wor- j den, zodat de toeristen-niet ergens- stranden.' Dit reisbureau nu, gevoed door liefst 55 boekingskantoren in het he le land regelt de reizen voor lief hebbers naar elke gewenste plaats, maar verzorgt uiteraard in de eerste plaats de 25 geheel verzorgde groepsreizen van De Snelle Vliet zelf. De keurige reisgids 1992, die deze week,nog zal verschijnen (Op laag 35.000 en dat is nog te wei nig!) geeft daar een idee van. „AII- inn" reizen naar Duitsland, Oosten rijk en Italië vooral, maar ook voor de toeristen, die graag op eigen he nen blijven staan, de „pendel-rei zen" waarbij men naar een vaste plaats in het buitenland wordt gé bracht, maar de re'st zelf moet uit zoeken. Iets bijzonders zün de spe ciale jeugdreizen voor jongelui- tus sen achttien en 30 jaar en de reizen voor alleenstaanden. Geqn vakantiereis Enkele uitspraken van de heer Van Vliet als reis-deskundige (hij maakt overigens zelf nooit vakantie reizen, want als hij naar-het bui tenland trekt is dat om nieuwe mo gelijkheden voor het bureau te zoe ken!) noteren we maar: Ondanks alle kritiek zijn de ge heel verzorgde, groeps-reizen (waar bij dus de réisleider ook de uit stapjes organiseert) nog veruit het ■peest populair. De drang om „zo ver mogelijk" te trekken, raakt er uit bij het pu blick. „We rusten zo niet uit", vindt men. Luxemburg en Duitsland ko men weer in trek. Het toenemend auto-bezit i$ geen bedreiging voor de groepsreizen. Als men geregeld zelf rijdt, wil men met vakantie van het rijden af z|jn- De touringcar wint hetvan' het trein-vervoer in populariteit voor vakantie-reizen. De A.S.T.V. „Het Voetlicht" geeft op zaterdag 20 januari in het Volks- gebouw een opvoering van het to neelspel „Het leven gaat door" van Marten van Spaandonk. Aanvang uur. Verder Is de heer Van Vliet, die op principiële gronden vasthoudt aan het beginsel „niet reizen op zon dag" helemaal niet gesteld op „feestneuzen" In zjjn wagens, die be derven de stemming voor anderen. Hjj Is er dan ook op gesteld de reeds grote kring van vaste klanten nog vergroot te kragen. Maar nu de jubileum-viering. Een feest wordt er niet aangericht, dat zit er in zo'n bedrijf nlef in. Maar zij die voor 10 mei een reis hebben geboekt, maken kans op een-gratis reis- Hetzy dat - men het gestorte geld l*vug krijgt of dat men een nieuwe reis kan maken. Dat wordt dan geregeld aan de hand van de nummers van de tickets, waarvan twintig in de prijzen vallen. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en Co? Groenelaan 127. Bellcn by ongeval: G.G- en GD. Turn laan 80. Telefoon 6 9290. Politie-alarmnummer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9-30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. s Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Sted. Museum: Foto's van Eddy Pos- thuma de 'Boer. Roem der Ro mantiek. BIOSCOPEN Passage. 2 cn 8.1S uur: „De wereld van Suzie Wong". Monopole, 2 uur; De zwarte wre ker", 7 en 9.15 uur: „Ik was een gangster". DIVERSEN Wijkcentrum, 3 uur Excelsior '29. Film. Chr. Soc. Belangen, 8 uur Nuttige Ontspanning. Vergadering, Openb. Leeszaal, 8 uur; Lezing. In .de slagerswerkplaats van de heer F. C. Noordegraaf is gister avond omstreeks 10.30 uur brand uitgebroken. De brand ontstond in de rookkast voor spek en vleeswa ren. Waarschijnlijk door oververhit ting is het spek gaan smelten, en is dc mot (zaagsel) in brand geraakt De kast wordt met gasvlammetjes voorverwarmd, waarna de mot gaat smeulen, zodat er grote rookontwik keling ontstaat. Deze is nodig om de in de kast hangende waren te roken. De eigenaar heeft waarschijnlijk vergeten het gas uit te draaien en daarvan is de oververhitting het ge volg geweest. Door de grote hitte is de eternieten schoorsteen, gespron gen, De totale schade wordt geschat op 350.—-. De werkplaats is wel, de rookkast niet tegen brand verzekerd. (Advertentie IM.) BROERSVEST 56 Om 2.40 uur gistermiddag moest op de Koemarkt voor hotel „De Krooa" de automobilist C. J. H. voor enige overstekende voetgangers remmen. Aangezien de heer W. B. R. met zijn opend. Burgerlijke Stand GEBOREN; Margaretha J. d.v.J. Rijntalder en J. Sap; Dina A, A. d. auto te dicht achter hem reed. botste deze tegen de eerste wagen. Toen R, vervolgens het portier van zijn auto onvoorzichtig opende, reed do auto mobilist T. M, M. er tegen op. Alle auto's werden min of meer bescha digd. Een passagiers uit de eerste wagen klaagde na afloop over pijn in haar nek. Tegen R. is proces-verbaal opgemaakt, omdat hij niet voldoende afstand had gehouden en omdat hij onvoorzichtig 2yn portier had ge- v. J. A. de Prenter en D. Pijnacker; Elisabeth W. d.v. J. Verbiest en J. W. van Beek; Willem z.v. W. Mak en A- Sprong; Francisca T. M. d.v. C. J. Hagen en H. F. de Kort; Ag nes M. d.v. J, Smit en A. M. Daal- meijen Albert z,v. W. Duut en K. Kersbergen; Nleoline d.v. A. Caljé en C. Kroesen; Gerarda M. d.v, G. van Oostrom en A. C. J. H.-.M. van Es; Erik J. z.v. C- P- Boekesteijn en W. D, Mosterdijk; Antonius J. z.V. A. L- Simon'en M. J. C. L.\Wuisman; Jan z.v. J. Pronk en Z. van Rij; Ro bertas W. D. z.v. A. van togen en J. T. M. de Vries. JVERLEDEN: A. Verhey, 76 jr. S Middelgroot chemisch bedrijf te Schiedam zoekt voor zijn modern ingericht laboratorium een M 1 ij voorkeur in het bezit van dipl. 5 leerling-analyst K.N.C.V. 5 Sollicitaties mondeling of schrifte-' g lijk aan: S LENDERINK CO. N.V. 5- Westerkade 20, Schiëdam. Onze uitstekend verzorgde verschiint iedere maandag Fotografie ftolfilms vergeten? üe auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106. tel. S 67 20. In één dag gereed Te hoop aangeboden Balatum, Linoleum en Jabo tapjjt in verschillende dessins, direct leverbaar en leg baar. Komt eens langs bij Plate, Grote Markt 19-21, Schiedam. H00G3TR. 2a SCHIEDAM TEL. 68803 17 tot en met 23 januari 1962 Morgen in ome DONDERDAG-CYCLUS DE VLIEG Een beklemmende griezelfilm CinemaScope - Technicolor - 14 jaar AVO ND voorstell Ingen: dagelijks 7.— en 9.15 uur MISDAAD OP STRAAT CinemaScope - 18 jaar MIDDAGvoorstellingcn: dagelijks 2.— uur, zondag 2.— en 4.15 uur ALS MOORDENAAR GEBRANDMERKT Technicolor - 14 jaar fabrieken van melkproducten EN VOEDINGSMIDDELEN N.V. TE VLAARDlNGEN Op het Controle-Laboratorium van ons bedrijf bestaat voor een meisje in het bezit van het H.B.S.-B of Mulo-B-dïploma, dat belangstelling heeft voor chemie, de mogelijk heid om te worden geplaatst als Op dit laboratorium, waar een grote ver scheidenheid van voedingsmiddelenen grond stoffen .chemisch en bacteriologisch wordt onderzocht zal zij een grote mate van prak tische ervaring op kunnen doen voor het verkrijgen van het K.N.C.V.-dfploma 1e deel. In de kosten van theoretische studie wordt tegemoet gekomen. Belangstellenden nodigfen wij uit zich schriftelijk In verbinding te stellen met de afdeling Personeels zaken, Ooschavenkade 42 te Vlaardlngen. voor het hele gezin Deze korting geldt voor alles wat Hol- ïandia maakt, het prachtige ondergoed voor moeder en dochter, de modieuze en elegante onderjurken, pyama's en nacht hemden. Dit unieke aanbod geldt eveneena voor het warme, sportieve Hollandia on dergoed voor vader en zoon. Profiteer tijdens de balansopruiming van. de 10% KORTING op gloednieuw Hol- landia-trico bij onderstaande adressen: SCHIEDAM: ORANJESTRAAT 17 Vlaardingen: Ged, Biersloot heeft in haar fooortecbnische- en produktiedienst plaatsingsmogelijkheden voor Vereist Leeftijd 2134 jaar. Opleiding Lager Onderwijs. Goede gewondheid. Bereid overin in Nederland werkzaam te zijn. Werkzaamheden in ploegendienst te verrichten. Geboden: Volgens per 1 jan. 1962 van kracht geworden C-A.O. Opname ih het pensioenfonds der Koninklijke/Shell. Verstrekking van werkkleding en schoeiseL voor gehuwden en ruime tegemoetkoming hierin voor ongehuwden beneden 29 jaar. 17 januari 1962

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1