Door ongerustheid scherpe kritiek van volkstuinders 4pC20?° Kodaly's Symfonie markante noviteit Rumoer rond toewijzings- systeem nieuwe tuinen BW komt bij SW Strijd rond de korven Huisvrouwen luisterden naar mevr. G. H. Keyser Wieken voor Noordmolen y°°rafr* Fluorideringsinstallatie Ouddorp in bedrijf b Vergadering „Nuttige Ontspanning TAXI EUROTAX* Huldi gin gsavond van Wilton WERELDMERK voor HALVE PRIJS! Zaalhandbal- programma HAZEWIND MONTY COATS Tweede New Delhi- avond Geldkistje met 20,- gestolen Jongetjes pleegden diefstallen Passage vertoont „De Mongolen" Leefgewoonten van Papoea's belicht R.Ph.O. in Passagetheater: KOOPJESN1EUVVS HERENMODEMAGAZIJN TIMC0 Soepvlees verkoold Forum-avond van J.O.V.D. Burgerlijke Stand Leo Horn fluit Rangers tegen Standaard Vijf lunchconcerten in de Schouwburg Nieuwe regeling voor Maastunnel- verkeer in Zuid Enorme eilinder op „Almkerk" geplaatst Geervliet doet niet mee aan Briels abattoir Eerste paal ulo-school Mej. M. de Snayer kampioene turnen siamsisms ssmsr schiedam N Prof. Muntendam: fluoridering ivaakt tegen tandbederf Vrijdag 19 januari 1962 en I.J.O. 8-50 I 10.15 |ll.« Tklak. [13.00 B-ram. I«. -ork. hmk. U ■in.os jifl- Jijk Ide [hij Bou Vele harde woorden zyn geval len op de jaarvergadering van de volkstaindersvercnigfng „Nuttige Ontspanning" in gebouw Chr. Soci ale Belangen. Het resulteerde ten slotte tot onenigheid in het bestuur, voorzitter en secretaris gaven te kennen af te treden en tenslotte werd de vergadering geschorst tot over veertien dagen. De ernstige on gerustheid ontstond over het feit dat dc huisjes uit vele tuinen plaats moeten gaan maken voor de aan leg van dc Beneluxweg. Voorzitter J. W. Zuidgeest kon rijn bijzonder talrijke gehoor gerust stellen. Rijksv/aterstaat zal voor een goede schadevergoedmgsregeling zorgen. Hij deelde bovendien mee dat de turnen niet voor i oktober (Advertentie l M i Nc EUROTAX Zoals gebruikelijk is geworden "bij Wilton-Fijenoord zullen de per soneelsleden die in 1951 een jubi leum bij dat bedrijf hebben ge vierd, weer collectief worden ge huldigd, terwijl hun ook het ge tuigschrift van dc Ned- Mij voor Nijverheid en Handel wordt uit gereikt. Bat zal gebeuren op don derdagavond 25 januari in het Pas sagetheater. Na de huldiging zal de Zuid- Nederlandse Opera met koor, or kest en Ballet een opvoering ge ven van de operette „Das Land des Lachelns" van Franz Lehar. (Advertentie l.M.) I Een belangrijke exportorder kon niet op tijd geleverd worden en nu zijn wi|, als grootste Hazewind- dealer, in de gelegenheid gesteld U te laten profiteren van een on geëvenaarde aanbieding in origi nele HAZEWIND MO NT Y-COATS VOOR JONGENS EN MEISJES. Krantz-doffel, de allerzwaarste kwaliteit duffel, heerlijk warm en waterdicht. zullen moeten worden ontruimd. Er waren heel wat moeilijkheden om dat het de huurders van de tuinen sinds lang met duidelijk is of zij wel of met op hun tuinen kunnen, blijven. Kortgeleden meenden zij dat zij daar direct moesten verdwij. nen. Dat had al misnoegen gewekt, omdat aan de tuinen en huisjes veel arbeid en geld is besteed. Bekend is nu dat enkele tiental len tuinen achter de driehoek bij Poldervaart en BPM-s port park gaan verdwijnen. Daar wordt een werk terrein voor aanleg van de Bene- luxweg gemaakt. Bovendien zullen de tuinen aan de zijde van het BFM- sportpark, aan elke laan een. tien tal, moeten verdwijnen. Hiervoor komt een nieuw terrein bij het Prin ses Eeatrixpark maar bij de mede delingen over dit nieuwe terrein barstte de bom. Er werd gesproken over „dictatuur". Voorzitter Zuidgeest vertelde na melijk dat de gemeentelijke commis sie, die onlangs is samengesteld, zal voorstellen deze tuinen in huur geven aan het Nederlands Verbond van Volkstuinverenigingen. Daar is Nuttige Ontspanning niet bij aange sloten. De voorzitter gaf de leden raad zich aan te sluiten by d landelijke organisatie omdat de 45- jarige „Nuttige Ontspanning" anders gedoemd is te verdwijnen. Hierna ontstond veel rumoer, men voelde niets voor een dergelijke ge dwongen aansluiting. Veel kritiek had de vergadering op het feit dat de voorzitter van deze gemeentelij ke commissie de heer H. van Kui ven, lid Is van de concurrende ver eniging „Klein Babberspalder". Men meende dat btf lu deze commissie zijn verenigd wil bevoordelen. In deze commissie hebben verder zit- SW ontvangt zondag om 2 uur BW aan de Westfrankelandsedijk. De Bossenaren zijn zwaar gedu peerd geweest door blessures van spelers maar daarvan heeft men zich weer geheel hersteld, zoals de fraaie 4—1 overwinning op Eind hoven ook aantoont. Het wordt zo oppassen voor SVV, vooral daar afgelopen zondag twee kostbare punten zyn verspeeld in Veendam en dat ondanks een veld- overwicht. De rood-groenen moe ten het verloren terrein nu her overen op BW en tevens revanche nemen van de ïn Den Bosch gele den 31 nederlaag. Doelman Tap Is in Veendam ge wond geraakt en zal worden ver vangen door de reserve-doelverde- diger Van den Berg (ex-CW). De opstelling zal zijn: doel v.d. Berg; achter Romein en Ris; midden v. Leeuwen, v. Kampen en Hekman; voor Kaak, v. Pelt, Herwig, Putters en Slavenburg. Voor de Zaalhandbalcompetitie in district West B wordt bij de dames zondag wel de belangrijkste wed strijd gespeeld. De damesteams van DWS en Hygiea komen in de Rot terdamse Energiehal tegen elkaar uit. Onze stadgenoten hebben een punt meer dan Hygiea en beide moe ten nog vier wedstrijden spelen. De twee teams zijn nog ongeslagen;het punt verschil is ontstaan doordat de Haagse dames tweemaal gelijk spoel den en DWS alleen in de uitwed strijd tegen Hygiea een punt ver speelde. Quintus dat als derde op de ranglijst staat, zal geen rol van betekenis meer kunnen spelen. De heren van Wilton Fijenoord komen in het veld tegen VODO uit Den Haag. Wilton dat op één na de onderste plaats staat, zal er voor moeten zorgen niet door Actief voor bijgelopen te worden. In de afdeling 3e klas dames komt het ongeslagen. UVG in het veld te gen Actief 2. De groenwitten ma ken een goede kans voor de titel en kunnen zondag, waarschijnlijk de kampioensvlag al hijsen. Heren 2 van DWS krygt de moei lijke wedstrijd tegen Rotterdam, Wij geven Rotterdam beste kan sen. ting de heren J. AI ijk en J. J. van TVoerkom, leden van de gemeente raad, verder tuinarchitect 3. 3. Schipper en de voorzitters van de twee verenigingen. De heer Zuid geest zei dat er met deze commissie leden vrijwel niet Is te praten over het belang van „Nuttige Ontspan ning." Als ongelooflijks verrassing deze voor JONGENS en MEISJES 5-17 jaar, 8 jaar, normaal 41.- Zolang de voorraad strekt Geen lel. of schrift, orders. De Centrale commissie van de Hervormde Vrouwendienst en. de plaatselijke Oecumenische Raad van Kerken hebben het initiatief ge nomen voor een tweede „New Del- hi-avond" in Schiedam, die op woensdag 24 januari om 8 uur in de benedenzaal van de Opstandings- kerk zal worden gehouden. Heeft op de eerste avond in oktober mej. dr. W. Timmermans, landelijk se cretaresse van de Herv. Vrouwen dienst de weg uitgestippeld die de kerken moesten gaan op de con- 1 ferentie in New Delhi, nu zal zij i spreken over wat er, na de confe- I rentie. moet gaan gebeuren om aan de eenheid van Christenheid, ook plaatselijk gestalte geven. ROTTERDAM: Korte Hoogstraat 11 Meent Goud5*- s in gel Kaïendr. Ugedijk bh. Dorpsweg Y/eft-Kruiskade 35 LEIDEN: Haarletnmemraat 25 A ZEIST: Slotlaan 158-360 T Onbevoegden hebben zich. van nacht toegang tot het filiaal van de handelsonderneming Penning en Gcurts aan de Rotterdamsedijk 255 verschaft. De daders vetrokken met een geldkistje inhoudende ƒ20.-. Via de tuinen achter de panden is men achter het filiaal gekomen. Daar is een ruit ingedrukt, waardoor het mogelijk was binnen te dringen. Het metalen geldkistje is weer te ruggevonden in een der tuinen. De inhoud ervan was echter verdwenen. Hoewel zich weer perspectieven gaan openen voor korfbal op het veld, komen de Schiedamse clubs daar het a. s. weekeind nog niet aan toe. De C. K. B. heeft het na melijk nog niet gewaagd een veld- programma samen te stellen voor de K.N.K.B.-clubs 'raait zon dag de laatste microkorfbalronde in de Energiehal in Rotterdam. Even min als op het veld hebben Schie dam en Succes in deze microcom- petitie veel kunnen bereiken. Het junioren-team van Schiedam heeft nog de meeste winstpunten weten binnen te halen, n. 1 vier uit even- zovele wedstrijden. Het senioren achttal van Schiedam volkt daarop met 2 uit 4 en Succes sluit de rij met 1 winstpunt Uit vier wedstrij den. Misschien lukt het in de laat ste ronde wat meer punten binnen te halen. De Schiedam-junioren ont moeten O. S. C. R. en De Zwaluwen, Succes krijgt als tegenstanders Het Zuiden 5 en Hoogvliet en Schiedam komt uit tegen De Overkanters en Rozenburg 2. De jeugdbrigade van de Schie damse politie heeft vier jongetjes van 8 tot en met 11 jaar aange houden. Uit winkels in de omgeving van de Mgr. Nolenslaan hebben 2ij regelmatig artikelen ontvreemd, zo als chocolade, drop, koekjes, limo nade, bananen en speelgoed. De jongens zijn al eens eerder door winkeliers betrapt, maar zij konden toen niet worden opgespoord, omdat zij toen valse namen en adressen hadden opgegeven. Twee van deze jongens bekenden tevens uit een schoolzakje een rijksdaalder te heb ben weggenomen. Vanaf vandaag draait in het Pas sage-Theater de rolprent „De Mon golen". Aangezien deze film op dezelfde tijd, de komende week. ook in Arena in Rotterdam zal worden vertoond, verwijzen wij 'foor het verslag van onze kunstredactie naar een pagina elders in dit blad. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gcuka en Co„ Groenelaan 127, Bellen by ongeval: G.G en G.D.; Tuinlaan 80. Telefoon 692 90. Politie-alarmnnmmer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 39 tot 20.30 uur; dinsdag 920 tot 16.30 en 19 tot 20 30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 3250 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. BK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 39 tot 21 uur; woensdag 14 tot 27 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Sled. Museum: Foto's van Eddy Pos- thuma de Boer. Roem der Ro mantiek. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De Mongo len". Monopole, 2 uur: „Als moordenaar gebrandmerkt"; 7 en 9.15 uur: „Misdaad op straat". DIVERSEN Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Werkende Jeugd. Vergadering. Wijkcentrum, 8 uur: NCVB-NieuwL Huishoudelijke vergadering. (Advertentie 1M.) Wie heeft er niet thuis (vooral in de grote gezinnen) hele bergen schotels staan, omdat de kopjes In de loop der tijden de een na de ander gesneuveld zijn? Haal ze maar weer voor de dag, want morgen begint de verkoop van duizenden losse koppen, crèmekleurig, die U bij elk schoteltje kunt gebruiken, voor nog géén twee dubbeltjes. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze losse koppen van hardgebakken aarde werk, om al-die alleenstaande schotels weer te completeren, voor Veel gelachen hebben de leden van de Ned. Vereniging voor Huisvrou wen, afd. Schiedam, gistermiddag in Musis Sacrum. Daar had de afdeling in de foyer een bijeenkomst belegd. Dat de dames telkens weer in de lach schoten, was te wijten aan de vrijmoedige verteltrant van de lan delijke voorzitster van de Vereni ging, mevr. G. H. Keyser-Hardick. Vooral vertelde zij zeer vrijmoedig over pikante onderwerpen, die be staan by de leef- en kledingsge- woonten van de Papoeabevolking in Nieuw Guinea. De spreekster werd ingeleid door de voorzitster van de afdeling, mevr. M. Ch. Schroot-Droogleever. Deze heette voorts een ieder hartelijk wel kom en zij koppelde daaraan tevens de beste wensen voor het komende jaar vast Mevr. Keyser vond het niet alleen prettig cm de verschillende afdelin gen over haar verblijf in Nieuw Gui nea te vertellen, maar het belang rijkste vond zij wel, dat zij met de leden ter plaatse kon kennis maken. Spreekster is in I960 in Nieuw Gui nea geweest op uitnodiging van de K.L.M, Indertijd, men zal zich dat nog v el kunnen herinneren, heeft on ze nationale luchtvaartmaatschappij een route op Sidney in Australië ge opend. Verschillende personen zijn toen uitgenodigd om de eerste vlucht op die lyn mee te maken. Ook mevr. Keyser was daar, als ltd van de huis vrouwen, bij. MET composities van Handel, Mozart en Kodaly, die op de programma's van recente concerten te Rotterdam prijkten, hebben Eduard Flipse en het toegewijd en gloedvol musicerende Rotterdams Philharmonisch Orkest ook het Schiedamse publiek in het Passa_ theater zeer aan zich verplicht. Ook hier zal men het wel als een voor recht ervaren hebben, te worden ge confronteerd met Kodaly's Symfo nie in C, die de meester een jaar geleden op 78-jarige leeftijd schreef en na haar première in Luzern, vo rige zomer, door Flipse als eerste in ons land werd geintroduc-erd. Maar ook voor de pauze was er veel waardevols te beleven: met Handels Concerto grosso op. 6 nr. deed Flipse een lofwa-rdige keus uit een deel der orkestliteratuur, dat door het R. Fh. O. lange tijd te veel verwaarloosd werd, en van. Mozarts zonnige Klavierconcert in A, (KV- 488) kreeg men een voortreffelijke vertolking te horen, dank zij het spel van de Spaanse pianiste Alicia de Larrochr en het ad rem seconde rende orkest. Naar aanleiding van haar vertolking van dit werk op het concert in de Rivièrehal te Rotter dam heeft men gisteravond in dezi rubriek reeds een lovende bespre king kunnen lezen; de innige ver trouwdheid van. de pianiste met dit werk en haar realisering van alle schone nuances maakten ook de Schiedamse uitvoering tot een gran dioze muzikale belevenis. De weergave van Handels con certo grosso kenmerkte zich even eens door een fijne afwerking en verkwikkende gloed en profiteerde van een volkomen gelijkwaardig musiceren van de musici van het concertino (Gabor Radnai en Cor de ia Bije, violen en Sam. Brill, cello) en. van het naar onze smaak wat te grote strijkorkest. Kodaly's vitale symfonie is stellig ook bij de Schiedammers in goede aarde gevallen. Men herkent in dit late opus terstond de meester van de laat-romantische school, echter niet zonder een open ooi' voor het positieve van vernieuwingen op har monisch gebied. Het sfeerrijke mid dendeel doet het minst aan als ab solute muziek en daarom lijkt het ons >k minder sterk dan de beide (Advertentie I.M.) Zuiver wollen shawls, vanafƒ1.95 BROERSVEST 56 snelle delen, die overal de tekenen van Kodaly's levendige Inventie ver tonen. Flipse bezielde het orkest tot en doorleefde vertolking en maak te iedereen duidelijk, dat het hier een zeldzame aanwinst van het R. Fh. O.-repertoire betreft. S. NIEB OER. (Advertentie MM.) PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 - TE LEF. 6 89 8! Rond de woning van mevr. H. de Graaf aan de Beierlandsestraat werd gistermiddag een sterke brandlucht waargenomen. Aangezien de be woonster afwezig was, heeft de politie zich via een raam toegang tot de woning verschaft In de keuken stond een pan op het bran dende gassteL De agenten hebben de verkoolde inhoud van de pan buiten gedeponeerd. Volgens de bewoon ster, die later terugkeerde, had er soepvlees in de pan gezeten. Nadat er al jaren plannen, voor hebben bestaan is nu een begin gemaakt met het herstellen van de molen „De Noort" (populair aangeduid met oordmolen") in de oude glorie. Dat is sledebouwkundig vereist, omdat dan de nieuwe Spaelingbrug, de toegang tot Nietiwland, geflankeerd zal worden door twee complete molens. Voor de molen, het massieve bouw werk op de achtergrond ziet men de gietijzeren spil liggen, waar straks de wieken weer aan zullen draaien. Overigens is die spil niet nieuw, want zij dateert uit 1910. De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie afd. Schiedam/Vlaar- dingen belegt op donderdag 25 ja nuari in Hotel Beyersbergen een fo rum-avond. Het forum, bestaande uit drs. J. G. Th. Linssen. (voorzit ter, Rotterdam), mr, J. B. Schueler en drs. J. Houtman (Schiedam), mevr. v. Duin-Spruit en de heer H. M. J. Dubbeldam (Vlaardlngen) 2aï antwoord geven op politieke vra gen. GEBOREN: Alexandra C. M., dv A. Doelman en C- 3. Krabbendam; Petrus J„ zv P. J, van Gestel en C. van Iersel; Johanna P. C., dv J. M. Boon en A. J. M. de Vette; Ludo- vicus C. H-, zv C. J. Olsthoom en "W. M. van Mil; Franciscus M„ zv A. L. van ZwiGten en A. H. J. Lu- brecht; Wouter, zv J. Valkenburg en M. H. de Koning. OVERLEDEN: A. van Balveren, I jr. ROTTERDAM. Leo Hora is uitgenodigd de kwart-finale in het toernooi om de Europa-cup tussen Glasgow Rangers en Standaard Luik te arbitreren. Deze wedstrijd wordt 14 februari in Glasgow ge speeld, Leo Hora wordt geassi steerd door de grensrechters La Croix en Formanoy. In de serie lunchconcerten, die de Rotterdamse Kunststichting in de Rotterdamse Schouwburg organi seert, concerteert op 23 januari het RPh.O. onder leiding van Eduard Flipse, speelt 13 februari de pianist Kees Steinroth, houdt 6 maart de acteur Hans Tiemeijer een causerie, zingt 20 maart het Kralingsch Vrou wenkoor en brengt 3 april Indra Ka- madjojo danslegenden. Alle uitvoe ringen vinden op dinsdag plaats, van kwart voor een cot kwart over een. Zij toonde zich een zeer vlot ver telster. tiaar ervaringen vonden de toehoorsters een gretige aftrek. De nadruk van de causerie lag dan ook op de wetenswaardighedenuit dit gebied en niet op de politieke spanningen er rondom. Maar met de wetenschap van de leefwijze aldaar kan men misschien de spanningen beier begrijpen Na de pauze vertoonde mevr. Key. ser interessante dia's als omlijsting bij hetgeen zij had verteld. Tijdens de spitsuren zal het voort aan verboden zijn op de kruisingen WolphaertsbochtPleinweg en Wol- phaertsbochtDorpsweg links of rechts af te slaan. De politie heeft deze maatregelen genomen om te voorkomen, dat weg gebruikers via allerlei sluipwegen de Maastunnel proberen te bereiken, wardoor stagnaties kunnen ontstaan op de grote a an voer wegen. Het verkeer van de Wolphaerts bocht naar de tunnel zal nu via de Doklaan of de Brielselaan moeten gaan. Bestemd voor Australië (Van een onzer verslaggevers) Bijna evenhoog als het dekhuis la de enorme cilinder, die gisteren aan boord van het S.S. „Almkerk" Is geplaatst. Het 145 ton wegende ge vaarte is een gedeelte van een reac tor, bestemd voor een Shell-raffina- derU fn Australië. De V.N.S. vervoert mei, deze cilin der het grootste collo dat ooit van Nederland naar Australië werd ver scheept. Het stuk heeft een lengte van bijna negentien meter en een doorsnede van ruim zeven en een halve meter. Om het aan dek te kunnen plaat sen, moest een deel van de railing worden gesloopt, terwijl ook een aan tal winches tïjdelij het veld moest ruimen. De cilinder werd vervaardigd bij Werkspoor In Utrecht. Drie sleep boten brachten hem naar de Rijnha ven, waar een drijvende bpk van Kraayeveld's Transport Mij. de last op de „Almkerk" tilde. (Van onze correspondent) ♦GEERVLIET In de gemeente raad van Geervliet van woensdag avond kwam het voorstel aan de orde. Ingediend door de gemeente Brielle, medewerking te ve'lenen aan de bouw en exploitatie van een centrale werkplaats in Briele. Het college van B. cn W. van Geervliet stelde de raad voor geen medewer king te verlenen aan bovcztgc-oemd slachthuis. Na een uitvoerige discussie besloot de raad met algemene instemming de gemeente Brielle te berichten, dat de raad van de gemeente Geer vliet het niet verantwoord acht over te gaan tot investering van één mil joen gulden, welke de bouw van dit abattoir zal vergen. Een der re denen is dat de keuringsdienst Briel le een zware belasting vormt voor de gehele streek. Tevens dient een centrale slachtplaats zo dicht moge lijk bij de Rotterdamse veemarkt te word» gevestigd. Een tweede en eveneens belang rijke beslissing nam de raad van Geervliet in deze vergadering door het aangaan van een geldlening groot ƒ140.000 voor de aanleg van elektriciteit in de onrendabele ge bieden en de aanleg van drinkwa terleiding in deze gebieden. (Advertentie LM.) Zij, die al eerder kochten tijdens zo'n speciale tassenaar.bleding, weten uit ondervinding dat zij dan prijzen betaalden, die elke vakman voor onmogelijk hield. Maar morgen ïn de Opruiming gaan wij nog verder, want dan verkopen wij waterdichte linnen boodschaptassen, met solide treksluiting en ronde lederen handvaten, voor minder dan de helft van de normale prijs... voor nog géén drie gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze linnen boodschaptassen, met ronde lederen hand- vaten in dlv. ruitdessins, f (Van onze correspondent) •BRIELLE Dat Brielle de cen trale gemeente is op het eiland Voorne, vooral ook op het gebied van lager en middelbaar onderwijs, Is opnieuw donderdagmiddag geble ken, toen door de heer W. van Dijk, hoofd openbare ULO-school te Briel le, de eerste paal werd geslagen voor een nieuwe DL O-school In plan Rugge. Deze 12-klassige school zal onge twijfeld een belangrijke aanwinst zijn. Onder de aanwezigen bevon den zich burgemeester D. M. van Zwieten, de wethouders A. v. d. Zee en mevr. Lv v. d. Boogerd-Necken, de directeur van Gemeentewerken, J. de Carpentier, architect A. van Driel uit Brielle en de heer A. Kwe- kel, plaatsvervangend gemeente se cretaris van Brielle. Een bijzonder heid was dat de zeer hoge heistel ling op een vrachtauto van groot for maat was gebouwd. De heer W. van Dijk wilde niets weten van de offi- cile twee of drie slagen van de heimachine. Eigenhandig, enkel on der supervisie van een heibaas, joeg de hoofdonderwijzer de 16 meter lange paal in de grond, alsof het zijn dagelijks wer't was. (Van onze correspondent) OOSTVOORNE. - Mej. M. de Snayer uit Oostvoorne heeft in Rot terdam de derde graad bij de vaar- digheidsproeven behaald, waarmee zij het kampioenschap Zuid-Holland verwierf. BONN. In Monzingen, West- Duitsland, is een begin gemaakt met de afbraak van een opslagplaats van gifgas, daterend uit de Eerste We reldoorlog. De muren van deze op slagplaats, waarin zich vermoedelijk 3.000 met gifgas gevulde granaten en 15.000 capsules bevinden, zijn bijna veertig centimeter dik. (Advertentie UM.) OFFICIEEL ASENT Gcd.. Biersloot 37 - Telef. D1898-645T Burg', Knapperflaan 2"-Telef. 010-64500 Bij een benzinestation is giste ren de 63-jarige schilder C. J, Cam- penhout uit de Anna Paulownastraat van een stelling gevallen. Hij viel van een hoogte van bijna 2% meter met zijn hoofd op straat. Met vrij ernstige verwondingen is hij naar het Dykzigtziekenhuis gebracht. DEN HAAG De directeur-ge neraal van de volksgezondheid, prof. dr. P. Muntendam heeft vanmiddag in Ouddorp op Goeree en Over- flakkee een fluorideringsinstallatie in bedrijf gesteld, waarmee fluor aan het water wordt toegevoegd. In zijn rede noemde prol Mun tendam de negentiende januari 19S2 een historische datum voor' de zodrg voor de volksgezondheid in Nederland. Nadat Tiel reeds meer dan acht jaar haar medewerking verleent om door toevoeging van fluor aan het drinkwater te bewij zen, dat het resultaat van de Ame rikaanse onderzoekingen ook in ons land werd bereikt, kan nu reeds worden'gesteld, dat door* fluoride ring van het drinkwater het tand bederf met tenminste vijftig procent kan worden teruggebracht Hij con stateerde met voldoening dat het drinkwater snel groeit. De Gelderse drinkwaterleiding heeft ook beslo ten tot fluoridering over te gaan, Noord-Holland heeft advies ge vraagd aan de provinciale raad voor de volksgezondheid, de meerderheid in de provinciale raad voor de volks- g 'ondheid in Friesland heeft zich vóór de fluoridering uitgesproken, Rotterdam heeft al ver gevorderde plannen, terwijl tal van gemeenten belangstelling tonen en activiteit in deze richting ontplooien. Tot de initiatiefnemers op Goeree behoort de districtskinderarts van d Zuidhollandse vereniging „Het Groene Kruis", dr. J, van Loo te Dirksland. Ook de artsen en tand artsen van Goeree en Overftakkee steunden het streven. Prol Muntendam hoopte dat het voorbeeld van Goeree en Overflak- kee navolging zou ondervinden en dat zij, die de fluoridering op dit ogenblik afwijzen, beseffen dat zij tandbederf bevorderen. „Nog steeds" zo besloot hij, „heeft de drinkwa tervoorziening haar dienende taak: de bevordering van de volksgezond heid Laat zij zich bewust zijn van begrip voor fluoridering van het de woorden noblesse oblige'?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1