f695. f845.- Rake klappen in titeltoernooi GROTE PRIJSVERLAGING PHILIPS T.V. BIJ OUDSHOORN A. Meulstee schept per week A<GENDA 500 kub. meter vuil in put OUDSHOORN Finalisten nu bekend DWS-dames kloppen concurrent Hygiea Cabaret „Drie in de pan'5 voor de DES Stortplaats bij rijksweg 20 is zijn domein L Th. van der CAMMEN N.V. k A- Ü1 Verhuizen Driebanden wedstrij d voor teams Inbraakjes opgelost Jongen vermist Geen belangstelling hoorspelwedstrijd HANDBAL Auto bekrast Biljartkampioenschap 2e kl. libre Microkorfbal HL» Burgerlijke Stand SCHIEDAM Koerierster OPRUIMING W. v. li. BURG IN HET 0PENBMR VERKOPEN: Advertentie IM.) Super ontvanger, 59 cm (type 23 TX 315) Oude prijs f 855. Nieuwe officiële Pbiiipsprijs Inclusief Oudshoorn's aanbad: deze Philips TV fraaie tafel, -f- TV-antenne 845,of f 9,per week. Super ontvanger, 59 cm (type 23CX 312) met auto matische horizontale en verticale synchronisatie, automatische afstemming en V.H.F.-kanalenkïezer voor 2e programma. In prachtige salonkast, oude prijs f 1D95, Nieuwe officiële Phiiïpsprlfs of ƒ9,per week. Slechts enkele stuks in voorraad, dus snel beslissen Bei 116440 of kom zelf kiezen I Meent 2334 Telefoon 11 64 40 Oversch. Dorpsstraat 12 Telefoon 4 12 28 Apothekers-nachtdienst; Apotheek Nieuwland, Wibautplein 17. Bellen bü ongeval: CJ.G, en G.D.: Tuinlaan 80. Telefoon 692 90. Politxe-aiarmnumraer: 64666. Bibliotheek; Lange Haven, geopend; maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20 30 uur; woensdag 9.30 tot i63D uur; donderdag 9 30 tot 12 30 uur; vnidag 9.30 tot 16 30 en IS tot 22,30 uur; zaterdags 9 30 tot 16.30 uur. s Zondags gesloten. R.K. Leeszaal cn Bibliotheek. Dam Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 23 uur; donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u kSted. Museum: Foto's van Eddy Pos- thuma de Boer. Roem der Ro mantiek BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „De Mongo len". Monopole, 2 uur: „Als moordenaar gebrandmerkt"; 7 en 9.15 uur: „Misdaad op straat". diversen Volksgebouw, 8 uur: NIVON. Lesing. Irene, 8 uur: Coóp. DES. Cabaret. Esperanto - agen rf o Merkredon, la 24an de januaro Klubvespero. Mensa gunnastiko ce kdo H. Letschsr Lekstraat 100 b. Venu ciuj vi estos bonvenaj. Vlak bjj de nieuwe tunnel bij de Burg. van Haardenlaan, geklemd tussen de spoorlijn en de in aanleg zijnde rijksweg 20, ligt het domein van de heer A. Meulstee. Hjj is stortbaas op de vuilnisstortplaats van de gemeente, waar de Schiedamse bedryven hun vuil kwijt kunnen. Per week is dat ongeveer 400 tot 500 kub. meter. En stortbaas Meulstee moet deze hoe. veelheid in zjjn eentje met behulp van een schop in een zeven meter diepe, speciaal voor dit doel gegraven, put werken. Een zwaar karwei, dat een week van harde arbeid vergt. Al vier jaar doet de heer Meulstee dit werk. Maar drie jaar geleden is hij op deze plaats begonnen. Daar voor was de stortplaats een eindje verderop gelegen. I.v.m. de werk zaamheden aan de nieuwe rijksweg moest deze echter verdwijnen. De aannemer heeft toen door zijn werk nemers het vuil loten verwijderen, omdat dit geen goede basis is voor een grote verkeersader. De stort plaats is dus enkele tientallen meters verhuisd. Ook deze plaats is natuur lijk niet permanent. Op den duur kan men er geen vuil meer kwijt. Het wordt namelijk in diepe putten gestort en wanneer er geen ruimte meer is om putten te graven, dient men weer ergens anders naar een ge schikte plek te zoeken. Volgens de heer Meulstee kan men nu nog onge veer acht maanden vooruit. De stortbaas werkt dus helemaal alleen. Het vuil, dat de auto's van verschillende bedrijven aanvoeren, schept en harkt hij met mankracht in de put. Om de auto's de put zo dicht mogelijk te kunnen laten naderen, xegt hij grote, zware, ijze ren rijplaten neer, zodat de wa gens niet wegzakken. Het spreekt, dat het neerleggen van deze pla ten eveneens de nodige krachtsin spanning vragen. De auto's kun nen niet direct het vuil in de put storten, want deze is zeven meter diep en staat vol water. Drukke woensdag Op woensdag is het op de stort plaats wel het drukst. De oorzaak hiervan is de levering van het be- drjjfsvuil van de Ver. GlasfabrieKcn. De stortbaas krijgt op die dag dan ook hulp. Toch zal zijn taak over niet al te lange tijd op een andere SCHIEDAM. De belangstelling voor de wedstrijden om het Blieken- daalbiljart driebandentoernooi op de kleine tafel was zeer groot. In niet minder dan vijf clublokaliteiten werden voorwedstrijden gespeeld, in Vlaardingen bij De Gouden Leeuw en in Schiedam bij De Sluis, Thalia, Centrum-West en Heinsbroek. Na herleiding ld.i. verreke ning van de gescoorde mo yennes in percentage cn de be haalde matchpunten) hebben zien met wisselprijshouder H. Segers m de finale geplaatst: P. v. Buuren, B. Kooy, E. Fortuijn, P. v. d. Water, L- v. d, Lee, J. Hoogerwerf en J. Smit, Als eerste reserve is aangewezen A. Weeland <de speler, die vorig seizoen in zulk een felle strijd met H. Segers was gewikkeld). De eindstrijd wordt gespeeld in De Karseboom te Schiedam en be gint op woensdag 14 februari 1962, SCHIEDAM. Voor de drieban. den-competitie voor teams igroot biljart) staan vijf teams ingeschre ven Hel zijn Centrum, Entre Nous. Rembrandt, Schiedam a en Seiue- dam b. Merkwaardig genoeg derhal ve teams van in Schiedam gevestig de verenigingen, geen enkele uit "Vlaardingen, Alle wedstrijden wor den in Thalia gespeeld. Zij beginnen op 12 februari 1962 met de wedstrijd Schiedam a—Schiedam b. manier worden verlicht. De gemeen teraad heeft namelijk de aankoop van een „mechanische schop" goed gekeurd. Dat is een soort bulldozer. Maar in plaats van rupsbanden is hij geconstrueerd op vier wielen. Met dit apparaat kunnei- ook andere werkzaamheden worden verricht, zo als bijvoorbeeld; sneeuwruimen. De mechanische schop is eveneens in staat een auto te Jaden of uit te Ia den. De stortplaats bij de rijksweg ligt er dus alleen maar voor bedrijfs- vuil. Huisvuil kan men er niet kwijt. Een bedrijf moet drie gulden betalen als het één kub. meter op die plek wil storten. Hot is afval dat In februari van het vorige jaar hebben inbraakjes plaats gehad in het tennispark van de heer Van Vliet, m het gebouwtje van de Jeugdraad en m de directiekeet van het toen in aanbouw zijnde gebouw van de Tuberova. De daders zijn thans bekend. De Rotterdamse poli tie hield twee mannen aan. die tij dens het verhoor bekenden ook in Schiedam inbraakjes te hebben ge pleegd. Tevens kwam vast te staan, dat er nog een derde dader was. De ze zit reeds in Leeuwarden straf uit in verband met andere door hem begane delicten. De 18-jarige Johannes van der Hoeven uit de Aieidastraat is sinds 17 januari spoorloos. De commissa ris van pol'tie te Schiedam vraagt dan ook opsporing, aanhouding en terugbrenging van deze jongeman. Johannes heeft op 17 januari do ouderlijke woning verlaten om zich per fiets naar het Christelijk Lyceum in Vlaardingen te begeven. Hij is daar niet aangekomen. Later is ko men vast te staan, dat de jongen zijn paspoort bij zich had. Johannes is 1.80 m lang, heeft een dik postuur, een rond gelaat, blond krullend haar en blauwe ogen. Op vallend is een scheve, halve voor tand in zijn bovengebit. De jongen draagt 'n donker blauwe coat. brui ne schoenen, een grijze broek, een donkerrode trui en een grijze blouse. Widrijdster aangereden Een onbekend gebleven automobi list gaf gistermorgen om 7.50 uur op de hoek Burg. Knappertlaan-Ary Prinslaan geen voorrang aan mejuf frouw A. W. Een aanrijding was het gevolg. De wielrijdstcr liep daarbij schaafwonden aan haar benen op. Een politieauto heeft haar naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd. Nb behandeling kon zij weer naar huis. De politie tracht de automobilist op te sporen. Tijdens een inhaalmanoeuvre op de Burg. Knappertlaan ter hoogte van de JuHanakerk reed gistermor gen om ".50 uur de vrachtwagen chauffeur G. G. M. van der M. een verkecrszuiltje omver. De uit de richting Vlaardingen komende auto mobilist A. R- kon niet meer op tijd stoppeq. Hij reed tegen het zuil tje aan,- dat toen al op de grond lag. Dc auto werd aan de linker voorzijde beschadigd. Met een schep of hark verzet stortbaas A. Meulstee op zijn do. «icin leti erhjk bergen werk. Et telijke kub. meters afval brengt hij dagelijks in zijn eentje in een diepe put. Alleen op woensdag krijgt hij assistentie. Maar over enige tijd zal de „mechanische schop" eer» zekere verlichting brengen. beslist niet geschikt is om er com post van te maken. Er zitten veel te veel metalen, stenen en glazen voorwerpen tussen. Wel komt op een bepaalde tijd een particulier me talen voorwerpen uit het afval zoe ken, die het als schroot weer ver koopt. Het werk van de stortbaas valt dus met mee. Het is zeer inspannend en het gaat in weer cn wind door. Iets minder druk is het, wanneer de bouwvakarbeiders vakantie hebben of wegens vorstverlet niet werken. De heer Meulstee ziet dan ook met spanning het tijdstip tegemoet, waarop de mechanische schop zijn intrede doet. Er blijkt m Schiedam niet veel belangstellmge te zijn voor de door het Actie-comité 10 x IQ uitgeschre ven wedstrijd m het vervaardigen van een hoorspel of klankbeeld met het onderwerp „Honger", Voorwaar de voor het doorgaan van de wed strijd is dat er minstens twintig deel nemers zouden zijn en die hebben zich met gemeld. Daarom heeft het Actie-comité besloten de sluitings datum voor de inschrijving te moe ten verzetten tot 31 januari. Nadere gegevens over de wedstrijd kan men krijgen bij de Schiedamse Gemeen schap, Plantage en by de heren P. de Jong, Oude Maasstraat 33 b en L. Mientjes, Louise de Colignystraat 29. Tot Steun speelt „Van ander ras" In het kader van de Toneelwed strijd van de Schiedamse Gemeen schap zaL de Schiedamse Arbeiders Toneclver. „Tot Steun in den Strijd" op woensdag 24 januari in Musis Sacrum een opvoering geven van het toneelstuk „Van ander ras", een spel van strijd en eerzucht tussen blanken en kleurlingen in de Nieu we Wereld van Arnaud dUsseau en James Gow. De regie berust bij de heer P. Rodenberg. In de le klas van dc zaalhand- Lenle Robart die zondagavond wel balcompetitie in West B is bij de Da- bijzonder goed op dreef was maakte mes hel Schiedamse BWS er in ge slaagd, naaste concurrent Hygiea een nederlaag toe te brengen, zodat onze stadgenoten nu met drie punten voorsprong de leiding hebben. Uit de resterende drie wedstrijden moeten nog vier winstpunten worden be haald, waartoe wij onze stadgenoten wel ïn staat achten. De wedstrijd van zondag tegen Hygiea stond op een hoog peil, beide teams spelen dit seizoen bijzonder sterk. Vanuit de eerste aanval bouw de DWS al direct een goede mentale versterking op en L. Robart scoorde 1O. Kort daarna scoorde Hygiea. maar-dit doelpunt werd wegens cir kelbal afgekeurd. In de 5e minuut bracht L. Robart de stand op 2—0. Hygiea liet zich hierdoor niet impo neren en ging rustig door met het gevolg dat zij weer gelijk maakten. f Advertentie l.M.} WAALHAVEN N.z. 59 (vlakbij eindpunt lijn 2) vraagt voor direct: Cons truc tieb ankwexk ei s Constructiewerkers Aankomende krachten Pijpfitter/lassers (autogeen) Sjouwers Leerling constructiebankwerkers Deze krijgen een opleiding voor het Bemetel- diploma ïn onze bedrijfsschool. Ons moderne premiestelsel biedt u hogere VERDIENSTEN Wilt u hierover meer weten, kom dan eens vrijblijvend met ons praten. Woensdagavond tussen 7 en 9 uur Centrum. .Gewestelijk Arbeidsbureau, le Middellandstr. 103, kamer 41. Zuid: Café Rest. v. d. Weel, Slinge 197 Dagelijks: aan de fabriek, tel. 7 79 60, na 6 uur tel. 5 2817. 32 en via een 17 meterworp werd het 33. In de 18e minuut wederom L. Robart 4—3 en via 44 maakte M de Bruyn nog net voor rust 5—4. In de eerste helft waren de teams goed tegen elkaar opgewassen en van een steiker team was geen sprake In de tweede helft werd het al di rect 5—5 en in de derde minuut nam Hygiëa een voorsprong 5—6. Dat met zaalhandbal grote verrassingen mogelijk zijn bleek in de volgende twee minuten. In de 9e minuut leidde DWs weer met 86 via doelpunten van L. Robart, H. Kaal-Roelse en N. Bos v. Houwelingen Hygiea gaf de moed niet op en bleef het Schie damse doel belagen, zodat de stand weer gelijk 8—8 werd. Vijf minuten voor tijd was het M. de Bruyn die met een keihard schot dc Haagse Jceepsler verraste. In de laatste mi nuut kreeg N. Robart een unieke kans. maar werd op ongeoorloofde wijze ten val gebracht. De niet zo sterk leidende scheidsrechter Vons wees onverbiddelijk naar de witte stip en N. Hobart bracht de eindstand op 10—8. De heren van Wilton Fijenoord hadden bezoek van VODO uit den Haag. In de eerste helft ging de strijd gelijk op en om beurten werd er gedoelpunt. De Hagenaars bleven echter steeds een kleine voorsprong houden, tot kort voor rust H. v. d. Lugt gelijk maakte 1212. In de tweede helft hetzelfde beeld, VODO werkte de aanvallen iets beter af en was zuiverder met schieten- Wil ton hield stand tot 16—16 maar toen drukten de Hagenaars op het laatste moment nog even door en het einde kwam met een 2024 over winning voor VODO. De auto van mevrouw J. N., die in do Penningstraat stond gepar keerd is opzettelijk beschadigd. De lak van de wagen is bekrast, terwijl dc linnen kap op verschillende plaat sen is open gesneden. De politie van het bureau Berg- singel roept getuigen op van een bot sing tussen een bestelauto en een broratandem zondagavond op de Gor- üelweg, waarbij de 55-jarige me vrouw C. J. van Buuren-van Reter- ghem uit de Margrietstraat om het leven kwam. Een Intieme familiesfeer hing er gisteravond in het Wijkcentrum. Dit was tijdens een gecombineerde propaganda - amusemctitsbyeen- komst van de coóp, verbruiksvereni- ging „Door Eendracht Sterker" u.a. (D.E.S.). De vele belangstellenden de zaal was geheel gevuld hebben met genoegen gekeken naar het pro gramma „Drie in de pan", waaraan medewerkten: Ria Sehmitz. Justus Jcsayes en Adrie van Oorschot. Het was gisteravond niet de eerste keer, dat dit programma in Schiedam werd gebracht. Verleden jaar is dit reeds vijf maal In onze stad geweest, De belangstelling was toen echter dermate groot, dat velen teleurge steld zijn. Daarom wordt „Drie in de pan" nu nog eens vijf avonden opge voerd. Na het nuttigen van een kopje kof fie en een heerlijk gebakje hoorden de aanwezigen voorzitter A. M. v.d. Wel aan, die het openingswoord ver richtte. De oorzaak, dat de Coop avonden zo in de belangstelling staan wordt volgens hem geboren uit het feit, dat de leden zo intens meeleven met de vereniging. Hü vond het voorts zeer belangrijk, dat de ver bruikers middels de organisatie een zekere macht in de maatschappij krijgen. Tenslotte memoreerde de lieer Van der Wel het feit. dat de coöp. deze zomer baar 60-jarig jubileum zal vieren. En dat gebeuren zal niet on gemerkt voorbijgaan, Er zal van de zomer wel bet één en. ander gebeu ren. dat dc aandacht zal vragen. (De juIse datum van dit jubileum is 28 augustus). Voor de pauze maakten de arties ten op commerciële manier dc aan wezigen attent op de verschillende in de Coóp-wïnkels verkrijgbare ar tikelen. Het publiek werd in de ge legenheid gesteld enige van deze ar tikelen te proeven. Na de pauze werd een vlot cabaretprogramma gebracht. De avond zal vandaag en donder- VLAARDINGEN Bij de voort zetting van het toernooi om het kam pioenschap tweede klasse libre (per soonlijk) van het biljartdïstricf Schie dam, maandagavond ïn „De Griffi oen", werden rake klappen uitge deeld. Favoriet Van Duikercn begon met De Koning te verliezen, Bredius verloor van Hartog (ook al even onverwacht, evenals) Rijndershoff v. De Grijs cn Van Reeven van Klos. Van Duikercn herstelde zich in zijn tweede partij van de avond, tegen Hartog, zodat hy nu acht matchpun ten heeft verzameld uit 6 partijen roet een algemeen moyenne van 4.40. Van Rceven kwam hierop eveneens, door zijn tweede partij van Rijnders hoff te winnen, maar zijn moyenne, 3.41, is aanzienlijk lager. Bredius heeft zes punten, moyenne 3,90; hij moet nog spelen tegen Van Duikeren. Daar zou Van Keevcn van kunnen profiteren In de partij De KoningVan Duin kerken zag men geen groots speL Van Duikeren kon niet in zijn spel komen en vocht in feite meer tegen zichzelf dan tegen zijn tegenstander. Met kleine series bleef De Koning' hem voor. Tegelijkertijd sleepten op de an dere tafel Klos en De Grijs zich moeizaam naar het einde van hun duel. Ook zij kwamen niet lot groots spel. Spannender was het dui tussen Hartog en Bredius. Bredius nam met regelmatig gescoorde series een klei ne voorsprong. Na twintig beurten was de stand 95-58 in zijn voordeel Daarna begon Hartog terug te „bij ten". Langzaam liep hij op zijn te genstander in, waartoe een serie van 17 caramboles m de 28e beurt Ook veel bijdroeg. In do 34e beurt ont braken aan Bredius totaal nog elf caramboles. Hij scoorde er tien..... Met 12 completeerde Hartog ver volgens zijn totaal, 150 caramboles, waarna Bredius do kans op remise miste door de nastoot te missen. De Grijs—Rij ndexshaff was een gelijkopgaande party, met steeds een geringe voorsprong voor Rijn dershoff. Een produktie van 35 ca ramboles van De Grijs in zijn 24e speelbeurt veranderde het spelbeeld, hetgeen verder hetzelfde bleef. Van Klos—Van Re even valt weinig goeds te zeggen. Men zag daarvoor alleen maar het aantal beurten. Tegen De Koning stak Bredius fors van wal. Na tien beurten leidde hij met 63-32. Na 20 beurten was het moyenne wel aanzienlijk gedaald, maar Bredius' voorsprong (91-45) nog onaangetast. Daarna begon De Koning zijn achterstand langzaam weg te werken, maar niet tijdig en voldoende genoeg om de partij op zijn naam te brengen. Van Duikeren was tegen Hartog beter op dreef dan in zijn eerste partij, hoewel hij niet zijn vorm benaderde van voorgaande dagen. Hartog gaf hem evenwel kranig par tij. Na twintig beurten waren de kansen nog vrijwel gelijk; 97-98. Een serie van 19 caramboles van Van Duikeren deed de balans definitief doorslaan. Van Reeven hield Rijndershoff doorlopend op voldoende afstand om onbedreigd te winnen.. De uitslagen waren: De Koning 150 44 20 3.4! v. Duikercn 118 44 12 2.68 Klos 150 30 2D 4.17 de Grijs 127 36 18 8.53 Hartog 150 35 17 4,29 Bredius 149 3a 18 4.26 Dc Grijs 150 31 35 4,84 Rijndershoff 122 31 16 3,94 Bredius 150 37 26 4.05 de Koning 137 37 lb 3.70 Klos 150 57 12 2.63 v. Reeven 141 bV 12 2.48 Van. Duikeren 150 29 25 5.16 Hartog 131 29 34 4.b2 v. Reeven 150 37 22 4,03 Rijndershoff 97 37 l» 2.62 In de derde microkorfbalrende er volgt na deze nog een laatste hebben de drie teams uït onze stad vier winstpunten binnengehaald uit zes wedstrijden. Het leeuwendeel hiervan hebben de junioren van Schiedam voor hun rekening geno men door de eerste wedstrijd met 3—0 te winnen van O.S.CJR. J. en de tweede met 2—2 geJyk te spelen tegen De Zwaluwen J. Succes zorgde in de eerste wed strijd voor het vierde winstpunt. Te gen Het Zuiden 5 kwamen de blauw- witten tot 5—5. Hoogvliet was echter weer te sterk voor de Successers, maar een 26 uitslag tegen deze ploeg is nog altijd eervol. Schiedam was niet erg fortuin lijk. Van Overkanters werd vei diend roet 43 verloren, maar tegen Ro zenburg 2 heeft een gelijk spel bin nen het bereik gelegen. Het laatste doelpunt viel onverwachts aan de andere kant, waardoor de roodzwar. ten met 42 aan het kortste eind trokken. dag in Irene, vrijdag in het Wijklo- Jsaal Nwe Maasstraat en vrydag 2 februari in de Amstelbron worden herhaald. (Advertentie IM.) Wij gaan door met onze Op- ruimmgsaanbiedmgcn, voora? in onze afdeling Woninginrich ting, die juist in verband met het komende voorjaar zo be langrijk zijn. Woensdagmorgen begint de spe ciale verkoop van een grote exportpartij moderne overgor- drjnstoffen. voor minder dan de halve prijs. Moderne overgordijnstoffen die hethelevorige jaarvoor 4.25 per meter verkocht werden, in een prachtig, zwaar weefsel, koopt U morgen voor nog géén twee gulden per meter. fè Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze extra zware moderne overgordijn- stof. 120 cm breed, per meter voor Geboren: Leonardus F. M. z.v. L. H. van Vliet en A. M. J. van Paasen; Rense z.v. tv. van der Spoel en 3. H. J. W. Kuiters; Constance d.v. A. L. van der Heiden cn C. van Zijjl; Boze- msrjjrj F. E, d.v. J. Walbnan cn C. J. de Wys; Johannes A. z.v. J. J. van Schaijk en J. F. Brom. Overleden; M. Preln, 2 jaar. Personeel Gevraagd een flinke werk ster voor 3 morgens per week. Goed loon. Nassau Dillenburgstraat 17. Schie dam. Telefoon 6 65 S9 Meubelen en vhuisraad Bergmeubels in kleine en grote maten, echt teak cn af-o-teak bij Plate Grote Markt 19-21. Schiedam, Te koop Austin Summerset a 40, m prima staat, met ver zekering. Lange Nicuwstraat 115, Schiedam. De boekjes met de Avonturen Kapitein Rob a kosten nog steeds slechts 75 at p. deel Zwijndrecht Door bouwbedrijf G. VerweLus moderne WOONHUIZEN met schuur oj garage. Eigen grond. Vrije vesiiging. Koopsommen vanaf 24.500.— kk. Zeer ruime financ. mogelijk. Inl. dag. (ook zat.) van 13.30—16.30 uur In het verkoopkantoor aan de Plao+ageweg en by N.V. UMACO, MALIEBAAN 63, UTRECHT. Tel. (030) I 18 77. Na 19.00 uur: (02950 4 59 82. Damesjapoimett, cïeuxpièees, blouses, rokken, enz. Op de mot afgeprijsde artikelen 10% korting L. Kerkstraat 19 S'dam Telefoon 6 (.135 De Notarissen J. J. P. TESSELAAR, te 's-Graven- hage en A. S. H. A, BLAISSE, te Schiedam, zullen op vrijdagen 26 januari 1962 en 2 februari 1962, resp. bij veiling en afslag, telkens des v.m. 11 uur in het gebouw „ARCADE" (Ned. R.K. Volksbond) Lange Haven 71, te Schiedam, Een pand, bestaande uit beneden- en bovenwoning en erve, te Schiedam, Dirk van "Wasse naarstraat 17 a-b, groot lil ca. Verhuurd beneden voor 13.20 p.w. en boven voor 61.35 per maand. En door Notaris A. S. H. A, BLAISSE. te Schiedam zal Worden verkocht: Een pand, bestaande uit beneden- en bovenwoning cn erve, te Schiedam, Westfrankenlanci sestraat. S a-b, groot 64 ca. Verhuurd be noden voor f 5.50 en boven voor 4.50 per week. Aanvaarding en betaling der kooppenningen 5 maart 1962. Inlichtingen en toegangsbewijzen ten kantore van Notaris Blaisse. Nieuwe Haven 149, te Schiedam, telefoon 6 8116.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1