G. Rens gaat midden in de jeugd-problemen zitten Willem de Zwijgerlaan krijgt één, maar brede rijbaan Meer bandrecorders, boeken voor blinden Toto voor zeelieden Volkstuinders en ver plicht lidmaatschap Maar eerst kijken wat er al bestaat CITROEN Restauratie Noordmolen reeds aangevangen Bij de Hóek-stichting Moet u eens horen Als ambtenaar voor jeugd-zaken" IS Stadgenoten onderscheiden Automobiliste tegen lichtmast Toegang tot de Maasboulevard Gilde van het Gouden Glaasje KlaVerjassen voor wielerbaan Zeeman gestruikeld en gewond Hondje gevonden Burgerlijke Stand SCHIEDAM Koerierster AANK. CORRESPONDENT JONGSTE BEDIENDE Adverteer regelmatig Woensdag 24 januari 1962 Met Ingang: van 1 februari zal een wat ongewone figuur In de Schie- damse ambtelijke wereld zijn Intre de doen. Het Is de heer <5. Rens die de nieuw-gecreëerde functie van „ambtenaar voor jeugdzaken" zal bekleden. Een zeker teken dat het 't Gemeentebestuur ernst is met het streven om het wat op losse schroe ven wiebelende jeugdwerk in onze stad van overheidswege een soliedo basis tc geven. In het rapport van het vele jaren geleden ingestelde Jeugd Onderzoek is reeds met kracht van argumenten aangedrongen op de instelling van deze „contact-man" tussen gemeentebestuur en de jeugd organisaties. Het is een geheel nieuwe en onk nog ongewone functie, wat dan ook biykt uit het feit dat de heer Rens, die per 1 januari Is benoemd, maar pas op X februari in functie kan treden, geen vastomlijnde taakom schrijving heeft meegekregen. HU zal das, zoals hij het zelf zegt, zich eerst moeten oriënteren op wat er is aan jeugdwerk in Schiedam en af tasten wat de mogelijkheden zyn. Want een overzicht ontbreekt mo menteel nog en dat wordt als een groot gemis aangevoeld. Wel is er na het tijdstip van het Jeugd Onderzoek reeds veel ten goede veranderd in Schiedam. Zo is kortgeleden de Schïedamsc Jeugd raad in het leven geroepen, die reeds verdienstelijk werk. heeft verricht en daarnaast ook bevruchtend heeft gewerkt op de ingesluimerde Jeugd commissie. De verhoging van de ge meentelijke subsidie voor het jeugd werk is daar o.m. een gevolg van. Maar de leden van de S.J.R., die uiteindelijk alleen hun vrije tijd kun nen geven aan het jeugdwerk, kun nen het omvangrijke en nog braak liggende terrein niet alleen bearbei den, Nog afgezien van het feit dat de S.J.R. als overkoepeling van de jeugd-organisaties de belangen van de zogenaamde georganiseerde jeugd vertegenwoordigt. Doch daarnaast zijn er nog duizenden kinderen en jongeren die niet georganiseerd zijn Verder blijft er behoefte aan de centrale figuur die op een vast adres altijd te bereiken is en die als ver bindingsman kan optreden voor de gemeentelijke overheid. Nu heeft in de afgelopen tijd de heer J. Bronne- man, de ambtenaar voor sportzaken deze jeugdzaken zo lang behartigd en niet zonder resultaten. Maar zijn dubbele taak werd te omvangrijk, zodat nu de heer Rens speciaal de jeugdzaken van hem over zal ne- ,mea Uiteraard zullen beide heren nauw met elkaar moeten samenwer ken daar „sport" en „jeugd" dicht bij elkaar staan. Al was het maar om sportterreinen voor de jeugd te krijgen. Nu is de heer G. Rens opgegroeid in de praktijk van het jeugdwerk. Als jongen was hij lid van de ka tholieke Jeugd-bewegmg, waar hij, ouder geworden, ook een leiders plaats Innam. In 1038 haalde hij zo het vaandrig-diploma van de Kath. Verkenners. In en na de oorlog trok hij naar de sport en hij is momen teel voorzitter van de handbal-ver eniging U.V.G. Wat een hobby en vrijetijdsbeste ding voor hem was, daar gaat liü nu een beroep van maken. En hoe wel de heer Rens zich bewust is dat vele problemen hem wachten, Is hij toch enthousiast over zijn nieuwe werkkring. Eerst zal hü trachten zich een goed beeld te vormen van wat er is op het gebied van het jeugdwerk in Schiedam om daarna de verdere mogelijkheden af te tas ten. HU kan zich verdiepen in het ur gente probleem van het tekort aan clubhuizen en aan jeugd-leiders om er dan een oplossing voor te vinden. Dan mag van hem verwacht worden dat h0 zal stimuleren het werk dat er nog niet is, maar dat toch gedaan kan worden. Dan de financiële kant van het werk. We hebben de indruk dat de heer Rens in de komende tijd echt geen gebrek aan werk zal hebben. Werk, dat de Schledamse jeugd en dus- de burger-van-morgen ten goede zal ko men. Advertentie l M.j "Hooldfgenl Hl >eei Citroen «n voor B o i i t d DYfUMOSTR. .16 - TEL 010-176700' 'Acftfér hef veriamelgftaifw H'diwZuid Een deel van de nieuwe Willem de Zwijgerlaan is gereed en geeft een beeld hoe deze brede toe gangsweg naar het Afaosboule- uardcomplex er uit zal zien. Ver derop zijn de straatmakers nog aan het werk. «Biinin De gemeente heeft een eerste stap gedaan ter oplossmg van het grote tekort aart. ruimte voor het jeugdwerk in Schiedam Dit houten ge bouwtje aan de Loejfstrain Nieuwland, waar de Coop. DES een noodwinkel in had, is aangekocht ten behoeve van het jeugdwerk. Het mag dan niet erg groot zijn (totaal genomen 7,28 bij 5.60 meterhet is toch uitstekend te gebruiken voor bijeenkomsten van een ma» of twintig; dus voor vergaderingen, kaderenrsusssen, lessen in handen arbeid, enz. Üe Jeugdraad heeft gegadigden opgeroepen en de Jeugd commissie zal uiteindelijk beslissen welke vereniging of verenigingen de beschikking krijgen over dit gebouwtje. In het afgelopen jaar zijn de werk- zaamheden van de Jacob en Geer- truida Hoek-Stichting te Schiedam zeer toegenomen. Het Bestuur heeft gelukkig m vele gevallen steun kun nen verlenen aan blinden, die spe ciale moeilijkheden hadden. De Stichting heeft thans ongeveer 80 bandrecorders in bezit, die alle in gebruik zijn bij blinden. Deze sma ken daardoor een ongekend genot aangezien deze apparaten vele mo gelijkheden bieden. Ook het lezen van gesproken boeken wordt moge lijk gemaakt, wat vooral voor blin den, die op latere leeftijd het ge bruik van do ogen hebben moeten missene belangrijk is. Het aantal gesproken boeken, dat bij de diverse Blindenbibliotheken beschikbaar is, stijgt iedere maand, zodat er al een grote verscheidenheid bestaat waaronder ook studieboeken op allerlei gebied. Deze boeken wor den gratis uitgeleend en worden ver zonden tegen braille-tarief. Het ge sproken weekblad, waarop men zich kan abonneren, geeft actueel nieuws. Inzake het verstrekken van band recorders wordt door de Hoek-Stich- ting samengewerkt met de Provin ciale Stichting ter voorziening van Technische Hulpmiddelen aan Blin den. terwijl op ander gebied een eveneens prettige samenwerking be staat met de Centenvereniging voor Blinden S.O.S. Helaas moest de Voorzitter van de Stichting, de heer B. J. Jungerius, om gezondheidsredenen bedanken. Het Bestuur bestaat uit de heren W, Kok, penningmeester en waarnemend H. C. Theben. Secretaresse is me vrouw E. M. den Boer-Bijl, Graaf Florisstraat 5, Schiedam, telefoon 66313. AMSTERDAM. Door Radio- Hoiland N.V. wordt, in samenwer king met rijkskuststation Scheve- nlngen-Raölo en de stichting „De Nationale Sporttotalisator", een sys teem ontwikkeld, waardoor het mo gelijk zal zün dat zeevarenden aan boord van Nederlandse, Nederlands- Antllltaanse en Surinaamse schepen kunnen deelnemen aan de Neder landse sporttoto. Alvorens deze deelneming werke lijkheid kan worden, zullen de ten aanzien hiervan geldende bepalingen en voorwaarden, welke zich in een ver gevorderd stadium van voorbe reiding bevinden, evenwel dienen te worden goedgekeurd door de minis teries van Justitie en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Verwacht wordt, dat deze regeling bij het begin van het volgend voet balseizoen (najaar 1962) in werking zal kunnen treden, doch met zeker heid valt hierover in het huidige stadium nog niets te zeggen. Gezien het verlangen van vele zee varenden aan de toto te kunnen deel- Adv ertentle IJU.) Tijdens de balans opruiming bij ■M Perez voor de Kenners fijne eeml-antieke Chinese tapijten In allo maten, nu gehalveerde prijzen 1 Nornadenkunst voor net moderne intérieur"; Gebri Shlraz in effen naturel. In Nederland alleen bij Perez. 200 X 100 nu slechts 315. I'erzische Tapijten Rotterdam, Meent 124. tel, 13685a Amsterdam - Rotterdam - Oen Haag - Utrecht - Eindhoven - Arnhem - Hilversum Al jaren bestaat hel pian om de Noordmolen te restaureren, en daar is niet za lang geleden werkelijk een aanvang mee gemaakt. Het werk ver keert op het ogenblik weliswaar nog al' ;en maar in het stadium van voor bereiding. Maar toch: er wordt ge werkt. Het fa de bedoeling de mo len met wieken te verfraaien. Wan neer de wieken gemonteerd zullen worden wilde men ons niet mede delen. Daarom hebben wij gistermiddag een ingespannen tocht ondernomen naar de top van de molen, waar werknemers van de molenmakenj van H. v. d. Loo uit Kethel ijverig aan het timmeren zijn. Het werk ondervindt af en toe eni ge vertraging. Men stuit namelijk tel kens op onderdelen, die vergaan zijn en die dus vernieuwd moeten wor den. Op het ogenblik is men bezig de muurplaten van de trans, bovenin de molen, 'der handen te nemen. De kiezelstenen en de mastiek zijn reeds van het dak weggenomen en liggen nu aan de voet van de molen. Over het dak zal een uit planken digde kap worden geplaatst. waaraan de wieken worden beves tigd. Over enige tijd zal een grote bok de zware onderdelen, zoals de grote spil, waarom de wieken zul len draaien, en die nu aan dc voet van de molen ligt, naar boven take len. voorzitter J. F. van der Vlugt en J. nemen, zal deze nieuwe mogelijkheid Aan de heren S. Groenewcg, Den Bommelsestraat 17 en G. Verwaal. Leibnitzstraat 5b, werd de bronzen ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau toegekend we gens langdurige en trouwe dienst. Beide heren vieren hun 40-jarig jubileum bij de Rotterdamscho Droogdok Maatschappij. Op een spe ciaal daartoe belegde bijeenkomst werd hun dit ereteken, uitgereikt. Mejuffrouw C. P. van 't H. is gis termorgen om 1020 uur op de hoek RubenspleinRembrandtlaan tegen een lichtmast gereden. Haar auto werd flink beschadigd. Het ongeval gebeurde toen de au tomobiliste niet op haar stuur lette, omdat zij naar haar ouders zwaaide, die in hun auto van de tegenoverge stelde richting kwamen aanrijden. Bij de botsing liep de automobiliste een scheurwond in haar onderlip op. Haar vader heeft haar in zijn wagen naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht. Na behandeling kon zij weer naar huis. Op de Nieuwe Damlaan nam do vrachtwagenchauffeur J. H. gister middag om 1.30 uur een bocht te scherp. Het gevolg was, dat hij te gen een verkeerszuiitje schampte. De auto en het zuiltje werden licht be- Apothekers-nuchldicnst; Apotheek Nieuwland, Wibautplein 17. Bellen bij ongeval: UG en G.D.: Tumiaan 80 Telefoon 692 90, Pohtie-aiarmoummer; 640 66 Bibliotheek: Lange Haven, geopend; maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9 30 tot 16.30 en 19 tot 2030 uur: woensdag 930 tot 1630 uur; donderdag 9,30 tot 1230 uur; vrijdag 9,30 tot 16 30 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 9 30 tot 16.20 UUr. 's Zondags gesloten. RJX. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vnjdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Sted. Museum: Roem der Romantiek. „De piano's van Vic Gentils." BIOSCOPEN' Passage, 2 en 8.15 uur: „De Mongo len". Monopole, 2 uur: „Als moordenaar gebrandmerkt"; 7 en 9.15 uur; „Misdaad op straat"'. DIVERSEN Opslamlingskerk, 8 uur: Herv. Vrou wendienst Oecum. Raad van ker ken. Geref. Jeugdhuis, 8 uur: SG-toneel- wedstryd. Cbr. Soc. Belangen, 8 uur: Alg. Foto kring. Bijeenkomst. Wijkcentrum, 8 uur: Tafeltennisver. Service. Verg. zonder twijfel in een grote behoefte voorzien. Het is een middel temeer om zich, waar ook ter wereld, ver bonden te voelen met het vaderland. Er Is vorig jaar nogal wat rumoer geweest toen in de Willem de Zwü- gerlaan de fraaie bomen werden ge kapt en ook anderszins dit rustige en wat rustieke boulevardje, waar do twee (smalle) rijbanen waren gescheiden door een met forse bo men begroeide mlddenstrook, van aanzien veranderde. „Verminking v«n een van Schiedams fraaiste wegen" werd er toen in de Gemeente raad opgemerkt. Ondanks al deze bezwaren is toch het vonnis vol trokken aan deze Willem de Zwjj- gerlaan, want de wijzigingen die zich reeds voltrokken hebben aan de Maasboulevard en omgeving en de n^g verder gaande veranderingen, eisen een betere toegangsweg. Wel, deze is men. nu aan het aan leggen en is voor een deel al gereed 1 gekomen, zoals bijgaande foto ook toont. Het vriendelijke karakter van de laan is definitief verdwenen en daar zal een efficiënte brede ver keersweg voor 111 de plaats komen. De beplante middenstrook is ver dwenen, maar daarvoor m de plaats zijn de trottoirs verbreed geworden, li. de dertien meter brede weg (van trottoir tot trottoir) 2ijn over de ge hele lengte parkeer-havens gelegd, wat in die auto-rijke buurt geen overdreven luxe is. En er zijn bomen geplant, opmerkelijk veel bomen zelfs, maar dat zijn nog maar sprie- terige iopjes, die de reeds gesneuvel de bomen niet kunnen vervangen. Nog hebben de stratenmakers, die eerst aan de slag konden toen de mannen van Gemeentewerken klaar ware met een nieuwe riolering en die van de Technische Bedrijven met de leidingen, hun taak met vol voerd. Over een grote lengte is de weg pas voor de helft gelegd en als de andere helft gereed is, moeten de kruispunten nog onder handen geno men worden. Ook die met de Stad- houderslaan want de hele W. de Zwijgerlaan zal tot aan de Pr. Bern- hardlaan onderhanden genomen wor den. Maar dan zal er ook een riante, zij het ook wel fantasie-loze toe gangsweg geschapen zijn tot het Maasboulevard-complex, waar flat-giganten al omhoog steken. -Am r Het Gilde van het Gouden Glaas je, dat zich ten doel stelt de waar digheid van de al-oude gedistilleerd- ïndustrie in Nederland te verhogen, zal op dinsdagmorgen 30 januari weer samenkomen en wel in dc dis tilleerderij N.V. v.h. Simon Rijnben de en Zonen. Bij die gelegenheid zal een vooraanstaande figuur uit de slijterewereld tot Ridder van het Gilde worden geslagen. Bovendien zullen vijftig detail listen die zich by de vorig jaar ge houden etalage-wedstrijd bijzonder hebben onderscheiden m de Broe derschap van het Gilde worden op genomen. Na de lunch m Europoort zal dc heer Pierre Janssen in het museum spreken over „De èchle borrel en de reclame". De Rennersclub „Schiedam" orga niseert op woensdag 31 januari in het eigen clubgebouw, Broersveld 55 een groot klaverjas-concours, waar van de opbrengst bestemd is voor de inrichting van de in aanbouw zijnde wielerbaan. Behalve eigen leden kunnen hier aan ook deelnemen leden van kla- verjas-verenigingen of mdivtdueien. Aanmelding kan tot uiterlijk 28 ja nuari geschieden bij de heer M. Letterman, Spiegeinisserkade 29 a te Rotterdam. Schiedam was ruim vijftig jaar ge leden de eerste stad, die volkstuinen ging uitgeven. Daarvoor is veel dank verschuldigd aan het toenmalige raadslid P. de Bruin en de heer Do- mimcus, tuinarchitect. Die eerste tuinen lagen tussen XVerf Gusto en de Watertoren aan de z.g. buitendijk. Toen volgde ongeveer vijftig jaar geleden het tuinencomplex in het Sterrebos. Daar werd 45 jaar geleden de tuinbouwvereniging „Nuttige Ontspanning" opgericht, dat dus dit jaar zijn negende lustrum viert. Toen door aankoop door Wilton Fij- enoord de tuinen In het Sterrebos moesten verdwijnen, werd aan X.O. een nieuw complex aangewezen, daar waar de tuinen nu nog liggen. Ook de vereniging Klein-Babbers- poldcr kreeg daar een complex toe gewezen. Nu wordt weer een aantal leden verjaagd, voor de aanleg van de Benelux-tunnel. Een nieuw complex klaargemaakt nabij het Pr. Beatnxpark. Maar heeft schrijver dezes het goed be grepen, dan wil de gemeente dit in handen geven van dc Ned. Bond van Volkstuinverenigingen, \vaarvan de tuinders die worden verdreven tui nen kunnen huren. Dat wordt mis schien oen duurdere tuin met boven dien het lidmaatschap van de Ned. Bond van Volkstuinier. Wil de gemeente daarmee de tuin ders verplichten om hd te worden? Dat gebeurt toch ook met ten op zichte van kerk-genootschappen of vakbonden. Waarom dan wei, wan neer men voor zijn genoegen in een tuintje wil spitten, zaaien en wie den. En onder hen bevinden zich tal rijke AOW'ers. De voorzitter van N.O., die in een commissie voor het nieuwe volkstui nen-complex is benoemd werd op de stormachtig verlopen jaarvergade ring verweten, dat bij in die com missie niet genoeg voor zijn gedu peerde leden is opgekomen en b.v met tegen het verplichte lidmaat schap van dc N.B.v.V. heeft gepro testeerd. Daarom is de storm gaan waaien en daarom ook de discussie over het aftreden van het bestuur. Daarmee is het overigens nog niet zover. Uw verslaggever maakte geen melding van de gezonde financiële toestand van de vereniging, zoals die bleek uit het jaarverslag van de penningmeester. De voorzitter is met een gemeen teraadslid in Rotterdam-Zuid gaan kijken naar een volkstuinen-complex waar men wèl is aangesloten bij de N.B.v.V. Maar mt de vergadering kreeg de voorzitter te horen: dat is ccn complex voor middenstanders daar komt mevrouw met de kinde ren in een slee (auto) heengereden. Laten de commissie-leden bij huis blijven en gaan kijken bij „Nuttige Ontspanning (niet aangesloten by de N.B.V.V.) en daarna bij „K!ein-Bab- berspolder" (wél aangesloten). Men schijnt de betekenis van het woord „volkstuin" vergeten te zijn! M, W. STIGTER. (Het mil ons, noorkomen dat de heer Stigter met dit artikel en de heer Zuidgeest, voorzitter van N.O. met zijn mededelingen in de verga dering wat voorbarig zijn geweest. Zover ons bekend is het idee om, het nieuwe complex aan de N.B.V.V. uit te geven die dan voor verdere ver deling zal zorgdragen, nog helemaal niet vastgesteld. Zoals het nog niet helemaal vaststaat hoeveel tuinen aan de Poldervaart moeten verdwij nen, Bovendien klinkt het onwaar schijnlijk dat de N.B.V.V. iemand die zyn tuin verspeeld heeft, kan uitsluiten van de verkrijging van een vervangende tuin. Daar zal ze ker een -modus voor gevonden moe ten worden. Maar hoe, is nog niet vastgesteld. En bovendien: de eind beslissing berust bij de Gemeente raad en niet by een commissie. Red. Schiedammer,?. De zeeman K A. stond gistermid dag omstreeks vier uur op de Grote Markt op de bus ie wachten. Aange zien de man lichtelijk onder invloed van sterke drank verkeerde, stond hij niet ai te vast ter been. Hij strui kelde dan ook over dc voet van een andere voetganger, waardoor hij zijn evenwicht verloor en op de grond tuimelde. Tijdens de val raakte zijn hoofd dc straat met het gevolg, dat hij een wond boven een der ogen op liep. Ter plaatse heeft de GG en GD hem behandeld, waarna hij per taxi huiswaarts kon keren. In het Dierentehuis is een zwarte spaniel met een wit befje opgeno men. Het zwervende hondje werd aangetroffen in de omgeving van de werf De Nieuwe "Waterweg. (Adver'entie l M Voor hen die binnenkort een nieuwe woning krijgen of voor hen, die nu direct aan nieuwe vloerbedekking toe zijn, is dit een bijzondere aanbieding. Coupons Balatum, viltzeil en Vocalsum, in alle maten,»- van 1 tot 25 meter, in tientallen mooie frisse dessins en kleuren, 200 cm breed, normale prijs 3.16 per meter, nö voor rond de 1 mtr. van voor 3 mtr. van voor 5 mtr. van VOOr 8 mtr. van voor breed. 700 cm Donderdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze cou pons vloerbedekking (coupons tot 25 meter toe) voor Op- ruimmgsprijzen, die U beslist nietfmag missen. Geboren: Cornells J 2- v, IV. A. van Scheij ndei en C. A. F. Scholtes: Ber- nardus E, XV z. v. E. B. W. van der Moezel en G. Verhoev: Dirk J. z. v, J D. van dén Hoek en H. van der Wal: Ferdinand z. v. G. J. Gerrets en G. Bloem: Maria J. I#.. d, v. E. P- Veringmeier en G, J, Felle: Madeleine A. H. G. cl. v. W. M. E. Egbars en G. A. M. L. Baumulter; Johannes z. v. J» Wildschut en J. xv. Druppers: Helena M. J. d. v, T. H. Sigmond en N. A. H van de XVater; Richard A. J. z. v, G, J, Denver cn L. J. Verver; Picter M. z. v, J. Rotmans cn M. in 't Veld; Antoinette J d. v. M. J M. Hooljmans en P. de Jonge: Martlnus H. z. v. M. H- van der Draai on P Trouwborst; Marianne A, A. d. v. L.' A. M. Mackonbach en M, J. M. van Rest: Maria J. M. d. v. N. Mookhoek en N. M. Ossenfortlx; Corne lia L H. z. v. C. L. de Groot en C. M. ftijntalder;Monique C. d. v. J. C. ten Hoopen cn L. A, van Dalen; Yvonne D. H d. v. J. J. dc Ridder cn M. M. Keukens. Overleden; G C. van OPijnen, 60 jr.; M. Anlstius den Appel. 81 Jr.; ML G. Boske, 85 jr. wed. van H. C. Kopcrberg: M- van der Sloot. 74 jr. e. v. M. Im merzeel; J. Agterberg, 82 jr. e. v. H. D, WJtsiers. Personeel gevraagd Gevr, d: typiste op gezel lig modern kantoor. Niet ouder dan 18 jaar. Voor x'lottc jongedame garanderen xvjj tevens een algehele kan. tooropleidmg Zaterdrg's vrij, Drukerij „de Magneet", Rot- te-dnmsedijk 281. Schiedam. Personeel aangeboden Dame, met 7 jr.kantoorerva- ring, in het bezit van schrijf machine en telefoon, zoekt administratief werk thuis.. Brieven onder no S 871, bur. v. d, blad. j—^Meubelen en huisraad Bankstellen S 463.in ver schillende dessins. Komt eens kijken. Kijken kost niets, u wordt alleen wijzer bij Pla te, Grote Markt 19-21, Schie dam. Fotografie Rolfiims vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K, van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, tel 6 67 20. In één dag gereed De boekles met da Avonturen Kapitein Rob kosten nog steeds *1 echts 73 at p. cS©d Bestel bij de bezorger mt hoaV-hixnriAlTiflr GEMEENTELIJKE KENNISGEVING Artikel 5 "Wegenverkeersreglement Burgemeester en wethouders van Schiedam maken be kend, dat zij in hun vergadering van 19 december 1901 besloten krachtens artikel 5, eerste lid, sub c, van het "Wegenverkeersreglement vast te stellen de volgende (45e) wijziging van het Verkcorsbesluit voor de gemeente Schiedam Enig artikel. Onder het hoofd „Wachtverhod" wordt tussen dc rubriek „Hoogstraat" on de rubriek „Kethelslraat" opgenomen de rubriek „Juhanalaan tussen dc Burgemeester Knappert- laan en het pand Juhanalaan nr 120 aan de bebouwde zijde, nrs 2, 56 en 57" (bord model W.V.H.), Van dit besluit staat voor ieder belanghebbend" beroep open tqt het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan H.M. de Koningin gericht, maar ingediend bij de Commissaris der Koningin m de provincie, die een bexvijs van ontvangst afgcclt. Dit besluit is in afschrift verzonden aan de desbetreffende Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B,, de Ko ninklijke Nederlandse Automobïelclub, de Koninklijke Nederlandse Motorrydersvercmgmg alsmede aan Gedepu teerde Staten dezer provincie. Het besluit ligt gedurende de genoemde beroepstermijn ter visie ter Gemeente secretarie (Stadhuis - Afdeling Algemene Zaken). Schiedam, 23 januari 1962 Burg. en weth. van Schiedam, de secretaris, de burgemeester, H. SNOEP, l.S. J W PEEK GEMEENTELIJKE KENNISGEVING Artikel 5 XVegenverkeersreglement Burgemeester en wethouders van Schiedam maken be kend, dat zij in hun vergadering van 19 december 1961 besloten krachtens artikel 5, eerste lid, sub c, van het Wegenverkeersreglement vast te stellen de volgende (44e) .wijziging van het Verkeersbesliut voor de gemeente Schiedam. Enig artikel Onder het hoofd „Wachtverbod" wordt tussen de rubriek „Singel" en de rubriek „Stationsplein" opgenomen de rubriek „Stadhouderslaan tussen de Ary Prinsiaan en de Penninglaan, aan de noordzijde, nrs 56 en 57" (bord model W.V.R.). Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tol het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan H.M. de Koningin gericht, maar ingediend bij de Commissaris der Koningin m de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft. Dit besluit is in. afschrift verzonden aan de desbe treffende Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswater staat. aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W-B., dc Koninklijke Nederlandse Automobïelclub, de Koninklijke Nederlandse Mottorrijdersverenig'mg alsmede aan Gedeputeerde Staten dezer provincie. Het besluit ligt gedurende de genoemde beroepstermijn ter visie ter Gemeentesecretarie (Stadhuis, Afd. Algemene Zaken). Schiedam, 23 januari 1962 Burg. en weth. voornoemd de secretaris, de burgemeester, H. SNOEP, l.S. J. W. PEEK THEATER HOOGSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 6880S 2a t.m. 31 januari 1962 Morgen in onze donderdagcyclUM 2-7-9.15 uur SPAANSE DRIFTEN met Brigitte Bardot CmemaScopc - Technicolor 18 jaar AVONDvoorstellïngen: dagelijks 7 9.15 uur Jeffrey Hunter - Vic Damone en Patricia Owens DE HEL VAN SAIPAN (Hell to Eternity) 18 jaar MIDBAGvoorsteliingen: dagel. 2 u., zond. 2-4.15 u. Kenneth. Moore en Shirley Anne Field DE EERSTE MAN OP DE MAAN Een geslaagde lancering van een grote dosis humor. Alle leeftijden Technische Groothandel vraagt voor spoedige indiensttreding U.L.O.-opleiding. Bekend met Engels en Duits. Leeftijd cirea 21 jaar. Tevens voor lichte kan10orwerkzaamheden Brieven met volledige inlichtingen onder no. S-299 aan „Koningshaven", Witte de Withstraat 86, R'dam iHiiiiiiiiimiiiiiiiunii

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1