Jaar 1961 economisch niet ongunstig OE JAGER VOETBAL: Schiedamse strijd aan de top van 4 F Voor het district Beneden-Maas: Personeelsvraagstuk speelt grote rol Wat na „New Delhi gedaan moet worden ontdekking De blijde huwelijksdag met tragisch gevolg Schiedam 2 in impasse SUMMIER Onderbezetting Winkelcentra T unnél Algemeen Lezing mej. dr. W. Timmermans Brand op balkon AGENDA Filmkring wordt opgericht Burgerlijke Stand Wie heeft iets verloren Wat een VOOR DE KANTONRECHTER Lager KNVB De Broehenspecialist Resultaten bij SVC SCHIEDAM Koerierster SCHIEDAMSE MEUBELBEURS NOG STEEDS BIJZONDERE KOOPJES Uonderdag 25 januari 1962 3 VL AARDIN GEN. Het jaar 1961 is over vrijwel de ge hele linie in economisch op zicht niet ongunstig geweest, constateerde de heer C. H. Buschmann in zijn vanmiddag uitgesproken Nieuwjaarsrede voor de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor de Be neden-Maas. Ook al was het minder gunstig dan het jaar 1960. De conjunctuur bewoog zich wel iswaar op ceu hoog- niveau, maar In de opgang traden hier en daar ver tragingen op; de produhtlviteit hield geen gelüke tred met de stij ging van lonen en kosten, betgeen uiteraard een inkrimping van de winstmarges tengevolge had, consta teerde hy, En ook: Voorts deden zich de nodige spanningen en ze ker niet alleen op de arbeidsmarkt gevoelen. Ik doel hier, zei hij, op het geestelijk klimaat, dat als het ware de neiging heeft om omge keerd evenredig aan de toenemende welvaart, aan rust in te boeten. Het wekt daarom ook geen verwonde ring, dat men zich in vele kringen begint af te vragen, hoe het ontwa ken uit deze welvaartsroes zal zijn, In het besef dat het zo onmogelijk kan blijv» n voortduren. De heer Buschmann wees er op, dat verschillende prominenten uit het bedrijfsleven gewag hebben ge maakt van een minder wolkenloze hemel dan waaronder wij ons tot nu toe konden koesteren. Staatslie den hieven ook reeds een waarschu wende vinger op. De in 1961 vrijwel alom doorge voerde vijfdaagse werkweek, hoe begrijpelijk het streven daarnaar ook is, heeft niet nagelaten invloed te oefenen op het economisch le ven. En dat niet alleen; zij brengt geen oplossing voor de werknemers zélf, zolang tegenover de verwor ven vrije uren niet een zinvolle vrije tijdsbesteding wordt geplaatst, waarin vooral a' i de verzorging van het geestelijk welzijn een voor name plaats wordt ingeruimd, con stateerde de voorzitter van de KVK. De ongekende drang naar bezits vergaring, als uitvloeisel van een vermaterialiseerde levenshouding, is z. i. dan ook te beschouwen als een vlucht voor de onbestemde gevoe lens van onbehagen en onzekerheid met betrekking tot 's mensen be staan in een wereld, die zo vol be roering is. Niemand zal kunnen voorspellen hoe het c ajunctuurverloop in het nu voor ons liggende jaar zal zijn; hoogstens kan men er verwachtin gen over uitspreken. Ik geloof ech ter, zei de heer Buschmann, dat we er ons in de eerste plaats voor moe ten hoeden al te vertrouwd te raken met de idee, dat het met een mo gelijke recessie cok dit jaar wel niet zo'n vaart zal lopen. Dit lijkt een gevaarlijke speculatie. Een zekere versobering op het gebied van nog levende wensen en aanspraken achtte hij op haar plaats. Een summier overzicht van de voornaamste takken van bedrijf in het gebied van de Kamer van Koop handel voor de Beneden-Maas geeft het volgende beeld: Met betrekking tot de werk gele- genh-ld kan worden geconstateerd, dat het jaargemiddelde van de ge registreerde mannelijke arbeidsre serve in het district ten opzichte van 1960 iets verder terugliep; de ge middelde werkloosheid bedroeg nau welijks 0,3 van de mannelijke be roepsbevolking. Iïet aantal openstaande aanvragen voor mannelijk personeel gaf in 1961 een verdergaande stijging te 2ien en bedroeg per ultimo decem ber 2535; ook de geregisteerde vraag naar vrouwelijk personeel nam toe en bedroeg aan het einde van het jaar: 575. Eind 1930 bedroegen deze aantallen resp. 2149 en 355. Ver wacht wordt, dat de werkgelegen heid zich in 1902 op het huidige hoge peil zal kunnen handhaven en mogelijk nog iets zal toenemen, als gevolg van de oprichting en uitbrei ding van chemische bedrijven aan de overkant In de overzichten, die het bedrijfs leven verschafte, worden vrijwel ai- gemc n verzuchtingen geslaakt aan gaande de personeelsvoorziening. De problemen die door onderbezetting werden geschapen, beheersen nog steeds het totaalueeld van dit dis trict; het euvel van de ronselarij van werkkrachten blijft nog bestaan. De produktivitelt heeft onder dit alles dan ook te lijden gehad. Daarnaast werd het produktieverhes mede ver oorzaakt door de verkorting van de werktijd. In enige sectoren kon de stijging van lonen en salarissen niet in de prijzen - - irden doorberekend, waar door de winsten terugliepen. Ook de fe'Ie concurrentie, die zich in som- aige takken deed gevoelen, baarde zorgen. Tenslotte gewagen enkele industrieën van de ongunstige ge volgen van de revaluatie van de g&L- Cen, als gevolg waarvan er prijsstij gingen ontstonden, die het moeilijk maakten redelijke prijzen te beam- gen. Over vrijwel de gehele linie was de industrie goed van werk voor zien en was de omvang van de or derportefeuilles niet onbevredi gend. Deze laatste omstandigheden deden de balans over het algemeen overslaan naar een redelijk tot gun stig eindresultaat van hetgeen 1961 heeft gebracht Over de verwachtin gen voor dit jaar liet men zich, op enkele rutzondering na, nogal hoopvol uit De grote scheepsbouw had welis waar voldoende werk, zowel nieuw bouw als reparatie, maar het aantal opdrachten dat in Nederland werd geboekt, was niettemin vrij gering ln deze sector was een scherpe con currentie, vooral van buiten landse zijde, van grote invloed op de prijzen. In de kleine en middel grote scheepsbouw kwam, vergele ken bj i960, niet veel verandering. In dc gedistilleerd-industrie bhjft men tamelijk zorgelijk gestemd. De binnenlandse afzet onderging welis waar een geringe stijging, in hoofd zaak veroorzaakt door een verhoogd huisgebruik, de export daarentegen was niet ten volle bevredigend. Voor al dv verwachtingen ten aanzien van de jenever-export zijn somber. De haringvisserij boekte, voor zo ver het nieuwe trawlschepcn betrof, bevredigende resultaten. De vang sten, gerekend over het gehele sei zoen, waren zeker niet minder dan in 1960, doch de besommingen van de drijfnetvloot waren aanmerkelijk kleiner als .gevolg van het lagere prijsniveau van gezouten haring. De harmghandel zag zyn afzet naar sommige landen verminderen, naar andere daarentegen toenemen. De marktprijzen lagen, in tegenstelling tot cnke'e voorgaande jaren, op een aantrekkelijker peil. Voor de middenstand in het dis trict is 1961 een bevredigend tot •jut c jaar gewe st. Voor zover er van vooruitgang sprake was, bleek di veelal niet spectaculair en me nige middenstander was ai blij. in dien hy kans zag zijn omzet op het peil van i960 te handhaven. De gro te moeilijkheid biijft nog steeds het personeelsgebrek. Voorts worden de gemoederen bij voortduring bezig gehouden door het vraagstuk van de arbeidstijdverkorting, in dit geval: de zaterdagmiddag-sluiting. Be palend hiervoor zal zijn de houding van het groot-winkelbedrijf. In de meeste plaatsen van het ge bied van de Kamer kwamen in de loop van het jaar nieuwe winkel centra geheel of gedeeltelijk gereed. V"or Schiedam was dat de winkel- wijl in Vlaardmgen het eerste win- k-'blok In de Westwïjk en het twee de gedeelte van het Liesveld-cen trum gereed kwamen. Het parkeer- vraagstufe m de Vlaardingse binnen stad i; nog met opgelost; men vraagt zich in middenstands kringen terecht met zorg af, of er voldoende par keergelegenheid zal zijn ais straks de winkelbouw m dit stadsdeel zijn. voltooiing zal hebben bereikt. Ten slotte vermeldde de heer Busch mann voor Maassluis de opening van het winkelcentrum „Palet", be staande uit een twintigtal winkels en een lunchroom. Van deze 21 on dernemers waren er 15 afkomstig van buiten Maassluis, Er blies hier door een nieuwe wind, die stimule rend heeft gewerkt op de bestaan de middenstand ter plaatse. Na enige bijzondere aandacht van Voorne en Putten te hebben besteed, onuerwierp de heer Buschmann het verkeer aan een nadere beschou wing. De belangrijkste gebeurtenis op verkeersgebied in het district van de Kamer was ongetwijfeld de ministe riële goedkeuring op de bouw van de Benelnx-tunnel, die in november 1961 afkwam. Dat binnenkort met de bom\ een begin zal worden gemaakt, stemt tot grote voldoening voor de initiatiefnemers, die hun plannen met zo'n opmerkelijke voortvarend- h**fd door Den Haag zagen behan deld. Zoals de zaken nu staan, zal de tunnel eind 1965 of begin I960 ge- r-idkomen, terwijl anders tot 1980 o de tot standkoming had moeten worden gewacht. Hoewel nog niet al le gcnrojecteerde aansluitende we gen in 1965 gereed zullen zijn, heeft de Rijkswaterstaat toegezegd, dat dan in elk geval Rijksweg 20 tot aan het rondpoint in Rotterdam vol tooid zal zijn, waardoor aansluiting r de bestaande verbinding Amster dam-Rotterdam. alsmede aan de zuidelijke oever op de Vonde lingen weg wordt verkregen. De ge projecteerde zuidelijke Randweg en de nieuwe weg van Den Haag naar de Benelux-tunnel, zullen eerst later gereedkomen. Niettemin zullen in 1965/66 goede aansluitingen op het wegennet aan beide rivieroevers worden gerealiseerd. In zijn algemene beschouwing had de heer Buschmann aan het begin van zyn rede onder meer de EEG aangeroerd, met name het verzoek van Engeland in 1961 om toe te tre den. Ook gaf hy zijn zienswijze over het Marxisme, waarvoor de heer Buschmann weinig waardering bleek te hebben, en Rusland. Het was een galerij aan de Mgr. Nolenslaan, ter- oud-liberaal geluid. 55 Heeft mej. dr. IV. Timmermans, se retaresse van de Landelijke Com missie van de Hervormde Vrouwen dienst in oktober in Schiedam al verteld over de wegen die naar de conferentie In New Delhi van de Wereldraad van Kerken hebben ge leld, gisteravond is zU op een bij eenkomst in de benedenzaal van Op- siandingskerk, die wederom door de herv. Vrouwendienst en de plaatse lijke Oecum. Raad van Kerken is ge organiseerd, komen vertellen wat de resultaten ztfn van deze wereld-con ferentie. „Want als je er zelf b|j bent geweest dan kan je bet eenvou- dit niet nalaten de gedachten verder door te geven". Maar de belangstel ling was nu aanmerkelijk groter dan vorige maal „want velen willen hier over geïnformeerd worden", heeft de wijkpredikant dr. L. J. Cazemfer verklaard id zijn inleiding. Dr. Timmermans heeft uiteraard in één causerie niet alle onderwer pen die daar m N. Delhi aan de orde zi-n gekomen, uitvoerig kunnen be handelen en daar heeft ze ook niet naar gestreefd. Maar, pakkend spreekster als ze is, heeft zij haar gehoor kunnen boeien door eensdeels de nadruk te leggen op 't daar dui delijk voelbare streven van „Wij wil len allen één zijn"» terwijl het aan de andere kant ook belicht werd hoe moeilijk het is, om bij een zo grote verscheidenheid van opvattingen cn zelfs van denkwijzen die eenheid te verkrijgen. Zo haalde zij het persoonlijke ge sprek aan dat zij daar heeft gehad met een predikant uit Ceylon, die eenvoudig niet begreep waarom in het westen zo'n verschil wordt ge maakt tusseé een predikant en een zendeling, wat voor hem het zelfde is, doch niet vooreen in Nederlandse begrippen levende dr. Timmermans. Of van die vertegenwoordiger van dc Grieks-orthodoxe kerk, die ver klaarde de wijze waarop het westen de dogma's hanteert niet te kunnen begrijpen. Want hem gaat het uit- Grote vlammen sloegen gistermor gen omstreeks 10 uur uit de ohe- verhitter, die ln de keuken van de woning van mevrouw E. F. C. aan de Nieuwe Maasstraat stond. De be woonster zette onmiddelijk de kachel op het balkon. Daar kreeg echter de wind vrij spel. De vlammen werden nog groter en lekten weldra langs de balkondeuren, het balkonhek en een houten wastobbe. Dc buurman van de dame, de heer P. G. heeft het vuur met een tuinslang geblust. De uitgerukte brandweer behoefde geen dienst te doen. De brand richtte een schade van 400 aan. De be woonster is tegen brand verzekerd. Op de kruising Lange Kerkstraat— Broersveld gaf gistermiddag om streeks twaalf uur de automobilist D. H. geen voorrang aan de l6~jarige bromfietsberijder J. J. K. Bij de aan rijding, die daarvan het gevolg was. brak de bromfietsberijder zijn linker onderbeen. Het slachtoffer is naar het gemeenteziekenhuis vervoerd. Tegen de automobilist is proces ver baal opgemaakt. sluitend om een levende kerk van lofprijzing en aanbidding. Zou iets daarvan niet door ons overgenomen kunnen worden?, vroeg spreekster zich af. Verder is zij wat uitvoeriger blij ven stilstaan bij het balangrijke ge beuren van het samengaan van de Internationale Zendingsraad en de Wereldraad van Kerken, alsook bij het verschil tussen de oude en de nieuwe basis-formule voor het oe cumenische gesprek. Verder wees zij er op dat het toetreden van de aan- sische kerk, wat hier nogal de aan dacht heeft gehad, daar in New- Delhi geen bijzondere belangstelling heeft getrokken. Ook op het appel van de jeugd, dat daar heeft ge klonken: praat niet alleen, maar doe ook iets om de eenheid van de ker ken te verkrijgen. Daaraan aanhakend, wees dr. Tim mermans haar gehoor er op dat dit laatste door allen gezamenlijk, ook in Nederland gedaan moet worden. „De synodes en de kerkeraden kun nen het niet alleen, wij moeten het allen tezamen doen." Op deze samenkomst hebben ook een meisjes-duo en een meisjes koor enkele liederen gezongen. Apothekers-nachtdienst; Apotheek Nieuwland, Wibautplein 17. Bellen bö ongeval: G.G en TuinJaan 80. Telefoon 6 92 90. Po li tie-alarm nummer: 6 46 66'. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20.39 uur; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9-30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 1630 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur s Zondags gesloten. R.R_ Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 23 uur; donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 Wt 12 en 14 tot 17 u Sted. Museum: Roem der Romantiek. „De piano's van Vie Gentils." BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „De Mongolen". Monopol e, 2, 7 en 6.15 uur; „Spaanse driften". DIVERSEN Passage, 8 uur: WF Operette. Beyersbergen, 8 uur: JOVD. Forum avond. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: ARJOS, Bijeenkomst. Irene, 8 uur: Coöp. DES. Propaganda avond. Volksgchomv, 8 uur: ANMB. Caba ret Nu de eerste „kenmsmaking- avond" van de Schiedamse Film- kring „in oprichting" voorbij is, heb ben de initiatiefnemers besloten om op donderdag 1 februari een verga dering in gebouw Irene te beleggen om tot de definitieve oprichting van de Filmkring te komen en tevens om een bestuur te kiezen, dat werk zal uitvoeren. GEBOREN: Anna E. dochter van G. J. v. Schendelen en M, E. Heins- brcek; Ferry A. zoon van M, F. Le vens en M, Torsy. OVERLEDEN: A. Diethelm. 74 jr.; P. E. Paalvast, 86 jaar; J. Harte, 5 dagen. M. L. Scheffers, 77 jaar, echt- gen. van H. J. A. Fransen. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 0.00 12 30 uur en 2/»0 6 00 uur; ring met sleutels: geldsbedrag in doosje; wollen sjaal; auto-crlck. Te bevragen by de vinders: een paar rolschaatsen. Van Leeuwen, Belistraat 16: melkbus Kolmelier. Rembrandt- laanSa; grote mand. Van Dijken. Vlaar- ciingerdijk 185; lege butagasfles. Van Selm, Noordeinde 8. Ketbel; wit kin derschoentje, Gouka, Viaardingerdijk 267b; een paar lederen wanten. Buns- koek, Heinsiusstraat 38: een paar wol len wanten, Nolet. W. de Zwijgertaan 12; herenhandsehoen. Jansen Oranje straat 14; glacé herenhandschoen, Van Hermen, Van Oldebarneveltstraat 70; damespolshorloge, Klelnekoart. Rus- sischestraat 88, Rotterdam: klncier- schoentje, Kuipers, Burg v. Haarenlaan 746; herenregenjas. Prins Hobbemastr. 5; jongensjasje, De Jong, Singel 37b; trainingsjack, Brand Parkweg 284; blauw rokje, Middeldorp, Vondellaan 50b; kinderportemonneo met inhoud, Gouka, Vlaardingerdijk 207b; porte monnee met inhoud, Korporaal. Alb. Thijmstraat 71; damestasje met inhoud. Gerkema, Plein Eendracht 21b: bruine portemonnee met Inhoud. Kloos, Mar conistraat 77a; portemonnee met in houd, Weber Klaas Katerstraat 65; bos sleutels, v.d. Meijden, Pleter de Hoogh- straat 29b. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam «tussen 9-00 12.30 uur en 2.00—6.00 uur: heren handschoen (L). Te bevragen bij de x nu otfs: Ge- reedschaps-tasje, Wijzenlb-'u Leib- nitzstraat 9b; kinderboekje, Bor, Wa rande 42; ring met sleutels. Burger, Broersveld 178; sleutels in étui, v. d. Meer, Fabristraat 22; ring met sleu tels, v. d. Ende, Hoogstraat 23; bril, Dries, Rembrandtlaan 99; damcsbril. Van Tol, Jan Oudegeeststraat 106; een paar wollen handschoenen, Post kantoor, Tuinlaan; een paar dames- glacé-h and schoenen, Robberecht, Van Leeuwenhoeckstraat 7; een paar zeemleren handschoenen, v, d. Ende, Hoogstraat 23; wollen sjaal. Post kantoor, Tuinlaan; plastic regenjas, Wensveen, Swammerdamsingel 3a; jasje, v. d. Spoel, Mariastraat 44b; sjaal, Munnik, Graaf Florisstraat 66; bedelarmbandje. De Koning, Dr, de Visserlaan 16; damespolshorloge, Muuren, v. d. Tempelstraat 64; gou den ring, v. d. Ende, Hoogstraat 23: licht-bruine Belgische Herdershond en zw. Spaniel, Dierenasyl, St. An na Zusterstraat 47. (Advertentie t MA Gold Star 'n bijzonder goede King Size Amerikaan. Negentig cent! Elke sigaret een prettige ervaring. Wie GOLD STAR rookt heeft goed gekozen Voor een ieder blijft de dag Van het huwelijk als onvergetelijk geno teerd, maar het bruidspaar Van IV. B. zullen dc herinnering aan de achtste november 1961 wel heel gemakkelijk kunnen behouden, 's Morgens om half twaalf waren de twintigjarige ver koopster mej. P. C. C. B. en de 23- jarlge tekenaar A. C. van W. in het Schiedamse stadhuis in het huwelijk getreden. De trouwauto bracht het paar even naar de fotograaf, inmid dels reed de stoet verder, rnaar om kwart voor twaalf onstond bij West- frank el and se d Uk en Julianala&n de catastrofe toen de chauffeur van de voorste auto, de 25-jarige C, G. uit Vlaardlngen geen voorrang verleen de aan de zeswlelige vrachtauto uit Heinenoord. De botsing was enorm. Een takel wagen moest de mooie trouwauto la ter totaal vernield wegtrekken, In de auto van G. zaten op dat moment de ouders van het bruidspaar. De kousen van de dames gingen stuk, de bril van mevrouw B was vernield en de broek van de heer Van "W. was vernield, maar bovendien heeft de vader dagenlang met een gekneusde rib op bed gelegen ter herinnering aan een ongelukkige afloop van een trouwpartij. Chauffeur en schoonmoe der waren naar de dr, Noletstichting gebracht. Gedurende drie weken lag de chauffeur met 'n hersenschudding in bed. „Zat u te suffen?" vroeg de kanton rechter nr. P. B. Cos woensdagmor gen aan de chauffeur die als verdach te voor het koperen hekje stond. Nee, verdachts had niet gesufd. „Had u soms iets gehad," vroeg rar. Cos me nend dat er dan toch een oorzaak moest zijn. „Nee, we kwamen zo van het stadhuis ar merkte G. op. „Ja, en op het stadhuis gaan ze nog niet zover dat ze alcoholica serveren," meende de substituut-officier van justitie rar. J. L. F. van Moorsel des kundig. ,,Het is mij te dol zoiets, juist m een situatie waarin een chauffeur de ernstigste zorgzaamheid moet toe passen gebeurt zoiets, en dan is die auto nog total loss geweest ook, het is meer dan erg, ik vraag 45 boete of negen dagen hechtenis." De kan tonrechter wilde rekening houden met de ernstige gevolgen. Hij bepaal de de boete op /-35,of zeven dagen hechtenis. By de hervatting van de compe titie kan de voetbalstrüd dit week einde zich ten volle ontplooien. En kele clubs zullen zich van de on derste plaats willen bevrijden, maar tevens komen er wedstrijden van beslissend karakter op het pro gramma voor. Zo Is de wedstrijd SFCSchoonhoven ln de Boshoek van grote betekenis voor het lei derschap in 4F. Het zag er naar uit dat Schoonhoven recht op de titel zou afstevenen, maar Demos heeft dit plan aan het wankelen gebracht en daarna bracht Onde- water de leider een goede slag toe. Het verlies van Schoonhoven had tot gevolg dat SFC en Martlnlt theoretisch slechts twee punten achterstand hebben, Het Is voor SFC dan ook van groot belang zondag in eigen huis te zegevieren. Daarnaast zal de derby Demos Martlnlt veel belangstelling trek ken omdat Martlnlt met vrlnst naast Schoonhoven kan blQven. De mos steekt echter ln een bijzonder goede vorm en is bovendien strijd lustig, zodat een «spannend plaat selijk duel mag worden verwacht Het spel van het verjongde team van Excelsior'20 wijst er op dat het nog naar de kopgroep kan ko men. In Thurlede zal Excelsior'20 in een harde strijd met nummer laatst Sliedrecht het toch niet ver der brengen dan een punten deling. Ook DHS heeft voldoende kaliber om de klim te bewerkstelligen. Dat kan thuis gebeuren tegen RA- VA waardoor DHS weer bij do eerste vier komt. Hoewel De Jonge Spartaan geen grootse tegenstander is vrezen wij dat DRZ in Ketbel wederom zon der winst zal blijven gezien de geringe stootkracht van de stadge noten. Te betreuren valt dat in 4F SFC, Demos en Martinit, die we gedrieën nog tot de kansheb bers tippen, nauwelijks aan de hal ve winst zullen komen. De reserves: Schiedam 2Dindua 2; ODS 2—Excelsior'20 2; DHS 2— DCL 2; Excelsior'20 3Hermes DVS 4. Afd. Rotterdam Noodzakelijk is dat de Schiedam se eersteklassers met een hernieuwd élan het veld ingaan, want de te genstanders dienen sterker te wor den geacht dan de stadgenoten. Een uitzondering is SVDPW", dat zich aan de kop van IA zal handhaven, maar ook hier is wilskracht nodig, want een overwinning in de uit wedstrijd op het sterke DEH, ex- vierde klasser. is niet gemakkelijk. Thuis heeft Schiedam het voordeel dat Belvédère prijs stelt op tech nisch voetbal, maar een Schiedam zonder geestdrift zal wel op de laatste plaats moeten blijven. Bij Ursus is de animo er wel en daar om is er goede kans dat Ursus met enige winst van het bezoek aan het niet zo sterke SMV terugkomt Voor Schiedamse Boys kan in 2B de voorsprong nog groter worden door een zege op OHW. LAGERE ELFTALLEN; Hennes DVS 5CW 5; Neptu- nus 4-SW 5; DCL 3—SVV 6; DHS 3CKC 3; RFC 6—Martinit 2; DRZ 2—LMO 2; Martinit Belvédère 2; USC 2—SVDPW 2; VDL 2SW 7; Spartaanse 5Hermes DVS 8; Feijenoord 11Hermes DVS 7; DOK 2Excelsior'20 4; Rockanje 2—DHS 4; Demos 3—Het Noorden 6; Ur sus 2AVS 2; Willton F. 2—WiC0 2; Voorwaarts 3SVDPW 3; Her mes DVS 8—DCV 5; SVV B—Excel sior R 8; SVV 9—-Excelsior'20 5; SW 10—RFC 7; Leonidas 5—Ex celsior'20 6; Spartaan*20 9—SW 11; Leonidas 6—Excelsior'20 7; Mus- scben 9-Excelsior'20 8; Transvaha 5DHS 5; Rockanje DRZ 3; Mar- tint 4—Demos 4: Bolnes 2—SFC 6; DEH 4—SVDPW 4; Schiedam 4— Steeds Hoger 4; Germinal 5 SVDPW 5; Groen Witten 5—Schie dam 5; SCR 3—Schiedamse Boys 2; DCL 6—Excelsior'20 9: Hermes DVS 10—Leonidas 7; Exee!sior*20 10— RFC 10; DHS 6—Musschen 11; DRZ 4Rockanje 4; LMO 4Demos 5; Tediro 5—Martinit 5; Demos 6 FSV Pretoria 7; Ursus 3Het Noor den 9; Bloemhof 4-Ursus 4; Bloem hof 5—Schiedam 6; DHS 7—The Rising Hope 5; Bloemhof 6—Schie dam 7; GLZ 3Schiedamse Boys 3; Nestoro 4Wilton F. 4. Zaterdagvoetbal Ook het programma voor het za terdagvoetbal is zeer aantrekkellijk. Het zou te gemakkelijk zijn te ver onderstellen dat HBSS zich bij Ex celsior M verzekert van positiever betering, want dit Excelsior M heeft juist de leider Zwerver ge klopt. Toch houden we het op de beslissende productiviteit van HBSS. Op de Boshoek moet PPSC geen moeite hebben met ZWSH, daar door blijft PP in de top. Zoals elke derby dc varrassing van de rivaliteit inhoudt, zo moet ook GSSGTB in Harga als een moei lijk duel worden gezien. Het verzet van beide teams zal wel zo hevig zün dat het een gelijk spel met wei nig doelpunten wordt De overigen: HBSS 2—Rijnsburg- se Boys 3; Unicum 2PPSC 2; GTB 2^DVO'32 2: Excelsior P 5—HBSS 5; HBSS 6PPSC 6; regionale jeugdafdeling: SWSparta; Her- me£ DVS—Neptunus. Melkhandelaar Ch. G. van V. ver klaarde woensdag omstandig aan mr. P. B. Cos dat hij niet gestopt had met zijn auto binnen de tienmeter- grens van een hoek van de straat, of wel hij had wel gestopt maar men had hem er op de negende december toe gedwongen. De 55-jarige Schie dammer zei dat een klant naast zijn wagen was komen rennen, deze had hard op het voertuig geslagen. „Mijn heer de rechter, edelachtbare, ik hoop dat u me goed begrijpen wilt, ik stop niet binnen de tien meter, maar als men op mijn wagen gaat Slaan moet ik wel stoppen, er kan wel een kind onder liggen, ik heb ook geen limonade verkocht toen. Die klant zei dat hij de verkeerde limo nade had gehad. Ik zei dat zijn vrouw die fles besteld had, ik zei toen: „goe dendag" en ik reed weer verder, maar ik kreeg toch die bekeuring". Verdachte zag dit „pardoes gedwon gen te stoppen" als overmacht, de kantonrechter wil toch ook nog de mening van de verbalisant o\'er de- 2e kwestie horen en daarom wordt op zeven februari 's morgens om kwart over tien nog eens aandacht geschonken aan beweerde limonade verkoop binnen tien meter van een straathoek. „Het is een zeer gevaarlijke ver keersdeelnemer, ik eis intrekking van het rijbewijs „zei de officier mr. J. L. F. van Moorsel voor het kantonge recht te Schiedam toen hij wees op de handelingen van de 25-jarige Hon gaarse plaatwerker G. N. J. die al ettelijke verkeersovertredingen op zijn naam had staan. Nu stond hij terecht omdat hij op 14 oktober in de B. K. Laan een verkeerszuil om ver had gereden. „Mijn vrienden wil den dat ik wegreed" zei verdachte, die stelde dat hij het rijbewijs in dienst van zijn baas nodig had. De kantonrechter mr. P. B. Cos hield een strenge pedagogische speech, hij maakte daarna van het jaar onvoor waardelijk een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Te vens deelde hy zesltg gulden boete of twaalf dagen hechtenis uit Het wil niet meer lukken met het reserveteam van de damclub „Schie dam". Na de goede start is Schiedam 2 in een impasse gekomen, Het is echter meer het gevolg van onvol ledigheid van het team dan van ma tig spel. Nu werd de vierde compe titiewedstrijd met 8—12 thuis van Hoogvliet verloren. Schiedam 2 heeft geen kans meer op de ereplaatsen, de stadgenoten spelen op 1 februari nog tegen CharJois 3 en op 8 febru ari tegen DOS 2. De uitslagen zijn: J. Vrijland-—A, Piooster 2—0; A. Risseeuw—L. van der Sluis 20; niet opgek.—M. van As 0—2; L. Breevoort—A. Hillebrink 02: C. SleeuwenhoekD. Fors 02; J. J. CabrlA. Lagendijk I1; J. van SlraatenA. Nonnekes 1—1; E. H. Ereinan-~P, Nobel 2—0: niet opgek, A, de Groot 02; K. den BoerP. Bakker ft2, Totaal 812. tAdvertentie l.M.) PANTALON 7 HOOGSTRAAT 86 - TEGEF. 6 S3 81 Wederom kwamen slechts drie teams van De Schiedamse Volley bal Club in het veld. Dames 2 kreeg het sterkere Concordia 2 op bezoek en moest onnodig beide punten af staan. Na de set-standen 159, 12 15, 11—15 en 11—15 werd een 1—3 nederlaag geleden. De S.V.C.-reser- ves hadden ditmaal vrouwe Fortuna duidelijk tegen, want de krachtsver houding zou minstens een gelijkspel opgeleverd moeten hebben. Heren 1 ging in Dordrecht op be zoek bij het sterke Orawi. De Schiedammers hadden geen. schijn van kans tegen deze koplopers en kregen met 3—0 klop. Heren 2 won volgens de verwach ting van VPSOV. Toch moesten d» heren nog een set afstaan, watvoor al aan de zeer slechte zaal te wijten was. <13). Rolfilms vergeten? De auto. maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Dame, 7 jaar kantcorerva- ring, in het bezit van schrijf machine en telefoon, zoekt administratief werk thuis. Brieven onder nr S 871bur. van dit blad. N,V. Sportfondsenbad „Schie dam" vraagt badjuffrouw of meisje voor scnoonmaak- werkzaamhedeo en toezicht kleedzalen. Aanmelden vrij dag van 19.30-20.00 uur of na teL afspraak 5 So 00. Personeel gevraagd LANGE HAVEX SS. Schiedam»' teLrfc 8611 GEEN FILIALEN Ukooptbij TELEVISIE PHILIPS 10 tot 20 goedkoper Leeds vanaf 245— WASMACHINES van 198— voor f HO- COMBINATIE WASMACHINES zonder inruil ÏOO— voordeel Alleen ZEER SPECIALE SHOWROOM OP 134

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1