Irunott en weer tweede van ons land Omvang (zeescheepvaart Getuigschriften aan 115 jubilarissen Domper op huldiging door de ANMB „Tot Steun55 bracht Van ander ras niet veel veranderd Nog geen goedkeuring voor bouw Elk jaar zijn het er meer SVV tegen Alkmaar Zaalhandbal programma S.S.V. hield vergadering Woonwagen gekanteld Afrika-lezing voor NW-Bestuurders Rechtbank acht mishandeling niet bewezen In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis Rechtstreeks Belangrijk Tiveede de^nu MM0 Automaat ingedrukt Wilton F. huldigt massaal: Bestuur KvK herkozen Gunstig advies TAXI? Portemomiaie verloren Museum-concert Burgerlijke Stand Benny Vreden kon - wegens hartaanval - niet optreden 4000.- schade Voor Rozenburgers geen uitzonderings- veertarief Vrijdag 26 januari 1962 3 (Advertentie LM.) Zaterdag begirt de meest radi cale Opruiming die ooit in meubelstoffen is gehouden. Zuiver wollen meubelstoffen w.o. Lamsvel, diverse soorten zuiver wollen moquette en Ve- /ours d'Utrecht. Het mooiste var» het mooiste, stoffen waarvan de normale prijs ligt tussen de twintig en dertig gulden... koopt U morgen door elkaar voor één prijs, per meter voor nog géén tien gulden. ua««svetn2^8- tf T&eetit 130 cm Zaterdagmorgen om 9 uur be-, glnt de verkoop van deze grote partij zuiver wollen meubel stoffen in klassieke en mo derne kleuren, per meter voor Voor de NW-Bestuurdersbond te Schiedam zal de heer D, v. d. Meu- len uit Haarlem op donderdagavond 15 februari spreken over „Afrika en wij". De beroering in dit werelddeel roept vraagstukken op waarop ook wij ons moeten bezinnen. Aanvang precies 8 uur. (Advertentie 1.6/1.) winkelcentrum BINNENWEG 45 TEL. 11.66.15 - R'DAM Grote sortering exclusieve modellen f Gaarne zenden wij u onze riJk'geTllustreerde catalogus franco per post f f (Van een onzer verslaggevers) De rechtbank te Rotterdam heeft gistermorgen de 28-jarige vertegen woordiger C. J. van D., die zich veertien dagen geleden moest ver antwoorden wegen» mishandeling van twee vromven, vrijgesproken. De vertegenwoordiger zou op 26 oktober op de Warande te Schiedam een 38-jarige vrouw bij de keel heb ben gegrepen. Ongeveer een maand later zou hij in de Juliana van Stol berglaan in Schiedam een 24-jarig meisje een harde klap in het gezicht gegeven hebben. De twee vrouwen verklaarden tijdens de terechtzitting, dat zij Van D. als de dader itei ken den. De vertegenwoordiger deelde mee, dat hij op 26 oktober de hele avond thuis was geweest. Wat het tweede feit betreft zei Van D., dat hij die avond wel op straat was ge weest. Ddot de Juliana van Stolberg- laan. was hij echter niet gekomen. De officier van Justitie had op 11 Januari drie maanden cel met aftrek geëist. De verdediger had vrijspraak bepleit. VLAARDINGEN. Het scheep vaart-beeld in het ressort van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor de Beneden-Maas toonde Sn 1951 in vergelijking tot 1960 niet zo heel veel verandering. Wel lie pen er in totaal minder schepen bin nen, maar de tonnage was groter. In 1961 liepen in. Schiedam 782 zeeschepen binnen met een inhoud van 19.627.217 m3 (in 1960: 804, inh. 19.482.043 m3), Naar binnen geschut werden (de binnenvaart dus) door de buxtensluis 2165 schepen (vorig jaar: 2610) en door de binnensluis 570(727). In Vlaardingen liepen in 1361 1711 (1932) zeeschepen binnen met een inhoud van 13.357.761 (13.454.982) bruto m3 en 19.165 (20,454) binnen schepen met een laadvermogen van 10.300.615 (10.785.840) ton. In Maassluis liepen in 1961 822 (710) zeeschepen binnen met een in houd van 711.714 (629.542) bruto m3 cn 4,749 (5.365) binnenschepen met een laadvermogen van 915/ (1.054.088) ton. In Brielle werden in 19G1 528 bin nenschepen, metende 82.344 ton, ge laden en 117 schepen, metende 26.934 ton, gelost. Van de -28.276 schepen, metende in totaal 112.200.688 brt., die de Nieuwe Waterweg binnenkwamen, stoomden rechtstreeks op naar: Vlaardingen. 1003 schepen, me- lende 4.078.981 brt.; Schiedam, 282 schepen, metende 2.504.818 brt en Maassluis: 508 schepen, metende 171.912 brt. Het belangrijke aandeel in het in ternationale goederenverkeer blijkt uit de door het CBS verstrekte cij fers over de eerste tien maanden van 1961: Vlaardingen 4.530.000 ton (1960: 4.368.000), Schiedam 122.000 (135.000) en Maassluis 50.000 ton (53.000). "Vlaardingen heroverde (na enige jaren; red. HRP) de tweede plaats in het Rynvaartverkeer (blijkens de cijfers over de eerste tien maanden van 1961), waarmee het Amsterdam verdrong. Ziehier de cijfers van de vijf be langrijkste havens: Rotterdam 30.349,881 ton (in 1960: 28.840.815 ton); Vlaardingen 3.583.324 ton (3.534.8S7); Amsterdam 3.415.167 (4.083.538); Dordrecht 628.304 (821.393); Schiedam 21.040 (19.929) VLAARDINGEN. Tijdens de donderdag gehouden vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas werd bekend gemaakt, dat er nog geen rijksgoedkeuring is ontvangen voor de bouw van de nieuwe vesti ging van de Kamer van Koophandel (in samenwerking met de Twentscbe Bank N.V.)Er is evenwel hoop, dat deze bouw binnen afzienbare tÜd zal worden goedgekeurd. Het plan is praktisch bestekklaar. Er zijn eevenwel nog een paar moei lijkheden uit de weg te ruimen. Mer name wel waar tijdelijk Apotheek Walravs zal moeten worden geves tigd; daarvoor is nog geen afdoende oplossing gevonden. Apothekers-nachtdienst: Apotheek NIeuwland, WLbautplein 17. Bellen by ongeval: G.G. en GJX: Tuinlaan 80. Telefoon 6 92 90. Politie-aJarmnummer: 6 466G. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20,30 uur; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur: woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 18.30 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. s Zondags gesloten. R.K. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Sted. Museum: Roem der Romantiek. „De piano's van Vic Gentils." BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „Susanne". Monopole, 2 u.: „De eerste man op de maan"; 7 en 9.15 uur: „De hel van Saipan". DIVERSEN WUklokaal Nwe Maasstraat, 8 uur: Coöp. DES. Prop.avond. Wijkcentrum, 8 uur: Ursus. Feest avond. Arcade, 8 uur: R.K. Bond Fransis- cus van Assisic, Irene, 7.30 uur: RJC. Verkenners- groep St. Lodewijfc. Bijeenkomst, (Advertentie LM.) Morgen maken wij een stunt met de originele Trianon kar petten... Desso karpetten, die geen commentaar behoeven en Bergoss karpetten die voor zich zelf spreken. Drie series wereldberoemde karpetten, normale prijzen .tot drie honderd gulden toe. koopt U nu, voor nog géén honderd vijftig gulden. trïan°n TRlAN^eiv tten 55Ö*-300_CTn Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze kar petten, 200 x 300 cm, per stuk voor Enkele dessins ook In de ma at 160 x 230 cm. Vannacht is de automaat van de winkelier L. J. aan de Snelliussingel ingedrukt. Daar was slechts een ge ringe kracht voor nodig. De winke lier vermist 250 pakjes kauwgom, ter waarde van 12',a gulden. Bij de Dok- en Werf My Wilton Fijcnoord lioudt men cr van om de jubilarissen In dat bedrijf massaal huldigen. Dat gebeurt dan aan het eind van elke maand op één dag van alle personeelsleden die in die maand een jubileum vieren. Maar bovendien ontvangen al die jubilaris sen een maal per jaar gezamenlijk het vererend getuigschrift van de Ned. My van Nijverheid en Handel, wat dan weer een gelegenheid Is om die jubilarissen collectief tb hul digen. Welnu, deze grote huldigings avond heeft gisteren in het Passage- theater plaatsgehad. Niet dat alle 119 (inderdaad: hon derdnegentien) jubilarissen daarbij op het podium kwamen, want dat zou ondoenlijk zijn geweest. Daar om heeft de heer De Kruik, die als enige zijn gouden jubileum heelt herdacht, persoonlijk zijn getuig schrift in. ontvangst mogen nemen, schrift in ontvangst mogen, nemen, en tevens symbolisch voor de dertien personeelsleden die veertig en de meer dan 300 mannen die 25 jaar in dienst zijn bij Wilton Fyenoord. Directeur ir. B. Wilton heeft dp ju bilarissen, die de eerste tien rijen VLAARDINGEN. In de donder dag gehouden vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor de Beneden-Maas zijn voor zitter C. H. Buschmann en de onder voorzitters P. Hoogerwerf en C. Rauws herkozen in hun functie. Als nieuw lid werd de heer J. Ruiter uit Maassluis geïnstalleerd. VLAARDINGEN. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas heeft dezer dagen aan het gemeentebestuur van Vlaar dingen gunstig geadviseerd omtrent de „nodigverklaring" van een chris telijke detailhandelsvakschool (als streekschool) in Vlaardingen. (Advertentie IM.) EUROTAX Mevrouw C, J. C. M. B.-N. is gis termorgen om 10 uur in het hoofd postkantoor aan de Tuinlaan haar portemomiaie, inhoudende ƒ8 kwijt geraakt. Vermoedelijk heeft zij hem bij een loket laten liggen, toen zij naar een ander loket ging. Het is ook mogelijk, dat de portemonnaïe op de grond is gevallen en door iemand is opgeraapt. van het theater vulden, de leden van de directie, het stafpersoneel en de vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen alsook de familieden verwelkomd en daarbij vastgesteld dat de mannen die nu jubileren, van grote betekenis voor het bedrijf zijn. Vroeger was het zo dat het uitsluitend de „uitvinders" waren, die door het invoeren van nieuwe werkmethoden, het bedrijf tot ontwikkeling konden brengen. Maar die tijd is voorbij. Nu kan de ontwikkeling alleen: tot-stand komen door een grote groep van medewer kers. Daardoor is deze groep van „pioniers" van zo grote betekenis ge worden. Om deze groepte eren werden de laatste strofen van de cantate die ter gelegenheid vnn het honderd-ja rig bestaan van Wilton Fijenoord is vervaardigd door de heer Joh. F, Pala en.de heer Gibhard ten gehore gebracht, .Arbeid in eendracht is kracht", was daar de laatste versre gel van. De heer H. W. G. Hoek, die na mens de Ned. Mij voor Nijverheid en Handel de getuigschriften (sym bolisch) kwam uitreiken wees er op dat elk jaar het aantal jubilarissen stijgt. in 1959 waren het er circa negen' tig geweest, in i960 ongeveer honderd en vorig jaar bijna 120. Dit komt om dat 25 jaar geledon de grote crisis 'n einde nam en er weer nieuw perso neel aangesteld kon worden. „Vol gend jaar zullen het er weer meer zijn." Na deze huldiging zijn dc aanwe zigen, die het gebouw vrijwel ge heel vulden, vergast op 'n opvoering van de operette „Das Land des L§- chelns", van Frans Lehar door de Zuid-Nederlandse Opera, met koor, orkest en ballet. Een fraaie uitvoering die wel in de smaak is gevallen. SW, dat zich door de zege op BW in de kopgroep heeft kunnen bandhaven, komt zondag uit tegen Alkmaar, dat niet hoog op de rang lijst staat. Toch beschikken de kaas stadbewoners over 'n goede ploeg met een stevige defensie, zodat de niet bijster productieve rood-groene voorhoede het niet makkelijk krijgt. Ook de 10 zege op Veendam van Alkmaar zegt wel wat. De rood-groenen zullen, het nog zonder doelman Tap moeten doen terwijl ook de actieve birmenspeler Putters geblesseerd is geraakt tegen BW. De opstelling is nu: doel v, d. Berg; achter Romein en Ris; midden v. Leeuwen, v. Kampen en Rir; voor Voor de Schledamse teams is er dit weekend een interessant en druk zaalhandbal-programma. Voor de se niorteams staan veertien wedstrijden, genoteerd (waarvan drie op zater dag) en de teams in de afdeling spe len zelfs tweemaal. De DWS-dames, met drie punten voorsprong op de eerste plaats moe ten de laatste hindernis nemen: Quintus in de veilingshal te Kwints- heul. Geen makkelijke wedstrijd, maar bij winst hebben de zebra's het kampioenschap voor het grijpen. De dames van Wilton, met totaal twee punten, spelen in de Energie hal tegen het puntloze Snehviek; verdeling mag verwacht worden. De ITVG-dames die nog geen ver lies hebben geleden kunnen zondag kampioen worden in de afdeling tweede klas, n.I, door Roda 2 te kloppen. De dames-reserves van DWS en Wilton spelen zaterdag te gen elkaar, met de beste kansen voor DWS, dat ook de eerste wed strijd won. Zondag speelt DWS 2 te gen Dynamo 3 en Wilton. 2 tegen Snelwiek 2; beide teams kunnen winnen. Bij de heren krijgt Wilton in de districts 2e klas Quintus op bezoek; de Westlanders wannen de uitwed strijd maar net en dat zal nu ook wel weer het geval zijn. De DWS- heren krijgen tegenstand van Acti- vitas en hebben daarvan nog niet gewonnen. De heren van UVG kunnen zater dag twee punten veroveren op DWS 2, maar krijgen zondag de handen vol aan Rotterdam. Vier winstpun ten maakt UVG tot kanshebber op' de titeL Heren 2 van van DWS speelt zondag tegen Hermandad en daarna tegen Schutters 2, met weinig kans op winst. De Wilton-reserves spelen op winst. De Wilton-reserves spelen zaterdag tegen Hoogvliet en. zondag tegen Dynamo 3, twee winstpunten kunnen er wel uitkomen. Door Toonkunst afd. Schiedam en de Ver. Vrienden van het Sted. Mu seum wordt vrijdagavond 2 februa ri in de Museum-aula een concert georganiseerd, te geven door het Symphonisch Kamerorkest met Jaap Stotijn als dirigent. Solist is Daniël Otten, viool. Uitgevoerd worden werken van Te» lemann, Bach, Coxelli en Haydn. Aan vang 8 uur. GEBOREN: Alida M. G., d, v. C. Broer en A Jonkman! Gijsbertus, z. v. G. Wiekeraad en J. M. G. van der Lusdonk; Wilhelmina H. M., d, v. B. van der Lubbe en M. E. J. M. van Leeuwen OVERLEDEN: J. Geerink, 66 j. (Advertentie 1.JW.J Nog slechts enkele dagen duurt onze bekende OPRUIMING in loepen, thermometers, camera's, staticven, enz, v. d. AREND HOOGSTRAAT 91 Zie onze etalage (Advertentie LM.) OFFICIEEL <8EK»mr> AGENT Een teneergeslagcn stemming heer ste er gisteravond in het VoIJtsge- bouw, waar de Alg. Ned. Metaalbe- drijfsbond (ANMB) een jubilarissen- bijeenkomst had bejegd. Het grote aantal jubilarissen, dat de afdeling Schiedam op het ogenblik onder zijn leden telt is uiteraard zeer verheu gend. De domper op deze feestelijk begonnen byeenkomst was het be richt, dat Benny Vreden. die op deze avond zou optreden, op weg naar Schiedam In Rotterdam een hartaan val had gekregen. Een arts heeft hem Advertentie t.M.) PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 - TELER. 6 89 81 De Schledamse Scheidsrechter Ver eniging (SSV) zal binnenkort het 12?*-jarig bestaan vieren. In 1949 hebben bekende functionarissen als Bergeijk, W. P. Schïlperoord cn L. van Sijll deze ontspannings- en in structieve vereniging gestalte gege ven. Het bestuur stelde tijdens de half jaarlijkse ledenvergadering in de kantine van de s.v. en h.v. „Schie dam" donderdagavond voor om het koperen jubileum op woensdag 25 april te doen vieren. Tegen deze da tum kwamen bezwaren. Een andere datum zal nog moeten worden vast gesteld. Het feest zal in Musis Sacrum ge vierd worden. Besloten werd dat het voetbalelftal van SSV deze zomer weer enkele wedstrij den tegen teams van scheidsrechters of voetbalclubs zal spelen. Voorzitter L. Schotting heeft do heer C. J. Bel, die gedurende acht jaar het secretariaat heeft beheerd, gehuldigd. De secretaris werd op gevolgd door de heer C. Webers, enige injecties gegeven, waarna hU door een metgezel in zijn auto naar zyn woning in Loosdrecht is ver voerd, In totaal werden 95 leden gehul digd. De heren H. Klein, C. Beyer, P. Sterk en J. E. Niemeyer omdat zij 50 jaar lang bij de organisatie zijn aangesloten. Voorts vierden 66 leden hun 40-jarig jubileum en 25 hun 25- jarig jubileum. Als beloning kregen zij, die 25 jaar lid waren een zilveren insigne, zij die 40 jaar lid waren ontvingen een gouden insigne/ terwijl degenen, die 50 jaar lang de organisatie hebben gesteund, verrast werden met een levensmiddelenpakket. De dames kre gen een bonbonschaaltje met bon bons aangeboden. Voorts werd een ieder aan. de ingang getooid, met een kleurige bloemencorsoge. Met veel vuur sprak districtsbe stuurder M, Hoogesteger de jubilaris sen toe. Hoewel een 50 of 40 jarig jubileum een verheugend feit is, zag hij er toch ook een nadeel aan ver bond en. Immers, deze leden zullen over een niet al te lange tijd hun ac tiviteiten in de organisatie moeten staken, omdat zij dan-te oud zijn geworden. En de bond heeft juist zijn tegenwoordige kracht aan hun te danken. -Zij waren toch de man nen. die in onder moeilijke omstan digheden lid werden van een vakor ganisatie. die toen nog in zijn kinder schoenen stond. Spreker was voorts bezorgd over de verzakelijking, die thans in. de bond waarneembaar is en die zich vooral bij de jongeren openbaart. En juist deze jongeren gaan de taak van de ouderen overnemen. 55 55 Het bltfft voor een amateurtoneel' gezelschap altijd moeilijk een pro- bleemdrama naar behoren op de plan ken te zetten. Ook „Tot steun In den Strijd" fs cr gisteravond niet in ge> siaagd het spel „Van ander ras" van de schrijvers Arnaud d'Usseau cn James Gow In de vertaling van Frouk- je de Waard geheel waar te maken, De groep bracht dit stuk in het kader van de door de Schledamse Gemeen schap georganiseerde toneelwedstrijd. Qp navrante wijze confronteren de schrijvers het publiek met de ras sendiscriminatie in de Verenigde Sta ten en wel met name in het zuidelij ke deel. In het verhaal beelden de karakters de verschillende gedach ten van de Amerikanen over dit pro bleem treffend uit. Maar om dezo soms gecompliceerde karakters wer kelijk gestalte te geven, bleek voor de tonelisten gisteravond een zeer zware opgave. Daaraan dient echter toegevoegd, dat zij er bij tijd en wij- Ie in slaagden iets van de tragiek op de vele aanwezigen over te bren gen. In het huis van de ziekelijke en conservatieve senator Langdon, die 't blanke ras als superieur beschouwt, verwacht men een neger officier te- Kaak, van Pelt, Herwig, een onbe kende en Slavenburg. SVV 2 speelt zaterdagmiddag in Leiden tegen UVS en kan zich. met een. overwinning handhaven in kop. Het derde team speelt om 10 uur in Harga tegen Nepiunus 2 en SW 4 gaat op bezoek bij ONA 3. rug uit de oorlog. Hij is de zoon van Bella de huishoudster. De intelligen te jongeman heeft bij zijn studie im mer de steun van de oudste dochter Alice ondervonden. Dit heeft zij ge daan uit heerszucht en niet uit res pect. De jonge officier heeft in de dienst echter zijn eigen opvattingen gekregen en streeft naar gelijkheid voor allen, daarbij gesteund door do verloofde van Alice, een noordeling met veel vrijere opvattingen en do jongste dochter Genevra. Tussen de officier en Genevra blijkt een slui merende liefde te bestaan. Wanneer Alice dat bemerkt, gaat z(j overstag cn laat Bret opsluiten wegens dicfslal, waaraan hy part nog deel heeft. Toch komt zy tijdens de climax van het stuk tot inkeer. De Genevra en Bret begrijpen bel den, dat zü niet kunnen trouwen. Het ongelukkige meisje vertrekt. Eén winstpunt is er echter. Brei zet zöo haat tegen dc blanken, ontloken na het hem aangedane onrecht, opzij. Er zijn ook goede blanken. H. Goedhart-van Roer speelde naar behoren de rol van Alice. De rol van de oprechte, verstandige negerin Bei- la was in goede handen van N. Ro denberg-de Vogel. De senator was D. D. Goedhart, de impulsieve jong ste dochter A. Ilmer-van Rodenberg en Bret, de naar recht zoekende offi cier, H. v. d. Roer. L. Rodenberg had van de rol van de eerlijke noordeling meer kunnen maken. Voorts speel den. mee: L. v. d. Roer als advocaat, J. W. H. Morra-Rodenberg als neger dienstmeisje en H. Geerats, F. Timer en F. Samwel als drié politiemannen. De spelers werden, na afloop be loond met een hartelijk applaus. ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers! Op de hoek van de Marathonweg en de Stadion weg is gisteren om streeks twaalf nar, een woonwagen Mi het nemen van de bocht gekan teld en finaal In stukken gebroken. Er deden zich geen persoonlijke on gevallen voor, omdat de eigenaar, de 26-jarige scharenslijper J. W. van Es, zün vrouw cn hun drie kinderen in de auto zaten, die de wagen trok. Het gezin was met de wagen op wég wan Ridderkerk naar Schiedam. De politie in Ridderkerk had ver zocht die gemeente te verlaten, om dat het woonwagenkamp vol was. De heer Van Es schatte de schade, die het ongeval veroorzaakt had^ op om streeks vierduizend gulden. Hij wist vanmiddag nog niet, waar hij en zijn gezin de nacht zullen kunnen door brengen. Bij het voorstel van Gedeputeerde Staten inzake de exploitatie en het tarief van de Brielse veren, is in de winterzitting van provinciale staten langdurig gediscussieerd naar aan leiding van een verzoek van de ge meente Rozenburg, om aan de daar woonachtigev gebruikers van deze veren een bijzondere reductie te ver- lenen. Dc voorstanders motiveerden hun ondersteuning van dit verzoek met te wijzen op de omstandigheid, dat deze Rozenburgers zeer frequent van dit veer gebruik moeten maken. Namens Gedeputeerde Staten be toogde de heer Deerenberg,: dat in het tarief voor alle regelmatige veer- gebruikens de gelegenheid tot het genieten van een aanzienlijke reduc tie as geschapen door middel van goedkope weekkaarten e.d. Ged.. Sta ten menen echter, dat deze gelijke lijk moet gelden voor alle gebruikers en dat hierin niet inwoners van Ro zenburg anders kunnen worden be handeld dan die van bijv. Maassluis of Brielle. De heer Damme (PvdA)wiens fractie het voorstel van Ged. Staten wel kon steunen, suggereerde nog, dat eventueel de gemeente Rozen burg zelf zou kunnen bijdragen in enige extra reductie van de veer- kosten voor haar inwoners, Het voorstel van Ged. Staten werd tenslotte zonder hoofdelijke" stem ming aanvaard.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1