c D K.D.O.-accordeonisten gaan zilveren jubileum vieren Ruimtevaart op de (Engelse) korrel Dr. J. Linthorst Homan voor Mij. van Nijverh. en Handel EEG is een verdrag van compromissen" Eenzame Susanna in armen van een nozem Streven: nog dit jaar radionet op Schelde Dirigent P. van Hassel de stuwer naar hoog niveau Een marinier wordt held SZC overwon Sedna (5-3) Jubilarissen bij Wilton Techniek in prehistorie SCHIEDAM 't Begon met straatmuzikanten Amateuravond Actie 10x10 Vergadering van Animo Jaarvergadering van Lasclub Artsen op zondag ƒ99.- D1 Monopole-matinees KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand Passage vertoont: 3. Gravendeel met pensioen Winkelpand op le stand Schiedam C BOTTELO N.V. a. Autopiaatwerker b. Expeditieknecht TEK- REPARATIES Koerierster VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE KRACHT NETTE WERKSTER EEN WERKSTER Zaterdag 27 jannari 1962 Het is de heer Frans M. van Has sel geweest die precies vjjf en twin tig jaar geleden het initiatief nam tot de oprichting van de Schiedantse Accordeon-vereniging „Kunst Door Oefening", die dus nu het zilveren jubileum gaat vieren. Een vrij wild begin overigens, want de eerste leden van KJD.O. waren een stel vrolüke jongens, die er in de dertiger jaren, toen de misère van de grote crisis nog maar net begon le minderen, er hun broodwinning in vonden om muziek te maken op straat maar ook op feestavonden. Het was een mu- zlek-groepje met verschillende instru menten. waarbij echter de accorde on de boventoon voerde. En de grote meerderheid van de spelers kou niet eens muziek lezen! In die begin-periode heeft K.D.O. ook nog deelgenomen aan een „wild" concour3 in Kethel, waar de groep geen slecht figuur sloeg al was de opzet ook niet geweest om prijzen te behalen, doch om een „een dagje uit" te zijn en daarbij gezellig mu ziek: te maken. Aan de ongeregelde toestand werd echter een eind gemaakt door de heer Piet van Hassel, broer van de oprichter en geschoold muziek-onder- wijzer. Hij had het orkestje ge steund met trompet en piano om er een wat muzikaler geheel van te maken. Toen hij in 1942 de leiding van zün broer overnam stelde hij de eis dat de leden zich zouden bekwa men in de muziekleer en het noten schrift zouden leren. Slechts vijf le den bleken daartoe bereid, maar de heer Van Hassel vulde het orkestje aan met zijn leerlingen van de mu ziekschool. Zo werd de basis gelegd van R.D.O in de huidige vorm. Toen in de oorlog het lidmaat schap van de Kultuurkamer verplich tend werd gesteld, begon K.D.O. een winterslaapje, om direct na de oor log onder de bezielende leiding van de heer P. van Hassel direct tot nieuw en beter leven te komen. In 1947 werd het jeugdorkest gevormd en in 1949 was een B-orkest nodig. Bij het eerste optreden naar buiten na de oorlog, een concours in Utrecht, werd K.D.O. in de derde klas ge plaatst. Maar op het ogenblik speelt KJD.O, ia de afdeling „Uitmuntendheid" en met zestig leden en honderden dona teurs mag men KJD.O. rekenen tot een van de meest bloeiende muziek verenigingen van Schiedam, 't Voor zitterschap wordt sinds kort gevoerd door de heer H. Gutteling. Voor dirigent P. van Hassel is het een persoonlijke genoegdoening dat De Actie 10x10 onder de jeugd, om gelden op te halen voor hulp verlening aan West-Afrika» zal be gin maart eindigen. Nu hebben en kele leden van het Actie-comité de taak op zich genomen een groot opgezette slot-avond te organiseren en wel op 16 maart ln gebouw Ar cade. Hiervoor worden alle Schïe- damse amateurs, die een of ander muziekinstrument bespelen, die zin gen, declameren, goochelen, of wat dan ook. opgeroepen om aan deze avond medewerking te verlenen. Dames en heren, meisjes en jon gens zijn welkom, evenals groepjes. Daar het de bedoeling is om een zo gevarieerd mogelijk programma tc brengen op die slot-avond, zal selectie niet te vermijden zijn. Daarom zal op vrijdag 9 februari een „auditie-avond" worden gehou den m het wijklokaal aan de Nwe Maasstraat, die om 8 uur begint. Hier kan men laten horen, waar toe men in staat is. Inschrijving voor deze auditie is mogelijk tot 7 februari en kan ge schieden bij de heren P. de Jong, Oude Maasstraat (Zuid), D. Nels. Potgieterstraat 27b (West) en C. Binnekamt, Boylestraat 16b (Oost). De Chr. Gymnastiekver. Animo te Kethel houdt op woensdag 31 ja nuari de jaarvergadering in gebouw De Rank. Op de agenda staat naast de behandeling van diverse versla gen ook het vaststellen van het wedstrijd, en demonstratieprogram ma en de verkiezing van bestuurs leden. Voorzitter De Groot en pen ningmeester Van Pelt stellen zich herkiesbaar, maar alg. adjunct mevr. J. Meyboom-Vuyk treedt af. In haar plaats is kandidaat gesteld mevr. C. de Winter. Tot slot wor den lum-films vertoond. De Lasclub Schiedam, aangeslo- ten bij de Ned. Ver. voor Lastech niek belegt op woensdag 31 janua ri 's avonds om 8 uur in het ge bouw voor Chr. Soc. Belangen de jaarvergadering. Na de verleden jaar gehouden enquête zullen de verdere plannen nu verder uitge werkt kunnen worden. Na de pau ze zal de heer L. Prins enkele las- technische problemen behandelen .3 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsingcl 41. Bellen bjj ongeval: GG en <i.D. Tumlaan 80 Telefoon 6 92 90 Politie-alarmnummer: 6 46 6S Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 2030 uur; dinsdag 9.30 tot 16 30 en 19 tol 2030 uur; woensdag 0 30 tot 16 30 uur: donderdag 9 30 tot 1230 uur; vrijdag 0.30 tot 1630 en 19 tot 2230 uur; zaterdags 930 tot 1630 uur s Zondags gesloten E.K Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 a Eted. Museum: Roem der Romantiek. „De piano's van Vic Gentüs." BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 8.15 uur: „Su- sanne". Monopole, 2 uur (op zondag 2 en 4.15 uur) „De eerste man op de maan"; 7 en 9.15 uur: „De hel van Saipan". DIVERSEN Irene,. 8 uun Vegla, Film. Mu«ls Sacrum, 8 uur: Pers. Veren. Noordhoek. Cabaret. Door een fraaie 53 zege op Sedna tout. Wflk rent rum, 3 uur: Onder Ons. Instuif. Tivoli, 8 uun Coc, Nieuwland- Dans avond. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: J. van der Veer, Ruys de Beerenbroucklaan 16, teL 6 98 73; H. J— Orznel, Singel 76 teL 6 82 50; G. W. Ormel, Schoolstraat 5, tele foon 64244. Geopend is apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41, die ook ge durende de komende week de nacht dienst zal gaan waarnemen. de accordeon als-muziek-tastnunent een volwaardige plaats heeft gekre gen en niet langer meer beschouwd wordt als de trek-harraonica, die al leen goed Is voor straatmuzikanten voor de opluistering van boerenbrui loften en klompendansen. Maar de ontwikkeling van dit Instrument is nog niet ten einde, daar de elek- tronlums, of accordeons met langs elektronische weg versterkte klank, zich reeds heeft aangediend en bin nen afzienbare tijd gemeengoed zal worden. Het zijn echter kostbare In strumenten, Hoewel de oprichtingsdatum op 1 januari valt, zal het zilveren jubile um in februari worden gevierd. Op vrijdag 2 februari recipieert het be stuur van 8 tot 10 uur in Sur sum Cor- da, terwijl de leden zelf op vrijdag 9 februari Ln de kantine van Schie- damse Cartonnage Fabriek hun be sloten feestavond hebben. Maar op zaterdag 3 februari is de gala-her denking in Musis Sacrum. Dan zul len alle drie orkesten zich laten ho ren, waarbij het de bedoeling van de heer Van Hassel Is aan te tonen wel ke mogelijkheden er schuilen in de moderne „trek-piano's". Daarna zal een keur van bekende artiesten een cabaret-show onder de titel „Tele Troefop voeren. (Advertentie I.M.) ONZE ETALAGES TONEN U werkelijke koopjes, zoals; KARPETTEN, 2x3 meier, van 159.— voor W. A. VERWAYEN Volledige woning-Inrichting HOOGSTRAAT 28^186 E Engelse fllmzelfspot is ver maard. Ditmaal richtten de Britse filmmakers de spot-lichtjes op een meer algemeen onderwerp: de ruimtevaart en tegen een angstwek kend echt decor van cabines, cap sules, raketten en lanceer-torens zweeft de typisch droge humor laco niek mee in de ruimte In de comedy De eerste man op de maan. De film, die in MONOPOLE is te zien. toont de geweldige gebouwen, waarin het onderzoek van de ruimte wordt bedreven en waar astronauten hun gewichtige training in gewicht loosheid ondergaan. Een serie bord jes geeft de namen van alle bij de ruimtevaart betrokken instanties aan, maar Britten zouden geen Brit ten zijn wanneer zij zich ook niet met het onderzoek van meer aardse zaken bezig zouden houden. Zo is in de buurt van het ruimte vaart-complex ook een instelling ge vestigd, die zich occupeert met de studie van verkoudheidsversehijnse- len. Zoals de astronauten experimen teren met lage temperaturen, zo ver diept het verkoudheids-instituut zich in experimentele Engelse zomers en observeert het wedstrijden in stro mende regen. Vanzelfsprekend verdwaalt één van de verkoudheids-mensen tussen de ruimtevaarders en wat hij aan ijselijke temperaturen kan doorstaan is even opzienbarend als waaraan de astronauten zich moeten onderwer pen. Regisseur Basil Dearden neemt de ruimtemensen, de geleerden in het bijzonder, danig op de korrel en zelfs het historische moment van de lan ding op de maan weet hij een ridicule tint te geven door de ruimtevaarder tussen de brokken kale steen en va le korrels een soepblikje te laten vinden. Kenneth More speelt de hoofdrol in dit ruimtevaart-project Hij wordt op charmante Wijze geassisteerd door Shirly Anne Field. In Monopole: HET is ongetwijfeld een stout stukje, om honderden krijgsge vangenen te maken. Wie daarin slaagt, is niet minder dan een beid en verdient een hoge onderscheiding Guy Gabaldon, die er achthonderd Japanners toe bewoog, zich over te geven, werd een medaille dan ook niet onthouden. In De hel van Saipan wordt het „ware" verhaal van marinier Guy verteld. Hij is een aardige jon gen, die, voordat hij tot held promo veert, een taxi-chauffeur oplicht en een aantal weerloze mensen neer knalt. De film, waarin veel bloedige oorlogstaferelen voorkomen, werd weinig overtuigend geregisseerd door Phil Karlson. De rol van de dappere soldaat was toebedeeld aan Jeffrey Hunter (MONOPOLE). Waterpolo Door een fraaie 5—3 zege op S<;raa uit Amersfoort Is het wn terp oioteam van de Schiedamse Zwem Club SZC overgegaan naar de volgen de ronde voor de KNZB-beker. Deze overwinning krijgt n°8 mecr relief wanneer men ln ogenschouw neemt, dat onze stadgenoten in de compe titie een klasse lager spelen dan de Amersfoort se vereniging. Deze komt uit ln de tweede klas. De score werd voor de Schiedam mers door Kolmeïjer geopend. De zelfde speler zorgde, toen de Amers- foortse midaehter de kant moest op zoeken, voor 2—0. Nog voor rust viel er een doelpunt aan de andere kant. Na de rust werd de ontmoeting nog spannender. Een snelle uitval van Sedna bracht de stand op 2—2. SZC bleef het antwoord echter met schuldig. Zijlstra deponeerde handig de bal achter de Sedna-keeper en dat mocht hij tijdens dit enerverend duel nog twee maal doen. Maar eer het zo ver was (hij de stand 32), buitte Sedna haar numerieke meer derheid Roderijs was uit het wa ter gestuurd doeltreffend uit en kwam op 3—3. Daarna kwamen de Amersfoorters er niet meer aan te pas. - SZC heeft dit succes voor een groot deel te danken aan het goede ingrijpen van de verdediging, die bijzonder op dreef was. Nfed.,Herv. Gemeente. Grote Kerk, 10 u. ds. G. Samson (Rotterdam), 5 u. ds. P. A. Elderenbosch (Amersfoort); Bethel kerk. 10 u. ds. H. W. Hemmes, 5 u, ds. J. G. Jansen; Opstandingskcrk. 10 u. en 7 u. dr. L. J. Cazemier; Vredeskerk. 3 en 10.45 u. ds. J. D. Smids, 7 u. ds. D. J. Spalmg. Ned. Herv. Geref. Graag., Grote Kerk, 10 u. ds. Samson; Irene, 4 u. ds. Vroeg- mdewey (Delft). Evang. Lath. Gemeente, 10 u, ds. S, G. v. d. Haagen. JLuth. Kerk, zaterdagavond 7,30 tt Oeu- cum. Avondgebed. Ned. Prot. Bond, Westvcst 92. 10.30 u. ds. J. van Goudoever (Hilversum). Ond-Kath. Kerk, Dam 28. 10 u. Hoog- Mis. Baptisten-gemeente. Lange Haren 59, 10 u. en 7 u. ds. K. Reiltng. Leger des Hells, Lange Haven 27. 10 u. Heillgingssamenkomst en TJO u. Verlos- singssamenkomst; Getut Verboonstraat 6.45 U. OpenJuchtsamenkomst. Alle sa menkomsten staan o-l.v. de majoors K. Wieringa en B. Reitsma. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 6.30 uur wachttorenstudie, onderwerp: „Wan neer alle natiën zich onder Gods Ko ninkrijk verenigen". Woensdag 7.30 uur diensvergadering en theocratische be- dl eni ngsschooL Chr. Geref. Kerk, Warande, hoek BK-laan: B.30 uur Leesdlenst. 2.30 uur ds. j. C- van Ravenswaay Scheven- in gen). Her. Gem. Kethel. De Bank:: g uur ds. J. E. L. Brummelkamp. Dorpskerk: 10.30 uur ds. J. E. L- Brummelkamp en 7 u. ds. S. v. d. Bos (Vlaardingen). Geref. Kerk. Oosterkerk; 10 uur dr. A. Troost (R'dam), 5 uur ds. c H. Appelo (Den Haag). „De Ark"; 9.30 uur drs. M- J. Mulder (Vlaardingen) 2.30 uur ds. J. Couvée. Kantine Burg. Hon- nerlage Gretelaan: 10 uur ds. W. A. Krijger, 5 uur ds. J. Couvée. „De Goe de Haven": 10 uur ds. J, Nawsjn, 5 uur drs. M J. Mulder. Jullanakerk; 10 uur ds. C. H, APPelo, 5 uur ds. J. Na- wijn. GEHUWD: W. J. Doudeijns, 24 Jaar -.1 L. K. Rljntalder. 22 jaar: G- van Stijn, 47 jaar en M. G. A. den Os, 26 jaar; J. Muis. 32 jaar en A. de Kramer. 17 jaar; B. Westenberg, 22 jaar en J. Oor.tveen, 18 jaar: W. H. A. Cordfunke, 26 jaar en J. C- Voogd, 23 jaar; F. C. 20 Jaar; J. van Gerven, 20 jaar eti M. T. 20 Jaar; J- van Gervon. 20 jaar en M. T. Zandbergen. 17 jaar; M. J. Boon. 24 jaar en W. M. Daalmeljer, 20 jaar: J. F. van Vliet, 18 Jaar en A. Boekee, 18 jaar. ONDERTROUWD: F. J. C. M. Arnold, 25 jaar en G. A. Schilder, 27 jaar; B. W. F. Beekman, 27 jaar en J. J. Mes, 22 Jaar; J. C. Droog, 18 jaar cn H. J. L. Voorwald, 20 jaar* K. D. M. Geul, 40 jaur en W. S. Kloosterman, 22 Jaar; R, G. Jongenburger, 21 Jaar en M, J, L. M. Hollerhoek, 20 jaar; J. M. Langeveld, 21 jaar en P. C. G. van Eersel, 20 jaar; P. Massee, 27 jaar en J. J. C. Janssen, 24 jaar; R. R. van der Meer. 21 jaar en A J. Roodbol, 19 jaar; J. P. Monster, 24 jaar en B. van der Staaij. 21 jaar: G. Reichard, 22 jaar en A. M. M. de Ruiter. 22 jaar; K. W. de Rouw, 19 jaar on H. M de Boer, 18 jaar; C. J. Schreij, 24 jaar en N. van Breda, 22 jaar; J. Si mons, 19 jaar en J. van der Vliet, 22 jaar; A. Snoep, 28 jaar en E. P. M- Sebel, 20 jaar; J. F. Stevcnse, 25 jaar en C. T. van der Rijk. 22 jaar; P. van der Vlies. 62 jaar en J. A. Middag. 37 jaar. GEBOREN: Valentina W., d. v. V. W. Klein en T. A. Spithoven; Marijke M„ d. v. D. Bernard en W. M. T. wijzen- broek; Jacqueline E. M., d. v. J. C. M. de Haas en C. J. M. Verspeek; Theo dores, Z.v. D. van der Drift en C. J. Hcinsbroek. OVERLEDEN; J, B. Buysrogge, 9 maanden; J K. van der Zande. 75 jaar, e.v. J. T, van Pelt; A. A. Baas, 54 jaar; C M. Hoenderkamp, 88 jaar, wed. van N. J. van der Meer; G. de Ruiter, 65 jaar, e.v. J. Jongsten. Na de eerste koffielunch in 1962 in de Harmonie van de Maatschappij van Nijverheid en Handel voor de leden van het departement Vlaardingen en Maassluis, waaraan eveneens leden van het departement Schiedam aanzaten, heeft het hoofd van de Nederlandse permanente delegatie by de EEG en Eura tom te Brussel, Zyne Excellentie dr. J. Linthorst Homan, in een boeiend betoog enige aspecten belicht van de Europese Economische Gemeenschap. Met aandacht hebben de leden waaronder de burgemeester van Vlaardingen, mr. J. Heusdens naar deze Interessante, maar tevens ingewikkelde, materie geluisterd. DE Zweedse arts Kid Co If ach en zUn echtgenote hebben een film willen maken, die zowel poogt meer begrip te kweken tussen moderne ouders en hun nog modernere kin deren als een realistisch pleidooi voor een veiliger verkeer houdt. Susanna is de naam van het zes tienjarig meisje, dat zo hevig door haar feestvierende ouders wordt ver waarloosd, dat zij zich In haar een zame onschuld In de armen van een prominente nozem stort. Een auto-ongeluk, dat hun beiden overkomt, brengt bij Susanna een soort psychische metamorfose te weeg. Een geheel „andere" Susanna wil wei wat met meer jongens dan alleen vriend Olie, die inmiddels zijn nozemschap heeft afgelegd. De komst van een baby brengt hen noodge dwongen toch weer bijeen, maar man en baby betekenen voor Su sanna een ware kwelling. Dat duurt net zolang tot een bijna-ongeluk met de baby de „oude" (ware) Susanna weer tot leven brengt Intense ech telijke en moederliefde zyn de ver blijdende resultaten van deze „na tuurlijke" shock-therapie, waarvan de illustratie (zeer realistische bot sing- en operatiescènes) de aanwe zigheid van een flinke voorraad, reukzout in PASSAGE beslist nood zakelijk maakt Met haar directe en In de kantine van het hoofdkan toor van de Dok- en Werf My. Wil ton FJjenoord te Schiedam zijn giste ren niet minder dan 28 leden van het personeel gehuldigd, daar ztf bun jubileum 'by dat bedrijf vierden. Drie daarvan zijn zelfs al veertig jaar bU Wilton, nJ. de heren L. Ar- don, voorman bankwerker^-nieuw bouw uit Schiedam, P. Fuchs, bran der, en M. Termijn, machinist-bank werker, belden uit Rotterdam. Het zilveren jubileum is gevierd door de heren M. J, van Gent, be ambte afd. bedrijfsboekhouding; J. Gunneweg, brander-boorder; C. van Kapel, lichtdrukker; A. Klein, ar- beids-analist; A. Mak, aanhouder; C. Meeder, schilder; J. Meulstee, scheepsmaker; C. Molendijk, ijzer- werker-nieuwbouw; T. C. M. de Rid. der, onderbaas eiektrisch-lasser; H. J. Scheffers, onderbaas afd. lassers; A. M. F. Smolders, elektr. lasser; L. J. Toutijn. ijzerwerker afd. repara tie; D. Witter, voorman elektromon- teur, en L. K. Zwanbom, kraandrij ver, allen uit Schiedam; C. Brou wer, koker-hakker; M. van Hulst, voorman stellingmaker-bikker; J. Pakker, bankwerker afd. geschut; P. W. Ramakers, elektromonteur; G. M. Veldhoen, baas afd. bankwerkerij nieuwbouw; P. Verschoor, machine- schaver, en B. Willemsen, voorman gereedschap-reparateurs, allen uit Rotterdam; C. A. Ossenberg, hoor der; A. v. d. Berg, controleur afd. beveiliging; J. H. MaLson, groeps leider tekenkamer scheepsbouw; A. v. <L Veer, baas afd. bankwerkers nieuwbouw, allen uit Vlaardingen. Directeur ir. B. Wilton heeft deze grote groep jubilarissen gehuldigd en zijn woorden doen vergezeld gaan van een cadeau onder couvert. eenvoudige aanpak maakt deze naïe ve film wel een sympathieke en eer lijke indruk. Het was in het tijdsbestek onmo gelijk vqor de heer Linthorst Homan om alle aspecten, deze stof betreffen de, te bespreken. Daarom gaf hij als inleiding een soort algemene be schouwing over de achtergronden en het karakter van het verdrag, terwijl spreker voorts de institutionele opzet, de douane-unie, de economische unie en de problematiek van de geografi sche wijdheid van de organisatie be sprak. Historie Dr. Linthorst Homan zette helder de historische groei van de organisatie uiteen. Dat deze niet al te gemakke lijk was en nog is, is algemeen be kend. Vooral omdat er rekening moet worden gehouden met de verscha lende nationaliteitsgevoelens. Neder land heeft immer geijverd voor een supra-nationale oplossing. Moeizaam werd bereikt, dat er een niet aan de staten gebonden college kwam, dat zou worden gecontroleerd door een Europees Parlement en dat zou sa menwerken met een Raad van Mi- nisiers, sameogesteld uit regerings leden van de lid-ctaten. Bij de onder tekening van de verdragen werd het woord supra-nationaal en zelfs fe deraal of prefederaal vermeden. Vooral Frankrijk is hier tegen ge kant, immers dat land streeft vooral nu het Europa der Vaderlanden na. Met nadruk wees dr. Linthorst Ho man er op dot het EEG-verdrag een verdrag van compromissen is. Ener zijds is het een „traité de régies" en anderzijds een „traité de procedu res." De voorstellen werden gefor muleerd door de Europese Com missie. De Raad van Ministers be spreekt ze, al dan niet met een ad vies van het Economisch en Soci aal Comité en (of) de Parlemen taire Vergadering. Sommige voor stellen kan de Raad dan slechts met eenstemmigheid tot besluiten of verordeningen doen worden, an dere met een voorgeschreven meer derheid, weer andere in de nu af gesloten etappe met unanimiteit en daarna met een meerderheid en weer andere ook nu nog voorlopig unaniem en pas in de toekomst met een meerderheid. In de opheffing van de onderlinge belemmeringen -is 4e EEG iets op het schema vooruit, al was rij in de handel in agrarische produkten ach teruit geraakt. In de laatste weken is daar echter verbetering In gekomen. Na de landbouw politiek te hebben aangetipt, vertelde spreker, dat voor al Nederland een grote roeping heeft wat betreft de aanpassing van de EEG in wüder verband. De wereld wijde visie van Nederland komt daar Immers zeer te pas. Een hoofdstuk apart was ook de opsomming van de vraagstukken rond de associatie van Landen en ge bieden overzee. Vooral ging de heer Linthorst Homan daarby in op de eenwording van de Afrikaanse sta ten. Besprekingen tot aansluiting van Griekenland en Turkije zijn aan de gang en ook Engeland. Ierland en Denemarken voelen wel voor aan sluiting. Neutralen Aangezien het bij deze soort ver dragen, die men wel economisch of technisch kan noemen, om politiek gaat, schijnt het voor de neutrale lan den als Zweden. Zwitserland en Oos tenrijk een moeilijk of niet te ver teren brok te zijn. Misschien zou eventueel een vlotte commerciële re geling mogelijk zijn. Na zijn boeiend en lang betoog beantwoordde de spreker nog enkele vragen. VLAARDINGEN Over de techniek in de préhistorie hield de heer A. Bruyn, verbonden aan de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bo demonderzoek, vrijdagavond een le zing met lichtbeelden voor de leden van de werkgroep Helinium in een van de zalen van de Rebobothkerk. De heer Bruyn behandelde hoofd zakelijk de bewerking van het meest elementaire materiaal uit de prehis torische tijd, vuursteen, dat als ge reedschap in allerlei toepassingen ge bruikt werd. Hoe onze voorvaderen een dergelijke bijzonder harde mate rie tot een uiterste perfectie konden bewerken, werd duidelijk getoond door dia's van opgegraven vuurste nen voorwerpen, zoals bijlen, krab bers, speer- en pijlpunten. Door recapitulatie van de beschik bare opgegraven voorwerpen heeft men ongeveer kunnen nagaan wat on hoe de bewerkingsmethoden moe ten zijn geweest Om bijvoorbeeld een steelgat ln een vuurstenen bijl te boren zonder de beschikking over hardere voorwerpen voor het te be werken materiaal te hebben, vereiste beslist een grote dosis vaardigheid. Al deze gereedschappen vormen de sleutel tot het bewerken van ander materiaal Zij werden dan ook o.a. toegepast bij het ruwen van slijp stenen en et afwerken van aarde werk. Ook bijna het gehele toenmali ge jachlarsenaal bestond, evenals de meeste landbouwwerktuigen, uit be werkte vuurstenen voorwerpen. De voorzitter van de werkgroep, de heer J. Klinkhamer, die de spre ker had ingeleid, dankte aan het slot de beer de Bruyn voor de leerzame avond. Om een grotere veiligheid te be reiken voor de scheepvaart van en naar Antwerpen op dc Schelde wordt ernaar gestreefd nog dit iaar een net van radioverbindingen le instal leren. Het net zou bestaan uit twee vaste posten aan de wal éen in Antwerpen en één in VUsslngen die in verbinding zuilen staan met de loodsen op de stroom. Deze zou den dan nauwkeurig kunnen worden voorgelicht over hun eigen positie en de aanwezigheid van andere schepen in de onmiddellijke omge ving. Een dergelijke beveiliging is ook gevraagd door de grote oliemaat schappijen. die raffinaderijen in Ant werpen hebben en .supertankers", in de vaart hebben gebracht, waar voor speciale maatregelen bij de na vigatie op de Schelde noodzakelijk zijn. Bij de Kruisschans in Antwerpen wordt op het ogenblik een radio- post gebouwd, die over enkele we ken in gebruik zal worden geno men- Over enkele maanden zal ook een dergelijke post worden inge richt in het gebouw van het Bel gische loodswezen in Vlissingen. De Belgische regering oefent al sinds enkele jaren aandrang hiertoe Uit. Aanvankelijk lag het in de be doeling loodsen met walkie-talkies uit te rusten en op Zuid-Beveland een extra post in te richten. In verband echter met het toenemende aantal VHMF-zenders aan boord van de schepen (nu al 30%) is tot radioverkeer besloten. Via speciale kanalen zal het scheepvaartverkeer straks alle ge wenste inlichtingen kunnen krijgen. In Vlissingen zullen Belgen en Ne derlanders samenwerken. Op 31 januari wordt bij N.V. Ha venbedrijf Vlaardingen-Oost afscheid genomen van de heer J. Gravendeel, die de N.V, gaat verlaten in verband met het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. RECOGNITIEDIENST GEMEENTELIJKE KENNISGEVING ART. 5 WEGENVERKEERSREGLEMENT Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, dat zij in hun vergadering van 19 december 1961 besloten krachtens artikel 5, eerste lid. sub c van het Wegenverkeersreglement vast te stellen de volgende (48e) wijziging van het Verkeersbesluït voor de gemeente Schiedam. Enig artikel „Onder het hoofd „Waehtveibod" vervalt de rubriek .Rubensplein tussen de Rubenslaan en de oversteek plaats voor voetgangers, nrs 1 en 55" (berd model W.V.R.)". Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan H.M. de Koningin gericht, maar ingediend bij de commissaris der koningin in de provincie, die een bewiji van ont vangst afgeeft Dit besluit is in afschrift verzonden aan de desbetref fende hoofdingenieur-directeur van de Rijkswater staat, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristen bond de Koninklijke Nederlandse Auto mobielclub, de Koninklijke Nederlandse Motorrij ders Vereniging en aan Gedeputeerde Staten dezer provincie. Het besluit ligt gedurende de genoemde beroeps termijn ter visie ter gemeentesecretarie (stadhuis, afdeling Algemene Zaken). Schiedam, 26 januari 1962. Burgemeester en wethouders van Schiedam, de burgemeester, J, W. PEEK, de secretaris, H. SNOEP I.S. gevraagd in Brieven onder nr. S-872 Erkende Bottel aars van VAN DEVENTERSTÏCAAT 28 SCHIEDAM vraagt voor spoedige indiensttreding: Minimum leeftijd 18 jaar. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te richten aan bovengenoemd adres afdeling Personeelszaken. Bij ons... iedere pauze een verfrissende pauze Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedyk 265 Tel. 6 80 21 - Schiedam Personeel gevraagd Meisjes die vooruit kijken (en vooruit willen) kiezen de HEMA, Schiedam, Wie afde- iingsverkoopster wordt in de HEMA, die heeft het goed bekeken. Meteen zelfstandig werk, meteen in net volle HEMA-leven staan. U staa uw klanten te woorc. u be dient ze zelf, u geeft ze een goede raad en rekent zelf af. Dat geeft u een eigen ver antwoordelijkheid, Deze ver antwoordelijkheid maakt het werken in de HEMA tot een afwisselende dagtaak waar- wat-in-zïl, tot een levendige, veelzijdige werkkring, waar bovendien heel veel te leren valt. Meisjes, die weten wat zij willen, biedt de HEMA kans om in hun werk zich zelf te zijn en goed vooruit te komen. 5-daagse werkweek. Als u belangstelling hebt, 18 jaar of ouder bent en reeds jver winkel-ervaring be schikt, komt u dan persoon lijk kennismaken, elke werk- van 9,00 tot 18.00 uur, of vraag inlichtingen tel 6 89 40 oij de bedrijfsleider N.V. Bij de Gemeentelijke Geneeskundige, en Gezond heidsdienst Schiedam kan geplaatst worden een liefst met enige kantoorervaring. M.UJj.O,-diploma strekt tot aanbeveling. Sal. naar gelang van leeftijd en bekwaamh. Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan de Directeur van de G.G en G.D„ Tuinlaan 80. gevraagd voor 1% dag per week. OPTIEK „ARGUS" Oranje Galerü S - Telefoon 6 64 ït K.K. Huishoud- en Industrieschool „ST. LIDUINA", Parkweg 212, Schiedam vraagt voor zo spoedig mogelijk. voor circa 20 uur of minder. Sollicitanten gelieven zich te melden bij de directrice van de school. Permanent wave Hélène permanent met toe stel, het beste wat er is. compleet 5.—; stroomloos f 7.50 Op vertoon van deze advertentie 1.— korting* Dames- en herenkapsalon .Hélène". Rembrandtiaan 22 Telefoon 6 71 70. Fotografie Voor pasfoto's naar K van Vuuren, Hoogstraat 103, tel ÜEMA Schiedam, Koemarkt 667 20. In één dag gereed. Rolfilms vergeten? De auto. maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat 106. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of Kan tel bed Prima iiwerking, ais nieuw terug. Het goed koopste adres. DIJK.. Groe nendal l a (Broersveldpad), telefoon 6 70 28 (na 18 uur telefoon 667 89) Ledikanten, hutledikanten. Kam peer bed den enz. Kom eens praten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1