.Nieuwe Waterweg krijgt een drijvend clubhuis Provinciale Weg aan sportvelden knabbelt in Harga ontdekking S De leden steken zelf handen uit de mou wen JOSÉ LLOBERA Van Gendt op dreef AGENDA Vier velden minder dan plan beoogde m een „Ridderslag' oude distilleerderij OVERZICHT 1961 't Werk lag niet stil bij Wilton-Fijenoord Avonturen van Kapitein Rob Dagbladreclame TIROLINO TRIO Wie heeft iets verloren Symph. Kamerorkest in Museum Floriade Burgerlijke Stand Wat een Wie GOLD STAR pookt heeft goed gekozen Bromfietser in sloot Gilde van het Gulden Glaasje Activiteiten op alle terreinen jongens stalen bromfietsen Geslaagd SCHIEDAM Koeriersters THEATER Gevraagd FLINKE MAN administratief employé 5 is niet te vervangen! Woensdag 31 januari 1962 3 O SöO<X>OvK> Het verenigingsleven van de watersportvereniging „De Nieuwe Waterweg" zal komende zomer tot een nog grotere opbloei kunnen komen dan dat tot nog toe het geval is. De vereniging mist nog steeds een gezellig lokaal, waar de ver schillende gebeurtenissen, het verenigingsleven betreffend, plaats vinden. Maar eendrachtig hebben de leden hun handen uit de mouwen gestoken en met man en macht wordt er nu gewerkt aan zo'n clublokaal. En het wordt er één van grote allure. Het gebouw zal niet op de wal worden opgetrokken, maar het wordt een drijvend huis, dat bij de steigers in de Spuihaven, waar de boten van de vereniging hun ligplaats hebben, zijn domicilie kiezen. Md verf entte (Mi In Februari SPAANS ORKEST en als extra attractie van 9 t/m 19 Februari HET 7 is weer gezellig bij: In de dinsdagavond voortgezette wedstrijd om het biljartkampioen schap eerste klasse libre van het bil jartdistrict Schiedam, welk toernooi zoals bekend by IVIES in Vlaardin- gen wordt gehouden, vestigde de Bellevue-speler G- v. Gendt opnieuw de aandacht op zich.. Naarmate het toernooi vordert, komt hïJ beter op dreef. Hj] gaf in de vierde rooide Verbrugge geen schijn van kans. Groeneveld won opnieuw en behield door zyn beter moyenne de leiding. Na vier ronden luidt de stand: Groeneveld 6 pnt., moyenne 6.77; Van Gendt 6 (6-02); v. d. Does 5 (5.17)Dijkshoorn 4 <4.82); 5. Van de Maarel 2 (4.97); Verbrugge 1 (450). De uitstekende klassering van de butant v. d, Does mag .wel even apart worden gememoreerd. De openingspartij dinsdagavond ging tussen Van Genclt en Verbrug ge. Van Gendt begon uitstekend. Na tien beurten had hij al 103 caram boles verzameld. Daarna zakte rijn moyenne wel iets, maar Verbrugge, die gisteravond bepaald niet fortuin lijk speelde, bleef ver achter. In het begin tastten Dijkshoorn en Groeneveld elkanders krachten af. Na tien beurten kwam Groeneveld beter in zijn spel. Met senes van 26 caramboles in de zestiende en 25 in de negentiende speelbeurt distan - cieerde Groeneveld zich van zyn tegenstander en maakte in het ver dere beloop van de partij de afstand steeds groter. Aanvankelijk scheen v. d. Maarel een gemakkelijke overwinning te be halen op v, d, Does, die na tien beur ten nog maar 6 caramboles had; v. d. Maarel 84. Daarna keerden de kansen. H. v. d. Does begon aan een geweldige produktie caramboles en liep zijn tegenstander zelfs voorbij. In de nastoot kon de Maassluizer nog remise forceren. v. Gendt 2Q0 Verbrugge 123 Groeneveld Dijkshoorn v. d. Does v. d. Maarel 200 114 200 200 26 7.96 4.73 5.26 556 Te bevragen aan het Hoofdbu reau van Politie te Schiedam tus sen 9.00 12.30 uur en 2.00—6.00 uur: bril; zijden hoofddoek; Post Buitenhavenweg: auto-crick. Te bevragen bij de vinders: au- tostep, Maan, Mackaystraat 47; be- delarmbandje, Snijder, Cordonstraat 33b; bedelarmband je. De Braak, Van Marumstraat 29a; damespols horloge, Bram. Boterstraat 87; da mespolshorloge, Dieriks, Vriend- schapstraat lb; damespolshorloge. Van Eek, Hofje van Belois, 12; gla cé dameshandschoen. De Hertog, Mariastraat 108; breiwerkje, Weber, W. Frankelandsestraat 89; een paar nylon-kousen, Walbeek, Vondel laan 33a; wieldop van auto, Wesse- ling, Bilderdijkstraat 23; bril, Roe- hng, W. Frankelandsestraat 144b; vulpen in étui, Beuze, Oranjestraat 95; kinderbril, Noordermeer, West- vest 82a; bos sleutels. Kies, Sint Lidu in astraat 34b; foudraal van pa- rapluie, Waardenburg, Th. Kem- pisstraat 9; aktentas, v. d. Graaf, Fahrenheitstraat 7b; aktentas met inhoud,' Zwanenburg. Edisonstraat 59; kano. Dhr. Post, stoomgemaal, langs Poldervaart, Op vrijdagavond 2 februari zal voor de Mij. tot bevordering der Toonkunst, aid. Schiedam, samen met de vereniging vrienden van het stedelijke museum Schiedam optreden het Symphonisch Kamer orkest onder leiding van Jaap Sto- tijn. De heer Stotijn zal de uit te voeren werken van o.a. Bach, Co- relli. Telemann en Haydn zelf toe lichten. De avond, neemt om acht uur een aanvang. Het concert vindt plaats in het Sted.- Museum. Al jaren voelde men m de vere niging het gemis van een dergelij ke lokaliteit. En zolang de vereni ging bestaat heeft men al plannen gemaakt om tot de bouw van een clubhuis te komen. Deze namen eerst in september van het afgelopen jaar een vaste vorm aan. Toen zag voor zitter. tandarts S. P. v. d. Broek, op de Floriade een aantrekkelijk ge bouwtje. dat voor dit doel geknipt leek. Het optrekseitje heeft men met een aangekocht en het, nadat de Flo riade was beëindigd, zelf afgebro ken en naar Schiedam getranspor teerd. Goedkeuring om het gebouwtje op de vaste wal bij de vereniging op te trekken werd met verkregen. De leden zaten echter met bij de pak ken neer. Er waren andere mogelijk heden. Met voortvarendheid werd opdracht gegeven tot de bouw van een betonnen karkas Dat is nu eni ge lyd geleden uit Zaandam aan gekomen en ligt reeds op zijn plaats verankerd. Gewerkt wordt nu, de leden doen haast alles zelf, terwijl zij ook do benodigde gelden zelf bij eenbrengen, aan een stalen con structie, die op het betonnen kar kas komt te rusten. Daarop wordt het houten gebouwtje, dat eens op de Floriade prijkte, gemonteerd. Zo wordt een drijvend huis van twee verdiepingen verkregen. Bo vendien zal ruimte zijn voor een gemakkelijk zitje, terwijl een bar de gezelligheid zal verhogen. Te vens komt daar het keukentje, de douche, de toiletten en de garde robe. Het gebouwtje krijgt een ietwat gebogen dak, terwijl het oorspronkelijk een plat dak be zat. In de benedenste ruimte met een oppervlak van 5 bij 20 meter zal plaats zijn voor het stallen van fietsen en het opslaan van de mas ten van de boten m de wintermaan den, Ook zal men daar kleine re paraties kunnen verrichten. Deshal- ve zal er een werkbank geplaatst worden. Momenteel is er in dit ge deelte elektriciteit aangelegd en wanneer mon met dit gedeelte ge heel en al klaar is. zal er makkelij ker gewerkt kunnen worden, want de vloer zal de noest arbeidende le den dan tegen regen beschermen. Het spreekt, dat dit alles niet van een leien dakje is gegaan. Vooral de benodigde gelden vormden een knelpunt. Darom sparen de leden per week ieder een kwartje en voorts heeft men een tl en-jarige lening van 4000,en ccn 15-jarige lening van 10.000 aangegaan. Oud-ijzerprijs De materialen scharrelt men zo voordelig mogelijk bijelkaar. Uzer wordt bijvoorbeeld tegen oud-ïjzer- prijzen van scheepsbouwbedrijven betrokken. Maar juist daardoor pla gen stagnaties de „bouwers". Wan neer men het oog heeft laten vallen op een bepaalde partij en deze al is toegezegd, kan liet voorkomen, dat de toezegging .weer wordt ingetrok ken. De leden zijn dan gedoemd te wachten op een nieuwe kans. Toch ziet het er naar uit, dat over twee a drie maanden de vjag op het dak van dit riante verenigingsgebouw wappert. Dan zal de afwerking een aanvang nemen. De watersportlief hebbers kunnen al deze zomer hoog- tronend op hun „Olympus" het wa ter van de Spuihaven overzien. Dat wordt hun mede mogelijk gemaakt door het vele glas, dat in hun ver- emgingslokaliteit word verwerkt. Apotbekers-nacbtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsmgel 41. Bellen by ongeval: GG en UJX: Tumlaao 80 Telefoon 6 92 90 Pohtie-aiarmnummen 6 46 66 Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20 30 uur; dinsdag 9.30 tot 16 30 en 19 tot 20 30 uur. woensdag 9.30 tot 163Ü uur. donderdag 950 tot 12 30 uur vnjdag 9-30 tot 16.3U en 19 tot 2230 uur; zaterdags 9 30 tot 16 30 uur s Zondags gesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend maandag 19 tot 21 uur. woensdag 34 tot 17 en 39 tot 23 uur. donderdag 10 tot 17 uur vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Sted- Museum: Roem der Romantiek „De piano's van Vic Gentils." BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Susanne**. Monopole, 2 uur: „De eerste man op de maan"; 7 en 9,15 uur: „De hel van Saipan". DIVERSEN Liberty, 8 uur: Rennersclub Schie dam. Klaverjasconcours Chr. Soc. Belangen. 8 uur: Lasclub Schiedam. Vergadering Irene, 8 uur: Goeman Borgcsius- school. Ouderavond. De Rank. 8 uur: Animo. Vergade ring. Geboren: Peter P. 7. v. E A. Ha- verbeke en P. van Ommeren: Lij dia D. S„ d. v. A. van der Laan en M. Jongste; Maria d.v. P. Lomé en M. Donker; Johanna J. d.v. A. Mo lenaar en M. van dtr Vlies: Hans z. v. F. M. Middendorp en A. B. Backhoven; Gerno d. v. A. van Grootveld en G. Groeneweg; Lucia H. M. d.v. H. J. Schrijver cm A. J. M. Beimng; Adrianus M. z.v. J J. Huijscr cn C. van Letten van Ros sen; Marlinus A. z.v. B D Peter- broers en J. M, A. Elmendorp: Ar- noud z. v. R. Speuer cn L Simons. Jngrid M. d. v, J. van Steenhoven en H. A, G. Musch; Lukes A t, v G. A. H. M. Foels en T. J. M Jan sen; Eduard L. z.v. R L Verhagen en E. A. Drijver; Inge D. dv. D Verhoev en A. M. Prins: Petrus J S. z. v. J. H. G. Bterhoff en A. M. Vierboom; Anne z.v. I. Vink en J. C. van Gemerden; Maria E. H. d. v. H. T. Leenderts en G. de Groot; Paula E, d,v. C. Westerveld en M. A. Groeneweg. Overleden: T. van Trierum, 82 jr. wed. van C. Schouten, Art'i'frtpvltp 1 M iet langer zoeken! Gold Star. 'n Goede Amerikaan King Size. Lekker! Negentig cent. Eerder dan werd verwacht zal aan de werkzaamheden voor het uit breidingsplan sportpark Harga een eind zijn gekomen. Dat zal echter gaan ten koste van de aanleg van een aantal sportvelden, die wel In de plannen zijn opgenomen, maar die voorlopig niet verwezenlijkt zullen worden. Eind 1960 is de Gemeente lijke Plantsoenendienst begonnen met dc aanleg van dertien sportvel den ter afsluiting van dc voltooiing van sportpark Harga, maar nu ziet het er naar uit dat slechts negen sportvelden gereed kunnen komen. Het valt zelfs tc betwijfelen of er nog één of twee laat staan vier vel den kunnen worden aangelegd ten zuiden van de Rijksweg 20 achter Sportpark Harga. Gereed gekomen is nu een korf- balveld dat zal worden bespeeld door de korfbalclub Schiedam om dat „Schiedam" van het Volkspark naar Harga gaat verhuizen. In het Volkspark zal het bejaardentehuis „Francois Haverschmidt" voor de NPB worden gebouwd. Dat korfbal- veld was het eerst gereed. Het ligt nu al bespeelbaar vlak achter de Sportparkbrug, maar nog niet be kend was of „ODI" dan wel „Schie dam" de gegadigde zou zijn. Zoals bekend speelt de derde korfbalver eniging al in Harga tezamen met de handbalclub UVG op een veld by SVV. De grote tegenslag bij de vol tooiing van het tweede en laatste deel van Sportpark Harga is dat nu plotseling bekend is geworden dat de Provinciale Weg van het pleintje vlak achter Sportparkbrug nu met een diepere bocht naar het zuiden In de richting van Viaardïngen zal lo-: pen. Dat betekent dat de nieuwe weg de vier geplande velden van het uit breidingsplan doorsnijdt. Deze vier van de dertien velden kunnen nu niet worden aangelegd. Mogelijk dat er toch nog voldoen de ruimte overschiet om een, moge lijk twee velden in de lengte in- plaats van de breedte aan te leggen maar dit kan eerst later worden be zien. Deze tegenslag heeft echter tot ge volg dat Schiedam binnenkort weer een terreinennood zal hebben, want diverse clubs als Ürsus, Demas, DRZ, Martinit, SFC zullen in de toekomst meer en nieuwe velden willen be spelen maar de voorraad raakt nu op. Bovendien is het een grote han dicap voor het Bureau Gemeentelij ke Sportraad dat er nu geen velden in eigen beheer komen. Al het be schikbare terrein zal aan de vereni gingen worden uitgegeven. Achter de velden van Hermes DVS en Ursus-Demos liggen nu twee nieu we velden ter bespeling gereed. Hier zal SVDPW over enkele weken een magnifiek clublokaal doen neerzet ten. Rond de wielerbaan, maar niet ten noorden, komen de vier velden voor HBSS en ODr te liggen. Ten noor den van de wielerbaan is een strook grond vrij gehouden voor ruime be- De bromfietsberijder J. P. G. H. Z. uit Maasland moest gisteren op de Vlaardingseweg uitwijken voor enige schapen. Het gevolg was, dat de bromfietsberijder in de sloot langs de weg terecht kwam. Zijn bromfiets werd flink beschadigd. De schapen waren afkomstig van een weiland waarvan het hek open stond. plantingen. Hier zal ook hel gemeen telijk kleedgebouw worden neerge zet dat nu nog op de twee velden van HBSS tussen de terreinen van „Schiedam" en „De Hollandiaan" staat. Duidelijk is nu tc zien hoe het profiel van de Beneluxweg er uit komt te zien. In het verlengde van dc weg die tussen de volden van SVV en HDVS doorloopt zyn twee velden bezood. Tussen rijen paaltjes zyn de twee laatste en noordelijkste terreinen uitgezet. Veel heeft Schiedam daar niet aan. De KNVB staat het spelen op de ze terreinen niet toe en ook de scho len zyn huiverig van het spelen op het te ruwe materiaal. Tuinarchitect J. J. Schipper zal echter pogen de kwaliteit van deze velden van betere hoedanigheid ie maken dan de reeds bestaande velden. Dan kunnen er on der bepaalde omstandigheden toch wedstrijden worden gespeeld. In het jaar 1961 Is er b(j de scheeps werf Wilton-Fijenoord heel wat werk aan de winkel geweest. De be drijvigheid strekte zich over ver schillende onderdelen tilt. Reparaties werden verricht, schepen gebouwd en diverse kielen gelegd. Ook de ma chinebouw en de bedr(jfsdlenst ston den niet stil, terwyl aan de scholing en opleiding de nodige aandacht werd geschonken. De werkzaamheden in de afdeling reparatie waren van velerlei aard. Voor diverse opdrachten werd een beroep gedaan op andere afdelingen in het bedrijf, hetzij voor het uitvoe ren van een deel der opdracht, hetzij voor het beschikbaar stellen van werkkrachten ter versterking van eigen gelederen. Talloze Nederlandse en buitenlandse schepen hebben een gedegen behandeling ondergaan. In de scheepsbouwsector werden eveneens grote activiteiten ontplooid, In 1961 vond de overdracht van het turbineschip „Caltex Naples", het motorschip „Katendrecht", het tur- bineschip „Armagnac", vier olieduw bakken cn het turbïnetankschip „Vi- trea" plaats. Voorts werd voor diver se schepen de kiel gelegd. Het afgelopen jaar zijn op de proefstand een tweetal hoofd-machi- nes beproefd. De productie van sleep bootmotoren werd afgesloten met de beproeving van dc 6GV 30/45, welke met oplading en luchtkoeiing 890 apk kan leveren. Interessante gege vens verkreeg men tijdens proefvaar ten van enige gereedgekomen sche pen. In 1961_kwam de havenverlenging met de nieuwe aansluitwegcn geheel gereed. Behalve de normale voor zieningen voor de nieuwe ligplaatsen, zoals elektriciteit, gas,water cij lucht, zijn vuor de ligplaatsen 10 t/m 25, d.i. rond de gehele haven, elektrische aansluitingen voor 440 V 60 perioden gemaakt, Voor de voeding Van deze aansluitingen zijn In MLF. I en onder stations-grens 2 omvormer aggrega ten, elk 725 kVA, opgesteld. Hierdoor kan ook aan schepen met installaties 440 V 60 perioden de vereiste stroom worden geleverd. Een dergel yke stroomvoorziening was reeds aanwe zig op de dokken 6 en 7. Eveneens ten dienste van de havenverlenging w erd het kranenpark met twee nieu we 40-tons wipkranen uitgebreid en een pompkamer aan de kop van de haven met twee nieuwe dienstwater- pompen gemaakt. Aan de nieuwe scheepshouwkade werd op 12 juni 1961 als eerste schip de „Ingrid Leo nard" gemeerd. Een belangrijke verbetering was bet gereedkomen van de nieuwe te lefooncentrales op de werven Schie dam en Rotterdam. De verdieping boven de centrale te Schiedam werd ingericht als kantine. De saneringswerkzaamheden in de Scheepsbouwloods kregen hun be slag. Onder meer werden twee lis tens magneetkranen ten behoeve van de koudspanten-buigmachine in de K-bal aangebracht, alsmede éénnieu- Deken J. C, Coebergh slaat met een oude roerstok L. Jansen tot Ridder in het Gilde van het Gul den Glaasje. Ve Keren Hoofdman Vri3ntf>"rlDeken C. P. uo» Lede en Griffier rnr. J. van Winkclhof kijken toe. jitiiuiii!i<iiiiii!.:iuiL'ii:ii!i)iiJ} mii. fii..;:iui)iitit)i3 iiMinaHiEiüiïtiiefünii'üiU.ir^uri we 12'i-tons magneetkraan in de G- hal. Voor de verwal mmg van dc Scheepsbouwloods werd een begin gemaakt niet het aanbrengen van ïn- frarood-straalarmaturen, verhit door propaangas. I.v.m. het gereedkomen van een derde 509-tons pers, welke evenals de andere twee, is uitgerust met een eigen hydraulisch systeem, werd het nu overbodig zijnde cen trale hydraulische systeem gesloopt. De nodige aandacht, zoals reeds eerder is opgemerkt, werd besteed aan de scholing cn opleiding. Op 9 februari, 5 juli en 13 december ont vingen 35 deelnemers aan de bij- scholingscursussen (hechten en bran den), na een succesvol examen, hun diploma. Voorts gaf het afgelopen jaar zeer gunstige resultaten te zien, wrat be treft de ongevallen bestrijding. Ten slotte verdient ook het feit, dat de arbeidsverkorting werd ingevoerd eveneens vermelding. Ook de werk- klassificatie werd ingevoerd. In een wel iypisch-Schiedamse I omgeving Es gisteren het Gilde van j het Gulden Glaasje byeerx geweest I voor een heel bijzondere plechtïg- heid: het slaan van een nieuwe Rid der cn het opnemen van 41 nieuwe Broeders in het roemruchte doch pas enkele jaren bestaande Gilde. Aanknopende aan de rijke geschie denis van de Nederlandse gedistil leerd industrie en aan de wereld faam, die dit Schiedams vocht heeft, heeft dit Gilde zich ten doel gesteld dc waardigheid van deze aloude in dustrie hoog te houden. Populair ge zegd komt het hier op neer: hel ver breiden van de roem van de échte borrel: Voor deze plechtigheid heeft men een passende en heel sfeervolle ge legenheid gevonden: het oude deel van de distilleerderij van de la. S. Rynbende en Eoonen aan de Noord- vest, waar, ondanks modernisatie, de oude geest nog zweeft van het oude beroep. Gezeten op kleine vaten bij de hete vuren onder de grote distil leerketel en omgeven door al die oude voorwerpen uit de drank-indu strie als koperen pompen en schenk kannen, hebben de Gilde-leden kun nen zien hoe de in wijde blauwe mantels met ruime rode of witte kragen gestoken cn met het Gilde- teken, het vergulde glaasje aan een gulden ketting, omhangen Dekens en Hoofdlieden van het Gilde aantra den en ook aanschouwd hoe Deken De politie heeft vier jongens, drie Schiedammers en een Vlaardinger, van 14 en 15 jaar aangehouden, in verband met diefstallen van brom fietsen in de laatste maanden. Twee van de jongens hebben in totaal 7 bromfietsen ontvreemd die in middels alle terecht zijn. De overi gen worden verdacht van heling. Aan do Rijksuniversiteit te Lei den slaagde voor het doctoraalexa men - geneeskunde onze stadgenoot de heer M. Kooyman. De rechtbank te Rotterdam heelt gisteren de 27-jarige varensgezel A. de J. uit Den Haag, die bü een inbraak in Ridderkerk een aantal gouden en zilveren voorwerpen tot een waarde van ƒ4600 had gestolen, veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en zes maanden met af trek. De officier van Justitie had één jaar en drie maanden met aftrek ge ëist. J, C. Coebcrgh dc Ridderslag toe diende met een oude roerstok aan de heer L Jansen uit Nijmegen. De heer Jansen beeft dit ridder schap verdiend voor zijn bijzondere verdiensten voor het vakonderwijs in de Horeca-bedrijven. De in het Gilde opgenomen nieuwe broeders zijn slijters, winnaars van de vorig jaar gehouden etalage-wedstrijd, ter propagering van de échte borreL Zij ontvingen naast enkele geldprijzen, allen het gouden glaasje, een oor konde en een draagspeld. Nu zijn er eigenlijk vijftig prijswinnaars, maar negen van hen, de matadoren, hadden een jaar daarvoor al een prijs behaald en waren dus al Gil de-broeder Zy kregen een speciale extra-prijs. Bovendien werden na mens de Centrale Ver. voor de han del in Gedistilleerd en andere Al coholhoudende dranken, drie extra- prijzen uitgereikt Met het instellen van dit Gilde heeft de gedistilleerd-industrie wel een bijzondere plezierige vorm van propaganda gevonden, die bij alle betrokkenen een prettige weerklank heeft gevonden. De leden van het Gilde hebben fla ter aangezeten aan een iunch in ca fé-restaurant Europoort, terwijl ten slotte de heer Pierre Janssen, even eens Ridder in het Gilde in de aula van het Museum op geestige wijze en aan de hand van oude, uit de vorige eeuw daterende affiches van distilleerderijen, uiteenzette hoe vroeger propaganda werd gemaakt voor de echte borrel. Personeel Hoge bijverdienste. Net per soon gevraagd voor ar 3 uur per dag voor bezorging in Schiedam. R.A1.E. Lees kring, Berkelselaan 52, Rot terdam, tel 8 04 39. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tel 6 67 20 In één dag gereed RoifiJms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K, van' Vuuren, Hoogstraat 106. is aUÜd een boetc|» met de 75 cent per deel. Verkrijgbaar bij de lo kelfen, agenten en Be zorgers van dit blad, alsmede bi| boekhan delaren en kiosken H00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 68808 1 t.m. 7 februari Morgen in onze donderdagcyclus: 2-7-9.15 uur Curt Jurgens - Orson Welles FERRY TO HONG KONG (Avontuur in Hongkong) CmemaScope - Eastmancolor 14 jaar AVONDvoorstellingen: dagelijks 7—9 15 uur DE LAATSTE TORPEDO Glenn Ford Ernest Borgnlne CmemaScope - Technicolor - 14 jaar MIDDAGvoorstellingen: dagel. 2 u„ zond. 2-4.15 u. TARZAN'S VERBANNING met Johnny Weismuller cn Maureen O'Sulüvan 14 jaar liefst in bezit rijbewijs BE. voor pakhuiswerk en bestelwagen V,W. Ie Schicdamse papiervernietiging J. v. d. Waal en Zn, Westmolenstraat 27 Schiedam. Telefoon 67556, b.g.g 6 36 87 lOO JAAR TECHNIEK Bij de Technische bedrijven der gemeente Sehiedam worden gevraagd: GEISER-SCHOONMAKERS leeftijd tot ca. 45 jaar. bruto-loon vanaf 25-jarige leeftijd 391.01 per maand, incl. huurcompensatie. EEN BANKWERKER leeftijd tot ca. 45 jaar, bruto-loon. vanaf 25-jarige leeftijd 39101 per maand, eventueel vanaf 26-jange leeftijd 416.06 per maand, mei. huurcompensatie. Loongroep afhankelijk van bekwaamheid en erva ring, bovendien prestntietoeslag. Kinderbijslag vol. gens Rijksregeling. Voor gehuwden is het verplaat- singskostcnbesluit van toepassing. Gunstige arbeidsvoorwaarden, zoals: 45-urige werk week. 4 vakantietoeslag, gratis werkkleding, ge premieerde spaarregeling, vrije zaterdag. Sollicitaties te zenden aan de Directie van de Tech nische Bedrijven, Dwarsstraat 42 te Schiedam. Van Rietschoten Hou wens* N.V. I Westzeedijk 469—479 Rotterdam zoekt voor haar afdeling expeditie een (mannelijk) Opleiding tenminste MUL A A. Leeftijd van 20— :t 25 jaar, Geboden worden: afwisselende werkzaamheden goede vooruitzichten vijf-daagse werkweek. Brieven te richten, aan bovengenoemd adres. VAN RIETSCHOTEN H0UWENS' N.V. I ROTTERDAM I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1