Tè veel ruimte is ook een bezwaar voor l verkeer Nog dit jaar nieuw hotel voor De Hoek? Schijnwerpers op de Schiedamse sport Aanleg van rotonde zal in de toekomst nodig blijken Inwonertal nam af CITROEN G. J. van Zuidam (KNA, Excelsior) begraven Auto rolt van 15 m hoge dijk STER-KRUISING VLAARDINGERDIJK Feest voor s.Klaar-over s" Wie heeft iels verloren Brand in schoorsteen Anders dan andere Verbouwing van kerk vordert Geen Floriade; tocli meer be zoek in 1961 Kelklieim liep aan de grond EXAMENS J. Gravendeel met pensioen „Paraat 1962" aan Broekweg SCHIEDAM vakbekwame loodgieter-gasfitters een steno-typiste een typiste Koeriersters DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS ftenderdag 1 februari 1962 '3 Waar in Schiedam de uitbreiding van de stadsbetoouwlng plaats heeft, dat Is dan tot nog toe Lu hoofdzaak de wyk Nieuwland, daar hebben de stedebomvers b'u het ontwerpen direct gezorgd voor brede hoofdwegen die In staat ztfn ook voor de toekomst het steeds Intensievere verkeer op te vangen. Maar waar de nieuwe wflk aan de oude bebouwing grenst, zijn de aansluitingen niet of nog niet ideaal geregeld. Begrijpelijk wel, want er ls daarvoor immers een aanpassing aan een bestaande toestand vereist. Er wordt wel naar gestreefd, zoals by de Spoelingbrug, waar het nare nauwe Spinhuispad tot een brede weg Is omgetoverd, al is er bü de Grote Markt achter het stadhuis een bottle-neck. En voor de toegang naar Nieuwland over de Provenlersbrug wordt zelfs een ideale boule vard geschapen. Vlaardingerstraat moet. Deze man krijgt bij het verlaten van het rij wielpad, eerst het motorverkeer naar dc Vlaardingerdijk te kruisen, dat ongeregeld aankomt, daarna het ver keer van de "Vlaardingerdijk af, daarop moet hij op het plein-achlige kruispunt het achteropkomende mo torverkeer afwachten, om tenslotte het verkeer van de Nieuwe Haven af te wachten, dat 2 verschillende rich tingen in kan slaan. Zo'n fietser heeft eenvoudig ogen tekort om alles te overzien! Dit geldt dan niet voor de brutale fietsers die van het rijwiel pad af, maar Iuk-raak hun weg zoe ken. En de drie aanwezige zebra- strepen, écht onmisbaar voor de voetgangers, maken de situatie niet makkelijker. Vooral op de spitsuren ïs het daar een chaotische toestand. Weinig ongelukken Merkwaardig genoeg gebeuren er weinig ongelukken. Of eigenlijk, zo merkwaardig is het niet. Want Iede re weggebruiker ziet al van ver dat er moeilijkheden dreigen en mindert de vaart, waardoor er al veel Is ge wonnen aan veiligheid. Nu heeft bij de aanleg van de Nieuwe Damlaan het idee gespeeld om op die plaats meteen een ver keersplein te maken. Het is er toen niet van gekomen. Want immers, dc Vlaardingerstraat zal een nieuw pro fiel krijgen, waardoor aan ruimte gewonnen wordt. Bovendien is er niet zo heel veel ruimte voor een fikse verkeersrotonde, omdat zowel de molen als het dode punt van de Nieuwe Haven in de weg staan. Bo vendien wist men toen nog niet wel ke weg het verkeer uit Nieuwland zou kiezen, de Nieuwe Haven of de Westvest, om naar de grote ver keersweg te komen. Verdere voorzieningen op deze plaats kunnen niet uitblijven. Voor al wanneer de Vlaardingerstraat ver breed zal zfju en via de Breedstraat, Raam en (verbrede) Groenweegje aansluiting krijgt op de hoofdweg Spinhuispad en zo tot een belangrij ke doorvoerweg wordt. Daarbij komt dan nog dat de Nieuwe Dam laan aansluiting zal geven op de nog aan te leggen provinciale weg naar Delft en Den Iiaag. Dan zal, nemen we aan, de aanleg van een overzichtelijk verkeersplein op dat punt van de Vlaardingerdijk niet kunnen uitblijven. Tot zolang blijft het echter wel tobben. Op andere plaatsen gaat liet ech ter moeilijker. Zoals b(j dc Rem- brandtlaan, waar de kruising wel ruim, maar niet overzichtelijk is, vooral niet voor de links-af'ers. En dit geldt nog sterker voor de aan sluiting van de Nieuwe DamIaap op de oude Vlaardingerdijk, waar een „moeilijk" kruispunt is ontstaan. Wonderlijk genoeg, niet omdat daar teen ruimte zou zijn, doch juist om dat er tevéél ruimte is! Een vreemde situatie daar. Zes we gen die elkaar op twee punten of op één langgerekt punt ontmoeten: Westvest, Vlaardingerstraat, Velle- vest, Nieuwe Damlaan, Vlaardinger dijk en Nieuwe Haven. Alle zijn het bij de kruising flink brede straten, met uitzondering van de ongemak kelijke Vlaardingerstraat, doch die zal binnen afzienbare tijd ook ver breed worden. Zwerven Het komt ons voor dat het juist deze overvloed van ruimte is die het op dat punt zo moeilijk maakt. Want daardoor zijn er geen eng-begrens- de rijwegen en fietspaden en ieder een gaat daar „zwerven". Dit geldt voor het motor-verkeer dat zich niet hoeft te houden aan een vaste rij baan en de weg dus zelf zoekt. Maar in nog grotere mate geldt dat voor de fietsers, die maar al te vaak op beangstigende wijze zich een weg zoeken tussen de auto's door. Neem een fietser die van de Nieu we Damlaan afkomt en b.v. naar de (Advertentie IM.) PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 - TEÏ.EF. 6 89 81 Een grote drukte heerste er woens dagmiddag in Irene. Daar waren on geveer 150 jeugdverkeersbrigadier- tjes bijeengekomen om feest te vie ren. zij krijgen elk Jaar een aantal malen een plezierige bijeenkomst aangeboden. En ook deze keer heb ben zij daar van genoten. Dij bijeenkomst werd geopend door de hoofd-inspecteur van poli tie, de heer H. Willems van Beve- ren, die de lieve jeugd hartelijk wel kom heette. Voorts nam hij afscheid van de brigadiertjes, dl* immer de schooljeugd over de oversteekplaats op de Burg. van Haarenlaaa ter hoogte van de Warande hebben ge holpen. Met de invoering van de nieuwe oversteekbepalingen voor de voetgangers is deze oversteekplaats vervallen, zodat er daar geen werk meer was voor de brigadiertjes. Maar zij hebben deze bijeenkomst toch nog mogen bijwonen. De jeugd kreeg ook dit keer weer een aantal verrassingen aangeboden, terwijl er tevens wat snoepgoed was Ook heeft zij paar een aantal film pjes gekeken. Daarbij was een in structieve film over de nieuwe regels op de zebra-oversteekpaden. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9.00 - 12.30 uur en 2.00 - 6.00 uur: aktentas met inhoud: schortje; ring met sleutels; sleutelbos; wieldop van auto. Te bevragen bij de vinders: kam £n étui, Paulussen, Veenlantstraat 11; berenbril. Donkers, Mgr. Nolens- !aan 812; herenhandschoen (I*). Dors man, Tulnlaan 114a; dekentje, Munnlk. Graaf Florlsstraat 66; badgoed. v. d. "Werken. Buys Ballotsingel 85: tas met inhoud. Ten Broek, MoJenlaan 238; por- temonnale met inhoud, Vollebfegt, Nieu we Damlaan 716: damesportemonnaie met- inhoud. Van Dijk. Anth. Muqsslr. Mb; rode portemonnaie met inhoud. Van Kleef. Hogenbanweg 75; bruin dek zeil. Pannekoek. Jacob van Lennep- straat 21b: kinfWhandsehoen (E). Dorsman, TuinJaan i4a; een paar wol len kinderhandschoenen. Van Duijn. Heenvlletsestr. 39; wollen klnderwantj.e Koremans, Geert Reindersstraat 32a; autostep. Vishandel Neptunis, Hoogstr. 3; rubber pop. Schelf er. Rotterdamse- *dijk 195a: sleutels ln étui. Frijmutb, P. Potterstraat 20. Zn drie boven elkaar gelegen wo ningen aan de Parallelweg is gister middag om 4.30 uur een schoor steenbrandje uitgebroken. De gedu peerde bewoners waren J. K., H. B. en B. S. Het brandje begon in de schoorsteen bij K. en plantte zich vervolgens voort. De uitgerukte brandweer heeft een gat in de schoorsteen gehakt en vervolgens de brandende roet verwijderd. De sterke roetaanslag was ge volg van het feit, dat K. eierkolen stookt en ook omdat de bewoners in het voorjaar de schoorsteen niet hebben laten vegen. Zij waren tegen brand verzekerd. De brandweer heeft een stookverbod opgelegd. Voetganger gevallen Op de Koemarkt is gisteravond om 7.45 uur de 18-jarige voetganger RL E. S. uit Rotterdam gevallen. De G. G. en G. D. heeft hem naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd, waar een hersenschudding werd ge constateerd. Burgerlijke Stand Geboren: Cornells A., z- v. C. A. den Uijl en M. J. de Reuver; Michael A, B., z. v. N. J, M Vredebregt en A. C. P. M, Klelnekoort; Jolanda J.. d_ v. J. van Deemter en J. J. van "t Hof: Jo hannes P. J.. z. v. T. L. Timmers en M, C. van der Meer; Qlga A. M„ d. v. G. J. van Eerde en A. Lulf; Cornelia B. A.. d. v. W. H. J. Dlngenouts en M. A. M- Sosef. Overleden: J. van Leeuwen, 50 Jr: M. J. den Butter. 80 jr. wed. van A. Bloot; J. B. Beringer. 75 jr; G. J. van Zul- dam, 67 jr; P, M. Bachman, 71 jr, e. v, J, L. Koolman; L. van Oort, 66 jr. Veel ruimte heeft men wel op de langgerekte ster-wormige kruising bij de Vlaardingerdijkmaar juist door die ruimte is het een-benau- wend kruispunt geworden. In de maand december is het Schiedamse inwonertal wederom iets gedaald. De vermindering be droeg 28 personen. Thans telt Schie dam 80.756 inwoners. De daling is te wijten aan een negatief vestigings overschot van 116. tcrwüi het ge boorte-overschot 88 bedroeg. In december vonden 74 huwelijken plaats. Daarvan 40 tussen Schiedam mers onderling. Vier huwelijken von den plaats tussen Schiedamse man nen en van elders komende vrouwen en 30 tussen Schiedamse vrouwen en van elders komende mannen. Na het huwelijk hebben elf paren een eigen woning gekregen. Én 20 paren zijn bij ouders, familie of in onderhuur gaan wonen, terwijl van 27 paren de man en de vrouw eik afzonderlijk wonen. Niet minder dan 16 paren zijn naar elders vertrok ken. Laan van Bol es verdwijnt De Laan van Bol'es gaat verdwij nen. Nu definitief. Dit leuke lande lijke laantje, met het fraaie hoog opgaande geboomte in Kcthel dat door zovele schilders en amateurs in verf o' met tekenstift is vastge legd, Is ten offer gevallen aan de stadsuitbreiding. Het moest piaats maken voor een complex van vier honderd woningen, de voorlopers van de stadswijk Groenoord. Het is door de aanleg van het Bad Groenoord cn later van het Rijks weg 20-complex al zwaar gemuti- Advertentie IM I 20 stuks 80 cent Apothekers-nachtdienst; Apotheek Jansen. Swammerdamsiogel 41. Bellen bu ongeval: (J U en G.D.: Tulnlaan 80 Telefoon 692 9U. Politic-alarmnummer: 64666 Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 16 30 en 19 tot 20 30 uur; woensdag 9.3D tot 1630 uur; donderdag 9-36 tot 1230 uur; vrijdag 9.30 tot 1630 en 19 col 22.30 uur; zaterdags 9 30 tot 16.3U uur. 's Zondags gesloten. EK- Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 34 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 lot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 11) tot 12 en 14 tot 17 u Stcd. Museum:sRocm der Romantiek. „De piano's van Vic Gentils." BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „Susanne". 2. 7 en 9.15 uur: „Avontuur in Hon- kong". diversen Irene, 8 uur: Filmknng. Opnch- ti ngs verga dering. Passage, 8 uur; Pers. Ver. Gusto, Toneel. Irene, 8 uur: Wijkgem. V. TOG. r. Florlsstraat, Vrouwengr. PvdA. Lezing. Programma voor Huisvrouwenver. De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afd. Schiedam, houdt woensdagmiddag 7 februari om 2.15 uur in Maison Westhuis haar leden vergadering. Het gebruikelijke kof- fie-uurtje vindt donderdagmorgen 13 februari om 10.30 uur plaats. Dins dag 20 februari om 2.15 uur wordt in Maison Westhuis een voorlich- tingsimddag verzorgd door het I.V.H.A, Een dag later wordt de con- tactochtcnd met nieuwe leden gehou den. Werkzoekenden slechts 77 Per 31 december 1961 waren er in Vlaardingen 52 werkzoekende mannon en 25 werkzoekende vrou wen. Het aantal openstaande aan vragen om werk bedroeg op deze datum 629 mannen en 231 vrouwen. Voor dc gehele provincie Zuid- Holland waren er ultimo december 1961, 5.932 werkzoekende mannen m 1.063 werkzoekende vrouwen. Het aantal openstaande aanvragen om werk bedroeg voor deze provincie 18.427 mannen en 7.112 vrouwen. [Advertentie tM) Wanneer zich niet weer onver wachte moeilijkheden voordoen, zal het „Iterkhotei" in Boek van Hol land In de loop van het zomersei zoen eindelijk worden geopend. Al drie zomers achtereen roept een groot bord de voorbijgangers toe, dat hotel „Internationaal" nog dit seizoen geopend zal worden. Maar dne jaar lang ook ging bet Seizoen voorbij, zonder dat er een merkbare verandering in het voor malige kerkgebouw optrad, of het zou moeten zijn dat alle ruiten langzamerhand werden ingegooid. Het eerste jaar werd de bouw gestagneerd door het uitblijven, van de vergunningen en het tweede jaar door personeelsgebrek. Vorig jaar begon de firma J, Kleijwegt en Zonen in Hoek van Holland, die het kerkje destijds kocht van de gereformeerde ïemeente, eindelijk met do verbouwing. Momentcel is men zover met de verbouwing gevor derd, dat cr van de oorspronkelijke kerk weinig meer terug is te vin den. Wanneer het hele project vol tooid is, zal het hotel, mui inbe- (Van een onzer verslaggevers) In de eersle negen maanden van 1961 overnachtten er In Rotterdam meer buitenlanders dan in dezelfde periode van 1960. Dc stijging was niet groot, slechts 0,4 procent, maar dit op zichzelf geringe aantal is toch zeer verheugend, als men zich her innert, dat I960 het Florlade-jaar was en Rotterdam in 1961 geen en kel toeristent rekkend evenement te bieden had. De toegenomen belangstelling van de buitenlanders gold dus vooral de stad gr zijn havens. Daarentegen nam het aantal over nachtingen van Nederlandse bezoe kers met tien procent af. Er kwa men. zo blijkt uit de cijfers van de WV over de eerste negen maanden van 1961, minder Amerikanen en Duitsers resp. 16,5 en 8,4 procent. Daarentegen steeg het aantal bezoe kers uit landen als Spanje, Frank rijk, Italië, Zwitserland en Dene marken. Onder zeer grote belangstelling Is gistermiddag op de Algemene Be graafplaats ten grave gedragen het leerd, maar momenteel bijt de hout- stoffelijk overschot van de heer G. J. hakkersbyl diep in de tronken van j van Zuidam, die zondagmorgen na het statige geboomte, dat ten dode Is een langdurige ziekte is overleden, gedoemd. Het is onvermijdelijk, Met hem is een bekende en gewaar, maar vele Schiedammers zullen dit deerde figuur uit het Schiedamse pitoreske stukje Kethel wel missen, I culturele leven heengegaan. Schiedam heeft zich een goede repu tatie verworven voor wat betreft de voorzieningen aan sportvelden. Het geen echter niet inhoudt dat er geen moeily klieden zijn of komen. Voor al nu biykt dat er bü de uitbreiding van het Sportpark Harga minder velden beschikbaar komen dan aan vankelijk gedacht was. Maar moge lijk kunnen er in de buurt van het Pr. Beatrlxpark nieuwe velden ko men, terwijl verder gedacht is aan sportvelden bij nieuwe scholen. Het nieuwe terrein bij Sportpark Tbulede komt ter beschikking van Excelsior "20, dat aan drie velden niet genoeg heeft. De twee oude velden aan de Schietbaanstraat zijn geschikt voor junioren- en bedrijfs voetbal, zolang er geen ander ge bruik van gemaakt wordt. Dit geldt ook voor het veld aan de Spierings- hoek. GSS en GTB zouden graag op eigen terreinen willen spelen. Nu kan GTB (dat wel junioren-tearas heeft) bij SVDPW ondergebracht worden, waardoor deze velden een volledige bezetting krijgen. En zon dagclub Schiedamse Boys kan op de velden van HBSS en ODI spelen. Moeilijker ligt de zaak bij Martinit, omdat op diens terrein het bejaar dentehuis van de N.P.B. zal verrij zen. Maar Martinit koestert nog steeds hoop dat een veld in het Sterrebos behouden kan blijven, door een deel van het oude terrein te voegen bij het nu braakliggende land aan de Westfrankelsndsedijk. Ook SFC en PPSC, die plannen hebben voor een nieuw clubhuis, zitten op de schopstoel, afwachten de het besluit of de aanleg van de nieuwe dijk op korte termijn een stuk van hun terreinen zal opeisen. Zo ja, dan is de nieuwbouw over bodig. Indien over de plannen van Martinit. SFC en PPSC ongunstig wordt be schikt, dan komen er moeilijkhe den. temeer daar ook Ursus en De mos de hoop hebben een eigen complex te mogen opbouwen. Daar komt dan bovendien DRZ nog bij dat ook terzijnertijd meer velden zal willen hebben. Want alle ver enigingen maken de laatste jaren een plezierige groei mee. Op de vergadering van SFC i» de heer H. tJnnik tot penningmeester veikozen in de plaats van H. Lief hebber. Deze club gaat in de pink sterdagen een drie-daagse reis ma ken naar Duitsland. Tot wedstrijd secretaris van DHS is gekozen H, Visscher, Boylestraat 31 b. In de Beurs komt de bekende „kooi" van Hermes-DVS weer te staan zo dat de cricketers en honkballers hun slag- en werp-prestaties weer op peil kunnen houden. Aangezien het Stichtingsbestuur van Bad Groenoord vorig seizoen het ont slag van directeur A. Peute heeft aanvaard, zal binnenkort een nieu we directeur worden benoemd. De heer Van Zuidam is veertig jaar hd geweest van de amateur- toneelvereniging Kunst na Arbeid, waarbij hij ook vele jaren zitting heeft gehad in het bestuur. Getalen teerd amateur die hij was, met op merkelijk veel gevoel voor het to neel, heeft hij meermalen gestalte weten te geven aan toneel-figuren, op een wijze die voor zijn publiek onvergetelijk was. Hij heeft dan ook belangrijk bij gedragen aan de bloci-periode die K.NA. lang heeft meegemaakt. Ook van de Arbeiders Zangvereniging is hij veertig jaar een enthousiast en gewaardeerd lid geweest. Voorts heeft hij jaren lang deel uitgemaakt van de commissie voor het Volksgebouw. Geen wonder dan ook dat zijn vele vrienden hem op zijn laatste gang hebben vergezeld. In de aula heeft Excelsior hem voor het laatst „Aan de strijders" toegezongen. Het woord is gevoerd door de heer M. de Braaf, voorzitter van K.N.A., door de heer H. de Vries namens K.N.A. en door de heer C. Lands bergen namens de culturele organi saties in de Schiedamse Gemeen schap. De heren H. Sabel en J. Oost- lander hebben de commissie voor het Volksgebouw vertegenwoordigd. Een schat van bloemen tooide de baar op weg naar de laatste rust plaats. grip van de voormalige pastorie. 32 kamers tellen die alle voorzien zullen zijn van een bad. Men denkt zelfs aan televisie op elxe kamer. Men hoopt het hotel medio au gustus gereed te hebben. Naast het hotel zal ook nog een motel van 12 kamers verrijzen. Hieraan zal men echter pas beginnen, wanneer het hotel in vol bedrijf is. Hoek V3n Holland beschouwt het hotel „Inter nationaal" als een welkome uitbrei ding van het grote tekort aan hotel ruimte en bovendien zal het de dorre entree naar bet Hoekse strand enigszins levendig maken. De 45-jarige mevrouw N. Panne- vis-Van Ginkel uit Krimpen aan den IJsscl Is gistermorgen met haar per sonenauto van de vijftien meter hoge Nesserdijk gerold. Zij liep ernstige hoofdwonden op en moest In het Dijkzigtziekenhuis worden opgeno men. Het ongeluk ontstond, doordat de automobiliste bij het passeren van een vrachtauto schrok van een brom fietsberijder, die uit -tegenovergestel de richting kwam. Zij zwenkte iets te vlug naar rechts, waardoor haar wagen van achteren werd aangereden door de vrachtauto en van de dijk werd ge duwd. Gazet van Antwerpen: Scheepswerven van Vlaanderen in verkoping BRUSSEL. Naar de „Gazet van Antwerpen" meldt, zullen de scheepswerven van Vlaanderen te Brugge openbaar worden verkocht. Ongeveer vier maanden geleden werden de 5D0 arbeiders van de werf ontslagen, nadat het tekort was opgelopen tot 400 miljoen frank (bij na 29 miljoen gulden). De openbare verkoping, die waar schijnlijk over drie maanden zal worden gehouden, is het gevolg van een stap van de Belgische maat schappij voor krediet aan de indu strie, die 52 miljoen frank van de werven heeft te vorderen. Onderhandelingen tussen de cura« toren van de reeds failliet verklaar de onderneming en Wilton Fyen- oord in Schiedam hebben het vorige jaar niet tot definitieve resultaten geleid. Shell-Tankers N.V. verkocht tanker Shell-Tankers NV in Den Haag heeft één van haar oude motortan kers, de m 1935 gebouwde .Sunetta', voor de sloop verkocht aan Frank Rijsdijks Industriële Onderneming in Hendrik-Ido-Ambacbt. Het schip meet 7965 bruto-register-ton; het draagvermogen is 12.248 ton dw. De „Sunetta" begon 21 januari aan zijn laatste reis van Norrkoping naar Rotterdam, waar hij 25 januari arriveerde. Op het ogenblik ligt bet schip bij de NV Tankercleaning in Schiedam. Canada niet blij met Amerikaans plan Canada is niet erg ingenomen met de piannen voor de bouw van nieu we sluizen in het Amerikaanse deel van de St. Lawrence Seaway, de verbinding met de Grote Meren. Dit blijkt uit een artikel in de „Weke lijkse Nieuwsbrief" van de Neder- Iands-Canadese Kamer van Koop handel te Rotterdam. De sluizen zouden 300 meter lang worden en 30 meter breed. Door de verwezenlijking van de plannen zou het aluizensysteem in Canada als verouderd moeten worden be schouwd. Het 5.038 ton metende Duitse mo torschip „Kelkheim" is gistermorgen iets ten noorden van dc veersteiger van Rozenburg uit het roer en aan de grond grlopen. Het schip vroeg sleep- boothulp. De sleepboten „Fooizee" en „Ar gus" hebben de „Kelkheim" om kwart voor negen bij rijzend water vlotgetrokken van de Zuid wal tegen over Maassluis, waar de vrachtvaar der met het achterschip op vast was geraakt. De „Argus" en de „Atlas" sleepten het Duitse schip nu naar de Rotterdamse Waalhaven. Het was nog niet bekend of de „Kelkheim" schade heeft opgelopen. Aan de Rijksuniversiteit te Leiden in geslaagd voor het doctoraal examen Franse taal- cn letterkunde de heren J. Sauer (Rotterdam) en G. Hofman f Vlaai dingen); voor het doctoraal exa men geneeskunde: mej. M. Olthuis (Rot terdam) en de heren M. Kooijman (Schiedam), R. H. J. Nijland (Hoek van Holland) cn P. Stoop (Rotterdam). Aan de Landbouwhogeschool te Wage- niiigen is geslaagd voor het ingenieurs- examen bosöouw W. J, Weldema (Rot terdam); Landhuishoudkunde G. Vaan drager [Rotterdam); Tuinbouwplanten- teelt F. G. Moree (Nleuw-Beijerland); Plantenziektenkunde J. Leeuwangh (Rotterdam - Bij de uitgifte van ƒ700.000, 5 procent schuldbrieven 3962 N.V. Voorschotbank, voorheen Rotter- damsche Crcdietbank, waarvan op inschrijvingscondities ƒ200.000 werd geplaatst, is voor een zodanig be drag ingeschreven, dat bij de toewij zing een reductie zal moeten wor den toegepast, zo delen emittenten mede. VLAARDINGEN Woensdag werd bij Havenbedrijf Vlaardingen-Oost N.V. afscheid ge nomen van de heer J. Gravendéel. Wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd verbet hij HVO, welke onderneming hij se dert 1938 op voorbeeldige wijze heelt gediend. Daarvan getuigde in dc eerste plaats de heer C. J. van Zeventer, procuratiehouder, hoofd van stuwadoorsafdeling. Hij was kraanmachinist, maar om zijn veelzijdige kwaliteiten werd de heer Gravendeel ook dikwijls voor andere karweitjes ingeschakeld. De heer Van Zeventer en na hem ook dc heer D. A. Hartman, chef ma chinist, schilderde het gedegen vak manschap en dc grote voorzichtig heid van de heer Gravendeel. Hij werd gerespecteerd door zijn superieuren en gewaardeerd door alle collega's, waarvan de heer L. van Oosten uitging gaf door dé aanbieding van een barometer. Na mens de ondernemingsraad sprak de heer H. van Houwelingen. Geen van de sprekers stond met lege handen. Het afscheid van de heer Gravendeel werd aldus een onver getelijke belevenis voor hem en zijn vrouw, waarvan hij in een kort dankwoord ook uiting gaf. Van 9 t/m 16 juni 1962 zal op het voormalige feestterrein aan d« Broekweg de leger- en luchtmacht- tentoonstelling „Paraat 1962" wor den gehouden. Deze tentoonstelling beoogt datgene wat gedaan wordt yoor het personeel in het leger on der de aandacht van de bevolking te brengen. Ook wil men een beeld ge ven van het materiaal, dat gebruikt wordt. De personeelsvereniging ENCK organiseert zaterdag een feestavond in de Stadsgehoorzaal. Berry Kte- vits en Gerard Walden presenteren „Revue-Festival". VZC naar Haarlem VZC neemt op zaterdag 10 febru ari deel aan de door Njord, Haar lem, georganiseerde internationale vijfkamp. Nat. zwemzeskamp Op zondag 4 maart organiseert VZC in het Kolpabad weer een na tionale zwemzeskamp. Men begint *s middags om twee uur. ZESDE WIJZIGING BEBOUWINGSVOORSCHItlFTEN VOOR DE BEBOUWDE KOM VAN SCHIEDAM (Gronden, begrensd door de Burgemeester Knapperllaan, Anna van Bnrenstraat, Charlotte de Bourbonstraat, Nassau Dillenburgstraat, Louise de Collgnystraat en Juliana van Stolbergstraat), Het hoofd van het Gemeentebestuur van Schiedam maakt ingevolge artikel 43, juncto artikel 37, der Woningwet bekend, dat op heden voor de tijd van vier weken ter Gemeente-secretarie (afd. Algemene Zaken. Stadhuis) voor een ieder ter inzage is nedergelegd het ontwerp van een Zesde Verordening tot wijziging van de Verordening tot regekng van de aard van de Bebouwing en het gebruik van gronden in de bebouwde kom van Schiedam (Bebou- wmgsvoorsehriften voor de Bebouwde Kom) (Gemeente blad 1945 nr. 1. 1949 nr. 33, 1953 nr. 11, 1Ö59 nr. 16 en 1961 nr. 27) (Gronden, begrensd door de Burgemeester Knap perllaan. Anna van Burcnstraat, Charlotte de Bourbon- straat, Nassau Dillenburgstraat, Louise de Colignystraat en Juliana van. Stolbergstraat). Schiedam, 31 januari 1962. Het hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd, J. W. PEEK, De woningbouwvereniging „VOLKSHUISVESTING" Oude Maasstraat 14. Schiedam, zoekt voor haar onderhoudsdienst enige Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan boven genoemd adres, na 18 uur aan het woonhuis, Oude Maasstraat 16 b, telefoon 68430, koninklijke hollarttlêZl FABRIEKEN VAN MELfCPRODUKTEN IN VOEDINGSMIDDELEN N.V, TE VLAARDINGEN Op ons hooFdkantoor te Vlaardingen vragen wij voor gevarieerde werkzaamheden op een commerciële afdeling. Een Mulo- of gelijkwaardige opleiding en de diploma's machineschrijven en steno Neder lands zijn voor een goede vervulling van de funktie noodzakelijk. voor de centrale typekamer. Gegadigden dienen een Mulo- of gelijk waardige opleiding te hebben gevolgd en in hec bezit te zijn van het diploma machine- schrijven. Zij die beschikken over een goede kennis van de Engelse taal genieten de voorkeur. Belangstellenden worden uitgenodigd zich schrif telijk of telefonisch in verbinding te stellen met de afdeling Personeelszaken, Oosthavenkade 42 te Vlaardingen- Telefoon 01898-2941 (of Rotterdam 69174) toestel 19. Personeel Sportfondsenbad „Schiedam" vraagt juffrouw of meisje voor gehele of gedeeltelijke dagtaak- Tijden nader over een le komen. Aanmelden - vrijdagavond van 19.30-20.00 uur of na telef. afspraak 6 96 00. Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel. 686 11 GEEN FILIALEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1