Wieken en balie gaan de Noordmolen verfraaien UNIQUE ÖP™ RUBPÜIHG té tÜf teËKBBÉ Mobiele kraan zal een handje helpen Dit jaar weer plan voor JEUGDDORP Sehied. Filmkring nu definitief opgericht Mousseline animeert de leden van Gusto ZATERDAG SPOTKOOPJES Gladheid veroorzaakte vele ongelukken Vergadering van Animo RESTAURATIE IN VOLLE GANG Burgerlijke Stand Jirze^ *Zfi {eurotaxi EUROTAX 69 4 6Q NIVON: een reis naar Zermatt viaarciïncjen Schiedam Maar dan veel groter! tMZZE&Zm Nat. judo-toemooi oranje-banden „Durf ook de RK Leeszaal jubileert moeilijke films te draaien'1 op alle afdelingen Declamalie-wedstrij d van de S.G. Zaalhandbal competitie Ontploffing in kachel J eugd-concerten. van R.Ph.O. Hermes-SHS Down Town Jazz band voor Guillaume Stormvogels-SVV wTjf i Scholier terecht SCHIEDAM Koeriersters EEN VROUWELIJK HOOFD j Vrijdag 2 februari 1962 3 Staande aan de voet van de Noordmolen hoort men al ge ruime tyd een doordringend geklop. Het monotone geluid is afkomstig van de werkzaamheden i.v.m. de restauratie van de molen, die voïop aan de gang is. De kuiprand geheel boven in het 35 meter hoge gebouw is reeds hersteld en nu zyn een aantal .werknemers van de molenbouwer H. v, d. Loo bezig het loopwerk, waarop de kap met de wieken kan draaien, aan ie leggen. De Noordmolen is, zoals hij er nu In 1957 werd een krediet verstrekt uitziet, gebouwd, in 1803 en hij bleef intact tot ongeveer 1922. Toen werd de kap gesloopt cn verdween even eens de balie, aangebracht rond de molen, die hei de molenaar mogelijk maakte het krulwerk te verstellen. In mei 1944 werd de molen aange kocht door de heer P. Treurniet Vanaf dat tijdstip bestaan er al plan nen tot restauratie van het gebouw. Advertentie l M.) PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 - TEUSF. 6 89 8! GEBOREN: Johannes IJ, zoon van L. C. Boers en F. J. van den Berg; Coert, zoon van I. J. Hagestein en G. Kalkman; Comelïs M. D. zoon van P. Over de Vest en G. A. T. Olsthoorn; Petra dochter von P. van der Stap en J. Damen; Rokus M. zoon van H. G. Peters en G. B. Knegt; Rudie zoon van K. E. Weij- gertze en M. H. Zmsmeester; Jan zoon van J, van Stigt Thans en G. van Breda; Wilhelmma dochter van S. van Buuren en J. C. van Steen bergen; Edith dochter van C. J. Bo nefaas en M. S. Sala. OVERLEDEN: H. Dik, 52 jaar. (Advertentie LM.) J TELEFOON Voor de leden van het NIVON, het Ned. Instituut voor Volksontwikke ling en Natuurvrienden werk zal de heer A, H, Ditmar, op dinsdag 13 fe bruari in het Volksgebouw een cau serie houden over irEen reis naar de bergwereld van Zermatt", geïllus treerd met kleurendia's. (Advertentie IM.) Dit keer een aanbieding t Twente die voor zich 2elf spreekt. Morgen begint er een speciale verkoop van een grote partij lakens en stopen, gemaakt van het bekende „Eurolinnen", een eerste kwaliteit graslinnen van een van de bekendste Twentse textielfabrieken. Morgen koopt U deze lakens en slopen voor prijzen 40 tot 50% goedkoper dan normaal. "QtefsfuïÉ voor de aankoop van molenonderde- len. In overleg met de Rijksdienst voor Monumentenzorg, het Provin- ciaalbesti ur van Zuid-Holland en de vereniging de Hollandse Molen" werd in 1957 een definitief restau ratieplan ingediend. Nadat le plannen tot herstel wa ren aangenomen heeft de gemeente contact gezocht met de heer v. d. Loo aan wie in mei van 't vorige jaar de restauratiewerken werden opge dragen, Bijzonder aardig is te ver melden, dat de verschillende aange kochte onderdelen afkomstig uit Grijp: kerk ei. Nieuw-Lekkerland, di rect passen op de Schiedamse mo lens, Een bewijs, dat de molenbouw in de 17e eeuw reeds was genorma liseerd. De onderdelen hebben deel uit gemaakt van. andere molens, die gesloopt zijn. Het spectaculairste gedeelte van het werk zal ongeveer over een dag of acht plaatsvinden. Dan moet na melijk de kap en de zware spil met een. gewicht van bijna vier ton, op de molen worden geplaatst. Daartoe komt een speciale mobiele kraan naar Schiedam, waarvan er maar on geveer een drietal in Nederland be staan. De kranen zijn iets unieks en werken veel in het buitenland, bij voorbeeld in West-Dmtsland. Er zijn nog andere mogelijkhe den nagegaan om dc zware onder delen naar boven te brengen. Aan trekkelijk leek het een helicopter het hele gevaarte naar hoven te laten brengen. Dit was echter een onuitvoerbaar plan. Een helicop ter kan echter het totale gewicht van alle onderdelen tesamen niet dragen. Ook met een handlier zou het werk zeer worden bemoeilijkt, zodat men Js overgegaan lot het overlaten komen van een grote mobiele kraan. Het werk zal over ongeveer twee of drie maanden I klaar kunnen zyn, mits er geen kink ln dc kabel komt. Wanneer de kap en de wieken I zijn aangebracht, zal men eerst een aanvang maken met de bouw van. de balie rondom de molen. De steun punten, uitstekende steentjes aan de gevel, zitten nog van vroeger op de plaats. Momenteel zitten op de plaats waar de balie komt, twee balkonne tjes. Die dienen dus eerst gesloopt te Worden. Vanaf het wat wij nu het dak van de molen zouden willen noemen, maar dat als de kap er over zit de zevende zolder van de molen is, heeft men een prachtig uitzicht over Schie dam en de omliggende gebieden. Op vallend is hoeveel molens zich ver heffen in Overschie, Vlaardingen en Maassluis. Maar ook in Schiedam zelf staan er een groot aantal. Waar schijnlijk is onze stad de enige ge meente, waar er zo veel molens zo dicht bijeLkaar staan in de binnen stad, Op een klein oppervlak liggen op nagenoeg steenworp afstand, als de Noordmolen gereed is, vier mo lens, die nog geheel intact zijn. De Noordmolen, komt er ongeveer uit tet zien als „De Vrijheid", die zich enkele tientallen meters van de Noordmolen verheft. Bloeiperiode De granen in de molen, gehouwd door de jeneverstokers in de zeven tiende eeuw, toen Schiedam door zijn vele branderijen een grote bloei periode meemaakte, werden door twee stellen molenstenen van leder ongeveer 1200 kg gemalen. Vroeger gebruikte men daar zgn. „blauwe" stenen uit Oostenrijk voor. Later heeft men er kunststenen Ingezet, die naakkelijkcer te scherpen zijn. Dat gebeurt met bilhamers. Deze wer- met een speciale slijpsteen, even eens met windkracht aangedreven, gescherpt. In „De Vrijheid" kan men deze hamers nog aantreffen. Vooral mais, rogge en gerst wer den in de molen verwerkt. Thans wordt er veel veevoeder in gemaakt. Het malen gebeurt niet meer met behulp van windkracht maar mid dels diescltraetic. Of na de restau ratie weer op de ouderwetse manier zal worden gewerkt is nog niet be kend. Het is dan echter wel moge lijk en de hoop dat dit inderdaad zal gebeuren bestaat wet (Advertentie LM.) A U T O M O B I E L B E D R IJ F OFFICIEEL AGENT Een werknemer van de molen bouwer H. v. d. Loo bezig aan de kuiprand van de 35 meter hoge Noordmolen. Op de foto ziet men duidelijk op de voor grond de rollen van bet loop werk, die het mogelijk maken de kap met de wieken te verkruien. Ged. Biersloot 37 - Tslif. 01338-6450 Burg. Knappertlaan 2 -Telef.OlG-S450Q Het Jeugddorp verleden jaar op het braakliggende terrein achter het Martinit-veld is, dat is wel bekend, een succes geworden. Daarom zal ook dit jaar zo'n evenement niet ont breken. Het Jeugddorp zal dit jaar in de rinkstervakantie gebouwd worden en wel van 32 t.m. 16 juni. Het zal weer op hetzelfde terrein worden opgetrokken als verleden jaar. De organisatie ligt nu ook weer in handen van de clubhuizen SFL en de St. Joris Doele en voorts de Jeugdbrigade, het Bureau Onderwijs en Pro Juventute. Toen voor de eerste keer het Jeugddorp gebouwd werd, hebben zich 180 kinderen voor deze prach tige vrijetijdsbesteding opgegeven. Nu wlI men het geheel grootser op zetten. Verwacht wordt dat niet mm- Advertentie IM.) In het sportcentrum van Reinier Hulsker wordt zondag onder aus piciën van de N.J.J.B, het nationaal judo-tournooi voor oranje-banden (4e kyu) gehouden. Zeventig juni oren cn meer dan 120 senioren in verschillende gewlchtsklassen zullen» hiervoor op vier matten aantreden. Getracht zal worden om dit toer nooi dat om 2 uur begint voor 6 uur te doen beëindigen, mits er vol doende scheidsrechters zyn. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze lakens (met brede bovenzoom) en slopen van helderwit graslinnen, voor prijzen, die U geen tweede keer kunt verwachten. Op acht februari 1962 zal het veer tig jaar geleden zijn, dat de B-K, Openbare Leeszaal en Bibliotheek „St. Liduina" te Schiedam werd op gericht. Naar aanleiding daarvan zal het bestuur acht februari van 4.30 uur tot 6 uur recipiëren in bet bi bliotheekgebouw, Dam 8j Tijdens de eerste vergadering van de personen die zich reeds als lid hadden opgegeven, is gisteravond de Schiedamse Filmkring officieel op gericht. Tevens is meteen het defi nitieve bestuur gekozen. Hierin heb ben de vier leden van het voorlopig comité zitting, te weten mr. H. B. Engelsman die voorzitter werd, me vrouw A. Moll-Lips, ds. J. G. Jansen en de heer Schaeffer, aangevuld met nog drie leden: mevr, E. Peiger-van Biezen (Koekoekslaan 46, teL 65742), die secretaresse werd, mevr. D. de Bruyn-Smit, penningmeesteresse en de heer J. Scheffer. D. de Geus zal de jeugd in het bestuur vertegen woordigen. Met het besluit om de contributie meteen hoger te stellen en het entree-geld per voorstelling laag te houden, waren dat de enige definitieve besluiten. Voor de rest is er wel geanimeerd gediscussieerd, maar vaste plannen zijn er niet gemaakt kunnen worden. Dat zat er ook niet in, want het ging er bij de eerste vergadering om, zo als dr. Engelsman die de vergade ring leidde, het opmerkte: gaan we door met een Filmkring en zo ja, welke richting zullen we inslaan. Over het antwoord op de eerste vraag waren de vrij talrijk opgekomen be langstellenden het gauw eens en over de tweede is uitgebreid gepraat. Conservator Pierre Janssen, die als adviseur van de Filmkring zal optre den, kreeg als eerste gelegenheid zijn visie op de zaak te geven. De film- kring die bang om .moeilijke' films te draaien, loopt eerder kans om in elkaar te zakken dan de kring die de durf beeft om dat wèl te doen, want juist daardoor krijg je een bin ding van de leden, zo stelde de heer Janssen het. Durf ook een klassiek filmwerk te vertonen, mits behoor lijk ingeleid en dan komen de min der moeilijke films vanzelf. Want niet elke goede film hoeft per sé „zwaar" te zijn. „Ik pleit niet voor „high-brow" films, maar wel om moed te tonen bij de keus van de te brengen films.'1 Met deze opvatting bleek het me rendeel van de aanwezige leden het in grote trekken wel eens te zijn, hoe wel er ook andere opvattingen naar voren zijn gekomen. Zoals het lid dat wet iets betere films wilde zien dan die in de bioscopen worden ge draaid, maar toch rolprenten die door een vrij groot deel van het publiek zal worden begrepen. Voorzitter mr. Engelsman moest echter ook wijzen op de financiële kanten van de zaak, want elke voor stelling moet zich zelf kunnen beta len, anders xedt de Filmkring hei niet. Een andere kant is dat veel le den wel plezierig is, maar teveel maakt weer dat ze niet alle in de zaal kunnen, daar de capaciteit van het Monopole-theater (waar ook in de toekomst de films gedraaid zullen worden) beperkt is. Wel kwam de mogelijkheid naar voren om tussen de grote films, ook smal-films te ver tonen, maar dan in een zaaltje. Meerdere waardevolle adviezen kwamen naar voren, die door het nieuw gevormde bestuur zullen wor den bekeken. f Advertentie l M SCHIEDAM ROTTERDAM - AMSTERDAM De gladheid gisteren was er de oorzaak van, dat er veie ongeluk ken plaats hadden. Na diverse giü- partijtjes moesten enkele personen in ziekenhuizen worden behandeld of opgenomen. Om 8.15 uur slipte op de West- vest de 17-jarige mejuffrouw C. R. J. met haar fiets. Zij liep vermoe delijk Jen heupfractuur op en zy werd naar de Dr. Noletstichting ver voerd, maar het slachtoffer is later weer naar huis gebracht. Op het Herenpad begon om 9.55 uur de bestelwagen, bestuurd door de beer W. J, V. uit Rotterdam, te glijden. De auto schoof tegen een fiets, die voor de winkel van de drogiste, mevrouw C. R.-Z. stond. De fiets werd door de winkelruit ge drukt. Om 7.25 uur slipte op de Burg. Knappertlaan de wielrijdster C. H. G. Z. Zij liep een hersenschudding op. Zij is in dè dr. Noletstichting opgenomen. Op de Rotterdamsedijk slipte om 7.05 uur de Vlaardingse bromfiets- berijder A. W. Dc man reed tegen een lantaarnpaal op. De G.G- en G.D. heeft hem naar het Algemeen Ziekenhuis in Vlaardingen vervoerd, waar een hersenschudding en een ribfractuur werden geconstateerd. Om 16.40 uur moest de vracht auto, bestuurd door de chauffeur H. H. J. S. remmen voor een vracht wagen bestuurd door de chauffeur J. T. T. De auto van S, slipte en draaide een halve slag, waardoor hij met de achterkant tegen de achter zijde van de andere auto opbotste Bij de aanrijding vielen enige lege limonadeflessen op straat Onde" auspiciën van de Schie damse Gemeenschap zal dinsdag 6 februari in de aula van het Stede lijk Museum een declamatie-wed strijd worden gehouden, die verder opgeluisterd zal worden door de declamator Otto Sterman. der dan 250 jongens cn meisjes van de kans gebruik zullen maken om hun timmerlust bot te vieren. In het totaal kunnen echter 509 jeugdige „bouwertjes" mee doen, Het in schrijfgeld bedraagt thans, evenals de vorige keer, ƒ2.50. Maar indien dit bedrag een bezwaar blijkt voor sommigen, is daar altijd wel een oplossing op de één of andere wijze voor te vinden. Maar om zo veel jongeren van een prettige tijd te laten genieten,heeft men bijzonder veel materialen (voor al hout) nodig, terwijl er tevens vol doende leiding voorhanden dient te zijn. Misschien ligt er voor het laat ste wel een taak bij het onderwij zend personeel van de lagere scho len. De materialen probeert men weer te verkrijgen bij de kleine en grote Schiedamse bedrijven, waar van er verleden jaar ettelijke hun medewerking hebben verleend. Som mige van deze bedrijven voerden zelf per vrachtauto grote vrachten hout aan, waarvan de kinderen zulke mooie bouwsels hebben gemaakt. Menigeen zal zich nog herinneren, dat het dorp verleden jaar geopend is door burgemeester mr. J, W. Peek, die toen ook het jeugddorpburge- meestertje Installeerde, Ook dit keer zal men de burgemeester verzoeken het dorp te openen. Dat was voor 10 t.m. 13-jarigen wel het plechtigste moment van de gezellige „bouw week". De belangstelling van de ouderen was Indertijd trouwens ook enorm. Tijdens het weekend hebben zeker 2,000 ouderen de bouwwerken van de lieve jeugd bewonderd. Het idee van een Jeugddorp deed dus veel op gang. Het waaide zelfs over naar Rotterdam-Zuid,waar de jeugd in de zomervakantie op twee verschil lende plaatsen een dorp timmerde. Het staat nog niet vast welke at tracties de kinderen tijdens het ge beuren nog meer krijgen aangebo den, Maar dat er verschillende at tracties zullen zijn staat vast, als een paal boven water. Zeker is hei dat er nu ook een sportdag zal zijn. De zaalhandbalcompetitie loopt ten einde. Verschillende teams in de af- delingsklassen zijn al reeds uitge speeld. In de districtscompetitie moe ten de dames van DWS en Wilton Fijenoord en de heren van Wilton Fijenoord nog twee wedstrijden spe len. De DWS-dames krijgen zondag bezoek van Tumlust uit Den Haag met goede kans dat zij kampioen worden, daar Turnlust de onderste plaats bezet op de ranglijst Concur rent Hygiea krijgt zondag de zware strijd tegen Athene, verliezen zü dan is DWS kampioen. De "Wilton- dames ontmoeten Athene 2 uit Den Haag in de Energiehal; de uitwed strijd werd met 2I verloren en voor Wilton dus een goede gelegen heid om revanche te nemen. De Wilton-heren zullen het niet makkelijk krijgen tegen Meeuwen, maar zullen toch moeten trachten de volle winst te behalen. Actief staat nog wel puntloos onderaan, maar dit team krijgen zij voor de laatste wed strijd nog tegen. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamslngel 41. Beden b\j ongeval: G.G en G.D.; Tumlaan 80 Telefoon 6 92 90. Poliue-alarmnummer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 1630 en 19 tot 20 30 uur, woensdag 9.30 tot 1630 uur: donderdag 9.30 tot 12 30 uur; vrydag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 9 30 tot 163(1 uur s Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend maandag 19 tot 21 uur. woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Sted. Museum: Roem der Romantiek. „De piano's van Vic Gentils." BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De dolle generaal". Monopole, 2 uur: „Tarzans verban ning", 1 en 9.15 uur: „De laat ste torpedo". DIVERSEN Museum, aula, 8 uur: Concert. Amstelbron, 8 uur: Coöp. DES. Ca baret. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Werken de jeugd. Pro Juventute. Irene, 8 uur; Aqua-Fauna. Lezing. Amstelbron, 8 uur: RK SLTC. Film, Het gaat voorspoedig met de Chr. Gymnastiekver. „Animo" in Kethel. Zo stelde voorzitter C. L. de Groot vast in de vierde jaarvergadering. Voor tweeduizend gulden materiaal kon worden aangeschaft. Bovendien zal Animo met de eigen drumband van twaalf jongens en meisjes op Koninginnedag in de openbaarheid treden. Besloten werd dat Animo ditmaal geen uitvoering zal geven wegens het toch al overladen pro gramma. Er wordt n.l. medewerking verleend aan de sportweek van de SBLO, aan Jeugd Jolijt, er komt een demonstratie op het DHS-terrein en Animo gaat ook naar Gorkum. De bestuursleden C. L. de Groot ejn J. van Pelt werden herkozen en mej. C. de Winter deed haar intrede. De prijzen van de verloting werden be kendgemaakt. De vele aanwezigen op de vergadering hebben daarna geke ken naar enkele turnfilms, twee Zweedse documentaires en een film over de Gymnastrada 1957 in Zagreb. (Advertentie IM.) Dacht U dat het bezit van zo'n handige Housecoat van 10.75 voor U altijd wel een onver vulde wens zou blijven? In deze opruiming is alles moge lijk, want morgen koopt U hem te kust en te keur voor nog géén zes gulden. Housecoats Yan No Irön po pel ine, rulmvallend met cein tuur en royale voorzakken, en met knoopsluftlng van achteren. Gistermorgen vond door een ster ke gasontwikkeling een ontploffing plaats in de kachel van de in de Stationsstraat woonachtige heer N. A. C. S. De ontploffing was zo krach tig, dat de schoorsteen van het dak viel. De stenen kwamen op straat terecht Verder was er geen schade. De bewoner was verzekerd, maar de huiseigenaar niet. Het Rotterdams Fhilharmoniscli Orkest geeft op dinsdag 6 februari onder leiding van dirigent Kees Stol wijk in. het Passage-theater twee jeugd-concerten, die om 9.30 uur en om 11 uur beginnen. Uitgevoerd wor den de ouverture „Le Carnaval Re main" van Hector Berlioz, de Kubnau-variaties van H, Andriesscn, het tweede deel uit de Vijfde Sym fonie „Uit de Nieuwe Wereld" van Antonin Dvorak en 't symfonisch ge dicht „De Moldau" van Bedrich Smetana. Hermes - DVS ontvangt zondag SH.S. aan de bosrad. een wedstrijd waar ongetwijfeld wel winst in zit Maar de blauw-witten zijn wat af gezakt op de ranglijst zodat de pun ten heel belangrijk zijn geworden, wil Hermes de aansluiting met clubs boven de gevaarlijke streep niet verliezen. Dit zelfde geldt echter ook voor S.H.S., zodat het aan spanning niet zal ontbreken. Hopen nu maar dat de Schiedamse voorhoede ditmaal eens flink van leer wil trekken. Zaterdagmorgen ©m 9 uur be gint de verkoop van deze No- Iron Housecoats fn vele frisse kleuren en In de maten 58 t/m 48 Voor de Schiedamse Jazz Socië teit zal zondagavond 4 februari The Down Town Jazzband o.l.v. Eoefie Hueting optreden in een achtmans bezetting met de twee clarinettïstea Thijs de Jong cn J. N. Morks. In dien de opkomst op deze avond groot is, zullen voor 18 februari gecontracteerd worden The Dixie land Seven, The Ben Hendrik Skif fle-group en het Trio Henk van Buul. (Advertentie LM.} SW gaat op bezoek bij Storm vogels. De rood-groenen zijn nog op een derde plaats blijven han gen. ondanks het gelijke spel tegen Alkmaar, maar zullen nu beslist moeten winnen om zich te handha ven. De Umuidenaren zijn ondanks hun lage klassering zeker geen makkelijke tegenstanders, die zullen vechten om wat punten te verga ren. Een aansporing voor de Schie dammers om eens goed productief voor de dag te komen. SW 2 speelt zaterdagmiddag thuis een semi-derby tegen de re serves van Fortuna-Vlaardingen, een interesssante ontmoeting. SW 3 ontvangt om 10 uur in Harga CW 2 en het vierde elftal gaat op be zoek bij Siiedrecht 2. Als U nü extra grote karpetten kunt kopen, méér dan hon derd gulden goedkoper zou U dan nog wachten? Geen tweede keer kunt U ver wachten dat U originele Import karpetten, kwaliteit Royal, in extra grote maat 240 x 340 cm, catalogusprijs 265,—. kunt kopen voor zo'n lage prfjs. Morgen koopt U deze hoog polige zuiver wollen karpet ten, met vaste rug, In diverse dessins voor nog géén honderd v'jft'g gulden. Met het blfjspel „Mousseline" door enigszins geraffineerde dienstmeisje de toneelgroep Studio werd giste ren de eerste toneelvoorstelling voor de Personeelsvereniging Gusto van dit jaar gehouden. Voor de avond be stond een vrjj aanzienlijke belang stelling, alhoewel het Passage-Thea ter niet geheel was uitverkocht. De aanwezigen hebben met plezier ge keken naar het spel en na afloop was er dan ook 'n dankbaar applaus voor de acteurs en actrices. Aan het begin van de avond sprak de heer J. Th. Nieuwenhuis, voor zitter van de vereniging, een kort openingswoord. Na afloop dankte hij ook de spelers voor hun goede spel „Mousseline" is eon spel van de Franse schrijver-acteur Louis Veile En ander regie van Johan Walhain en Stefan Felsenthal is het stuk goed uit de verf gekomen. De tonelisten voelden zeer juist de Franse zwier aan, die zich vooral ontlaadde in pittige en vaak geestige, vlotte dia logen. Het stuk ontleent zijn naam aan de hoofdfiguur Mousseline, een von delingetje, dat door een zekere Pierre wordt opgevoed. Hij wil het meisje gelukkig zien en haar een huwelijk uit liefde doen sluiten. Dat lukt ook inderdaad. Maar er zijn nog meer huwelijken. Zoals dat zo dikwijls in blijspelen gaat, trouwt iedereen met iedereen. Het naïeve, onschuldige meisje Mousseline werd ontwapenend op de planken gezet door Liesbeth Strup- pert Bram van der Vlugt Was de als dienstknecht vermomde prins Ni colas, die verlegen tot zijn liefdes verklaring aan Mousseline komt Cocki Boonstra speelde leuk het Suzon. De impulsieve Valentin was Jack Horn. De gecharcheerde Natha lie kreeg gestalte door Anne-Marie Prins. Ad Noyons beeldde naar be horen de verstandige Pierre uit, ter wijl Jaap Hoogstra eveneens goed was in 2ijn rol van vriend Armand. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze extra grote' Royal karpetten, 240 x 340 cm, M Aft in 7 kleuren, ffOW De 18-jarige Johannes van der Hoeven Uit de Aleidastraat, die eni ge tijd geleden met medeneming van zijn pas spoorloos is verdwe nen, is aangehouden. De jongen werd zonder middelen van bestaan in Amiens in Frankrijk aangetrof fen. Op het ogenblik staat de scho lier nog onder toezicht van de poli tie in die stad. Te koop aangeboden Linnenkasten 91.—, wit ge lakt, klein model, grotere zie toonzaal boven. Plate, Grote Markt 1921. Jly Radio en televisie Graelz TV salomneubcl, groot beeld, als nieuw, 1% jaar oud, gekost ƒ1485.—, Wegens omstandigheden nu ƒ595.met antenne. Tele foon 509 21. S DE STICHTING ,:DE OPBOUW" J g algemene Instelling voor kinderbescherming li 2oekt voor haar tehuis voor normal* j gj kinderen, huize „Dennenoord" te Doom m van de huishoudelijke dienst j U Het gaat hier om een interne betrekking, I welke een grote mate van zelfstandigheid |3 biedt. j a Gunstige salarisregeling. 45-urige werk- U «.week. Twee vrije dagen per week. Op-1 B name in pensioenregeling is mogelijk. y J Sollicitaties schriftelijk te richten aan het bestuur, j Burgemeester Relgerstraat 86, Utrecht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1