temrrrflif Nm -<?> \oor t eerst: Oecum. Avondmaals-viering Film-journaal: één jaar Wilton-historie Onnodig onrust onder de volkstuinders Uw ogen...' ERVAREN VAKLIEDEN Kunstklasse voor ouderen in het Sted. Museum Tarzan wordt verbannen 11 februari in Opstandingskerk Pater G. B. Lensen neemt afscheid PASSAGE VERTOONT: Soldaat Danny Kaye hoort kogels fluiten Nieuwe reeks van Verkenningen Voor tiende maal vervaardigd IN MONOPOLE: De laatste torpedo is een voltreffer DE Burgerlijke Stand Artsen op zondag Adviescommissie voor Volkstuinen: Voorzitter N.O. was indiscreet KDO-bestuur recipieerde SCHIEDAM jongste bediende (vrl.) ARGUS Daarom een ARGUS bral leuker - charmanter en steeds de nieuwste roedellen KUNSTGEBITTEN- REPARATIES «lillllliili Koeriersters WILTON-FIJENOORD N.V. Zaterdag 3 februari 1962 3 Op zondag 11 februari zal voor de eerste maal In de geschiedenis van de Schledamse' kerken een oecume nische avondmaalsviering plaatsheb ben en wel in de Opstandingskerk aan de Burg. Honnerlage GreteJaan in de avonddienst, die om 7 uur aan vangt. Deze oecumenische avond maalsviering moet worden gezien als bet bereiken van een bepaalde fase in de ontwikkeling van de plaatse lijke oecumene, een fase, waarin men elkander voldoende heeft leren ken nen om thans in volledig vertrouwen in elkaar tot gezamenlijke avond maalsviering over te gaan en aldus uitdrukking te geven aan het ver langen. dat reeds lang leefde ten aan zien van deze dingen. Aldus meldt de plaatselijke Oecumenische Raad van Kerken. De Centrale Kerkeraad van de Hervormde Gemeente heeft zich reeds in december I960 tot de plaat selijke Oecumenische Raad gewend met het verzoek, een rapport te mo gen ontvangen betreffende de prak tische uitvoerbaarheid van. zulk een oecumenische avondmaalsviering. Het rapport kwam in mei 1961 ge reed en is toen aan de Centrale ker keraad, alsmede aan alle predikan ten en kerkeraden aangeboden. Na dat het ook in de wljkkerkeraden van de Hervormde Gemeente was be sproken en eveneens door de Luther se kerkeraad was aanvaard, konden beide kerkeraden in principe beslui ten uitvoering te geven aan een oecumenische avondmaalsviering, die dus op zondag 11 februari zal plaats hebben. De Oecumenische Raad heeft in zijn rapport aan genoemde kerkeraad gesteld. dat juist het Avondmaal, door Christus zelf ingesteld, het sa crament is van de eenheidsbeleving, hetgeen duidelijk "blijkt uit de eerste Corinth lërbrief. waar de apostel Paulus zegt: „Omdat het één brood Is, zijn. wij, hoe velen ook, één lichaam, wij hebben allen deel aan het éne brood". Daar Christus dit sacrament heeft gegeven voor allen, die deel uitmaken van Zijn lichaam, zijn er naar het oordeel van de Raad geen redenen, om gemeenschappe lijke avondmaalsviering op grond van verschillen over het beleven van waarheid en geloof af te raden. Het inzicht wint veld, dat avond- maalsgemeenschap niet moet worden gezien als premie op de bereikte Pater G. B. Lensen, die zes jaar lang leider is geweest van het Club huis van St. Jan aan de Overschie- sestraat, gaat de stad verlaten. In ge noemd clubhuis zal hij afscheid ne men en wel op maandag 5 februari om 8 uur van vrienden en relaties en dinsdag 6 februari om 7,30 uur van de clubhuis-leden. overeenstemming in de leer. Integen deel, er is veel reden om te stellen, dat er geen overeenstemming in de leer is te verwachten, wanneer intussen avondmaalsgemeenschap wordt vermeden. De Oecumenische Raad van Ker ken is van mening, dat gescheiden heid in dit opzicht niet mag worden beschouwd als een soort lot, dat wij gedoemd zijn te dragen, doch dat die moet worden bestreden juist ook door een gemeenschappelijke avond maalsviering. Deze oecumenische avondmaalsvie ring staat open voor alle leden van andere kerken, die In hun eigen kerk gerechtigd zijn aan het avondmaal deel te nemen. De kunstklasse in het Stedelijk Museum te Schiedam, die tot nog toe alleen voor kinderen en jongelui opengesteld was, gaat nu ook open voor volwassenen. Dames en heren, ouder dan 38 jaar, dfe zin hebben zich, onder leiding van de heer Luuk Scholten, bezig te houden met schil deren, tekenen, boetseren en wat dies meer zij, die dus voor hun ple- JJET b geen prettige opdracht, die soldaat Emle Williams krijgt. HU moet de, plaats innemen van ge neraal Sir Lawrence Mackenzie- Smith en als zodanig als schietschijf fungeren voor moordlustige Duitse spionnen. Sir Lawrence kan, terwijl Ernie de kogels opvangt, rustig aan zijn plannen voor de invasie in Duits land werken. Soldaat Williams, die in de boeken van de geheime dienst voorkomt on der het hoofdstuk „Ten dode opge schreven", wordt gepersonifieerd door Danny Kaye, die met zo'n rol wel raad weet. Helaas is het scenario wat mager; het opent voor Kaye geen mogelijkheden voor verdere ontplooiing van zijn grote talent. Soldaat Ernie moet niet alleen in het openbaar optreden als Sir Lawrence maar ook wat betreft het privé-leven in diens huid kruipen. Dat brengt wat complicaties mee, want de gene raal wijkt herhaaldelijk af van het smalle huwelijkspad. Zo vindt Ernie reeds de eerste avond een sergeante, verleidelijk gespeeld door Diana Dors, in de badkuip. Om de situatie nog ingewikkelder NOG altijd 2ijn er onder het film publiek vele liefhebbers van de fameuze „Tarzan-films". Vele acteurs hebben die rol van Tarzan al voor hun rekening genomen. En ook Jane heeft vele vertolksters gehad. Doch het meest bekende duo is toch nog maar altijd Johnny Weismuller en Maureen O'Sullivan. Ditmaal zien we ze in MONOPQLE in het uiteraard I kleine en zorgvuldig uitgemeten spannende filmwerk „TARZAN's ruimte van een onderzeeër. De com- VERBANNING". mandant, die opdracht heeft 't vlieg- te maken, keert de vrouw van de generaal, die al die tijd in Canada heeft gezeten, plotseling terug naar het echtelijk bed. Daar zij het spel onmiddellijk door heeft, hoeft Wil liams tegenover haar zijn rol niet vol te houden. Na diverse aanslagen en inciden ten in het klucht-genre, wordt De dolle generaal tenslotte door de Duitsers ontvoerd en naar Berlijn gebracht. Hij ontsnapt uit het Gesta- po-hoofdkwartier, houdt door zich voortdurend te vermommen zijn ach tervolgers van het lijf en weet zelfs naar ""geland terug te keren. Daar wacht hem de vrouw van Sir Law rence, die intussen toch weduwe is- geworden. (PASSAGE). zier en toch onder goede leiding een zeer bijzondere vrijetijdsbesteding willen gaan beleven, kunnen van dinsdagavond 16 februari 1962 af in het museum terecht. Het is de bedoeling voorlopig ééns in de veertien dagen met een groep van ten hoogste 20 deelnemers" te starten. De avonden beginnen steeds om 8 uur en duren tot ongeveer 10 uur. Het „onderwijs" in de kunst klasse is van een vrij karakter; de heer Scholten is bereid om te helpen, maar hij dringt zijn hulp niet op. Het museum stelt gratis zijn faciliteiten ter beschikking en vraagt van de deelnemers slechts een bijdrage in de materiaalkosten, welke voorlopig gesteld is op 5,—r per persoon per maand. Om deze nieuwe onderneming op voor iedereen prettige wijze te laten begmnen is het gewenst, dat men zich per briefkaart met naam, adres en leeftijd onmiddellijk bij het mu seum aanmeldt. Men kan dan verde re berichten tegemoet zien. In het Stedelijk Museum te Schie dam wordt op maandagavond 5 fe bruari 1962 om 8 uur de eerste van een nieuwe reeks van vier Verken ningen van Kunst gehouden, Het onderwerp is op de eerste avond de kunstgeschiedenis van dc Middeleeuwen voor zover die blijkt uit letters en miniaturen in hand schriften, De lezing wordt zichtbaar gemaakt met kleuren-Iichtbeelden. Spreker is de conservator, de heer P. L. A. Janssen. E 'onderzeebootoorlog tegen de Japanners levert de Amerika nen nog steeds zoveel stof voor de camera op, dat zij er met „De laatste torpedo"» deze week In MONOPOLE, opnieuw een film aan hebben gewaagd. Het resultaat is een weinig origineel, maar buitengewoon spannend oorlogsverhaal, dat het ann- küt-n beslist waard is. Het grootste deeL van „De laatste torpedo" speelt zich af binnen de dekschip tot 2inken te brengen, dat de Japanse aanval op Pearl Harbour geleid heeft, weet zijn vrouw en kind in handen van de Japanners en treft bij zyn eerste poging het vrachtschip, dat als dekking voor zijn doel ge bruikt wordt en waarop zijn gezin zich temidden van Amerikaanse ge vangenen bevindt. Twee ervaren krachten als Glenn Ford en Emest Borgnine spelen als de fanatieke commandant en zijn eerste officier sterke rollen in deze oorlogsfilm, waaraan regisseur Jo seph Pevney een beklemmende span ning wist mee te geven. Het BedrljFsjournaal 1961 vat WUton-Fijenoord is gereed geko men en heeft gisteren de „première- vertoning" beleefd. Het is overi gens een jubileum-journaal, want het is voor de tiende maal dat een filmisch jaarverslag over VVilton- Fijenoord Is vervaardigd, En dat nog wel door eigen personeel. Het is de „film-man" van de werf, de heer C- de Wit, die de leiding beeft bij de productie, zelf achter de came ra staat en met mej. N. M. Kooy- man voor de montage zorgt, üe toe lichtende tekst wordt gesproken door de heer L. F. de Ronde die samen met de heer De Wit ook verantwoordelijk is voor de muzi kale omlijsting. Dit vrij kleine team ziet kans om een boeiende filmreportage te ver zorgen, dit steeds beter wordt. Geen wonder dat ook de belangstelling voor de vertoning daarvan ziender ogen stijgt. Toonden bij de eerste vertoning maar rond twee duizend personeelsleden met hun familie be langstelling, dit jaar zijn er liefst 10.835 aanvragen voor een plaats. Om aan deze vraag te voldoen zal het journaal 21 maart al voor perso neelsleden worden vertoond, in hiedam, Rotterdam, Vlaardmgen, lerdam-Zuid en tenslotte weer Schiedam. Voor de bijna twee duizend oudwerknemers zal het journaal vier maal worden gedraaid in Musis Sacrum in de middag uren. Gisteren was de „première". Het journaal begint met beelden van het 3 Apothekers- nacHld lenst: Apotneek Backer, St, Lïdumastraat 58. Bellen bu ongeval: U U en G.D.: Tuin laan öu l'eiefoon 692 90 Pohtie-alarmnummer: 646 68 Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20 30 uur; dinsdag 9 30 tot 1630 en 1» tot 20 30 uur. woensdag 9 30 lot 16 3ü uur; donderdag 9 30 tot 12 36 uur. vrydag 9 30 tot 16 30 en 19 tol 22 30 uur. zaterdags 9 36 tot 16 3ü uur s Zondags gesloten tt.fi Leeszaal en Bibliotheek. Dam Geopend maandag 19 tot '21 uur. woensdag 14 tot 17 en 19 tol 21 uur. donderdag 16 tot 17 uur, vrudag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Sted. Museum: Roem der Romantiek „De pianos van Vic Gentils." BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur:: „De dolle generaal", Monopole, 2 uur (zondag 2 en 4.15 uur): „Tarzans verbanning", 7 en 9.15 uur: „De laatste torpedo". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: KDO, Jubi leumfeestavond, Jeugdhaven, 8 uur: CJV. Passe Par- tout. Wijkcentrum, 8 uur: Gerepalrieer- denzorg. Bijeenkomst. Tlvoll, 8 uur: Soc. Nieuwland. Dan sen. Cartonnagefabriek. 8 uur: Klaverjas- vereniging SFC. Dansen. Beatrix, 8 uur: Singelkwartier. Feest. Uit het Bedrijfs-journaal 1961 van IVilton-FyenooTdU de spectaculaire „operatie" aan de „Ask" die uer- lengcl teerd met een tussendeel. afscheid van directie-secretaris de heer De Hoog en van de sociale verzorgster, mevr. Jansen. Daarna zagen we hoe met veel quasi-plech- tigheid de laatste zaterdag waarop gewerkt is, ten grave is gedragen, wat veel hilariteit ontlokte san het publiek. Baas de Witte nam met zijn ploeg de veiligheids-beker in ontvangst en de nieuwe directie boot, een draagvleugelboot, is door Barbara Wilton gedoopt- Met veel plezier -werd filmisch gemeld dat de oude, misere gevende, telefoon-cen trale is opgeruimd en vervangen door een nieuwe. Diverse kielen werden gelegd en nieuwe boten overgedragen, waaronder de reus achtige tanker „Armagnac", de grootste tanker ooit bij Wilton ver vaardigd. Ook de kiellegging van do tanker Vitrea, tezamen met die voor twee sleepboten, vier duw-tan- kerboten en een waterbootje en daarvan ook de gezamenlijke uit- dokking van die acht boten. Dan de uitreiking van gouden robijnen en diamanten speldjes in de Rivierahal aan 850 werknemers die een jubi leum bij het bedrijf achter de rug hebben en de tocht van twee dui zend oud-werknemers naar Tiel. Het meest aansprekend was echter wel de reparatie van het schip „Ask", dat doormidden is gebrand en het preciese werk van het lassen van een verlengend tussenstuk. Enkele beelden over de havenuitbreiding sloot het journaal. De vertoning van dit Bednjfs- journaal wordt aangevuld met een cabaret-programma verzorgd door het gezelschap van de twee Car- relTs, André en Rudi, waaraan me dewerken Marion Wardinier, Marjan Berk en goochelaar Eddy Schuier met miss Jaqueline. GEBOREN: Cornelia, dochter van J. Zonneveld en T. van .Driel; Marti- nus, zoon van W. J. Lubbers en J. Neuscbwanger. ONDERTROUWD: W. Boone, 25 jaar en W. Mak, 25 jaar; J. S. de Bree, 23 jaar en M. Gommel, 23 jaar; J. T. van der Drift, 19 jaar en C. M. Capello, 16 jaar; P. K. van den Heu vel, 28 jaar en M. Gunneweg, 21 jaar; C. A. Mouwens, 25 jaar en J. Huijs- mans, 25 jaar; R, C. van Os, 32 jaar en J. A. Bijl, 26 jaar; W. J. Suvaal, 24 jaar en J. H. Nijs, 18 jaar; E. M. Vermeulen. 22 jaar en C. J. Timmers, 28 jaar; J. J, Verspee k, 28 jaar en K. M. M, Vlugman, 22 jaar; C. A. Versteeg, 23 jaar on C. M. T. Da- men, 18 jaar; G. J. P. van der Wolf, 32 jaar en M. E. M. Dries, 35 jaar. GEHUWD: A. J. A. Mennen, 24 jaar en J. H, A, Rost, 21 jaar; A. F. van Deursen, 25 jaar en M. C. J. van Troost, 23 jaar; N. L. Sprong. 44 jaar en W. F. C. Bos, 35 jaar; H. Kok, 22 jaar en W. A. Voshol, 19 jaar; C. H. Flotman, 25 jaar en M_ G. J. Bergen, 21 jaar; J. van der Valk, 30 jaar en M. S. Mak, 27 jaar; B. Bovenberg, jaar en M. Bregman, 29 jaar.' KERKDIENSTEN Chr. Geref. Kerk. Warande, hoek BK-laan: 2.30 Leesdienst, 2.30 uur ds. J. C. van Ravenswaay (Scheveningen), Geref. Kerk. Qosterkerk: 10 uur ds. G. Bouwmeester (Rotterdam), 5 ds. G. Koenekoop (Rotterdam). Ark: 9.30 uur ds. J. Couvéc, 2.39 uur ds. A. Brouwer (Rotterdam). Kantine Burg. Honnerlage Gretelaan: 10 uur ds, A. Brouwer, 5 uur ds. H. J. Hey- nen (Vlaardmgen). De Goede Haven: 10 uur ds. W. A. Krijger, 5 uur ds. J. Couvée. Julianakerk: 10 uur ds. H. J- Heynen, 5 uur ds. W. A. Krijger, Ned. Herv. Gemeente, Kerft el. Rank: 9 uur ds. Brummelkamp, 10 30 uur zondagschool Tuindorp. Dorpskerk: 10.30 uur ds. Brummelkamp, 7 uur ds. P- Kloosterman (Rotterdam) (Jeugddienst). Ned, Herv. Gemeente. Grote Kerk: ds. H. W. Hemmes, 5 uur ds. C. A. Korevaar (Rotterdam) Bethelkerk; 10 uur: ds, Hoffman, 5 uur ds. H. Hemmes. Opstandingskerk: 10 uur J. G. Jansen, 7 uur ds. C. van der Steen. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur: ds. J. D, Smids. 7 uur ds. J, p. Srruds. Ned. Herv. Geref. Evang. Irene: 10 uur ds. Vos (Rijssen), Grote Kerk: 5 uur ds. Korevaar. Evang. Luth. Gemeente. 10 uur ds. S- G. v. d. Kaagen. Luth. Kerk. Zaterdagavond 7.30 uur Oecum. Avondgebed. Ned. Prot. Bond. Westvesl 92: 1020 ds. A. D. Klaassen- Öud-Kath, Kerk. Dam 28: 10 uur Hoog-Mis. Baptistengemeente. Lange Haven 59: 10 uur en 7 uur ds. R. Relting. Leger de* Hells. Lange Haven 27: 10 uur HclLrgingssamcnkomst en 7J3D uur Verlossingssamenkomst. Gerrlt Verboonstraat6.45 uur Openluchtsa menkomst. Alle somenkomsten staan o.l.v. de majoors H. Reltsma en K. Wiennga. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 6 30 uur wachttorenstudie, onderwerp: „Dragers van de vreesmboeremende naam". Woensdag 7 30 uur ülenstver- gadermg en theocratische bedienings- school. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend dc volgende artsen te raadplegen: J. Mokkenstorm, Van Ruysdaellaan 52 b, tel. 64098; C. J. M. Vlootman, Singel 159, tel. 6776D; G. in 't Veld, W. de Zwijgeriaan. 23, tel. 68599; P. van Snatbnnk, Van Heuven Goed hartstraat 1, tel. 62562. Geopend is apotheek Backer, St. Liduinastraat 58, die ook gedurende de komende week de nachtdienst 2al waarnemen. Advertentie t M.l nu... beduidend goedkoper Voor hen die nu of in het voor jaar toch aan gordijnen toe zijn, is dit een bijzondere aanbieding. Want morgen begint de verkoop vaneen grote partij leuke deco ratieve filet mei ingeweven dessin. Filet, de meest gezellige en solide vitrage, normale prijs 2.2$, ge maakt van 100% katoenen ga rens, koopt U nu per meter, voor nog géén gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze deco ratieve filet voor de huiskamer, slaapkamer en keuken, in wit enecru, JbJ* 90 cm breed, tfjMÊM per meter voor SWCé Ook in de breedtes 130 - 150 - 180 en 220 cm. Door de Adviescommissie voor Volkstuinen is gereageerd op de op zienbarende onthullingen die door de heer J. YV. Zuidgeest als voorzit ter van de Y'olkstulndersvereniging „Nuttige Ontspanning" zijn gedaan lijdens de laatst-gehouden vergade ring van die vereniging. De Advies commissie deelt officieel bet volgen de mede: De tuinen in het volkstui nencomplex aan de Vijfsluizen, die in verband met de aanleg van de Beneluxweg moeten worden opgehe ven, zullen niet, zoals de voorzitter van de Volks tuinen vereniging „Nut- lige Ontspanning" heeft medege deeld, op 1 januari 1962 uit de huur zijn genomen, doch dit zal eerst met ingang van 1 november het geval zjjn. Tegen laatstgenoemde datum zul len de tuinen op het nieuwe volks tuinencomplex benoorden het Prin ses Beatnxpark gereed zijn ter ver vanging van de aan de Vijfsluizen uit de huur te nemen turnen. Met nadruk wordt gesield, dat de door de toenmalige Wethouder van Gemeentewerken, de heer Th. J. L, v. d. Berg gedane toezegging inzake schadeloosstelling aan gedupeerde volkstuinhuurders, ten volle gehand haafd blijft. Door de voorzitter van de Volks- tuïndersverenïging „Nuttige Ont spanning" Is op indiscrete wijze ge bruik gemaakt van mededelingen welke hem in zijn kwaliteit van lid van de Adviescommissie voor Volks tuinen strikt vertrouwelijk ter ken nis waren gebracht. Door zijn mede delingen is onnodige onrust onder d* volkstuinders ontstaan. De voorzitter van de Volkstuin- dersvereniging „Nuttige Ontspan ning", de heer J. W, Zuidgeest heeft m de op 24 januari 1962 gehouden vergadering van de Adviescommissie voor Volkstuinen zijn mandaat al* commissielid Ier beschikking gesteld. Zodra de exploitatievorm van het nieuwe volkstuinencomplex benoor den het Prinses Beatrixpark in de openbaarheid kan treden zullen de belanghebbenden ter vergadering worden uitgenodigd om nader voor gelicht te worden. De accordeonvereniging „Kunst door Oefening" (KDO) bestaat dit jaar 25 jaar. Dat dit jubileum met een groot feest gepaard gaat spreekt voor zich. Maar aan de feestavond» die vanavond in Musis Sacrum zal plaats vinden, ging gisteravond in Sursum Corda een geanimeerde re ceptie aan vooraf. Velen hebben daar het bestuur met dit heugelijke feit gefeliciteerd. Natuurlijk waren on der degenen, die hun gelukwensen kwamen aanbieden ook afgevaardig den van het bestuur van de diverse zusterveren ig ingen. Met grote droefheid geven wij u kennis dat geheel onverwacht nog voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk is overleden mijn lieve man, onze zorg zame vader, behuwd- en greotvader, broer, zwager en oom, LEENDERT VAN GERVEN echtgenoot van Johanna Streng Hij bereikte de leeftijd van 67 jaar. Schiedam, J. v, Gerven-Slreng H. v. Gerven I. v. Gerven-v. Vliet Hannie G. v. Gerven J. v. d. Pol-v. Gerven F. v. d. Pol Schiedam. 2 februari 1962. Vlaardingerdijk 211 b. De Heilige Mis van Requiem zal worden opgedragen dinsdag 6 februari a.s. om 9 uur in de Parochiekerk van OL. Vr. Visitatie, Dr. Schaepmansingel. De Begrafenis heeft plaats op het RK. Kerkhof, Vlaardingerdijk 50 om 2.00 uur. Vertrek woonhuis 1.45 uur. Gelegenheid om te condoleren na de begrafenis in de ontvangkamer van het kerkhof. Qu.d-hoLLand5«-kRistaL De Nederlandsche Klinknagelfabriek vraagt: voor het verrichten van lichte kan toorwerkzaamheden. Op zaterdag wordt niet gewerkt. Brieven met opgave van leeftijd en verlangd salaris, te richten aan afd. Personeelszaken, Noordvestsingei 121, Schiedam. Gelegenheid tot persoonlijke sollici tatie wordt u geboden dagelijks van 9 tot 12 uur en van 2 tot 5 uur. met een BRIL zyn de vensters van uw ziel, omdat ARGUS brillen zoveel mooier zijn dan de andere. HET VERSCHIL? Bij „ARGUS" wordt gekeken naar de vorm van het gezicht en de stand van de ogen „ARGUS" brillen hebben een ideale pasvorm, zijn apart en. de glazen kunnen door een speciaal procédé gehard worden. Uw ogen zijn het waard dat er zoveel aandacht aan besteed wordt. PTIEK ORANJEGALERIJ 9 SCHIEDAM -TEL. 6H31 Speciaal voer spoedgevallen Rotterdamsedyk 2G5 Tel. 6 80 21 - Schiedam Permanent wave Hélène permanent met toe stel, het beste svat er is, compleet 5.--; stroomloos f 7.50. Op vertoon van deze advertentie L— Korting! Dames- en heren Kapsalon .Hélène", Rembrandtlaan 22 Telefoon 6 717G. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modem opklap- of kactelbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goed koopste adres. DIJK, Groe nendal 1 A (Broersveldpad), telefoon 6 7028 (na 38 uur telefoon 66789). Ledikanten hutiedikanten, sampeerbed- den enz. Kom eens praten. DOK- EN WERF-MAATSCHAPP1J - SCHIEDAM vraag, zowel voor he, bedrijf te Rotterdam (Deifchaven) oL te Schiedam v«,nieuwbouwe„ reparatie: fitters kokers smeden hakkers klinkers branders stokers („medperc) metselaars (ovenbouw) ketelmakers kraandrijvers stellingmakers electrisch lassers electro-monteurs buiten-bankwerkers sjouwer/bankwerkers machinisten scheepsme taaibewerkers Tevens bestaat MOGELIJKHEID tot SCHOLING in diverse vakken! Over vooruitzichten, gunstige arbeidsvoorwaarden., werktijden (vrije zaterdag), e.d. kunt U inlichtingen verkrijgen op één der onderstaande avonden vanaf ha Schiedam maandag 5 februari „D£ AMSTELBRON" (bovenzaal) Broersvest 13 igii» ncisn|u«i \vii|c iiareracsgj, vervoer onderstaande avonden vanaf halF acht; Rotterdam vrijdag 9 februari „ZALENCENTRUM" (zaai 2) Delffsestraat 33 Ziji die niet in de gelegenheid zijn zich op één van deze avonden te melden, kunnen mondeling of schriftelijk solliciteren aan onderstaand adres (kantoor geopend tot halfzes); WUTON-FIJENOORD afd. Sociale Zaken postbus 22 telefoon 6 92 OO Schiedam Te koop aangeboden Schrijfbureaus f 64,90, m staal, in afrotcak 90 cm. Lang en groter, zie boven Toonzaal Plate. Grote Markt 19-21, Schiedam. Fotografie ïlolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tel 5 67 20, In één. dag gereed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1