Gezicht op Noord vest simca-show Zilveren jubileum van KDO gepaard met groot feest Gerei Nieuwlandkerk heeft al een orgel! Sympathiek samenspel onder Jaap Stotijn Moet u eens horen! Volkstuinkwestie: wie zal moeten gaan verhuizen? J. van Eyk en J. v. d. Valk domineren in toernooi om de Maltha-raket Bijtende hond houdt lieden op bootjes „gevangen NOAD speelt gelijk Bouw moet nog beginnen, maar... Van Haagse kerk over genomen Esperanto-agenJo Symphoniscli Kamerorkest VROLIJKE ACCORDEONKLANKEN Overwinningen bij Juliana Gelukwensen van de burgemeester Vergadering A.R.- Kiesvereniging B. J. lielsma leider Bad Groenoord Driewieliirc auto omgeslagen Frontale botsing Jonge agrariërs naar centrum „Beukenhof" Muziekfestival op 7 juli Jeu gdappèlavond Hoeksche Waard Caslaneda gaat 13 februari te water SCHIEDAM AxdwJet/è Vedtckttnf Koeriersters Maandag 5 februari 1962 3 i '5 rK Wanneer men bovenin de in restauratie genomen Noordmolen staat krygt men van boven af dit fraaie gezicht op de Noordvest, ten oosten van de nieuwe Spoelingbrug. Aan de rechter wal ziet men nog een ontluisterde molen, die eebter niet van wieken zal wor den voorzien. Links de branderij „De nieuwe Goudsbloem". Advertentie LM.) Showrooms - Groothandelsgebouw Verlengd t.m. 10 februari van 10 tot 22 uur Hoewel de gereformeerde Nieuw landkerk nog moet worden gebouwd en de eerste paal daarvoor nog niet eens is geslagen, heeft de Bouw commissie reeds een orgel voor de kerk gekocht! Het is namelijk het orgel uit de gereformeerde kerk aan de Oranje-Buitensingel in Den Haag, die de Rouw-commissIe voor een werkelijk lage prijs heeft kunnen overnemen. In het „Schiedams Kerk blad" van de Geref- Kerk zijn daar over mededelingen gedaan, waaraan we het volgende ontlenen. Dg Bouw-commissie zat, zoals be kend, in grote financiële moeilijk heden, omdet de bouwkosten van de kerk aanzienlijk hoger lagen dan aanvankelijk geraamd. Er zijn toen middelen gevonden om uit de im passe te komen, maar daarbij dreig de de bouw van een orgel tot een sluitpost van de begroting te worden en zou dus gefmancieerd moeten worden uit het tekort Als redmiddel werd toen aan een „elektronisch in strument" gedacht, maar bij dat idee werden de twee organisten wit om de neus. Want, zo wordt in het be trokken artikel opgemerkt, „in de eredienst is het geluid dat langs elektronische weg van een zacht ge kreun tot een overjarig luchtalarm kan worden opgevoerd, als begelei ding van het „gebed der gemeente", eenvoudig ontoelaatbaar". Nu deed een prachtige oplossing zich voor. In een advertentie werd de gehele inventaris: orgel, klokken, banken enz. van het gereformeerde kerkgebouw aan de Oranje-Buiten- Kingel door de Geref. Kerk van Den iAdvertentie LM.) HET WONDER Last van 't zuur? Risp helpt direct. 32 tabletten ƒ1. Al brandt het maagzuur nog zo feL Een Risp tablet je blust het weL Haag-Oost te koop aangeboden. Dit kerkgebouw is namelijk aan de bur gerlijke gemeente van Den Haag verkocht Ds. W- A. Krijger, even actief voor de Nieuwlandkerk als voor zijn „De Goede Haven" las dc advertentie en belde meteen dc Commissie van Be heer in Den Haag op. Zo was Schie dam de eerste van de zes gegadig den. Hij bedwong tevens een week voor onderzoek en beslissing. Ds. Kryger is toen direct met de organisten van de Juliana- en de Oosterkerk en met de heer G. v. d. Schoor, die de organist zal worden van dc Nieuwlandkerk naar Den Haag gegaan voor een onderzoek onder leiding van de heer W. A- Houtman, adviseur van de Orgel- bouw-commissie in de Geref. Kerk. Na een nauwkeurig onderzoek kon reeds 's avonds een voorlopige be groting worden opgesteld ten .aan zien van de kosten van demontage, opslag in een kerk-orgelfabriek, nieuwe opstelling en latere opbouw in de Nieuwlandkerk. Gebleken is dat dc staat waarin het orgel verkeert, om na schoon maak en revisie, voldoende waar borg biedt om In de nieuwe kerk een instrument op te bouwen dat in alle opzichten zal voldoen, zowel voor begeleiding van de gemeente zang als voor concertspel. Daarop heeft de Bouwcommissie op 27 januari het orgel gekocht van de Geref. Kerk te Den Haag voor een werkelijk lage prijs. Ook met de kosten van de wederopbouw, blijft deze aankoop een wezenlijke winst en een belangrijke bijdrage tot ver laging van het tekort op de kerk bouw. Het orgel is gebouwd tussen 1920 en '30 door de fa. Mart Vermeulen en later gerestaureerd en uitgebreid door de fa. W. van Leeuwen te Lei derdorp. Het orgel heeft 24 stemmen, benevens drie koppelingen en een tremulant, in totaal dus 28 regis ters. Het rein-pneumatische systeem zal bij de wederopbouw veranderd worden in een elektro-pncumatisch systeem, terwijl ook enkele andere verbeteringen zullen worden aan gebracht. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St. Liduioastraat 58. Bellen bu ongeval; en G.D.; Tuinlaan 80 Telefoon Ö92 9U Politie-alarmnummer: B4Ö66 Bibliotheek; Lange Haven, geopend, maandag 19 tot 2030 uur; diasdag 930 tot IB30 en 19 tot ill 30 uur. woensdag 9 30 tot 16 30 uur, donderdag 9 30 tot 12 30 uur; vrijdag 9 30 tot 1B 3tl en 19 tot 2230 uur. zaterdags 930 tot 1630 uur s Zondags gesloten. R.K Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend maandag 19 tol 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur: donderdag 10 tot 17 uur. vrydag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Sted. Museum: Roem der Romantiek. „De piano's van Vie Genlils." BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De dolle ge neraal". Monopole, 2 uur: „Tarzans verban ning". 7 en 9.15 uur: „De laatste torpedo". DIVERSEN Sted. Museum, 8 uur: Lezing Ver kenningen van Kunst. Musis Sacrum, 8 uur: Wilton-Fyen- oord. Journaal *61. Wijkcentrum, 8 uur: KAV-vergade- nng. Beatrix, 8 uur: KAV-vergadering. Mcrkredon, la 7an de februaro. Klubvespero Ni konve/sacios pri iu ajn tcmo ce kmo v. Gink. Ploeg- straat 19. Vcnu kaj partpienu en la diskuto. De dames en heren 2 van Juliana hebben het de afgelopen week met slecht ger* »an. Heren 2 won van het sterke DOS en de dame- zagen op verrassende wfjze kans Aggredior een gelykspcl af te dwingen. Heren 1 ondervond van het eigen derde team onverwacht veel tegenstand. Dit team blijkt de'laatste weken in prima vorm te zijn en Heren 1 won de le set dan ook slechts roet de blamerende cijfers 1512.Ofschoon het derde uitstekend tegenstand bleef bieden verloren zö de twee laatste sets met 515 en 7—-15. Heren 2 verraste door nr. 3 op de ranglijst DOS met een 3—1 neder laag naar huis te sturen. Na drie achtereenvolgende nederlagen dus eindelijk weer eens een overwin ning. De le set was voor DOS met 1511 maar daarna begon Juliana er steeds beter in' te komen. De be tere techniek kwam steeds meer tot Uitdrukking en via 15—12, 15--11 ep 15—5 wonnen zij verdiend met 31. De dames maakten de laatste we ken ook een inzinking door. De slechte resultaten van de laatste tyd hadden tot gevolg dat zij na een goed begin seeds verder achterop raakten. In de wedstrijd tegen Ag gredior zagen we echter weer wat van de oude strijdlust terugkomen. Technisch waren zij de minderen van de Vlaardingse meisjes maar zij ver dienen alle lof voor de enthousiaste tegenstand. Uitslag 2—2 dus, de set standen waren. 815, 159, 5—15 en 15—2. DE vermaarde oud-solohoboist van het Residentie-Orkest, Jaap Sto tijn, is te vitaal cn te vel muzikant om het orkestleven in de herfst van zijti leven de rug toe te keren, en ook teveel pedagoog om zich met graag te omringen met jeugdige musici. Het in het najaar van 19<U te Den Haag opgerichte Symphonirch Ka merorkest (dc naam is wegens de contradictie niet erg goed gekozen) dat in dc eerste maanden geleid word door de jonge Dick Broefcaris, heeft thans m Stotijn een emuieni leider instructeur gevonden en we kun nen ons voorstellen dat de bekende musicus het ensemble een ideaal me dium voor het uitleven van. zijn ar tistieke en leiderskwaliteit»." vindt. Hiermee wil niet gezegd zijn dat het orkest alleen voor Stotljns genoegen bestaat: het voorziet wel degelijk m een behoefte, zoals op het gister avond in het Schiedamse Stedelijk Museum gegeven concert duidelijk bleek. Ook ui de kleinere plaatsen, waar het muziekleven zich beperkt tot en kele concerten van grote ot kesten of op dit gebied helemaal nkts biedt, wil men graag in natura kennisma ken met barok-orkestmuziek, die over het algemeen slechts via radio of grammofoon geconsumeerd kan worden. Het strekt het Symphonisch Kamerorkest tot eer, dat zijyv reper toire de platgetreden pader- vermijdt: het programma van gisteren ver meldde een zelden uitgevoerde Suite in C van Telemann on. het eveneens veronachtzaamde Divertimento in D voor fluit cn strijkers van Haydn o.a. In het orkestspel waren weleens kleine oneffenheidjes en met altijd zuivere intonaties (in Cor^lli's Kerst concert b.v. lieten de cell» weleens valse klanken horen) maar over het algemeen verschafte het musiceren van het orkestje het publick veel ar tistiek genotgen. Alle spelers hebben van begm tot eind van de avond overtuigd van de eerlijkheid hunner voornemens en bedoelingen, en de frisheid van hun toegewijde samen spel was een bewijs voor het vele positieve dat hun door filtitijn was bijgebracht. Aan het slot, na Haydns divertimento (waarom dc naam van de virtuoos spelende soloiluitist niet vermeld was, begrepen wij niet) heeft net publiek met langdurige bij valsbetuigingen laten meikcp hoe zeer hot een optreden ven een ka- mei-orkest op prijs stelt. Dat het ensemble over meer leden met solistische kwaliteiten beschikt bleek m de uitvoering van Bachs Vioolconcert in a, dat door de con certmeester Daniël Otten voortref felijk vertolkt werd. Hij bleek een fijnzinnig musicus, wiens spel getuig de van artistieke verantwoordelijk heid en stijlinzicht, en bovendien was zijn toonvorming van volstrekt edel gehalte. De naam Bach ontmoette men voorts by een ander progrimmanum- iner, een Suite, door de Duitse mu sicoloog Hinenthal samengesteld en bewerkt naar vermoedelijk voor kla vier geconcipieerde stukken, zoals prelude, fuga, sarabande en gigue. Het was een interessante kennisma king met deze onbekende Ba«h, maar toch lijkt ons het kiezen vei. arran gementen niet te verdedigt-n daar de originele literatuur voor klem orkest in de 17de en 18de eeuw jeeds on uitputtelijk is. Een aangename verrassing voor vele Schiedammers zullen zeker de Vier Miniaturen voor strijkorkest ge weest zijn die hun stadgenoot, de autodidact Bob van der Wel compo neerde. Het bleken pr< bieeraïoze toonschetsjes dio ons som» herinner den aan de stijl van de Engelsman Vaughan Williams, maar simpeler van makelij. Het langzame derde deel liet Stotijn na de pauze herha len. omdat de dirigent getroffen was naar hij zei door het inderdaad weemoedige karakter van het stuk. Een huiselijk tintje verkeog de twee de helft van de avond, fcuen Stotijn (in de pauze eraan herinneid dat hij beloofd had, mondelinge toelichtin gen te geven!) op de hem eigen ge moedelijke wijze de barrière tussen podium en pu bliek .doorbrak met ge zellige muzikale; p^aat j es diei. ook „van terugwerkhnc^e\kracht" waren, n.l. voor de eerdergespeelde com posities. Met een In lens plezier hebben de leden van de accordeonvereniging Kunst Door Oefening (K.D.O.) een groot feest gevierd, dat 2y niet licht zullen vergelen. Dit blijde gebeuren vond zaterdagavond in Musis Sa crum plaats cn het was georgani seerd vanwege het 25-jarige be staan van deze bloeiende vereniging waar de leden hun muzikale gevoe lens in een prettige omgeving kun nen botvieren. De belangstelling voor het evenement was enorm. De zaal was totaal uitverkocht; geen plaats bleef onbezet. Aan het feest was vrijdagavond een gezellige receptie vooraf gegaan, tijdens welke burge meester mr. J. W. Peek zijn geluk wensen was komen aanbieden. Hij ras verhinderd om het grote feest zelf mee te maken. De voorzitter van de vereniging, de heer H. Gut teling, verrichtte het openingswoord, waarin hij een ieder hartelijk welkom heette. Hij noem de dit jubileum een heugelijk ge beuren. maar hij had toch ook nog een ernstige pijl op zijn boog. Hij betreurde het namelijk, dat K.D.O. zo weinig financiële steun (in de vorm yan subsidie) ontvangt. Nu is ieder lid verplicht zijn eigen instru ment le bekostigen. Voorts memo reerde de heer Gutteling in korte bewoordingen de groei van de ver eniging. Nu 25 jaar geleden bestond deze uit een clubje van zeven men sen. terwijl men thans drie orkesten op de been heeft, voorwaar geen slecht resultaat. _Na het openingswoord overhan digde de voorzitter van de Neder- landse Bond van Accordeonvereni gingen, de heer II. Rooswinkel aan de K.D.O.-voorzilter een medaille. In_ het bygaande speech je hoopte hy, dat dc vereniging nog een lang leven beschoren mag zijn. Tijdens de opening had het jeugd orkest op het toneel achter de gor dijnen zitten popelen en niet zo dra was het doek gehesen of een lawine van vrolijke klanken tuimel de dc zaal in. En toen was het feest met recht begonnen. Dc stemming was nog opgevrolijkt door dc geva rieerde kleuren van verschillende bloemen, die in een lange tuil voor het toneel stonden. Het eerste num mer van het jeugdorkest. Marianne getiteld, werd gevolgd door Feest in Kabouterland. Deze nummers kwa men o.l.v. P. van Hassel. onder wiens directie eveneens de twee an dere orkesten stonden, goed uit de verf. Toen de allerkleinsten hun deel aan het feest hadden geleverd, zet ten de iets ouderen hun beste been tje voor. Ook zij deden dat met Flo- Tiade en Fleur de Bohème lang niet slecht. Vervolgens was hel de beurt aan het A-orkest. Dit speelde Diver timento van Joseph. Haydn en Va- rtété Impressie van Hubert Kicken, Tussen het optreden van de diverse orkesten vergastte een trio, gevormd uit leden van het A-orkest, voor leenden: Joop Doderer, Jan Blaa- klassieke muziek, die met gevoel en ser. Sacha- Dénisant. Elizabeth Wefc- overtuiging werd gebracht. Maar de zer. Janos Szöi, Carla Lahns«era, klap op de vuurpijl of de kroon op Wtm Scholten en Annie Wctzer. het feest was wel het gezamenlijk Voor de muzikale omlijsting zorgde optreden, van de drie orkesten. En pianist Gilles Ri rotte, met de vrolijke tonen ui de talloze Het feest werd diep in de nacht accordeons was de pauze aangebro- besloten, toen was mede een einde ken. gekomen aan het gezellige bal, tij dens hetwelk jong cn oud zich op Met Tele-troef, een bontgescha- de dansvloer waagde, keerd variété-programma, werd het grootse feest weer voortgezet. De Tijdens het jubileum-feest van de aanwezigen hebben met genoegen accordeonvereniging „Kunst Door naar deze plezierige voorstelling ge- Oefening" is ook dit jeugd-orkest keken. Medewerking hieraan ver- opgetreden. VLAARDINGEN. in de jongste zijn tegenstander. Van Duyls repliek ronde van het biljarttoernooi om de Maltha-raket hebben wisselprljshoii- der J. v. d. Valk en de Sunllghl- speler Jb, van Eyk opnieuw een overwinning behaald. Het is onder tussen wel duidelijk geworden, dut de strijd om dc trofee tussen de/e twee deelnemers zal gaan. Opmerkelijk is vooral het volko men falen, tot op heden, in dit toer nooi van de topspeler J. H. van Duyl, die met een voor hem onbe grijpelijk laag moyenne blijft spelen. J. v. d. Velde heeft een voor hem Op hel terrein van een werfje tevens faotcnstaIHng aan de Scliic- kade ten noorden van de Ruthrug heeft gisteren consternatie geheerst, veroorzaakt door een -grote bijtende hond, die daar vry rondliep. Vele mensen die door het zachte weer aangelokt daar op hun hootjes aan bet werk waren, durfden er niet meer af komen en hebben zo uren lang „gevangen" gezeten op hun bootjes. Maar ook zijn enkele men sen gebeten. De hond is eigendom van de heet J, S., die een terrein heeft naast dc werf, waar sloopauto's liggen opge slagen. Daar lag de herdershond aan een ketting vast, waardoor hij vals is geworden, 's Morgens was de hond los gebroken, en is dc zcilliefhebbers gaan terroriseren. Een meisje uit Ovcrschic werd gebeten en kreeg zo'n grote wond, dat deze op acht plaatsen gehecht moest worden. Ook de heer J. H. B. uit Rotterdam werd gebeten en kon zich pas in veilig heid stellen door een boot op te vluchten, waar hij vier uur lang heeft gezeten De gewaarschuwde politie heeft vergeefs getracht de eigenaar op te halen. Toen zijn twee agenten naar het bedoelde teirein gegaan waar zy prompt door het dier zijn aangeval len, dat telkens van achter de op de wal liggende bootjes opdook, keet en weer verdween. Van de ene agent werd oen laars en een plastic jas gescheurd; de ander kreeg een beet in de knie. Zij dorsten geen gebruik te maken van hun vuurwapenen, wegens dc veie mensen, die daar in de bootjes zaten. Pas na drie uur 's middags heeft een werknemer van de heer S, de hond weer aan de ketting kunnen leggen. Tegen de heer S. is proces verbaal opgemaakt. prachtig moyenne, maar met reeds twee verliespartijen komt hij prak tisch met meer voor de ereplaats in aanmerking. Over dc drie partijen het volgen de: Reeds in het begin van het tref fen tussen J, v. d. Valk en J, H. van Duyl nam v. Valk afstand van De Adviescommissie voor de Volkstuinen beeft gemeend via de pers enige verklaringen te moeten afleggen. Mijns inziens is dat om de voorzitter van „Nuttige Ontspan ning" nog een trap na te geven, om dat by in dc jaarvergadering Van N.O. mededelingen beeft gedaan van gegevens, die hem vertrouwelijk wa ren verstrekt. Maar hoe zit de zaak. Op de jubileumavond van de volkstu 1 nersverenigmg „Klein-Bab- berspolder" van vorig jaar, was de toenmalige wethouder Th.J.L. van den Berg eveneens aanwezig. Hij deelde toen mede dat in verband met de aanleg van de Beneluxweg 75 volkstuinen, zouden moeten ver dwijnen. De gedupeerden zouden voorrang krijgen bij de toewijzing van tuinen in een nieuw aan te leg gen complex. Na deze wethouderlijke mededeling begon de onrust. Natuurlijk vroegen dc volkstui- ners zich aif of zij tot deze 75 gedu peerden zouden behoren. Dc neem aan dat de besturen van beide ver enigingen dit ook nog niet wisten. Maanden verliepen en men vroeg zich af of het nog zin had om voor bereidingen te treffen voor het vol gende jaar. Maar toen vroeg ondergetekende eens, tijdens een bezoek aan de Ge meentelijke Plantsoenendienst, of zijn tuin, nummer 344, ook in de „gevaren-zone" lag. Na de kaart be keken te hebben, bleek dat inder- daar het geval te zijn- Hoewel ik nog geen zekerheid had, wist ik ten minste iets. Weet het bestuur van Klein-Babberspolder ook iets? Of is het indiscreet om haar leden Iets tc vertellen? In een gemeenteraadsvergadering stelde het raadslid de heer Van Rui ven enkele vragen over een even tuele schadevergoeding (weth. Van den Berg had deze reeds op de jubileumvergadering toegezegd). Er moest een adviescommissie komen, maar er kwamen geen adviezen. Toen volgde de jaarvergadering van „Nuttige Ontspanning" een overvolle zaal met ongeruste leden. Er werden natuurlijk vragen gesteld en daar stond de voorzitter J.W. Zuidgeest, Hij wist wel iets, maar dat was hem vertrouwelijk mede gedeeld. Wat moest hij tegen zijn ongeruste leden zeggen? Dat de heren van de Adviescommissie hem een zwijgplicht hadden opgelegd? Hy deed mededelingen en toen zat de kat in de gordijnen. Hij was indiscreet geweest. Jonge, jonge, wat erg. Nu komt dan ein delijk de adviescommissie met de mededeling dat de toezegging van weth. Van den Berg volledig ge handhaafd blijft en dat de tuinen per 1 november uit de huur worden genomen. Wat mea verzwijgt is wél ke tuinen uit de huur worden geno men. Als de exploitatievorm voor net nieuwe tuincomplex in de open baarheid kan treden, worden de be langhebbenden ter vergadering uit genodigd en nader voorgelicht. Toch mooi van de Adviescommissie! Neen, waardering voor zo'n beleid kan ik niet hebben. B. KERSSEN Tulnnummer 344 (Door ie reductie bekoiti* op v. d. Valks serie van acquit. 25, leverde slechts 6 caramboles op, waarop v. d. Valk nog eens,series van 11, 25 cn 23 caramboles liet vol gen. Na tien beurten leidde hij met 118-54. Even raakte v, d. Valk uit cadans, maar Van Duyl profiteerde er niet van- Toen v. d. Valk daar na weer aan een regelmatige pro- duktie van caramboles begon, was het duidelijk dat Van Duyl opnieuw een zware nederlaag zou leiden. Van Eyk had het veel moeilijker tegen v. d. Velde, aan wie hij een voorgift van 75 caramboles moest toestaan. Beide spelers hadden een slechte start. Van der Velde gaf in de achtste beurt kleur aan het ge vecht met een serie van 44 caram boles. Van Eyks repliek was sterk:' 50 caraui boles, gevolgd door een serie van 53 in de elfde beurt. Van der Velde kwam evenwel terug en bij de stand na 16 beurten, 164—143, was nog van alles mogelijk. Van Eyk had nog een flinke serie 54. nodig om do handicap definitief te overbruggen. Toen hij in de 24sle beurt zijn laatste caramboles maak te, bleef v. d. Velde 5 caramboles van zijn totaal verwijderd, ook al omdat hij de nastoot miste. Kooy won gemakkelijk en overtui gend van Valkcstijn. TAFELTENNIS NOAD hééft zaterdag in 't Beurs gebouw een goede prestatie geleverd door het sterke AMVJ 3 uit Am sterdam een gelijk spel af te dwin gen. De verwachtingen waren niet optimistisch, doch de NOAD-spelers Aben, Braak en AHmcndiriger heb ben zich niets aangetrokken van de reputatie van de bezoekers en ver woed partij gegeven. Henk Aben won twee partijen en Arnold Braak en Nico AUmendin- ger elk één. Zo heeft het dubbel de beslissing moeten brengen. Het is Aben en Allmendmger toen gelukt, hoewel zij onder hoogspanning moes ten spelen, en dan pas in een derde game die op het nippertje met 22—20 werd gewonnen. Zo heeft NOAD toch nog onver wacht een kostbaar puntje kunnen binnenhalen. Zaterdag speelt NOAD weer thuis tegen het Haagse Smash, de laatste thuiswedstrijd overigens- Want de overige wedstrijden worden alle uit gespeeld. De AR-Kiesvcreniging „Nederland en Oranje" houdt op donderdag 8 fe bruari in het Geref. Jeugdhuis een bijzondere vergadering. De drie AR- raadsleden, t.w. de heren A. Hoek. ir. K. J. Dominions en W, v. Schoo- neveld zullen het gemeentebeleid worden verricht door mevr. dr. F. toelichten. Hummler. De uitslagen waren: v. d. Valk 200 200 21 25 9.52 v. Duyl 275 127 21 22 6.05 v. Eyk 275 275 24 54 11.46 v. d. Velde 209- 195 24 44 8.12 Kooy 200 200 23 30 8.69 Valkestijn 200 132 23 31 •5.74 De stand in dit toernooi luidt thans: v. Eyk 3 6 725 71 54 11.62 v. d. Valk 3 6 600 59 76 10.17 v. d. Velde 4 4 727 88 51 8.26 Hekman 3 4 521 91 28 5.72 Kooy 3 2 466 69 30 6.75 V, Duyl 4 2 742 115 35 6.45 Valkestijn 4 0 652 lij 40 5.88 Tot bedrijfsleider van Bad Groen oord is met ingang van 19 niaart be noemd de chef-badmeester van het Bosbad De Wilg te Assen de 41-ja- rige heer B. J. lielsma, die dus de heer A. Pente opvolgt. De heer lielsma werkt al bijna een kwart eeuw in dit bedrijf. Tevens heeft hij veel ervaring op het gebfed van organisatie cn administratie, daar hy 's winters b'u het gemeen schappelijk administratiekantoor va» de agrarische bedrijven te Assen werkt. O Zondagmiddag omstreeks 2 uur is op de BK-lnan een dnewielige auto omgeslagen Doordat de ketting brak werd het achterwiel geblokkeerd, waardoor de wagen slipte cn om sloeg. Dc echtgenote van dc be stuurder. de heer J. A., kreeg een woncl aan hel voorhoofd on is daar m dc buurt verbonden. Dc wagen werd vrij ernstig beschadigd. Zaterdagnacht zijn op de hoek van de Loientzlaan en de Moiscstraat auto's frontaal met elkaar in botsing gekomen doordat de heer P H, D, uit Schiedam bij het afslaan geen voorrang verleende aan de heer P. H. J L. uil Rotterdam. Beide OUD-BEI JERLAND De „Beu kenhof" te Mijnsheerenland, het streekcentrum voor de Hoekse Waard, ontvangt dinsdag bezoek van jonge agrariërs uit de EEG-landen. die kennis willen nemen van het werk van liet centrum. De bijeen komst gaat uit van het oecumenisch verband van jonge agrariërs in de EEG-landen. Op het ogenblik zijn de jongelui bijeen op kasteel Oud- Poelgeest bij Leiden. •KLAASWAAL. Het muziek festival van de federatie van har monie- en fanfaregezelschappen van de Hoeksche Waard— met als inzet de wisselbeker van de federatie zal op 7 juli worden gehouden. In plaats van twee composities zal er dit jaar slechts een worden gespeeld. In verband met de financiële con sequenties is een beslissing over het solistenconcours aangehouden tot na het festival van 7 juli. KLAASWAAL. De jeugd- appèlavand voor de Hoeksche Waard ten bate van de NOVIB anti-honger actie, die zaterdagavond ia het Dorpshuis van Zuid-Beierland werd gehouden, is een groot succes gewor den. Er werd o.a. aan meegewerkt door Jules de Corte. Mejuffrouw D. Boneschansker en de hooi K Teek, die beiden voor het jcugddeparlement van de Wereld raad van Kerken onder de vluchte lingen 1» Griekenland werkzaam zijn geweest, vertelden voorts iets van hun ervaringen. KLAASWAAL. Op 7 februari is het vijftig jaar feeleden, dat de „Coöp. Boerenleenbank" in Klaas waal haar werkzaamheden begon. Woensdag 7 februari zuilen bestuur cn raad van toezicht ïn „Het Wapen van Holland" te Klaaswaal s middags van halt vier tol nalf zes recipiëren. Voorbereidingen zijn getroffen om SLIKKERVEER Op 13 febru- ri zal het koelschip „Caslaneda", dati n aanbouw is op de werf van de N.V. Werf Gusto v.h. firma A, F. Smulders te Silkervcer, te water worden gelaten. Het schip wordt ge bouwd in opdracht van de St. Gott- hard Scblffahrts A.G. te Chur, Zwit serland. Het koelschip is een open sheJ ter dekker, 76 m lang, 12.30 meter breed en heeft een diepgang van 4.80 m. Het is bestemd voor bananen- transport. De doopplechtigheid zal nmr/lpn u.v»rrir*hf rinnr mevr. rir F. auto's weiden zwaar beschadigd cn 1 ook op andere wijzu aandacht aan dit moesten met een takelwagen wor- jubileum v schenken. Kortgeleden Jen weggehaald Maai alleen de heei j be.-eikle de bank de mijlpaal „drie L. liep wat pijnlijke plekken op. miljoen inleg". 0 ud- h olLanès kRistaL BROERSVELD IQ6*U4j Personeel gevraagd Wegens teleurstelling ge- vraagt een prima werkster, 3 of meerdere ochtenden per week. Nassau Dillenburg- straat 17, Schiedam. Tg koop aangeboden Gordijnen ƒ3.35 Nieuwste patronen. Keus tut 60 des sins. Hangend aan de wand. Plate. Grote Markt 19-21 te Schiedam. Adverteren •doet verkopen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1