Nieuwste stuk Nieuwland met Dura-complex VOLGENDE WEEK KOMEN WEER 100 SPANJAARDEN VOETBAL: onverminderde strijd om betere plaatsen V erantwoordelijkheid voor opgewipte brug Arbeidsmarkt wordt iets minder onrustig Bacterioloog Dijkzigt - laatste van oude garde - gaat met pensioen Schijnwerpers op de Schiedamse Sport Lustrum- lichtstoet VOOR DE KANTONRECHTER Inwonerstal nam toe in 't jaar '61 Tafeltennis bij Hermes-DVS Wie heeft iets verloren Burgerlijke Stand Gestolen jeep uit haven gevist Afscheid op 27 februari Twee brommers legen elkaar Centrum: „Echo van hét verleden"' Italiaans schip onvindbaar na aanvaring Aanrijdingen in Maassluis Jazz-a vonden in Rotterdam Scooter tegen bromfietser Vakscliool wil opleiding voor scheepskok SCHIEDAM DE - SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koerierster NU TIJD voor HOOGTEZONNEN DE MOL JANSEN Donderdag 8 februari 1962 3 (Advertentie LM.} PANTALON? Oe Broekenspecialist HOOGSTKAAT 86 - TELEF. 68981 Een gezicht op het nieuwste deel van Nieuwland, vanuit dt hoge trans van de in restauratie zijnde Noord- mol cn. Men kjjkt dus over de in dustriële bedrijven langs de Noord- vest (beneden) been. In het mid den ziet men als witte blokken de Jn aanbouw-zynde flatgebouwen van Dura-Coignel, waarvan er een vrij wel en een Uveede bijna gereed is. Geheel links nog een stuk van de Parkweg en geheel rechts een stuk je van de Technische School, met (de witte streepjes!) de bouw aan de uitbreiding van die schoot. Ach ter het complex van Dura-Coignel nog de flut-bebouwing langs de Burg. van Haarenlaan en in de wa zige verte het Pr. Beatrix-park. De Schiedamse bevolking is 't af gelopen jaar t.o.v. het jaar 1960 iets toegenomen, De groei bedroeg over het gehele jaar 124 inwoners. Dit aan tal werd verkregen door een geboor te-overschot van 985 en een negatie! vestigingsoverschot van 861. Schie dam lelde aan het eind van het jaar 1961 derhalve 80.576. In 1961 werden in het totaa! 754 huwelijken gesloten. Daarvan waren er 452 tussen Schiedammers onder ling. Tussen Schiedamse mannen en van elders komende vrouwen werden 50 echtelijke verbintenissen aange. gaan en 243 tussen Schiedamse vrouwen en van buiten Schiedam komende mannen. Ook vonden er nog neg enhuweiijken in Schiedam plaats tussen mannen en vrouwen, die van elders kwamen. De echtparen kregen niet ailen na het huwelijk een eigen woning. Dat gelukte slechts aan 123 paren. Niet minder dan 277 paren zijn bij ou ders, familie, kennissen of in onder huur gaan wonen. Bovendien wonen van 197 paren de man en de vrouw afzonderlijk, terwijl 157 echtparen naar elders vertrokken. De traditie getrouw organiseert Hermes—-D.V.S. ook dit jaar weer een tafeltennistoemooi voor zijn le den. In de kantine zullen de wed strijden woensdag 14 februari op vier tafels om 7 uur beginnen. De deelnemers 2u!len worden ingedeeld in vier klassen, namelijk een A-, twee B- en een C klasse. In de C- klasse zullen de veteranen uitko men. Gegadigden alleen Hermes- leden) kunnen zich nog deze week opgeven. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9 en 12.30 uur en 14 en 18 uur: heren handschoen; damesbril; nng met autosleutels; een paar kinderlaarzen. Te bevragen bij de vinders: hon denhalsband, Christen, Schietbaan straat 22; dalumhorloge. Mast, Wal- cherscstraat 48b. Botterdam, gelds bedrag, Groeneweg, Abbenbroekse- straat5b; damespolshorloge. De Regt, Ouddorpsestraat 27b; bedelkettïnkje, Vollebregt, Marconistraat 55; hals ketting, Zandvoort. Stadhouderslaan 59; bedelarmband)©, ijzermans, Loeffstraat 30; bal. Willem*. Lange Nieuwstraat 65: sport kleding In plas tic zak, concierge Willem de Zvvij- gersehool. St. Liduinastraat 35; ball point, Van Hogenhuizen. Nassau laan 59; zwartwitte ballpoint. Schuitma ker. Heinsiusstraat 79; bos sleutels, Molenvliet, Swammerdamsmgel^73a vulpen met ballpoint in etui, Kleij- zen, Aleidastraat 32c; schooleltii met inhoud, Krone, Zwartevvaalsestraat 13; een paar dameshandschoenen, Steenbergen, Nieuwe Maasstraat 81b; dameshandschoen (rechter), Rasman, Ridderkerksestraat 26; glacé dames handschoen (linker). Van Dijk, West Frankeland.sestraat 36; wollen hand schoen (linker), Schildt, Rijnstraat 21b; portemonnaie met inhoud. Rijs wijk, Prins Mauritsstraat 6; paraplu-' hoes, Van Hagen, Nieuwe Haven 283b; damesportefeuille met inhoud, Klepke, Aleidastraat 84: damespor- temonnaie met inhoud. Haak, Daï- tonstrHat 35a; boodschappentas met inhoud, Campen, /laardingerstraat 36b: herenporlemonnaie met inhoud, v. d. Sar.den, Hoofdstraat 17: zwarte poedel, dierenasyl, St. Anna Zuster straat 47: bruine hond, dierenasyl, St. Anna Zusterstraat 47. Kan een brugwachter worden ver oordeeld voor de al dan niet juiste werking van de installatie van de brug? Bij htt kantongerecht te Schiedam leek het er woensdag wel op da» een brugwachter altyd ver antwoordelijk is, De wnd-substituut- ntficier van justitie mr. J, L. F. van Moorscl eiste de maximale straf van vijftig gulden boete en omdat het hier een ambtenaar betrof eiste hij nogmaals tien gulden erbij tegen de 55-jarige Schiedamse brugwachter G. J. J., die op 29 november 's morgens niet voorkomen zou hebben dat de klep van de Ooievaarsbrug bij het Jspinhuispad twintig centimeter te hoog stnnd. Een vrachtwagen van een Schiedamse distilleerderij botste zo hard tegen de klep dat de vooras van de auto geheel werd ontzet. De auto moesi worden weggesleept, De chauffeur P, M. (48) werd met pijnen in de borst naar het gemeentezieken huis vervoerd, zijn bijrijder 11. P moest ook ter observatie worden op' genomen. Het scheepvaart- en het rijverkeer ondrrvonden enige hinder. De verdediger van de brugwachter mr. T. E. E. van Schaik uit Utrecht was het geheel niet eens met de me ning van de officier. Hij stelde dat men zijn cliënt piet verantwoordelijk kan stellen voor daden die niet be kend zijn. Mr. van Schaik verleide dat de heer J. op de bewuste morgen te vroeg van buis was gegaan om ge heel onverplicht aan zijn collega VI. te gaan vertellen dat technici vnr> de gemeentelijke smederij een schakei- knop in de bedieningskast hadden gemonteerd. Dat was nodig gebleken want kwajongens hangen weloens aan dc sluitbomen van de brug met als gevolg dal het elektrisch mecha nisme verstoord raakt. Met die nieu we knop werd de motor van de brug direct gevoed, zpdat de brug apart kon dalen of omhoog gaan. Men mocht de knop echter niet onnodig aanraken omdat dan het rclaissy- 5teem verstoord werd. De verdediger cn de verdachte ver telden enkele malen hoe de heer J en zijn collega VI. in het bedienings- huisje hadden gestaan. De kanton rechter mr. P. B. Cos kwam al vra gend aan J. tot de conclusie dat zo wel J. als VI. de geheimzinnige knop maar ook de remhandel zouden heb ben kunnen aangeraakt De officier zei dat hij niet bewijzen kon en zelfs niet wilde dal J. de knop inderdaad had aangeraakt. Verdachte J. zei enkele malen dat hij niet wist of hij zulks had gedaan, als hij het gedaan zou hebben is het onbewust gebeurd. Dc officier echter zag in deze ern stige kwestie de verantwoordelijk heid van J Hij verwees daarbij naar artikel 427 waar in het derde lid •chuldig wordt gesteld aan overtre ding legen de algemene veiligheid „hij die bij ene verrichting niet de nodige maatregelen neemt om voor bijgangers tegen mogelijk gevaar te waarschuwen." Officiier en ook kan tonrechter waren het er toen over eens dat J. bij de demonstratie aan zijn college meer veiligheidsmaat regelen had moeten nemen. In een gedegen betoog beweerde de advocaat dat er geen sprake is geweest van eert demonstratie. Dc heer J. was slechts zo vriendelijk geweest om uit eigen beweging zijn collega te gaan inlichten, toevallig zat die knop cr pas twee dagen, de knop is nooit gebruikt en na het on geval hooft de gemeente de knqp ook prompt doen verwijderen. Mr. van Schaik zei dat de gemeente uiteraard aansprakelijk is voor de grote scha de. In zijn cliënt zag hij een onschul dig man die uit vriendelijkheid in moeilijkheden is geraakt De officier bleef bij de maximum eis, maar de kantonrechter mr. P. B. Cos zag twij- Iels, hij sprak verdachte vrij. Apothekers-nachtdienst; Apotneck Backer, St. Liduinastraat 58. Bellen bij ongeval: GG en GJX Tuinlaan 8U I'elefoon 69281). Politie-riiarmnuminer: Ö4öt>0 Bibliotheek-. Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9 30 tot 16,30 en iy tol 2U3U uur, woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag M.30 lot 12.30 uur; vrijdag 930 tot 16.30 en 19 tol 22.30 uur; zaterdags 9.3() tot 16.3U uur. s Zondags gesloten. ILK. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 19 iot 2J uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur, vrudag 14 tot 17 en 1» tot 21 uur, zaterdag 10 tol 12 en 14 tot 17 u Sted. Museum; Roem der Romantiek. „De piano's van Vic Gen tils," BIOSCOPEN Paslage. 2, 7 en 9-15 uur: Venus in nerts''. Monopoie, 2 uur: „Tarzans verban ning", 7 en 9.15 uur: „De laatste torpedo". DIVERSEN Passage, 8 uur: Kath. Kring. Toneel. Arcade, 7 uur: Schiedamse Muziek school. Concert. Geref. Jeugdhuis, 8 uur: Schiedamse Middenstandscentrale. Lezing. Musis Sacrum, 8 uur: SSV. Sport- forum. Wijkcentrum, 8 uur: Don Savio- school. Ouderavond, Geref. Jeugdhuis, 8 uur; AB-kies- vereniging. Vergadering. GEBOREN. Rudolf T., zoon van R. Smidt en N. W. de Koster; Doro- thée A. M., dochter van J. A. M. Mel- chers en H. P. C. Dubbelman: Rudi I., zoon van J. C. van der Linden en N, Verberk; Michael J. C. N., zoon van M. J. J. van Adrichem en M. E. de Winter. OVERLEDEN: C. Lulofs, 3 dagen; C. J. Anchelon, 72 jaar; G. J. van Wijk, 10 jaar; M. Borst. 87 jaar, we duwe van J. Maarleveld; J. C. van der Meer, 79 jaar. (Van «en onzer verslaggevers) - In de loop van de volgende week worden in Rotterdam weer ruim hon derd Spaanse bouwvakarbeiders verwacht, die door de dertien in de stichting SA BBA samen werken de aannemingsbedrijven in het noord-wes ten van Spanje zijn aangetrokken. De directeur van het Gewestelijk Ar beidsbureau te Rotterdam, de heer A. F. M. van Kiel, heeft dinsdag op de maandelijkse persconferentie meegedeeld dat er op 't ogenblik 1600 Spanjaarden en Italianen in het waterweggebied werken. "VVcrvingsteams van het rijksar- De actie van het G.A.B. om meer beidsbureau en van de particuliere gehuwde vrouwen voor het bedrijfs- bedrijven stellen pogingen in het werk om dit aantal nog uit te brei den. Voor zover op het arbeidsbureau bekend, bestaat er in Rotterdam geen belangstelling voor arbeider* uit Griekenland, de Ierse republiek, Noord-Ierland en Portugal. Het mi nisterie van sociale zaken heeft on langs aangekondigd dat men de wer ving van arbeiders uit deze landen overweegt. •MAASSLUIS De jeep die in de nacht van zondag op maandag van de Koninklijke Marechaussee werd gestolen, is teruggevonden. Door getuigenverklaringen wist men .dat de beste jeep de Govert van "Wijnkade heen- en teruggere den was. Dinsdagmiddag werd de haven door de Rijkspolitie te wa ter en de Koninklijke Marechaussee afgedregd. Aan de ingang van de haven werd de jeep ontdekt. Met hulp van een kikvorsman en met een kraan wagen is de jeep geborgen. leven aan te trekken heeft niet de resultaten opgeleverd, die men er van verwacht had. Ondanks dc be- Jasiingfaciliteiten en de toezegging van de werknemers om zo mogelijk rekening te houden met dc wensen van do vrouwen ten aanzien van do arbeidsuren is het aanbod niet noe menswaardig gestegen. De verklaring hiervoor moet vol gens de heer Van Riel gezocht wor den in de bij de Nederlandse bevol king diep ingewortelde overtuiging, dat de plaats van de vrouw in het gezift is. Op de arbeidsmarkt hebben zich in januari geen schokkende verande ringen voorgedaan. De vraag naar arbeidskrachten liep van 6754 terug naar 6663 en het aanbod steeg van 1335 tot 1367. „Het bedrijfsleven heeft zich verzoend met he- tekort aan personeel," aldus de heer Van Riel. De directeur van het GAB heeft daarnaast echter do indruk, dat de bedrijven „iets selectiever* worden. Dit manifesteert zich in een lichte toeneming van het aantal ont slagaanvragen. „Vier maanden geleden dacht men alleen maar aan bet tekort aan ar beidskrachten," aldus de heer Van Riel. „nu gaat men kijken of in het bedrijf niet Iets gesaneerd kan wor den, Het hele wilde op de arbeids markt gaat er een beetje af." Op 8 februari zal dr. L. E, den Dooren de Jong, bacterioloog van. het Dykzlgtzlekenhuis, de pensioen gerechtigde leeftijd bereiken. Op 27 februari is er van 3—4.30 nur in het Weer gaan de Schiedamse ania- teurvoetbalteams een poging doen by de hervatting van de competitie tot betere prestaties te komen. Onver wachte uitslagen zullen ook nu wel weer voorkomen. De derby SFC— Demos op de Boshoek behoort tot de spannendste ontmoetingen; er Is weer eel kans op een puntendellng en dat houdt uiteraard in dat geen van De besturen van de voetbalvereni gingen SFC en PFSC zitten in spanning. Zij hopen dat de Gemeen telijke Sporicommissie dezer da gen de toestemming zal gever) voor de bouw van een nieuw club gebouw in de Boshoek, Het staat nu wel vast dat de verhoogde wa terkering over beide velden zal gaan lopen en dat de terreinen zullen moeten gaan verdwijnen, maar het is nog niet vast, wanneer Ook dit jaar zal op de bevrijdings dag, nu zaterdag 5 mei. een lichtstoet worden gehouden. Dit wordt een goede traditie, want het is een eve nement. dat steeds een zeer grote belangstelling heeft. Juist omdat het dit jaar voor de vijfde maal zal zijn, dat de lichtstoet wordt gehouden, een lusltum dus. dat samenvalt met het huwelijks jubileumjaar van het koninklijk echtpaar, zat er extra werk van wor den gemaakt. Er wordt op uitgebrei de medewerking van particulieren, van bedrijven en van de midden stand gerekend. Nu reeds doet de commissie uit de VNFG een beroep op een ieder om ernstig te overwegen zijn mede werking te verlenen. Men beklaagt er zich wel eens over, dat ir. Schie dam zo weinig in dit opzicht gebeurt Hier is de kans voor velen om mee te doen. Op de kruising Oversehiesestraat Broersvest vond gisteravond om 7.30 uur een botsing plaats tussen twee bromfietsen. Daar begon de bromfiets van de heer C. van R. op het slechte weg dek te slippen mei het gevolg, dat hij tegen de bromfietsberijder J. van W. reed. De laatste liep een vlees wond aan zijn linkerknie op. De G.G. en G.D. heeft hem naar het Gemeen teziekenhuis gebracht, waar men dc wond heeft gehecht. Beide bromfietsen werden bescna- digd. Donderdag 15 februari zal de To neelgroep Centrum v,m, „Puck" uil Amsterdam voor leden en belang stellenden van de Schiedamse Kunst kring in 't Passage Theater 'n voor stelling geven van het toneelstuk „Echo van 't verleden" van de Ame rikaanse schrijver Jack Pullman. Het stuk behandelt de strijd tus sen kinderen en hun vader, als die kinderen, al bijna helemaal Ameri kaans, ontdekken, dat hun vader in de tweede wereldoorlog in "n Duits concentratiekamp kamparts ïs ge weest. Dc hoofdrollen worden gespeeld door Wim van den Brink, Nell Kop pen, Joop Admiraal en Simone Roos- kens. Regisseur van het stuk is Theo Kling, die in toneelminnend Schie dam geen onbekende is, gezien zijn vele opmerkelijke resultaten met de amaleurtoneelgroep „Geron". Kaarten zijn te verkrijgen bij de administratie van de Kunstkring, Rotterdamsedijk 47, tel. 65994 en 's avonds aan het theater. dat zal gebeuren. Als het enigs zins kan willen beide verenigin gen het clubgebouw toch neerzet ten, al is het maar voor korte tijd. Het nodige geld is er namelijk en van een nieuw lokaal wordt zoveel winst verwacht ook wat de leden betreft dat beide clubs het risico van een snelle verhuizing willen nemen. De aanhoudende slechte weersom standigheden brengen de sportver enigingen wel in moeilijkheden. Verwacht wordt dat er intensief, gesport zal worden op alle komen- j de vrije dagen, maar dat houdt dan tevens m dat er zeer weinig toernooien kunnen worden gehou den tijdens Paas- en Pinksterda gen. Ook de zomersporten worden bedreigd nu gevreesd moet worden dat de afwikkeling van de winter» sporten vertraging heeft. Inmid dels zijn honkballers en cricketers alweer aan de voorbereidingen be gonnen. Ook wordt reeds gewerkt aan de plannen voor het zomer avondvoetbal dat ditmaal omvang rijker zal zijn dan ooit. Teleurstellend ia wel dat dit sei zoen vier sportvelden minder ge reed zullen komen in Harga dan venvacht werd. Deze vier terrei nen zullen later echter In ieder ge val ergcru» in Schiedam worden aangelegd, 'et geld voor aanleg was al beschikbaar gesteld. Ge keken moet worden naar beschik bare ruimte. PORTSMOUTH. Het Italiaanse sichip „Taloro" (4.435 toul is dinsdag, na in het Kanaal bij slecht zicht op acht rnjjl van Hastings met de Rus sische, 5,436 ton metende, „Berd- jansk" in aanvaring te zijn geweest, onvindbaar gebleven. Hoeveel men sen er aan boord waren, was niet bekend. Het Russische schip had beschadi gingen aan de boeg opgelopen, maar behoefde geen hulp. Van het Ita liaanse schip werd echter niets meer gehoord. De reddingboot van Has tings en de Franse sleepboot „Jean Bart" voeren uit om eventueel hulp te bieden. Ook de reddingboot van Folkestone trachtte met de Italiaan in contact te komen, evenals twee hefscbroefvliegtuigen van de Britse luchtmacht en een snelle patrouille boot van de Britse vloot. Het zicht in het betrokken zeege bied was slecht, met hier en daar dichte mistbanken. De Nederlandse tankboot „Esso Rotterdam" bleef voor eventuele as sistentie in de buurt van het Russi sche schip. MAASSLUIS. Er omstonden woensdag in de gemeente .verschei dene aanrijdingen, die zonder ernsti ge gevolgen afliepen. Een in de Joubertstraat gepar keerd staande Volkswagen werd aan gereden en beschadigd. Tot nu toe is de dader niet bekend. De inspecteur van politie verzoekt daarom degenen, die hierover inlichtingen kunnen verstrekken zich met de politie te Maassluis in verbinding te stellen. Op de Noord vliet werd de brom fietser P. Huisman (18) uit Maassluis aangereden door een uit de Nauwe Koestraat komende vrachtauto, be stuurd door A. Tersmette (20) uit Delft. De bromfiets werd flink be schadigd. De 18-jarige L. Stigter uit Maas sluis kwam op de Laan 1940-1945 in botsing met een vrachtauto, bestuurd door A. Troost (36) uit Vlaardingen. Stigter, die op een bromfiets reed, werd door de hem inhalende vracht auto geraakt. De "bromfiets werd flink beschadigd en Sl. liep een ont velling aan zijn band op. beide teams dicliler b(j leider Schoonhoven komen. La-er KiNVB Het wisselvallige Excelsior '20 gaat in Zwijndrecht bij de club van die naam een zware dag tegemoet, maar tot de halve winst komen de zwart - witten wel. Ook het bezoek van 3e klasser DHS aan het altijd nog ster ke HOV zal niet veel meer dan een gelijk spel opleveren. In de 4e klasse F krijgt Martinit het, evenals SFC en Demos, niet gemakkelijk om in het spoor van Schoonhoven te blij ven, want het harde DOK zal op het Volkspark wel tonen tot de kam- pioensdoders te behoren. DRZ heeft een vrije dag. De reserves: SFC 2Transvaüa 2; Excelsior '20 2—DHS 2; Fk?kkee 2- Excelsior '20 3; VOC 2Scïuedam 2. AM. Rotterdam SVDPW speelt niet. Schiedam gaat in de Ie klasse B naar DBGC om mogelijk met enige winst de slechte positie te verbeteren. Ursus ontvangt in de le klasse C TOGB. Ook nu wel eer zullen, de mannen uit Berkel de Schiedammers steviger op de on derste plaats drukken. In de 2e klas se A moet Wilton Fijenoord dc uit wedstrijd tegen Sportclub Maas kun nen winnen, Schiedamse Boys blijft aan kop na een zege in de uitwed strijd op Pechvogels. Lagere elftallen: Feijenoord 5 SW 5; Sparta 5—Hermes DVS 5: SW 6—Sparta 6; DHS 3Excelsior R 7; Martinit 2— HOV 4; NRC 2— DRZ 2; Demos 2—Dindua 3; TOGB 2 —Martinit 3; Schiedam 3—TOGB 3; Hermes DVS 6—SVV 7; CW 6— Hermes DVS 7; Excelsior '20 4 VOC 4; DHS 4—Musschen 5; SFC 3 PFC 3; SFC 4Overmaas 7; Din dua 5-—Ursus 2; SMV 3Wilton Fijenoord 2; Hennes DVS 8—Spar taan '20 6; DCV 5—SVV 8; DCV 6— SVV 9: Excelsior "20 5—Schiebroek 4; SVV 10Musschen 7; Excelsior '20 6 Excelsior R 10; SVV 11-Leonidas 6; Excelsior '20 7RFC 8; DHS 6 Progress 4; HOV 5—-Excelsior "20 8; DHS 5CKC 5: DRZ 3—HOV 7: De mos 4—Nado V 4; DZB 4—SFC 5; SFC 6Dindua 6; Schiedam 4 Groen Witten 4; St. Lodcwijk 4 SVDPW 4; Schiedam 5Noorder kwartier 5; Groen Witten 5— SVDPW 5; Schiedamse Boys 2AVO/ZVC 2: Fortuna 7Hennes DVS 9; Schie- broek 5Excelsior '20 9; Hermes DVS 10Xerxes 7; Hollandiaan G Excelsior '20 10; DHS 6—VDL 5; DOK 4—DRZ 4; Martinit 5—NRC 5; Bolnes 3Ursus 3; Ursus 4—A SB 4: Schiedam 6—The Kising Hope 5; VOB 4—DHS 7; Florissant/OBR 4— SVDPW 6; Schiedam 7—DDC 5; WRC 3Schiedamse Boys 3: Wilton Fijenoord 4VND 4. Zaterdagvoetbal Bij koploper De Zwerver krijgt HBSS de laatste kans te tonen kwa- titeiten te hebben. Mocht HBSS van de koploper verliezen dan geraakt het contact met de kopgroep verlo ren. Tegen De Zwerver heeft HBSS steeds met rivaliteit gespeeld zodat ook nu weer een enerverend duel mag worden verwacht met veel kans op een puntenverdeling. HBSS 2 ontvangt Noordwyk 2. In de le klasse gaat PPSC naar Vlaardingen. Nu is Vlaardingen on getwijfeld een grote sta-in-de-weg bij de opmars naar de ereplaats zo dat PPSC zich bijzonder moet in spannen om tot winst te komen. GTB komt bij GOZ niet gemakkelijk tot winst, mogelijk wordt het ook hier een gelijk spet Met nog een kleine kans voor de ereplaats gaat GSS in Harga het grote duel aan tegen lei der Piershil. De Gustomannen zijn serieus van plan de overwinning te behalen, dat betekent dan ook een stap dichter bij het ideaal, maar de stnjd zat moeizaam zijn. De overige: Heinenoord 2PPSC 2; GTB 2—VVOR 2; TOGR 3— PPSC 3; Stedos 2—PPSC 4; HVO 4— HBSS 6; PPSC 5—DOTO 4; HBSS 7 WIA 3: regionale jeugdafdeling derbij SVV—Hermes DVS. Zaterdagavond 10 februari pre senteert Jazzclub De Lantaren een jazz-jamboree, waaraan onder meer medewerken het kwartet Piet Naor- dijk en het trio Gys Went met zang van Ineke Heijliger. Vrijdagavond 16 februari wordt id het Martin Behaim Haus. 's-Graven- dijkwal 52 een lezing gehouden met als titel Stil und Idee des Jazz. Uwe Dammert, pianist en kunst kenner, 2ai het gesprokene zelf il lustreren met pianomuziek en. gram mofoonplaten. In de Dordtselaan is dinsdagavond een scooter tegen een bromfiets ge botst, waarvan de bestuurder linksaf sloeg om de Rijsoordstraat in te rij den. De bromfietser, de 55-jange ha venarbeider W. van der Klein uit de Sikkelstraat liep een hersenschud ding op en klaagde over pijn in do rug. Ook de duo-passagierc van de scooter, de zeventienjarige typiste J. van Deventer uit de heer Nicolaas- straat, kreeg een hersenschudding. Beiden werden naar het Zmderzie- kenhuis vervoerd. ziekenhuis Dijkzigt gelegenheid af scheid van hem te nemen In zjjn hoedanigheid van. hoofd van het bacteriologisch laboratorium, dat hij bjjna dertig jaar heeft geleid, eerst in het Cooisfngelziekenhuis, later In Dijkzigt. Hij is de laatste functiona ris van de „oude garde" van het Coolsingelzlekenhuis; door Zijn af scheid wordt het einde van een be langrijke periode in het medisch le ven in Rotterdam geaccentueerd. Dr. Den Dooren de Jong leek oor spronkelijk voorbestemd voor een zuiver wetenschappelijke loopbaan. In het laboratorium van prof. Beye- rinck verrichtte hij diepgaande on derzoekingen over het bactertële mineralisatieproces. Op dit onderwerp promoveerde hij in 1926 bij Kluyver, Beyerinek's oj> volger. Na zijn promotie aanvaard de hij een betrekking bij de Rotter damse keuringsdienst van waren, maar zijn hart bleef bij het weten schappelijk onderzoek: in deze jaren bestudeerde hij het gedrag van de bacteriophaag ook wel bacterie- virus genoemd in de bacterie. In 1933 werd dr. Don Dooren de Jong benoemd aan het Cooisingel- ziekenhuis. Vele jaren lang was hij de enige medische bacterioloog in Rotterdam. Jaarlijks gingen duizen den onderzoekingen door zijn han den. Het wetenschappelijk onder zoek behield zijn volle aandacht Van zeer recente datum is zijn on derzoek betreffende de adïpocïren. Het is hem gelukt, een. nieuw inzicht te geven in de omstandigheden waaronder abnormale vetvertering kan plaatshebben. Ruim zestig publikaties over d» microbiologie verschenen van zijn hand. Talrijk zijn zijn voordrachten en lezingen op bacteriologisch ge bied, maar er zijn er ook over onder werpen op het gebied van de ge schiedenis, de schilderkunst, de muziek. Zijn lezingen voor de Volksuniver siteit resulteerden in 1851 en 1953 in zjjn tweedelig boek „Microben als vrienden en vijanden van de mens", een goed gefundeerd overzicht van de bacteriologie in de ruimste zin. Reeds in het bouwplan van het ziekenhuis Dijkzigt werd een kamer gereserveerd, waarin hij thans bij zondere bacteriologische problemen, die hem na aan het hart liggen, na der kan gaan. bestuderen. Het bestuur van de vereniging „De Technische School" heeft de Rotter damse gemeenteraad verzocht de uit breiding van het leerplan van zijn vakschool voor bakkerij- en hotel personeel met een opleiding voor scheepskok nodig te verklaren. Na de nodige adviezen te hebben ingewonnen cn gelet op het feit dat de bij de koopvaardij te bezetten, plaatsen van scheepskok zoveel mo- gelijk dienen te worden ingenomen nen de Pico's, het toneelgezelschap j door gediplomeerden, stellen B. en Inter Arnicas, the Petticoats band W. de raad voor gunstig op het ver en de Wilgo's. Aanvang acht uur. zoek te beslissen. t Het cabaretgezelschap de Parabel la's organiseert vrijdag in het ka der van de actie 10 x 10 in Atrium een muziekavond, getiteld Cocktail en Confetti. Medewerking verlc- U kijkt U vergelijkt Ukooptbij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel 6 86 'HL GEEN FILIALÉX Fotografie Rotfiims vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vu uren. Hoogstraat 106. Te koop aangeboden Bergmeubels in verschillen de maten in afro teak. Komt binnen. Komt zien. Kijken kost niets bij Plate. Grote Markt 29-21, Schiedam. gevraagd N.V. Sportfondsenbad Schie dam vraagt juffroutv of meisje voor gehele of ge deeltelijke dagtaak. Tijden nader overeen te komen. Aanmelden vry dagavond van 7 tot 7.30 uur of na teL afspraak 6 9600. Koop bij onze adverteerders reeds vanaf 54.- Zie onze etalage Lange Kerkstraat 66 Telefoon 6 85 70

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1