„Edwina Black": en amusante spannende thriller Tijgervinkje tikte tegen het raam Concert leerlingen Sch. Muziekschool hui/mie Sportf orum gaf op vele vragen antwoord 1S SS S&=rs&m&g r |J A. Hoek komt niet in gemeenteraad terug P. Groenendaal op receptie St. Liduina onderscheiden Vrij programma Strijd rond de korven - na negentien maanden - VOOR DE KATHOLIEKE KRING ISI8S /s uw vertrouwen waardT zwaar EEMAN7?) Dame op bromfiets valt over bal Bevorderingen bij de politie BRUNOTT S.O.T.-toernee Volksonderwijs Avond voor 10 x 10 INITIATIEF VAN S.S.V. TAXI? Burgerlijke Stand EÜROTAX 69 4 60 Schaf Lwagen in brand Zaalhandbal- competitie Ruilbeurs van .,De V erzamelaar'' A.R. bespreekt gemeentebeleid Politie ruimt brommers en fietsen op Politie vraagt inlichtingen ^Bejaarde vrouw overleden in stadsbus Jeugdige monteur tevergeefs op weg naar het Legioen Vrijdag 9 februari 1962 3 A dvertentte t.M.) De leden van de Katholieke Kring hebbende gezelschapsdame, die waar telijkc applaus bleek. Voorzitter J J SÏ;a«Seaïr Z?ch kn^T"vd I F*"? echter °°k ha?r temperamentvan Baarle heeft TangoSnd.gd dal Passagetheater zich kostelijk gcamu- kon laten spreken. Goed partij kreeg op 1 maart Het Rotterdams Toneel seerd en ook, nat de bedoeling was, zij vnn Jaap Maarleveld als de wat 1 braaf In spanning gezeten bij de op voering van de psychologisch-* thril ler rEdwin Black t" (The late Edwina Black 1 die door de nog steeds naam loze en niet-gesnbsidieerde toneel groep van Jaap Maarleveld voor het voetlicht is gebracht. Met zeer veel vakmanschap heb ben de auteurs William Dinner en WUlliam Marum deze thriller (die overigens wel eens eerder bij het beroepstoneel op het repertolr heeft gestaan) geschreven. Ilun meester schap blUkt ©.a, uit het feit dat zy maar sporadisch gebruik hebben ge maakt van de in thrillers toch nor male schrik en andere effecten. De spanning is nu juist voorzichtig opge bouwd uit achterdocht en verdachte handelingen. Gesteund door een mooi-somber Victoriaans kamerdecor van Chicl de Mcy heeft regisseur Ton Lensink ebt technische praktisch waterdicht/ge construeerde „moordverhaal" sugges tief tot Joven gebracht. Heel ingeto gen wordt het éérste bedrijf gespeeld, waarna in het tweede bedrijf de in trige tot volie dramatische spanning komt. Wanneer do zoor rijke mnar ook zeer tirannieke mevrouw Edwina Black sterft betekent dit een opluch ting voor haar man en haar gezel schapsdame die een verhouding heb ben. Maar wanneer blijkt dat me vrouw Black overleden is aan arseni cum, groeit do achterdocht tussen de ze twee, die zo hevig wordt dat zij elkaar van moord beschuldigen en elkaar ook aan de politie willen ver raden. De broeierige sfeer van het cude huis. waar een verbeten huis houdster doorheen dwaalt, is een psy chologisch prachtige voedingsbodem voor dit langzaam opgevoerde wan trouwen. De oplossing komt mm of meer als een klap met een botte bijl, door een overigens omzichtige inspec teur van Scotland Yard gehanteerd. Manon Alving gaf met nobele ge kweldheid fraai gestalte aan de iief- Advertentie t.M.) zwakke echtgenoot, die blijft weife len lussen liefde en diepe argwaan. De onverstoorbare, steeds naar thee verlangde polttie-inspecteur werd door Frits Butselaar in de juiste sfeer gezet, terwijl Anita Menist de on heilspollende huishoudster uitbeelde, die de sleutel van de ontknoping bij zich droeg. Deze tot in de details verzorgde uitvoering werd door het publiek zeer gewaardeerd, zoals uit het har den man van alle tijden" zal opvoe ren. (Advertentie LM.) PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 - TELEF. 6 8981 Apothekcrs-nacbtdieitótj Apotheek Backer, St. Liduinastraat 58. Bellen OU ongeval: G en G.D^ Turnlaan 8U Fefefoon 6 92 80. Pol itie-alarmnunxmer; 6 4b Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20 30 uur; dinsdag 9 30 tol 16.20 en 19 tot 20 30 uur, woensdag 9.30 tot xö30 uur; donderdag 9 30 tot 12.30 Uur: vrijdag 9.30 tot 16.3U en 19 tol 22 3U uur; zaterdags 93ü tot 16 3u uur s Zondags gestolen U.K Leeszaal en Bibliotheek. Dam Geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur. vrijdag 14 tot 17 en ly tot 21 uur. zaterdag 11) tot 12 eo 14 tot 17 u Sled. Museum: Roem der Romantiek JDe piano's van Vte Gentils." BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: „Makkers staakt uw wild geraas", Monopole, 2 uur: „De vijand kwam 's nachts", 7 en 9,15 uur: „De 1 trottoirs van Chicago". i DIVERSEN Wijkcentrum Nieuwe Maasstraat, 8 uur: Actie 10x10. Bijeenkomst, j Wijkcentrum, 8 uur: R.K. instuif. gespreksavond. tVakcentrum, 8 uur: SVV/SFC. Bij- j een komst. VERZEKERD KAPITAAL'; MEER DAN V/a MILJARD GULDEN! HAV LEVENSVLRZEKER1NGENSCHIEDAM - TELEFOON (010) 69304 - HAV LEVENSVERZEKERINGEN, (Advertentie Of.) if Gaatne zenden wij U onze rtjk-geïlloiheerde catalogus banco oer oost) Hei aeeordeon-orkest van de Schie damse Muziekschool speelt onder leiding van mej. J. Meedcr, UIÊPHAUOll J Broemtst $2 Tel. 67594 Mejuffrouw A. M. T. T. is gister morgen om 9.45 uur de dupe gewor den van het voetbalspel van twee jongetjes. Juist toen do bal op het rijwielpad van de Rotterdamsedijk rolde, kwam mejuffrouw T. met haar bromfiets aanrijden. Zij kon de bal niet meer ontwijken en kwam te vallen. Na afloop van haar val klaagde zij over pijn in haar heup. De brommer werd beschadigd. Burgemeester mr, J, W. Peek heeft met ingang van 1 maart de j hoofdagenten H, van Houwclingen en W. Hagestein bevorderd tot bri- 1 gadier van de gemeentepolitie. (Advertentie M WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TELEFOON 116615--, ROTTERDAM Nadat zij door omstandigheden haar activiteiten een jaar heeft moe ten onderbreken, is de Schiedamse Onderwijzers Toneelvereniging dit jaar weer begonnen. Deze week heeft zij de eerste voor stellingen gegeven van het blijspel van André Roussin „De man. de vrouw en de moord", in de vertaling van Mary Dresselhuys. Na do voorstellingen te Ridderkerk en Maasdijk volgen thans Strijen en op 20 februari Kethel in de Rank, elle voor afdelingen van Volksondcr- w ijs. Deze serie voorstellingen wordt dan op 11 maart besloten met een opvoering voor de afdeling Schiedam van de N.O.V. in Musis Sacrum. Vry-uft en naar hartelust hebben ongeveer 70 leerlingen van de Schie damse Muziekschool gisteravond ge musiceerd. Dat was tijdens een ge- slaagd concert In Arcade, waar vc- le ouderen naar toe gegaan waren am naar de diverse prestaties van de i jeugd te komen luisteren. Dc nog i jonge leerlingen hebben de goed ge- vulde zaal niet teleurgesteld. Het vrij zware programma werd ge- zien de leeftijd van de musici l behoorlijk uitgevoerd en niemand 1 zal de avond licht vergeten. Het grote Jeugdorkest was de eer gegund de spits te mogen afbijten. Ternauwernood konden alle jeug- dige orkestleden op hel podium. Dicht om dirigent© mevr, W. Men- inngh geschaard, zaten zij bijeenge pakt. klaar om op het leken van de dtrigonte de eerste tonen uit hun instrumenten te laten vloeien. En weldra barstte het orkest los mei de krachtige tonen van Concert:- netto van H. Keunig, bestaande uit pastorale, de klokken, menuet en Franse dans. Het stuk kwam, voor al dankzij de krachtige stuwende leiding van mevr. Mennmgh, goed uit de verf. j Vervolgens mocht de accordeon- groep, bestaande uit aeht leerlingen en gesteund door een fluitist en i hoboïst, zijn kunnen demonstreren Dat werd zeer beheerst gedaan o.l.v. van mej. J. Meeder met Air van G. Fr. Handel. A U T.'O MOBIELE E P-R-Ü'yf OFFICIEEL (Adcertentie J Af.) AGENT Gistermiddag heeft het bestuur van de Openbare R.K. Leeszaal en Bibli otheek „St. Liduina" in verband met het veertig jarig bestaan van die In stelling in de studiezaal gerecipieerd. Maar voor de receptie is de heer P. ken A. v. d. Boog kon mededelen dat hem de pauselijke onderschei ding Pro Ecclesia et Poutifice is toe- gekend. De versierselen werden hem door zijn echtgenote opgespeld. j Deken v. d. Boog heeft er in zijn j Ten bate van de actie 10x10 heeft het actiecomité een cabaret-dans- avond op 16 februari Ln de Opstan- dingskerk in. samenwerking met de Schiedamse CJV georganiseerd. schreven wij in ons blad van woens- dag j.I, Thans verzoekt men ons me» 1 de te delen dat de kaarte-" voor de ze avond bij de volgende adressen zijn tc verkrijgen: P. de Jong, Oud» Maasstraat 33b: A, van Heest. Bos boomlaan J) en C. Bmnenkamp, 1 Baylerstraat 16. fAdvertentie 1 A! 5000 meter origineel Tufted tapijt, motecht, vol doorgestikt tapijt met verankerde pool in rek vaste plastic rug. Tufted tapijt met hoge pool dat zo heerlijk zacht loopt.) in effen tinten en gedessineerd. En nu de prijs... dit Tufted tapijt. 100 cm breed, vastgestel de verkoopprijs 18.95, koopt U nu bijna voor de helft, voor nog géén tien gulden de meter. Groenendaal, die ook veertig jaar be- toespraak op gewezen dat het oude stuur.Mid is van „St. Liduina" in in- statische karakter van het katholi- tieme kring gehuldigd, waarbij De- cisme dez etijd een meer dynamische wijziging ondergaat, zoals ook m de j j nu jubilerende bii Uotheek merkbaar i is. Toch hoopte hij dat niet alle tradi ties over boord gezet zullen worden en dat de aanduiding „R.K." voor de naam niet zal verdwijnen, omdat steeds de eigen katholieke visie zal 1 kunnen blijven spreken uit het boe- i ken bezit. Daarna memoreerde de De- ken de verdiensten van de heer Groe- nendaal, die in het bestuur zit van 1 liefst katholieke verenigingen en in stellingen. De toekenning van de „Pro Ecclesia"' was dan ook heel terecht, „Naar deze toekenning van een on derscheiding is wel in strijd met het bescheiden karakter van dc heer Groenendaal." vond de voorzitter van St. Liduina, drs. P. Th. J. Kuyer, J die de gehuldigde als eerst kwam ge- trachten hetlukwensen (Zie foto), het kampioen- Op de receptie zijn velen het be- Morgen begint er eer» speciale verkoop van dubbele actecassen voor een prijs, die U zich nog jaren zult herinneren. Want kocht U ooit een dubbele actetas... een actetas met twee vakken, twee voorzakken en riem voor nog géén zeven gulden? Morgen gaat U ze kopen, le deren spalt acte- en school tassen van 12.75, guldens goed koper dan normaal. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze le deren dubbele school- en acte- tassen, met twee voorvakken en riem, in een mooie bruine kleur. voor Vele beharienswaardlge woorden, maar ook veel humor heeft donder dagavond In Musis Sacrum, op ult- Vtmr het kamerorkest was Tele- nodiging van de Schiedamse Schelds- manniana van G. Fh- Telemann, be- j rechters Vereniging, een forum van staande uil ouverture, gavotte, an- sport deskundigen doen horen. Het ©so, menuet en gigue op het reper- valt te betreuren, dat zo weinigen toire genomen, óok hier had mevr, naar de coryfeèn van het bondswe- Menmngh de leiding. Die had zij zen in ook bij de gitaargroep, die zeer j liefelijk muziek ten gehore bracht. De groep speelde Studie van F. Sor. Allegro van M, Giuliani en Trio. om- I vattende andante, menuet, adagio en rondo van L. de Call. Na de pauze stond op het pro gramma Concert voor piano en or kest van J. AI. Hay dn, omvattende allegro, menuet en finale. De piano solo werd verzorgd door Wil van Dam. De accordeons roep bracht Sprookjestum van C. van Orsouw. terwijl dc avond werd besloten met Partita for David van Tera de Mai- ez Oyens door het grote orkest. De leerlingen hebben tijdens dit sproken. Als men na een ijverige studie. Het jun waardering voor deze nuttige concert was dan ook een goede sti- j byeenkoms... mulans om door te gaan met hunDe verruwing van het voetbal en I de betekenis van het betaalde voet bal kregen grote aandacht in de vragen. De forumleden zijn van me- KNVB als Dirk Nys en Jan Bijloo. van befaamde scheids rechters als Karei van der Meer en Piet P. Roomer, de trainer Toon van der Ende, doelverdediger Andrics van Dijk en sportredacteur Piet Hy- stcr, hebben geluisterd. De grote zaal van Musis Sacrum was voor dc helft gevuld toen dc wnd. voorzitter van de SSV de heer L. Sehottlng het welkomstwoord sprak. Dat heeft de belangstellen den niet weerhouden om meer dan drie uur lang naar de commeuta- ren van de deskundigen te luiste ren. Ter behandeling zijn schrifte lijk een dertigtal vragen ingediend die met alle kondon worden be- bekwame .voorzitter heer J. Bijloo, die De korfbalveldcompetitie gaat nu j weer aandacht vragen. Voor zondag i staan op het programma de wed strijden Morskwartler-Schïedam, De I Zwaluwen-Succes. Charlois 3Suc ces 2 en Schiedam 2Rozenburg 4. (Advertentie LM.) (EUROTAXj .'TELEFOON - f Schiedam heeft dit seizoen Mars- kwartier nog niet ontmoet. Door de overwinning op A.L.O, hebben de roodzwarten zich van de onderste plaats afgewerkt en Morskwartier en De Spartaan achter zich gelaten. Dit ts dus een goede gelegenheid om zich althans van de Leidenaren verder te distaneiëren. Dezen zullen zich overigens niet zo gemakkelijk laten verslaan. Een spannende wed strijd is te wachten, over de af- GEBOREN: Adnan. d. v. W. «in* tan »0rto Post en A. H. van Du uren; Hcndrika voorspeld. 4 JVf L d v. j. Zoetmulder on M. T. Wat Succes zal doen tegen Dc Buckers'; Conradina tl. v. C. G. de Zwaluwen valt evenmin te voor- Bruin en M. J. T Hart; Margaretha spellen. Dc eerste ontmoeting is van P tl v A. van Houte en H. Vink: bondswege ongeldig verklaard en A. Keijf F. van dér KJoosto' 88 J. j Wc rijn graeW de BoMetdwnmers M wegren non. De poim^beeft de echig van A. Buijs. Om 5.40 uur gistermiddag ont- 1 stond er een brand in een scbaft- wagen van dc afdeling riolering van de gemeente aan de Adm. de Ruy- Over de vloer was petro- de beste kansen te geven. I kinderen nog niet te pakken. ning dat de opbouw van het voetbal, de verbetering van het spelpeil en de weg naar volledig betaald voet bal bij de basis moet beginnen. Daar toe zal de jeugd moeten worden op geleid, De heer Nijs vond het onzin te menen dat scheidsrecnters bevoor oordeeld het veld inkomen. Het be- Zondag zijn zowel voor het district als de afdeling de laatste zaalhand balwedstrijden. Kampioen DWS- dames speelt nog eenmaal tegen Athene in Den Haag en zal het daar toch echt niet makkelijk krijgen. Het zal echter een goede training zijn voor nationale kampioenschappen op 24 en 25 februari. Do domes van Wilton hebben de sportieve plicht I Haag.se CONA van j schap af te houden: dat zal met mak- stuur van St."Liduina komen geluk- kelijk vallen, ook al zit cr goede wensen, ook burgemeester mr. J. W. vooruitgang in de rood-witte ploeg. Peek, de wethouders H. Sabel en mr. De dames van UVG, ook al kam- M. J, M. van Kinderen, mej. R. G. F. pioen, ontmoeten voor het laatst Visser direcxrice van Gemeentelijk Rotterdam en zullen de eerste ver- r Openbare Bibliotheek en ook de heer licspunien daar wel niet oplopen. j J. H. Maria, de eerste directeur van Bij de heren staat Wilton zaterdag de bibliotheek, voor een belangrijke wedstrijd tegen Actief. Deze ploeg staat up de laatste 1 plaats met twee punten, terwijl Wil ton er maar vier heeft. Actief zal vechten voor vuile winst, want dan zal een b**"lissmgswedstrijd nodig zijn om «ian te wijzen wie zal degra deren. Bij verdeling van punten is Wilton al veilig. DW5 komt twee maal m het veld: met weinig kans tegen St. Lode wijk en met meer kans tegen Advendo. Ook de UVG-heren spelen tweemaal. Tegen Hermandad j zal hei wel lukken, maar waar- t schijnlijk niet tegen Schutters 2. j Daines-junioivn: UVGDWS en WiltonSnel wiek, I Neemt U de maat van Uw kamer mee? Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dit oer sterke Tufted tapijt, ook zeer geschikt voor karpetten (fiet is anti-s/ip) er kleedjes,/J/l -b 100 cm breed, per meter voor Door het consulaat Schiedam van I (Van een onzer versïag- gever») Maandagavond, kwart vóór zes. Mevrouw J. G. drijfsleven zal de verwezenlijking Ned Ver Verzamelaar" wordt1 yvenhuis, Berliozlaan 25 van volledig prof-voetbal mogelijk kunnen maken. De maximum leef- niet weg. Op de smalle én kooien weg te geven, rand langs het raam zet Daardoor kwam het. het zich neer en kijkt dat ze voor het terug- naar binnen. Mevrouw gekeerde vinkje geen Nieuwenhuis ziet nu kooi had. Het enige, dat ook dat het geen ge- er in huis was, bleek maandag 12 februari wederom een ruilbeurs gehouden m gebotnv in Hillegersberg, bezig woon musje is. Zij een broedkooi te zijn. met de avondmaaltijd, heeft lang vogels ge- Na Halsbrekende toeren Plotseling hoort zij een houden en ziet dat daar slaagde zij erin het - i i i ccji (uiiutiui.1 guivuurn iti tijd voor scheidsrechters kan zeker ^rcacjc aan dc Lange Havuu, .«i- - - j i verhoogd worden. De forumleden van- 030 uur Dc verzamelaars van ^ns tegen het raam, een tijgervinkje zit. Ty_ beestje van de kozyn- .Nr, „AA.M.n/l.i'Q tiflt, tiörnliFhlA mp- I 7ii triiVt pvmt ïfliinr pprvinkpn 7iin irnnischo rïinrf af tc halAn pn zijn voorstanders van verplichte me dische keuring. post- ci» sluit-zegels, lucifersmerken, sigaren banden, suikerzakjes en van andere objecten zullen da at- weer gezellig kunnen gaan rutlcr». Op zijn bekende wijze zorgde voor at Dirk Nijs voor veel gelach. Zo zag hij geen bezwaar in dc komst van de vrouw als scheidsrechter, het leek hen» wel een vertrouwde si- naar de amateurs wilde Dirk Nijs tuatie. omdat de vrouw deze func- met als een degradatie gekemnerkt tie thuis al vervult. Dirk Nijs zien. Begrijpelijk achten dc leden was van mening dat ook een scheids- i hel dat de velden zaterdags voor de rechter zijn mond moet houden om ju.iiorcn eerder worden afgekeurd Zij kijkt even maar gervinken zijn tropische rand af te halen en het schenkt er verder geen vogels. in de kooi te plaatsen, aandacht aan. Even la- Geroerd door de te- ter hoort zij weer een Dan herinnert zij zich rugkomst van de ver bons. Ditmaal wil zij dat ze negentien maan- loren vogel, besloot ze weten wat er aan de den geleden eens een op dat moment weer hand is. Kwajongens' kooi heeft laten open- een mooie kooi te ko- staan moteen tijger- pon. Dat deed ze ook, vinkje erin. Bij terug- dezelfde dag nog. Het komst was het vogeltje tijgervinkje heeft nu gevlogen. een ereplaats gekregen. Vorig jaar zomer be- in de kamer en me- In dc schemering ziet zij een vogeltje. „Een mus", denkt zij. Door tikken tegen het moeilijkheden te voorkomen, de heei dan voorde senior wedstrijden. Een raam. tracht ze het sloot zij. door drukke vrouw Nieuwenhuis ziet Heyster daarentegen,meende dat het ongeval in de recente wedstrijdbeestje weg te jagen, werkzaamheden ge- in wat ze al die tijd ge- wel juist kan zijn als de arbiter HDVS—SHS riep verdeelde menu»- Het vogeltje echter gaat dwongen, haar vogels mist heeft, streng optreedt door een speler naar - g.-n van de forumleden op. De heer dc kleedkamer te zenden. Het forum Nijs meende dat er moeilijke jon- was van mening dal de belangstel- gens voetballen bij SHS, dc heer ling voor het amateurvoetbal stijgt1 Roomer geloofde niet dat de scheids- en voor het semi-pr of voetbal daalt, rechter altijd moet fluiten als cr De overgang van een semi-prof I een speler geblesseerd is. De fractievoorzitter van dc Anti- Ravens. J. Blok. W. A. van der Mey- Revolutionnaire Party I11 de Schie- - den, J. van Katwijk, C. H. L. Wes- damse gemeenteraad, de heer A. tcrvcld. A. B. Stapelkamp, P. van Hoek, heeft donderdagavond tijdens 1 der Kuy. H. L. Ligthart. J. Oho- ecn vergadering van de A.R. Kies- j man, J, P. van Baardcwijk, W. T vereniging in het Gereformeerde P. Njjcnhuis. Jeugdhuis medegedeeld dat hij zich De drie gemeenteraadsleden Op het hoofdbureau van politie staan weer vele fietsen en brommers die onbeheerd zijn aangetroffen. Mensen, die dc laatste tijd fiets of brommer kwijtraakten kunnen op vrijdag 9 of zaterdag 10 februari tus sen 9 en 17 uur kijken of hun eigen dom er bij is. De bode in de hal Op 15 december van het vorige jaar verdronk in de Oude Haven de heer E. Jessen uit Antwerpen, die geregeld bezoeken aan Rotterdam en Amsterdam bracht.. Zijn signale ment was: lang plm. 1.70 meter, ge zond uiterlijk, blauwe gabardine re genjas. zwartgrijs gestreept kostuum, wit overhemd, grijs gestreepte strop das. grijze hoed en blauwe sokken- De politie verzoekt degenen, die na- het hoofdbureau van politie aan het dere inlichtingen over deze niet meer beschikbaar stelt als kan didaat voor de gemeenteraad. Ty- dens deze vergadering hebben de aanwezigen de namen genoemd van personen voor de kandidatenlijst bfj de aanstaande gemeenteraadsver kiezingen. Op dinsdagavond 27 fe bruari zal weer een vergadering worden gehouden, dan wordt beslist in welke volgorde deze kandidaten op de lUst zullen worden geplaatst. Ook de Christelijk Historische Unie zal die avond bijeenkomen om de kandidatenlijst samen te stellen voor Hoek, W. van Schooneveld en ir. K, J. J. Dominicus hebben geantwooid op vragen die de aanwezigen gesteld hebben. De slechte verlichting op de B.K. Laan en Plein Eendracht werd besproken. Verwacht wordt dat over enkele jaren de gaslan taarns uit het stadsbeeld verdwenen zullen zijn. De financiële positie van de gemeente baart zorgen. De vrees werd geuit dat niet op tijd kan wor den begonnen met de bouw van wo ningen voor de chr. woningbouw verenigingen. Ir. K. J. J. Dominieus Haagsehe Veer verstrekt nadere in lichtingen. In een autobus van lijn 47 op de Slinge bij de Langen horst is woens dag de Si-jarige weduwe C. van Herk-Struijk uit de Geertruiden- bergstraat, plotseling onwel gewor den. Zij werd naar het Zuiderzieken- huis vervoerd, waar bij aankomst bleek, dat zij was overleden. de lijst van „Protestants Schiedam", zei dat niet moet worden toegestaan dat de volkstuinders met zachte De voorlopige kandidatenlijst van de A.R. bevat de volgende namen: W. van Schooneveld, ir. K. J. J. Dominicus. P. 3. Stam. M. Eyke- naar, W. Mak, F. Sterenberg, W. van dwang tot het lidmaatschap van een bepaalde organisatie woi den gedre ven, Hij meende dat ieder vrij moet zijn te bepalen of hij ergens lid van wil zijn af niet. De bestuurder van een tramwagen van lijn 2 moest woensdag in de Varkenoordse Bocht plotseling een noodremming maken, voor een fiet ser. De 26-jarige mevrouw G. Jeske- Schusster, die op het balkon van de bijwagen stond viel in de tram. en liep daarbij een armfractuur op. kunnen verstrekken, zich in ver- buiding te stellen met het bureau Oostervantstraat, telefoon 358B8, toe stel 3. Een zeventienjarige bromfietsmon- teur uit De Lier is vorige week dins dag. zoals hy nu verklaart, op weg gegaan naar het Vreemdelingen legioen. Hij reisde naar Rotterdam en 's nachts kwam hij ongemerkt aan boord van een Turks schip, dat in de Usselhaven lag. Hij wist na tuurlijk niet, dat het schip, dat die nacht vertrok, alleen maar naar Hamburg en Bremen zou gaan en dan weer naar Rotterdam terug zou komen. De kapitein was blij de ver stekeling hier te kunnen afleveren. De jongen wilde zich eerst nog als Belg voordoen, maar omdat hij niet „Vlaams kon klappen" viel hy door de mand.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1