Onder veel spanning wint SFC derby van Demos met een Oude boom weigert machine gerooid te worden Schiedam KONTAKT r Hoek's schenkt twee werken aan Museum „Entre Nous5 speelt „Eric en Irene' Fors duwt Zwerver HBSS omlaag 7-2 Ursus hield X sterke TOGB in bedwang Voetbal in Schiedam VERKOPERS VERKOOPSIERS NOAD ver liest eervol MAASSLUIS Kandidaten lijst PvdA definitief Dierenarts aan huis ln IJ IVI. SFC-Demos 1-0 HO V-DHS 3-1 Martmit-DOK 1-1 Bij jubileum als N.V. OVV geklopt door Olympia ZATERDAGVOETBAL Auto rijd L jongen aan Kleine zege van Rockanje Weer pokkenpatiënt in Wesl-Duitslancl Afdelingsvoetbal Koeriersters Maandag 12 februari 1962 j-adio I Neder. («UT >l5J>ro. FÜrttn ■wsie fj^kals |te«ert 7-10 I "lt.-iS 1 Tk- J ujo leken, i Ra. landt "W. S3J5- [20 L. nbt« en ivue. •or- •ere- Rugd. ■19.6» Kroa, Rets Ral» lop lie- ZoaN te verwachten was hebben i Martin It en Demos verlies geleden, j Slechts SFC kon, zy het na felle j Voor een groot publiek hebben de Tegen het harde HOV bleek DHS strijd, In het spoor van de leiders i plaatselijke kanshebbers een cnerve- °Pfiey[assen» maar de Schiedam- Wn*. DU grschjedde f kosten rdnde strijd geteverd. Domos kroeg ■an Demos dat nu enigszins terug- i al direct de kans toen rn de aanvang i vijfticnde_ minuut het hij een bal viel. Martinlt had van DOK kunnen een indirecte vnje trap mo**st wor- winnen, maar de witroden bleven j den genomen. De bal werd eihard niet voor pech gespaard. Ook DHS tegen de doelman geschoten die ach- had geen geluk tegen het te harde teruit viel. Beide teams kre°en kan- HOV. De geelzwarten verloren met;sen raaar de achterhoedes verricht- 32 ten voortreffelijk werk, In de veer tigste minuut scoorde Rinus Schel! tyj- -r\/~\rr -» -« uit «en voorzet van B. den Houting. glippen. Dat gebeurde vijf minuten voor rust wederom toen de rechts buiten een hoge bal inzond. DHS gaf goed party met als gevolg dat Hans Roozeu in de vij/tiende minuut van de twede helft de achterstand kon verkleiicn. Met enthousiasme stret DHS voor de verdiende gelijkmaker maar het doelpunt ontstond aan In de tiende minuut na rust kreeg j Schiedamse zijde toen Burger zich Demos weer de kans gelijk te ma-tien minuten voor tijd op een af- Hoewel Martmit doorlopend m de i ken maar spil Jaap Roelfzema schootstandssehot verkeek, aanval is geweest hebben de witro- i dc strafschop naast. Een doelpunt van den toch aan de Rotterdammers een Demos gescoord door E. Frey werd punt moeten afstaan. Oogelukkiger- yelfs afgekeurd Eef Frey benutte en - wijze verschafte J Nys by een terug- kele goede voorzetten van Tetteroo speelbal een kwartier voor het em- en Falandt niet, In de veertigste mi- de aan DOK het doelpunt. Voor rust1 nuut ereeerdc V/. Klem nog een goe- kreeg Martinit goede kansen Reeds de kans maar nogmaals werd red- in de vijfde mmuui zette W. Bos ding gebracht en onder grote span- goed voor. maar de kopbal van Th. nmg kwam het einde met 1—0 voor Koppenhagen werd gestopt. Vlakfavoriet SFC, daarna schoot H. Post naast. Zo is Mdoertentie IM.) béée afdingen zijn enkele vafesSwot -oor MAANDAGS VRIJ het gebleven. In de twintigste mi- j nuut van de tweede helft schoot rechtsbinnen W. Bos raak. In de eind- fase kreeg Th. Koppenhagen nog een kans maar het gelukte met. Ook bomen rooien i<? tegenwoordig een gemechaniseerde bezigheid ge worden. De flitsende bij! van de zwoegende houthakker is vervangen door de grommende dragline, be diend door een handige machine drijver. Dat beeld zag onze fotograaf tenminste in de Laan van Bol'es in Kethcl, waar immers de bomen moe ten verdwijnen, Nee, het gaat tegenwoordig veel simpeler. Een „houthakker" wordt m de bak van de dragline omhoog ge hesen, wat wel riskant ig maar geen moeite kost en in dc top van een boom maakt hij de stalen kabel vast, waaraan de dragline dan met kracht gaat trekken. En de boom die tien tallen jaren lang de woedende stor men heeft getrotseerd blijkt tegen dit mechanische geweld niet bestand te zijn. Tenminste, meestal. Er zijn echter nog bomen met een standvastig ka rakter in het karakter-volle Laantje van Bol'es. Toen de dragline aan de kruin van zo'n boom stond te trek ken, liet hij alleen de kruin vallen. En of dc rooiers het toen op een lo pen zetten! Maar tegen de moderne techniek is de oude natuur uiteindelijk met bestand en ook de krumloze boom moest tenslotte zwichten. Zo ver dwijnt boom voor boom uit dc oude rustieke laantje. Om in de nabije toekomst vervangen te worden door nog veel hogere en beslist met lan delijke flatgebouwen. (Advertentie l M.) Esp era ii to-agendo Merkrcdon, la 14an de februaro Klubvespero. Ni kune legos rnn li- bron ce kmo Gink Floegstraai 19. Venu multope. rAdvertentie IJVJ.J GROOTSTE pcaaalzaak nCuropa Tekening van AÏechinsky, l-lf.p.l Vïm A VWsidimtr#» 'gedaante aan te nemen. De gescben- hjeea van j\. v ersonuure ken van de N v Hoek worden door Ter gelegenheid van het vyftig de Commissie voor het Museum al» jarig bestaan als naamloze vennoot- 7eer waardevolle bijdragen be- schap heeft ïloek's Machine- en gebouwd. Zuurstoffabriek N.V. te Schiedam pierre AÏechinsky, die m 1927 in het kunstbezit van de stad Seine- Brussel werd geboren, maakte na de dam met twee werken verrijkt. Het 00rlog deel uit van de vermaarde zijn een zeer grote „geschilderde te- groep Cobra, tezamen met Appel, nntvuw.1- keh*n£ in ^warfc en wit van Pierre CorneiUe, Jorn. e.a. Van deze Cobra- .poioeeK i AÏechinsky, gedateerd I960 en een gPOcp bezit het Schiedams Museum wandkleed, vervaardigd door Anna een opmerkelijk uitgebreide collec- Versehuure. Het Stedelijk museum, tie, maar AÏechinsky was er no* dat omstreeks 1950 mei het verza- Iljet vertegenwoordigd, melen van eigentijdse kunst begon, Hij maakte verschillende grot» maandag 19 tot 20.30 Uttr; Anjdeg middelen SrtMTte? I f'T' °'a' Tf JaPan' 'S" hï 9 30 tot 16 30 en 79 tot ''9 36 m- tl ae/e acUvlteit< ter" 1 kunst van het gepenseelde schrift woensdag 9 30 tot Ito 30 uur' i t Museum no* *ee« vaste tot onderwerp koos van een film- donderdak 9 30 lot 12*1, ïïr f" f- kan r^r^\en voor de eI£en Dit gepenseelde schrift heeft' op vr.jdag 9 30 tot 1«0 onVS t «"'"êbracM woS "og Srt 2230 ut zaterdags 9 30 tot 16.30 iSSS^SShSL'J? Apothckers-nachtdlensl: Evers, Lange l-Iaven SI Bellen bij ongeval: G G en G D.f TuinJuan 80, telefoon 61*2 90. Politic-alarmnummer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend 0.30 uur; dinsdag 9 30 tot 1630 en 79 tot 2030 ur; woensdag 9.30 tot ltj 30 uur; donderdag 9 30 lot 12 Sb uur: j KORTE ujNBAAN ROTTERDAM WAGENSTRAAT 115 - DEN HAAG RQKfN 136 AMSTERDAM uur, 's Zondags gesloten R.K- Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 cot 21 uur; donderdag 10 lot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Stedelijk Museum: Roem der Roman tiek „Dc piano's van Vic Gentils". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: staakt uw wild geraas" Monopole, 14 uur: „De vijand kwam - - uue-iecuniejc. aie op een merxwaar- s nachts"; 19 en 2115 uur. ..De volkomen verdiend ook! De Gon- tmttoir, von Threap,/ wenaren oegonnen reeds direct met Jl„a o- - t-fv J liotto.rs can Ch.eago gevaarlijke aanvallen de OVV «erde. ™n S. s=h"Werkupst. daging onder rware druk te zetten, »P haar kleden geen patro- maar v d Bere c«t konricn Hps-p en ornamenten, maar zij maakt ^k nogds;-efdoorsïïantonden een volkomen Een ogenblik van aarzeling van 1 ?Ag.en G*Pr?ssie, vrij en gedurfd. En. Jan Klok werd in de twaalfde mi- van het Schiedams Museum mi één heeft verworven, duidelijk toont hoe hij met een grote mate van gevoeli ge elegance op heel eigen wijze een droomsfeer heeft opgeroepen, die f mede herinnert aan de geest van zijn bewonderde Belgische voorgan ger James Ensor, Het Goudse Olvmnia heeft het De jonge Rotterdamse kunstena- Makkers j «nul® uitgehaald om OW op t" boSf^maakt' 4dert £°Ül SrjFZ *I=WooSe4ToS!in fe vporn^Mi! - Gou- i que-techmek, die op een merkwaar- rflFTfi U'Ü7o nun ttroorertine Chicago' DIVERSEN Arcade, 7 30 uur: De Verzamelaar. Ruilbeurs. Volksgebouw, 8 uur. P.SP. Vergade ring. Musis Sacrum, 8 uur. F Brmkers. Cabaret kele van haar werkstukken waren nuut noodlottig, want 'l was de ge vaarlijke rechsbmnen Vos, die cr Ondanks de handicap van geringere vader wordt een eenzelvige, tc- routine hebben de toneelisten van de leurgestelde figuur en zoon Enk, die r.k. Toneelgroep Entre Nous" zater dagavond in gebouw Irene een aan vaardbare vertolking van het toneel spel „Erik en Irene" van Hans Nesna gegeven. De acht dames en heren heschiktcn over een goede rolkennis en ze hebben met animo gespeeld. De karakters kregen moeilijk tekening, wat mede te wijten is aan het feit dat het gegeven van dit spel een te doorzichtige ontwikkeling had. Erik en Irene zijn de kinderen van een echtpaar dat gaat scheiden. De kinderen lijden onder de scheiding. Dinsdagmorgen om 9 uur be ginnen wij met de verkoop van een grote partij dubbelbrede damesstoffen. Damesstoffen van een pracht kwaliteit kreukherstellende fi- brenka in velerlei soorten w.o. de mooiste structuurdessins. Niet alleen voor japonnen, maar ook voor rokken, deux-pièces en kinderjurkjes. Dubbelbrede stoffen uit de se ries van zeven en acht gulden de meter, koopt U morgen voor nog géén drie gulden per meter. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dub belbrede damesstoffen, diverse kwaliteiten in een schat van kleuren, per meter Vlaardingen-PPSC 3-1 met vader mee is gegaan, wordt1 een zelfde gesloten type. Zuster Iie- ne is met moeder n.eegegaan. het is wel een vrolijk kind. De dames gaan naar vreemde landen. Irene gaat aan het cabaret en moeder komt Tafeltennis Surbüm Corda, 8 uur: Wykgemeente onmiddellijk gebruik van maakte en IV N.H.G. Bijeenkomst i de bal handig langs doelman V. d. Wijkcentrum, 8 uur: NV.SH. Film. i Slot in het net prikte (01). Hoewel toen nog van alles moge lijk was, lukte 't toch niet bij OW. Er lag een zekere matheid over de ploeg, krampachtig bewogen de aan- i vallen van de gastheren zich over dc grasmat, zonder de felheid, die I zo kenmerkend is voor liet spel van de OVV-crs Na de hervatting, toen Olympia de verdediging versterkte om ae kleine voorsprong te behou den, was er voor de OW'ers geen i doorkomen aan. OW moest zelfs nog uitkijken, v ant de enkele uitvallen van de Gouwenaren waren zeer gevaarlijk, I Baayman scoorde zelfs no i e»n keer. S maar de treffer was in buitenspel- posiiie geseoord en werd door de goed leidende scheidsrechter Wolf- fenbuttel terecht afgekeurd. Sjoukes en v. d. Linden hebben nog enige goede kansen gehad om de gelijkmaker ie scoren, maar het Jukte niet meer! Teleurstellend zyn de resultaten van dc Schiedamse voetbalclubs in het zaterdagvoetbal. Zowel HBSS, PP SC als GSS kwamen door neder lagen verder van de kopgroep van daan. PPSC dat toch goede kansen heeft op de titel speelde zo slecht dat Vlaardingen met 3—1 kon ze gevieren. Aanvoerder De Zwerver toonde gedecideerd het grote krachtsverschil met HBSS (7—2). Bij GSS leefde dc goede hoop dat een zege op hoofdgroep Piershxl de situatie zou wijzigen, maar Picrshü hield verdiend met 24 stand. De Zwerver-BBSS 7-2 Tot aan het laatste half uur heeft HBSS nog goed partij kunnen ge- ,cn. In dc achtste minuut schoten dc gastheren onverwachts in, maar vier minuten later vierde Bert van Veen zijn 1 entree met de gelijk maker. (1—1). Vlak voor rust werd het 2—3. F1BSS was nog niet be vreesd want de kansen kwamen voor beide teams. De debacle kwam echter in de tweede helft. Do ge vaarlijke linksbuiten Slagboom zet te goed door en liet was 31. Uit eon vrije schop werd het met een hard en zuiver schol 4—1. HBSS raakte van slag af, De Zwerver sloeg toe ei uit een voorzet kopte de mid denvoor zo fel in dat hij kreunend van i>"n op de grond bleef liggen. (5—1). Gelaten zag HBSS dat De Zwerver de stand op 61 bracht voordat linksbinnen Cor Vermeulen tien minuten voor tijd dc achter stand kon verkleinen. In de eind fase schoot De Zwerver nog een maal succesvol: 72. GSS-Pwrshil 2-4 Zo bliksemsnel velde leider Pters- hil het jonge GSS dat de Gusto- mannen geen kans kregezich te herstellen. Binnen een kwartier had GSS een 0 -3 achterstand. Toch zou GSS de tegenstander nog wel party hebben gegeven, maar de scheeps bouwers hielden het spel te kort. Toen Prins in de 25e mmuui Ves sels lanceerde, glipte deze langs de spil om *uïver te stoten. GSS bleef volhouden, maar uit een doorloopbal scoot de de middenvoor van Piershil Het tien minuien voor rust. Vijf minu- de ten later kreeg Vessels een door- teiechtloopbal en het was 2-4. Na rust Omstreeks twee uur zaterdagmid dag stak dc 10-jangc Henk t\ H, de V. plotseling de Dam ovei jongetje kwam daarbij onuei spil Schop stuwde voordel- ziekenhuis vervoerd. 1 fe")k. In een zeer slecht gespeelde wed strijd heeft PPSC de kans op de eerste plaats verknoeid. Voor rust leek het er zo nu en dan wel op dat PPSC tot de goede aanvallen zou komen, maar voor het doel faalden de schutters. Vlaardingen kwam in de twintigste minuut via een straf schop op 1—0. Binnen een minuut had Degeling de gelijkmaker ge scoord. Daarna was het echter weer ge daan met het Scluedamse elan. Vlaardingen veroverde de meerder heid en de middenvoor gaf zijn club in de 33e minuut de voorsprong. PPSC verzuimde de gelijkmaker te grijpen in de 25e minuut. Bij een aanval werd Van Ravens tegen de grond gewerkt, maar de strafschop werd in handen van de keeper ge schoten. Vlaardingen kreeg nog wel een doelpunt toen een slechte uit-, trap vijf minuten voor tijd voor de voeten van de linksbinnen viel. NOAD heeft zaterdagmiddag in de Beurs ile wedstrijd tegen het Amsterdamse Smash verloren, maar op een eervolle wijze. Immers de stadgenoten bungelen in de over- in de kleedkamer. Natuurlijk en wel gangsklassc onderaan, terwijl Smash bijzonder toevallig komen de kindc- trots op de derde plaats prijkt. Een ren toth nog bij elkaar, m een stu- nederlaag werd verwacht, maar het den lentebuis. Dan 4al Irene van Erik heeft cr tocli even naar uitgezien eens eon mens maken. Ze vatten be- (jat NOAD de tegenstanders een Be langstelling voor elkaar op, het wordt iijkspel zmi kunnen afdwingen in de geen liefde want tijdig horen de kin- 1 spannende strijd, deren dat ze bi oer en zus zijn. Dat Nadat Henk Aben tweemaal en geeft ze hei idee om vader en moe- Arnold Brj.ut on Nico Allmendmger der weer bij elkaar to brengen, het éénmaal h.,tku?a gewonnen was de is een moeilijk karwei, maar hot stand 43 voor NOAD. Braak moest lukt. toen aantreden tegen een Amster- Van dit gegeven hebben de tone- dammer, die zyn twee vorige par- listen een levendis verhaaltje ge- tijen kansloos had verloren: er zat maakt. Jetty Carree heeft de char- dus winst m deze partij, maar he~ mante zuster Irene goed gestalte ge- j laas verloor Braak, zij het dan ook - 0 geven. Nico Bouman en Koen den op het nippertje in een derde game. 1tvai1 naam een kleine, Hartog hebben als de stugge zoon Toen was het wel bekeken, want öocl1 verdiende overwin- cn vader goed gesloten lopen te Allmendmger moest gewonnen ge- oin« behaald. Deze zege is hoofdza- doen. Later ontpopten zij zich als ven en het dubbel ging eveneens -v .na "e hervatting bevochten, aardige kerels. Marijke Lansbergen verloren, al hadden de Amsterdam- __te e5s 5^ondcn_ op dat had wat moeilijkheden met haar rol1 mers er ook drie games voor nodig, als de moeder. In de bijrollen was Zo heeft NOAD weer eens op het Joke de Nijs een lieve studente. Ge- nippertje een 4nederlaag gele- rard Verschuur leverde als een an-1 ^en- Kot blijft jammer dat NOAD, dere student een vlotte bijdrage. Ma-1 sterke teams goed party kan november 1960 in de Rotterdam se Kunstkring te zien; voorts hing een kleed op de Wereldtentoonstel ling te Brussel. Roekan je heeft in Pcortugaa! nus Fortuin het op goede wïize de geven, zo laag op de ranglijst blijft bekende opvatting over een hospes zien. Voorzitter P. B. van Hees heeft een kort welkomstwoord gesproken j en na afloop heeft 't Pete van Hees- tno voor de nodige dansmuziek ge- zorgd. j STUTTGART Een Italiaanse arbeider is m Stuttgart in quaran taine geplaatst nadat zich bij hem symptomen van pokken hadden ver toond. Zestien mensen met wie de Italiaan in contact is geweest, zijn bij wijze van voorzorgsmaatregel af gezonderd. i /I LS dc hond met naar de dok- o ;er fcomt. dan komt de dokter naar dc hond. Van di£ principe I gaat een ondernemende itonüen- en kaztendokter tn Tokio uit. ilfet 1 zijn karretje trekt hij langs de huizen en heeft zo een drukke praktijk opgebouwd. moment met 1—0 achter door een treffer van de Poortugaler Wamaar, die in buitenspel positie even voor de rust de roos trof. Wel had Rockanje in de eerste helft kansen, want Bruinsma en Touw konden niet scoren, toen zij na elkaar oog in oog met doelman Win- ters stonden. Bruinsma zag zijn kan£ verloren gaan omdat doelman Win ters zelf ingreep en Touw zag zijn schot juist naast gaan. Na de hervatting was Rockanje be duidend sterker, maai het duurde toch nog een half uur, eer dit over- wicht tot uiting kwam. 1 Roodbol zette voor en Brïggeman j kopte vallend in het doel van Poor- i tugaal: 11. - I Rockanje rook zyn kans en stootte j AMSTERDAM. Mevrouw Enny t door. zodat tien minuten later we- Mols-De Leeuwe, die thans deel uit- derom Brïggeman, uit een pass van maakt van „Het Rotterdamse toneer Touw, voor de winnende treffer kon j is voor het seizoen 196263 geënga- Het referendum onder de leden van de Party van de Arbeid, waar van de uitslag bekend is gemaakt op dc ledenvergadering van vrijdag, heeft geen verandeung gebracht in de voorlopige groslijst voor de aan sta nde raadsverkiezing. Dc definitieve lijst is als volgt; Lijstaanvoerder J. Smit, J. Slagboom, mevr. A. Hamakers, W. van Ant werpen, M. Duimelaar P. A. Bout kan, A. van Tielen, J. Visser, D, de Niet, G. J. Brons, J. Hoekeveen, W. van Rujnpt, C, J. P. Quist en M. Speijer. Aftredende zijn: J. Smit, J. Slag boom, mevr. A. Hamakers, W. van Antwerpen en P. A. Boutkan. Van de geboden gelegenheid om vragen te stellen aan de raadsfractie werd een dankbaar gebruik ge maakt. De raadsleden gingen uit voerig in op de gestelde vragen. Onder meer kwam het afgestemde plan rondom de Br. Kuyperkade uit voerig ter sprake. Verder de woon ruimte-verdeling, het nog bewonen van onbewoonbaar verklaarde wo ningen, enz. Ook werd gewezen op enige onhoudbare toestanden ter plaatse, o.m, het stallen van rij wielen en brommers in de openlucht rondom het Stationsplein en de sa menscholingen van jeugdige perso nen op de Zuidvliet, Aan dit gedeelte van de agenda ging vooraf een verslag van het ver kiezingscongres van de Partij van de Arbeid, dat uitgebracht werd door de heer J. Visser. zorgen: 1—2. Zelfs in de eerste klas gaat h»t weer dagen voor de Schiedammers. Het leek er op of Ursus tot degrada tie was gedoemd maar de roodwitten leverden de goede prestatie kansheb ber TOGB, een der sterksten uit IC, tut staan te brengen. Voor nn- se Boys en Wilton Fijeno' .aan nog slechts twee concur - Dit maal zegevierde Schiedo.,i»„ Boys met liefst 80 over Pechvogels. Wil ton Fijenoord bleef al even gedeci deerd met 40 de baas over Sport club Maas. In het verre Oude Tonge voetbalde Schiedam de moeilijke wedstrijd bij DBGC. Ur&us-TOGB 1-1 Dc rentree van de geroutuieeréen als spil Jo van der Pol, Krijn Muller en Gerrit Bergkotte heeft een ait- stekend effect gehad op het moreel van Ursus. Plots was Ursus niet rreei het kansloze schaap dat ter slacht bank geleid moest worden. De de fensie en middenlune vormden veci een hecht geheel met als gevolg dat nuut voor tijd scoorde de linksbui ten. Ursus wilde de winst niet laten gaan. De Schiedammers kwamen steeds weer voor het doel van TOGB maar dc kansen konden niet wor den benut. Sp- Maas-W.F. 0-4 Moeilijk kwam Wilton Fijenoord op het slechte veld op gong. De te genstander kreeg zelfs kansen, maar doelman Van Noortwijk hield zijn kooi schoon. In de tweede helft over speelde WF SC. Maas. In de tiende minuut scoorde Van Unen, vijf mi nuten later schoot Sier van der Rcy- ken raak. Wilton bleef in de aanval en I-I. van dor Reyken scoorde uit een scrimmage. Daarna voltooide \V„ van Nierop met een treffer het offensief. Peclivosels-Schied. B. 0-8 Zo groot was het overwicht van aanvoerder Sctnedaipse Boys dat de stadgenoten een voetbaldemonstratie w hebben gegeven. »Bij de rust hadden Rien van Kampen in dc twintigste j de Boys al een 03 voorsprong, het minuut Ursus de weelde van een werd tenslotte 08. Vrijwel alle voorsprong kon geven. Toch kwamen spelers als Jongeneel, Feijen. Foulus de Berkelaren nog in het Schiecam-1 hebben aan het schutlersfcstijn deel- doelgebied. In de twintigste mi- g»nomen. I geerd door het Arnhemse „Theater"1. VOORJAARSJAPONNEN en DEUX-PÏÊCES in moderne uitvoering en stoffen van prachtige kwaliteit Aantrekkelijke prijzen in de middenklasse. W. v. d. BURG L. Kerkstraat 19. Schiedam, tel. 6 6135 Te koop Linnenkasten j 91.wit ge lakt, klein model, grotere, zie toonzaal boven Plate, Gr. Ma rkt 1921. §3^ Vakan+ie- 0 verblijven Waterdichte kampcertenten met korting. Gloed nieuw. Alleen iets smoeze lig (showmateriaal). Volle schiuftelijke garantie. Ten- tenfabnek The Indiana, hoofdkantoor voor Neder land, Haarlem. Zijlweg 1IL Telefoon 17877 (8 lijnen). Geill. catalogus 'gratis op aanvrage.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1