SZC gaat zich o voor 50-jarig Behalve zwemmen ook waterpolo Twee klokken voor de geref. kerken AGENDA IN BLIJDORP HEERST NU AL SFEER VAN DE LENTE DWS-dames verloren, toch kampioen KORFBAL Schiedam haalt tactisch met spel zege SCHIEDAM De kieslijst van PvdA De moraal van 't lied Damtoernooi om kampioen schap van Schiedam Vrienden in het water ssss" mzSss&fi Wie heeft iets verloren Zaalhandbal SVC-dames delen punten Actie Singel kwartier voor filmprojector G°edne "fe,n" aa" de ongeveer tien damcs zette een lieó M Melissant schaft brandspuit aan DBGC-Schiedam 5-1 Veilig verkeer voor vier gemeenten Uitvoering van tien jarig Juliana ZOEKT WERKKRING KOERIERSTERS Dinsdag 13 februari 1962 3 Het is voor een vereniging geen kleinigheid vijftig jaar tc worden. Maar de Schiedamse Zwemclub (SZC) zal deze zomer die leeftijd bereiken. En de SZC-ers zijn van plan dit gebeuren met de nodige festiviteiten gepaard te laten gaan. Hoe alles zal worden is nog niet bekend; eerst dienen de be nodigde gelden nog byeen gegaard te worden, alvorens de plannen een definitief karakter zullen gaan dragen. Maar op de vijftiende juli zal er gefeest worden, dat staat zo vast als een paal boven het zwemwater. BIOSCOPEN DIVERSEN IZALE TeïlllTS'i-^ iSSiSi Volleybal J2 lichte administratie, archiefwerkzaamheden Te koop aangeboden De vereniging heeft in haar lan ge leven uiteraard vele ups en downs gekend Immer is zij echter een wa re vriendenploeg gebleven en nog steeds trekken de leden met ple zier hun baantje of vechten zij een duel uit met de waterpolobai. Op 15 juli 1912 kwam een handje vol mensen op het idee om een zwemclub op te richten. Het koele nat, voor een dergelijke vereniging onontbeerlijk, werd gevonden in het open bad aan de Westfranke- landsedijk, dat de vereniging niet heeft kunnen overleven: na de in gebruikneming van Bad Groenoord heeft het plaats moeten maken voor de N.V. Tankercleaning. Begonnen werd dus In het bad aan de Westfrankclandseduk. Wat het wedstr(jdzwem men betreft was er een groot nadeel. Dc ba nen hadden slechts een lengte van 40 meter, terw(jl men het ook nog zonder startblokken moest stel len. De wedstrijdzwemmers waren hierdoor verplicht wedstrijden met liggende start te zwemmen. De SZC-ers lieten dat niet op hun beloop. Daar moest iets aan ge beuren. Ijverig groeven dc leden ln de blubberlgc aarde, waardoor de banen tot 50 meter werden ver lengd. De vereniging was echter niet al leen in het leven geroepen om de Schiedammers te laten wedstrijd- zwemmen. Van de meet af aan heeft men eveneens zijn hart kunnen op halen aan het snelle en zware wa- terpolospel. Al heel vroeg na de op richting bracht SZC bovendien nog een dameswalerpoloteam op de been. Nog steeds is Nederland het enige land waar deze sport door da mes wordt bedreven. Lange tijd zijn SZC en de Rot terdamse vereniging SVH toonaan gevend geweest in de zwemsport. wat betreft Rotterdam en zijn zeer wijde omgeving. De vereniging kreeg vooral een zeer grote naam door de successen van Cockie Gaste laars, die op het ogenblik in Arnhem i ursussen volgt aan het Centrale In stituut voor Sportleiders (CIOS) en dus momenteel niet meer in Schie dam traint. Naam maakte eveneens Dolf v. d. Kuil. Vele keren kwam h(j uit op de lange afstanden, zoals de 400 en 800 meter. Wat waterpolo betreft boerde de vereniging ook niet slecht. Lange tijd kwam het team in de tweede (Advertentie IM.) klasse uit. Zelfs werd hierin in 1950 het kampioenschap behaald. Van promotic heeft men toen afgezien. De reiskosten in de landelijke eerste klasse weren een onoverkomelijk bezwaar. H. ligt voor dc hand, dat een vereniging met zo'n rijk verleden, waarvan wij slechts ten dele de sluier oplichtten, haar 50ste verjaar dag riet onopgemerkt zal laten voor bijgaan. Daar zal tijdens de spoe dig komende ledenvergadering dan ook wel te uit en te over worden ge sproken. De leden zijn in ieder ge val al een geldinzamelingsactie be gonnen. De PvdA zal de komende raads verkiezingen uitkomen met een lijst, die werd opgesteld na een gehou den referendum en die op de laatste ledenvergadering is bekend gemaakt De lijst luidt als volgt: 1. H. Sabel; 2, P. van Bochove; 3. H. B. Engelsman; 4. mej. G. Burger: 5. mevr W. R. Drukker-Brink; 6. H. C. van Ruiven: 7. P. Meijer; 8. W. de Vries; 9. J. J. Bieze; 10. M. van Harmelen; 11. C. Boerman; 12. J. Scheffers; 13. mevr. J. Krikke-Hein; 14. L. Kessenich: 15 A. Aardoom: 16. J. Dijkstra; 17. J. H. Simons: 18 A. van Rossum: 19. C. van den Hoek: 20. mevr. G. Bos-van Ringen: 21. P. Boschman; 22. P. Sanders; 23. M Talmon; 24. A. Vertinde: 25. mevr A. W. Smolders-Kocrs: 26. F. Bree- derveld; 27. mevr. J. Smidt-Kosters. De gereformeerde Nicuwland- kerk, waarvan binnenkort de eerste paal geslagen zal kunnen worden, heeft niet alleen reeds de beschik king gekregen over een orgel (zo als we vorige weck schreven), maar ook nog over luldklokken. Want toen dc Bouwcommissie van de Oosterkerk in Den Haag-Oost het orgel overnam, waren b(j die koop ook de twee luldklokken inbegrepen. De grootste klok is 1,20 meter boog, met een beneden-middellijn van 1,20 meter en de andere meet 1,05 meter. De klank van deze klok ken is zowel afzonderlijk als in combinatie zeer goed. Zo schrijft ds. W. A. Krijger in het (gereformeer de) „Schiedams Kerkblad''. De ene klok is bestemd voor de toren van Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 52 90. Politie-alarmnummer: 6.46.6B. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 ur; woensdag 9.30 tot lö.30 uur; donderdag 9.30 tot 12 30 uur; vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 u.; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot Tl uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Stedcljjk Museum: Roem der Roman tiek. „De piano's van VieGentils". Passage, 2 en 8.15 uur: „Makkers staakt uw wild geraas". Monopole, 14 uur: „De vijand kwam 's nachts"; 19 en 21.15 uur: „De trottoirs van Chicago". Voïksgebouw, 8 uur: NIVON. Le zing. Musis, 8 uur: Fa. Brinkers. Cabaret. Vrolijk kwamen zij de ijssalon binnen, de dames van een Rotter dams huisvrouwenclubje. Hun jolige stemming hadden zij opgedaan tij dens een, naar hel zich liet aanzien, geslaagd bezoekje aan cén van Schie dams hooggewaardeerde distilleerde rijen. De leutige bui sloeg gedurende het uurtje, dat zij bezit namen van de salon over op de andere klanten, maar eveneens op de giechelende serveerstertjes. De dames icilden duidelijk uitdrukking geven aan hun luchtige gevoel en daarom werden bij gebrek aan een jvkc-Lio.v tic deren aangeheven, waarop ook werd gedanst. Vibrerende stemmen vorm- i den klanken als ,-sammeledosia j hots-knotsreldeldee... enz." Toch verloochende de huishoude lijke aard van de Nederlandse huis vrouw zich niet. want één van de {Advertentie I M.) mmahaven. Of de andere kiok te in?waarvan de tekst een zeker mo Hoogtlraat til Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9.00 —12.30 uur en 2.00—6.00 uur: glacé handschoen (R); aktentas m. inhoud: jongensjasje; wieldop van auto; kinderwagen; sleutel. Te bevragen bij de vinders: scheermessen in koker, v. Schijn- del, Middelhamissestraat 34; passer in étui. Sperman, Zwartewaalsestr. 40; veerdienst-abonnement, Verstoep, Fabriplcin 6a; lap stof, De Reuver, v. d, Duyn van Maasdamstraat 93; paplepeltjes, Vierboom, Van Heuven, Goedhartstraat 81; doos met marga rine, v. d. Spoel, Mariastraat 44; wieldop van auto. Van Warnelen, Parkweg 122; schilderskwast, Bazen, Broersveld 80; kontaktsleutel. Ver kerk, Pr. Fr. Hendrikstraat 6; re genbroek, Den Broeder, Dr. de Vis serlaan 48; wollen sjaal, Postkantoor, Mgr. Nolenslaan; kinderlaarsje (L), Versluis, De Sav. Lohmanlaan 36; overall, H. Peitsman. Waranda 31b; beige ceintuur. Schellingerhout, Ga- lileistraat 80; kinderschoentje (R), v. d. Giessen, Lorentzlaan 48d; para- pluie, Keijzers. Kerklaan 75, Kethel; jongensportemönnee met inhoud, v. d. Klooster, Hobbemastraat 4; da mesportemonnee met inhoud, Schro ten, St. Jacobs Gasthuis. BK Laan 159; rode autostep, Ruigrok, Vlaar- dingerdijk 281 a: geldsbedrag, Van Hoogendam, Potgieterstr. 20a; arm band, Wed Walbach, Proveniershuis 13. gebruiken is voor de Nieuwland- kerk is nog niet met zekerheid te zeggen. Er moet rekening gehouden wor den met de toonhoogte van de kerk klokken daar in de buurt, n. 1. die van de Opstandingskerk, van de Grote Kerk en van de R. K.-kerk aan de Dr. Schaepmansingel. Onder zocht moet nog worden of de ge kochte klok een passende aanvul ling is in dit klankbeeld van klok- ken-gebeier of juist een dissonant In het laatste geval zal de klok ver kocht kunnen worden; liefhebbers hebben zich al gemeld. De twee klokken kosten tezamen 600, maar er komen onkosten bij om de klokken uit te toren te halen, te vervoeren en weer op te hangen. Bovendien is een elektrische luidin- stallatie nodig en zo'n apparaat kost minstens /2.00Ö. raai vertolkte. En ook de anderen waren het er mee eens,Je moet je oude schoenen niet weggooien voor je nieuwe hebt." Maar wij geloven niet helemaal, dat dc leden van het clubje zo onbe zorgd waren als zij zich voordeden t Zij zulten beslist wel aan hun respec- j tieve echtgenoten gedacht hebben Getuige het fraaie lied: „Hij mop pert al weer!" «"Sand De Chr. Film-actie (Cefa) ver toont op zaterdag 17 februari om 8 uur in gebouw Irene de film „De Indringer". Voor dit seizoen staan nog de volgende films op het pro gramma: 17 maart ..De dappere re- cruut"; 14 april ..De pastoor van Krefeld": 12 mei „Het houten paard" en op 9 juni „Over vakantie gespro ken". De Ntrjjd om het persoonlijke dam kampioenschap van Schiedam gaat weer beginnen. Op donderdagavond 22 februari zullen de eerste wed strijden worden gespeeld in het wjjklokaal van de Bethelkerk aan de Nieuwe Maasstraat. De huidige kampioen de heer J. C. Onink is met de voormalige kampioen de heer L. Vrijland alsmede met de heer J. P. van der Watering vrijge steld van deelnemen aan de voor ronde. Voor de Schiedamse teams is de dag werd het een 28 17 nederlaag zaalhandbal com pc title ten einde. De en zondag werd met 15 o gewon- D\Vs> dame-; komen echter op 24 en 2" februari met de nationale zaal handbalkampioenschappen nog voor enkele zware wedstrijden te staan. Zondag speelde D1VS echter niet zo'n beste wedstrijd tegen Athene ln Den Haag. Met 136 namen de Haagse dames revanche voor de in Rotterdam geleden nederlaag. DWS dat vorige week al reeds kampioen Is geworden, is nu met 15 punten ge ëindigd. De Wilton dames stelden danig te leur door in Den Haag met niet min der dan 8—1 van GONA te verlie zen. Met de rust hadden de Haagse dames al een 40 voorsprong geno men. De heren van Wilton Fijenoord zorgden er zaterdag voor, dat zij in de districts 2e klas blijven. Met 4 punten en Actief met 2 was het een gelijkopgaande strijd. Wilton speel de wat beheerster en kon de be tere. techniek niet met duidelijke cij fers tot uitdrukking brengen. Met de rust was de stand 4—4 in de tweede helft kwam Wilton telkens met twee doelpunten voor te staan, maar Actief wist telkens weer gelijk te komen. Via 66, 8—8 en 1212 werd het 12—14. De UVG dames hebben bewezen duidelijk aanspraak te maken op het kampioenschap van de afde- lings derde klas. De laatste wed strijd tegen Rotterdam werd met 6—2 gewonnen, zodat onze stadge noten ongeslagen uit deze zaalcom petitie zijn gekomen. De UVG heren kwamen er zater dag tegen kampioen Schutters 2 niet aan te pas. De Rotterdammers ver diende de overwinning volkomen. In a- tweede helft ging L. Hollan d bij UVG het doel verdedigen. Zijn debuut was niet slecht en ook zondag in de tweede wedstrijd kwam hij weer onder de lat terug. Hermandad was de tegenstander voor j.c tweede onlmocting. Zater- De DWS heren hebben de beide wedstrijden in winst om weten te zetten. De eerste ontmoeting tegen St. Lodewijk wonnen zij met 2510. Tegen Advendo bleef DWS ook op permachtig en hier kwam de volle winst nr i een uitslag van 16—11 mee raar Schiedam. De damesteams van de Schiedam se Volleybal Club moesten allen met een puntenverdeling genoegen ne men. Dames 1 kon In eigen zaal te gen Hou Stand niet verder komen dan een 22 gelijkspel. Het was een goede en spannende wedstrijd, doch het kleine beetje ge luk moesten de Schiedamse meisjes ook ditmaal ontberen. De set-stan den waren: 1510, 1011, 156 en 12—15. Dames 2 was gelukkiger. Uit te gen het lastige DOS werd eveneens gelijkgespeeld. Hier waren de set standen 815, 156, 1512 en 14—16. Dames 3 wilde hiervoor blijkbaar niet onderdoen en speelde tegen Sportclub H'berg gelijk (22). Heren 1 verloor met 30 van Pro- fessorenwijk te Leiden en staat nog steeds onderaan. Heren 2 bleef wederom ongesla gen. Nu werd Set Up de dupe. Heren 3 kreeg met 3—0 klop van Hou Stand 2, terwijl de junioren met 30 zegevierden over stadgenote Juliana B. Schiedam heeft voor achtereenvolgende maal een goede dag gehad in de veidcompetitie. Zo wel het eerste als het tweede twaalf tal hebben hun partijen gewonnen. Succes is helaas weer niet aan spe len toegekomen door terreinafkeu- de tweede tijd om de voorsprong niet alleen ring. Het zat de roodzwarten mee in Leiden tegen Morskwartier, waarbij komt, dat de dames en heren hard voor de overwinning hebben ge werkt. Onze stadgenoten speelden bovendien tactischer dan hun tegen standers, die met de zeer harde wind niet goed raad wisten. In de eerste helft, toen de Schiedammers tegen de wind in speelden, werd de basis voor de overwinning gelegd, j v d. Tuuk zorgde vlot na het be gin voor 0—1, maar al even spoedig was de balans weer in evenwicht. In tweede opstelling gebruikten D. Vermeulen en F. Veer weer weinig te herstellen maar bovendien wat ruimer te maken (13). Morskwar tier reduceerde in derde opstelling de achterstand tot 23 en daarna werd er tot 6 minuten voor het ein de niet gescoord. De Schiedamse aanval kon namelijk ondanks dui delijk overwicht het oog maar niet op de korf krijgen. Dat lukte J. v. d. Kooy tenslotte wel (24), maar 2 minuten voor tijd werd de voor sprong toch teruggebracht tot 34, met welke cijfers de wedstrijd ten slotte werd gewonnen. Door deze overwinning en de nederlaag van De Spartaan heeft Schiedam drie punten voorsprong op eerstgenoem de club en Morskwartier. Men kan dus weer wat ruimer ademhalen. Succes 2 verloor in Rotterdams met 50 van Charlois 3. Schiedam 2 deed het heel wat beter. De reser ves zonden Rozenburg 4 met een. 8—1 nederlaag naar huis. In de voorrondes zullen zes tot acht spelers worden ingedeeld. Hier van komen de twee hoogstgeplaat- sten in de finales. Bij gelijk spel wordt het Sonnenbergsysteem toege past. In twee uur dienen zestig zet ten te zijn gedaan. Aanvangstijd iedere donderdag om half acht, bij verhindering is men verplicht op woensdag te spelen. Gespeeld wordt naar de voorschriften van de Ko ninklijke Nederlandse Dambond Iedere liefhebber, niet-leden, leden van andere verenigingen en ook de z.g. thuisdammers kunnen aan dit kampioenschap deelnemen. Zij die nen zich voor vijftien februari te doen inschrijven donderdagsavonds aan het clublokaal in de Nieuwe Maasstraat of bij de secretaris Ra demaker, Rubensplein 6b of wed strijdleider A. Risseeuw, Geert Rein- dersstraat 6a. iJDh het komende seizoen. Hoewel met de enkele zonnestralen, die in deze tnaand liet grauwe wolkendek doorbreken, beslist nog niet ge sproken kan worden van voorjaars symptomen, hebben deze warme lichtbundeltjes toch als toverstafjes gewerkt. In de Rotterdamse dier gaarde is men er door geïnjecteerd en met frisse moed en met een fikse dosis energie is men aan de slag ge gaan om straks de honderdduizenden belangstellenden uit binnen- en bui tenland een aangenaam verblijf in dit heerlijke brokje recreatiegebied te verschaffen. de 'de De actieve vereniging „Het Sin gelkwartier" Is een speciale actie begonnen om gelden te verzamelen voor een geluidsfilm-projector. De ze vereniging organiseert geregeld film-voorstellingen voor de leden en vooral voor de kinderen van de le den in zaai Marijke aan het Broers veld, die steeds op een grote be langstelling mogen rekenen. Nu heeft Het Singelkwartier tien jaar geleden een eigen projector aangeschaft, doch dit is er een om stomme films te vertonen. Nu is de voorraad stomme film, waaruit ge put kon worden, vrijwel opgebruikt, zodat men nu aan de duurdere ge luidfilms wil beginnen, die boven dien veel aantrekkelijker zijn. Daar om wordt de aanschaf van een nieu we projector voor 16 mm geluids films overwogen. Deze kost echter V technische dienst de mouwen ex tra hoog oprolden, waren de tuin- experts onder toezicht van hortula- nus Mark al lang bezig met de ver zorging van de flora in Blijdorp. Het is Ms het ware geruisloos gegaan, maar toch zijn er de laatste v/eken ruim honderdduizend bloem bollen in de grond gestopt, van waaruit straks, als het werkelijk lente is, de tulpen, hyacinthen, en noem al die andere bloemsoorten maar op, in volle kleuren en gratie zullen opbloeien. OEDER NATUUR trekt zich een zenuwachtig jagende wereld. Zij gaat rustig haar gang. Evenals in het verleden ligt het ook dit jaar in de lijn der verwachtingen, dat het aan tal gezinsuitbreidingen in Blijdorps fauna groot zal zijn. Op het roofdierenterras houdt men er ernstig rekening mee. Daar wordt op het ogenblik op het buitenverblijf van de tijgers een met ijzeren hek ken afgebakende ruimte gemaakt, waar de kijkers over enkele maan den de jonge tijgertjes kunnen zien dartelen. Het ruimtegebrek is nijpendm Blijdorp. De werkelijk laatste vier kante meters grond worden nu „m cultuur" gebracht. Langs de spoor dijk achter de kinderspeeltuin lag nog een smal strookje grond braak. Dat wordt nu geschikt gemaakt voor de behuizing van de blesbokken en andere hoefdieren. DE diergaarde-directie waakt over de levende have. Men is beducht voor het vreselijke mond- en klauw zeer. Daarom worden alle dieren te gen deze ziekte gevaccineerd. Voor heen deed de dierenarts dit door elk clier een „prikje" te geven. Nu gaat het eenvoudiger en voor de dieren minder merkbaar. Met een schietge weer (zo noemt men deze buks) worden de ampullen met vaccine in de huid van de dieren geschoten. Het dier, dat „geraakt" is, kijkt even op en gaat dan rustig door met gra zen alsof er niets aan de hand is. HOEWEL dus ae levensruimte in Blijdorp zeer beperkt is, mag dit de directie niet verhinderen die exotische dieren aan te kopen, wel ke in geen enkele dierentuin van wereldformaat mogen ontbreken. Vandaar, dat de komst van het gor- öeldier en boommiereneter, beide af komstig uit Zuid-Amerika, bijzon der welkom was. Het gordeldier is een heel vreedzaam beestje, dat nie mand kwaad zal doen. Maar als hij wordt bedreigd, rolt hij zich gelijk een egel op. In plaats van stekels, zoals een egel heeft, beschikt het gordeldier over een flexibele pant serplaat over de kop en de rug, die voldoende bescherming biedt. De boommiereneter onderscheidt zich van de, reeds in het bezit van Blijdorp zijnde, miereneter, door meer ontwikkelde klauwtjes. Bo vendien is de staart onbehaard en zeer krachtig en dient als steuntje bij het klauteren in de bomen. BLIJDORP" is dus al in lcnte- sfeer. Alle slobber, die de voorbije koude en natte maanden op de paden hebben achtergelaten, wordt weggeveegd. Vaardige handen met verfkwasten wachten nu op het sein om Blijdorp, de oase in een we reldstad, tot een nog frisser en blijer dorp te maken. JA IT is vader boommiereneter, die LJ z{jn zoon'op de rug draagt. Na een vlotte reis van Zuid-Amerika zijn ze in goede welstand in Blijdorp aangekomen. J oppasser van diergaarde Blijdorp hanteert het schietgeweer", waar mee onder toezicht van diergaarde's dierenarts, dr. J. C. Peters de am pullen met vaccine tegen het mond en klauwzeer in de huid van de die ren worden geschoten. (Van onze correspondent) "MELISSANT De gemeenteraad van Melissant heeft eenstemmig be sloten tot het aanschaffen van een nieuwe brandspuit, waarvan de kos ten 35.000 gulden bedragen. Melis sant bezorgt Goeree en Overflakkee hiermee een primeur, waarmee op dit eiland brandweerbelasting moet worden ingevoerd. Voor 25.000 gul den komt er een brandweergarage annex instructielokaal. In de volgende vergadering zal de heer A. Doorn, die voor de PvdA de plaats van wijion de heer Th. van een dikke twee duizend gulden, zo-del! ?Paa" komt bezetten, worden dat nu een beroep op de leden wordt i beedigd. Op voorstel van B en W. Am-I rt rt n a nre gedaan in de actie een groot deel van dit bedrag te fourneren. Naast deze film-voorstelling (op 25 februari weer voor de kinderen en 12 maart voor de leden) wordt van 21 tot 28 juli weer het bekende va- kantie-week-tocht naar de Veluwe gemaaktt. werd besloten een oversteekplaats aan te brengen op de kruising Bin nenwegKerkhofweg. (Van onze correspondent) "KLAASWAAL. Vrijdagavond Met een bliksemoffensief heeft Ifebruari om acht uur wordt in DBGC binnen twintig minuten Ilet Wapen van Holland de vier-ge- Schiedam kunnen vellen. De ballen I meentenwedstrijd op het gebied van werden ver over het veld gezonden I veilig-verkeerskcnms gehouden, en voordat Schiedam het goede ver- f Elkf gemeente (Maasdam, Mijns- weer kon bieden hadden de voor- hercnlancl. Westmaas en Klaaswaal) waartsen van de thuisclub al drie- j zal 1® deelnemers afvaardigen. maal gescoord. Wel kwam Schiedam! nog terug, bij een doelworsteling j scoorde middenvoor Jan Osephius maar het vertrouwen van de stad genoten had een te zware schok ge kregen. Met wind mee slaagde DBGC er nog in dc stand op 41 te j brengen. In de tweede helft draai- j de de Schiedamse motor wat beter. met wind mee kwam Schiedam totlichamelijke opvoeding ..Juliana aanvallen maar het geloof aan dedonderdagavond 22 februari in het winst ontbrak toch wel. Zo kon hetPassage-theater een grote uitvoering Ter gelegenheid van haar tien ja rig bestaan zal de Chr. ver. voor stugge DBGC Schiedam voldoende op afstand houden en verdiend kwam de Flakkeese thuisclub zelfs nog op *-1. organiseren. Zowel de junioren als de senioren zullen aan het program ma medewerken en tonen tot welke prestaties zij in staat zijn. ssKaesfssssss» Heer, alg. ontwikkeld, representatief voorkomen Groot salaris wordt niet verlangd. Geen opname pensioenfonds. Brieven onder nr. S-873 bureau van dit blad. Te koop: half Engelse kin derwagen. In goede staat. D. Hoogstad, Maasstr. 4. Schie dam. Schrijfburcau's 64.90. in staal, in avroteak 90 cm. lang en groter, zie boven. Toonzaal Plate. Gr. Markt 19-21, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1