Cruises" wil zeetochten maken van Schiedam uit VOETBAL: de strijd in 4F biedt weinig kans op winst Gemeente-problemen in forum besproken N.O.-volkstuinders handhaven bestuur Geen heen-en-weer geloop op zebra's rdai deveer,ï]artgs r- Gecombineerd met bezoek aan Katwijk en Keukenhof Tafeltennis bij Hermes voor een gulden 59 Als de gemeente het goed vindt. Wie heeft iets verloren? OP RUSTIGE VERGADERING Anders dan andere M VOOR DE KANTON-RECHTER SCHIEDAM WINKELRUIMTE EEN ASSISTENTE DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koerierster ©onderdag 15 februari 1962 S Het ziet er naar tilt Schiedam de aTvaarthaven zal worden van het passagiersschip dat pleziertochten gaat maken cp de Noordzee, met c. a. Katwijk als eindpunt. Het loe- rlutenbedryr „Cruises" In Utrecht heeft namelijk een verzoek aan het gemeentebestuur gedaan om met dat bedoelde passagiersschip In Schie- dam te mogen aanleggen. „Aan de Maasboulevard", is gevraagd, doch daarmee zal wel het Hoofd bedoeld ïljn. Deze aanvraag Is nog In onder zoak bjj de gemeentelijke autoritei ten op de mogelijkheden (want het betreft een zeevarend schip van 1200 ton), maar als het gemeentebestuur de aanvraag Inwilligt, dan zal Schle dam de eerste stad !n Nederland zijn, van waar uit boottochtjes over zee gemaakt kannen worden. Eigenlijk wel vreemd dat in Ne derland, toch een land van zeevaar ders, geen mogelijkheid bestaat om korte tochtjes over zee te maken, zo als die bijvoorbeeld in Duitsland, in Engeland of Frankrijk wel moge lijk zijn- Dit nu vond de leiding van „Cruises" ook vreemd en ziet er mogelijkheden in, „Cruises" treedt namelijk in Nederland op als agent voor de Duitse „Seetours", die boot tochten rond Helgoland organiseert en voor de Engelse „Oceanways", die weer de boottochten rond het eiland Wight laat maken. „Cruises" heeft daarop het vol gende ondernemende plan ontwor pen. Met een grolc plezierboot word vanuit Schiedam een tocht over Nieuwe Waterweg en de Noordzee gemaakt naar Katwijk aan Zee. Daar worden de passagiers met plaatselijke bootjes aan wal gezet en met touringscars naar de Keu kenhof gebracht. Na daar enige ttyd vertoefd te hebben kunnen de toe risten dan weer per tocringcar naar Schiedam, Daarvoor heeft „Cruises" contact opgenomen èn met de directie van de Keukenhof en met het bedrijf „De Valk' 'in Rotterdam, dat de res tauratie-exploitatie heeft in de Keukenhof. Zij zouden welwillend staan tegenover de plannen van „Cruises". Voor de zeetocht heeft „Cruises" het Duitse schip „Kehrwieder" ge contracteerd. Een zeewaardig schip van 1-200 ton, dat comfortabel plaats biedt aan 700 personen. Het is een soort „varend restaurant", dat spe ciaal is ingericht voor dergelijke korte zeetochtjes. Men kan er bv. aan boord dineren, dansen, enz. Dat Schiedam als afvaarthaven is verkozen boven Rotterdam ligt in het feit dat juist het stuk water tus sen Schiedam en Rotterdam zo druk is en moeilijk te bevaren, wat weer allemaal tijdverlies geeft. Maar als Schiedam geen kans geeft om aan te leggen, dan zullen de tochten ook Een paar witte gymschoenen; pet; Witt gymschoen Cl.); bril in etui; wieldop van auto. Te bevragen bij de vinders: drie wielerfietsje, Leijen, Oostsingel 114; rode autostep. Freij, Mgr. Nolenslaan 554; pop. Mulder, Wilhelminastraat 6; rood-witte autostep. Van Heest, Dr. De Kufjperlaan 205; geldsbedrag, Van Loenen, Koegerstraat 28a, Rotterdam; zilveren ring, Kars, IJsselmondese- atraat 38b; kinderarmbandje, Mulder,. West Zeedijk 381, Rotterdam, bij be lastingkantoor; kinderspeelgoed, Van leperen. Kortlandstraat 29b; dames handschoen (r.>. G. Bras, Edisonstr. 39b; kinderporteraonnee met inhoud, Van Leeuwen, portier Dr. Noletstich- ting; aktentas met inhoud, Soomers, Van Beverenstraat 2; plastic dames tas, Belfi, Passage 1, IJssalon; tas met inhoud, Van Bentum, Heenvliet- sestraat 18; aktentas met inhoud, Sluiswachter Binnenslu!s,Beursbrug; kinderportemonnaie met inhoud, Vre- denbrecht. Nieuwe Maasstraat 14; kasboek, Droog. Geert Reindersstr. 5c; een paar laarsjes. Van Pelt, Nas- «ulaan 6; kinderhandsch.-Rins, Rotterdamsedijk 196c; babymuts, De Koning, Sirijensestraat 18; regenbr., v. d. Pluïjm, Sluiswachter, Buiten- sluis. vanaf de Rotterdamse Parkkade kunnen geschieden. Hoewel de plannen nog niet rond zijn, wordt er naar gestreefd, om met de zeetochten te beginnen wan neer de Keukenhof opengaat, dus eind maart of anders in april. Er zal dan drie maai per dag vertrokken worden, waarbij de eerste tocht om 10 uur begint De laatste tocht zou dan om 7 uur 's avonds gemaakt kunnen worden, echter dan niet naar Katwijk en de Keukenhof, maar dan zomaar een tocht over zee, langs de kust met de lichtjes van de badplaat sen, langs het drijvende radio-station Veronica. Er zal dan aan boord ge dineerd en gedanst kunnen worden. Bestaat cr belangstelling voor de ze tochten, dan zou van de zomer, als de Keukenhof geen attractie meer is, verder ervaren kunnen worden bv. naar Zandvoort, met een bezoek aan die badplaats of anders naar het zuiden. Ook bestaat de mo gelijkheid, zo verzekerde men ons van de zijde van „Cruises" dat vol gend jaar drie schepen, maar dan kleinere dan de „Kehrwieder", inge legd worden. (Advertentie 1M.) PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTRAAT S6 - TELEF. S SS 81 Voor Wijk 2 van de N.H.G. „De gemeente vraagt, de gemeen- te antwoord" was de leus voor de fo- rum- en discussie-avond die gister avond in de benedenzaal van. de Op- standingskerk is gehouden voor Wjjk- gemeente 2 van de Ilerv, Gem. Want 't forum was samengesteld uit gem forum was samengesteld uit gemeen te-leden die ook tal van vragen de gemeente betreffende te beantwoor den kregen. Verder heeft forum voorzitter g. A. de Wolff er voor gezorgd dat de antwoorden niet al leen van de kant van de forum-leden kwamen, maar dat ook de aanwe zigen hun meningen naar voren kon den brengen, zodat een opgewekte discussie ontstond. In het forum hadden zitting de he ren D. de Bruin, jeugd-ouderling, p. Plaisier voor CJV, S. Kuiper als ou derling, J. de Pater als voorzitter vna de commissie gemeente-avonden, mr. H. Snoep voor Kerkvoogdij, W. F. de Wolff voor de Sehiedamse Jeugdraad Langejan. Sterk uiteenlopende vragen zijn er i gesteld en beantwoord. Zoals over de plannon voor het bejaarden-tehuis in Kethel. dat geen rusthuis zal worden in de oude betekenis van het woord, omdat de daar opgenomen bejaar den nog actief ingeschakeld zullen blijven. Overigens bleek dat er ook nog een plan is voor een bejaarden tehuis meer in het centrum van Schiedam, maar daarvoor zijn de plannen nog te pril om hekendge- maakt te kunnen worden. De „vijf kerkentocht" die onlangs in Rotter dam is gehouden, bleek niet de in stemming van de gemeente te heb ben. Dat heeft niets te maken met de oecumenische gedachte en meer met show. Jeugd-ouderling p. de Bruin werd uitgenodigd om eens uit te leggen wat zijn taak was en ook werd uitvoerig gediscussieerd of een preek meer op de jeugd afgestemd moest worden of niet. Zo zijn er meer vragen gesteld, ook over de verwachtingen van de komende oecumenische concilie van de katholieke kerk, waarover op pret tig ewijze gediscussieerd is geworden. Apothekers-nachtdienst: apotheek Evers, Lange Haven 81 Bellen b« ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer: 646.66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 2020 uur; dinsdag 9.30 tot 16-30 en 19 tot 2030 urf woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 1230 uur; vrijdag 9-30 tot 16-30 en 19 tot 22.30 u.; zaterdags 9.30 tot 1630 uur. 's Zondags gesloten. EK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Stedelijk Museum; Roem der Roman tiek. „De piano's van VicGentiis". BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur: „Makkers staakt uw wild geraas". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur;: „Hot Blood". DIVERSEN Passage-theater, 8 uur: Sehiedamse Kunstkring. Toneel. Volksgebouw, 8 uur: NVV-Bestuur- dersbond. Lezing, Irene, 7.15 en 9.15 uur: Margriet. Modeshow. Musis Sacrum, 8 uur: Fa. Bnnkers. Cabaret. Arcade, 7.30 uur: Afscheid pastoor Niekerk. Museum-aula, 8 uur: NCVB-Cen- trum, Lezing. Wijkcentrum, 8 uur: NCVB-Nieuw- land. Lezing. J. Lindeman sterkste liermes-DVS heeft ook dit jaar en ■wel voor de vijftiende maal een ta feltennistoernooi voor de leden ge organiseerd, dat een succes is ge worden, zowel wat de opkomst (vijf tig spelers) als het spelpeil betreft. Er werd gespeeld in vier klassen. Een A-klasse voor de acht sterkste spelers, twee B-klassen met elk vijf tien spelers en een C-klasse voor de veteranen. Dat Hermes-voorzitter A. Stout- handel niet alleen aan de groene tafel waardig de voorzittershamer weet te hanteren, maar ook handig !s met de bat en bal op de groene tafel, bleek woensdagavond uit zijn prestaties, waarbij hij onbedreigd winnaar werd in ds C-groep. Twee de werd de heer Van Dijk en derde de heer Van Baarle. In de B-klassen toonde R. Fonteyn zich de sterkste. Hij won in de B 1-klasse en versloeg in de finale R. v. d. Most. In de A-klasse kwamen sterke spelers uit ais Hogers, de Raay, Stah- be en Lindeman. Hier ging de fina lepartij tussen W. de Raay, kampi oen van vorig jaar en J. Lindeman. Na een spannende strijd die drie sets vroeg, wist Lindeman De Raay te onttronen. Aan het eind van de wedstrijden werden de prijzen uitgereikt door de j organisator van het toernooi, de heer R. v ,d. Most. (Advertentie I.M-} NATUURZUIVER Burgerlijke Stand GEBOREN: Nikolaas, z. v. J, van der Waal en M. Schipperus; Mariene d. v. J. L. Molendijk en L. van Mazijk; Cornelia M„ d. v. W. C. L. Poels en T. G. Jacobs; Petronclla F., d. v. P. van der Burg en E. Kuiper. OVERLEDEN: L. T. Slingerland, 62 jaar; C. H. Rijken, 67 j., e.v. P. j van vier weken geleden, heeft de Triel; D. van der Kraan, 77 j,; H. Volkstuindersvereniging „Nuttige Staver, 75 j., wed. van G. van der Ontspanning" weer een vergadering Endt; H. M. van Dijk. 87 j„ wed. van gehouden die veel gemoedelijker Is Voorz. Zuidgeest: geen geheimen verklapt! Na de stormachtige vergadering en Schipper zijn zeer geporteerd voor het nieuwe complex volkstui nen bij het Pr. Beatrix-park, De ge noemde heren zijn daarbij van me ning dat het nieuwe complex aan het Ned. Verbond van Volkstuinders moet worden uitgegeven voor ver dere verdeling. Hiertegen is de heer Zuidgeest opgekomen. Ook zouden de bestaande huisje» niet naar het nieuwe complex over gebracht mogen worden, omdat daar een serie systeem-huisjes zouden P. B. de Haas. f verlopen. Na de geschillen omtrent heren Van Ruiven, het door het bestuur gevoerde be leid. zijn nu voorzitter J. W. Zuid- j moeten komen, die de nieuwe huur- 5«est m Kcretaris Kosrm.» m,t al- I d(!rs dan kunncn kopcn of moge!yk gemene stemmen herkozen. Maar wel hebben de leden zich eensee- lel1 dete ku""eh houwen. In die sy- zlnd uitgesproken tegen aansluiting steemhuisjes bestaat wel enige vari- bfj het Ned. Verbond van Volks- j atie. De vergadering achtte het ech- tuïnders. j ter ongewenst jat volkstuinders ge- De heer Zuidgeest vertelde de dwongen worden hun tuinen te ver- vergadering dat hij tn de Advies- iBten m dan moeilijke situaties commissie voor de Volkstuinen vnj- vel geen gehoor kreeg. Vooral de worden gedrongen. Zij vroegen een (Advertentie l.M.) CABALLERO ££N LAURENS PRODUCT 25 IN EEN PA 20 stuks 80 cent Na geleidelijk bet einde van de competitie nadert dienen veel Sehie damse teams onder het oog te zien dat hun positie hachelijk is. Enkele andere moeten zoveel winst verga ren dat hun kampioenschapskansen blijven bestvui. Topwedstrijden staan In 4 F weer op het programma, waar bij echter helaas voor de Schiedam mers de leider Schoonhoven de mees te winst zal behalen. SFC en Martf- rtit zullen op de Boshoek elkaar een halt toeroepen, mogelijk dat Hemos Zon men op een zebra-oversteek- plaats heen en weer kunnen blijven lopen ook al komen de voetgangers lichten in die tjjd op rood te staan? He 42-jarige Vlaardingse bakker A. TV. O, meende woensdag voor het kantongerecht te Schiedam van wel, *naar tot een gedegen bespreking van *iin stelling kwam het niet, want de substituut-officier van justitie mr. J. L, F. van Moorsel had andere pijlen op zjjn boog. Eerst mocht O. vertel len wat hij op 13 december 's mid dags precies had gedaan in de Cron- jéstraat. Hjj vertelde dat hij met zijn bak kerswagen over straat reed, een voorbijgaande klant had hem een bestelling gedaan en lopende van zijn wagen naar het trottoir en terug had de bakker zijn werk verricht. Toen hij bij het trottoir was, stond het licht op groen maar heen. en woerlopend op straat kan het best rood zijn geworden. Dat had hü niet gezien. De kantonrechter mr. F. B. Cos betwijfelde dat niet zien, hij wees op de zijkanten van de licht- kastjes. Daar straalt het licht ook uit. De officier bracht het geschut in stelling. Al spoedig begreep O. dat hij nog meer bekeuringen had kun nen krijgen. „Dat beroep op over macht van verdachte vind ik onaan vaardbaar" zei mr. Van Moorsel „Men mag met een bakkerswagen niet binnen vijf meter van een zebra staan, men mag niet met een bak kerswagen op het midden van de weg stilstaan", en voordat O. zich kon realiseren dat één proces-verbaal minder is dan een gehele serie, liet mr. Van Moorsel het coulante „ƒ7.50 of drie dagen" horen. „Als die klant er met had gestaanpoogde O nog, maar ook rechter mr. P. B. Cos hield de boete op drie rijksdaalders Het verlenen van dienstbetoon kan een mooie service zijn, maar zelfs de koffie tijdens het twaalfuurtje moet soms via de ambtelijke lijn van pa pieren voorschriften worden ge schonken. De heer V. uit Den Haag had dat al eerder ervaren in Schie dam. Hij was woensdag weer in het gebouw van het kantongerecht, maar ditmaal moest zijn echtgenote naar de balie gaan. De officier herinner de eraan dat de heer V. onlangs niet is veroordeeld, omdat niet bewezen kon worden of V. koffie en koek aan „vaste klanten, dus op bestelling" leverde op de bouwplaatsen in Niemvland. Nu echter verscheen mevrouw M. H. V.-B. voor mr. Cos en tegen haar waren „enorme stromen proces-ver balen" gemaakt Bewezen was dat zij koffie had gevent op 12 oktober rn de W. Pastoorstraat. „Niet gevent, het zijn onze klanten. .."zei mevr. V. nog, maar het was vergeefs, want de officier had de verklaringen van <ïe afnemers dat zjj niet om de kof fie hadden gevraagd. "Voor ditmaal werd het vijftien gulden boete of drie dagen hechtenis. de goede prestatie levert de andere kanshebber Oudewater last te bezor gen, maar dat houdt dan in dat Schoonhoven meer ruimte krijgt aan de kop. Lager KNVB De resultaten van Excelsior '20 zijn wisselvallig, maar als deze club nog enige winst behaalt, blijven de stad genoten in de middengroep. Thuis behoeft Excelsior '20 niet van Slie- drecht te verliezen, waakzaamheid is echter wel geboden. DHS—Trans- valia zou normaliter een zege voor DHS moeten worden, maar de Rot terdammers zullen de laatste plaats willen verlaten ten koste van het wis- selvallige DHS. SFCMartlnit levert veel span ning en mogelijk een puntenverde ling. Daardoor wordt do afstand naar de twee favorieten Schoonhoven en Oudewater meer dan drie punten. In Hargs kan het wilskrachtige Demos, de stadgenoten een goede dienst be wijzen door het zeer sterke Oude water te slaan. In Kethc] krijgt DRZ. de moeilijke taak te trachten met Hillesluis van de voorlaatste plaats te verwisselen. Veel winst zit er niet i. Lagere elftallen: Schiedam 2— Transvalia 2; DHZ 2—SFC 2; HOV 3—Excelsior '20 2; DHS 2—De Mus- schen 3; Excelsior '20 3—Coal 3. Afd. Botterdam By SVDPW leeft de hoop dat de terugkeer naar de KNVB dit seizoen kan. worden verwezenlijkt. Zondag kan SVDPW thuis een lastige klip omzeilen. Het bezoekende St. Lcde- wijk behoort tot de gevreesde teams, maar het enthousiaste SVDPW is bij ons toch favoriet. Ursus, dat tot steeds beter voetbal komt, zal zich mogelijk wat losser van de laatste plaats kunnen maken door winst op Het Witte Dorp, dat niet onverslaan baar is. De positie van Schiedam is schier hopeloos aan het worden, maar de thuiswedstrijd tegen Relle- voetsluis kan met enige wilskracht het beslissende keerpunt vormen. Voor Wilton Feyenoord in 2 A en Sehiedamse Boys in 2B staan de deuren naar de eerste klas open. mits de teams gelijke tred houden met de laatste concurrenten Nestoro en Activitas. De beslissende duels moeten echter nog gestreden worden, zodat het zaak is voor Wilton F. thuis Boezemkwartiei te slaan en Sehiedamse Boys kan thuis een gro te score op Florissant/OBR behalen. De reserves: SW 5-LcW 5; VFC -Hermes DVS 5; Excelsior R. SW 6; ODI 2DHS 3; Martimt 2— DHZ 4; DRL 2—DRZ 2; FSV Pretoria 2—Demos 2; Martinit 3TOGB 2; SVDPW 2—Steeds Hooger 2; Nestoro 2—Schiedam 3; Hennes DVS 6Xer xes 5; SW 7Spartaan '20 5; Fort, 5—Hermes DVS 7; DHS 4—DOK 2: Rockanje 2—Exc. '20 4; Hermandad 3SFC 3; Demos 3—Zuiderster 4: DJS 3—SFC 4; Ursus 2—Het Noorden 7: VND 2—Wilton F. 2; SVDPW 3- Hellevoetsluis 3; Hermes DVS 8— Feijen. 13; SVV 8—Spartaan '20 6; CVV 7—SW 9; RFC 7—Exc. '20 6; Leonidas 5—SW 10; Exc. '20 7— Spartaan '20 9; ODI 3—-SVV 11; Poor- tugaal 3—DRZ 3; Martinit 4—Dirks- land 3; EDS 4—Demos 4; DRL 4 SFC 5; SVDPW 4—'Dia Rising Hope 4; Schiedam 4Noorderkwartier 4; SMV 5—Schiedam 5; SVDPW 5— Belvedère 5: Soag 2Sehiedamse Boys 2; Spartaan '20 10—Hermes DVS 9; Hermes DVS 10—Spartaan "20 11; Exc. '20 9—Leonidas 7; Exc. '20 10—DCL 8; DHS 6—Musschen 11; DRZ 4—VOC 10; Rockanje 4—Demos 5; Demos 8—Aeolus 6; VFC 8—Ursus 3; Aeolus 7—DHS 7; CVV 13— SVDPW 6; Schiedam 7—Wilton F. 3: Sehiedamse Boys 3Boezemkwartier 3. Zaterdagvuetbal HBSS is tot onder de middengroep gezakt en moet nu gaan vechten te gen het degradatiegevaar. De eerste Van Rosmalen goede schadevergoedingsregeling; voorzitter Zuidgeest verklaarde dat deze regeling is toegezegd. Over de gang van zaken in da Advies-commissie gaf de heer Zuid- geest de volgende uiteenzetting. Hij vond het vreemd dat het raadslid H. v. Ruiven, die lid is van „Klein- Babberspolder", de „neutrale" voor zitter is van de Commissie. Hij i» het juist die stuwt naar aansluiting en beheer door het Ned. Verbond. Tijdens een van de eerste verga deringen van de Commissie was ge vraagd of de besprekingen vertrou welijk waren. Toen heeft de heer v. Ruiven als voorzitter verklaard, dat beide verenigingsvoorzitters hun le den konden mededelen wat ze ge wenst achten. De heer Zuidgeest was dan ook zeer verbaasd dat hem nu indiscretie wordt verweten. Toen hij hoorde dat de tuinen niet meer konden worden ingehuurd en dat de tuinders tct 1 november kon den blijven zitten, heeft hij dit zijn leden medegedeeld. Pas later kwam de Advies-commissie met dc be kendmakingen. Te laat, vond de heer Zuidgecst. Toen tuin-architect J. J. Schipper de opmerking maakte dat hij weer iets geheims had mede te delen, zag de heer Zuidgeest dit als een hate- gocde slag kan zaterdag in Loosdui- hjkheid aan zijn adres. Hij heeft nen. worden geleverd. HBSS 2 gaat naar Die Haghe 2. Voor een heel moeilijke opgave staat PPSC dat bij Vlaardingen een aanslag op de tweede plaats niet toen gezegd: „Bespreek dat volgen de weck. Dan ben ik er niet. Dan kunt u geheimen uitwisselen als u mij niet vertrouwd". Dit kon hij ech ter niet zien als een ter beschikking »oed doorstond. In Heinenoord Sanl^^ van 2ijn pIil.ils in de Ad. PPSC weieens volkomen van slag af raken, omdat de energieke plat telanders ook tot de kanshebbers behoren. GTB ontvangt in Harga bezoek van WIA, dat zich niet uit het spoor van leider Piershil za! laten drukken. De overigen: PPSC 3—ZWSH 2; TOGR 3—-GTB 2; HBSS 3—Zwalu- v cs-comxnissie. Als de heer Zuidgeest geweten had dat het geheimen betrof, dan zou hij zeker geen mededelingen hebben ge daan. Hij meent echter dat er te zeer de nadruk wordt gelegd op het stre ven een eind te maken aan het be staan van zijn vereniging. Het bestuur van N.O. hoopt nu 'en M. 4: HBSS 4—Zwaluwen 7; maar dat de Gemeenteraad zal be- afdeling: Hermes DVS—ADO en mfiing haar rechten zal mogen hou- SVVDFC. 'den, ook in het nieuwe complee. GEMEENTELIJKE BEKENDMAKING Verkiezing van de leden van de Provinciale Staten Deelnemen aan de stemming in een andere gemeente 3, Dc burgemeester van Schiedam brengt ter kennis van belanghebbenden, dat een kiezer op zijn verzoek kan worden toegestaan te zijner keuze aan de a.s, stemmirg ter verkiezing van de leden van de Provinciale Staten deel te nemen, hetzij in de gemeente, in welker kiezers- register hij op de dag der kandidaatstelling js opgeno men. hetzij in een door hem bij het indienen van dat verzoek aan te wijzen andere gemeente. 2. Deze bevoegdheid geldt niet voor de kiezer, aan wie is toegestaan bij volmacht te stemmen. 3. De kiezer, die van deze bevoegheid gebruik wil maken, doet daarvan uiterlijk op de veertiende dag: vóór de dag der stemming (dus uiterlijk op 14 maart 1962) tn per soon mededeling ter secretarie ener gemeente aan de burgemeester of de door deze aangewezen ambtenaar. Hij geeft daarbij op; a. zün naam en voornamen of voorletters; b. de datum, het jaar en de plaats zijner geboorte; c. de gemeente in welker kiezersregister hij is opge nomen; du zijn adres of laatste adres aldaar: e. de andere gemeente, benevens een adres in die ge meente; f. de gemeente en het adres, waar hij de verklaring, welke van de mededeling wordt opgemaakt, wenst te ontvangen. 4. De verklaring wordt door de kiezer en. door de burge meester of de door deze aangewezen ambtenaar onder tekend. Een exemplaar van de verklaring wordt aan de kiezer verstrekt Nadere inlichtingen worden verstrekt ter gemeente secretarie. Schiedam, 13 februari 1962. De burgemeester voornoemd. J. W. PEEK. GEMEENTELIJKE BEKENDMAKING Verkiezing van de leden van de Provinciale Staten Stemmen bij volmacht L De burgemeester van Schiedam brengt ingevolge artikel K 3 der kieswet ter openbare kennis, dat ter secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar zijn de formulie ren voor de verzoekschriften om bij volmacht te stem men. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 14 maart 1962 door de kiezer worden ingediend bij burgemeester en wet houders der gemeente in welker kiezersregister hij op dc dag der kandidaatstelling is opgenomen. 3. Bij het verzoekschrift moet een verklaring van de ge machtigde worden ingediend, dat deze bereid is ils zodanig op te treden. 4. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag der kandidaatstelling zijn opgenomen in het kiezersregister, waarin de naam van de verzoeker voorkomt, en bevoegd zijn tot het deel nemen aan dezelfde verkiezing. 5. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen ais gemachtigde aannemen. De volmachtgever is niet bevoegd dc volmacht in te trekken of in persoon aan dc stemming deel te nemen. Schiedam, 13 februari 19G2. De burgemeester voornoemd. J. W. PÈEK. op eerste stand in Schiedam gevraagd. Overname inventaris geen bezwaar. Brieven onder nr. S-874 aan bureau van dit blad. HERMAN JANSEN N.V. DISTILLATEUR Zijlstraat 6, Schiedam vraagt voor de afdeling Boekhouding voor wie dc werkzaamheden afwisselend zullen bestaan uit het bedienen van een boekhoudmachine en het verrichten van andere administratieve bezigheden. Zaterdags vrij. Sollicitaties, schriftelijk of mondeling, aan voren genoemd adres, afdeling Boekhouding. U kijkt U vergelijkt •U koopt bij ^CEEN-miAtEN: Te ioop aangeboden Kapstokken. Transit en Hol- landsche modellen. Keus uit 60 stuks, Zie winkel Gr. Markt 19-21, Schiedam. Fotografie Knlfilms vergelen? De auto maat staat voor U klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. De boekje» met da Avonturen Kapitein Rob kosten nog steeds slechts 75 at p deal --J de besorgar m boekhandelsar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1