murine f m Br /ftg I6.75 J. Reens sprak over .Afrika en Wij55 ■SSEtiHQ Zwakke „Eclio van (nazi) verleden5 V oor jaarsmodeshow van de Margriet Uit de eerste divisie Zeekadetkorps krijgt schip een nieuw Zaal en veld- handbal Strijd rond de korven regenmantels ƒ49.75 - ƒ54.75 Spaarbank in januari Voor N W-bestuurders Guillaume-avond TAXI? EUROTAX 69 4 60 In juni tenl- evangelisatie PANTALON? De Broekenspecialist Bespreking van de nieuwe c.a.o. in de Drankindustrie Auto stuurloos tegen vrachtwagen nu... beduidend goedkoper ..CENTRUM" voor Schied. Kunstkring 'Geen antwoord op interessante vraag een i°Ij M ACOmaatIcostuum is ideaal voor U Het top-duel SVV-AGOW Hermes gaat naar VSV Nieuwe Nu is dit tijdelijk f 41,- goedkoper! Zes maanden cel geëist voor bandendiefstal TERLENKA 55/45 HEREN- PANTALONS F. Moritz contract- speler bij Hennes Postduivenhouders herkozen voorzitter Burgerlijke Stand v. d. AREND Vrijdag 16 februari 1962 3 Helder en soms beivogen heeft gis teravond de publicist Jf, Reen» uit Amsterdam een betoog gehouden over het onderwerp „Afrika en Wij". Dat deed hij In het Volksgebouw op uitnodiging van de N.V.V.-Rcsluur- dersbond. Oorspronkelijk zou de heer D. v. d. Meuten over hetzelfde onderwerp spreken, maar wegens ziekte kon hij nlel aanwezig zijn. De heer Reens verving hem op het laatste ogenblik en hij deed het op een interessante manier, zodat de vele aanwezigen geboeid naar hem hebben geluisterd. Dc spreker werd ingeleid door de voorzitter van de Bestuurdersbond, de lieer A. UI, v. d. Wel. De heer Reens weet de ellende in Afrika in het bijzonder aan het daar heersende klimaat. Dat is de oorzaak van de hongersnood, waarmee di( werelddeel permanent wordt geteis terd. Waar eveneens is het licht hier eori belangrijke oorzaak van. In de warme gebieden schijnt de zon wel intenser, maar te kort achter elkaar, daarom kan men daar alleen maar rust en mafs verbouwen. Ook het klimaat leent zich niet voor de verbouw van koren. De bos sen zijn te vochtig en te dicht ge groeid, terwijl de savannen weer te droog zijn. Én dit is het kernpunt van het honger vraagstuk in Afrika. Daarom noemt men het een onder ontwikkeld gebied. Uitvoerig vertelde h(j voorts met behulp van cijfers, hoe groot de zui gelingensterfte wel is, terwijl hij tevens liet zien hoe laag de lonen daar zijn en daaruit bleek overdui delijk de slechte levensomstandig heden van de Afrikaanse negers. Het betoog van de heer Reens kwam hier op neer: Wij leven in een en dezelfde wereld, blank en zwart; allen gelijk. En wjj moeten elkaar helpen. Voor ons gevoel zijn wij al leen al verplicht de negers in Afrika bij te staan hun gebied te kunnen ontwikkelen, zodat zij een wat meer Advertentie LM.) LEKKER ETEN Last van 't zuur? Risp helpt direct, 32 tabl ƒ1.— Al brandt 't maagzuur nog zo fel, Een Risp tabletje blust het wel. De Schïedamsc Jazz Sociëteit „Guillaume" belegt op zondagavond IS februari weer een bijeenkomst in gebouw Irene. Medewerkenden zijn ditmaal The Dixieland Seven, the Ben Hendriks Skiffle-group, de zan geres An van Duuren, het trio van Henk van Buul en waarschijnlijk Ton Bronsvoort. Advertentie I.M.) EÜRÖTAX 'TELEFOON Het comité „Schiedam voor Chris- tuB" gaat ook dit jaar weer een evang e I IsatI ecam pagn e organ Iseren met een tent in de Plantage en wel van zaterdag 16 i/m zondag 24 juni. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds ter hand genomen. Verschil lende sprekers cn medewerkers zeg den reeds hun medewerking aan deze campagne te verlenen. Mede ter voorbereiding van deze cam pagne organiseert het comité enkele samenkomsten in de Goede Haven (de Gereformeerde kerk aan de Westfrankelandsedijk) op de zonda gen 18 februari, 18 maart, 15 april en 20 mei. Aan de eerste van. deze samen komsten op zondag 16 februari wer ken mee het IJE-koor, de zusjes Faascn uit Vlaardingen, Ds. H. J. Heyne zal in deze samenkomst spre ken. Aanvang 20 uur. Iedereen is zondag welkom in de Goede Haven.' Advertentie LM.) HOOGSTRAAT 86 - TELEF. 689 81 De besprekingen tussen de orga nisaties van werkgevers en werkne mers in de Drankindustrie verlopen over het algemeen niet erg vlot. Ook de laatste besprekingen over wijzi gingen in de c.a.o, zijn wederom stroef gegaan. Aanvankelijk waren de werkgevers niet bereid aan de verlangens van de werknemersorga nisaties tegemoet te komen, daar dit economisch niet te dragen zou zijn. Daarop hebben de werknemers dui delijk te verstaan gegeven, dat men dan ook niet meer bereid was om bij een zeer geringe stijging der lo nen, voor de komende periode een c.a.o. af te sluiten. Ten slotte hebben toch een viertal besprekingen plaats gevonden. Hierover willen de hoofdbesturen van de drie werknemersorganisaties, die aangesloten zijn bij het NW, de KAB en het CNV de werknemers in de Drankindustrie en de Bier- en Mineraalwater-industrie inlichten tijdens een vergadering die op maan dagavond 19 februari, aanvang 8 uur ln gebouw Irene 2 al worden ge houden. menswaardiger bestaan krijgen Wanneer dat lukt kan het wereld deel produkten in- en uitvoeren en kan er een bloeiende economie op gebouwd worden. De hulp dient echter, bleek uit de woorden van de heer Reesen, niet per land gegeven te worden, maat internationaal, dit om. zekere beïn vloeding te voorkomen. Met dit werk heeft het Internationaal Vakverbond al een begin gemaakt. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers. Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G. en GX>. Tuin laan 80, telefoon 692 90. Pohtie-alarmnummer: 645.66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 16 30 en 19 tot 20.30 ur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12 30 uur; vrijdag 9.30 tot 16 30 eo 19 tot 22.30 u.; zaterdags 9.30 tot 16,30 uur. "s Zondags gesloten. RE. Leeszaal en Bibliotheek. Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en. 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Stedelijk Museum: Roem der Roman tiek. ,J)e piano's van Vic Gentils". BIOSCOPEN rassage, 2 en 8.15 uur: „Ontvoering Uit Boedapest". Monopole, 2 uur: „Strijders der duis ternis'^ 7 en 9.15 uur: „Vera Cruz", DIVERSEN Opstandlngskerk, 8 uur: Actie 10x10, Cabaret. Musis Sacrum, B uur; Fa, Brinkers Cabaret. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Werken de Jeugd. Lezing. Volksgebouw, 8 uur: NW-Bestuur- dersbond. Cursusavond. Het tweede heren-team van DWS is samen met het Rotterdamse Her mandad op de laatste plaats in de derde klas van de zaalhandbal competitie terecht gekomen. Deze twee ploegen spelen zondag een be slissingswedstrijd^ wie zal moeten degraderen. De Schiedammers heb ben de beste kansen omdat de poli tiemannen te kampen hebben met het wegvallen van. spelers wegens dienst. De veld-competitie start met een inhaal-programma voor de afdeling Rotterdam, Bij de dames in de 2e klas ontvangt Wilton 2, stevig op de eerste plaats, Schutters 2, waarvan volgens de ranglijst gewonnen moet worden. DWS 2 staat op de tweede plaats met één wedstrijd en twee punten minder en gaat naar Minerva 2 in Dordrecht, waarvan niet verlo ren mag worden, willen de DWS'ers Wilton blijven volgen. Bij de heren ontvangt Wilton 2 bezoek van Spartaan, dat meer pun ten heeft vergaard. Willen de scheepsbouwers zich uit de bedreig de zone werken, dan moeten zij win nen, wat echter niet mee zal vallen. Junioren-dames: WiltonSchutters Op de Singel reed gistermiddag om 5.35 uur de niet bestuurde auto van de heer D. R. tegen de door de chauf feur W. L. v. d. L. bestuurde vracht wagen, Toen D. R. in de telefooncel bij de Brandweerkazerne moest op bellen, plaatste by zijn wagen in het hellende laantje langs die kazerne. Waarschijnlijk had hij de handrem niet vast aangetrokken waardoor de wagen kon gaan rijden. Bij de aan rijding. die toen volgde, werden bei de auto's beschadigd. (Advertentie I.M.) Veel van onze klanten zullen zich beslist nog de eerste „Gol den Lady" Nylons herinneren, al spoedig bekend door hun soli diteit en pasvorm. Morgen houden wij een speciale verkoop van deze Nylons, nor male prijs 2.75 maar nu voor minder dan de halve prijs. Golden Lady Nylons, naad loos, 20 denier koopt U nu per paar voor nog géén een gulden twintig. Naadloos 20 denier Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze naad loze Nylons, 20 denier, in alle maten en modekleuren, per paar voor meer da Per dient niet meer dan k paar. lu deze tijd, nu de belangstelling voor de grote tragedie van de Twee de Wereldoorlog sterk Is gestegen en alom de vraag rjjst of en in hoe verre de Duitsers, als volk en indi vidueel, verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de misdaden die door het Hitler-reglem zijn be gaan, brengt de Amsterdamse To neelgroep „Centrum" het toneelstuk „Echo van het verleden", waarin een facet van dit grote probleem wordt behandeld. Te oordelen naar de gisteravond maar zeer gedeelte lijk gevulde zaal van het Passage theater, hebben de leden van de Scbledamse Kunstkring niet vee! be langstelling kunnen opbrengen voor deze probleem-stelling. Het valt ook te betwijfelen of juist dit stuk een antwoord heeft gegeven op het grote probleem van de schuldvraag. Want de Ameri kaanse auteur Jack Pulman heeft, naar Amerika uit te wijken waar hjj een bloeiende dorpspraktijk op bouwt. Zijn bijna volwassen kinde ren kennen zijn duistere verleden niet en aanbidden hem. Een toe vallige patiënt herkent hem echter en laat de bom barsten. Dan wordt de arme dokier, dte ondanks zijn misdaden sympathiek moet blijven, overladen met verwij ten door zijn wijsneuzige kinderen die in hoge morele verontwaardi ging zijn ontstoken. Zij deinzen ech ter terug om hun vader aan te ge ven en als deze het als een lam metje zelf gaat doen, gaan de kin deren het gezin redden van de on dergang. Zelfs het goede spel heeft het stuk niet geheel kunnen redden. Nell Koppen heeft nog het best ge stalte weten te geven aan de Duit se vrouw die niets begrijpt van de nazi-zonden en slechts oog heeft voor de belangen van haar man en kinderen. Ook Wim van den Brink heeft met begrip gestalte gegeven aan de goede Duitser, die er niets aan kon doen dat hij slechte chn- Advertentie LM.) na het probleem zeer voorzichtig en gen moest bedrijven, al maakte hij wat langdradig ingeleid te hebbeneen te slappe figuur van de vader en na de bom op wat erg luidruch tige wijze tot ontploffing te hebben gebracht er een zoetelijk „happy end" aan gebreid, waarbij de „schul digen" (als we ze zo mogen noe men, want de schuldvraag wordt angstvallig in het midden gelaten) boete gaan doen. En het gezin blijft intact, want dat moet voor de Ame rikaanse moraal, Een onbevredigend antwoord op een interessante vraag. Het gaat om een kamparts van Buchenwalde die heeft meegedaan aan de medische experimenten op de kampbewoners. Na de oorlog slaagt hij er op louche wijze in teen trap naar de Amerikanen, die Duit se geleerden hebben aangetrokken) De voorjaarsmodeshow van de Margriet loopt dit jaar over van nieuwe ideeën en alle Schiedamse zelf-naalsters, die de show gistermid dag en -avond in gebouw Irene zagen kunnen daarvan profijt trekken. Zelfs met heel kleine restjes stof weten de Margriet-ontwerpsters raad door ze bijvoorbeeld te verwerken, ln een garnering. Dat de modekleuren voor deze zomer onbetwist geel, lin degroen, fuchsla-rose en abrikoos zijn bleek ook in deze show. Maar jonge meisjes zijn ook ln de mode, als ze zich !n heel felle tinten hul len: gifgroen, knalrood en helblauw. Of ln combinaties van die kleuren. Een aardig effect gaf bijvoorbeeld een groen jurkje onder een marine blauwe mantel. De lijnen zün deze zomer soepel en naar onderen toe langzaam uit lopend. Enkele klassieke pakjes heb ben nog rechte rokken, maar kokers zijn er helemaal uit. Het effect van de gerende rok die dus naar de zoom toe iets uit staat kan men bereiken door bij voorbeeld een paar diepe ingeslikte plooien, die even onder de heup vrij baan krijgen. In deze Margriet-modeshow was vooral een royale plaats ingeruimd voor de wat oudere vrouw met een „volslank" figuur. Voor haar waren er bijzonder mooie pakjes met jasjes, die soepel rond het middel vielen Heel geslaagd vonden we een jBpon met revers, waarover een kraagloos jasje werd gedragen. Prachtig voor grote maten was ook het bruin ge bloemde eocktailensemble, gevormd door een eenvoudige japon met een los fladderende mantel vanaf de schouders. Een succes voor jeugdiger verschij ningen was een marineblauwe man tel met een gerimpelde baan op (Advertentie I.M.) 'WifKfjgjfflifflS AUTOM'OBIE IBEDRIJ.F AGENT OFF CIEEL SW speelt zondag aan de West- frankelandsedijk het topduel tegen AGOVV, twee ploegen uit de top van de afdeling. Een goede spannen de strijd mag venvacht worden. De ontmoeting in Apeldoorn ein digde onbeslist 3—3, zodat de elftal len blijkbaar aan elkaar gewaagd zijn. Het spel van de roodgroenen is daarna wat achteruit gegaan, maar zondag krijgt nien weer de beschik king over de binnenspeler Putters, zodat SW op volle sterkte aantreed. De opstelling wordt zo; doel v. d. Berg; achter Romein en Ris; midden Hekman, Van Kampen, Van Leeu wen; voor Kaak, Van Pelt, Herwig, Putters en Slavenburg. SW 2 gaat op bezoek bij Baronie 2 Breda en het derde elftal speelt uit tegen Sparta 3. SW 4 ontvangt om 10 uur DFC 4. Hermes-DVS wacht de moeilijke uitwedstrijd tegen VSV. Wel staan de Velsenaren lager geklasseerd dan de Schiedammers, maar Hennes heeft altijd veel moeite gehad met de strijd tegen VSV. Bij de prettige sportieve wedstrijd tegen HVC bleek dat de Hermes- aanval van betere kwaliteit was dan lang het geval was. Dit geeft hoop op een zege in Velsen. Kermes 2, dat op de goede weg is, kan zondag om 2 uur in Harga een overwinning behalen op EDO 2. Ook het derde elftal gooit hoge ogen en moet SHS 4 kunnen verslaan in de wedstrijd om 10 uur in Harga. Her mes speelt uit tegen Hillesluis 2 en zal daar het ongeslagen record kun nen handhaven. heuphoogte, waar men een ceintuur door kan trekken. De Margriet-show zat vol van grappige vondsten, die het vooral op het strand of aan ds boulevard van een badplaats goed zullen doen. Voor jonge meisjes was er een nauwsluitende rode pantalon met een cape, die gevoerd was met een geestige ruit. De ruit vond men terug in het blousje. De cape kon bovendien aan twee kanten gedragen worden. De weersomstandigheden doen er weer aan twijfelen of de veldsporten op de volgende wedstrijddagen aan hun trek zullen komen. Gelukkig zijn we echter in een tijd van het jaar aangeland, waarin elke dag een verandering ten goede kan optreden. De CKB-competiiie heeft enkele malen stil gelegen en gaat nu ook weer draaien. Voor ODI is de uit wedstrijd tegen KOAG vastgesteld. We zijn benieuwd hoe belde clubs hebben overwinterd. Op 9 september won KOAG in Schiedam, met 2—5. Zou ODI nu revanche halen? Schiedam trekt naar Delft om DKC partij te geven. De Delftenaren zijn op eigen veld moeilijk te ver schalken, maar wie weet schieten de roodzwarten weer uit hun slof. De beide laatste overwinningen geven in elk geval vertrouwen. Succes krijgt De Zwaluwen op be zoek, waartegen nog tweemaal op eigen veld moet worden gespeeld in verband met de ongeldig verklaring van de uitwedstrijd. Het veldvoor- deel is hier van groot belang. Als de Successers daar nu ook maar ge bruik van weten te maken! Het is hun laatste kans voor mededinging naar de titel. Verder is vastgesteld Succes 2— De Spartaan 3. (Advertentie I.jVI.) die zijn zonden moet belijden. Doch regisseur Theo KHng heeft hem dan ook wel erg vreemd als een school jongen in een hoek gezet als de verwijten loskomen. De jeugdige Simone Rooskens heeft de te grote zwaai van lief hebbende naar hatende dochter en terug niet helmaal waar kunnen maken. Dan was gastspeler Joop Admiraal overtuigender als de met zich zelf worstelende puberzoon, die cynisch zijn jongensverdriet gaat verdrinken. Bob Goedhart bleef te wazig als de joodse vriend van de dochter. Jan Greve was uitstekend als het nazi-slachtoffer dat wraak wil maar niet kan nemen. In kleine rollen zagen we Ria Vroemen en Frans Kokshoorn. Bep van Delft is verantwoordelijk voor het efficiente twee-kamer-decor, dat een snel ver plaatsen van de handeling mogelijk maakte. VLAARDINGEN. Op de dinsdag 13 februari ten stadhuize van Vlaar dingen gehouden vergadering van het Algemeen bestuur van de Stich ting recreatieplan Brielse Maas is in de vacature Th. J. L. van den Berg te Schiedam tot lid van het dagelijks bestuur van de stichting gekozen de heer H. K. van Minnen, wethouder te Vlaardingen. Zoals bekend heeft de heer Van den Berg onlangs zijn wethouders- ambt neergelegd, in verband waar mede hij ook aftrad als lid van het dagelijks bestuur van voornoemde stichting. {Advertentie LM.) in nieuwe kleuren, o.a. bleu, rood en thym en nieuwe modellen met modieuze lange splitten Ga ook met slecht weer elegant gekleed. ODEMAGAZIJN HOOGSTRAAT 155-137 SCHIEDAM' Laat anderen tien gutden of nog meer betalen voor een No-Iror» overhemd. Onze klanten wecert uit hun geld te halen wat er in zit, wane morgen begint de verkoop van No-lron over hemden van een prima kwalitelC popellne. No-lron overhemden (dus niet strijken) uit de serie van 10.95, met het moderne boord, dat altijd onberispelijk blijft zitten, koopt U morgen voor nog géén zeven gulden. Zaterdagmorgen otn 9 uur be gint de verkoop van deze No Iron herenoverhemden, in wit en grijs, en in de maten 36 t/m 43, Stel u voor: prachtige stoffen, kam- garens in de nieuwste dessins met bv. fijne, kleine werkjes en tinten, zoals chic grijs en modem blauw. Stel u voor: bekwame coupeurs ver werken die stoffen tot een kostuum dat beantwoordt aan de laatste mode-ont wikkelingen. Stel u voor: dit kostuum wordt geheel naar uw eigen maten gemaakt,,, tot in onderdelen afgestemd op Uw speciale Wensen en behoeften. Stel u voor: u gaat en staat met groei end zelfvertrouwen, dank zij feiHoza kleding. Verbeelding? Wel nee 1 Het is de pret tige realiteit van een Dijmaco aange meten kostuum. En denkt u er om: een. Dijmaco kostuum is altij'd even goed, maar de prijs is alleen t/m 3 maart uit zonderlijk laag. Namelijk in plaats van f239,- 78 jaar kledingspecialisten Den Haag Utrecht Rotterdam Groenmarkt 19 Viestraat I Hoogstraat 194 De officier van Justitie bü de rechtbank te Rotterdam heeft gister morgen een gevangenisstraf van zes maanden niet aftrek geëist tegen de 46-jarige olieman A. J. A. P., die ln bet laatste half jaar van 1961 kans beeft gezien 73 autobanden te stelen uit het magazijn van een banden- handel aan de Willem Buytewcch- straat. Veel moeite had hem dat niet ge kost. Als hij 's morgens langs het bedrijf kwam, stonden de buiten deuren open en kon hij de banden gemakkelijk van de rekken nemen. Ongeveer vijftig banden verkocht hij aan de 47-jarige vertegenwoordi ger J. S. voor prijzen die varleerden van 35 tot 50 gulden, hetgeen afhan kelijk was van het merk. De officier van Justitie eiste tegen S. wegens snhuldhelïng een boete van 150 gulden of dertig dagen hech tenis en een voorwaardelijke gevan genisstraf van een maand. De raadsman pleitte voor vrij spraak, omdat zün cliënt in de waan had verkeerd, dat de banden uit Duitsland waren gesmokkeld. De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak. SLIEDRECHT De N.V. Bagger- maatschappij Van Noordenne te Sliedrecht heeft dezer dagen in be drijf gesteld de nieuwe motorsleep boot „Emmy". Na acht jaar trouwe dienst zal de „Spica", het wachtschip van het Zeekadetkorps .Jacob van Heems- kerek" te Schiedam uit de Voor haven verdwijnen. Maar een juist vrijgekomen, ruim en comfortabel Netpoorischlp zal haar plaats bU het Zeekadetkorps innemen. Dit Net- poortschip, „Jan van Gelder" gehe ten, werd gebouwd door de Werf Gusto N.V. en zal dus nu naar baar geboorteplaats terugkeren. De oude „Spica" vertoonde de laatste tijd ernstige ouderdomsge breken en was bovendien veel te klein voor het Schiedams Zeekadet korps geworden. Het schip kon maar 45 man bergen, dus krap voldoende voor het huidige ledental. Het nieu we schip heeft een capaciteit van 90 jongens, die daar kunnen genieten van een gezonde, waardevolle ont spanning. Er kunnen nu dus meer jongens in het Korps opgenomen worden. Iedere gezonde jongen, die graag te maken heeft met water en scheep vaart, kan zwemmen, niet jonger is dan 13 jaar en niet ouder dan 18, kan in aanmerking komen om in het Korps opgenomen te worden. Iedere zaterdagmiddag tussen 2 en 6 uur zal de korpsleiding gaarne aan boord van de „Spica" antwoord geven op alle vragen. Ook ouders, die eens willen weten of dit iets voor hun zoon is, zijn welkom. Later zal dan wel blijken dat de tijd doorgebracht bij het Zeekadetkorps „Jacob van Heemskerck" geen verloren tijd is geweest. De „Spica" is te bereiken via de hoofdingang van Werf Gusto aan de Maasdijk, Het correspondentieadres is; S. A. Sprong, Goereesestraat Ib, Schiedam. (Advertentie IM.) Alleen zaterdag als weergaloze Coster-stunt, Originele ln januari werd bij de Spaarbank anno 1820 ingelegd 1.665314,69 en terugbetaald een bedrag van 1.316.275,43. Enorme bedragen als wij bedenken dat het nog slechts vier jaar geleden is (januari 1958) dat het maandcijfer der inlagen bij deze spaarbank voor het eerst het miljoen gulden overschreed. Op 31 januari 1952 was, aan 50.535 spaarders 35.856.514,01 verschul digd, tegen ultimo januari 1961 48.913 spaarders met een tegoed van 32.237.476,99. Het tegoed van inleggers cn de re serves waren per 31 januari voor ƒ23,575.108,14 belegd in effecten, voor 8.238.758,30 in onderhandse le ningen aan rijk, gemeenten e.d, en voor 5.776.698,03 in hypotheken. De onbelegde middelen. bedroegen 1.759.077,62. VLAARDINGEN. F. Moritz, die aan het begin van het lopende voet balseizoen als amateur van WIK naar Hermcs-DVS ging, is thans door de Schiedammers gecontrac teerd. WIK krijgt hiervoor de rai-tt- mentair vastgestelde drieduizend gulden. (Van onze correspondent) •KLAASWAAL De kring Hoek- sche Waard van postduivenhouders is in café Bos te Greup ter vergadering bijeengeweest. De heer M. A. Baren- dregt werd wederom tot voorzitter gekozen. Vice-voorzitter L, Barendrecht reikte de prijzen uit aan de winnaars van de kampioenschappen. By de kring heeft zich aangesloten de in 's Gravendeel opgerichte vereni ging van zondagsvliegers. 'KLAASWAAL De romanschrij ver Barend de Graaff heeft in hotel .De Oude Hoorn" te Oud-Beijerland HERENPANTMONS mèl en zönder omiJag ROTTERDAM; Korte Hoogstraat 11 Meeat Wt. Goudse- siflgel* Katecdr. Lagcdljkhk. Dorpsweg West-Kmbkade 35 LEIDEN: Haarletnm entraat 25 ZEIST: Slöüaan 15B-160 Deze sleepboot, die is gebouwd voor de afdeling Hoeksche Waard- door de firma G. v. d. Berk te Bene- j West van de Ned. Bond van Platte- den-Leeuwen, is uitgerust met een j landsvrouwen gesproken over: „Le- MWM-dieselmolor van 232 pk, een z enen schrijven van een roman", hulpdiesclxnotor met dynamo en i De heer De Graaff bezorgde daar- pomp, en een echolood. De afmetin- mee zijn talrijk gehoor een interes gen zijn: lengte 15 meter, breedte j santé blik in het leven van een ro- 4.20 meter en holte 1.80 meter. I raanschrijver. GEBOREN: Mimi L. F„ d.v. J, J. Leeraert en M. E. de Bodt. Te koop aangeboden lm. antieke kastjes, kabinet- modellen te zien binnen 1* verdieping by Plate. Gr. Markt 19-—21, Schiedam. HEDEN ONTVANGEN DE NIEUWSTE MODELLEN BRILMONTUREN in de nieuwste modekleuren - Zie o.a. de etalage D'<X>0Ck>CK)<XX><><><><XXX>C><X><>O<>'C><><><><><><X>C'<>OO- Door aanschaffing van de modernste appa ratuur, uw bril zonodig klaar terwijl u wacht ►^>0<>0<XX><><><><X>0<><><><>C><X><CK><><>C><C><XXX><XXX>C<: HOOGSTRAAT 91 Erkend Ziekenfondsleverancier

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1