SchiecL Jeugdraad heeft vele problemen Maasdam VS door later naar botsing Wethouder H. Sabel 12/4 jaar in functie Ondanks overwicht verloor Demos: 0-3 AGENDA Brand in schoorsteen Vul uw garderobe gratis aan 4 dagen geheel gratis te kopen MAASSLUIS s j,1 Het eerste jaarverslag Zoeken naar nieuwe wegen Botsing tussen Lwee auto's Schip tegen de wal, steven beschadigd Inwijding van R.K.-kerk J. W. Welcker overleden Aanrijding Lege kisten in de Schie PEUGEOT EXPOSITIE IN EMPORIUM KIPSTRAAT VAN 20 T/M 24 FEBRUARI Joh. de Heer PEUGEOT Weinig voetbal in Schiedam Klaverjas-instuif van „Vriendschap" Nieuwe fase R.K. SOT speelt voor j Bejaardencentrum Volksonderwijs Tl MC O Muziekfilm voor de ANMB Afscheidsavond Chr. Ouderwijs Loosd.-HBSS 2-4 AANKONDIGING Bedrijfscompetitie Mr. Bot sprak met Papoea's SCHIEDAM w. v, d. BURG Koeriersters Jfaandag 19 februari 1962 r> E Maasdam is zaterdag oppc- JJ jaagd door de felle tutnd te gen de Rotterdamse VJilhelminakudc gebotst. Het schip liep flinke schade op aait de voorsteven, waardoor het vertrek naar New York twee dagen moest worden uitgesteld, (Advertentie J.M.) ZEMEN Normale prijs 4.9a nu 2.95 KORTE UINBAAN 14 - ROTTERDAM WAGENSTRAAT 115 - DÉN HAAG aOKIN 1Ï4 AM5TEADAM Om 1.40 uur gistermiddag vond een aanrijding plaats tussen de dooi J. v. N. bestuurde personenauto en de door M. P. N. bestuurde station car, De aanrijding gebeurde op de hoek Brugmanstrant—Van Boveren- slraat. Beide auto'swerden ernstig beschadigd. In Rotterdam is zaterdag de 15- jarige K. Z. aangehouden, die er van verdacht wordt een bromfiets uit een tuin van de Dr. Noletstichting in Schiedam, te hebben ontvreemd. (Advertentie J.M.) Wees er vroeg bij... zodat waa neer de zon gaat schijnen, Uw garderobe klaar Is. Maar dat niet alléén... waarom zou U wachten op het hoog seizoen? Wij kochten van een van de grootste stoffenfabrleken met internationale vermaardheid het hele magazijn van de overschot ten van de voorjaarscolleetle 1962, voor bijna de helft van de prijs. Pracht kwaliteiten In 100% katoen, en fibranne kwaliteiten, in de nieuwste voor jaar s-dessins. vooria3rssto"er> popellne Imprlmfe Hatfla lmPrlmé 90 cm breed Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze enorme collectie voorjaarsstoffen, hon derden rollen voor japonnen, deux pieces, rokken, kinder jurkjes en strandpakjes. in was- en zonetbte kleuren, door el- kaar per meter gg voor Een onfortuinlijke sleepreis bij fel le wind heeft voor het passagiers schip „Maasdam" van de HoIIand- Amerikalijn de consequentie gekre gen dat het vertrek n3ar New York twee dagen moet worden uitgesteld. Het schip heeft namelijk een flinke scheur in de voorsteven gekregen door een botsing met de wal. De deuk zit zeker twee meter bo ven de waterlijn. De „Maasdam" zou de Rotterdam-'' se haven dinsdag verlaten, dat wordt nu donderdag. De vele passagiers alleen in Nederland waren cr al 390 boekingen worden door de Hol- land-Amerikalijn van de vertraging in kennis gesteld. Het ongeluk gebeurde, toen de „Maasdam" zaterdagmorgen om halï twaalf van de werf Wilton Fycnoord, waar zij dc vijfjaarlijkse survey- beurt met enkele kleine verbouwin gen had ondergaan, werd verhaald naar do Wilhelminakade. Zes sterke sleepboten waren daarvoor ingescha keld. Maar die zelfs bleken volko men machteloos, toen het schip vlak bij de afmeerplaats voor een felle wind van do noord-westerstorm werd opgejaagd en recht op dc kade liep. De schok kwam hevig aan, de voorsteven spleet over een lengte van anderhalve meter open, maar cr deden zich gelukkig geen per soonlijke ongevallen voor. Kort na- de botsing brachten sleepboten de „Maasdam" terug naar de werf van Wilton, waar bij de inspectie bleek, dat geen vitale onderdelen waren beschadigd. Het schip zal volgens specialisten reeds donderdag kun nen vertrekken. De reparatie aan het voorsteven van de „Maasdam" waarmee men op het ogenblik bezig is bij Wilton- Fycnoord, zal slechts een voorlopige zijn. Een stuk van vijf bij twee-en- een-haive meter aan weerszijden van De nog jeugdige Schiedamse Jeugdraad heeft het eerste jaarver slag uitgegeven, handelende over de periode van september I960 tot en met oktober 1961. Het verslag maakt melding van vele problemen en moeilijkheden waar de leden van de Raad zich tastend een weg doorheen proberen te vinden. Maar er spreekt ook een groot optimisme uit en voor al goede verwachtingen voor de toe komst. De verslagsperiode heeft zich ge kenmerkt door het feit, zo wordt in het verslag opgemerkt, dat het be stuur zich voortdurend had te bera den en te bezinnen op het directe en practische werk. zoals dc activiteiten van de diverse werkgroepen, zodat er nauwelijks tfjd overbleef voor een verkenning van dc weg die de Raad als overkoepeling van het Schiedam se jeugdleven heeft te gaan. Dc maatschappij verandert rn daarmee veranderen ook do eisen die de jeugd stek aan hot jeugdwerk, zodat de Jeugdraad in practische re gelingen cn criteria mee moet gaan met dc veranderingen cn zelfs, wat de neus. vier huidplaten, moet wor- -den vervangen, want een seherp stuk ijzer op de Wilhelminakade heeft het staal opengerold als een sardineblik je. Vlak bij de waterlijn is er dan ook een flink gat. Direct nadat het schip zaterdag middag was teruggebracht naar het dok, heeft de werf enkele arbeiders opgeroepen om de mallen van de neusplaat te laten maken. Het werk in de machinehal is zo vlot gegaan, dat de neusplaat vanavond al vrijwel gereed was. Na de terugkeer van de „Maasdam" uit New York zal de de finitieve reparatie worden, verricht. Woensdagavond 21 februari zal om 7 uur de nieuwe katholieke kerk van O-L. Vrouwe Visitatie aan de Dr. Schaepmansingcl in Nieuwland inge wijd worden door de bisschop van Rotterdam, mgr. Jansen. Maar zondag zijn de parochianen reeds in dc gelegenheid gesteld ge weest hun nieuwe kerk tc bewonde ren. Zoals bekend heeft de architect prof. dr. ir. Th. Nix hier een bijzon der ontwerp voor gemaakt; het is namelijk een vrijwel vierkante kerk ruimte, waarbij het altaar in het mid den is opgesteld, zodat dc gelovige» tijdens de dienst er geheel omheen zitten. De fronlgcvel is bijna geheel gesloten en ligt aan een kerkplein, waaraan ook de pastorie is gelegen en het jeugdcentrum- - Schied- verzetsheld - Vanmiddag is in het crematorium ie Dieren verast het stoffelijk over schot van ir. J. \V. IVelcker, die woensdag vorige week bij een nood lottig verkeersongeval te Brammen het leven heeft verloren. De heer Welcker., die in Nijmegen woonachtig was, ïs Schiedammer van geboorte en heeft hier ook lange tyd gewoond. Hjj heeft tijdens de be zetting zeer veel en belangrijk werk verricht voor het verzet, o.a, by de inlichtingendienst, welk belangrijk werk later erkenning heeft gevon den in de toekenning van de Bronzen Leeuw. De heer Welcker Is 42 jaar geworden. Onder het rijden stak gistermid dag om,5-30 uur de automobilist A E. op de Burg. Knappertlaan een sigaret aan. Hij verloor toen enigs zins de macht over het stuur met als gevolg, dat hij tegen de geparkeerde auto van G, H. C. B. opreed. Beide auto's werden licht beschadigd. Ongeveer dertig lege kisten dreven zaterdagmiddag in de Schie nabij het Doeleplein. De lege kisten waren afkomstig uit een fabriek, gevestigd in pand 60 aan de Schie. De eige naar heeft de kisten weer opgevist De politie stelt een onderzoek in naar de dader. wel zo belangrijk is, moet kunnen overzien wat de ontwikkelingen voor de toekomst kunnenbrengen. Daarbij moeten te veel maatregelen worden genomen op grond van ervaring van vroeger, intuit ie of „feeling". Doch deze benadering Is bij de steeds in gewikkelder wordende vraagstukken niet meer voldoende. Verder wórdt in het verslag ge pleit voor een wijziging van het sub sidie-systeem. „Het lidmaatschap is in vele gevallen niet essentieel meer voor het jeugdwerk, dat meer en meer het sterk gesloten karakter gaat verliezen. Misschien dat de overheid zich beter zou kunnen gaan richten op de belangrijkste pjjiers: de huisvesting van hèt werk, de eventuele salariëring van de noodza kelijke vakkraebten ea de vorming van het kader", zo wordt opgemerkt ter argumentering van de opmerkin gen dat het subsidie-bedrag aanzien lijk verhoogd zal moeten worden. De salariëring van de vaste krachten, is nog van dien aard, dat de bereidheid om zich na opleiding voor dit werk in te zetten, betrekkelijk klein is. Een groot deel van het jaarverslag van de Schiedamse Jeugdraad, waar bij 21 verenigingen zijn aangesloten, wordt in beslag genomen door dc overzichten van de vier werkgroe pen. die de „pijlers van de SJ.R." worden genoemd. De Werkgroep Jeugd Jolijt heeft nog het meeste werk moeten ver zetten, waarbij voortgewerkt is op de grondslagen die door de hoer Ka- rel Scholten sr. zijn gelegd. Het ge boden programma is een succes ge bleken; 3.750 kinderen (650 deelne mers in Kethel inbegrepen) hebben er. van geprofiteerd. Dit werk voor ziet in een leemte en zal daarom worden voortgezet. De Werkgroep Gebouwen en Ma terialen heeft 2ich voornamelijk be zig gehouden met een enquête onder de aangesloten verenigingen ten ein de een overzicht te krijgen van de in gebruik zijnde gebouwen en loka liteiten. De gegevens zullen ver werkt worden tot een rapport, dat een onderdeel zal worden van de Jeugdnota aan het Gemeentebestuur, De Werkgroep Kaderwerk en Dienstenverlening heeft nogal stroef gedraaid door gebrek aan leden. Wei werd een begin gemaakt met de uit gifte van het inlichtingen en instruc tie-orgaan „Kern". De activiteiten van de Werkgroep Financiën bleven beperkt omdat er geen middelen aanwezig waren om over te gaan tot een uitvoerige in ventarisatie van de financiële mo gelijkheden en moeilijkheden van de jeugdverenigingen. Uitbreiding van de werkgroep met enige financiële deskundigen wordt wenselijk geacht. Over een nieuw subsidiesysteem is uitvoeriger gesproken. Overigens blijkt dat de S.J.R. het eerste werkjaar afsluit met een te kort van 20.93. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt. Rembrandtlaan 5- Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 8 92 90 Politie-alarmnummer: 6.46.66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 36.30 en 19 tot 20.30 ur; woensdag 9.30 tot lö.3ü uur; donderdag 9.30 tot 1230 uur; vrijdag 9.3Q tot 1630 en 19 tot 22.30 u.; zaterdags 930 tot 16,30 uur. 's Zondags gesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19. tot 23 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Stedéiyk Museum: Roem der Roman tiek. „De piano's van Vtc Gentils" BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Ontvoering uit Boedapest". Monopole, 2 uur: „Strijders der duis ternis", 7 en 9-15 uur: „Vera Cruz". DIVERSEN Irene, 8 uur:. NVV-KAB-CNV, Ver gadering, Beyersbergen, 8 uur: Zakenstudïe- kring. Bijeenkomst. Irene, 7.30 uur: St. Willibrordus. Vergadering. Twee agenten van politie roken gisteravond om 11.45 uur een sterke brandlucht op het Broersveld. Het bleek, dat er een brand woedde in de schoorsteen van de schoenmakers opslagplaats van J. L. S. aan het Broersveld. De brandweer is enkele uren in touw geweest om de brand te blus sen. Daarbij werd voel hinder onder vonden van de rommel die in het drie etages tellende pand lag opge slagen. De brandweer heeft een deel van het plafond moeten verwijderen, omdat bet vuur zich eveneens tussen de vloer en het plafond bevond. De oorzaak van de brand was da dikke roetaanslag in de schoorsteen, veroorzaakt door het in de kachel stoken van vetkolen en oude rom mel. Merkredon, la 2lan de februaro KJubvespero ce kdo Letsch Lekstraat lQOb- Ni konversaeias do venu. Legü "SennaciuIo"n de Febr. pago 10. Advertentie LM.) Toegang vrij. Dagelijks geopend van 10 tot 10 uur Veilig verkeer Joh.de Heer OOSTZEEDIJK 330 ROTTERDAM TEL. 11.06.43 Dc Schiedamse wethouder van on- J wethouder gekozen, als opvolger derwys, sociale zaken en volksge zondheid, de heer II. Sabel zal bin nenkort jubileren. De heer Sahel is naraeljjk op S septembBr 19-19 tot mevrouw H. Benthem-De Wilde, die toe» op 65-jarige leef tyd om gezond heidsredenen Schiedam verliet. Op 6 inaart aanstaande zal de heer SabeJ dus zijn functie van wethouder twaalf cu een half jaar bekleed heb ben, Mogelijk dal tyd ens de Ge meen leraadsvergadering van vrijdag aanstaande aandacht geschonken zal worden aan dit jubileum van de wethouder, die ook optreedt als loco- burgemeester'van Schiedam.: In zijn dienstperiode heeft hét on derwijs in Schiedam een goede ont- wikkeling doorgemaakt en 'mede dankzij het werk van de heer Sabel heeft door de uitstekende voorzie- De enkele voel bal wedstrijd, die zondag doorgang kon vinden, Is nog een grote teleurstelling geworden voor de aanhang van Demos, SFC en Martinlt die zich in Harga bij de wedstrijd van DemosOudewater op een nederlaag van kanshebber Oude water zouden hebben verheugd. Het vreemde is dat Demos ook de beste kansen heeft gehad maar ondanks een Schiedams overwicht kwam Oude water via enkele verdediglngs- fouten aan de volle winst (03). In de twaalfde minuut raakte Jaap Roelfzema de bal zo ongelukkig dat een aanvaller hei leer via de Schie damse spil voor zijn voeten kreeg. Hij miste niet. In het strafschopge bied was hands gemaakt en H. Wahl zou de treffer plaatsen, maar hij schoot de bal tegen de deklat. Het goede schot ontbrak en zo kwam Oudewater in de tweede helft bij een verre trap heel gelukkig aan het tweede doelpunt Een speler van De mos had hands gemaakt, de Schie- Advertentie l.M.) De eerste Klaverjas-instuif door de Klaverjasvereniging .,de Vriend schap" in samenwerking met de di rectie van „Musis Sacrum", zaterdag- morgen gehouden, mag geslaagd he- 1 ten te zijn. Dit is voor de organisato- ren aanleiding geworden de instuif zaterdag over een week te herhalen. Oe nu gehouden wedstrijd werd ge- wonnen door het koppel Degeling- i Sprong met 4180 punten. Met 415(1 punten werd het koppel Bergkotte- dc Goede tweede. Beide koppels kregen «e» vlèosrollade als prijs, i óverige uitslagen: 3. De Vetb-v. Velsen 4096 pnt.; 4. v. Lier-Risseraa 4075 pnt.; 5. Butter-NickeJ 3599 pnt; 6. Wolf-Vlak 3438 pnt.; 7. Aben-v. Roven 3361; 8. v, d. Heyden-Martyn 2039 pnt. Voor de Vereniging ..Volksonder wijs" tn Kethei zal de Schiedamse Onderwijzers Toneelvereniging (SOT) dinsdagavond zó februari in gebouw Dé.Rank aan de Schiedam-, seweg het toneelstuk „Pe man. de vrouw en de moord" opvoeren. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden en op de avond zelf ■an dc Juial. Zaterdagmiddag heeft de heer Th- van Gent. als lid van het bestuur van de Stichting Si. Liduina, de eerste paal geslagen voor. een nieuw te bon wén pcrsoneelshuis met ketel- cn transforrnatorbuis. Dit is dan de tweede faêe in de stichting van een. R,K--Bejaardencenfxum aan de West- t'rank elan dsest raat. De volgende fase zal zij» hot bouwen van bet hoofd gebouw met het verzorgingstehuis als Taaiste fase. In het tijdvak van 19 februari tot en met 17 maart 1962 stellen wij u in de gelegenheid Mocht u tot de gelukkigen behoren dan krijgf u tegen in levering van uw kassabon het gehele door u bestede be drag m contanten terug. Herenmodemagazïjn Broersvest 56 Dit geldt ook voor onze afdeling confectie. De AjNMB afd. Schiedam organi seert op woensdag 21 februari weer een filmavond in het Volksgebouw, aanvang 8 uur. Vertoond zal worden de Franse muziek-film „De stem van bet noodlot", die ook een sociale inslag heeft. In de hoofdrollen ziet men de be kende acteur Jean Marais maar ook de veertien-jarige dirigent en won derkind Robert Benzi, die al aan een tweede film toe is. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bodes, maai- voor de bewoners van Nieuwland en het Westen bij dc secretaris, de heer W. v. d. Steit, Burg. van Haarenlaan 1055. - Met ingang van l maart zal de heer T. G. Polderman de christelijke Dr. de Visserschool verlaten in ver band met zijn benoeming bij het ulo. De heer A. C. Leeuwis heeft de school reeds op 1 september veria ten. De Vereniging tot bevor dering van het Christelijk Onderwijs te Schiedam belegt nu op woensdag 28 februari in gebouw Irene een af scheidsavond voor beide heren. Er zal dan ook gelegenheid bestaan kennis te maken met hun opvolgers en wel de heren M. J. van Domrae- le als hoofd van afd. A„ en W J. J. v. d. Horst als hoofd van de afd. B. dammers bleven staan omdat meenden dat de vrije trap genomen zou worden maar de scheidsrechter had niet gefloten en gemakkelijk kon worden gedoelpunt. Toen daarna nogmaaLs een verdedigingsfout werd gemaakt kwam Oudewater met een 03 zege soepel aan de winst. In de laatste minuten van de wedstrijd viel spil Jaap Roelfzema uit. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd, maar daar bleek dat hij vermoedelijk slechts een geblesseerde spier zal hebben. Met voortreffelijk spel heeft HBSS in de uitwedstrijd tegen Loosduinen getoond tot de sterken te behoren. Het grote overwicht wordt duidelijk uit het aantal hoekschoppen, HBSS nam er dertien tegen Loosduinen vier. Toch kwam Loosduinen in deze strijd het eerst aan de winst. Na vijf minuten schoot middenvoor De Zoele raak. Hierna ontplooiden zich de Schie damse combinaties. Tegen wind in had HBSS in de achtste minuut de stand al gelijk toen Ferry Groeneweg goed voorzette naar middenvoor Cor Vermeulen. Na twaalf minuten plaat ste Chris Scheffers de. bal goed naar voren en Bert van Veen schoot zui veren. Vlak voor rust moest de wed strijd gedurende twee minuten wor den gestaakt omdat de hagel spelen onmogelijk maakte. In de zevende minuut liet Bert van Veen in een solo rush diverse tegen standers achter zich waarna hij tref zeker inschoot. Na twintig minuten ontstonden er diverse gevaarlijke Schiedamse aanvallen, maar Bert van Veen schoot tegen de staander en Chris Scheffers raakte de deklat. Bij de aanvang van het laatste kwartier kon Loosduinen toch nog een uitval doen en wederom schoot de midden voor raak (23). HBSS toonde prompt het overwicht aan door Chris Scheffers, die de bal fraai voorzette waarna Ferry Groeneweg de aanval met een kopbal op 24 kon afron den - SCHIEDAM In het Schiedams museum opent de heer Piet Zwart uit Wassenaar vrijdagavond 23 fe bruari de tentoonstelling ,.GKF" (gebonden kunsten van de federatie van ontwerpers), met werken van de schilder Jan Sierhuis. De expo sitie van. Vic Gentils is verlengd tol 28 februari, De uitslagen van de gespeelde par tijen In de bedrijfsklaverjascompeti- tie zijn; winnaarsronde: Wilol—Futura 14.480 —16.400; verliezersronde: Wallramït—Van der Lely 15.497—14.683 en Verolme Elek tra—De Neeff 15.523—15.487. Deze week worden gespeeld: VTM Witol; Van der Lcly—Verolroe Elektra en De Neeff—Wallramït. ningen het onderwijs hier ook een goede naam gekregen, ook in wijdere kring. Zo heeft de creatie van het Schoolbuïtenhuis in Ooslerhout (Noord-Brabant) in het hele land de aandacht getrokken. De heer Sabel heeft zich doen ken nen als een conscentieuze werker; hij is ook de enige wethouder die zijn functie full-time behartigt. De leden van de Gemeenteraad weten bij er varing, dat wethouder Sabel het antwoord nooit schuldig zal blijven op hun vragen. Hij kent de materie, ook al is het onderwerp nog zo in gewikkeld. Niet alleen het openba re maar ook het bijzondere onder wijs heeft in hem een pleitbezorger gevonden. De heer Sabel werd op 5 novem ber te Strijen. geboren en werkte van 1923 tot 1949 bij de Rijksbelastingen in Schiedam, laatstelijk als hoofd-as- sistent Voor de SDAP kreeg hij van 1935 tot 1936 zitting in de gemeen teraad. Maar direct na de oorlog, in 1946 kwam by weer terug in de Ge meenteraad voor de Partij van de Arbeid. Door zijn vele werk in de illegali teit, behoorde hij direct bij de be vrijding lot een van de vooraan staande figuren in onze stad. Hij heeft dan ook zitting gehad in de commissie voor de PRA. In tal van andere organisaties en verenigingen heeft hij zitting of zitting gehad. Hij werkte voor de Stichting 40—45; hij is voorzitter van de Woningbouw- verenig ing V olkshu is vesting, be - stuursLid van de Coöperatie D.E.S.; van het Borgstellingsfouds voor de Middenstand. Hij was ook voorzitter van de afdeling Schiedam van dc Partij van de Arbeid en had een be stuursfunctie in de gewestelijke fe- doratie van de PvdA Zuid-Holland. i WAGENINGEN. Een dertigtal I leden van de vereniging van in Ne- 1 deriand studerende Papoea's ..Kobe Oser" heeft zaterdag in Wageningen vergaderd om van gedachten te wis selen over de jongste ontwikkelingen met betrekking tot Nieuw'-Gulnea. De staatssecretaris van Binnen landse Zaken, mr. Th. H. Bot, was op deze besloten bijeenkomst aanwezig om zich met de Papoea's informeel te onderhouden en zich nader te oriënteren. Hij vertelde hun van zijn ervaringen gedurende zijn jongste reis naar Nieuw-Guinea en over zijn contacten met de bevolking aldaar. De voorzitter van. „Kobe Oser", de heer 2. Sawor, deelde mee. dat de vergadering zich unaniem kon ver enigen met het beleid van de Nieuw- Guinea-raad. Ook de ter vergadering aanwezige student Frits Kirihio, die onlangs een bezoek aan Indonesië bracht, stemde met het algemene standpunt in. De heer Sawor verklaarde nog, dat de vergadering zich over bet al gemeen bezorgd toonde „over de ernstige gevolgen van een eventuele breuk in dc door Nederland gevoer de ontwikkelingspolitiek voor de be volking in het algemeen en de studie van de Papoea's in Nederland in het bijzonder." Tot onze grote droefheid, overleed na een geduldig gedragen lijden, gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk in volle overgave aan Gods H. Wil, mijn lieve man. onze zorgzame vader, behuwd- en grootvader WILLEM BOUWER echtgcneüt van Henrietta Adriana Borranï in de ouderdom van 70 jaar. H, A. Bouwer-Borrani kinderen en kleinkinderen Schiedam. 16 februari 1962 Lange Achterweg 33 Rozenkransgebed zondagavond te 7 uur en maan dagavond te 7,30 uur, in de kapel van de Dr. Nolet- stichting: Bezoekuur aldaar na 't. Rozenkransgebed. De H.H. Uitvaartdiensten zullen gehouden worden op dinsdag 20 februari as. in de Parochiekerk van de H. Joannes de Doper, Lange Haven 72. De Stille H.H. Missen zijn' tc 7 en 7.30 uur en de Gezongen H, klis van Requiem te 11,30 uur, waarna de begra fenis zal plaats vinden vanuit de kerk op de R.K begraafplaats te Schiedam. VOORJAARSJAPONNEN cn DEUX-PIECES in moderne uitvoeringen stoffen van prachtige kwaliteit Aantrekkelijke prijzen in de middenklasse L. Kerkstraat 19 Schiedam - Tel, 6 6135 Te koop aangeboden Bankstellen 4S5.-. Zie bin nen nieuwste modellen, mo dern. klassiek. Komt binnen, komt zien bij' Plate, Grot» Markt 19—21, Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1