WïïËÊm De brand van „De Kraton' vernielde molen „Palmboom VOETBAL: Martinit moet vechten voor de kopplaats Franse mannaquins toonden Schiedam charmante kledij Activiteiten van Chr. Middenstandsver. Volksonderwijs moest ?t zonder moord doen AGENDA b+b Onwel geworden en overleden E?*DQRIUM Stoffen van Boussac W Gouds W U. rd overleden JAARVERSLAG 1961 Burgerlijke Stand Kandidatenlijst van de WD Bevredigend jaar van Nederlandse Middenstandsbank 23 24 Joh. üe Hecr 6500.- verduisterd Waterklerk platzak aangehouden SCHIEDAM Bontmantels L. D. J. FENDERS Koerierster THEATER GEROUTINEERDE en AANKOMENDE DAKDEKKERS FACTURISTE "Woensdag 21 februari 1962 3 r gSgSF^SP^ Apothekers-nachtdienst: .apotheek Rembrandt, Rembrandt laan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D, Tuin laan 30. telefoon 69290. Politie-alarmnummer: 6 46.6*6. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 13 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot lb.3ö uur; donderdag 9.30 tot 12 30 uur; vrijdag 9.30 tot 1630 en 19 tot 22.30 u.; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend: maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 39 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Stedelijk Museum: Roem der Roman tiek. „De piano's van Via Gerrtils". BIOSCOPEN Passage, 2 en 3,33 uur: „Ontvoering uit Boedapest". Monopole, 2 uur: „Strijders der duis ternis", 7 en 9.15 uur: „Vera Cruz". DIVERSEN Musis Sacrum, s uur: Comenius- school. Ouderavond. Volksgebouw, 8 uur: ANMB. Film. Irene, 8 uur; T.b.c,-ver. Zonnegloren, Toneel. 0 (Xu*0 De lezer die deze tekening be schouwt, zal misschien op het eerste gezicht de mening zijn toegedaan, dat de molen romp behoort tot de molen ..De Noord", die men nu ein delek bezig is te restaureren. »oeh deze molenromp was van de „Palm boom", zoals die er uit zag daags na de brand op 19 juli 1901. De Palmboom kennen wij uit onze da gen nog slechts als een stompje, dat maar een derde van de oorspronke lijke molenhoogte heeft en er uit ziel als een soort kwispedoor. De brandende „kraton" heeft de molen de „Palmboom" in zijn onder gang meegesleurd. Het was» tussen 1.15 en 1,30 uur in de prille morgen van 19 juli 1901 dat de brand ont stond in de stoombranderij „De Kra ton" van de firma J. J. Melchers aan de Noordvest De brand breidde zich zo snel uit, dat binnen een kwartier de fabriek één vuurzee werd. De felle brand werd gevoed door de voorraad spiritus en alco hol, die er was opgeslagen. Met da verende knallen vlogen de vaten met hun brandbare inhoud door de hitte uit elkaar, daardoor steeds meer voedsel gevend aan de vlammen. Tijdens het verrichten van werk zaamheden aan boord van het Gha- nese s.s. „Volta River" m de Mcrwe- haven werd gisteren de Duitse j opvarende, de 52-jarige K. Kaulbars uit Hamburg, plotseling onwel. Men bracht hem naar zijn hut aan boord van het schip, waar hij een half uur later oveileed. Weer gaan diverse Schiedam sewedstrijd tegen AVS wel met een i voetbalclubs spannende en belangrij- zege handhaven; Schiedam krijgt bij ke duels tegemoet. De topper Is dit- het bezoek aan Noorderkwartier het j maal MartinitSchoonhoven in het j tegen een van de sterksten op te ne- i Volkspark omdat dc beide kampi- j men. Ursus zal thuis tegen USC de i (Advertentie LM.) oenskandidaten in 4F SFC en Marti nit niet ten onrechte vrezen dat de twee concurrenten Schoonhoven cn Oudewater de Schiedammers achter zich zulten laten. Martinit staat daar om voor de zeer moeilijke opgave leider Schoonhoven het beslissende halt toe te roepen. Lager KNVB Met Fluks moet Excelsior'20 in Thurlede stuivertje kunnen wisselen en dat zou tot gevolg hebben dat Ex celsior plots bij de kopgroep gaat be horen. DHS is in staat om van het be zoek aan bet hoger geplaatste Archi pel met winst terug te keren. Dat le vert een vierde of vijfde plaats op. kostbare winst moeten kunnen grij pen. Wilton Fijenoord en Schiedamse i Boys hebben nog slechts tot laak in 1 de beslissende duels Xestoro en Ac- tivitas, de laatste concurrenten terug Jr te wijzen. Toch zal Wilton Fijenoord thuis Soag moeten slaan en in Rot terdam moet Schiedamse Boys over het zwakke SIOD zegevieren. De lagere elftallen; Hermes DVS 5—Neptunus 4: SW 5—Sparta 5; Neptunus 5—SW 6; DHS 3—Spar ta 7; Feijenoord 8Martinit 2; DZB 2DR2 2; Het Noorden 3Demos 2; Zuiderster 3—Martinit 3; Sehiebroek -Hermes DVS 6; Hermes DVS 7— Sehiebroek 3; DHS 4—Slikkerveer 4: In 4 F moet SFC uit Heukelum met Sparta 13Excelsior'20/4: SFC 3— beide punten terug keren om tot de kanshebbers te blijven behoren, maar als Martinit het geweld van Schoon hoven niet zou weerstaan wordt de voorsprong van Schoonhoven toch te NRC 3; Demos 3~HiHesluis 4; Ur sus 2—DJS 4; WF 2WCR2: Noor derkwartier 3—SVDPW 3; SVV 8— Sparta 14; Sehiebroek 4—SVV 9: Ex- celsior'20/5—Spartaan'20/7; Spar- Ook het graan op de zolders vatte vlam en stortte zich als een groot vuurwerk, als een gouden regen door de wind voortbewogen, op de molen de .Palmboom" aan de over zijde van het water. De vonkjes bleven doorgloeien, op de kap, op de wieken en op de balie totdat zij aangroeiden tot vlamme tjes. Lang kon de molen geen weer stand bieden. Aan blussen viel al spoedig niet te denken, zodat hij feitelijk weerloos was tegen zoveel vuurgeweld. Eerst brandde de kap door en kon het vuur in de molen romp vallen, waar de één na de ander de lager gelegen zolders doorbrandden, totdat de hele molen binnen enkele tientallen minuten op een gloeiend potkacheltje leek. Het was een groots en sinister vuurwerk, dat duizenden kijklustige stadgenoten op de been bracht. Men vreesde er voor dat de zware wieken zouden neerstorten. Dit ge- vaar was verre van denkbeeldig. De wieken bleven echter de hele nacht hangen en pas 's morgens tegen acht uur kwamen zij met donderend ge raas omlaag. Er kwamen geen onge lukken van en er werd geen ernsti ge schade aangericht De branderij „de Kraton" werd geheel verwoest, doch reeds drie jaar later werd be gonnen met de bouw van de nieuwe fabriek. „De Palmboom", die dateert uit 1782 werd later nog eens geam puteerd en kreeg toen de vorm, zo als wij die nu kennen. Octave DeConinck. (Advertentie LM Franse mannequins gingen gehuld In Franse stoffen en Franse model len in de show van Boussac-stoffen, die Malson Van Dooremaalen gister middag voor een overvolle zaal vau Arcade gaf, We kregen kleurige ka toentjes te zien met het effect van ka toen, zijde, crêpe of volle. Maar altüd was het gewone katoen, praktisch in het gebruik en redelijk van prijs. Televisie omroepstér Ansje van Brandenberg zorgde als lady-spea- ker voor een vlot commentaar, maar we misten helaas een duidelijke toe lichting op de gebruikte materialen, op hun wasbaarheid, kleurechtheid, enz. We kregen wel veel te horen over de modellen, die allemaal vut de haute couture stammen- Boussac is zoals bekend nauw verbonden aan het Parijse modehuis Dior. De te recht beroemde Boussac-stoffen, prachtig van kleur en motief, kwa men uitstekend tot hun recht in Strandkledij, deux-piêces en japon netjes. die in lijn. dikwijls deden denken aan de „gay twenties". Bij de meeste jurken was het accent op de heupen gelegd, gewoonlijk door een ceintuurtje. Met die cein tuurs waren de grappigste effecten bereikt, Een enkel ceintuurtje was voor in het middel gekruist en de slippen dienden dan als klepje op twee zakjes, midden op de heup. De pakjes vertoonden vrijwel alle maal, even onder de normale taille- j hoogte ceintuurs en zelfs in de nau we strandpantaïons vond men bie zen op heuphoogte terug. Er werd veel met tunieken gewerkt van gé- rende rokken over strakke rokken. De strakke onderrok was dikwijls elfen van kleur, de overrok vrolijk bedrukt. Men vindt ln de Boussac-stoffen geen voorkeur van bepaalde kleu ren. Alleen een vrolijk, bijna lich tend rood keerde regelmatig terug, vaak ln combinatie met een somber grijs, bruin of met teer groen. Voor oudere dames en grote maten waren er prachtige donkergetinte materialen met als fleurige accenten kleine vlekjes in porselein-blauw. De Boussac-stoffen openen moge lijkheden voor fantasievolle model len, omdat men alle tinten, gebruikt' zie bij ons de '62 modellen van duping, avek, epeda, hazel, kuperus en slumberiand groot. Demos is plots naar het ge- j taan'20/8—Excelsior' 20/6; RFC 7— vaarlijke gebied geduikeld. In Rot- SW 10: SW 11—Excelsior'20/7; Ex- terdam-Zuid gaan de roodzwarten celsior'20/8-^ODl 4; COAL 7—DHS h"t harde DOK slaan om daardoor j 5; DRZ 3—VOC 8; NRC 4—Martinit weer wat naar het midden te klim men. Het onberekenbare DRZ is ogen schijnlijk kansloos in Hoek van Hol land tegen de duinbewoners, die kampioenskansen hebben, maar een verrassing is mogelijk. Dc reserves: SFC 2—VOC 2; Hl ON 2—Schiedam 2: De Mussehen 3—Ex- celsior'20/2; DHS 2—Neptunus 3; TDS 2—Excelsior'20,'3. Afd. Rotterdam SVDPW, Schiedamse Boys en Wil ton Fijenoord naderen de kampioen schappen in 1 A, 2 B cn 2A; maar Schiedam in 1 B en Ursus in 1 C voelen de handen van- hef -* •""•adatie- spook, SVDPW kar Ie uit- In de ouderdom van 57 jaar is maan dagavond overleden de hoofdinspec teur van politie W. A. C. Goud zwaard, die chef was van de recher che van het bureau Oostervaulstraat. De heer Goudzwaard werd 3 oktober 1904 in Rotterdam geboren. Op 1 juni trad hy in dienst van de Rotterdamse politie. Op 1 oktober 1949 werd hij bevorderd tot hoofd inspecteur ambtenaar eerste klasse. Hij heeft dienst gedaan aan oun. de bureaus Groote Pauwensteeg, Voorstraat, Witte de Withstraat, Nas- saukade, Bergsingel en bij de zeden- en kinderpolitie en de technische op sporingsdienst. Verder is hij chef geweest van dc recherche van het bureau Rochus- senstraat en chef van de geünifor meerde politie van het bureau San. delmgplein. Op 2 juli 1956 werd hij chef van de recherche van het bu reau Oostervantstraat. Ook in padvinderskrmgen was de heer Goudzwaard een goede be kende. Gisternacht is de 27-jarige haven arbeider J. van der Berg uit Leiden aan boord van Engelse s.s. „Pegu" in de Lekhaven ruggelings in een ruim gevallen. Hij maakte een val van 3Vj meter hoogte op de luiken van het tussendek. Met klachten over pijn in de rug werd hy ter ob servatie in het Havenziekenhuis op genomen. Op de fotoéén der charmante Franse -mannequins toont met zwier een fraaie japon. in veelkleurige bedrukte katoentjes, ook terugvond in de voorraad ef fen stoffen, hetgeen allerlei combi naties mogelijk maakt, vooral in de la Chanel afgebiesde pakjes. woning inrich ling broersvesj 64-66 singel 49-51 GEBOREN: Marelle M. d. v. P. W. Boeren en M. de Jong; Jeroen J. z. v. J. J. Timmerman en B. A. M. Spuria; Adolf z. v. A. van der Ende en B. A. M. Brokken; Raymond A. z. v. A. C. Kraaijenbrink en B. Flipse; Cornelia C. M. d. v. N. Pater en C. G. M. Valck; Monica M. d. v. J. B. de Ko ning en J. M. Oosirum; Petrus M. z. v.. A. J. A. van Lingen en J. L. Bok horst; Egbertus C. z. v. A. F. Hessel- borth en P. J. C. Nooïjen; Eddy z. v. C. Könemann en G- A. van Dongen; Hendrikus F. z. v. F. A. W.. Huibers en L. Agter; Maria N. d. v. H. van Gulik en E. C. Busscher; Adriana M. A. d. v, T. M. Boere en M. Ketting; Marinus z. v. J. Bakker en F. de Jong; Joanna M. A. d. v. W. A. Roes tenburg en M. T. Kuil; Leida d. v. D, J. van Vuuren en A. C. Fluit OVERLEDEN: J. de Bruin, 67 jaar wed. van W, J. van Wijk; H. van Til- borg, 91 jaar; M. A. J. van Mil, 44 jaar; 3. C. van der Heiden, 78 jaar; w. Bouwer, 70 jaar. Was I960 een jaar van rust en be zinning voor de Christelijke Mitl- denstandsvereniging Schiedam, het jaar 19C1 daarentegen heeft zich ge kenmerkt door talrijke activiteiten op verschillende terreinen. Zo is afgelopen jaar dc stichtings- acte verleden van de „Stichting Christelijke Detailhandelsvakschool Beneden-Maas" te Vlaardingcn, maar het is de bedoeling dat ook de Schie damse aanstaande middenstanders van deze opleidingsschool zullen pro fileren. In hel Stichtingsbestuur heb ben dan ook de Schiedamse be stuursleden F. Sterenbcrg. J. v. d. Steen en C. II. L. W'esterveld zitting. Gehoopt wordt dat nog in de ioop van 1962 begonnen kan worden met de bouw van deze vierde Chr. De tailhandelsvakschool in Nederland. In het midden- en klein bedrijf is de laatste jaren de behoefte aan des kundig en geschoold personeel enorm gestegen en dc mogelijkheid om hiervoor een speciale opleiding te volgen is in Nederland ook nog steeds beperkt, zodat tot de stich ting van deze Vlaardingse schooi is besloten. Het netelige probleem van de win kelsluiting op zaterdag is onder de ogen gezien. Wat het werken met .part-timers" betreft leert de erva ring dat de gehuwde vrouiv nog steeds niet bereid is een baantje buitenshui' aan te nemen en de van vele kanten gesuggereerde routering biedt geen uitkomst. Want 96,5^ pet. van de Nederlandse winkelbedrijven 'kan niet tot roulering komen of om dat er geen vreemd personeel is (82 pet.) of minder dan drie vreem de krachten hebben <14.5 pet). Dus slechts in 3,5 pet. van de winkelbe drijven is roulering mogelijk. De enige oplossing volgens de C.M.V. is een wijziging van de Winkelslui tingswet: de winkels dicht op za terdagmiddag en ter compensatie een koopavond op vrijdag. Getracht zal worden om te ko men tot een plaatselijk representa tief orgaan dat overleg kan plegen met het college van B. en W., ten einde het beleid van de Gemeente raad te beïnvloeden. Voorts denkt men aan een moderne aanpak van vergaderen. De naam „Chr. Midden- stanósverenigmg" wordt min of meer verouderd geacht; aanduiding als „Club van Schiedamse Christelijke zakenlieden" zou het mogelijk be- i doen. De stijging van de welvaart bracht een kleiner verbruik van melk, brood aardappelen en ook van textiel; daarentegen profiteerden de zaken m de elektro-technische sector, de drogisterijen en de woninginrichters van de hoogconjunctuur. In het verslagjaar is het ledental met 20 pet. gestegen, de leden-werf- actie zal ook dit jaar met kracht worden voortgezet. Nabij dc overweg ter hoogte van de Van Oldenbameveltslraat op de lijn Schiedam—Hoek van Holland stond gisteren een diesellocomotief stil. De machine kon niet verder rij den omdat hu bij het remmen te veel druk had verloren. De machi nist had nl. iets afgeremd, toen hij enkele jongetjes op de overweg had zien spelen. Maar iets verderop moest hij nog krachtiger remmen, want een zevenjarig jongetje stak nog, ondanks het rinkelende belsig- naal de overweg ovar. Op de laatstgehouden vergadering van de afdeling Schiedam van de Volkspartij voor Vrijheid en Demo cratie is de kandidatenlijst samenge steld voor de gemeenteraadsverkie zingen, De huidige fractievoorzitter, de heer J. J. v. Woerkom, stelt zich niet meer beschikbaar. De lijst luidt als volgt: 1. drs, J. Houtman, 2. Mevr. A. Moll-Lips, 3. G. Verhulsdonk, 4. H. W. G. Hoek, 5. L. J. Wijma, 6. D. de Ronde jr., 7. Mevr. E. Peiger-van Biezen, 8. J. v. Pelt, 9, A. W. Unkel, 10. A. Lau- waars, 11. Mevr. I. Kistemaker-van Rossum, 12. W. v. Overhagen, 13. drs. J. Alderlieste, 15. Ch. Buschmann. AMSTERDAM. Uit het jaarver- slag van de Nederlandsche Midden stan dsbamk N.V. blijkt, dat 1953 in ta3 van opzichten voor de bank een uitstekend jaar is geweest. De kre- dietvraag was het gehele jaar groot. De krecHetuitzeltingen stegen met 126 min tot 575 min, waarvan f 185 min aan speciale middenstands- kredieten onder staatsgarantie. Ook de aan de bank toevertrouw de geiden namen flink toe. Ze be droegen uit. 1961 825 min. De groei van de balanscijfers weerspiegelde zich in de bedrijfsresultaten. We) vertoonden dc lasten weer een flin ke stijging (van f 18,6 tot 21,1 min) maar de baten namen in sterkere mate toe tvan 24,6 tot 293 min), resulterende in een winststijging van 2,3 min (van 6,0 tot 8,3 min) Voorgesteld wordt, zoals gemeld, on veranderd 8 procent dividend. Over 1962 meent de directie een groei van de bruto-bedragen te ma gen verwachten. Anderzijds ia het zeker dat de lasten een flinke stij ging zullen vertonen. De bank zal ook in 1962, een beroep op de kapi taalmarkt doen om het evenwicht te bewaren tussen de omvang van de eigen middelen en de weer belang rijk gestegen bedrijfsomvang. Met een %vat vrij ccn thriller-ach-op de paardenrennen heeft gewon- tlg blijspel zouden willen noemen, nen. beeft de Schiedamse Onderwijzers f Zij koopt Pereier, "n onderwereld- Toneelvereniging (SOT> de leden figuur om, om haar man het leven vau het Volksonderwijs, afd. Kelhcl, te bekorten. Daarin slaagt deze eeh- gisteravond opperbest vermaakt. Dat gebeurde tijdens een propaganda- fee sta. vond. die in De Rank was be legd. De niet talrijke aanwezigen ter niet. Arlettc verliest alleen maar geld am Pereier zover te brengen. Het komt dan nog tot eon schiet partij lussen de betde echtelieden. werden aan het begin van de avondmaar zonder dodelijke gevolgen. Nu welkom geheten door voorzitter W. Kip- S.O.T. bracht het spel „De man, de vrouw en de moord" van de schrijver André Roussin in de ver taling van Mary Dresselhuys. In het stuk wordt, in tegenstelling met wat de titel doet vermoeden, geen enkele moord gepleegd. Het moet als een verdienste van de schrijver worden gezien, dat toch het publiek tot kort voor het eind in die waan blijft. Nee, het komt er to'-h niet van, dat Arlette, de vrouw van Sebas- tiaan Leboeuf, die van een klein erfenisje op het Franse platteland bij de Seine leeft, haar echtgenoot vermoordt. Daar heeft zij toch wel redenen voor. Zij meent, dat haar man voor haar huwelijk en daarom is zy met hem getrouwd, de som ▼au maar liefst acht miljoen francs, vertelt Sebastiaan hoe de vork in de steel zit. Zijn neef heeft hel geld ge wonnen en Sebastaan is de enige erf genaam. Dat ontlokt hem de opmer king, jammer mijn neef kan zwem men. Hij speelt dus met de gedachte hem te doden. Het gebeurt echter niet Vooral Eilie van Eyk-Heinemans gaf een zeer goede vertolking. Zij was dc geraffineerde, intrigerende Arlette. die op gelukkige dagen hoop te met een kind en man, waarvan zij echt zou kunnen houden. Chiel van de Kraan bleef als haar man, die verzot is op vissen en zijn vrouw hartstochtelijk bemint, zeer zeker niet onder de maat. Jaap Vogelaar was Kiki, de broer van Arlette. Aad de Jong zette Percier op de plan ken en de optredende praatgrage buurvrouw kreeg gestalte door Gré Burger-Talmon. 4; Demos 4Tediro 4; FSV Preto ria 6—SFC 6; The Rising Hope Schiedam 4; Schiedam 5—SVDPW 5; Schiedamse Boys 2—Nestoro 3; Her- mes DVS 9VFC 6: Spartaan'20/il Excelsior'20/9; Hermes DVS 10— RKWIK 4; DHS 6—Progress 5; Zui derster 5—DRZ 4: Demos 5Hille- gersberg 5; Martinit 5—Aeolus 5; DJS 7Demos 6: Swift Boys 3—Ur sus 3: Ilrus 4Swift Boys 4; Eureka 4Schiedam 6: DHS 7—-Bloemhof 5; Florissant/OBR 4—"Wilton F. 3; HWD 5Schiedam 7; Bloemhof 6— SVDPW 6: Boezem kwartier 3Schie damse Boys 3; WF 4—Bhjdorp 4, Zalerdagvoetbal In Harga zal HBSS met winst op Monster de technische kwaliteiten demonstreren. Het kampioenschap van PFSC staat weer heel wankel, het is daarom noodzakelijk dat PPSC zich zaterdagmiddag op de Bosnoek met een overwinning op ZWSH re vancheert. GSS wint in Harga van Egelantier Boys. Uit de uitwedstrijd tegen het Vlaardingse Sunlight moet GTB een puntendeling kunnen halen. De overigen: HBSS 2Semper Al- tius 2; Capelle 3—PPSC 2: GTB 2— Unicum 3; Sunlight 2—PPSC 3; TSB 3—HBSS 3; Excelsior M 4—GSS 2; PPSC 4-WOR 4; HBSS 4—Spijke- nisse 4; HBSS 5—Unicum. 4; BVCB 3—PPSC 5; Egelantier Boys 3—HBSS 7; GSS 3Zwaluwen 10; regionale jeugdafdeling: CWSW; Hermes DVSSparta. Rotterdam 24 februari bruar ensd donderdag februari vrijdag februari zaterdag februari vrije toegang Geopend: 10 toUOu. Veilig Verkeer Joh.de Heer OOSTZEEDIJK 330 ROTTERDAM TEL 11.06.48 {Van een onzer verslaggevers) Dc 24-jarige assistent-waterklerk 3. M, A. uit Rotterdam, die er begin december vandoor ging, nadat hij voor zijn werkgever, een seheeps- agentuurbedrljf, een cheque van 6500 had verzilverd is maandag ln een Amsterdams hotel aangehouden. Van het verduisterde bedrag had hij nog slechts 1.50 over. A. heeft in de twee cn een halve maand, waarin de politie naar hem 2ocht, het hele land doorgezworven. Hij heeft zich o.a. opgehouden in Den Haag, Groningen en Tilburg, verder heeft bij uitstapjes gemaakt naar Duitsland en België. ook naar maat Vakkundige reparaties. omwerkingen, concurrerende prijzen. VAN CITTEKSSTRAAT 37b Tel, 3 33 06 - Rotterdam-W. Fotografie Voor pasfoto's naar K van. Vuuren, Hoogstraat 106, teL S 67 20 In één dag gereed RolfUms vergeten? De auto- maal staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. BROERSVELDIOS H00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 68806 22 TOT EN MET 28 FEBRUARI 1962 Morgen in onze donderdagcyclus: 2-7-9.15 uur HOE VERTEL IK HET MIJN OUDERS met Davifl Nivcn en Mitzy Gaynor. 14 jaar AVONDvoorstelIingcn: dagelijks 79.15 uur Jcfferey Hunter en Pat Crowley IK ZAG HEM VERMOORDEN CinemaScope 18 jaar MIDDAGvoorstellingen: dagel. 2 u„ zond. 2-4.15 u. DE BRUIDEN DER MORLOCK MONSTERS 14 jaar Er is bij ons plaats voor voor daken van e tern it golfplaten. Sollicitaties schriftelijk of na telefo nische afspraak. TH. J, L. VAN DEN BERG, BEVEKA COMBINATIE N.V.. SCHIEDAM, WEST VEST 33. TELEF. (010) 6 9444. Gevraagd per 1 mei a.s. goed kunnende typen en rekenen. Liefst met .Mulo-diploma of gelijkwaardige opleiding. Aantr. werktijd. Met gemaakte vakantie-af spraken wordt rekening gehouden. Brieven met vermelding van genoten school opleiding, vroegere werkkringen, enz. te rich ten aan Johs, de Kuijper Zoon, Postbus 62, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1