Luisterrijke consecratie O.L.Vr. Visitatie-kerk WALA CITROEN Beschuttende werk plaats in nieuwe pand Jager die hazen ving en niet schoot Grote bok hielp bij werk aan Noordmolen Comeniusschool hield een ouderavond DE 7-DAAGSE PROPAGANDA AKTIEI f2. Burg. Peek: bisdom later dan gemeente Muziekfilm voor ANMB Donderdag 22 februari 1962 DOOR BISSCHOP VAN HAARLEM PEUGEOT EMPORIUM 23 24 Bromfietser zwaar gewond bij aanrijding Spelregeltest C.-junioren Salpeterzuur op Kam. Onneslaan VOOR DE KANTONRECHTER 0e Broekenspecialist Spil als vogel in de lucht Politie haalt 117 fietsen van straat af Film voor 10 x 10 door G.J.C. Koerierster U kijkt... U vergelijkt II koopt bij DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS efe .tóÉSss.:.. sSq Vanaf morgen wordt U, mevrouw, zeven dagen in de gelegen heid gesteld op bijzonder voordelige wijze kennis te maken (of opnieuw kennis te maken) met de meest gezochte èn ge kochte gaines en corsetten in Nederland: WALA en WALETTE 14,95 19,90 29.75 50 S Met luister en veel schittering van sacrale gewaden heeft gisteravond de consecratie plaats gehad van de nieuwe katholieke kerk van Onze Lieve Vrouwe Visitatie in Niemv- land-West door tngr. dr. J. A. E. van DmiifcwaarTiJ. bisschop van Haarlem* Dee*» bijzondere plechtig heid, de «erste U3 de inwijding van de H. Hart-kerk in Schlcdam-Zuid, heeft uiteraard de grote belangstel ling getrokken van katholiek-Schie dam, zodat de ruime kerkzaal, waar het altaar midden in is geplaatst, tot de laatste plaats was gevuld. Deze kerkwijding bestond uit drie delen: de dedicatie, de bijzetting van de relieken en de eigenlijke conse cratie. Voor de dedicatie, waarbij het kerkgebouw onttrokken wordt aan de duivel en aan God wordt toe gewijd, heeft mgr. van Dodewaard. die de door ziekte verhinderde bis schop van Rotterdam verving, het kerkgebouw aan de buitenzijde be sprenkeld met wijwater. Daarop klop te de bisschop met. zijn. staf driemaal op de deur waarop pastoor J. Ouds hoorn, de „bouw-pastoor" van deze nieuwe kerk, hem en zijn assisten ten toegang verleende tot de kerk, In processie heeft daarop mgr. van Dodewaard de relieken uit de sa cristie overgebracht naar het altaar waar zij ingemetseld worden. Deze relieken bestaan uit resten van een van de „martelaren van Gorkum" en van de Romeinse martelaar Fortuna- tus. Bij de eigenlijke consecratie ten- Advertentie i JVJ Klpslraat Rotterdam van 20 tfm 24 februari bruar enscr ebrua vrijdag februari zaterdag februari Vrije toegang Geopend; 10 totlOu Veilig Verkeer Joh.de Heer slotte heeft de bisschop de muren de kerkdeur en het altaar gezalfd. Een pontificale Hoogmis, door mgr. Van Dodewaard zelf opgedragen, vormde de apotheose van de onge veer drie uur durende plechtigheid. Receptie Daarna is in het nog niet geheel voltooide Jeugdhuis, dat naast de kerk is gelegen een receptie gehou den door pastoor J, Oudshoorn met het kerkbestuur en de leden van de Bouwcommissie die jarenlang hebben geijverd voor het tot stand brengen van dit nieuwe en architectonische fraaie Godshuis, Op de receptie wa ren naast mgr. Van Dodewaard ook aanwezig de deken van Schiedam, A. v. d. Boog en de voormalige deken, kanunnik J. R. Reynen, burgemees ter J. W. Reek, wethouder mr. M. J. M, van Kinderen en vele andere we reldlijke en geestelijke autoriteiten. Burg. Peek heeft er op gewezen dat aan deze consecratie acht lange Jaren van besprekingen z'Jo vooraf gegaan, ook om een goede plaats te vinden voor deze grote kerk. Maar deze fraaie schepping van. architect Mgr. J. A. E. van Dodewaard, bis- schop van Haarlem, tijdens de consecratie van de O. L. Vrouwe Visitatie-kerk in Nieuwland-West. (Advertentie LM.) SPECIALE AANBIEDING Geheel gerevideerde Weber piano. Volledige 7-n_ naronfiQ garantie OOSTZEEDIJK 330 ROTTERDAM. TEL.11.52.5S Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt. Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaao 80, telefoon 6 5-2 9ü. Folitie-alarmnummer; 8 48 66. Bibliotheek: Lange Havc-n geopend maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12 30 uur; vrijdag 930 tot 1630 en 19 tot 2220 u.: zaterdags 9.30 tot 1620 uur 's Zondags gesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 lot 17 en iu tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Stedelijk Museum: Roem der Roman tiek „De piano's van Vu Gentils" BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „Ontvoering uit Boe dapest". Monopole, 2, 7 en 9.IS uur: „Hoe vertel ik het mijn ouders". DIVERSEN Passage, 7.30 uur: Juliana. Uitvoe ring. Musis Sacrum, 8 uur: RKHC Spirit. Carnaval. Irene, 8 uur; CHU. Kiesver. Verga dering. dr. Th. Nix heeft dan nu een waardi ge plaats gevonden in de wijk Nieuw- land, waarvan de architectuur go'ede faam beeft verworven onder de ar chitecten en stedehouwers. Geksche rend merkte burg. Peek nog op dat het bisschoppelijk bestuur hij de bouw van deze kerk vele jaren bü het gemeente-bestuur heeft achter gelopen, daar dit deel van de wijk allang gereed is voor de kerk er kwam. Maar in Nieuwland-Oost zal het bisdom niet veel achter blijven, daar er plannen in vergevorderd sta dium zfjn om. daar de kerk van St. Jan te bouwen. „Laten wij hopen De plannen zyn gereed om de vroe- dat het bisdom voor de uitbreiding gere bedrijfspanden van de N.V. Ma- van Kethel wél in de pas zal lopen chinefabrlek A. Pontine aan de Bo- met de gemeente. Maar wy lopenterstraat geschikt te maken en in te hard!" waarschuwde mr. Peek. richten tot een Beschuttende Werk- Tenslotte heeft pastoor Oudshoorn 1 plaats. Deze Beschuttende Werk- In zorgwekkende toestand werd vanmorgen de 54-jarige bromfiets- berijder M. van Walsum naar het gemeenteziekenhuis vervoerd. De man was op de kruising Nieu we Dam laan-Burg. van Haarenlaan aangereden. Bü de aanrijding liep hij een schedelbasisfractuur op en bfj geraakte bewusteloos. Door het doortastende optreden, van een lid van de E.H.B.O., de beer T. P. van de Touw, is voor komen kunnen worden dat het -slachtoffer zou stikken. Hij heeft nl. het kunstgebit, dat rechtop in de mond van de heer Van Walsum stond, verwijderd. Om 6.30 uur reed de heer Van Walsum op het kruispunt- Hij was vanuit Kethel, waar hij woonachtig is, gekomen. Op de Nieuwe Dam- laan maakte hij geen gebruik van Aan de Juniorspelregeltest die door de S.S.V. In de kantine van Hermes- D.V.S. is gehouden, hebben minder teams van C-junioren van Schiedam- se voetbalverenigingen deelgenomen dan verwacht werd. Maar voorzitter L. Schotting merk te op, dat het op de kwaliteit cn niet op de kwantiteit aankomt. De jury werd ^evormd door de scheidsrech ters H- v. d. Veer, Chr. Jacobs en L. van Havens. De jeugd kwam tot goede resulta ten bij het beantwoorden van de vra gen, gemiddeld was 75% goed en de winnaars van Excelsior '2D kwamen tot 94 Deze junioren kenden dc spelregels beter dan menig senior, vond de heer Sebottmg- De uitslagen zijn: 1. Excelsior '20 127 punten; 2. P-P.S.C. 124 punten; 3. S.F.C. 115 punten; 4. S.V.V. 99 pun ten; 5. Wilton Fijenoord 89 punten; 6. Schiedam 80 punten; 7. Domos 66 (Advertentie LM.) het verplichte rijwielpad, maar hij volgde de hoofdweg. Precies :n het punten. centrum van het kruispunt ont- moette hij de bestelwagen, bestuurd j t> c. i door H. S. uit Den Haag. Deze kon j 15111'gei lijke DtailCl een aanrijding niet meer voorko- GEBOREN: René, zv C. J. Sakko men. Het slachtoffer sloeg enkele j en P. de Jonge; Jacob G., zv J, Zon- keren over de kop en werd over een afstand van ongeveer 8 meter weggeslingerd. Op de prof. Kamerlingh Onneslaan is van de vrachtauto bestuurd door de chauffeur M. V. gistermiddag om streeks een uur een mandfles gevuld met salpeterzuur gevallen. Het zuur stroomde over de weg en is door de brandweer verwijderd. Gedurende de periode, dat het zuur nog op de weg lag, is het verkeer over de linker rijbaan van de weg geleid. een woord van dank gesproken tot al diegenen die hebben medegewerkt voor het tot stand brengen van deze kerk. OOSTZEEDIJK 330 ROTTERDAM TEL11.06.48 De belangstelling voor de film avond van de ANMB gisteravond in het Volksgebouw viel enigszins te gen. Toch stond er een zeer goede rolprent op 't programma. Vertoond werd namelijk de Franse muziekfilm „De stem van het noodlot". Een film met een. sociale inslag, waarnaar de aanwezigen geboeid hebben gekeken- In de hoofdrollen waren te zien de bekende acteur Jean Marais maar ook de veertien-jarige dirigent en wonderkind Robert Benzi, die al aan een tweede film toe is. Aan de hoofd film ging een komisch filmpje ge naamd de „Hondsdagen" vooraf. De bijeenkomst werd geopend door de secretaris-penningmeester W. v. d. Stelt. Hij sprak er zijn voldoening over uit, dat men toch vertrouwen in de keuze van de film door de af deling had getoond. En inderdaad, diegenen die deze voorstelling ver stek hebben laten gaan, hebben iets gemist (Advertentie IJL) PANTALON HOOGSTRAAT 86 - TELEF 6 8» 8! „Nou heb Ik er door al dal gedoe nog geen haas afgevangen," zei een teleurgestelde Vlaardiagse manufac- turier M. v, d, B. woensdag in de zittingszaal van het kantongerecht te Schiedam. Hij was van plan geweest de hazen, die tussen sportpark Harga en Groenoord lopen, in een net te vangen. Het zijn zogezegd de hazen vara de Vlaardinger en wel omdat hü ze vroeger niet geschoten heeft. Zelfs na een lange uiteenzetting werd het nog niet duidelijk hoe de zaken er precies bü Uggen en daarom komen adjudant van politie zytveld, de po litieman P. en de deskundige van Faunabeheer, de Dordteaaar Goed heer later getuigen. Het leek een eenvoudige zaak. De hoer B, heeft op 16 oktober en op 27 oktober 's morgens gejaagd rond de boerderij van Zonneveld bij de Laan van Bol'Es. Strafbaar. „Hele maal niet, de zaak zit zo, ik heb er altijd gejaagd. Toen kwam de heer Van Rijn van Faunabeheer die ver telde dat het terrein niet aan de eisen voldeed. Ik heb nooit last ge- had. tot Faunabeheer kwam. Ik vroeg in 1961 aan dat instituut of ik de hazen er af mocht vangen, het terrein was toch van de gemeente. Ik kwam zo op 16 oktober voor het eerst in het land. De vergunning had ik dan wel niet, maar omdat ik er altijd gejaagd had hadden de heren Goedheer en Zijtveld geen bezwaar. Ik heb er toch vroeger mijn wild uitgezet, ik heb er de hazen ge spaard. We waren er net en toen kwam die agent. Hij heeft de papie ren bestudeerd en als het mis was zou ik er van horen. Ik hoorde niets, I dertien dagen later komt hij weer en hij springt als een wilde in het weiland en grijpt mijn geweer. Het hazenprobleem met vangnetten en geladen geweer krijgt op woens- j dagmorgen 14 maart om kwart over elf wederom dc aandacht. „Ik kan moeilijk de scheepvaart stilleggen," zei de 55-jarige Rotter damse directeur F. K. woensdag voor het kantongerecht te Schiedam toen hem ten laste werd gelegd dat hij werknemers bad laten overwerken zonder vergunning. ,.Dc schepen ko men dag en nacht, het is lossen en t laden, maar als er cetx lekkage is in V de pompen of in de leidingen dan moet ik het personeel wel enkele üren laten staan," zei deze directeur van de Vlaardingse Nieuwe Matex. „Ik kan ook niemand bereiken voor het aanvragen van een vergunning." „Maar dan een behoorlijk rooster voor de werkers", adviseerde de kantonrechter mr P. B. Ces. „Dat is cr, voor driehonderd man," zei de heer K. „Ze mogen ook tien uur per week langer werken en langer dan anderhalf uur per dag werken ze niet." De officier van justitie mr J. L. F. van Moorsel achtte de handelwijze ergerlijk. Het betreft hier honderd overtredingen voor tien arbeiders in de periode van 16 juli tot 9 septem ber. Verdachte heeft zijn verant woordelijkheid verre overschreden door in anderhalve maand overtre dingen aan de lopende band te ma ken. In Schiedam is dit het eerste verbaal van een dergelijke omvang en mr Van Moorsol eiste tien maal 25.-boete. De kantonrechter maakte er tienmaal tien gulden van. plaats is thans gehuisvest in een oud schoolgebouw aan de St. Anna Zus terstraat, maar dit heeft zodanige ge breken dat het ongeschikt is om deze Inrichting nog langer onderdak te verschaffen. Daarom heeft dc Ge meenteraad in april vorig jaar beslo ten de machinefabriek aan te kopen om daar de inrichting in onder te brengen. Nu moet de oude fabriek nog wor den ingericht. Hiervoor is een plan uitgewerkt in overleg met de direc teur voor de gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, in samenwer king met de arbeids-technisch ad viseur van de betrokken afdeling van het Ministerie van Sociale Zaken cn de Arbeids-inspectie. De betrokken panden liggen aan weerszijden van de Boterstraat, Vol gens het plan komen in de gebouwen aan de noordzijde de werkplaatsen en de weefkamer, de garderobe en toiletten en de werkkamers voor de controlerende geneesheer en de soci ale werkster. Aan de overzijde van de strüat komen de stalling voor rij wielen en invalide-wagens, de maga zijnen cn de kantine. In de nieuwe buisvesting krijgt men de beschik king over 1.452 m2 vloeroppervlakte voor de verschillende onderdelen, Ee» groot aantal ouders van leer lingen van de Comeniusschool B heeft gisteravond de ouderavond van de Oudercommissie in Musis Sacrum meegemaakt. De vergade ring bad een zeer vlot verloop. In teressant was het optreden van het forum, waarop vragen werden af gevuurd over het onderwerp „pe besteding van de vrije zaterdag"- De bijeenkomst werd geopend door voorzitter H. L, Barends. Tij dens de vergadering traden de le den H- L. Barends en A. v. Wïerin- gen af, maar zij werden terstond herkozen. De heer v. d- Kraan trad eveneens uit de oudercommissie; hu was niet herkiesbaar. Zijn plaats wordt nu ingenomen door de heer W. J, Speksnijder. In de openstaande vacature in de kascontrole-commissie werd be noemd de beer E. C. v.d. MoezeL Vervolgens gaf het schoolhoofd J. Bijloo een overzicht van de komen de schoolreizen. Voor de pauze gaven de leden van het forum, dal na de pauze optrad, een korte inleiding over het onder werp, waarover deze avond gespro ken zou worden, In het forum had den. zitting: mevr. NL C. Schroot (presidente van de Ned. Ver. van Huisvrouwen)de heren KL van Drie! (chef afd. sport en recreatie Rotterdam), R. J. S. Goettsch (voor zitter Schiedamse Jeugdraad), G. J. Klüte (personeelsfunctionaris van Wilton-Fijenoord) en_ K. Rïjpma (commissaris van politie te Schie dam). Een aantal kjjklustigen verdrong zich gisteren rond de in restauratie z{jnde Noordmolen. Daar was men dan ook wel met het meest specta culaire deel van het karwei bezig. De 35 meter hoge bok van de fa. v. Twist uit Dordrecht tilde dc zware \-oeghouten en de ijzeren spil, waar aan later de wieken zullen worden gemonteerd, als een veertje de lucht in om ze boven op de 30 meter ho ge molen neer te laten. Dinsdag reeds was de grote rij dende bok-met een hefvermogen van vier ton-te bestemder plaatse gearriveerd- Maar eerst gistermor gen kon begonnen worden de voog bouten op te hijsen. Dat ging zeer snel en alles liep op rolletjes cn daaraan was ongetwijfeld het weer, Licht als een veertje tilde gis teren de grote bok de voeghouten en de bijna vier ton 2ware spil op het dak van de Noordmolen, waarvan de restauratie in volle pang is. er stond slechts een licht zuchtje wrnd, debet. Makkelijk zonder ha peren in vloeiende lyn gingen de stukken de lucht m. 'sMiddags moest echter de bijna vier ton wegende spil nog omhoog. Daar draaide echter de bok ook zijn band niet voor om. Spoedig bungelde dit onderdeel ais een reus achtige vogel in de zonneschijn en weldra lag hij precies op 2ijii plaats en toen was het moeilijkste werk geklaard. De wieken zal men pas later optakelen. Dan zal men echter niet beschikken over de bok. Nodig is dat ook niet. Zonder moeite zul len zij met een handlier naar bo ven worden gebracht. terwijl het oüde pand maar 520 m2 vloeroppervlakte bood. Met het verbouwen en inrichter» van de panden is een bedrag van neveld en M. E. Wester veld; Eddy, zv J. Speïjer en S. M. Barvoets; Geertruida W„ dv J. Foot en G. de Jager. Bij een speurtocht door een ge deelte van Rotterdam-Zuid, waar aan vijf agenten deelnamen, werden 117 fietsen en 10 bromfietsen van de straat gehaald, die als oud roest ge kenmerkt kunnen worden. Er waren ook heel wat onafgesloten fietsen bij. Een tijdelijk complex volkstuinen aan de Terbrcgseweg is opgenomen in het In voorbereiding atfnde recrea tieprogramma 19G2. De 174 tuinen, die minstens vijf jaren gebruikt moe ten worden voor een definitief com plex gereed kan zijn, dienen ter ver vanging van de volkstuinen, die voor de stadsuitbreiding in de Prins Alexander po ld er moeten wijken. Het tijdelijke complex krijgt een eenvoudige aanleg. Tot ophoging zal 140.000 gemoeid. B. en W. vragenniet worden overgegaan. B. en W. nu de Gemeenteraad een krediet tot vragen voor het werk een krediet dit bedrag te willen verlenen. 1 van 200.000, OYKAMBSTIÏ. IB - TEL 010-176700 Jihlw hel rewmeljeSi&uw R'darji'Zuiii In het kader van de Actie 10 x 10 geeft de Gereformeerde Jeugdcen- trale op zaterdag 24 februari twee filmvoorstellingen, die voor ieder een toegankelijk zijn, 's Middags om 3 uur een kinderprogramma met de Franse kleurenfilm „Het toverstok je" en 's avonds om 8 uur de Oosten rijkse jacht- en speelfilm „Echo der Bergen". Voorverkoop van kaarten bij C. A. van Deijk, Burg. Knappertlaan I9Ia en bij niej. A.,Vermey, Cort. v. d„ Lindenlaan 2; voorts zijn kaarten verkrijgbaar aan de zaal. Fotografie Koifjlms vergeten? ut auto maat staat voot u kl^ar Alle soorten films Foto K van Vuureti HoogFtrapT <06 Te koop Matador '56 of in ruil voor aanhangwagen tje. Parkweg 10 - Tel. 6 38 45, LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 6 8G II GEEN FILIALEN 'N WALA TRADITIE WORDT MORGEN VOORTGEZET! Walette gaine no. 9112 jnet geborduurd nylon, voorpand, soepel - tiaar alle kanten rek baar - tule-elastlek Walette gaine no. D109 van tweezij dgrekb aar tulc-elasüek, ritsslui ting opzij.Hct satijnen voorpand kan niet omkrullen Wala corset no. met zUsluitjng, goed eorriffcrendllexJront, elastieken inzet voor volledige bewegings- vrij held, in wit en zalm "Walette panty no. 9619 van tule elastiek, vier afneembare jarretels, fraai fantasie-voor pand (als gaine 11.95) 22,50 "Wala positie-gaine no. 9125 (de posltfo- galne van deze tudj zonclervetars, sluiting verstelbaar naar be hoefte 19.90 Wala-corset no. £300 met zUslultingv Dit cored geeft behaag lijke steun door cén speciale elastische binnenband Walette gaine no, fl— van nylon tule elas tiek, gekruist dubbol voorpand met garne ring van satbnnylcn cn nylonkant, toredo stay-up-top talllo- band. 27.50 Wala gaine ho. 9403 van stevig tule nylon- clostlek, met ritsslui ting en satijnen voor pand Wala elastieken ccr- set-golno no. S820 - het figuur ideaal corrige rend, toch zeer soepel zittend elastiek, zon der veter, opzij slui tend Heel veel dames bewaren ia haar least nog een corset (of gaine), dat om allerlei redenen ndóit meer worde gedragen. Het zie niet prettig, het steunt niet, bet kruipt omhoog...- of het ïs "op2*. Hebt U ook nog zo'n gaine of corset, liggen, mevrouw? Het doet er heus niet toe welk merk het is en het mag genist totaal versleten zijn. Indien U het inlevert - tijdens onze propaganda-aktle - lijj één van. de onderstaande 17" filialen, betalen wU TI daarvoor bü aankoop van 'n WABAl WALETTE gaine of corset <of "U nu een bedrag van 9.75 of méér besteedt). Wala's traditionele propaganda-aktie-met-geld-tertit) start morgen in onderstaande 17 filialenl SchiedamOranjestraat 17 VIaardingenGed. Biersioot

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1