HAV Installatie mr. M. J. Blok tot gemeente-secretaris FR ffssm EN IRG Gas-straatlantaarns voor de „oude'5 sfeer Morlock Monsters met mooie bruiden Freddy legt moeilijk een lange weg af IN GEMEENTERAADSVERGADERING Zijn (weinige) voorgangers bleven lang op die post Toch liever goed licht 498.- Ik zag hem vermoorden leerlinge /s uw vertrouwen waard! Beëdiging met „saluu L-scho ten Zware laak Goed nieuws voor Schouwburgbezoekers Ij Openingstijden Schouwburg uitgebreid Meubelplaaf SLAAPKAMER VERWAYEN'S VOLLEDIGE WONINGINRICHTING voor slechts Monopole-matine.es Artsen op zondag KERKDIENSTEN Finse zeeman in haven gewond teitiira'ii-ffaalm ssssEm?sSS^Si SCHIEDAM Passage vertoont: SCHIEDAM KRIJGT MODERNSTE PARKEERPLAATS VAN EUROPA STOOMWOLKEN ONTTREKKEN SINGELKERK! VERKOOPSTERS en AANK. VERKOOPSTERS KUNSTGEBITTEN REPARATIES Koerierster Gonsfr.-bankwerkers Machine-bankwerkers Moutagewerkers 9 Pijpfitters/ C.V,-monteurs Inslr. pïjpfitters Electrisch lassers intelligente Zaterdag 24 februari 1962 (Advertentie IM.) VERZEKERD KAPITAAL: MÉÉR DAN 1*/4 .MILJARD GULDEN! ^HAV I£V£NSV£RZEK£RiNGEN - SCHIEDAM - TELEFOON (010) 69304 - HAV LEVENSVERZEKERINGEN Na de beëdiging en installatie van de nieuwe gemeente-secretaris mr. M. 3. Blok en na de feestwijn genut tigd te hebben is de Gemeenteraad weer, zij het ook wat ongewoon vro lijk, overgegaan tot de orde van de dag namelijk tot het afwerken van de agenda, die overigens niet veel opzienbarende punten bevatte. Wel kwam mevrouw A. Moll-Lips, bij het overzicht van B. en W. over de elektrificatie van de straatverlich ting, met de suggestie om op enkele punten toch de gaslantaarns te hand haven. Daarbij noemde zij de Oude Sluis, waar de sfeer van ond-Schie- dam Is blijven hangen ,.Wy hebben te kiezen tussen sfeer en beter licht", merkte wethouder mr. M. X 1VL van Kinderen nuchter op. Op de Lange Haven is ook al eens geprobeerd om de „sfeer" te handhaven, maar toen kwam er aandrang om toch maar lie ver het licht te verbeteren, lïfl wilde echter wel eens laten onderzoeken of bjj de Oude Sluis niet de oude lantaarnpalen gehandhaal/d konden worden, maar dan met elektrisch licht. Het KVP-lid Van Dijck schoot in eens uit zijn slof bij het voorstel tot aanschaffing van bijzet-stoeïen en -tafel voor de Raadszaal, want de levering zou geschieden door een fir ma buiten Schiedam. Dat hadden De nieuwe gemeentesecretaris van Schiedam, mr, M. J. Blok tijdens zijn rede na zijn installatie. Achter ook Scbiedamse fabrikanten kunnen de tafel zitten «an Techfs ïiaar links toefhouder W. Kok, toefhou der mr. Af. J, M. van Kinderen, secretaris mr. M. X Blok, burge meester mr. J. W. Peek, wethou der mr. P. van Bochove, Weihou der ff. Sabel stat uiet op de foto. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van gisteravond heeft ook de beëdiging cn de installatie plaatsgehad van de nieuw-benoemde gemeen te-secretaris, nir M- X Blok. Voor dit plechtige deel van de vergadering zijn speciaal uit Leiden, waar mr Blok administrateur ter secretarie en waar nemend gemeente-secretaris is geweest, overgekomen burgemeester mr. V*o Kinschot, wethouder Stolp, de gemeente-secretaris tnr Boal als ook vele afdelings-chefs uit Leiden en verder familie-leden en vrienden. Maar ook vel® Schiedamse chefs van secretarie-afdelingen waren aanwezig om bon nieuwe chef te begroeten. Nadat mr. Blok de twee vereiste eden had afgelegd, heeft burgemees ter mr. 3. W. Peek hem welkom geheten het midden van de Raad. „Voor u is liet wenkend ideaal van elke secretarie-ambtenaar, namelijk het bekleden van de post van ge meente-secretaris, In vervulling ge- rjan". 20 merkte mr. Peck op, die verder constateerde dat mr. Blok wel de wind in de zeilen heeft ge- I had dat hij reeds op 39-jarige leef tijd gemeente-secretaris is geworden. Maar it Leiden heeft hij voor zijn omvangrijke taak een goede voor bereiding gehad en hier in Schiedam kan hij rekenen op bekwame krach- ttn onder het personeel. Overigens is mr. Blok ook geko men op een tijdstip dat voor Schie dam de periode van de grootste ont wikkeling is afgesloten, daar 80 pro cent van het grondgebied de bestem ming heeft gekregen en voor de rest de *grote lijnen van ontwikkeling reeds zijn vastgesteld. Daar tegenover staat dat secretaris mr. Blok voorlopig fhopenlijk niet langer dan zeven jaar) moet werken ia een le klein geworden ruimte voor de secretarie. Dit in afwach ting van de totstandkoming van het tteiwe monumentale Stadhuis. Vroeger, zo merkte tie burgemees ter op, was het ambt van gemeente secretaris een veél-begeerde baan, want de secretarissen waren vrijge steld van de gemeentelijke belastin gen, terwijl zij ook de inkomsten uit de gemeentelijke leges zelf mocht houden. Misschien is het daaraan te vijlen dat de secretarissen uitzon derlijk lang hun post bicven bekle den, want sinds 1581 hoeft Schiedam maar 21 secretarissen gehad. Zij werden oud in Schiedam. Wat burg. Peek toch niet aan het Schiedamse vocht wilde toeschrijven, want dc laatste twee secretarissen waren ge heel-onthouder! Dc beëdiging ran mr. ill. J. Blok tot gemeen te-secretaris is gister en,'Oud gejmard gegaan met „sa luutschoten", Want toen mr. Blok de eed a lep de, schoten de pers fotografen toe om dit woment uasi Ce eggen, liet flits-apparaat van een van hen maakte echter kortsluiting, wat een daverende klap gaf. Jk schrok me ioitd" ,verklapte later burgemeester mr. J. IV. Peck. Wat echter utcf uerhinderd had dat hij rustig het ccdsformu- Uer had voorgelezen. Toen de be trokken fotograaf met een rood hoofd en bibberende handen (van de elektrische schok) de raadzaal had verlaten en op de aangren zende gang zijn apparaat wilde proberen, klonk voor de tweede maal een daverende slag. Maar toen konden de raadsleden vrijuit lachen crctaris inneemt in het ambtelijk apparaat van de gemeente. „Verricht uw werk volgens uw eigen visie cn eigen stijl en zet daar op uw eigen stempel", zo adviseerde burgemeester zjjn nieuwe secretaris. Ook tot mevrouw I. P. Blok, die met haar kleine zoon Jan aanwezig was, heeft burg. Peek het woord gericht en daarbij de hoop uitge sproken dat zij hier in Schiedam een mooie en gelukkige tijd mocht bele- ven. rjE i-Z vi doen, vond de heer Van Dijck, Ook het nieuwe meubilair voor de bur- i gemcesterskamer komt van elders, j Wethouder IV. Kok vond het naar dat de heer Van Dijck deze kwestie ,jn de Raadsvergadering ten berde i bracht, terwijl hij dat beter in de commissie voor Gemeentewerken had kunnen doen. Maar hij zette verder uiteen dat de bestaande stoelen door een firma buiten Schiedam waren geleverd en voor de uniformiteit wil- de het college voor de nieuwe stoelen op de zelfde maker terugkomen. Het college Es er wel degelijk op uit, de Schiedamse middenstand niet te pas seren, verklaarde hij. De heer Willemse (KLVp) vond het een pracht idee om vijf maquet tes van Schiedam te laten maken. Maar kunnen die nu ook niet ter bezichtiging door het Schiedamse pu bliek worden gesteld? Bijvoorbeeld in het Museum. „Een gelukkige ge dachte", vond voorzitter mr. Peek, maar wethouder van Kinderen (voor ziiXcr van de Museum-commissie) betwijfelde of het wel in het Museum kon. Dan maar ergens anders, j De heer Westerveïd (CHUJ sprak I er zijn verbazing over uit dat bij j de voorgestelde nieuwe bestrating <met profiel-wijziging) van de Schie- damseweg tussen Zwaluwlaan en Dr. I Sauerstraat. niet tevens een nieuwe riolering wordt gelegd. Want de rio lering bestaat op dat punt uit open sloten. „Een onjuiste redigering van het voorstel" verontschuldigde wet houder Kok, want het ligt wel in de bedoeling dat de riolering langs de Schiedamseweg tegelijkertijd met de verbetering van de straat zal geschie den, De CHU-fraetievoorzitter Kuiper verklaarde dat zijn fractie het voor stel steunde om de voormalige fa briekspanden van A. F on tij ne aan de Boterstraat in te richten tot Be schuttende Werkplaats, „Prettig dat te horen", vond wethouder H. Sabel laconiek, want het was juist de CHU- fractie geweest die zoveel bezwaren had gemaakt tegen de aankoop door de gemeente van die panden. Maar dat was geweest toen öe huidige wet houder Kok, nog woordvoerder was voor de CHU. De inzichten veran deren. De 69-jarige steenhouwer B. H. Thieman uit de Van der Yeldelaan. die dinsdagmiddag in de Oranjelaan met zijn bromfiets tegen een besteï- sombere toekomstfantasieën 1 truc uitvond, de Fransman George auto botste en daarbij ernstig werd an de Engelsman H. G. Wehs Méhès en wei de legendarische „Reis gewond, is gisteren in het St. Fran- Advertentie IM.) 's morgens s avonds CAduertentie f.Af.J bestaande tilt; 3-DEL'RS LINNENKAST, TOOC.LEDIKANT 2 NACHTKASTJES -2 STOELEN - 1 TAFEL Uit voering in EDELHOUTSOOKTEN NAAR KEUS HOOGSTRAAT 184—186 TELEFOON 6 75 81 Daarna hoeft mr. Blok de Gemeen teraad bedankt voor hel in hem ge- Sfndsdieit Js er veel veranderd in j stelde vertrouwen en burgemeester de stad en het werk van secretaris i Peek voor de wijze waarop deze hem ia aanmerkelijk omvangrijker ge- in Schiedam heeft geïntroduceerd, worden, maar daarbij is gebleven de „Ik ben mij bewust vat. dc zware centrale plaats, die de gemeente-se- taak die mij op de schouders is ge- I lego. maar ik ben hierheen gekomen i om de gemeenschap in Schiedam te I dienen." Advertentie f JV1.) Jn .spoedgevallen zijn. gedurende dit Weekeinde de volgende artsen te raad plegen G. W. Ormcl. Schoolstraat 5. tel. 64244; A. Q C. Klomp, Jul, van StoJbergsir. 3, tel. 69952; G, Pet Tuinlaan 38. tel. Geopend ia apotheek Gouka. Hoog straat 29 die ook gedurende de komen de week de nachtdienst zal waarnemen. jfr. Blok verleide wok de indruk te hebben gekregen dat „Schiedam een levende stad is, waar gewerkt i wordt en waar de problemen snel j worden opgelost". Daarbij onthulde I bij, dat hij zelf wel een geboren cn getogen Leldcnaar is, maar dat zijn groot-uuders Schiedammers waren eri i dat ztin ouders ook in Schiedam ge- I trouwd zijn. Daarna heeft mr. Blok nog een persoonlijk woord van dank gespro- ken tot zijn ouders, die ook aanwe- /tg waren en tot het gemeentebe- stuur van Leiden, vertegenwoordigd i door burgemeester Van Kinschot, j wethouder Stolp en „collega" ge- uicontc-seciclaris Bool. (Adrer'eniie l M Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen by ongeval; G.G en G.D., Tumlaan Kü. telefoon di'2 90 Politie-aarmn ummer 46 66 Bibliotheek: Lange Haven geopend maandag 19 tot rO 10 «rir. dinsdag 9.30 tot 16.30 en l.° tot 20.30 uur; woensdag 9 49 tot Lo3*r uur; donderdag Ü3Q tot l*3b uur;,' vrijdag <)30 tot tflSO en W tol i 22,30 u.; zaterdags 9 30 tot 16.30 uur 's Zondags gesloten B.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend, maandag 10 tut 2J uur; woensdag 14 tot I? en 19 2' uur; donderdag 10 tot 12 uur; vrijdag j4 tol 17 t*n t9 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 1? u Stedelijk Museum: „De piano's van Vic Gentils" en GKf-tentoonstel- Eng. bioscopen Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Weit 1st der Weg". Monopole, 2 uur (zondag 2 en 4.15 uur): „De bruiden der Moriock monsters"; 7 en 9.15 uur: Ik hem vermoorden. diversen Ttvoli, 8 uur: SW, afd. honkbal. Dansen. Amslelbron, 8 uur: Gruno. Bijeen komst. De Goede Haven, 8 uur: Charter- night Lionsclub, Schiedam. Museum, 8 uur: Schiedamse Jeugd raad. Balletavond, Fa, C. den Braasem Tollensstraat 89 B Telefoon 4 41 56 zijn al eens eerder verfilmd door de naar de maan", knappe filmknutselaar George Pal, de Hongaar die vroeger in Eind- j hoven poppenfilms maakte, doch la ter in Hollywood een zekere ver maardheid kreeg met de trucage-1 films. George Pal verfilmde ditmaal j Well's verhaal „The Time Machine", die onder de benaming „De brui den der MorIoek Monsters" in MONOPOLE is te zien. In tegen stelling tol zyn vorige WelI's-ver- filmingen is dit werk van Pa! een nogal tam geheel geworden, boorde vol dialogen rond een onwaarschijn lijke machine, die de mens in de toe komst kan voeren. Zo'n toekomstfantasie kan span nend zijn. dit werkje van Pal is het echter niet en de trucs en effecten doen al te zeer denken aan sensatie films van een goedkopere soort. Slechts de aanval van een „satel- liet" doet even denken aan vroegere films van Pal. Rod Taylor en Yvette Mimieux spelen de hoofdrollen in deze film. In hot journaal draait toevalligerwijs een stukje film van de eerste cineast, die de film' 1 dscus Gasthuis overleden. De Rotterdamse Schouwburg Aert van Nesstraat I PLAATSBESPREKEN Steeds 2 dagen vóór de uitvoeringsdatum. Houders van couponboekjes 3 dagen tevoren AAN DE KASSA U kunt dagelijks terecht, doorlopend van 10 tot 7 uur j Volgnummers bij' de portier v.a, 8 uur 's morgens. Vanaf 7 uur 's avonds uitsluitend avondverkoop. TELEFONISCH 11.17.66 Van 11 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. C. v.d. Steen, 5 uur ds. H. Huting (Rotterdam) (Jeugddienst). Be- thelkerk: 10 uur ds. J. D. Smids, 5 uur ds. A. Hoffman. Opstandingskerk10 u, dr. L. J. Cazetnter. 7 uur ds. S. v.d. Bos (Viaardingen). Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. C. J. v.d. SluEjs Over- sehie). 7 uur ds. L. Vraegindewelj (Delft). Ned. llerv. Geref. Evang. Irene: ds. de Boer (Sltedrecht). Vredeskerk; 7 uur ds. L. VraegindeweiJ. Evang. Luth. Gemeente, 10 uur ds. S G. v.d. Haagen. Lutherse Kerk. Zaterdagavond 7.3Ö u Oecum. Avondgebed. Ned. Prot. Bond. Westvest 92: 10.30 uur ds. J. B, Schouwink. Oud-Kath. Kerk: Dam 28: 10 uur Hoog-Mis. Baptisten-Gemeente. Lange Haven. 59: 10 uur cn 7 uur ds. R. Helling. Leger des Hells: Arcade: 10 u. Heili- gingssamonkomst en 7-30 uur Verlos- bingssamcnkomst. Gerrit Verboonstraat 6.45 uur Openluchtsamenkomst. Deze samenkomsten slaan o.l.v. de majoors R. Heitsma en K, Wieringa, Lange Haven 27: Zondagsschool 12 uur. Lange Haven 27: dinsdag 2.15 uur gezindsbond. Jehova's Getuigen. Volksgebouw; G30 uur wachttorenstudie, onderwerp; Ver enigde verkondigers* van het „woord des tevens". Woensdag 7.30 uur dienst- vergadering en theocratische bedie- mngsschoo]. Oud Geref. Gemeente. Jeugdhuis, Lange Haven S7: 10 en 5 uur ds. H. Grewugt (Gouda.) Chr, Geref. Kerk, Warande, hoek BK-laan: OHO uur leesdiensl, 2.30 uur ds. J. C. van Ravenswaay (Scheve- nlngen). Geref. Kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. W. A. Krijger, 5 uur ds. J. Couvée; De Ark: 0.30 uur ds. J. Lever (Vlaar- dingcn), 2.30 uur ds. W. A. Krijger: Aan boord van het Finse ss „Ki- rati H." in de Waalhaven werd gis termiddag de 23-jarige Finse ma troos Heimo Aulis Jalonen uit Laut- takyïa door vallende schilden getrof fen. Hij brak de rechteronderarm en het rech ter on der been en werd naar hot Havenziekenhuis vervoerd. Advertentie IM.) Hoogitraat 111 'IZALEN'f! Kantine Burg. Honn. Gretclaan: 10 uur ds. J. Nawijn, 5 uur ds. w. A, Krij ger: De Goede Haven: lo uur ds. H. J. Heynen (Vlaardrngen). 5 uur ds. J. Kawiin; Julianakerk: 10 uur ds. J. Cou- vee, 5 uur ds. J. Lever. Ned. llerv. Gemeente Kethel: De Rank: 950 uur ds. Brummelkamp. 8.30 uur Jeugdkerk. de heer Van Velsen (KI. Zaal). Dorpskerk: 10 uurds. Brum melkamp (bediening H. Doop). 7 uur Vicaris nengstmangers. De Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs te Schiedam geeft met leedwezen kennis van het overlijden van haar bestuurslid de heer J. II. MEULENDIJK Zijn grote werkkracht en warme menselijkheid zuilen m onze herinnering blijven voortleven. MR. H. SNOEP, voorzitter A. M. VOGEL1J. secretaris H. IJSSELSTETN. penningmeester In Monopoie: PIIIL KARLSON is een regisseur die al enkele keiharde misdaad films op zijn naam heeft staan. In „Ik zag hem ve rmo orden" (Key witness) probeerde hij zijn re cept trouw te blijven, maar raakte hij verstrikt in medeleven met een gewone familie, die wordt betrokken bij een teenager-moord. Zolang Karl- son met gangsters werkte, bleek hij een boeiend verteller, met veel aan dacht voor het scherpe, onthullende beeld. Nu echter is hij In een cliché- toon vervallen, is zijn hardheid niet hard genoeg, zijn mededogen niet meedogend genoeg. Met Jeffrey Hun- ter, Pat Crowley en Dennis Hopper in MONOPOLE. FREDDY QUINN, die men ons op dringt als het Duitse antwoord op Elvis Presley, is mét de lieve In geborg Schoner en de regisseur Wolfgang Schlief ver weg gegaan om „Weit ist der Weg" te ma ken. Ze reisden er voor naar Bra zilië, waar de zee en het strand en de palmen altijd wel goed zijn voor een reeks prentbriefkaartachtïge plaatjes. Helaas, Freddy en zijn ge zelschap zijn al terug en dat ver groot de kans op voortzetting van de reeks Freddy-films, want er zijn ongetwijfeld nog veel meer mooie stranden in de wereld, die als een goedkope openlucht-studio gebruikt kunnen worden. Freddy is in Weit ist der Weg de man om wie, zoals dat heet, alles draait. Daar kan men tureluurs van worden, tcmij men nog genoegen schept in het luisteren en het kijken naar een mooie jongen, die te pas, maar veel vaker te onpas, zijn stem laat schragen door echo-kelders en die bij voortduring door de grammo- foonpiaten-industdie in het zadel ge holpen wordt, waarvan hij al zo vaak een smak heeft gertiaakt Het verhaal is een stukje geroman tiseerde goedkope onzin. Freddy wil een kindje het leven redden, ontmoet de vrouw van zyn dromen, verliest haar doordat hij buiten zijn wil in een smokkelaarsbende terecht komt. Toch rehabiliteert hij zich en alles komt in orde. Een duizendste varia tie dus op een afgezaagd thema. (PASSAGE) In het centrum van Schiedam, onderaan de Broers- vost, verschijnt Europa's modernste parkeerplaats, reeds heeft men een royaal gezicht op het prachtige moderne nieuwe STADHUISPLEIN. Modern wordt deze parkeerplaats in die zin, dat Ariëns Oliebronnen N.V. opdracht heeft gekregen dit gehele terrein ondergronds te doen verwarmen. Prof. Ariêns is er n,l. het laatste half jaar in ge slaagd een kernsplitsing te weeg te brengen tussen de Oliebronnen in het Sterrebos en de geweldige Snertsoepbron bij het Julianapark. Door in zijn uitgebreide laboratoria deze gecombineerde Snert- olie te splitsen, komt er een ontzettende warmte- spanning vrij, die intens van hitte kan worden op gevoerd lot 103 graden. De buizen, welke deze warmtevoeding moet laten doorstromen, worden ook gelegd in de Broersvcst, uiteraard aan dc zijde van Ariêns Fasvormschoenhuis. (Daar waar men sinds enkele dagen bezig is enorme buizeninstalla ties aan te leggen). Deze voeden dan tegelijkertijd de enorme parkeerplaats onderaan de „Vest". Hierdoor wordt in de Koudepeviode (die ons land nu eenmaal een lange tijd heeft) het starten van de aldaar geparkeerde auto's bevorderd, zodat snel cn regelmatig parkeren mogelijk is. Prof. Ariëns hoopt a,5. zaterdag van 2 tot 5 uur even te kunnen proef- stomen met deze unieke installatie. Hij verwacht echter enorme stoomwolken, waardoor de Singel kerk tijdelijk aan het oog onttrokken zal worden, daar het in de grond aanwezige vochtgehalte eerst verdreven moet worden. Prof, Ariëns verzoekt de bevolking dan ook zich niet ongerust te maken, want... u krijgt immer bij die prettig zittende pasvormschoenen op de Broersvest 54 een originele SNERTREACTIEVERWARMDEPARKEERBALLON geheel gratis. Wil !il! JaiEirMYM GEVRAAGD: 'i rjilliiü! MlUli »MiS«i»iilH.»:üi? ft i' l'i! .11 ML voor direct of later, voor onze afdeling Mantels en Japonnen. r Goed salaris, prettige werkkring. Aanmelden dagelijks van 9-18 uur of telefonische afspraak 6 8428, na 7 uur 6 55 16. Dames- en Kinderkledlngmagazïjn HERMAN EYL §T Hoogstraat 58, Schiedam. Speciaal voor spoedgevallen KoUcrdamsedijk 265 Tel. 6 80 21 - Schiedam Fotografie Rulfilm* vergeten? ut auto- maat staat voor u.kiiiar. Alle soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat I0G Voor pasfoto's naar K. van Vu uren. Hoogstraat 106. tel 4 87 2(1. In eén dag gereed Permanent wave Bëlène permanent met toe stel, het beste wat er is sompleet 5.—; stroom lot is f 7 50 Op vertoon van deze advertentie t 1-— muting1 Dames- en heren Kapsalon .Hélène". Rembrandtiaan 22 Telefoon 6 7170. Diversen Laat uw spiraal vermaken modem opklap- of icantelbed Prima nwerking ils nieuw terug. Hei goed koopste adres DUK. Groe lendal 1 A iBroersveldpad) telefoon 6 7028 (na 18 uui telefoon 6 67 89) ledikanten nutledi kanton, nampeerbed. den enz. Kom eens era ten Ga maar naar de kelder Hebt o een kelder? Schilder don de bovenkonl von de bovenste treden wil. u ziet ze beier in schemer of donker Hei is veiliger Wilt v nop meei tips? Neem dor» TIP VAN ROOS Een pocket voi tips. ƒ2.73 Verkrijgbaar bij de lokef- ten. agenten en bezorgers van drt blad, alsmede bfi boekhandelaren en kiosken BEDRIJF TE UTRECHT vraagt voor haar montagewerken: (met N.V,L.»diploma). Regeling voor reisgeld vergoeding of kost- en reisgeld vergoeding. Gratis bedrijfskleding. Gunstige winstaandeelregehng. - Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden op maandag 26 februari a.s. tussen 7 en 8 uur rs.m. bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te SCHIEDAM, alwaar een Werkspoor-vertegen woordiger aanwezig is. Reis- en verzuimkosten by sollicitatie worden vergoed. Wij vragen voor onze zfAeüng ADMINISTRATIE, te Schiedam Ulo-opteiding gewenst (eventueel enige jaren). 5-daagse werkweek, 2x2 weken vakantie per jaar. Gegadigden voor deze functie verzoeken wij zich telefonisch met ons in verbinding te st ellen. Schiedam, Hoogstraat 39-43, telefoon 66701

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1