Op „charternight werd Lionsclub geïnstalleerd Scheidsrechter Bronkhorst fluit semi-derby na tachtig minuten af Schiedam Typografie in het Museum geëxposeerd Bij de stand 1-0 bij Fortuna-SVV Schitterend doelpunt van René Hagenaars Goed spelend DRZ laat winst glippen In Goede Haven-kerk Symbolische geschenken aangeboden Brandjes NO AD door Wibo geklopt Inbraken „Lang weekend" voor scholen f «i «f-u- ww d'e ss S'sStst Collecte voor N.C.P.H, Te fors Ervaring Prachtig doelpunt MUTATIES gem. personeel Loslopende hond Auto gestolen en weer gevonden Pech voor Verohne Transport van boortorens uitgesteld VOETBAL IN SCHIEDAM Archipel-DHS 1-2 Boerderijbrand maakte gezin dakloos Handgranaat door jongen gevonden Burgerlijke stand Nevacla-terrein L. H. van 't Sant overleden VVD-Iijst van Klaaswaal Taptoe in Klaaswaal Kiesvereniging van A.R. in Rlioon bijeen Bejaarden krijgen verkeersonderricht Damclub „Rboon" komt bijeen Maandag 26 februari 1962 3 Met plechtigheid is zaterdagavond In De Goede Ilaven-kerk de Schie damse Lionsclub officieel geïnstal leerd. Dit geschiedde In het byztfn van vele leden van de diverse Lions- clubs uit alle delen van het land door het uitreiken van het charter of bul door de districts gouverneur, de heer F. G. Ie Gué, aan de president van de Lionsclub Schiedam, de heer dr. F- J. T. Endenburg. Tijdens de In drukwekkende „charternight" heeft een lange rU van sprekers, waaron der burgemeester mr. J, W. Peek, rün vreugde uitgesproken over het totstandkomen van ten Lionsclub hier» spnJk de heer Endenburs een kort ter stede. De aanwezigen, ongeveer 220 in ge. taL die met bussen naar Sehiedam waren getrokken en die met belang stelling de plechtigheid bijwoonden, werden welkom geheten door de chairman van het charternight com mittee, de heer A. N, Kremer Ho- vinga. Na hem nam de president van de sponsorclub Leiden-Noordwijk, de heer G. Maeovich, het woord. Hij meende dat de sfeer in de Schie- damse Lionsclub nu al was, zoals die behoort te zijn. Voor de president had hij een fraaie bel meegenomen, die zich zeker tijdens menige vergade ring zal laten horen. De heer Maeo vich stelde vervolgens de Schiedam- se leden aan de disiricisgouvemeur voor. De heer Ie Gué sprak zijn waar dering over de verzorging van de ze charternight uit. Hij was te vens zeer ingenomen met de plaats waar die gehouden werd. «Want één der doelstellingen, van de club is toch naastenliefde en hulpvaardigheid". De districts-gou- verneur had enige symbolen mee genomen om duidelijk tc maken hoe men de club dient te zien. Daar waren het touw, dat stevig is door het werk van alle vezels te zamen <de loden, die de club sterk maken), het elastiek (het zich kun nen verplaatsen in de gedachten van anderen) en de paperclip (de inventiviteit). Het grote ogenblik van de avond was wel gekomen toen de districls- gouvemeur aan de Schiedamse pre sident het charter overhandigde. Daarmee was de Lïonclub Schie dam een feit geworden. Na de overhandiging zongen onder plechti ge orgelbegeleiding alle aanwezigen staande het „Wilhelmus". Zone-chairman, de heer R. Krol, overhandigde hierna aan de kersver se Lions het „certificate of member ship". Maar nog was er aan de plech tigheid geen einde gekomen. Twee leden van de Lionsclub Leiden- Noordwijk, de heren dr. P. J. Koste lijk en A. C. Cathier. die zich bij de oprichting van dc Lionsclub Schie dam hebben onderscheiden, werden door de districtsgouverneur gehul digd. In zijn toespraak maakte de Schie- damse president, dr. Endenburg over duidelijk dat de Lionsclub geen, zo- dankwoord. Na do receptie, tijdens welke een ieder zijn persoonlijke gelukwensen aan het bestuur kon aanbieden, vertrok het uitgebreide gezelschap naar Europort voor een vrolijk sa menzijn. Tijdens de charternight van de Lionsclub Schiedam kreeg de club haar officiële status toen districts-gouvemenr P. G. Ie Gué aan president dr. P. J. T, Enden burg hei charter oj bul over handigde. Apothekers-nachtdienst: npotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bjj ongeval: G.G. en G-D., Tuin laan HO, telefoon 6H>9D. Politie-alarmnuouner: 6 46.66 Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20-10 uur; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20,30 uur; woensdag 9.30 tot lo 30 uur; donderdag 9.30 tot lz2t> uur; vrijdag 9.30 tot 10 30 en 19 tot 22.30 u.; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur 's Zondags gesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend; maandag 10 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en )9 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en «9 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Stedelijk Museum: „De piano's van Vic Gentils" en GKf-tentoonstol- Img. BIOSCOPE» Passage, 2 en 8.15 uur: „Weit ist der Weg". Monopole, 2 uur; „De bruiden der Moriockmonsters"; 7 en 9.15 uur: Ik zag hem vermoorden. DIVERSEN Irene, 8 uur; Kath. Vrouwengilde. Var*enavond viering. Omdat Pasen dit jaar 7.0 laat valt, is de jierlode tussen dc kerstvakantie en Pasen, mede in verband met de lage zonnestand, voor de school jeugd extra vermoeiend. Daarom heeft het Gemeentebestuur het nodig geoordeeld een lang weekend op de scholen In te lassen, hetgeen moge- Twee tentoonstellingen werden vrij dagavond in het Sted. Museum ge opend. Het betreft een e-vposlsitie van werken van de schilder Jan Sier huis en één van typografische wer ken van leden van de GKF. De aan wezigen, die in de aula de openlag bijwoonden, werden welkom gehe ten door de conservator de heer P. L. A- Janssen, die daarbij de heer P. Zwart inleidde. De heer O. Treumann voerde hierna als eerste het woord. Hij deed dat namens het bestuur van de federa tie. Eén van zijn eerste opmerkin gen was: „Dit werk hoort eigenlijk niet in een museum thuis". Maar waarom het er dan toch hangt ver klaarde hij als volgt: „Omdat wat u hier ziet een klein deeltje is van de rommel die op dit gebied gepro duceerd wordt en daarom willen de ontwerpers aantonen dat't beter kan, De tentoonstelling van deze typo grafische werken is dus als protest bedoeld tegen de rommel"'. Eén der pioniers op dit gebied, de heer p. Zwart, hield vervolgens zijn inleiding. Allereerst gaf hij zeer uit- is niet alleen een denkend wezen" zei hij, „maar ook een kuddedier, dat gebruik maakt van ervaringen van anderen". Volgens spreker, was na het uit vinden van de boekdrukkunst de ty pograaf meer dan een doorsnee ambachtsman geworden. Dat kwam ook tot uitdrukking in zijn loon. La ter echter, vooral door het in gebruik nemen van de vele machines op dit gebied, ïs hij afgezakt en met hem de typografie. „Maar toch kan een drukwernk kunst zijn", sprak de heer Zwart. En hij was tevens verheugd dat de GKF was opgericht, die het drukwerk als zodanig een eigen karakter probeert te geven en tevens orde in de chaos op dit terrein tracht te scheppen. De brandweer o.l.v. adjunct-hoofd brandmeester J. Keuzenkamp is za terdagmorgen om 9.30 uitgerukt naar de woning van de heer J. M. aan de Lange Nieuwstraat waar brand (Advertentie l.M.) Wees er vroeg bij... zodat wan neer de zon gaat schijnen Uw garderobe klaar is. Maar dat niet alleen... waarom zou U wachten op het hoog seizoen? Wij kochten van een van de grootste stofTenfabrieken met internationale vermaardheid het hele magazijn van de overschat ten van de voor/aars collectie 1962, voor bijna de helft van de prijs. Deoim lrr.P-1"^ p=>p"i'"e '"""""'«i K Bal,tó lmprlr"é 80 en 90 cn> voerig, haast langdradig, een inzichto_ in de typografie. Daarbij haalde hij was in de schoorsteen. Door het sta hel ontstaan van de taal, het schrift ken van eierkolen was de schoor- cn tenslotte de boekdrukkunst aan.steen zo vervuild dat de brandweer Dit zijn alien media die de mens ge- het vuur er niet uit kor verwijde- bruikt om ervaringsregels op ande-ren, zodat tenslotte de schoorsteen ren over te brengen, want de mensopengehakt moest worden, verzamelt ervarmgsrrefjels. „De mens Zondagmiddag is in de woning van de heer H. J. H. B. aan de Nieuwe Maasstraat 97 B brand ontstaan rond lijk wnrdt door op zaterdag 3 maart) teronderwijs, het lager onderwijs, hetde haard, omdat deze met brand en maandag 5 maart vrij te geven. uitgebreid lager onderwijs, het voort Dit geldt voor de leerlingen van gezel gewoon lager onderwas en het de Openbare scholen, van bet Kleu-buitengewoon lager onderwijs. VLAARDINGEN. De zesde officiële wedstrijd in de be taald voetbal-periode tussen Fortuna en SVV gaat de geschie denis in als de onvoltooide. Een kleine tienduizend toeschouwers zullen zich deze onvoltooide wel blijven herinneren, maar niet als een grootse, sportieve krachtmeting met een bevredigende uitslag. Hoewel aan 'het staken van de wedstrijd, waartoe scheidsrechter J. Bronkhorst uit Velp negen en een halve mi nuut voor het verstrijken van de officiële speeltijd besloot, de spelers geen schuld hebben. De heer Bronkhorst kreeg na melijk van een fervente supporter van de Schiedammers, die zich over de afrastering op het veld begaf, een forse klap in het gelaat. Daarop floot hij af. „De spelers kan ik de baas, tegen het publiek kan ik niet op/' was zijn commentaar. De aanleiding tot dit onverkwik kelijk incident was 's lieren Bronk horsts verwijzing van de lange SVV- Hnksachter Jan Ris naar de kleed kamer In de 80e minuut van de qua spel teleurstellende wedstrijd. Ris, auiuciUK aas ae laonacmo geen, zo- ,7" herensociëteit" fs. Namens het ge meentebestuur kwam burgemeester Peek z|jn gelukwensen aanbieden. Ju zijn hartelijke speech hoopte h|j dat de club een zegen voor Schiedam zal zijn. Mej. A. Scholten, presidente van de Soroptimïstclub „Beneden-Maas" verraste de heer Endenburg naast haar felicitaties met een kandelaar: „moge de kaarsvlam het symbool van het licht zijn, dat de Lions zullen verspreiden". Namens de Rotary Club Schiedam bracht de oud-voor zitter, de heer dr. H. v. d. Wetering, zijn felicitaties over. Hij nodigde de L.oiis u unen bijeen komst met de Rotary-leden. Grote hilariteit onder dc aanwezi gen ontstond, toen de heer H. G. Lan- gerhorst, oud-voorzitter van de Ta felronde Schiedam, als cadeau een fraaie zweep aanbood met de opmer king tot de heer Endenbiirg: „hier mee kunt u uw leeuwen temmen". De „Liones" mevr. F. van der Esch- van Hening verraste de club niet een mooie Lionsvlag. Zij stal de har ten van de aanwezigen door haar geestig begeleidend spcechje. Tot slot (Advertentie l M ZEMEN Normale prijs 5.95 nu 3.95 KORTE U1NBMN 14 ROTTERDAM WAGENSTRAAT «S - OEN HAAG ROKJN 134 AMSTERDAM Van 5 tot en met 11 maart wordt ook in Schiedam de jaarlijkse collec te gehouden voor dc twaalf tehuizen in Groesbeek van de Nederlandse Centrale Praetische Hulp aan alleen staanden. Al dertig jaar verzorgt ae Centrale de alleenstaanden, zonder onderscheid van geloof of stand. Hon derden jongens en meisjes die een behoorlijke opvoeding van eigen ou ders ontberen en honderden volwas senen die zich tijdelijk of duurzaam niet konden handhaven iry deze ge compliceerde maatschappij vonden steun in de tehuizen of in gezinsver pleging. Deze arbeid, op reformato rische grondslag, roep om uitbreiding. Vandaar de collecte van volgende week. Zij. die de actie willen steu nen als collectant kunnen zich mel den bij de heer G. G. Uyl Snelhus- singel 20 A, Schiedam. een type als Sparta's Hans de Koning voor zijn schorsing vloog zeer fel In op J. v. d. Borden zonder evenwel de linkshalf van Fortuna te raken. Veel te fel, oordeelde Bronk horst, die dicht in de omgeving stond. Direct wees h|j In de richting van de kleedkamer. Naar ons gevoelen was deze felle charge van Jan Ris niet de enige aanleiding voor Bronkhorsts bepa ling van de strafmaat. Feeds in de eerste helft had Ris de grenzen van de toelaatbare forsheid overschreden en van de vele vrije trappen tegen SW waren de meeste door hem veroorzaakt. Direct na arbiter Bronkhorsts vin gerwijzing ging een klein gedeelte van het publiek zich met zijn beslis sing bemoeien. Officials en politie sprongen toe, maar ook zij konden niet verhinderen, dat een heethoofd over de afrastering sprong en de be kende internationale arbiter een fik se slag in het gelaat gaf. waaraan de heer Bronkhorst een dikke lip heeft overgehouden Vanzelfsprekend stond het ineï- dent-Ris met op zichzelf. De ont moeting was fors, heel vaak zelfs ie fors. Fortuna bezondigde zich daar aan evenzeer als SW. In de eersle speelhelft kreeg de thuisclub voor allerlei grote en kleine overtredin gen niet minder dan achttien vrije trappen togen zich tegen SW elf. Na de hervatting deelden beide teams gelijkelijk in deze strafmaat: dertien vrije trappen tegen zich. Over het geheel waren de overtre dingen van SW wel iets zwaarder, hetgeen ook tot uiting kwam cp Bronkhorsts notitieblaadje: voor ae rust kwam daar de naam Van Leeu wen (SW) reeds op. na de hervat ting achtereenvolgens Van der Bor den (Fortuna) en Hekman (SW) en tenslotte vanzelfsprekend ook Ris met als reden voor het uit het veld zenden (zoals dat op liet wedstrijd formulier is vermeld): voor het «n de grond boren van een tegenstan der. (Het woord „boren" is boven dien onderstreept). Dat het publiek zo gemakkelijk op het veld kon komen, moet voor een groot gedeelte worden toegeschreven aan de gebrekkige accommodatie van de thuisclub. Om de grote be langstelling voor de semi-derby te kunnen opvangen, was zelfs een uny tatie-afrastermg gemaakt, waaracn- ter voornamelijk clubofficials en of ficiële personen uit dc voetbalwe reld hadden plaats genomen, zulks, naar mem ons verzekerde, met in stemming van scheidsrechter Bronk horst. Doze leidde de wedstrijd met dc bedoeling, naar we veronderstellen, met 22 spelers te beëindigen, daarbij steunende op zijn rijke internatio nale ervaring. De FIFA-arbiter floot ook uitstekend. Achteraf zal kunnen zeggen, dat hij nog straffer had moeten leiden en er misschien goed aan zou hebben gedaan al eer der een speler weg te sturen. Men mag dit wegwuiven. Bronkhorst voelde de sfeer van deze derby uit stekend aan en zou het publiek zich correct hebben gedragen, dan waren de resterende tien minuten uitge speeld, mogelijk in een enigszins verhitte sfeer, maar dan was er niets meer gebeurd. Nu krijgt deze affaire vanzelfsprekend een nasleep. Tenslotte het beloop van de teleur stellende ontmoeting. Men kwam niet tot goed voetbal. Men gunde al kaar geen duimbreed grord. Te fors betwistte men elkaar de bal. Fortu na zorgde er in de eersle minuten voor weer niet direct met een ach terstand te worden geconfronteerd en besteedde daarna ook aandacht aan de aanval. Van uitstekende kwaliteit was het doelpunt van Hagenaars (achteraf het enige in de 80 mi nuten voetbal). Hij ving een verre pass van Ftiwat op, lepel de heel handig de bal over de lange SW-spll Van Kampen, terwijl liy langs hem glipte, en vervolgens herhaalde hy dit „grapje" over de uitlopende goalie Van den Berg (1—0) Kort daarna verzuimde Bouman een kans om uit een pass van Ver weel de voorsprong te vergroten. Daarna trok SVV het initiatief tot zich. De Vlaardingse defensie kreeg het heel zwaar te verantwoorden, maar behoefde, ook al dank zij hel taktisch ingrijpen van de junioren Robbemond en Blankenstein, met te bezwijken. Na de rust drong, na enige Vlaar dingse aanvallen, SVV weer op, maar faalde weer om het evemvient te herstellen. Vooral in de 61e mi nuut was daarop een fraaie kans aanwezig voor Kaak na een blunder van Hooymans, Een minuut daarna redde Hooymans fraai door moedig de bal van Putters' schoen te grab belen. Zonder bijzonder schokkende din gen verstreken de minuten tot de tachtigste. Juist had Fortuna zich weer enigszins aan de druk ontwor steld en dacht weer aan de aanval. Toen kwam het voortijdige einde. JAN DE KLUYVER De Gemeenteraad heeft de vol gende mutaties bij het gemeenteper- soneel goedgekeurd. Aan drs. S. C. Bergsma is per 1 mei op verzoek eervo) ontslag ver- leend als economisch adjunct-direc- teur van de Technische Bedrijven. Aan de heer W. A. Kole is met ingang van 1 april eervol ontslag verleend als havenloods bij de Ha vendienst Schiedam. Aan de heer A. M, v.d. Bos is op verzoek per 1 juni eervol ontslag verleend uit zijn functie als gemeen te-accountant, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Aan de heer M. Meyer, onderwij zer aan de Willem de Zwjjgerschool I voor ulo is eervol ontslag verleend wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. Tot onderwijzers aan de Willem de Zwijgerschool I voor ulo zijn benoemd de heer H. A. v.d. Linden, tijdelijk onderwijzer aan deze school cn de heer J. de Waard, onderwijzer bij het openbaar ulo te Rotterdam. Mej. J. M. A. van Leeuwen, hoofd leidster aan de openbare kleuter school aan de Schïedamseweg is in gelijke functie overgeplaatst naar de openb. kleuterschool aan de Laan. Tot onderwijzer aan de Burg. Ver- veenschool aan de Nachlcgaallaan is benoemd de hoer H. Bulte, thans tijdelijk onderwijzer aan die school Tot onderwijzeres in 't spreken is benoemd mej. E. AL B. W. Bernards, thans als zodanig in tijdelijke dienst. Tafeltennis NOAD heeft zaterdagavond in Den Haag tegen Wibo gespeeld. De Schie dammers wisten dat zü tegen deze kampioenskandidaten niet veel In te 1 brengen zouden hebben, doch heb ben sportlef partij gegeven. Maar te gen zoveel tafeltenniste weld, o.a. van de internationaal Ursula Artz, waren zy niet bestand en verloren met 10—0. De Hagenaars lieten blijken met kop en "schouders boven de NOAD- spelers uit te steken. Alleen Henk Aben heeft het in één partij drie sets volgehouden, alle andere partijen wa ren al in twee beslist. De persoonlijke uitslagen zijn: Ra- pdti tegen Allmendinger 21—8; te- vrij op de vloer was geplaatst De brandweer heeft de vloer en vloer bedekking moeten verwijderen. Een in de B.K.-Ioslopende hond, een lichtbruine boxer (reu) is naar het Dierentehuis aan de St. Anna- zusterstraat overgebracht De Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid in Schiedam belegt op donderdag 1 maart in het Volksge bouw een bijeenkomst waarop mr. H. B. Engelsman, voorzitter van de PvdA-raadsfractie zal spreken over „Stemmen is een zeer belangrijke zaak". Espera nlo-ageudo Merkredon, la 28an de februaro. klubvespero. Ni venos al kino Van Gink, Ploegstraat 19. por traduki fra- zojn. Montru vian intereson pri nia kara lingvo kaj via sekcio. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze hon derden rollen voorjaarsstoffen voor Japonnen, pakjes, rokken, shorts en pantalons in was- en zonechte kleuren, door elkaar per meter De Rotterdamse autohandelaar P. v. E. deed zaterdag aangifte bij de politie dat zijn auto, die afgesloten, in de Nieuw Mathenesserstraat had gestaan, was gestolen. Maar zater dagavond was er reeds bericht uit Bilthoven, dat de bedoelde auto op de Rijksweg bij Linschoten was ge vonden. ROTTERDAM Het transport van de drie bij Verolme gebouwde olieboortorens naar de Perzische Golf door L. Smit en Co's zeespeler „Oceaan" dat zaterdag j.l. zou be ginnen, is enkele dagen Uitgesteld. Het zeevast-zetten van de kostbare en zeer uitgebreide installatie op de 91,44 meter lange ponton werd na melijk vertraagd, omdat op het laat- gen Braak 21—9, 21—19; tegen Aben j ste moment nog enkele andere attri- 21—17, 21—13. Artz tegen AJlmendin- r buten aan de lading werden toege- ger 21—18, 22—20; tegen Braak 21—8, ivoegd. Bovendien moest enig mate- 21—8; tegen Aben 21—18, 22—20. He-riaal nog worden gezandstraald en nemeyer tegen Allmendinger 21—16, 21—14; tegen Braak 21—11, 21—16; tegen Aben 16—21 21—16 21—13. Artz/Henemeyer-Allendmger/Abon 26—24 21—15. worden bedekt met een speciale roestwerende verf, waarover men bij de Shatt-al-Arab rivier niet de be schikking heeft. Bij Verolme is men gisteravond in middels met het karwei gereed ge komen. Het is de bedoeling dat de sleep nu vandaag vertrekt, maar men houdt rekening met nieuw uitstel in verband met het slechte weer op zee. Met uitstekend spel heeft DHS ditmaal van Archipel gewonnen. Ook DRZ hield zich onder de moei lijke omstandigheden heel goed. He laas kon Hoek van Holland nog naast DRZ komen (2—2) Het op de zandgronden gelegen terrein van Hoek van Holland bleek zo goed bespeelbaar dat DRZ dit maal tot uitstekend spel is geko men. Dc Schiedammers kwamen dan ook byna lot de Avinst, maar helaas heeft DRZ na rust het ac cent op de verdediging gelegd waar door Hoek van Holland alsnog de gelijkmaker kon scoren.' In een spannende en faire wed strijd heeft DRZ getoond van plan te zijn uit de bedreigde zone te ge raken. Na een kwartier werd het goede spel beloond toen Wigmans en Molendijk langs de defensie gle den en Wigmans de doelman met een schuiver passeerde. Een agres sief Hoek van Holland sloeg goed terug. Dc snelle linksbuiten ging er alleen van door, wel schoot hij te gen doelman Henk Zonneveld aan, maar de terugketsende bal schoot hij in het Schiedamse doeL Toch behield DRZ het overwicht, een goe de combinatie van Molendijk, Wig- mans en Joop Altorf bracht de laat- r*a ïr> iln illïstf» «JChietDOSitiG, (12). veiligheid moest worden gebracht. De Schiedammers lieten het initia tief aan Hoek van Holland dat al spoedig via de linksbuiten in de tweede helft de stand op 22 bracht Toen heeft DRZ nog vergeefs ge tracht de verdiende winst te vero veren. Ook in Den Haag heeft DHS goed, zij het m de kou niet gezellig kun nen voetballen. Het technisch betere DHS greep de verdiende winst, zij het dat Archipel goed partij heeft gegeven. In de twintigste minuut gaf Gudde met een strakke schui ver zijn club de voorsprong, maar in dezelfde minuut gleed stopper Gouka uit en de linksbinnen van de thuisclub kon doelman Burger ge makkelijk passeren. DHS bleef de toon aangeven. In de derde minuut van do tweede helft werd het en thousiasme beloond toen linksbin nen Korpel de bal naar do goed meegekomen rechtshalf Van Brand wijk schoot. Deze bekroonde zijn goede werk met het winnende doel punt Hoewel Archipel het doel van DHS onder zware druk zette kon tóch steTn"de'jüistê schietpositie, tl—2). de Schiedamse achterhoed* Toen meende DRZ dat de winst in daarna goed handhaven. In de woning van de met vakantie zijnde ds. A. D. K. aan de Willem dc Zwijgerlaan 29 is Ingebroken. Dat werd zaterdag ontdekt, door de koster, die toezicht hield over de woning. De daders moeten over de schutting van de achtertuin zijn ge klommen, waarna zij met een vlag- geslok een ruit van de keukendeur hebben ingeslagen. Zo zijn ze bin nen gekomen. Vele kasten zijn door zocht. maar wat er vermist wordt is j niet bekend, daar ds. K, de scade nog niet heeft opgenomen. Ook in het pand Charlotte de Bourbonstraat 31, waar de bejaarde mevrouw H. P.-S. woont, is inge broken. Eon glas in loodraam aan de voorzijde is vernield en daar door zijn de inbrekers binnengekomen. De woonkamer werd doorzocht. Uit een kast wordt een bedrag van on- was opgeslagen, geveer ƒ10 vermist. VEGHEL. In de buurtschap De Lage Biezen onder de gemeente Veghel is zondagavond omstreeks zes uur de oude boerderij van landbou wer L. van der Heijden voor het grootste gedeelte door brand ver woest. Het door nog onbekende oor zaak ontstane vuur begon In het stal- gedeelte, waar ook veel hooi en stro Met behulp van omwonenden kon den de koeien in veiligheid worden gebracht Zeven varkens verbrand den of moesten worden afgemaakt. De huiselijke inboedel word gered. Ofschoon de Veghelse brandweer het woongedeelte ten dele wist te J behouden is het acht personen tel- Een dertienjarige jongen kwam lende gezin voorlopig dakloos, zaterdag op het hoofdbureau van po- litie een oefen-handgranaat aanbie- den. die bij bij het spelen op een r. Tri 1 terrein aan de Burg. Honnortoge Minister -KJ O li) WC liet Grete-laan achter het rioolgemaal X had gevonden. De handgranaat is tnnlrcAhin ïf* watPV voorlopig op het bureau veilig opge- iaiii\cLiii|J lg yy cl it.1 bor»cn' UDDEVALL.4De minister van Maatschappelijk Werk, mejuffrouw dr. M. A. BI. Klompé, heeft zaterdag te Uddevalla een nieuw tankschip van het Gulf Oil Concern te water gelaten. Het schip, de 40.000 ton d.w metende „Gulf Hollander", zal demi uitmaken van de vloot van de Ned- ¥rs"r r" ™k"s N.V. «n Nederlandse Lagarde en A. van der'Moezel: RenC. ^"Chtermaatschappij van de Gulf Oil z. v. A. F. Weijts cn F. W. Timmerman: Corporation, Cntnhna d. v. G. de Boer en P. F. i De vloot zal na toevoeging van de Fukkcn; Eric F.. z. v. w^yan^der ^Ie«" I „Gulf Hollander" uit vier schepen 1 bestaan. Het nieuwe schip is Goboren: Ronald, z. v. L, Ooosterman en W. H. van Gogh; Jolanda T., d. v. A. F. Gouka en T. M. van Dyk; Pe en J. C. van Kaiwük: Ellen, Visser en M. E. Reichardt. Ondertrouwd: F. C. M. van Amcron- gen 24 en M. J, Cochlovius 21: E. R. F. Burnet 25 er» C. M. Torsli 24; G. J. Corbeau 24 crt M. c. van Dijke 23; C. Dorsman 43 en D. H. van Eek 2i: j. Hoogerbrugge 25 en E. Witlebol 24; D- Hoppe 26 en J. Verwol 21; W. Kooiman 28 en M. G, Buntc 24: M, van Lecrsum I Stigsnaos in npnamirlcnn 2? cn a. Kloeseman 20: H. Post la cn m uenemarlccn. M. E. Noordijk ID. C. Schaper 29 en A. A. J. van Vliet 20; A, Starink 29 cn i J. G. M. van der Hoek 25: S. J. van|-.T. der Tonnekreek 19 en H. J, M. Groen! ^ïhniiro nn 18 J. H. J. F. von Burg 24 cn T. E. 14JOUW C iVCIillJIOei Uü Vierboom 22. A l Gehuwd: A. J. Witberg 22 cn A. de Vrijer 20 Jr; J. F- Stcvense, 25 en C, T. van den Rijk 22: J. Schenk 20 en uTACurjw-invsM R. Tncl 21: G. J. Urbanus 25 en B. G-. WASHINGTON. De Verenigde M. Wulf 20; G. Reichard 22 en A. M. M.Staten hebben, zaterdag de achtste de Ruiter__22:___J_S_dc Bree 23 en_ M. ondergrondse kernontploffing van de huidige reeks teweeggebracht. Volgens een bekendmaking van de bouwd door de Uddevalla Varvet N.V. Het zal hoofdzakelijk worden gebruikt voor het vervoer van ruwe olie van de Perzische Golf naar de twee nieuv.-e raffinaderijen van de Gulf in het Europoortgebied en te Gotnmel 23: G. J. P. van der Wolf 3: cn M. E. M. Dries 35: H. A. Visser 21 en P. J. Zagwun 28: J. C. Droog 18 en H. J. L. Voorwald 20: L. Klootwijk 23 en P. E. de Wit 17; J. Lttzau 2» en J. a. M. H. Dikmans 21. Overleden: A. T. Bokhorst. 81 Jr, wed. van P. G. R- W. van Ooyen. Amerikaanse Commissie voor Atoomenergie was de lading van ge ringe kracht. De proef werd op het proefterrein in Nevada genomen. DEN HAAG. In Haarlem is overleden de heer L. H. van 't Sant, Oud-voorzitter van de Verzekerings kamer, De crematie ïs bepaald op 2 maart, na aankomst van. de trein te 32.01 uur bij de halte Driehuis-Westerveld. (Van onze correspondent) KLAASWAAL De kandidaten lijst van de VVD voor de gemeente raadsverkiezingen in Klaaswaal ziet er als volgt uit; 1. J. W, Herweijer (aftr.). 2. W. L. van Nederpelt, 3. mej. J. Mast, 4. mevr. E, Walboom- Piek. 5. H. J. van Vliet, 6. F, J» Hooi weg, 7. P, A. Kimmel. KLAASWAAL De feestelijk heden op Komnginnedac zullen in Klaaswaal met een grole taptoe wor den besloten. Hiervoor is de mede werking ingeroepen van de muziek- en zangverenigingen, die 250 man op de been zullen brengen. Het pro gramma zal op 30 april met een jeugdappél en een massazang wor den geopend. 'RHOON. De A.R,-kiesveren i- ging komt op vrijdag 2 maart bijeen in de gereformeerde kerk aan de Kleïdijk. Sprekers is de heer J. Jun- gerius, lid van de gemeenteraad. Tevens zal de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wor den vastgesteld. (Van onze correspondent) RHOON Op woensdagmiddag 28 februari zal tijdens de bejaardensoos in het Hervormd Centrum te Rhoon de politie de bejaarden met het ver- lonen van films en diasf op de hoog te brengen met de verkeersproble men. (Van onze correspondent) RHOON Op donderdag 1 maart zal de damclub „Rhoon" een bijeen komst houden in het Hervormd Cen trum te Rboon -Aanvang acht uur. VOORJ AARSJAPONNEN en DEUX-PIÈCES in moderne uitvoering en stoffen van prachtige kwaliteit Aantrekkelijke prijzen ;n de middenklasse W. v. d. BURG L. Kerkstraat 19 Schiedam - Tel. 6 6135

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1