mmm Ideale toestand voor sport in Schiedam nog niet bereikt ...MEI DIT BOEKJE KONT U OVERAL TERECHT... SÉ! Krijgt de SVZ een PvdA-voorzitter Voor het Museum was 1961 een kort jaar Voor zaalsporten is geen ruimte over De DWS-kampioenen werden gehuldigd Damkampioenschap is van start gegaan Uit S.B.L. O.-Jaarverslag 1961 Weinig mede werking van particulieren Verwarming veranderd «PM ARUNEN Resultaten bij SVC Wie heeft iels verloren ?a.y*ï..5irss <&*jS£?ïEXZ i mSJSS5*« Jri'M. Burgerlijke Stand Kippen gegeten zonder betalen Aanrijding As» «as Te weinig gymnastieklokalen Naast Dames I nog vier teams Nieuw bestuur fed. muziekgezelsch. Museum-concert van KV!ams Blaastrio en vrouw Man gearresteerd Rondvaartboot- kapitein in hoger beroep Bij botsing uit auto geslingerd Uitioting van premielening SCHIEDAM Koerierster Dinsdag 27 februari 1962 3 „In het jaar 1961 zijn er weinig nieuwe plannen naar voren geko men? het jaar werd meer geken merkt door het vérder uitwerken van reeds bestaande ideeën. De ideale toestand voor een gezond en goed functionerend sportleven ïn Schiedam is nog niet bereikt. Tóch geloven WÜ» dal dc goede weg is ingeslagen om binnen een aantal ja ren dit doel te bereiken. Van het Gemeentebestuur hebben we alle mogelijke medewerking ondervon den, maar de medewerking vanuit de particuliere sector laat nog veel tc wensen over. In vergelijking met andere steden heeft Schiedam daar door een grote achterstand. We ho pen dat bet komende jaar hierin verandering zal brengen." Zo wordt opgemerkt in het juist verschenen Jaarverslag 1961 van de Schiedam- se Bond voor Lichamelijke Oefe ning. Dit verslag zal dan besproken worden op de algemene ledenverga dering die op dinsdag 20 maart in Hotel Beyersbcrgen gehouden zal worden. Vier bestuursleden, t. w. voorzitter A. de Jong, penningmees ter J. C. M. Bolmers en leden M. v. Dijk en L. v. d. Kraan, die aan de beurt van aftreden zijn, zijn her kiesbaar. Op de agenda staat ver der de bespreking van de Sport week, die voor het eerst in Schie dam zal worden georganiseerd en wel van zaterdag 2 juni tot en met zaterdag 9 juni. Bijna alle bij de S. B. L. O- aangesloten verenigingen (dat zijn er 61!) zullen kunnen deel nemen, maar het programma zal eerst op de jaarvergadering worden vastgesteld. Ijsbaan ïn dit jaarverslag worden tal van opmerkingen gemaakt die het ver melden waard zijn. Zo wordt er mei nadruk op gewezen dat onze stad met 80.000 inwoners toch echt wel een grote ijsbaan nodig heeft. Dit zonder de sproeijjsbanen op de ten nisparken van de heren v. d. Torre en Van Vliet te kort te doen. Voor de vroegere ijsbaan aan de Spfe- rings hoek laan heeft de Schledamse IJsvereniging nooit een ander ter rein teruggekregen; aan de exploi tatie van een Ijsbaan op de vijvers van het Pr. Beatrixpark zijn teveei a. is het wa- (Advertentie I.MJ T.4 J& Wij gaan door met onze speciale aanbiedingen tijdens de grote Vitrage Show (dit U beslist moet zien), en waar onze klanten door nu te kopen, tientallen guldens besparen op de mooiste vi trage, die voor het nieuwe seizoen wordt aangeboden. Nü koopt U de mooiste Ri chelieu, de droom van elke huisvrouw... opgenomen gor dijnen met echte broderie rand (maar doorgaans niet te betalen). Dit is een Show aanbieding van dezelfde Richelieu marqui sette, die normaal voor 3.75 verkocht wordt. Een ragfijn weefsel van 100% katoenen garens, met een rijk geborduurde broderie rand, koopt U nu per meter voor nog géén twee gulden. bezwaren verbonden, Ier er te diep. Zeer vele beoefenaren van de wa tersport moeten zich al jaren behel pen, omdat een goede aanleg-acco- modatie aan de Schic ontbreekt Mét de2e watersport-liefhebbers hoopt de S. B. L. O. dat hierin bin nenkort verandering gebracht zal worden. De S. B. L. O. heeft aan het Ge meentebestuur gevraagd om verlich ting van het Sportpark Thurlede, daar dit voor het trainen van de daar spelende verenigingen van groot belang Is. Maar B. en W. heb- ben medegedeeld dat dit voorlopig nog niet zal gebeuren. De verbin ding van Nieuw land en bet Sport park is maar vatl tijdelijke aard. La ter komt er een tunnel van de Park weg onder Rijksweg en spoorbaan door naar Thurlede en de clektofï- catle van het sportpark moet wach ten tot deze tunnel gereed Is; een tijdelijke kabelverbinding zou 15.000 extra gaan kosten. Doordat in vele gymnastiekloka len het materiaal te wensen over laat, kan er in enkele onderdelen niet getraind worden. De gcm. in specteur van onderwijs, de heer C. A. Kamp, heeft medewerking toe gezegd, zover dit financieel mogelijk is. Maar de gymnastiekverenigingen moeten bedenken dat de lokalen in de eerste plaats voor het onderwijs zijn bedoeld. Zwembad Vooral de Scftirtiamse Reddings brigade beeft verschillende malen verzocht om uitbreiding van het Sportfondscnbad, voornamelijk met een instructie-bad. De financiën moeten echter uit de particuliere sector komen, terwijl de sporltoto misschien ook wil bydragen. Ook dit jaar 'Zijn verschillende sportvelden gereed gekomen, waar voor het eerst die verenigingen in aanmerking komen die daar het meeste behoefte aan hebben. Pret tig, dat er ook gedacht is aan hoc keyers, korfballers en wielrenners. Maar er zullen ook verschillende velden verdwijnen, met HBSS en Martmit als gedupeerden. De S, B.- L. O. hoopt dat er m de toekomst ook eens plannen gemaakt kunnen worden voor de aanleg van een goe de atletiek-accomodatie, die dan te vens voor de schoolsporten gebruikt kan worden. Reeds jaren worden er in Schie dam twee Avondvierdaagsen „ver lopen". Verschillende malen Is er door de Gemeente en de S. B. L. O. geprobeerd deze twee organisaties tot elkaar te brengen, maar tot dus verre vruchteloos. Gemeend wordt dat deze situatie vooral voor de be trokken wandelverenigingen hoogst ongezond is. Wat de Sporthal "betreft, volstaat het Jaarverslag met een kort resu mé van het rapport van de Werk- commissie. Maar vast staat dat ook van de Sehiedamse sportbeweging een offer zal worden gevraagd. Ge hoopt wordt nu, dot wanneer het zover is geen enkele vereniging achter zal blijven, maar dat geza menlijk getoond wordt dat de Sehie damse sport-mannen en -vrouwen offers weten te brengen. Tennisbanen De mogelijkheden tot het beoefe nen van de tennissport zjjn ver ruimd door de opening van het com plex van „Los Blgotes". Schiedam telt nu in totaal 24 tennisbanen, of één op dc 3.500 Inwoners. Met de groei van de tennissport in het alge meen zal het nodig zijn om in de toekomst bij het uitgroeiende Kethel meerdere banen aan te leg gen. Propagandistisch voor de ze sport zjjn de Jeugd-kringkam- pioenschappen geweest die tijdens het Vakantlefeest zijn gehouden. In veie gemeenten wordt in de zomer maanden ïn de gewone gymnastiek- uren van de scholen tennisles gege ven. De tennisleraren Van der Tor- re en Van Vliet hebben het Ge meentebestuur verzocht dergelijke lessen ook in Schiedam in te voeren. Deze kwestie is nog in bespreking. Compositie 1961 van Kees van Bohe- men. Do andere aanwinst was hot schilderij Morceau De Bois van Jaap Wagcmaker. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Ri chelieu marquisette, 90 cm breed, in een a mooie ecrukleur jy HW per meter voor SB Het jaar 1961 is voor het Sehie damse Stedelijke Museum een heel kort jaar geweest. Het telde slechts 31 weken. Maar toch bereikte het bezoek in theorie een record hoogte, In die 31 weken werden niet minder dan 22.777 bezoeken geregistreerd. Over eon periode van 43 weken in 1960 was dit aantal 35.731. Het Sted. Museum bleef in de zo mer en tijdens een deel van het na jaar gesloten wegens ingrijpende ver anderingen aan de centrale verwar ming. De met kolen gestookte stoom- installatie werd vervangen door een electrxsch bestuurde warmwater-in stallatie op oiiebranders. Van groot belang rekent men het feit, dat de nieuwe installatie m alle ruimten van het voormalig Sint Jacobs Gast huis is aangesloten, zodat niet alleen de zo gewenste stabiliteit van kli maat kan worden verkregen, maar tevens een schrede is gezet op de ai zo lange weg der algehele restaura tie. De plannen voor deze restauratie, thans in definitieve vorm gereed, wachten op goedkeuring door dc mi nister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen. Het ogenblik waarop het waardige gebouw van Giudici in zuivere staat het stadshart zal opluis teren, nadert na meer dan twintig jaar nu toch wel degelijk. Expositie De grote tentoonstelling dit jaar was wel de archeologische expositie „Op het spoor van de mens" door prof. dr. W. Glasbergen, die op 21 april werd geopend. Na verlenging, vanwege de grote belangstelling, op 9 juni gesloten. Op 30 januari 3901 werd de tentoonstelling van kunst uit Ein'dhovense particuliere verzamelin gen „Van Jonkind tot Jorn" gesloten. Daarop opende een expositie van de moderne grafiek-collectie van mr. A. J. Guépin, eveneens uit Eindhoven. Van 10 maart tot 10 april kreeg de Rotterdamse kunstenaar Gust Romijn een expositie. De heropening van het museum na de verbouwing van de verwarming vond plaats op 10 no vember met een tentoonstelling van de jonge Haagse schilder Gerard Ver dijk en een collectie foto's van Eddy Postuma de Boer. Op 15 december werd de tentoonstelling „Roem der Romantiek", Nederlandse schil ders van 1820 tot 1860, opengesteld. Ook het educatieve werk nam het afgelopen jaar een belangrijke plaats in. In de korte tijd dat het museum was geopend, werden niet minder dan 222 groepen uit verschillende plaatsen uit het land ontvangen. Aan dacht vroeg ook het werk van de heer L. Scholten l.v.m. de kunstklas se, die onder zijn leiding staat. Dc leerlingen hebben van 10 november tot 10 december een selectie van hun werk geëxposeerd. Uitbreiding De verzameling breidde zich met twee schilderijen uit. Het zeer be perkte budget was nog belast met aankopen aan het eind van het vori ge dienstjaar en bovendien drukten onvoorziene technische ontwikkeling op het voor 1961 resterende bedrag. Daarenboven was de voor goede aan kopen onontbeerlijke rust en tijd in dit korte en drukke jaar nauwelijks beschikbaar, Des te verheugender was het, dat één van de twee aan winsten een geschenk was, namelijk Te bevragen bij de vinders: wollen, handschoen <R). Mulder MaK- kerstraat 1; geldsbedrag. W cijnntaJe. Burg van Haarenlaan 923; elektrisch draad. Beukers. Sndliusingd 46: hon- denriem, Lelieveld. Parkweg 26: vul pen. Hartog, Newtonstraat 9; etui met inhoud, Geurtsen, drukkerij Roelants, Lange Hoven 141: kinderbrU. De tos. Juiianalaan 76b; etui met inhoud. Van Gent. Rotterdamsedijk 72b; ring met sleutels,. Schoof, Korte Singel straal 18. damesportemonnee met inhoud TorsiJ. Van Musschcubroekstraat 9b na 18 uur. damestas met inhoud. PJooy. F^nplciu 4; damesportemonnee met inhoud. Boen», Nijverheidstraat C; bruine portemonnee met inhoud. De Vette, Lindemaan ib. Kethel; bruine portemonnee met in houd. Kerkhof. Da Costastraat 320, overall» Rebers Rldderkerksestraat 5 na 38.00 uur: badhanddoek en sportbroekje. Warmerdam. 5. van Houtenlaan 39: ko nijn. van Lammeren, Lange Kerkstras te hond. Dierenasyl. St. straat 47. Geboren: Cornelia G. C. d. v. J. L. A. prein en G- van den Tol; Petxonella C. M. d.v. G. J Olsthoom en B. A. Olsthoom; Petronelia J. M. d.v. W. van Hutten en M. A. van Winden, Theodorus J. B z.v en P. H. Bruinhof. - - I »|1L-• van Bochove, j. M. de Winter Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D„ Tumiaan 80. telefoon 6 Sü. Politie-aiarmntimmer: ti 46.6G. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 13 tot 20.30 uur; dinsdag 9,30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.3U tot io 3u uur; donderdag 9.30 tot lzSO uur; vrijdag 9 30 tot 1630 erj 19 tot 22.30 u.; zaterdags 930 tot 16.30 uur "s Zondags gesloten It.K Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 10 tol 21 uur- woensdag 14 tol 17 en )9 tot 2] uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tol 17 en i9 tot 21 uur: zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Stedelijk Museum: „De piano's van Vic Gentils" en GKf-tentoonstel ling. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „Weit ist der Weg". Mono pole, 2 uur: „De bruiden der Morlockmomters"; 7 en 9.15 uur: Ik zag hem vermoorden. Geref. jeugdhuis, 8 uur: NCVB-Cen- trum. Lezing. Sted. Museum, 8 uur: V.U. Lezing. Chr. Soc. Belangen, 8 uur; CNV. Ver gadering. Drie matrozen, enigszins onder in vloed van sterke drank, 2ijn gister avond om hun honger te stillen een patatwinkel aan de Hoogstraat bin nen gestapt. Daar namen zij vier gebraden, hennetjes, maar verdwe nen snel zonder te betalen. De eigenaar J. den B. alarmeerde de politie die op de Burg. Knap- t»"rtlaan de mannen in hun kragen n grijpen. Een liep daar zelfs nog vergenoegd de botjes te kluiven. Het bleek dat de zeelieden geen cent meer op zak hadden. Maar op hun schip, dat bij Wilton-fjjenoord lag en dat vanmorgen is vertrokken, hebben zij de schade betaald. De bestuurder van een bakfiets mei hulpmotor J. L. liep gistermor gen om 10.20 uur bij een aanrijding met een bestelwagen, bestuurd door de chauffeur W. C. T. een linker- onderbeenfractuur op. De GG en GD heeft het slachtoffer naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd. Op de van Swindensingel week de bestelauto niet voldoende uit, waardoor hij met een van zijn spat borden de bakfiets raakte. Deze viel om en een der wielen reed over het been van het heer J. L. (Advertentie LM.) In het Jaarverslag van de Schle damse Bond voor Lichamelijke (Advertentie l M DE KOELKAST, Dl E OOK IN UW BUDGET PAST' KOELKAST 135 L TABLET©? 398,- 21OL. KAST MODE L f.598- 375 LKASTMODEL - f.898,- De Sehiedamse handbalvereniging DWS had er zondag alle redenen toe om de liefst vijf kamploens-teams in dc nu afgelopen zaalhandbal-com petitie te huldigen. Dit zyn dan de meisjes-aspiranten C cn D, dc heren junioren, het tweede dames-team; terwijl uiteraard het volle vreugdo- Hcht kwam te schijnen op het eerste dames-team, dat niet alleen kam pioen is geworden van de afdeling en volgend jaar In de hoogste zaal handbal-afdeling mag spelen, maar dat bovendien de machtige prestatie leverde door in de nationale kam- pioenschapswedstrïjden de tweede plaats in te nemen, na het Amster damse Niloc. Voorzitter A. Sigmond heeft de le den van deze vijf teams gehuldigd. De aspiranten en junioren ontvingen een embleem en ook de leden van het tweede dames-team kregen een herinnering aan hun prestaties. Aan de huldiging van de dames van het eerste team, die een wel heel druk weekend achter de rug hebben met de kampioenschapwedstrijden werd uiteraard meer tijd besteed. Zonder één speelster te kort te willen doen, memoreerde de heer Sigmond, de bijzondere prestaties van keepster Ali Veldhoven. „Als er een persoon lijke prijs toegekend zou moeten worden voor de prestaties tijdens de 87 jr. VOLLEYBAL De teams van de Schledamse Vol leybal Club hebben wederom met wisselend succes gespeeld. Dames 2 kreeg leidster Aggredior op bezoek en speelde een prachtige wedstrijd. Beide eerste sets gingen voor de Sehiedamse meisjes verloren, hoewel de tweede set op het kantje af. Door hun enthousiasme wisten de SVC- reserves de derde set in hun voordeel te beslissen wat tegen dit superieure .Aggredior al een prestatie op zich is. In de vierde set ging de vermoeid heid bij enkele speelsters parten spe len, zodat deze set helaas verloren ging. Aggredior was beslist de bete re ploeg, doch de Sehiedamse meis jes verdienen een pluim voor hun vechtlust en enthousiast volhouden. Heren 1 verloor met 3—0 van Con cordia 2 en met dezelfde cijfers van Syrena 1. Het gaat er nu wel heel donker voor dit zestal uitzien. Heren 2 zorgde voor winst door in de re- tumwedstrijd tegen Set Up 2 te zege vieren (30)terwijl het juniorteam eveneens twee winstpunten mee bracht door het Rotterdamse DOS A met 3—1 te kloppen. kampioenschapswedstrijden, dan zou die zeker aan haar toevallen: van de twintig strafworpen, die zij tegen zich moest nemen, heeft zij er maar zes doorgelaten. Voorwaar een gro te prestatie!" Verder heeft de heer G. Voogt de dames bedankt voor hun medewer king en het afstaan van hun plaats aan de reserves, die bij deze kam pioenschappen ook enkele wedstrij den hebben gespeeld. Ook van buiten de eigen kring zijn de DWS-kampioencn gehuldigd. Zo bood de heer Van der Kraan de ge lukwensen aan namens dc SBLO .ter wijl de heer J. Bronneman namens de Sehiedamse Sportraad de compli menten aanbood aan alle vijf kam- pioens-teams. Hij memoreerde het het feit dat DWS deze prestatie had geleverd, terwijl de training toch in een slecht uitgeruste zaal plaats moet hebben. Hij hoopte dat daar spoedig verandering in zou komen. De heer G. Rens bracht de geluk- wensen over van de R.IC. handbal vereniging UVG. Hij hoopte maar dat DWS de successen zou kunnen voort zetten in de veld-compelitie. Meteen deed hij een beroep op de DWS-lei- ders om medewerking voor de aan staande school-handbal-wedstrijden. Een zeer slechte beurt maakte ove rigens het bestuur van de afdeling Rotterdam van het Ned. Handbal Verbond. Want de gelukwensen na mens het afdelingsbestuur moesten aangeboden worden door de heer J. van Rosmalen, die zelf bestuurslid is van DWS. Na het officiële gedeelte is men Tijdens de gehouden afgevaardig- denvergadering van de Sehiedamse federatie van Harmonie en Fanfare gezelschappen is het bestuur als volgt samengesteld; C. Lansbergen (Cre- sendo), voorzitter; A. Duimel (St. Ambroses) secretaris. Lekstraat 25a; P. L. Verljnde (O.BJEC.) penning meester; H. Veldhuij2en (Gusto) en A. Landsbergen (St. Radbout). Op de vergadering zijn al plannen ge maakt betreffende het 25-jarig be staan der federatie, dat in 1963 met ccn groot muzikaal evenement, waaraan alle aangesloten korpsen zulten meewerken, gevierd zal wor den. Door de Ver. Vrienden van het Sted. Museum Schiedam wordt don derdag I maart in de Aula van het Museum een concert georganiseerd te geven door het Rotterdams blaas trio met Peter Schenkels, hobo. Her man Wester, klarinet en Ab Schle- baum, fagot. Gespeeld worden wer ken van Mozart, Ibcrt, Sc huihof en Milhaud. Adel ie de Jong, tweede or ganist van de Sl.-Lau reus kerk ver tolkt werken van Bach, Reda en Vo gel. Oefening wordt speciale aandacht besteed aan het probleem van de gymnastiek-lokalen. „De algehele situatie accentueert de behoefte aan een „Sporthal", is daarbij de eind- conclusie. In totaal heeft Schiedam de beschikking over negentien gym nastieklokalen, waarvan er echter negen zijn bij bijzondere scholen, waarover de gemeente dus geen zeggenschap heeft en een tiende wordt niet aan verenigingen ver huurd. Gegevens over het gebruik van deze lokalen vermeldt het S. B.- L. O,-verslag niet. Blijven over negen lokalen die wèl door de gemeente beheerd wor den. waarvan die bij de school aan de Dwarsstraat bijna geen gymna stieklokaal mag genoemd worden. Deze lokalen worden overdag ge bruikt voor het lager onderwijs, maar 's avonds kunnen de vereni gingen er gebruik van maken. Er wordt wekelijks 222,75 uur gespeeld en geoefend. Bij de verdeling van deze zalen hebben gymnastiek-verenigingen de voorkeur, wat dan ook gebeurt met 346,30 uur of 65 pet van de totale tijd. Verenigingen spelend in com petitie-verband nemen 32,25 uur of 14 pet.; verder wordt er gebruik van gemaakt voor indoor-training (13 uur), badminton buiten competitie verband (13,5 uur), tamboers (13.5 uur) en andere verenigingen (4 uur). Maar de meeste verenigingen, die gebruik maken van de gemeentelij ke gymnastiek-lokalen komen trai- ningsuren tekort. Vooral de speciale zaalsporlverenigingen moeten zich lil een gymnastieklokaal erg behel pen met ruimte en klcedgelegenheid. Verschillende soorten ais zaalhand bal, -korfbal, -hockey, en -voetbal zijn in Schiedam helemaal niet te beoefenen. Het is bekend dat bv. de softballers In Den Haag moeten gaan trainen, terwül vele Schiedammers hun heli zoeken in de Rotterdamse Energie-Hal, De voormalige Korenbeurs bergt De Rotterdamse recherche heeft op verzoek van de Amsterdamse po litie twee arrestaties verricht In ver band met een inbraak In een juwe lierszaak In Amsterdam, waar het vorige weekend voor 6000 aan gouden en briljanten ringen werd gestolen. De arrestanten zijn de 29-jarige clasificeexder H. P. uit Amsterdam cn dc 37-jarige vrouw M. V. uit Rotterdam. Bij de vrouw thuis zijo nog wat gezellig bijeen geweest, om j drie gouden ringen in beslag geno- het behalen van de kampioenschap- j men. De man heeft tot nu toe ge pen tot een waar feest te maken. 1 weigerd oen verklaring af te leggen. De voorronde voor het persoonlyk damkampioenschap van Schiedam zijn in het wijklokaal van de Be thel kerk begonnen. Achttien kandi daten hebben ingeschreven en ver- beugend voor de organiserende damclub „Schiedam" is dat hiervan zeven geen lid van een damvereni ging zijn. Mogelijk zulten deze dam kampioenschappen de goede propa ganda voor de damsport zijn zodat damclub Schiedam er een tiental bij Krijgt zoals al jaren het streven ïs. Drie groepen van zes spelers zul len in deze voorronden kampen om de twee hoogste plaatsen. De zes drie vrijgestelden gaan strijden om de hoogste dameer. De eerste uitslagen zijn: Groep 1: J. Blom—J. Westerveld 0—2; J. Bo- gerd—W, Spruyt 11; C. Korpel—C. Meerendonk 2—0; Groep 2: A. van Dort— P. van der Waal n.g.; J. C. 't Hart—J. Vrijland 0—2: J. J. van Kuyk—M. H. van der Steeg 2—0; J. J. Cabri—B. J. van der Steeg 2— 0; E. H. BremanTh. Vrijland 02; M. den Houting—P. van Tienen 2—0. De uitslagen van de bordenwed strijden zijn: J. C, Onink—C. W- Sleeuwenhoek 20; A. van Otterloo L. Bree%'oort 0—2; J. P. van der finalisten zullen namelijk met de 1 Watering—J. van Straaten 1—1, De 29-jarige rond vaar tbo otkapl- teïn J. E. H. V, die op 15 februari wegens mishandeling, de dood ten gevolge hebbende, door de recht bank te Rotterdam werd veroordeeld lot vier jaar gevangenisstraf met af trek en terbeschikkingstelling van de regering, heeft hoger beroep te gen dit vonnis aangetekend. Naar zijn raadsman, mr. M. A. van. Peski, ons meedeelde, gaat "V. voor al In appèl, omdat hij zich niet met de terbeschikkingstelling kan vere nigen. Zoals bekend bracht de kapitein vorig jaar juni aan hoord van een langs de Oosterkade gemeerde rond vaartboot de 33-Jarige Wilhelmus van Leeuwen met een ijzeren staaf om het leven. De officier van justi tie eiste op I februari wegens dood slag zes jaar gevangenisstraf met af trek zonder terbeschikkingstelling. Bij een botsing tussen twee perso nenauto's op de kruising Straatweg- Juliana van Stolberglaan-Minstreel straat is zondagnacht om een uur de bestuurder van een der auto's uit de wagen geslingerd. Het was de 34- jarige journalist C. M. L. Roozemond van de Asserweg, die een hevig bloedende hoofdwond opliep. De heer Roozemond werd in het Bcrgwegziekenhuis behandeld. Ge tuigen van dit ongeluk wordt ver zocht zich in verbinding te stellen met het politiebureau Straatweg, telefoon 180180. Op maandag 5 maart a.s. 's mor gens om tien uur zal ton stadbuize (kamer 12 dc uitloting plaats heb ben van de 2ta procent premielening 1957. Uitgeloot zullen worden 120 obligaties, waarvan een aflosbaar ook nog sportliefhebbers, n.l, twee wordt gesteld met 100.000, een met tafeltennisverenigingen voor elk 6 10 000, een met 5.000, twee met uur en een schietvereniging voor 3. 2.500, vijf met ƒ1000, vijf met uur per week. ƒ500 en 105 met ƒ125 ieder. (Van een onzer verslaggevers) i De mogelijkheid is groot dat de Scheepvaart Vereeniging Zuid, de werkgeversorganisatie in de Rotter damse haven, binnenkort een alge meen voorzitter krijgt, die de begin selen van de Partij van de Arbeid is toegedaan. De per 1 mei aftredende gouver neur" van Suriname, de Rotterdamse oud-wethouder J. van Tilburg, heeft zich in principe niet ongenegen ver klaard het voorzitterschap van de S.V.Z. op zich te nemen. De heer Van Tilburg keert dit jaar naar Nederland terug in verband met zijn gezondheidstoestand, die het klimaat in Suriname minder goed verdraagt. Hij heeft meegedeeld met nader overleg over een eventuele be noeming bij de S.V.Z. te willen wachten tot na zijn terugkeer. De 61-jarige gouverneur van Suri name is van origine belasting-expert. Zijn politieke carrière begon pas in 1946, nadat hij (als vrijzinnig-demo craat) was toegetreden lot de Partij .van. de Arbeid. In Rotterdam ïs de heer Van Til burg jarenlang wethouder geweest, eerst van Financiën, later van haven- aangelegenheden. Hij is oud-statenlid en oud-üd van de Eerste kamer voor de P.v.dA. In 1956 werd hij gouver neur van Suriname, als opvolger van de huidige commissaris der Konin gin mr. J. Klaasesz. De S.V.Z. heeft'tijdelijk geen alge meen voorzitter nadat dr. W. F. Lichiemiuer lid is geworden van do Raad van State. gevraagd N.V. Sportfondsenbad 'Schie dam' vraagt badjongen voor opleiding 2\vexn-instructeur. Aanmelden: woensdagavond van 19-J9.30 uur of na tcL afspraak 6 96 00. Gevraagd: buffetjuffrouw Café Syrena, Grote Markt Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1