Leiding Dr de Visserscholen komt in andere handen VOETBAL: in een beperkt program vele hoogtepunten Oranje-galerij tien jaar geleden geopend Geen zwevende palen boven voorbijgangers Adjudant Timmerman overleden Voordracht voor Gusto W. Kok lijstaanvoerder Protestant Schiedam" SCHIEDAM Koeriersters Vervoor Chr. Onderwijs Na 23 jaar valt de „dubbel-ster* uiteen C. Driel werd onderscheiden Slatenverkiezingen Volgorde der partijen bekend Anders dan andere De Broekenspecialist VOOR DE KANTONRECHTER Aanrijding Kadercursus voor Spel en Sport Wie heeft iets verloren Actie van Pro Rege voor twee militaire tehuizen Vragen over bouw van woningen in Capeile Slroomafname is op Gocree toegenomen Schoorsteenbrand bij conservator C. P. A. Hersbacli met pensioen BE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS MONTEUR BIJRIJDER VERKOOPSTER MAGAZIJNBEDIENDEN Donderdag 1 maart 1962 3 Nadat de heren T. G. Polderman en A. C. Leeiswis samen en In op merkelijk goede samenwerking 23 jaar lang dc leiding hebben gehad van dc beide Dr. de Visserscholen aan de Westfrankelandstraat, hebben zij belden bijna gelijktijdig hun functie neergelegd om belden naar het ulo-onderwijs te gaan, waarbij beiden in Schiedam blijven werken, gjj het dan ook niet op de zelfde ulo-school. Maar de heer Leenwis fs al op 1 september overgegaan naar de Pr. Irene-ulo 1 aan de Lange Nleuwstraat, terwijl de heer Pol derman vandaag Ls begonnen te wer ken op dc Fr- Irene-ulo II aan de Oostsingel. Een dubbel-ster" heoft mr. H. Snoep de beide innig-samenwerken de vertrekkende schoolhoofden (die overigens wat geaardheid betreft to taal verschillen) genoemd op de „af- scheids"-bijeenkomst die de Ver. tot Bevordering van Chr. Onderwijs tc Schiedam hen heeft aangeboden. „Of moeten we in deze tijd spreken van „the teacher-brothers'* of „the Dr. de Visser-twa"?" Aan dc ene kant vond voorzitter mr. Snoep het wel jammer dat de Dr. de Visser scholen beroofd worden van twee uitstekende hoofden, maar aan de andeie kant was hij wel blij dat zij nu in het verband van -dezelfde Schoolvereniging het ulo-onderwijs komen versterken. Want bij de ulo bestaat een zeer grote behoefte aan geroutineerde krachten. Daar zjj in de Vereniging werkzaam blijven, wilde mr. Snoep deze bijeenkomst niet als een afscheid zien. Daarna heeft mr. Snoep de nieuwe schoolhoofden begroet. Dat is de heer M. J. van Dommcle, die al op verschillende scholen, laatstelijk de Kon, Wilhelmïnascbool, van de ver eniging heeft onderwezen en nu de A-afdeling zal leiden. De heer W, J. J. v. d. Horst, die hoofd wordt van de B-afdeling, ls hoofd van een school in Zwijndreeht geweest. Mr. Snoep is zijn toespraak begonnen met het berdenken van de kortge leden overleden heer Meulendijk, die vijf jaar bestuurslid van de Vereni ging is geweest. Namens de college-schoolhoofden heeft de heer G, de Baad de ver- trekkenden bedankt voor de steeds getoonde collegialiteit en de nieuwe hoofden alle nodige hulp toegezegd. „Het valt niet makkelijk om het werk dat je meer dan 23 jaar hebt verricht op één school, neer te leg gen", vond de heer Polderman, die daarop in het kort de geschiedenis van de Dr. de Visserscholen in de voor hem nu afgelopen periode schetste, met uiteraard dc nadruk op de samenwerking met de heer Leeu- wis, die wegens ziekte verhinderd ■was om persoonlijk aanwezig te zijn. Maar mevrouw Lceuwis heeft in zijn Het vertrekkende cn de twee nieu- plaats gesproken. Daarna hebben ook de heren Van Dommele en Van der Horst het woord gevoerd. we koofden van de Dr. de Visser- school. Van links naar rechts de heren T, G. Polderman, M. J. van DommeteentV, J, 3. uan. der Horst. Apotheek Apothekers-nachtdienst: Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G. ett G.D., Tumiaan 80, telefoon 68291). Politie-alarmnummer: 848,66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend maandag 19 tot 20.30 uur; dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot L&3U uur; donderdag 9.30 tot 1/30 uur; Vrijdag 9.30 tot 1630 en 19 tol 22.30 u.; zaterdags 9.30 tot 16,30 uur 's Zondags gestoten R.K Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 10 lot 2] uur; woensdag 14 tot i? en 19 tos 21 uur; donderdag iö tot 17 uur; vrijdag 14 tol 17 en 19 tut 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tol !7 u Stedelijk Museum: .De piano's van Vic Gentils" en GKf-tentoonstel- Iing, BIOSCOPEN Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Als het bloed kookt". DIVERSEN Passage, 8 uur: Kath. Kring. Toneel. Jeugdhavcn, 8 uur: SJR. Spel en sport. Volksgebouw, 8 uun Vrouwengr. P.v.dA. Verg. Musis Sacrum, 8 uur: WF. Journaal Irene. 8 uur: Wijk V. Film. Museum, aula, 8 uur; Concert. R'dams blaastrio, Gebaren: Annemiirie, d. v. H. J. Boe ree cn A. J. Maas: Reeina M. L„ d. v. IV. J- Kouden berg en E, van der Graaf; Judith E., d. v. H. B. Sanderlnk en C. J. van Gammeren; HendrikUs c„ z, v, G. W. Oonk en C, P. J. Paauw. Overleden: H. J. van de Kamp. 67 j.: A. J. Combé, 40 j.: P. J, M. van Rullen, 2 dagen. Het is vandaag precies tien jaar geleden dat burgemeester mr. J. W. Peek met veeJ feestvertoon de toen nieuwe winkelgalerij aan de Oran jestraat, nu meer bekend als „de Oranje-galerij'' officieel heeft ge- open. Hoewel er geen feestelijkhe den zullen zijn bij de herdenking van dit jubileum, hebben de daar gevestigde negen winkelzaken zich toch in een feestgewaad gestoken. „Want we zjjn nog steeds verheugd, dat we ons hier tien jaar geleden hebben gevestigd," vertelde ons de heer Van lUeurs. De meeste zaken, zij het dan ook niet alle, hebben er dan ook de volle tien jaar gezeten. Want de Oranje-galerij valt nog net in het centrum van de stad en het is nog steeds zo, dat het publiek, ondanks de vestiging van vele win kelcentra buiten het stadscentrum, voor de duurzame verbruiks-artike- len, naar het hartje van de stad ko men. Daarom heeft de winkelier in de Oranje-galerij niet te klagen over de belangstelling van het publiek. Maar ook voor Schiedam als stad is de bouw van de galerij van be tekenis geweest, want daarvoor is de Oranjestraat van een wel fris met bomen omzoomde maar toch wel erg smalle weg, dte naar de eveneens smalle brug over de Nieuwe Haven voerde, geworden tot de vrij brede straat die we nu kennen. De Oran- jestcaat had tien jaar geleden al een 2eer druk verkeer, maar zou niet I berekend zijn op de drukte van nu. I Een beetje tè druk zelfs nu. Ho- 1 penlijk zal, wanneer de rondwegen als de Burg. Van Haarenlaan en de Rijksweg 20 gereed en aangesloten zijn, de drukte langs de Oranjegale rij wat afnemen. Hetgeen het pret tige winkelen in de galerij ten goe de zal komen. Mogelijk dat dan ook het stop verbod in dc straat zal kun nen vervallen, want dat is toch nog wel een bezwaar voor de winkels in de nu jubilerende Oranje-galerij. Bij koninklijk besluit werd aan de heer C. Driel, Tollenssiraat 28b bij bevordering de zilveren ere-medail- le, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau toegekend wegens In de provincies Zuid-Holland, langdurige cn trouwe dienst. Nourd-Holland, Gelderland, Lim- De heer Driel viert vandaag zijn burg er Utrecht heeft de definitieve 50-jarig jubileum bij de firma Joh.nummering van de ingediende lijsten de Kuyper en Zonen. Op een speciaalplaatsgehad. In Zuid-Holland is daartoe op het stadhuis beiegde bij- daarbij de volgorde der partijen als eenkomst werd hero de onderschei- volgt vastgesteld: ding door burgemeester mr. J. W. L P.v.d.A., 2. K.V.P., 3. V.V.D, 4. (Advertentie LM.) Van 1 maart af Juan de Lara B Ballet Espasno! flBdover and Kelty BB Kom, akrobatiek Mort a Claude MH Chanson niè re Carmen Danseuse de charme V Orkest Cr is Grif y 5CHIEDAHSESINGEL 137-139, ROTTERDAM Peek uitgereikt. Advertentie l.M.) 20 stuks 80 cent Het beperkte KNVB-programma brengt de Schiedammers louter hoog tepunten. Daarbij dient gevreesd te worden dat de stadgenoten de komen de botsingen niet zonder kleerscheu ren zuilen doorkomen. De begeerde volle winst zou namelijk zeer goede positieverbetering belekenen en aan gezien het hier een direct duel tussen belanghebbenden betreft zullen er (Advertentie l.M.) PANTALON HOOGSTRAAT 88 - TF.LËF 689 81 Met betonnen heipalen tn het luchtruim balanceren alsof het luci fershoutjes zijn mag vrèl boven een schip, maar het mag niet boven de Wcsthavenkade In Vlaardingen, waar de betonnen palen tegen auto's kun nen zwaaien. Daarom was de bok- schipper G. J. de V, uit Dordrecht woensdag naar het kantongerecht tc Schiedam gekomen. De 45-jarige schipper stond terecht omdat hij op 16 oktober niet voorkomen had dat de voorbijgangers en een passerende auto geraakt konden worden door zwevende betonnen palen. De hesr De V. zette uiteen dat hij de voorbijgangers niet had kunnen waarschuwen, hij had maar een en kele assistent, die diende te letten op de palen in balans. Toen het evenwicht verloren ging, geraakte de paal op drift Maar assistentie, meer toezicht meende de kantonrechter. En als dat er niet is. moeten de pa len maar boven water warden ge draaid, meende de officier. Deze wees er ook nog op dat de bokschipper heus wel wist hoe het moest want de volgende dag had de Vlaardingse politie geconstateerd dat de betonnen palen boven het schip waren gekeerd. Toen had de drijvende hefkraan een totaal andere positie ingenomen en teen ging het dan ook wel goed. Der tig gulden boete of zes dagen hech tenis. „Berenhouder" is de heer N. V, uit Maasland van zijn beroep. Het is niet het merkwaardige beroep uit de cir cussfeer, want de heer V bepaalt zijn deskundigheid tot het instandhouden van de veestapel in Nederland. Nu wordt hij dezer dagen zeer getroffen door het feit, dat overal vrees bestaat voor besmetting met mond- en klauwzeer. Toch heeft de heer V- op 7 februari een zijner beren zijn nut tige functie willen laten vervullen. Voor de kantonrechter te Schiedam had hij zich woensdag te verantwoor den voor zijn daad. „IJ bent een vak man. u wist dat het niet mocht" zei de kantonrechter mr. P. B. Cos. De heer V. deelde mee dat de „maatre gelen van de minister hem ernstig bedreigen in zijn broodwinning. Hij heeft ai 2oveel moeite om zijn beren rustig te houden, maar bovendien verdient hij geen geld omdat zijn ac tiviteiten zijn lam gelegd. Toen er tenslotte een vergunning kwam. was hij zeer verheugd De heer V. stelde dat hü niet op de hoogte was ge weest van alle voorschriften. De sub stituut-officier van justitie mr. J. L. F. van Moorse! zei dat de beschik kingen van de minister zeer belang rijk zijn, onze export van varkens loopt namelijk ernstig gevaar, met kracht moet worden opgetreden ter bestrijding van hel mond- en klauw zeer. De heer V- heeft tegen de voor schriften een varkensbeer 'en twee zeugen van de heer tfan G.) ver voerd. Daartoe moet een auto dage lijks ontsmet worden. „De strafwaar digheid is groot. Verdachte wilde geld verdienen en dan ontduikt hij de wet maar.*' Varkens en beer zijn op 7 februari prompt geslacht Te vens werd de auto in beslag genomen. Conform de eis bepaalde mr. P. B. Cos dat Van G„ die niet verant woordelijk is voor het vervoer, ƒ650 terug krijgt voor de geslachte var kens.' Verdachte V. krijgt de ƒ550 voor 2ijn varkensbeer niet terug. Wel kan hij zijn auto terug krijgen mits hij niet in beroep gaat tegen het von nis. Dat laatste overweegt V. name lijk. Hij is tevens veroordeeld tot een week hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. Onverwachts is dinsdagavond op 52-jarige leeftijd overleden de adju dant van politie, de heer J. B. Tim merman. Tijdens de msaltüd werd de beer Timmerman door een hartver lamming getroffen. De overledene laat een vrouw en drie kinderen achter. Hij werd op 11 oktober 1909 te Leeuwarden geboren en op 1 maart 1935 trad hij als agent in dienst van het Schiedamse korps. Voor die tijd was hij in dienst van de Koninklijke Marechaussee. In die tijd ontving hij van de Koningin de bronzen medaille wegens loffelijk gedrag en menslievend hulpbetoon voor het redden van een mensen leven. Op 30 april 1950 kreeg hij de gouden eremedaille in de orde van Oranje Nassau, omdat hij toen der tig jaar in dienst was bij de over heid. Op 1 mei 1941 werd hij bevor derd tol brigadier en op 1 juni 1950 tot adjudant. Veel werk heeft de overledene be steed aan de actie na de watersnood ramp 1953. Daarnaast was hij een enthousiast sportsman en nog regel matig speelde hij in de volleybal- ploeg van de politie. Bovendien was adjudant Timmerman een goed stilist. Vaak verschenen er stukjes van zijn hand in de Politie Melder. De overledene zal zaterdag ter aar de worden besteld. Op de Burg. Knappertlaan wilde gisteren de Haagse tankautoehauf- feur E. v. B. met zijn auto de per sonenauto van de automobilist J. N„ die met ongeveer de maximum snel heid ter hoogte van het Julianapark reed, inhalen. Op dat moment week de personenauto voor een gepar keerd staande auto naar links uit, -waardoor de tankauto dc personen wagen raakte. De laatste kwam tegen een verkeerszuil tot stilstand. De personenauto en de verkeers zuil werden zwaar beschadigd. Te gen beide chauffeurs is procesver baal opgemaakt. vele puntendelingen voorkomen. Het topduel wordt op de Boshcek ge speeld, waar SFC gastheer Is voor Schoonhoven. Leider Schoonhoven Is ongetwijfeld sterker dan SFC, maar thuis kunnen de stadgenoten met steun van de aanhang wel voor een verrassing zorgen. Hetzelfde kan De mos doen in Oudewater, waar de roodzwarten tegen de andere kam pioenskandidaat strijden. Oudewater is misschien van Iets minder formaat dan Schoonhoven, maar normaliter brengt Demos deze kanshebber niet tot stilstand. Van groot belang is het duel DRZ LMO in 4 G. Het gaat er hier om wie voorlopig op de laatste plaats zal blijven. DRZ heeft de laatste lijd wat aan kracht gewonnen, de goede stem ming is er, bovendien spelen de rood- witten op eigen terrein. Dat kan tot gevolg hebben dat DRZ zich boven Linker Maas Oever verheft, zodat de Rotterdammers een lastige achter stand krijgen, Afd. Rotterdam Thuis behoeft aanvoerder SVDPW niet bevreesd te zijn voor Nieuwen- hoorn. zodat SVDPW ook volgende week nog wel vooraan blijft. Ook Schiedam heeft kans op winst, het team van de 2wartwitten heeft zon der succes al betere prestaties gele verd, tegen het Rotterdamse DDC moet de eerste winst worden behaald, Evenals Schiedam zal TJrsus de staart- positie willen prij's geven, maar feen bezoek aan Eureka zal nauwelijks meer dan een gelijk spel kunnen op leveren. Thuis handhaaft Wilton Feijenoord zich aan kop met een overwinning op Wico. Lagere elftallen: Xerxes 4—Hermes DVS 5; SW 5—Excelsior R. 5; SW 6Feyenoord 6; De Hollandiaan 3 DHS 3; Sparta 8—Martinit 2; DJS 2— DRZ 2; Demos 2—Fios 2; DDC 2 Martinit 3; SVDPW 2—Hellevoet- sluis 2; Schiedam 3—RET 2; VDL 2— SW 7; Musschen 4Hermes DVS 6; Hermes DVS 7—Overmaas 5; Slikker veer 4—Excelsior '20 i; VOC 4—DHS 4; SFC 3FSV Pretoria 3; Zuidster 4SFC 4; Hillegersberg 3Demos 3; WF 2—SC Maas 2; SVDPW 3—Zwart Wit 2; SW 8—Hermes DVS 8; HION 3SW 9; Excelsior R. 9Excelsior '20 5; Excelsior *20 6-CW 8; Over maas 8—SVV 10; Excelsior '20 7— Neptunus 9; RFC 8—SW 11; Excel sior '20 8DHZ 6; DHS 5—VOC 7; DRZ 3Transvalia 6; Demos 4—Hil legersberg 4; SFC 5—EDS 5; SFC 6- Dindua 8; SVDPW 4Noorderkwar tier 4; SVDPW 5Noorderkwartier 5; Schiedam 5Belvedere 5; Schiedam- Voor de kadercursus „Spel en sport" van dn Schiedamse Jeugd raad kunnen nog enkele belangstel lenden zich opgeven. Deze cursus be oogt scholing te geven aan leiders van clubs en verenigingen, die het wel eens moeilijk vinden, goede spe len te brengen. Onder leiding van een jnstruetrice van de Stichting Spel en Sport wordt deze cursus ge geven in de Jeugdhaven, Lange Ha ven 129, De eerste drie avonden zijn vooral gericht op spel in kleine lo kalen. De eerste les heeft vanavond plaats om 8 uur. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9-12 uur en 2-6 uur: ring met sleutels: armbandje. Te bevragen bh de vinders: badgoed en duikbril. Kerkhof, Van Dijckstraat 10; badhaddoek. Vermoed. Lange Haven 107: medaillon. Munnik. West Polderstr. 1, Xethel; geldsbedrag. VerweiJ. Oude Maasstraat 19; doublé armband. Schot, Van Heemskerkstraat 10: geldsbedrag, Dijkshoorn. Soc. Zaken. Broersveld 142, staaf jjzer, v. d. Vaart, Grote Markt 8; rood-gele autostep, Friedrich, Mgr. No tenslaan 313: rode autostep. Boekweit. Puttershoeksestraat 5; slede. Ros, Hogen- banweg 63d: lederen handschoen (r.). Den Hartor. Boerhavelaan 4D; glacé hand- schoen, Knotten, Kotterdamsedijk 42; rozenkrans in étui. De Kok, Polderweg 15, Ketbel: étui met sleutels, v. d. Broek, Van 5maleveltstraat37a; damesbrü. Ham. Rijnstraat 29b: ring met sleutels. Van Zijl, De WlWestraat 39: 2 yale-sleutels. Bakker. Burg. Van Haarenlaan 1515; portemonnee met inhoud, Dorsman, Rembrandtlaan 38a: tas met schoolboe ken, Hartman. Lekstraat 42b; bruine boxer. Bijloo. Burg. Knappertlaan 229a. se Boys 2—AVO/ZVC 2; Hermes DVS 9—Feyenoord 15; Excelsior '20 9 Feyenoord 16; CVV 10—Hennes DVS 10; Spartaan '20 13Excelsior '20 10; DHS 6—DOK 3; Demos 3—DRZ 4; DRL 5Martinit 5; DRL 6—Demos 6; Ursus 3Eureka 3; TJrsus 4Voor waarts 4; DHS 7The Rising Hope 5; DDC 5—WF 3; SVDPW 6—Schiedam 7; Soag 3—Schiedamse Boys 3; Acti- vitas 5—WF 4. Zaterdagvoetba! Voor HBSS is de wedstrijd tegen Monster ingelast. Thuis zOn de oran jehemden, mits de technische vaar digheid gepaard gaat met productivi teit, favoriet. De eerst zo fraaie po sitie van PPSC is aan het wankelen en het is lang niet denkbeeldig dat PPSC zaterdag na de verre tocht naar SNS in Stad aan 't Haringvliet uit de kopgroep zal worden geduwd. In de tweede klas A nemen GSS en GTB goede posities in. zij zullen, die hand haven want GTB kan de gelijkwaar dige van Egelantier Boys zijn en in de uitwedstrijd tegen WIA spelen dc Gusto-mannen op winst. De reserves: PPSC 2Vlaardingen 2; Rhoon 2—GTB 2; ZWSH 2—PPSC 3; GSS 2—Vlaardingen 3; HBSS 3— DVO '32. 3; PPSC 4—Groen Wit R. 3; HBSS 5Excelsior P. 5; Excelsior M. 7—HBSS 6; HBSS 7RSM 4; GSS 3—WIA 4;'regionale jeugdafdeling: Feyenoord—Hermes DVS; Neptunus —SW. Bij de taak van de Kon. Ned. Mi litaire Bond- „Pro Rege" om mili taire tehuizen te stichten en te on derhouden in Nederland, de West en Nw Guinea is nu ook die voor Duits land gekomen. Dezer dagen wordt het Nederlandse militaire tehuis in Handorf geopend en. een Duitse pio niers-eenheid is bezig het terrein ge reed te maken voor een soortgelijk tehuis bij het Hohne-lagcr, op 50 km van het „ijzeren gordijn" gelegen. Er moet daar in de houten ge bouwtjes een echt Hollandse sfeer komen, .met misschien ook Holland se koffie na de diensttijd. Want daar moeten de Hollandse jongens van alle richtingen zich ook echt thuis kunnen voelen. Voor dit doel voert ,Pro Rege" een actie om aan de no dige gelden tc komen, Schiedam mag hierbij niet achterblijven, zodat op het Schiedamse publiek een be roep wordt gedaan om financiële me dewerking te verlenen. Gelden kunnen gestort worden op gironummer 508420 ten name van penningmeester T. J. Mulder van de afd. Schiedam van Pro Rege, Jozef Israclstraat 16 B. Een groot aantal oud-werknemers van de Werf Gusto heeft gistermid dag In Musis Sacrum een boeiende' voordrachtsbljeenkomst meegemaakt, die werd verzorgd door het uit Bot terdam afkomstige echtpaar W. v. d, Loos. Met aandacht werd naar de verschillende voordrachten geluis terd en dc aanwezigen kwamen er zeker van onder de Indruk. Eén der directeuren van de werf, de heer F. Smulders, heette de aan wezigen hartelijk welkom. De bij eenkomst zag hij als dankbetuiging, die de werf verschuldigd is voor al hetgeen de gepensioneerde werkne mers vroeger hebben verricht. Het echtpaar Loos had zijn pro gramma een speciaal Rotterdams cachet meegegeven. Mevr. Loos ving de middag aan met een speciaal voor haar door Anna Blaman geschreven verhaal getiteld „Lena". Voorts wer den werken gebracht van Annie M. G. Schmidt, K. Speenhof. M. J. Brus- se, Simon Carmiggelt. Cocheret e» Willem van lependaal. Het slotwoord op deze middag werd gesproken door de personeels chef M, Wink, (Van onze correspondent) - CAPELLE A.D. IJSSEL. De heer J. Witmont, gemeenteraadslid van de P.v.d_A, in Capeile aan den Lfssel, heeft over de toewijzing van woningen aan elf Waterweggemeen ten schriftelijke vragen hjj het ge meentebestuur ingediend. Zoals be- kend heeft Capeile geen enkele wo ningwetwoning toegewezen gekre gen, wèl 187 premiewonïngen. De heer Witmont vraagt of het ge meentebestuur met deze toewijzing akkoord is gegaan en of het alsnog bereid is stappen te ondernemen om een billijker verdeling te krijgen. A.R., 5 C.H., 6 S.G.P., 7 C.P.N., G.P.V., 9. P.S.P., 10. Vrije Burgers, 11. Chr. Nat, Volkspartij (alleen in KK Rotterdam). (Van onze correspondent) "MIDDELHARNIS. Blijkens het laatste jaarverslag van de N.V. Electr. Mij, Goeree-Overflakkee t* Middelharnis neemt op het eiland d« stroomafname nog toe. In het ver slagjaar 1960-1361 liep de afname op tot 14.523.021 kWh. De kolen prijs, die geraamd was op zeventie gulden per ton, liep terug tot 65,45 per ton. De winst- en ver liesrekening sluit met een winstsaldo van 108.686, onder toevoeging van 60.000 aan de reserve. In de woning aan de Nieuwe Ha ven van conservator Pierre Janssen, van het Stedelijk Museum te Schie dam is gistermiddag brand uitgebro ken. Door oververhitting van de kachel was de van asbest en hard board om de eigenlijke schoorsteen gebouwde sïerschoorsteen in brand geraakt. Het vuurtje is door de brandweer met de nevelspuit ge blust. Schade werd aangericht aan het meubilair, de vloerbedekking, de muren, het plafond, het boekenrek en daarop staande boeken. De brand werd ontdekt door een zoon waarop mevrouw Janssen, die ziek te bed lag, alarm sloeg. Het personeel van de Gem. Ver- voers-, Reinigings- en Ontsmcttings- dionst heeft gisteren afscheid geno men van de heer C. P. A. Hersbach, chauffeur bij deze dienst, die in ver band met het bereiken van de 65- jarige leeftijd na een bijna 39-jarige diensttijd de dienst met pensioen gaat verlaten. De heer Hersbach werd toegespro ken door de directeur, de heer E. T. Kraan en door de heren C. Brunt, secretaris van de commissie voor de Gem. Vervoers-, Reinigings- en Ont- smettingsdienst cn M. A. de Vries, technisch ambtenaar bij de dienst Namens de jubileumcommissie voer de de heer T. C. Stip het woord, waarbij deze de heer Hersbach een elektrische klok en een sigarenaan steker aanbood, terwijl hij aan me vrouw Hersbach oen fraaie ruiker overhandigde. 5?' In afzonderlijke vergaderingen van de kiesverenigingen van CHU en ARP is dinsdag de gemeenschappe- lüke kieslijst vastgesteld^ waaraan onder de naam „Protestant Schie dam" de CHC, ARP cn ook de SGP zullen deelnemer aan de komende gemeenteraadverklezingen. Lijstaan voerder is wethouder W. Kok (C. H.ÏL), maar daar aangenomen mag worden, dat de heer Kok de prot. chr. groeperingen in het College van B. en W. zal vertegenwoordigen, is afgesproken dat Ir. ït. J. Domini ons de protestantse raadsfractie zal voorzitten. In de huidige raad hebben de CHU en de ARP drie zetels. De ze zeven raadsleden staan weer op de verkiesbare plaatsen, met uitzon dering van notaris A. Hork, woord voerder van ARP, die zich niet ver kiesbaar heeft gesteld. Zijn plaats wordt ingenomen door RL Eykenaar. De achtste plaats, door de uitbrei ding van de Raad met twee zetels, de „strijdplaats" geworden, zal wor den gezet door een nog niet met name genoemd lid van de SGP. De lijst Protestants Schiedam ziet er als volgt uit: 1. W. Kok (CHU), 2. ir, K. J. J. Domlnicus (ARP), 3. S. Kuiper (CHU), 4. W Schoone- veld (ARP), 5. G. Wester veld (CHU), 6. M. Eijkenaar (ARP), 7. P. Brouwer (CHU), 8- SGP'er, 9. F. Sterrenberg CARP), 10 A. Sonne- veld jr. (CHU) Voor de weinig kansmakende plaatsen zijn verder kandidaat ge steld door de CHU; 6. K. Baat, 7. H. v. d. Waal, 8. W. A. Poot, 9. P. Poot, 10. J. Jongman, 11. B. Baggerman, 12. J. H. Krieken. Door de ARP: 5. E- Meerman, 6. G, v. d. Schoor, 7. L. Ligthart, 8. W. Mak. 9. W. van Ha vens, 10. L- C. Schneiders, 11. P. J. Stam. De kandidaten van de SGP zijn nog niet bekend. Met droefheid geven wü u kennis van het plctse- ling overlijden, nog voor zien van het H. Oliesel, van mijn lieve man en onze zorgzame vader JOHANNES BERNARDUS TIMMERMAN echtgenoot van Maria Theresia Ansems Onderscheiden met de eremedaille in goud ver bonden aan de orde van Oranje Nassau. Hij bereikte de leeftijd van 52 jaar. Schiedam: M, Th. Timmeraian- Ansems M. C. Gunnewegh- Timmerman J. H. T. Gunnewegh Australië, Melbourne: J, F. Timmerman Schiedam: J. \V. Timmerman Schiedam. 27 februari 1962. Burg. v. Haarenlaan 1159 Wij bidden voor zijn zie- lerust donderdag en vrij dagavond om 7.30 uur ten stcrfhuïze. De H, Uitvaartdiensten:! zullen gehouden worden) in de Parochiekerk van O.L. Vr. Visitatie, dr. Schaepmansingel. Op za terdag 3 maart a.s. de Stille H. Missen te 7 uur en 7.45 uur en de gezon gen H. Mis van Requiem, waarna de begrafenis van de kerk uit op het r.k. kerkhof te Schiedam, Aankomst kerkhof te 11 uur. Gelegenheid om te condoleren na de begra- fenis in de ontvangkamer van het kerkhof. U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE BAVEN 95 Schiedam, tel. 6 86 11 GEEN FILIALEN Te koop aangeboden Wasmachines, zo van de fa briek. vanaf ƒ95.-; centrifu ges vanaf 110.-; combina ties met elektrische verwar, ming ƒ275,Showroom ,Coja". Lange Haven 126, TeL 6 3341. Fotografie Ko[films vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K_ van Vuuren, Hoogstraat 1C6. Diversen Wordt nu lid van Het Groe ne Kruis. Contributie ƒ7.80 per jaar. Inlichlinge-: B.K.- Laan 228b, telefoon 640 79 en Lange Nieuwstraat 45b, telefoon 662 64. P1ETERSEN CO's AUTOMOBIELBEDRIJF N.V. vraagt voor haar afdeling Koeltechniek: voor koelkasten on andere huishoudelijke apparaten. Aanmelden: Broers vest 7476, Schiedam telefoon 6 94 04—6 1459, GEVRAAGD: Fa. WEER HEI M DAMESMODES Hoogstraat 146 - 'Vlaardingen Tel. (01893) 55 81 of (010) 12 56 30. P1ETERSEN CO's AUTOMOBIELBEDRIJF N.V. Rotterdam Schiedam Voor onze bedrijven te Schiedam vragen wij voor spoedige indiensttreding: met kennis van automobielonderdelen. Aanmelden: hoofdkantoor Nw. Binnenweg 71—-77, Rotterdam, telefoon 3 52 90.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1